0114-KDIP4.4012.88.2018.2.AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do zastosowania zwolnienia- usługi finansowe, pośrednictwo.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2018 r. (data wpływu 9 lutego 2018 r.), uzupełnionego pismem z dnia 30 marca 2018 r. (data wpływu 9 kwietnia 2018 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 22 marca 2018 r. (skutecznie doręczone 27 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia dla usług: w Obszarze Pozyskiwania Klienta na Usługi Maklerskie, Obszarze Zawierania Umów Maklerskich oraz Obszarze Wykonywania Usług Maklerskich – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia dla usług: w Obszarze Pozyskiwania Klienta na Usługi Maklerskie, Obszarze Zawierania Umów Maklerskich oraz Obszarze Wykonywania Usług Maklerskich.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 30 marca 2018 r. (data wpływu 9 kwietnia 2018 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 22 marca 2018 r. (skutecznie doręczone 27 marca 2018 r.)

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka Akcyjna (zwana dalej „Wnioskodawcą”, „Agentem”) jest spółką kapitałową z siedzibą na terytorium Polski, prowadzącą przedsiębiorstwo pod własną firmą, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer identyfikacji podatkowej. Głównym przedmiotem działalności Agenta jest pośrednictwo na rynku usług finansowych, czyli działalność klasyfikowana zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD pod kodem 66.19.Z. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. Zamiarem Domu Maklerskiego (dalej „Firma Inwestycyjna”, „Zleceniodawca”) jest wystąpienie do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej "KNF") z wnioskiem o wpis Wnioskodawcy do Rejestru agentów firm inwestycyjnych o których mowa w art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2017.1768 t.j. z dnia 2017.09.22.) [dalej „Ustawa o obrocie”]. Wnioskodawca zamierza podpisać z Firmą Inwestycyjną umowę dotyczącą zlecenia świadczenia usług agenta firmy inwestycyjnej w zakresie działalności Firmy Inwestycyjnej podejmowanych w następujących zakresach objętych zezwoleniem KNF dla Firmy Inwestycyjnej (dalej „Umowa”):

(i) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

(ii) wykonywania zleceń, o których mowa w pkt (i), na rachunek dającego zlecenie,

(iii) oferowania instrumentów finansowych,

(dalej "Usługi Firmy Inwestycyjnej")

Usługi Wnioskodawcy jako agenta Firmy Inwestycyjnej będą świadczone w trzech następujących obszarach:

 1. pozyskiwanie klientów lub potencjalnych klientów na Usługi Firmy Inwestycyjnej, w tym informowanie klientów o Usługach Firmy Inwestycyjnej oraz o instrumentach finansowych będących przedmiotem tych usług (dalej "Obszar Pozyskiwania Klienta" lub Obszar Pozyskiwania Klienta na Usługi Maklerskie) zgodnie z art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie
 2. zawieranie umów o świadczenie Usług Firmy Inwestycyjnej (dalej "Obszar Zawierania Umów Maklerskich") zgodnie z art. 79 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie
 3. podejmowanie czynności zmierzających do wykonania umów o świadczenie Usług Firmy Inwestycyjnej, w szczególności polegające na przyjmowaniu zleceń, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o obrocie, odbieraniu innych oświadczeń woli i wiedzy klienta dla Firmy Inwestycyjnej, udostępnianiu lub przekazywaniu klientowi informacji związanych ze świadczonymi na jego rzecz Usługami Firmy Inwestycyjnej (dalej "Obszar Wykonywania Umów Maklerskich"), zgodnie z art. 79 ust. 2 pkt 3 ustawy o obrocie.

Na szczegółowy zakres działań Wnioskodawcy w wyżej wskazanych obszarach Usług Firmy Inwestycyjnej będzie się składało:

 1. przedstawiania klientom oraz potencjalnym klientom informacji dotyczących Firmy Inwestycyjnej oraz Usług Firmy Inwestycyjnej, w tym dostarczania dokumentów zawierających takie informacje uprzednio dostarczonych Agentowi przez Firmę Inwestycyjną;
 2. przedstawiania klientom oraz potencjalnym klientom informacji dotyczących instrumentów finansowych będących przedmiotem oferty Firmy Inwestycyjnej, w tym dostarczanie stosownych dokumentów informacyjnych uprzednio dostarczonych Agentowi przez Zleceniodawcę;
 3. odbierania od klientów oraz potencjalnych klientów wszelkich danych i informacji (oświadczenia wiedzy) niezbędnych dla zawarcia z nimi przez Zleceniodawcę umowy lub umów o świadczenie Usług Firmy Inwestycyjnej w tym niezbędnych dla złożenia zapisu na instrumenty finansowe będące przedmiotem oferty, w której przeprowadzeniu pośredniczy Zleceniodawca jako oferujący lub współoferujący;
 4. odbierania od klientów oraz potencjalnych klientów Firmy Inwestycyjnej oraz osób i podmiotów ich reprezentujących oświadczeń i dokumentów w ramach wykonywania obowiązków określonych w art. 8b ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 299 z późn. zm.) na zasadzie art. 9h tej ustawy;
 5. weryfikowania formalnej poprawności i kompletności dokumentów składanych lub przedkładanych Zleceniodawcy przez klientów w związku ze składaniem przez nich zapisu na instrumenty finansowe będące przedmiotem oferty, w której przeprowadzeniu pośredniczy Zleceniodawca jako oferujący lub współoferujący;
 6. dostarczania klientom informacji związanych z ofertą oraz realizacją złożonych przez nich zapisów na instrumenty finansowe będące przedmiotem oferty, w której przeprowadzeniu pośredniczy Zleceniodawca jako oferujący lub współoferujący;
 7. potwierdzania, na podstawie dokumentu tożsamości okazanego Agentowi, tożsamości osoby podpisującej umowę ze Zleceniodawcą lub składającej zapis na instrumenty finansowe będące przedmiotem oferty, w której przeprowadzeniu pośredniczy Zleceniodawca jako oferujący lub współoferujący lub inne dokumenty, jak również potwierdzania własnoręczności podpisu tej osoby;
 8. potwierdzania zgodności kopii dokumentów składanych Zleceniodawcy przez klientów oraz potencjalnych klientów w związku z zawieraniem umów o świadczenie Usług Firmy Inwestycyjnej lub w związku ze składaniem przez nich oświadczeń woli w ramach wykonywania umów o świadczenie Usług Firmy Inwestycyjnej lub składaniem zapisów na instrumenty finansowe będące przedmiotem oferty, w której przeprowadzeniu pośredniczy Zleceniodawca jako oferujący lub współoferujący, z oryginałami przedkładanymi Agentowi;
 9. weryfikowania formalnej poprawności i kompletności dokumentów składanych lub przedkładanych Zleceniodawcy przez klientów lub potencjalnych klientów w związku z zawieraniem umów o świadczenie Usług Firmy Inwestycyjnej lub w związku ze składaniem przez nich oświadczeń woli w ramach wykonywania umów o świadczenie Usług Firmy Inwestycyjnej w tym składanych zapisów na instrumenty finansowe będące przedmiotem oferty, w której przeprowadzeniu pośredniczy Zleceniodawca jako oferujący lub współoferujący;
 10. odbierania od klientów lub potencjalnych klientów wszelkich oświadczeń woli i wiedzy związanych z zawieraniem przez nich umowy lub umów o świadczenie Usług Firmy Inwestycyjnej ze Zleceniodawcą lub składaniem zapisów na instrumenty finansowe będące przedmiotem oferty, w której przeprowadzeniu pośredniczy Zleceniodawca jako oferujący lub współoferujący;
 11. składania w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy, na podstawie i w zakresie udzielonego przez Zleceniodawcę Pełnomocnictwa, oświadczeń woli i wiedzy w związku z zawieraniem przez Zleceniodawcę z klientami lub potencjalnymi klientami umów o świadczenie Usług Firmy Inwestycyjnej, w tym zawierania umów z klientami lub potencjalnymi klientami w imieniu Zleceniodawcy lub składaniem zapisów na instrumenty finansowe będące przedmiotem oferty, w której przeprowadzeniu pośredniczy Zleceniodawca jako oferujący lub współoferujący;
 12. dostarczania klientom danych i informacji związanych ze świadczonymi na ich rzecz przez Zleceniodawcę Usługami Firmy Inwestycyjnej, w tym informacji stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu Ustawy obejmujących m.in. dane co do stanu aktywów klienta zarejestrowanych na rachunkach lub w rejestrach prowadzonych przez Zleceniodawcę oraz historię transakcji dokonywanych przez klienta za pośrednictwem Zleceniodawcy, potwierdzeń zawarcia transakcji i innych raportów z wykonania danej Usługi Firmy Inwestycyjnej;
 13. odbierania od klientów wszelkich oświadczeń woli związanych z wykonywaniem zawartych przez nich ze Zleceniodawcą umów o świadczenie Usług Firmy Inwestycyjnej, w tym zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, oświadczeń o ustanowieniu pełnomocnika, zmianie umowy lub rozwiązaniu umowy;
 14. odbierania od klientów wszelkich oświadczeń wiedzy związanych z wykonywaniem zawartych przez nich ze Zleceniodawcą umów o świadczenie Usług Firmy Inwestycyjnej, w tym oświadczeń o zmianie danych osobowych lub danych wpływających na wynik badania odpowiedniości usługi dla danego klienta lub potencjalnego klienta;
 15. uczestniczenia w procesie rozpatrywania reklamacji i skarg klientów w zakresie, w jakim związane one będą z czynnościami wykonywanymi przez Agenta na podstawie Umowy, poprzez ich analizowanie i przedstawianie wyjaśnień na żądanie Zleceniodawcy.

Usługi w Obszarze Wykonywania Usług Maklerskich, Wnioskodawca będzie świadczył wyłącznie w odniesieniu do klientów z którymi zawarł w imieniu Firmy Inwestycyjnej umowę o świadczenie Usług Firmy Inwestycyjnej lub w odniesieniu do klientów wyraźnie mu wskazanych przez Firmę Inwestycyjną.

W zamian za świadczone usługi Agent może być wynagradzany według różnych schematów obejmujących:

 1. jednorazowe wynagrodzenie pieniężne za uruchomienie działalności Agenta i podpisanie umowy agencyjnej z Firmą Inwestycyjną;
 2. stałe miesięczne wynagrodzenie za świadczenie usługi Agenta;
 3. prowizyjne wynagrodzenie od wartości zleceń nabycia instrumentów finansowych przyjętych przez Agenta od klientów z którymi Wnioskodawca zawarł w imieniu Firmy Inwestycyjnej umowę o świadczenie Usług Firmy Inwestycyjnej;
 4. wynagrodzenie zmienne od wartości instrumentów finansowych posiadanych przez klienta, z którym została zawarta umowy o świadczenie Usług Firmy Inwestycyjnej za pośrednictwem Agenta lub klienta który został wskazany jako klient obsługiwany przez Agenta pomimo wcześniej zawartej umowy o świadczeniu Usług Firmy Inwestycyjnej;
 5. wynagrodzenie zmienne kalkulowane jako % od przychodów Firmy Inwestycyjnej uzyskiwanych od danego klienta, z którym została zawarta umowa o świadczenie Usług Firmy Inwestycyjnej za pośrednictwem Agenta lub który został wskazany jako klient obsługiwany przez Agenta.

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie będą obejmować ani przechowywania ani zarządzania instrumentami finansowymi, a także nie będą dotyczyć praw i udziałów odzwierciedlających:

 1. tytuł prawny do towarów,
 2. tytuł własności nieruchomości,
 3. prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości, udziały i inne tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części,
 4. prawa majątkowe, których instrumentami bazowymi są towary, mierniki i limity wielkości produkcji oraz uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, i które mogą być zrealizowane poprzez dostawę towarów lub świadczenie usług innych niż zwolnione z podatku.

Wnioskodawca działając w Obszarze Pozyskiwania Klienta oraz w Obszarze Zawierania Umów działa jako pośrednik finansowy i nie stanowi żadnej ze stron umów zawieranych pomiędzy klientem a Firmą Inwestycyjną. Celem pośrednictwa, do którego dąży Wnioskodawca jest uczynienie wszystkiego co możliwe aby strony (klient i Firma Inwestycyjna) zawarły umowę o świadczenie usług maklerskich, która ma charakter umowy ramowej a następnie aby na bazie tej umowy strony (klient i Firma Inwestycyjna) zawierały konkretne umowy na usługi dotyczące konkretnych instrumentów finansowych tj. przyjmowanie i przekazywanie zleceń, wykonywanie zleceń i nabywanie instrumentów przez klienta w wyniku oferowania instrumentów finansowych przez Firmę Inwestycyjną. Wnioskodawca nie ma bezpośredniego interesu w zakresie treści Umowy o świadczenie Usług Maklerskich. Świadczona przez Wnioskodawcę usługa pośrednictwa będzie stanowić dla Klienta element usługi finansowej Firmy Inwestycyjnej.

W Obszarze Wykonywania Usług Maklerskich Wnioskodawca będzie działał w imieniu i na rzecz Firmy Inwestycyjnej jako jej agent w zakresie wykonywania usług dotyczących instrumentów finansowych określonych Ustawą o obrocie tzn. będzie przyjmował i przekazywał zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, oferował klientom instrumenty finansowe oraz wykonywał inne czynności wynikające z umów o świadczenie Usług Maklerskich.

W piśmie z dnia 30 marca 2018 r. uzupełniającym wniosek, Wnioskodawca przyporządkował szczegółowy zakres działań odpowiednio do świadczonych usług:

1. Usługi w Obszarze Pozyskiwania Klienta

 1. przedstawiania potencjalnym klientom informacji dotyczących Firmy Inwestycyjnej oraz Usług Firmy Inwestycyjnej, w tym dostarczania dokumentów zawierających takie informacje uprzednio dostarczonych Agentowi przez Firmę Inwestycyjną;
 2. przedstawiania potencjalnym klientom informacji dotyczących instrumentów finansowych będących przedmiotem oferty Firmy Inwestycyjnej, w tym dostarczanie stosownych dokumentów informacyjnych uprzednio dostarczonych Agentowi przez Firmę Inwestycyjną w celu oceny i wytworzenia zainteresowania potencjalnego klienta zawarciem Umowy o świadczeniu Usług Firmy Inwestycyjnej;

2. Usługi w zakresie Zawierania Usług Maklerskich

 1. odbierania od przyszłych klientów wszelkich danych i informacji (oświadczenia wiedzy) niezbędnych dla zawarcia z nimi przez Firmę Inwestycyjną umów o świadczenie Usług Firmy Inwestycyjnej w tym umów o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych przez Firmę Inwestycyjną;
 2. odbierania od przyszłych klientów Firmy Inwestycyjnej oraz osób i podmiotów ich reprezentujących oświadczeń i dokumentów w ramach wykonywania obowiązków określonych w art. 8b ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 299 z póżn. zm.) na zasadzie art. 9h tej ustawy;
 3. potwierdzania, na podstawie dokumentu tożsamości okazanego Agentowi, tożsamości osoby podpisującej umowę z Firmą Inwestycyjną w imieniu przyszłego klienta jak również potwierdzania własnoręczności podpisu tej osoby;
 4. potwierdzania zgodności kopii dokumentów składanych przez przyszłych klientów w związku z zawieraniem umów o świadczenie Usług Firmy Inwestycyjnej, z oryginałami przedkładanymi Agentowi;
 5. weryfikowania formalnej poprawności i kompletności dokumentów składanych lub przedkładanych Firmie Inwestycyjnej przez przyszłych klientów w związku z zawieraniem umów o świadczenie Usług Firmy Inwestycyjnej;
 6. podpisywania w imieniu Firmy Inwestycyjnej na podstawie pełnomocnictwa Umów o świadczenie Usług Firmy Inwestycyjnej z Klientem;

Usługi w zakresie Wykonywania Usług Maklerskich

 1. dostarczania klientom Firmy Inwestycyjnej informacji związanych z ofertą oferowanych instrumentów finansowych przez Firmę Inwestycyjną (oferowanie nabycia) oraz realizacją złożonych przez nich zapisów na instrumenty finansowe będące przedmiotem oferty, w której przeprowadzeniu pośredniczy Firma Inwestycyjna jako oferujący lub współoferujący;
 2. odbierania od klientów Firmy Inwestycyjnej wszelkich oświadczeń woli i wiedzy związanych z wykonywaniem umów o świadczenie Usług Firmy Inwestycyjnej ze Zleceniodawcą, w tym oświadczeń dotyczących nabycia i zbycia instrumentów, składaniem zapisów na instrumenty finansowe będące przedmiotem oferty, w której przeprowadzeniu pośredniczy Zleceniodawca jako oferujący lub współoferujący
 3. składania w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy, na podstawie i w zakresie udzielonego przez Zleceniodawcę Pełnomocnictwa, oświadczeń woli i wiedzy w związku z wykonywaniem umów z klientami w imieniu Zleceniodawcy lub składaniem zapisów na instrumenty finansowe będące przedmiotem oferty, w której przeprowadzeniu pośredniczy Zleceniodawca jako oferujący lub współoferujący;
 4. weryfikowania formalnej poprawności i kompletności dokumentów składanych lub przedkładanych Firmie Inwestycyjnej przez klientów w ramach wykonywania umów o świadczenie Usług Firmy Inwestycyjnej w tym składanych zapisów na instrumenty finansowe będące przedmiotem oferty, w której przeprowadzeniu pośredniczy Zleceniodawca jako oferujący lub współoferujący w tym potwierdzania, na podstawie dokumentu tożsamości okazanego Agentowi, tożsamości osoby składającej w imieniu Klienta zapis na instrumenty finansowe będące przedmiotem oferty, w której przeprowadzeniu pośredniczy Zleceniodawca jako oferujący lub współoferujący lub inne dokumenty, jak również potwierdzania własnoręczności podpisu tej osoby oraz potwierdzania zgodności kopii dokumentów składanych Firmie Inwestycyjnej przez klientów w związku ze składaniem przez nich oświadczeń woli w ramach wykonywania umów o świadczenie Usług Firmy Inwestycyjnej oraz składaniem zapisów na instrumenty finansowe będące przedmiotem oferty, w której przeprowadzeniu pośredniczy Zleceniodawca jako oferujący lub współoferujący, z oryginałami przedkładanymi Agentowi
 5. dostarczania klientom danych i informacji związanych ze świadczonymi na ich rzecz przez Zleceniodawcę Usługami Firmy Inwestycyjnej na podstawie zawartej Umowy o świadczenie Usług Firmy Inwestycyjnej, w tym informacji stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu Ustawy obejmujących m.in. dane co do stanu aktywów klienta zarejestrowanych na rachunkach lub w rejestrach prowadzonych przez Zleceniodawcę oraz historię transakcji dokonywanych przez klienta za pośrednictwem Zleceniodawcy, potwierdzeń zawarcia transakcji i innych raportów z wykonania danej Usługi Firmy Inwestycyjnej;
 6. odbierania od klientów wszelkich oświadczeń woli związanych z wykonywaniem zawartych przez nich ze Zleceniodawcą umów o świadczenie Usług Firmy Inwestycyjnej, w tym zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, oświadczeń o ustanowieniu pełnomocnika, zmianie umowy lub rozwiązaniu umowy oświadczeń o zmianie danych osobowych lub danych wpływających na wynik badania odpowiedniości usługi dla danego klienta lub potencjalnego klienta;
 7. uczestniczenia w procesie rozpatrywania reklamacji i skarg klientów w zakresie, w jakim związane one będą z czynnościami wykonywanymi przez Agenta na podstawie Umowy o świadczenie Usług Firmy Inwestycyjnej, poprzez ich analizowanie i przedstawianie wyjaśnień na żądanie Zleceniodawcy.

Ponadto Wnioskodawca wyjaśnił, iż zakres usług w obszarze Usługi w zakresie Wykonywania Usług Maklerskich zależny jest od zakresu zezwolenia danej Firmy Inwestycyjnej oraz faktycznego wykonywania przez Firmę Inwestycyjną usług o których mowa w art. 69 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Wnioskodawca doprecyzował, iż zapytanie odnosić się będzie wyłącznie do pośrednictwa Agenta w zakresie dwóch obszarów usług Firm Inwestycyjnych:

 1. Usługi, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi tj. przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych - usługa polega na przyjmowaniu przez Agenta zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych od inwestorów (klientów) z którym Firma Inwestycyjna ma zawartą Umowę o świadczenie Usług Maklerskich;
 2. Usługi, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi tj. oferowaniu instrumentów finansowych tj. oferowaniu klientom (inwestorom) nabycia instrumentów finansowych emitowanych przez emitentów z którymi Firma Inwestycyjna ma podpisane umowy o oferowanie instrumentów finansowych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca, jako agent firmy inwestycyjnej w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi prawidłowo zamierza korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z podatku od towarów i usług w zakresie świadczenia usług w Obszarze Pozyskiwania Klienta na Usługi Maklerskie?
 2. Czy Wnioskodawca jako agent firmy inwestycyjnej w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi prawidłowo zamierza korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z podatku od towarów i usług w zakresie świadczenia usług w Obszarze Zawierania Umów Maklerskich?
 3. Czy Wnioskodawca jako agent firmy inwestycyjnej w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi prawidłowo zamierza korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z podatku od towarów i usług w zakresie świadczenia usług w Obszarze Wykonywania Usług Maklerskich?

ad 1 i ad 2

Przepisy art. 43 ust. 1 pkt 7), 12) i 37)-41) oraz ust. 13 Ustawy o VAT wprowadzają zwolnienie z opodatkowania VAT dla szerokiej grupy usług, które można zbiorczo określić mianem usług finansowych. W odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego szczególnie istotna jest treść art. 43 ust. 1 pkt 41) ustawy o VAT. Jednocześnie ze zwolnienia uregulowanego w tym przepisie nie korzystają usługi przechowywania instrumentów finansowych oraz usługi zarządzania tymi instrumentami. W celu określenia zakresu stosowania art. 43 ust. 1 pkt 41) Ustawy o VAT, należy odwołać się do definicji instrumentów finansowych określonej w art. 2 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Zgodnie ze wspomnianą definicją, pojęcie to obejmuje papiery wartościowe i instrumenty niebędące papierami wartościowymi. Wyjaśnienie sformułowania papiery wartościowe zawarte jest w art. 3 pkt 1 lit. a) i b) wymienionej ustawy. Przepisy te stanowią, że do papierów wartościowych zalicza się m.in. akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, obligacje, certyfikaty inwestycyjne.

Jak wynika z przepisu art. 43 ust. 15 Ustawy o VAT, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7), 12) i 37)-41), nie mają zastosowania do:

 1. czynności ściągania długów, w tym factoringu;
 2. usług doradztwa;
 3. usług w zakresie leasingu.

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej usługa pośrednictwa finansowego powinna stanowić:

 • usługę świadczoną na rzecz strony transakcji finansowej, za którą strona ta wypłaca wynagrodzenie,
 • z punktu widzenia nabywcy usługi finansowej usługi świadczone przez pośrednika powinny stanowić element usługi finansowej,
 • celem jest dążenie do zawarcia umowy (należy zaznaczyć, że pośrednik nie ma żadnego interesu co do treści umowy),
 • usługa pośrednictwa nie może mieć charakteru wyłącznie wykonywania czynności faktycznych związanych z umową (nie może to być wyłącznie udostępnianie informacji stronom transakcji finansowej).

Z powyższego wynika, że usługa pośrednictwa powinna być definiowana poprzez kluczową cechę, tj. cel działań, jakim jest doprowadzenie do zawarcia umowy. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca w Obszarze Pozyskiwania Klienta oraz Obszarze Zawierania Umów dąży i podejmuje wszelkie czynności zmierzające do zawarcia Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Firmę Inwestycyjną a następnie czynności zmierzających do zawarcia konkretnych umów zlecenia lub przyjęcia i przekazania zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Firmę Inwestycyjną.

Czynności te wykonywane są na podstawie art. 79 ustawy o obrocie zgodnie z którym:

 1. Firma inwestycyjna może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, powierzyć osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej stałe lub okresowe wykonywanie w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności maklerskiej prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną (agent firmy inwestycyjnej).
 2. Na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, mogą być wykonywane czynności:
  1. pozyskiwania klientów lub potencjalnych klientów, w tym informowania o zakresie usług maklerskich świadczonych przez firmę inwestycyjną lub instrumentach finansowych będących ich przedmiotem;
  2. związane z zawieraniem umów o świadczenie usług maklerskich;

Zgodnie z ustawą o obrocie czynności, o których mowa w ust. 2, mogą być wykonywane wyłącznie przez firmę inwestycyjną lub agenta firmy inwestycyjnej.

W świetle powyższego wszystkie czynności wykonywane przez Wnioskodawcę jako agenta firmy inwestycyjnej zgodnie z art. 79 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy o obrocie będą - w ocenie Wnioskodawcy - podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług dla usług pośrednictwa opisanych w przedmiotowym wniosku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41) Ustawy o VAT.

Pojęcie pośrednictwa nie zostało zdefiniowane na gruncie ustawy o VAT. Pojęciem tym nie posługuje się również Dyrektywa VAT. Pojęcie to było jednak wielokrotnie definiowane w orzecznictwie TSUE, m.in. w wyroku w sprawie C-235/00 CSC Financial Services. W wydanym rozstrzygnięciu Trybunał wskazał, że pośrednictwo stanowi odrębną usługę świadczoną na rzecz strony umowy, za którą wypłaca ona wynagrodzenie jako za odrębną działalność pośrednictwa. Działalność ta polega między innymi na wskazaniu stronie umowy okazji do zawarcia umowy, kontaktowaniu się z drugą stroną oraz negocjowaniu w imieniu i na rachunek klienta warunków świadczeń wzajemnych. Celem takiej działalności jest uczynienie wszystkiego, co niezbędne, by dwie strony zawarły umowę, przy czym pośrednik nie ma żadnego interesu w zakresie treści umowy. Podobne rozumienie pośrednictwa Trybunał przedstawił m.in. w wyrokach w sprawie C-259/11 DTZ Zadelhoff, jak również C-453/05 Volker Ludwig.

Z powyższego wynika, że celem pośrednictwa jest uczynienie wszystkiego, co niezbędne, aby dwie strony zawarły umowę. Usługa pośrednictwa powinna być zatem definiowana przez cel działań, jakim jest doprowadzenie pośrednika do zawarcia umowy. Zakres obowiązków Wnioskodawcy określony w umowach agencyjnych wskazuje, że działalność Wnioskodawcy stanowi pośrednictwo w obrocie instrumentami finansowymi. Przedmiotem usług świadczonych przez Wnioskodawcę będą bowiem instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zakres tych czynności nie pozostawia więc wątpliwości, że całokształt obowiązków Agenta jest ukierunkowany na kojarzenie stron umowy i doprowadzenie do zawarcia umowy pomiędzy Firmą Inwestycyjną a klientem. Wszystkie obowiązki wchodzące w zakres działań Agenta mają na celu uczynienie wszystkiego, co niezbędne, aby dwie strony zawarły umowę.

Mając na uwadze powyższe, czynności które mają być wykonywane przez Wnioskodawcę należy zaliczyć do usług pośrednictwa w obrocie instrumentami finansowymi. Czynności Wnioskodawcy nie obejmują przechowywania, zarządzania instrumentami finansowymi oraz usług doradztwa, jak również kategorii czynności wymienionych w art. 43 ust. 16 ustawy o VAT. W związku z tym, w analizowanym stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) nie znajdą zastosowania wyłączenia ze zwolnienia dla usług pośrednictwa w obrocie instrumentami finansowymi.

ad 3

Czynności w Obszarze Wykonywania Usług Maklerskich Wnioskodawca będzie wykonywał zgodnie z art. 79 ust. 1 i ust 2 pkt 3 Ustawy o obrocie. Zgodnie z tym artykułem Firma inwestycyjna może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, powierzyć osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej stałe lub okresowe wykonywanie w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności maklerskiej prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną (agent firmy inwestycyjnej).

Zgodnie z art. 79 ust. 2 pkt 3 ustawy o obrocie, na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, mogą być wykonywane czynności umożliwiające realizację umów o świadczenie usług maklerskich, w szczególności polegające na przyjmowaniu zleceń, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, odbieraniu innych oświadczeń woli klienta dla firmy inwestycyjnej, udostępnianiu lub przekazywaniu klientowi informacji związanych ze świadczonymi na jego rzecz usługami maklerskimi.

W ocenie Wnioskodawcy w Obszarze Wykonywania Usług Maklerskich Wnioskodawca jako agent firmy inwestycyjnej korzysta wprost ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 41 Ustawy o VAT dotyczącego usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, 1948 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 724, 768 i 791), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi. Wnioskodawca w Obszarze Wykonywania Usług Maklerskich będzie świadczył w imieniu i na rzecz Firmy Inwestycyjnej jako jej agent usługi których przedmiotem będą instrumenty finansowe w zakresie określonym w art. 69 ust. 2 pkt 1, 2 oraz pkt 6 ustawy o obrocie tj:

 1. usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
 2. wykonywania zleceń, o których mowa w pkt 1, na rachunek dającego zlecenie;
 3. oferowania instrumentów finansowych.

Usługi Wnioskodawcy będącego agentem firmy inwestycyjnej jako usługi dotyczące instrumentów finansowych będą korzystały ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 41 Ustawy o VAT niezależnie od formuły wynagradzania agenta za te usługi przez Firmę Inwestycyjną.

Przepisy ustawy o VAT nie precyzują jak rozumieć pojęcie „usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe”. Podobne pojęcie zostało jednak zdefiniowane w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał lub TSUE) na gruncie przepisów Dyrektywy VAT, które posługują się zwrotem „usług, których przedmiotem są akcje (...) i inne papiery wartościowe”. W wyroku w sprawie C-29/08 Skatteverket TSUE wskazał, iż „transakcje, których przedmiotem są akcje i inne papiery wartościowe” należy rozumieć jako transakcje dokonywane na rynku papierów wartościowych zmieniające sytuację prawną i finansową pomiędzy stronami. Pojęcie „transakcje dotyczące papierów wartościowych” dotyczy w ocenie Trybunału transakcji mogących stworzyć, zmienić lub spowodować wygaśnięcie praw i obowiązków z tytułu papierów wartościowych.

Podobne konkluzje wynikają z wyroków TSUE w sprawach C-2/95 Sparekassernes Datacenter oraz C-235/00 CSC Financial Services.

Przepisy Dyrektywy VAT, jak i ustawy o VAT, wyodrębniają w ramach zwolnienia czynności, których przedmiotem są instrumenty finansowe oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie. Wskazuje to na odrębność tych zwolnień. Znajduje to potwierdzenie w orzecznictwie TSUE. W wyroku w sprawie C-259/11 DTZ Zadelhoff Trybunał podkreślił, iż „słowo „pośrednictwo” nie definiuje zasadniczej treści zwolnienia, ale ma na celu rozszerzenie zakresu jego stosowania do działalności pośrednictwa”. Wobec powyższego w ocenie Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości iż wykonując usługi w Obszarze Wykonywania Umów Maklerskich, Wnioskodawca jako agent firmy inwestycyjnej korzysta ze zwolnienia z podatku VAT dla usług dotyczących instrumentów finansowych. Nie ma przy tym znaczenia dla zastosowania zwolnienia że w odniesieniu do klienta Wnioskodawca występuje jako agent Firmy Inwestycyjnej i że usługa jest zlecona przez Firmę Inwestycyjną.

Z brzmienia powołanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy, stanowiącego implementację regulacji unijnych w tym zakresie wyraźnie wynika, że intencją ustawodawcy było objęcie zwolnieniem usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe, zarówno tych wykonywanych przez fundusze inwestycyjne, banki, firmy inwestycyjne czy też inne instytucje wspólnego inwestowania, jak również świadczonych przez inne podmioty pośredniczące w ich świadczeniu. Należy stwierdzić, że wymienione zwolnienie ma charakter przedmiotowy, gdzie przede wszystkim istotną przesłanką do skorzystania ze zwolnienia jest rodzaj świadczonej usługi, cechy które ją rozróżniają. Ustawodawca szczególny nacisk położył na stronę przedmiotową, nie dokonując zawężenia omawianego zwolnienia wyłącznie do określonej grupy podmiotów. Pogląd taki potwierdza orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku w sprawie C-2/95 pomiędzy Sparekassernes Datacenter (SDC) a Skatteministeriet (Dania), w którym Trybunał stwierdził, że: „zwolnienie dotyczące usług finansowych nie jest uzależnione od tego, czy usługa jest wykonywana przez instytucję, która wstępuje w prawny związek z końcowym odbiorcą. Fakt, że dana transakcja jest wykonywana przez osobę trzecią, ale z punktu widzenia końcowego odbiorcy wydaje się być usługą wykonywaną przez bank, nie wyklucza objęcia jej zwolnieniem”. Konkludując można stwierdzić, że według TSUE usługa finansowa świadczona przez podmiot trzeci nie traci przymiotu takiej usługi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy, usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, 1948 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 724, 768 i 791), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.

W świetle art. 43 ust. 15 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41, nie mają zastosowania do:

 1. czynności ściągania długów, w tym factoringu;
 2. usług doradztwa;
 3. usług w zakresie leasingu.

Ponadto, zgodnie z art. 43 ust. 16 ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 40a i 41, nie ma zastosowania do usług dotyczących praw i udziałów odzwierciedlających:

 1. tytuł prawny do towarów;
 2. tytuł własności nieruchomości;
 3. prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości;
 4. działy i inne tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części;
 5. prawa majątkowe, których instrumentami bazowymi są towary, mierniki i limity wielkości produkcji oraz uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, i które mogą być zrealizowane poprzez dostawę towarów lub świadczenie usług innych niż zwolnione z podatku.

Należy podkreślić, że pojęcia używane do oznaczenia zwolnień, o których mowa w art. 43 ustawy winny być interpretowane w sposób ścisły, gdyż zwolnienia te stanowią odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatek od towarów i usług pobierany jest od każdej usługi świadczonej odpłatnie przez podatnika. Zwolnienia stanowią pojęcia autonomiczne prawa wspólnotowego, które mają na celu uniknięcie rozbieżności pomiędzy państwami członkowskimi w stosowaniu systemu VAT i które należy sytuować w ogólnym kontekście wspólnego systemu VAT.

Stosownie do treści art. 135 ust. 1 lit. f) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L Nr 347, poz. 1 ze zm.), państwa członkowskie zwalniają transakcje, łącznie z pośrednictwem, jednakże z wyłączeniem przechowywania i zarządzania, których przedmiotem są akcje, udziały w spółkach lub związkach, obligacje i inne papiery wartościowe, z wyłączeniem dokumentów ustanawiających tytuł prawny do towarów, oraz praw lub papierów wartościowych, o których mowa w art. 15 ust. 2.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest pośrednictwo na rynku usług finansowych, czyli działalność sklasyfikowana zgodnie z PKD jako Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. Zamiarem Firmy inwestycyjnej jest wystąpienie do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wpis Wnioskodawcy do Rejestru agentów firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Wnioskodawca zamierza podpisać z Firmą inwestycyjną umowę dotyczącą zlecenia świadczenia usług agenta firmy inwestycyjnej w zakresie jej działalności podejmowanych w następujących zakresach objętych zezwoleniem KNF dla Firmy inwestycyjnej:

(i) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

(ii) wykonywania zleceń, o których mowa w pkt (i) na rachunek dającego zlecenie,

(iii) oferowania instrumentów finansowych.

Usługi Wnioskodawcy jako agenta Firmy Inwestycyjnej będą świadczone w trzech następujących obszarach:

 1. pozyskiwanie klientów lub potencjalnych klientów na Usługi Firmy Inwestycyjnej, w tym informowanie klientów o Usługach Firmy Inwestycyjnej oraz o instrumentach finansowych będących przedmiotem tych usług (dalej "Obszar Pozyskiwania Klienta" lub Obszar Pozyskiwania Klienta na Usługi Maklerskie) zgodnie z art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie
 2. zawieranie umów o świadczenie Usług Firmy Inwestycyjnej (dalej "Obszar Zawierania Umów Maklerskich") zgodnie z art. 79 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie
 3. podejmowanie czynności zmierzających do wykonania umów o świadczenie Usług Firmy Inwestycyjnej, w szczególności polegające na przyjmowaniu zleceń, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o obrocie, odbieraniu innych oświadczeń woli i wiedzy klienta dla Firmy Inwestycyjnej, udostępnianiu lub przekazywaniu klientowi informacji związanych ze świadczonymi na jego rzecz Usługami Firmy Inwestycyjnej (dalej "Obszar Wykonywania Umów Maklerskich"), zgodnie z art. 79 ust. 2 pkt 3 ustawy o obrocie.

W opisie sprawy Wnioskodawca szczegółowo wskazał czynności składające się na ww. świadczenia.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do zastosowania zwolnienia przedmiotowego z VAT dla ww. usług.

Z brzmienia powołanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy, wynika, że intencją ustawodawcy było objęcie zwolnieniem usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe, zarówno tych wykonywanych przez fundusze inwestycyjne, banki, czy też inne instytucje wspólnego inwestowania, jak również świadczonych przez inne podmioty pośredniczące w ich świadczeniu. Należy stwierdzić, że wymienione zwolnienie ma charakter przedmiotowy, gdzie przede wszystkim istotną przesłanką do skorzystania ze zwolnienia jest rodzaj świadczonej usługi, cechy które ją rozróżniają. Ustawodawca szczególny nacisk położył na stronę przedmiotową, nie dokonując zawężenia omawianego zwolnienia wyłącznie do określonej grupy podmiotów. Pogląd taki potwierdza orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku w sprawie C-2/95 pomiędzy Sparekassernes Datacenter (SDC) a Skatteministeriet (Dania), w którym Trybunał stwierdził, że: „zwolnienie dotyczące usług finansowych nie jest uzależnione od tego, czy usługa jest wykonywana przez instytucję, która wstępuje w prawny związek z końcowym odbiorcą. Fakt, że dana transakcja jest wykonywana przez osobę trzecią, ale z punktu widzenia końcowego odbiorcy wydaje się być usługą wykonywaną przez bank, nie wyklucza objęcia jej zwolnieniem”. Konkludując można stwierdzić, że według TSUE usługa finansowa świadczona przez podmiot trzeci nie traci przymiotu takiej usługi.

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN SA, strona internetowa – www.sjp.pwn.pl), przez pośrednictwo rozumie się „działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron; kojarzenie kontrahentów w transakcjach handlowych oraz umożliwianie kontaktu uczestnikom rynku pracy”. W konsekwencji pośrednictwo obejmuje czynności dokonywane w imieniu oraz na rzecz innego podmiotu gospodarczego, w wyniku których dochodzi do zawarcia transakcji między tym przedsiębiorcą a podmiotem trzecim. Działanie w imieniu oznacza działanie z czyjegoś upoważnienia, w zastępstwie kogoś, natomiast działanie na czyjąś korzyść oznacza działanie dla kogoś, dla czyjegoś dobra.

W celu rozstrzygnięcia, co w świetle ww. przepisów prawa podatkowego należy rozumieć pod pojęciem „pośrednictwa”, warto odnieść się do wyroku w sprawie C-453/05, w której TSUE stwierdził „pośrednictwo stanowi działalność polegającą na pośredniczeniu, która może obejmować między innymi wskazywanie stronie danej umowy okazji do zawarcia takiej umowy, kontaktowanie się z drugą stroną i negocjowanie w imieniu i na rzecz klienta warunków świadczeń wzajemnych, przy czym celem takiej działalności jest uczynienie wszystkiego, co niezbędne, aby dwie strony zawarły umowę, a sam pośrednik nie ma żadnego interesu w zakresie treści umowy. Zatem pojęcie pośrednictwa nie wymaga koniecznie, aby pośrednik działający jako subagent agenta głównego kontaktował się bezpośrednio z dwiema stronami umowy, aby negocjować wszystkie klauzule, jednakże pod warunkiem że jego działalność nie ogranicza się do zobowiązania do wykonania części czynności faktycznych związanych z umową”.

Natomiast w sprawie C-235/00 TSUE wskazał, że znaczenia słowa „negocjacje”, w kontekście art. 13 część B lit. d pkt 5 VI Dyrektywy odnosi się „do działalności pośrednika, który nie przyjmuje roli którejkolwiek ze stron umowy dotyczącej produktu finansowego oraz którego działalność polega na czymś innym, niż świadczenie usług wchodzących w zakres umowy, typowo wykonywanych przez strony takich umów. Negocjacje stanowią usługę świadczoną na rzecz strony umowy oraz są wynagradzane przez nią, polegającą na jednoznacznie określonym akcie mediacji. Mogą one polegać m.in. na wskazywaniu odpowiednich możliwości zawarcia takiej umowy, nawiązywanie kontaktu z drugą stroną lub negocjowanie, w imieniu i na rzecz klienta, warunków płatności, jakich ma dokonać jedna ze stron. Celem negocjacji jest zatem wykonanie wszystkich czynności niezbędnych w celu zawarcia przez dwie strony umowy, przy jednoczesnym braku jakiegokolwiek własnego zaangażowania negocjatora określonego w warunkach umowy.

Z drugiej strony, nie stanowi negocjacji sytuacja, w której jedna ze stron powierza podwykonawcy część formalności administracyjnych związanych z umową, takich jak udzielanie informacji drugiej stronie oraz przyjmowanie i przetwarzanie wniosków, zapisów na papiery wartościowe, będące przedmiotem umowy. W takim przypadku, podwykonawca zajmuje tę samą pozycję, jak strona sprzedająca produkt finansowy i nie jest zatem pośrednictwem”.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej usługa pośrednictwa finansowego powinna stanowić:

 • usługę świadczoną na rzecz strony transakcji finansowej, za którą strona ta wypłaca wynagrodzenie,
 • z punktu widzenia nabywcy usługi finansowej usługi świadczone przez pośrednika powinny stanowić element usługi finansowej,
 • celem jest dążenie do zawarcia umowy (należy zaznaczyć, że pośrednik nie ma żadnego interesu co do treści umowy),
 • usługa pośrednictwa nie może mieć charakteru wyłącznie wykonywania czynności faktycznych związanych z umową (nie może to być wyłącznie udostępnianie informacji stronom transakcji finansowej).

Ustawodawca, zakreślając ramy przedmiotowe art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy odwołał się do definicji zawartych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm).

Według art. 2 ust. 1 tej ustawy, instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są:

 1. papiery wartościowe;
 2. niebędące papierami wartościowymi:
  1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
  2. instrumenty rynku pieniężnego,
  3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
  4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
  5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
  6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
  7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
  8. kontrakty na różnicę,
  9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Stosownie do art. 69 ust. 1 ww. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenie działalności maklerskiej wymaga zezwolenia Komisji wydanego na wniosek, o którym mowa w art. 82, złożony przez zainteresowany podmiot.

W myśl art. 69 ust. 2 ww. ustawy, działalność maklerska, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 3 i art. 70, obejmuje wykonywanie czynności polegających na:

 1. przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
 2. wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt 1, na rachunek dającego zlecenie;
 3. nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych;
 4. zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
 5. doradztwie inwestycyjnym;
 6. oferowaniu instrumentów finansowych;
 7. świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe;
 8. organizowaniu alternatywnego systemu obrotu.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ww. ustawy, firma inwestycyjna może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, powierzyć osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej stałe lub okresowe wykonywanie w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności maklerskiej prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną (agent firmy inwestycyjnej).

Zgodnie z art. 79 ust. 2 ww. ustawy, na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, mogą być wykonywane czynności:

 1. pozyskiwania klientów lub potencjalnych klientów, w tym informowania o zakresie usług maklerskich świadczonych przez firmę inwestycyjną lub instrumentach finansowych będących ich przedmiotem;
 2. związane z zawieraniem umów o świadczenie usług maklerskich;
 3. umożliwiające realizację umów o świadczenie usług maklerskich, w szczególności polegające na przyjmowaniu zleceń, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, odbieraniu innych oświadczeń woli klienta dla firmy inwestycyjnej, udostępnianiu lub przekazywaniu klientowi informacji związanych ze świadczonymi na jego rzecz usługami maklerskimi.

Stosownie do art. 79 ust. 2a ww. ustawy, czynności, o których mowa w ust. 2, mogą być wykonywane wyłącznie przez firmę inwestycyjną lub agenta firmy inwestycyjnej, z zastrzeżeniem ust. 2b.

W przedstawionej sprawie Wnioskodawca będzie działał na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jako agent Firmy inwestycyjnej. Jak wynika z opisu sprawy, działając w Obszarze Pozyskiwania Klienta oraz w Obszarze Zawierania Umów Wnioskodawca działa jak pośrednik finansowy i nie stanowi żadnej ze stron umów zawieranych pomiędzy klientem a Firmą Inwestycyjną. Celem pośrednictwa, do którego dąży Wnioskodawca jest uczynienie wszystkiego co możliwe, aby strony (klient i Firma Inwestycyjna) zawarły umowy o świadczenie usług maklerskich, która ma charakter umowy ramowej, a następnie aby na bazie tej umowy (klient i Firma Inwestycyjna) zawierały konkretne umowy na usługi dotyczące konkretnych instrumentów finansowych, tj. przyjmowanie i przekazywanie zleceń, wykonywanie zleceń i nabywanie instrumentów finansowych przez klienta w wyniku oferowania instrumentów finansowych przez Firmę Inwestycyjną. Wnioskodawca nie ma bezpośredniego interesu w zakresie treści umowy o świadczenie usług maklerskich.

Zakres czynności przedstawionych przez Wnioskodawcę w Obszarze Pozyskiwania Klienta oraz w Obszarze Zawierania Umów jest ukierunkowany na kojarzenie stron umowy oraz doprowadzenie do zawarcia umowy pomiędzy Firmą inwestycyjną a klientem. Przedmiotem świadczonych usług są instrumenty finansowe. Ponadto czynności wykonywane przez Wnioskodawcę nie obejmują przechowywania, zarządzania instrumentami finansowymi oraz usług doradztwa, a także nie będą dotyczyć praw i udziałów, o których mowa w art. 43 ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym usługi świadczone przez Wnioskodawcę w Obszarze Pozyskiwania Klienta oraz w Obszarze Zawierania Umów stanowią pośrednictwo w obrocie instrumentami finansowymi i korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 i 2 jest prawidłowe.

W przypadku usług świadczonych w Obszarze Wykonywania Usług Maklerskich, Wnioskodawca wskazał, że są to działania w szczególności polegające na przyjmowaniu zleceń, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o obrocie, odbieraniu innych oświadczeń woli i wiedzy klienta dla Firmy Inwestycyjnej, udostępnianiu lub przekazywaniu klientowi informacji związanych ze świadczonymi na jego rzecz Usługami Firmy Inwestycyjnej, zgodnie z art. 79 ust. 2 pkt 3 ustawy o obrocie. Zakres usług w tym obszarze zależny jest od zakresu zezwolenia danej Firmy Inwestycyjnej oraz faktycznego wykonywania przez Firmę Inwestycyjną usług, o których mowa w art. 69 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto jak wskazał Wnioskodawca, zapytanie odnosi się wyłącznie do pośrednictwa Agenta do dwóch obszarów usług firm inwestycyjnych:

 1. usługi, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych - usługa polega na przyjmowaniu przez Wnioskodawcę zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych od inwestorów (klientów), z którymi firma inwestycyjna ma zawartą umowę o świadczenie usług maklerskich,
 2. usługi, o której mowa w art. 69 ust. 1 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. oferowaniu instrumentów finansowych, tj. oferowaniu klientom inwestorom nabycia instrumentów finansowych emitowanych przez emitentów, z którymi firma inwestycyjna ma podpisane umowy o oferowanie instrumentów finansowych.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe, zatem należy uwzględnić w tym względzie orzecznictwo TSUE dotyczące usług finansowych (w tym usług stanowiących element usług finansowych). Ze zwolnienia będą korzystały usługi stanowiące usługi (element usług) których przedmiotem są instrumenty finansowe wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 41, jeżeli takie zwolnienie wynika z orzecznictwa TSUE.

W tym miejscu należy przywołać wyrok TS UE z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie C-350/10 Nordea Pankki Suomi Syj, w którym Trybunał wypowiedział się w zakresie warunków uznania za zwolnione od VAT transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe. TSUE stwierdził, w odniesieniu do operacji dotyczących przelewów w rozumieniu art. 13 część B lit. d) pkt 3 szóstej dyrektywy, że „świadczone usługi muszą skutkować przekazaniem środków pieniężnych oraz prowadzić do zmian prawnych i finansowych. Należy dokonać rozróżnienia między usługą zwolnioną w rozumieniu wspomnianej dyrektywy a dostarczeniem zwykłego świadczenia fizycznego lub technicznego, takiego jak udostępnienie bankowi systemu informatycznego”. Przelew jest bowiem „operacją polegającą na realizacji dyspozycji przekazania określonej sumy pieniędzy z jednego konta na drugie. Cechuje się ona w szczególności tym, że powoduje zmianę sytuacji prawnej i finansowej istniejącej, z jednej strony, między udzielającym dyspozycji a beneficjentem, a z drugiej strony, między nimi a bankiem”. Trybunał wskazał, że powyższa analiza ma również zastosowanie odpowiednio do transakcji dotyczących papierów wartościowych. Dalej TSUE stwierdził, że „sama tylko okoliczność, iż dany składnik jest nieodzowny do realizacji określonej transakcji objętej zwolnieniem, nie pozwala uznać, że usługa odpowiadająca temu składnikowi objęta jest zwolnieniem”. Zauważył także: „(...) skoro usługi Swift są usługami elektronicznego przesyłania wiadomości, których wyłącznym przedmiotem jest przekazywanie danych, nie spełniają one jako takie żadnej z funkcji którejkolwiek z transakcji finansowych, o których mowa w art. 13 część B lit. d) pkt 3 i 5 szóstej dyrektywy, tj. nie skutkują przeniesieniem środków lub papierów wartościowych i nie posiadają zatem ich cech”.

Podobne stanowisko zostało przedstawione przez Trybunał w wyroku z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie C-235/00 CSC Financial Services Ltd. W wyroku tym TSUE stwierdził, że „obrót papierami wartościowymi polega na działaniach zmieniających sytuację prawną i finansową między stronami i działania te są porównywalne do przypadków przeniesienia lub płatności. Dostawa zwykłej usługi technicznej lub administracyjnej, nie zmieniającej sytuacji prawnej lub finansowej nie wydaje się więc być objęta zwolnieniem ustalonym w art. 13 część B lit. d pkt 5 Szóstej dyrektywy (...) Wynika z tego więc, że usługi o charakterze administracyjnym nie zmieniające prawnej bądź finansowej pozycji stron nie są objęte zwolnieniem ustalonym w art. 13 część B lit. d pkt 5”.

Ponadto, w wyroku w sprawie C-2/95 Sparekassernes Datacenter (SDC) dotyczącym zwolnień przedmiotowych na gruncie wspólnego systemu VAT, TSUE wskazał cechy charakterystyczne usługi finansowej w kontekście ustalenia warunków stosowania zwolnienia dla konkretnych podtypów usług finansowych wymienionych w art. 13 (B) (D) pkt 3 i 5 VI Dyrektywy (obecnie art. 135 ust. 1 lit. d i lit. f Dyrektywy 2006/112/WE). W orzeczeniu tym, TS UE zaznaczył, że dla zastosowania zwolnienia istotne jest, aby usługa pomocnicza, z ogólnego punktu widzenia, stanowiła osobną całość, w rezultacie obejmując funkcje charakterystyczne dla usługi finansowej. Trybunał orzekł, że ani sposób wykonywania usług, ani charakter prawny usługodawcy, ani nawet brak bezpośredniej umowy podmiotu wykonującego usługi z ostatecznym odbiorcą nie wykluczają zastosowania zwolnień, o których mowa w art. 13 (B) (D) pkt 3 i 5 VI Dyrektywy, pod warunkiem, że usługi świadczone przez dany podmiot są przez klienta Banku postrzegane jako element otrzymanej usługi finansowej. Ponadto, aby świadczone usługi korzystały ze zwolnienia powinny stosownie do orzecznictwa TSUE dotyczyć specyficznych i istotnych elementów związanych z daną usługą finansową (udzielanie kredytów/pożyczek).

Odniesienie powyższych uwag do analizowanej sprawy prowadzi do wniosku, że usługi świadczone przez Wnioskodawcę w Obszarze Wykonywania Umów Maklerskich, polegające na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz oferowaniu instrumentów finansowych wypełniają specyficzne i istotne elementy finansowej usługi zwolnionej, prowadzą do zmian prawnych i finansowych stron transakcji. Zatem stanowią wprost usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe. Ponadto czynności wykonywane przez Wnioskodawcę nie obejmują przechowywania, zarządzania instrumentami finansowymi oraz usług doradztwa, a także nie będą dotyczyć praw i udziałów, o których mowa w art. 43 ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z uwagi na powołane powyżej przepisy, orzecznictwo TSUE oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że wykonywane przez Wnioskodawcę czynności w Obszarze Wykonywania Umów Maklerskich stanowią usługi których przedmiotem są instrumenty finansowe, wobec czego podlegają zwolnieniu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.