IPPP1/4512-628/15-2/AS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie usług – portal internetowy dot. produktów finansowych
IPPP1/4512-628/15-2/ASinterpretacja indywidualna
 1. internet
 2. pośrednictwo finansowe
 3. stawki podatku
 4. usługi finansowe
 5. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2015 r. (data wpływu 22 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest polską spółką kapitałową, zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, prowadzącym działalność gospodarczą głównie na terytorium Polski (co do zasady, Spółka prowadzi działalność o charakterze reklamowym i wydawniczym). Spółka zamierza rozszerzyć zakres prowadzonej działalności gospodarczej o zarządzanie portalem internetowym o tematyce ekonomicznej, finansowej i biznesowej. Treści merytoryczne umieszczone na portalu internetowym będą dostępne dla czytelników bez dodatkowego wynagrodzenia. Finansowanie działalności portalu będzie odbywać się natomiast poprzez współpracę z partnerami komercyjnymi, którzy są zainteresowani prezentacją swojej oferty handlowej na portalu. W zamian za prezentację takiej oferty, będą oni przekazywać wynagrodzenie do Spółki (z którego to wynagrodzenia będzie m.in. finansowana działalność portalu).

Współpraca z Partnerami

W związku z planowanym modelem prowadzenia działalności gospodarczej, Spółka zamierza świadczyć usługi na rzecz podmiotów działających w branży finansowej i/lub ubezpieczeniowej, tj. instytucji finansowych i/lub ubezpieczeniowych (dalej: Partnerzy) świadczących usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37-40 ustawy o VAT (dla potrzeb niniejszego Wniosku, przyjęto założenie, że Partnerzy są polskimi spółkami kapitałowymi, zarejestrowanymi dla VAT w Polsce, prowadzącymi działalność gospodarczą i nabywającymi świadczenia Wnioskodawcy dla potrzeb działalności prowadzonej w Polsce). Usługi będą świadczone na rzecz Partnerów na podstawie umów handlowych zawartych bezpośrednio z Partnerami albo - w niektórych przypadkach - na podstawie umów handlowych zawartych z agencjami reklamowymi (na podstawie takich umów agencje będą nabywać usługi Spółki na rzecz Partnerów). Na podstawie zawartych umów, Spółka będzie realizować na rzecz Partnerów bardzo zbliżony zakres świadczeń, które jednak mogą być różnie zdefiniowane w umowach handlowych (ze względu na różnorodne oczekiwania komercyjne Partnerów), w tym mogą różnić się sposobem ustalania wynagrodzenia Spółki.

Ogólna charakterystyka świadczeń Spółki

W głównej mierze świadczenia Spółki będą polegać na umieszczeniu, w określonym miejscu na portalu internetowym prowadzonym przez Spółkę, materiałów reklamowych i informacyjnych dotyczących oferty poszczególnych Partnerów (w formie ogłoszenia, leadu czy linku), w tym o zakresie świadczonych usług finansowych i/lub ubezpieczeniowych, konkretnych korzyściach wynikających z danej oferty oraz warunkach świadczenia usług przez Partnera. Czytelnik portalu prowadzonego przez Spółkę, po „kliknięciu” na materiał reklamowy i informacyjny dotyczący oferty Partnera będzie automatycznie przekierowywany do internetowego formularza kontaktowego, gdzie będzie mógł pozostawić swoje dane i wskazać obszar zainteresowania w zakresie oferty Partnera (samo przekierowanie może być realizowane poprzez portal zarządzany przez Spółkę albo bezpośrednio przez stronę internetową Partnera). W ten sposób Partner będzie mieć możliwość skontaktowania się z czytelnikiem portalu i zaoferowania bądź zakontraktowania świadczonych usług. Dodatkowo, Spółka będzie umożliwiać czytelnikom wypełnianie formularza (poprzez przekierowanie na serwer Partnera), na podstawie którego czytelnik będzie mieć możliwość wnioskowania o zawarcie / zgłoszenia zainteresowania zawarciem umowy o konkretny produkt finansowy i/lub ubezpieczeniowy z oferty Partnera. W zamian za takie świadczenia Spółki, Spółce będzie należne wynagrodzenie.

Należy podkreślić, iż świadczenia Spółki będą ograniczone do umieszczenia informacji o ofercie Partnera w odpowiednim miejscu na portalu internetowym i umożliwienia kontaktu pomiędzy czytelnikiem portalu a Partnerem (w tym wnioskowania o konkretny produkt finansowy). Spółka nie będzie uczestniczyć w negocjowaniu warunków świadczenia usług finansowych czy ubezpieczeniowych przez Partnera na rzecz czytelnika portalu (potencjalnego klienta Portalu), jak również nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności w stosunku do Partnera czy czytelnika portalu (potencjalnego klienta Portalu) w przypadku braku zawarcia umowy o świadczenie usługi finansowe czy ubezpieczeniowe. Spółka nie będzie uczestniczyć również w procesie przygotowania dokumentacji przez czytelnika portalu (potencjalnego klienta Partnera), a tym bardziej w jej weryfikacji.

Usługi Spółki będą określane w umowach handlowych albo jako usługi reklamowe albo jako usługi pośrednictwa finansowego (niemniej jednak, w każdym przypadku ich faktyczny zakres będzie analogiczny i zgodny z powyższym opisem). Jednocześnie Spółka i Partnerzy mogą stosować różne formy wynagradzania, które mogą mieć na celu „motywowanie” Spółki, aby umieszczała informacje o ofercie danego Partnera w najbardziej eksponowanym miejscu na portalu internetowym, w szczególności, wynagrodzenie Spółki może zostać uzależnione od ilości i wartości usług finansowych lub ubezpieczeniowych sprzedanych przez Partnera, w efekcie skontaktowania się czytelnika portalu z Partnerem.

Pozostała działalność Spółki

Poza powyższymi usługami Spółka może realizować na rzecz Partnerów również inne świadczenia (często regulowane w tych samych umowach, które dotyczą powyższych usług), w szczególności może prowadzić kampanie reklamowe na rzecz Partnerów. Dodatkowo trzeba wskazać, iż zarówno kampanie reklamowe, jak i usługi opisane powyżej, Spółka może świadczyć również na rzecz innych podmiotów niż Partnerzy, tj. podmiotów działających w innych branżach niż finansowa i ubezpieczeniowa (zakres usług pozostaje analogiczny).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy świadczenia Spółki, które mają być realizowane na rzecz Partnera są świadczeniami opodatkowanymi VAT, do których nie mają zastosowania zwolnienia z VAT dla usług pośrednictwa wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 37-40 i ust. 13 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenia Spółki, które mają być realizowane na rzecz Partnera są świadczeniami opodatkowanymi VAT, do których nie mają zastosowania zwolnienia z VAT dla usług pośrednictwa wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 37-40 i ust. 13 ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 5 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, rozumiane jako każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. W przedmiotowej sytuacji, nie powinno ulegać wątpliwości, że świadczenie Wnioskodawcy na rzecz Partnera powinno być traktowane jako usługa podlegająca opodatkowaniu VAT.

Co do zasady, w świetle art. 41 ust. 1 i art. 146f ustawy o VAT, usługi opodatkowane w Polsce są aktualnie objęte 23% stawką VAT. W ocenie Wnioskodawcy, usługi mające być świadczone na rzecz Partnerów powinny podlegać opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej.

W szczególności, nie znajdą w tym zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania VAT określone w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 37 - 40 i ust. 13 ustawy o VAT. Przepisy art. 43 ust. 1 pkt 37-40 ustawy o VAT dają możliwość zwolnienia z VAT usług m.in. pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz pośrednictwa finansowego (w tym pośrednictwa w udzielaniu kredytów czy świadczeniu usług bankowych). Jednocześnie, przepis art. 43 ust. 13 ustawy o VAT daje możliwość zwolnienia z VAT usługi stanowiącej element usługi wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 37-40 ustawy o VAT, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie w art. 43 ust. 1 pkt 37 - 40 ustawy o VAT (co istotne, art. 43 ust. 13 ustawy o VAT nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa).

W ocenie Wnioskodawcy, opisane powyżej zwolnienia z VAT nie znajdują zastosowania w sytuacji Spółki, tj. usług Spółki nie można zaklasyfikować jako pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego, a tym bardziej nie można ich zaklasyfikować jako usług niezbędnych i właściwych dla realizacji usług zwolnionych z VAT określonych w art. 43 ust. 1 pkt 37-40 ustawy o VAT (realizowanych przez Partnerów).

Zgodnie z definicją usług pośrednictwa wyrażoną m.in. przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku w sprawie C-453/05 (Volker Ludwig), pośrednictwo stanowi działalność polegającą na pośredniczeniu, która może obejmować między innymi wskazywanie stronie danej umowy okazji do zawarcia takiej umowy, kontaktowanie się z drugą stroną i negocjowanie w imieniu i na rzecz klienta warunków świadczeń wzajemnych, przy czym celem takiej działalności jest uczynienie wszystkiego, co niezbędne, aby dwie strony zawarły umowę, a sam pośrednik nie ma żadnego interesu w zakresie treści umowy. Odnosząc powyższe do usług ubezpieczeniowych i finansowych, usługa pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego powinna uwzględniać poniższe warunki:

 • stanowić usługę świadczoną na rzecz strony transakcji finansowej, za którą strona ta wypłaca wynagrodzenie,
 • z punktu widzenia nabywcy usługi finansowej usługi świadczone przez pośrednika powinny stanowić element usługi finansowej,
 • celem jest dążenie do zawarcia umowy (przy czym, pośrednik nie ma żadnego interesu co do treści umowy),
 • usługa pośrednictwa nie może mieć charakteru wyłącznie wykonywania czynności faktycznych związanych z umową (nie może to być np. wyłącznie udostępnianie informacji stronom transakcji finansowej).

W przedmiotowej sytuacji, świadczenie Wnioskodawcy na rzecz Partnera ma tak naprawdę charakter reklamowy i ma na celu umożliwienie kontaktu pomiędzy czytelnikiem portalu (potencjalnym klientem Partnera) a Partnerem. Działalność Wnioskodawcy ogranicza się więc do umieszczenia informacji o usługach Partnera na portalu i odpowiednie pozycjonowanie tych informacji, tak aby czytelnik portalu zainteresował się nimi i podjął próbę kontaktu z Partnerem. Nie jest to więc pośrednictwo (a tym bardziej pośrednictwo ubezpieczeniowe czy finansowe), bo Wnioskodawca nie będzie uczestniczyć w negocjowaniu warunków świadczenia usług finansowych czy ubezpieczeniowych przez Partnera na rzecz czytelnika, ani nie będzie wspierać czytelnika w odpowiednim przygotowaniu dokumentacji dla potrzeb skorzystania z usług finansowych czy ubezpieczeniowych Partnera. Jednocześnie celem Wnioskodawcy nie będzie doprowadzenie do tego, aby czytelnik i Partner skutecznie zawarli umowę handlową na świadczenie usług finansowych (ubezpieczeniowych), ale raczej danie możliwości zapoznania się z ofertą Partnera.

Działalność Wnioskodawcy będzie się „kończyć” na przekierowaniu czytelnika portalu na serwer Partnera (gdzie można pobrać odpowiednie dokumenty i wnioskować o produkt finansowy czy ubezpieczeniowy). Oczywiście Wnioskodawca będzie mieć interes w doprowadzeniu do świadczenia usług finansowych czy ubezpieczeniowych przez Partnera (bo wynagrodzenie Wnioskodawcy może być uzależnione od zawarcia umowy o świadczenie tych usług pomiędzy Partnerem a czytelnikiem), niemniej jednak nie ma na to wpływu (gdyż nie uczestniczy w negocjacjach, a jedynie informuje czytelnika o ofercie Partnera).

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, usługi świadczone na rzecz Partnera nie mogą stanowić usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego czy finansowego, a przez to nie mogą zostać uznane za usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 - 40 ustawy o VAT. Jednocześnie, usługi Wnioskodawcy nie mogą zostać uznane za zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, gdyż nie będą usługami niezbędnymi i właściwymi dla świadczenia usług ubezpieczeniowych czy finansowych określonych w art. 43 ust. 1 pkt 37-40 ustawy o VAT.

Usługi Wnioskodawcy rozumiane jako umieszczenie informacji o ofercie Partnera w odpowiednim miejscu na portalu internetowym i umożliwienie kontaktu pomiędzy czytelnikiem portalu a Partnerem (przekierowanie na serwer Partnera), nie są elementem typowym i właściwym wyłącznie dla działalności ubezpieczeniowej czy bankowej. Analogiczne usługi mogą być świadczone przez Spółkę (czy podmioty o podobnym profilu działalności) na rzecz podmiotów z innych branż (w tym sklepów internetowych, aptek czy innych portali internetowych). Nie są to więc usługi, które warunkują wykonanie usług ubezpieczeniowych czy finansowych, bo bez takiej reklamy czy przekierowania czytelnika na serwer Partnera, usługi finansowe (ubezpieczeniowe) mogą być świadczone. Dodatkowym potwierdzeniem tego stanowiska będzie fakt, iż takie usługi będą mogły być świadczone przez Spółkę na podstawie umowy zawartej bezpośrednio z Parterem (instytucją finansową czy ubezpieczeniową) albo agencją reklamową (reprezentującą Partnera), a więc nie są usługami specyficznymi dedykowanymi tylko dla instytucji finansowych czy ubezpieczeniowych.

Dlatego też, w ocenie Wnioskodawcy, nie będzie on również uprawniony do stosowania zwolnienia z VAT określonego w art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, stąd powinien opodatkować usługi świadczone na rzecz Partnerów według podstawowe stawki podatku (na marginesie można wskazać na poważne wątpliwości, czy art. 43 ust. 13 ustawy o VAT powinien w ogóle mieć zastosowanie do usług pomocniczych do usług ubezpieczeniowych w świetle regulacji unijnych oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej).

Podsumowanie

Reasumując, w ocenie Spółki, usługi Wnioskodawcy nie będą stanowić usług zwolnionych z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37-40 ustawy o VAT (pośrednictwo finansowe czy ubezpieczeniowe) lub art. 43 ust. 13 ustawy o VAT (usługi niezbędne i właściwe dla świadczenia usług finansowych), a więc powinny podlegać opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej.

Samo nazwanie tych usług w umowach handlowych jako np. pośrednictwo finansowe i rozliczanie w oparciu o skuteczność w zawieraniu umów dotyczących produktów finansowych czy ubezpieczeniowych przez Partnera, nie ma w tym przypadku znaczenia. Skoro bowiem faktycznie usługi Spółki nie będą nosić znamion pośrednictwa finansowego (ubezpieczeniowego) i Spółka nie ma intencji, aby stanowiły one pośrednictwo ubezpieczeniowe czy finansowe (Spółka faktycznie będzie podmiotem specjalizującym się w świadczeniu usług reklamowych i prowadzeniu portali internetowych, a nie w pośrednictwie ubezpieczeniowym czy finansowym), ani nie warunkują prowadzenia działalności finansowej przez Partnerów (nie są usługami niezbędnymi i właściwymi dla świadczenia usług finansowych czy ubezpieczeniowych), to nie mogą być zwolnione z VAT. Takie podejście Wnioskodawcy jest zresztą zgodne z zasadą, że zwolnienia podatkowe interpretuje się w sposób ścisły. Skoro brak jest jednoznacznych przesłanek, aby usługi Spółki korzystały ze zwolnienia z VAT, to powinny zostać opodatkowane według stawki podstawowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.