Usługi finansowe | Interpretacje podatkowe

Usługi finansowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi finansowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy usług finansowych
Fragment:
Mając jednak na uwadze orzeczenie TSUE w sprawie C–40/15, gdzie TSUE orzekł o braku analogii transakcji ubezpieczeniowych z usługami finansowymi, oraz zawężającą wykładnię Trybunału w odniesieniu do części składowej usługi finansowej, zasadne stało się usunięcie ust. 13 i 14 w art. 43 ustawy o VAT. Celem przedmiotowej zmiany jest ściślejsze odwzorowanie przepisów dyrektywy VAT dotyczących zakresu stosowania zwolnienia do usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz orzecznictwa TSUE. Z uwagi na to, że interpretacja zgodna z orzecznictwem TSUE w zakresie usług finansowych może i powinna zostać wyprowadzona bezpośrednio z przepisów art. 43 ust 1 pkt 7 i 38–41, przepis art. 43 ust. 13 jest zbędny. Przy dokonywaniu interpretacji przepisów art. 43 ust. 1 pkt 7 i 38–41 ustawy o VAT uwzględnić należy orzecznictwo TSUE dotyczące usług finansowych (w tym usług stanowiących element usług finansowych). Ze zwolnienia będą nadal korzystać usługi stanowiące element usług finansowych wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7 i 38–41, jeżeli takie zwolnienie wynika z orzecznictwa TSUE. Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzącym działalność gospodarczą na rynku transakcji płatniczych w Polsce, posiadającym status agenta rozliczeniowego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest umożliwianie akceptacji kart płatniczych (dalej „ Instrumenty Płatnicze ”) oraz rozliczanie transakcji bezgotówkowych i elektronicznych w Polsce oraz za granicą.
2017
24
maj

Istota:
Brak uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu uczestnictwa w strukturze cash poolingu
Fragment:
W tym miejscu Spółka pragnie podnieść, iż cash pooling, będąc usługą finansową oferowaną przez banki, nie doczekał się w Polsce kompleksowego uregulowania prawnego. Istnieje co prawda przepis art. 93a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1988, dalej: Prawo bankowe), który odnosi się do oferowanych przez banki podatkowym grupom kapitałowym umów o skonsolidowane oprocentowanie. Przepis ten ma jednak bardzo ograniczony zakres zastosowania, gdyż dotyczy wyłącznie: tzw. cash poolingu wirtualnego („ notional ”), w którym nie dochodzi do rzeczywistych przepływów środków pomiędzy rachunkami uczestników a rachunkiem Koordynującego; podatkowych grup kapitałowych. Taki stan rzeczy powoduje, iż w przypadku cash poolingu tzw. rzeczywistego (a więc takiego, który jest przedmiotem niniejszego wniosku; ang. „ cash concentration ”) należy posiłkować się przepisami ogólnymi prawa cywilnego, bankowego i dewizowego, a więc w szczególności przepisami o rachunkach bankowych, przelewach, poręczeniach, subrogacji i tajemnicy bankowej. Brak uregulowania instytucji cash poolingu w prawie polskim powoduje konieczność kształtowania jej w oparciu o treść art. 353 1 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy świadczonych przez Bank usług
Fragment:
Punkt wyjścia stanowi niewątpliwie pojęcie usługi finansowej, które to pojęcie - jako najszersze i najbardziej ogólne - determinuje konstytutywne cechy poszczególnych usług tego rodzaju. Zgodnie z definicją sformułowaną przez NBP, usługą finansową jest „ usługa świadczona przez podmiot działający w sektorze finansowym (pośrednika finansowego), która wiąże się z inwestowaniem bądź pozyskiwaniem środków pieniężnych, a także z zapewnieniem odpowiedniego przepływu środków pieniężnych pomiędzy uczestnikami rynku ”. Zaś pod pojęciem instytucji finansowych ogólnie rozumieć należy przedsiębiorstwa działające w branży finansowej, np. banki czy firmy ubezpieczeniowe. Ramy prawne funkcjonowania tych instytucji reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2012 r., Nr 1376, dalej: Prawo bankowe), do której wobec powyższego należy odwołać się w pierwszej kolejności. W jej świetle oraz na tle znowelizowanych przepisów UVAT nie wzbudza żadnych wątpliwości, iż usługi świadczone przez banki bądź inne instytucje finansowe na rzecz podmiotów biorących udział w procesie transakcji dokonywanej przy użyciu instrumentu płatniczego należą do usług „ w zakresie prowadzenia rachunków pieniężnych i wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych ” wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 40 UVAT.
2017
10
maj

Istota:
Czy świadczone przez Spółkę usługi opisane powyżej a polegające na przechowywaniu środków pieniężnych użytkowników Portalu oraz ich późniejszej wypłaty na ich rzecz będą zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 40 Ustawy VAT jako usługi z zakresu przekazów i transferów pieniężnych?
Fragment:
Należy stwierdzić, iż wymienione zwolnienie ma charakter przedmiotowy, gdzie przede wszystkim istotną przesłanką do skorzystania ze zwolnienia jest rodzaj świadczonej usługi, cechy które ją rozróżniają. Ustawodawca konstruując normę prawną zawartą w pkt 40 przywołanego artykułu, posłużył się sformułowaniem „ wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych ”, wskazując na możliwie szerokie rozumienie takich transakcji, nie czyniąc przy tym konkretnych włączeń w tej kategorii czynności, pozostawiając je poza zwolnieniem od VAT. Zatem podkreślić należy, że wystarczającą przesłanką pozwalającą objąć zwolnieniem daną czynność jest wykazanie jej związku z transakcjami płatniczymi, przy czym związek ten musi być wyraźny. Ustawodawca szczególny nacisk położył na stronę przedmiotową, nie dokonując zawężenia omawianego zwolnienia wyłącznie do określonej grupy podmiotów. W ocenie Wnioskodawcy, zakres przedmiotowego zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 40 Ustawy VAT nie pozostawia wątpliwości, iż przedstawiona w opisie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) działalność Wnioskodawcy świadczona na rzecz użytkowników Portalu a polegająca na: przyjmowaniu wpłat środków pieniężnych na rachunek deponowaniu na rachunku bankowym Spółki środków (...)
2016
21
gru

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 i 40 w związku z art. 43 ust. 13 dla usług świadczonych na rzecz banku hipotecznego.
Fragment:
W orzeczeniu tym, TSUE zaznaczył, iż dla zastosowania zwolnienia istotne jest, aby usługa pomocnicza, z ogólnego punktu widzenia, stanowiła osobną całość, w rezultacie obejmując funkcje charakterystyczne dla usługi finansowej. Trybunał orzekł, że ani sposób wykonywania usług, ani charakter prawny usługodawcy, ani nawet brak bezpośredniej umowy podmiotu wykonującego usługi z ostatecznym odbiorcą nie wykluczają zastosowania zwolnień, o których mowa w art. 13 (B) (D) pkt 3 i 5 VI Dyrektywy, pod warunkiem, że usługi świadczone przez dany podmiot są przez klienta Banku postrzegane jako element otrzymanej usługi finansowej. Ponadto, aby świadczone usługi korzystały ze zwolnienia powinny stosownie do orzecznictwa TSUE dotyczyć specyficznych i istotnych elementów związanych z daną usługą finansową (udzielanie kredytów/pożyczek). Uwzględniając wskazania określone w art. 43 ust. 13 ustawy oraz wnioski płynące z przytoczonego orzecznictwa TSUE należy uznać, że aby opisane czynności mogły zostać uznane za zwolnione, czynności te muszą stanowić element usługi finansowej, muszą mieć odrębny od tej usługi charakter, jak również muszą być niezbędne do wykonania usługi finansowej oraz dla niej właściwe – w znaczeniu: specyficzne (specyficzny – właściwy wyłącznie dla danej osoby, danego przedmiotu czy zjawiska). Co znaczy zatem, że usługa musi być właściwa. „ Właściwe ” w semantycznym znaczeniu oznacza tyle co zgodnie z jakąś normą, przepisami itp., charakterystyczne dla kogoś lub czegoś, mające najbardziej typowe, charakterystyczne cechy dla danego gatunku, grupy przedmiotów czy zjawisk; nie rzekome, nie fałszywie, prawdziwe, powołane prawnie do jakiś zadań, kompetentne (B.
2016
1
maj

Istota:
Nabywana usługa SWIFT nie może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, gdyż jak wskazano wyżej stanowiąc odrębną całość, nie wykazuje cech specyficznych, właściwych dla usługi finansowej zwolnionej od podatku. Tym samym przedmiotowe usługi nabywane przez Wnioskodawcę będą opodatkowane zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT stawką podstawową w wysokości 23%.
Fragment:
W opinii Wnioskującego usługi SWIFT stanowią odrębną całość oraz są właściwe i niezbędne do świadczenia usług finansowych jako usługi wsparcia w zakresie przesyłania komunikatów między instytucjami finansowymi, które są niezbędne do świadczenia usług finansowych z zachowaniem wymaganych zasad bezpieczeństwa i zwiększenia efektywności. Dostęp do systemu elektronicznego w omawianym przypadku nie stanowi celu samego w sobie. System SWIFT jest bowiem wykorzystywany przez Bank wyłącznie w celu świadczenia usług finansowych wskazanych w punktach od 38 do 41 w art. 43 ust.1 ustawy o VAT. W rezultacie zdaniem Banku usługi SWIFT powinny zostać objęte zwolnieniem z VAT. Zdaniem Banku, analizowane usługi nabywane od SWIFT spełniają kryteria pozwalające na uznanie ich za usługi zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Specyfika tych usług polega na ich ścisłym związku ze świadczonymi przez Wnioskującego usługami finansowymi. Należy bowiem zauważyć, iż wykonywanie usługi SWIFT w oderwaniu od zasadniczych transakcji przeprowadzanych przez Bank byłoby bezcelowe. Dodatkowo, biorąc pod uwagę obecny stan rozwoju rynku usług finansowych oraz powszechność rozliczeń międzybankowych, wymiana danych przy wykorzystaniu systemu SWIFT jest niezbędna do sprawnego świadczenia usług finansowych. W wielu przypadkach wykonanie dyspozycji klienta bez korzystania z systemu SWIFT byłoby wręcz niemożliwe. Usługi systemu generującego komunikaty przesyłane pomiędzy instytucjami finansowymi stanowią element usługi świadczonej przez Bank na rzecz klienta w ramach przyjętej do realizacji dyspozycji dotyczącej wykonywania poszczególnych czynności bankowych.
2016
8
kwi

Istota:
Zastosowanie zwolnienia od podatku dla świadczonych usług dodatkowych dla usług personalizacji kart.
Fragment:
Kluczowym jest zatem ustalenie, czy opisane usługi stanowią odrębną całość oraz są właściwe i niezbędne do świadczenia usługi zwolnionej, tj. czy mogą stanowić usługę pomocniczą do usług finansowych w rozumieniu art. 43 ust. 13 ustawy. Zatem należy dokonać szczegółowej analizy wymienionych w opisie sprawy czynności nabywanych od Spółki, pod kątem spełnienia przez nie wszystkich warunków wymienionych w art. 43 ust. 13 ustawy, tj. czynności te muszą stanowić element usługi finansowej, muszą mieć odrębny od tej usługi charakter, jak również muszą być niezbędne do wykonania usługi finansowej oraz dla niej właściwe, czyli specyficzne. W trakcie oceny, czy dane usługi można uznać za pomocnicze dla usługi finansowej nie sposób pominąć wniosków płynących z orzecznictwa TSUE. W wyroku w sprawie C-2/95 Sparekassernes Datacenter (SDC) dotyczącym zwolnień przedmiotowych na gruncie wspólnego systemu VAT, TSUE wskazał cechy charakterystyczne usługi finansowej w kontekście ustalenia warunków stosowania zwolnienia dla konkretnych podtypów usług finansowych wymienionych w art. 13 (B) B(d) pkt 3 i 5 VI Dyrektywy (obecnie art. 135 ust. 1 lit. d i lit. f Dyrektywy 2006/112/WE). Sprawa dotyczyła usług świadczonych przez SDC (stowarzyszenie) przede wszystkim na rzecz banków oraz innych jednostek podłączonych do jego systemu informatycznego.
2016
1
kwi

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku z tytułu usługi analizy ryzyka transakcji w procesie udzielenia poręczenia.
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy, ani z celu analizowanego przepisu art. 43 ust. 13 ustawy VAT, ani też z jego literalnego brzmienia nie wynika, żeby warunkiem zastosowania zwolnienia przewidzianego w powołanym przepisie była tożsamość podmiotowa podmiotu świadczącego usługę finansową zwolnioną z VAT, w tym przypadku usługę udzielenia poręczenia zobowiązań finansowych oraz podmiotu świadczącego usługę wspierającą (pomocniczą) do usługi finansowej. Tym samym podmiotem świadczącym usługę zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy VAT może być podmiot inny niż udzielający poręczenia. Wniosek powyższy znajduje potwierdzenie także w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) - w wyroku w sprawie SDC C-2/95 Trybunał orzekł w szczególności, że ani sposób wykonywania usług, ani charakter prawny usługodawcy, ani nawet brak bezpośredniej umowy pomiędzy podmiotem wykonującego usługi z ostatecznym odbiorcą nie wykluczają zastosowania zwolnień właściwych dla usług pomocniczych do usług finansowych, pod warunkiem, że usługi świadczone przez dany podmiot są przez klienta banku postrzegane jako element otrzymanej usługi finansowej. Oznacza to, że zgodnie z orzecznictwem TSUE kluczowe jest by z punktu widzenia klienta usługa pomocnicza stanowiła element usługi finansowej, a kwestia tożsamości podmiotów świadczących usługę podstawową i pomocniczą jest bez znaczenia dla zastosowania omawianego zwolnienia.
2016
16
mar

Istota:
Zwolnienie usług czynności bankowych.
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy, opierając się na treści przepisów art. 43 ust. 1 pkt 38-41 ustawy o VAT oraz odpowiadających im przepisów prawa unijnego i orzecznictwa TSUE, w szczególności wyrokach w sprawie C-2/95 SDC czy C-453/05 Volker Ludwig, można dowodzić, iż przedmiotowe usługi powinny zostać uznane za zwolnione z VAT, gdyż stanowią usługi finansowe (bankowe). Dla uznania danych usług za usługi finansowe, nie jest istotne czy świadczący usługi zawiera umowę o świadczenie usług finansowych z ostatecznym klientem, tylko czy rzeczywiście wykonuje czynności, które doprowadzają do tego, że ten klient uzyskuje usługi finansowe (dochodzi do faktycznego wykonania na jego rzecz usług finansowych). Jeśli więc usługi Wnioskodawcy stanowią typowe usługi finansowe, czy też element typowych usług finansowych, które powodują, że klient Banku uzyskuje usługi wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 38 - 41 ustawy o VAT, to usługi Wnioskodawcy powinny korzystać ze wskazanych zwolnień z VAT. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, usługi przetwarzania danych transakcyjnych przez Spółkę obejmują przetwarzanie danych transakcyjnych (w ramach Banku) na koniec danego dnia rozliczeniowego. Oznacza to, iż procesy transakcyjne zainicjowane przez Bank / klientów Banku, na koniec danego dnia rozliczeniowego, mogą być odpowiednio uruchamiane i realizowane przez Spółkę. W szczególności dotyczy to m.in. naliczania odsetek, realizacji przelewów, otwierania lokat itd. W opinii Spółki, usługi Spółki obejmujące przetwarzanie danych transakcyjnych są właściwe dla usług finansowych świadczonych przez Bank (zwolnionych z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 - 41 o VAT).
2016
13
mar

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy dla usług świadczonych na rzecz banku hipotecznego.
Fragment:
W orzeczeniu tym, TSUE zaznaczył, iż dla zastosowania zwolnienia istotne jest, aby usługa pomocnicza, z ogólnego punktu widzenia, stanowiła osobną całość, w rezultacie obejmując funkcje charakterystyczne dla usługi finansowej. Trybunał orzekł, że ani sposób wykonywania usług, ani charakter prawny usługodawcy, ani nawet brak bezpośredniej umowy podmiotu wykonującego usługi z ostatecznym odbiorcą nie wykluczają zastosowania zwolnień, o których mowa w art. 13 (B) (D) pkt 3 i 5 VI Dyrektywy, pod warunkiem, że usługi świadczone przez dany podmiot są przez klienta Banku postrzegane jako element otrzymanej usługi finansowej. Ponadto, aby świadczone usługi korzystały ze zwolnienia powinny stosownie do orzecznictwa TSUE dotyczyć specyficznych i istotnych elementów związanych z daną usługą finansową (udzielanie kredytów/pożyczek). Uwzględniając wskazania określone w art. 43 ust. 13 ustawy oraz wnioski płynące z przytoczonego orzecznictwa TSUE należy uznać, że aby opisane czynności mogły zostać uznane za zwolnione, czynności te muszą stanowić element usługi finansowej, muszą mieć odrębny od tej usługi charakter, jak również muszą być niezbędne do wykonania usługi finansowej oraz dla niej właściwe – w znaczeniu: specyficzne (specyficzny – właściwy wyłącznie dla danej osoby, danego przedmiotu czy zjawiska). Co znaczy zatem, że usługa musi być właściwa. „ Właściwe ” w semantycznym znaczeniu oznacza tyle co zgodnie z jakąś normą, przepisami itp., charakterystyczne dla kogoś lub czegoś, mające najbardziej typowe, charakterystyczne cechy dla danego gatunku, grupy przedmiotów czy zjawisk; nie rzekome, nie fałszywie, prawdziwe, powołane prawnie do jakiś zadań, kompetentne (B.
2016
4
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.