Usługi finansowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi finansowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
28
lip

Istota:

Prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT usług świadczonych na rzecz Firm pożyczkowych

Fragment:

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału, usługa pośrednictwa finansowego powinna stanowić: usługę świadczoną na rzecz strony transakcji finansowej, za którą strona ta wypłaca wynagrodzenie, z punktu widzenia nabywcy usługi finansowej usługi świadczone przez pośrednika powinny stanowić element usługi finansowej, celem jest dążenie do zawarcia umowy, przy czym pośrednik nie ma żadnego interesu co do treści umowy, usługa pośrednictwa nie może mieć charakteru wyłącznie wykonywania czynności faktycznych związanych z umową (nie może to być wyłącznie udostępnianie informacji stronom transakcji finansowej). Ponadto, treść cyt. art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy wskazuje, że intencją ustawodawcy było objęcie zwolnieniem usług udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych, zarówno tych wykonywanych przez banki, jak również świadczonych przez inne podmioty pośredniczące w ich udzielaniu. Omawiane zwolnienie ma charakter przedmiotowy, gdzie przede wszystkim istotną przesłanką do skorzystania ze zwolnienia jest rodzaj świadczonej usługi. Ustawodawca szczególny nacisk położył na stronę przedmiotową, nie dokonując zawężenia omawianego zwolnienia wyłącznie do określonej grupy podmiotów. Pogląd taki potwierdza TSUE w wyroku w sprawie C-2/95, w którym orzekł, że „ zwolnienie dotyczące usług finansowych nie jest uzależnione od tego, czy usługa jest wykonywana przez instytucję, która wstępuje w prawny związek z końcowym odbiorcą.

2018
28
lip

Istota:

Prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT usług świadczonych na rzecz Instytucji finansowych

Fragment:

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału, usługa pośrednictwa finansowego powinna stanowić: usługę świadczoną na rzecz strony transakcji finansowej, za którą strona ta wypłaca wynagrodzenie, z punktu widzenia nabywcy usługi finansowej usługi świadczone przez pośrednika powinny stanowić element usługi finansowej, celem jest dążenie do zawarcia umowy, przy czym pośrednik nie ma żadnego interesu co do treści umowy, usługa pośrednictwa nie może mieć charakteru wyłącznie wykonywania czynności faktycznych związanych z umową (nie może to być wyłącznie udostępnianie informacji stronom transakcji finansowej). Ponadto, treść cyt. art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy wskazuje, że intencją ustawodawcy było objęcie zwolnieniem usług udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych, zarówno tych wykonywanych przez banki, jak również świadczonych przez inne podmioty pośredniczące w ich udzielaniu. Omawiane zwolnienie ma charakter przedmiotowy, gdzie przede wszystkim istotną przesłanką do skorzystania ze zwolnienia jest rodzaj świadczonej usługi. Ustawodawca szczególny nacisk położył na stronę przedmiotową, nie dokonując zawężenia omawianego zwolnienia wyłącznie do określonej grupy podmiotów. Pogląd taki potwierdza TSUE w wyroku w sprawie C-2/95, w którym orzekł, że „ zwolnienie dotyczące usług finansowych nie jest uzależnione od tego, czy usługa jest wykonywana przez instytucję, która wstępuje w prawny związek z końcowym odbiorcą.

2018
3
maj

Istota:

Prawo do zastosowania zwolnienia- usługi finansowe, pośrednictwo.

Fragment:

Ponadto, w wyroku w sprawie C-2/95 Sparekassernes Datacenter (SDC) dotyczącym zwolnień przedmiotowych na gruncie wspólnego systemu VAT, TSUE wskazał cechy charakterystyczne usługi finansowej w kontekście ustalenia warunków stosowania zwolnienia dla konkretnych podtypów usług finansowych wymienionych w art. 13 (B) (D) pkt 3 i 5 VI Dyrektywy (obecnie art. 135 ust. 1 lit. d i lit. f Dyrektywy 2006/112/WE). W orzeczeniu tym, TS UE zaznaczył, że dla zastosowania zwolnienia istotne jest, aby usługa pomocnicza, z ogólnego punktu widzenia, stanowiła osobną całość, w rezultacie obejmując funkcje charakterystyczne dla usługi finansowej. Trybunał orzekł, że ani sposób wykonywania usług, ani charakter prawny usługodawcy, ani nawet brak bezpośredniej umowy podmiotu wykonującego usługi z ostatecznym odbiorcą nie wykluczają zastosowania zwolnień, o których mowa w art. 13 (B) (D) pkt 3 i 5 VI Dyrektywy, pod warunkiem, że usługi świadczone przez dany podmiot są przez klienta Banku postrzegane jako element otrzymanej usługi finansowej. Ponadto, aby świadczone usługi korzystały ze zwolnienia powinny stosownie do orzecznictwa TSUE dotyczyć specyficznych i istotnych elementów związanych z daną usługą finansową (udzielanie kredytów/pożyczek). Odniesienie powyższych uwag do analizowanej sprawy prowadzi do wniosku, że usługi świadczone przez Wnioskodawcę w Obszarze Wykonywania Umów Maklerskich, polegające na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz oferowaniu instrumentów finansowych wypełniają specyficzne i istotne elementy finansowej usługi zwolnionej, prowadzą do zmian prawnych i finansowych stron transakcji.

2018
27
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania czy Wnioskodawca, jako uczestnik cash poolingu, wykonuje usługi w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT oraz uznania czy w ramach systemu cash poolingu, Dostawca świadczy Wnioskodawcy usługi finansowe zwolnione od podatku od towarów i usług, wskutek czego Wnioskodawca będzie miał obowiązek wykazania importu usług zwolnionych z VAT.

Fragment:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca, jako uczestnik cash poolingu, wykonuje usługi w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT? Jeżeli odpowiedź na pytanie drugie byłaby twierdząca, to czy obrót z tego tytułu byłby zwolniony od podatku VAT i nie wchodziłby do proporcji obliczanej, w oparciu o art. 90 ustawy o VAT? Czy w ramach systemu cash poolingu, Dostawca świadczy Wnioskodawcy usługi finansowe zwolnione od podatku od towarów i usług, wskutek czego Wnioskodawca będzie miał obowiązek wykazania importu usług zwolnionych z VAT? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawcy, jako uczestnik cash poolingu, nie wykonuje on usługi w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT. Ad. 3 W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku gdyby organ uznał, że Wnioskodawca w ramach umowy cash poolingu wykonuje usługi w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT, wówczas usługi świadczone przez Wnioskodawcę należy traktować jako usługi finansowe zwolnione z VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT. Ponadto, obrót z tytułu świadczenia tej usługi nie będzie brany pod uwagę dla celów obliczenia proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT. Ad. 4 W ramach systemu cash poolingu, Dostawca świadczy na rzecz Wnioskodawcy usługi finansowe zwolnione z VAT, wskutek czego Wnioskodawca ma obowiązek wykazania importu usług zwolnionych z VAT. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy, w zakresie pytania nr 2. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2018
16
mar

Istota:

Czy do limitu obrotu 200.000 zł zgodnie z art. 113 ust. 1 i 2 Wnioskodawca powinien wliczyć przychody uzyskane z usług finansowych? Czy z wynajmu krótkoterminowego należy rozliczać VAT ze stawką 8%, czy też należy traktować ten przychód jako sprzedaż incydentalną i tym samym rozliczać go ze stawką zwolnioną?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 17 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełnionym w dniach 23 stycznia i 9 marca 2018 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku uwzględniania w wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, sprzedaży z tytułu świadczenia usług finansowych oraz sposobu opodatkowania usług najmu na cele krótkotrwałego zakwaterowania. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług finansowych „ PKD 66.19/PKWiU 66.19.Z ”, jak również zajmuję się wynajmem nieruchomości wyłącznie na cele mieszkaniowe, jako wynajem długoterminowy (głównie dla studentów) PKD 55.90/PKWiU 55.90.19. W okresie wakacyjnym mieszkania są wynajmowane w charakterze wynajmu krótkoterminowego „ PKD 55.20/PKWiU 55.20.19.Z ”. W roku 2016 obrót Wnioskodawcy przekroczył próg 200.000 zł, co spowodowało, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Niemniej jednak przychody Wnioskodawcy w większości są zwolnione z podatku VAT: usługi finansowe (art. 43 ust. 1 pkt 38), usługi wynajmowania nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe (art. 43 ust.1 pkt 36). Jedynie wynajem krótkoterminowy jest opodatkowany podatkiem VAT w wysokości 8%, jednakże Wnioskodawca zaznacza, że ten przychód stanowi 5% ogólnego przychodu. Wnioskodawca do limitu wliczył przychody z usług finansowych, przychody z wynajmu nieruchomości wyłącznie na cele mieszkaniowe oraz przychodu z wynajmu krótkoterminowego.

2018
28
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie uwzględnienia usług finansowych związanych z ratalną spłatą przez nabywcę ceny za sprzedaną nieruchomość (usług zwolnionych od podatku VAT) przy obliczaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług, z uwagi na treść art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów.

Fragment:

Czy usługi finansowe związane z ratalną spłatą przez nabywcę ceny za sprzedaną nieruchomość (jako usługi zwolnione z VAT) nie są uwzględniane przy obliczaniu proporcji, o której jest mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług, z uwagi na to, że usługi te zgodnie z art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług mają charakter pomocniczy? Zdaniem Wnioskodawcy, dokonał on sprzedaży „ nieruchomości zbytej ” wykorzystywanej dotychczas w działalności gospodarczej. W związku z tą sprzedażą Wnioskodawca świadczy nabywcy usługę finansową polegającą na tym, że za odpłatnością (określone w umowie sprzedaży odsetki) nabywca „ nieruchomości zbytej ” może dokonywać spłaty ceny za nią w ratach. Ta usługa finansowa jest ściśle związana ze sprzedażą „ nieruchomości zbytej ”, wobec czego należy ją traktować jako pomocniczą w stosunku do dostawy „ nieruchomości zbytej ”. Zdaniem Wnioskodawcy obrót z tytułu przedmiotowej usługi finansowej związanej z dostawą towarów („ nieruchomości zbytej ”) należy traktować jako pomocniczą transakcję finansową, która zgodnie z art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, i dlatego nie jest on zaliczany do obrotu, o którym jest mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018
1
lut

Istota:

Czy Usługa podlega zwolnieniu z VAT (podlegałaby zwolnieniu, gdyby miejsce świadczenia było na terytorium Polski) oraz, co za tym idzie, czy w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do świadczenia opisanej Usługi - w przypadku gdy miejscem świadczenia tej Usługi jest Polska lub terytorium Unii Europejskiej inne niż Polska - Spółce nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na gruncie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2017 roku?

Fragment:

W uzasadnieniu czytamy również, iż „ z uwagi na to, że interpretacja zgodna z orzecznictwem TSUE w zakresie usług finansowych może i powinna zostać wyprowadzona bezpośrednio z przepisów art. 43 ust. 1 pkt 7 i 38-41, przepis art. 43 ust. 13 jest zbędny i należy usunąć go w całości. Przy dokonywaniu interpretacji przepisów art. 43 ust 1 pkt 7 i 38-41 ustawy o VAT uwzględniane będzie orzecznictwo TSUE dotyczące usług finansowych (w tym usług stanowiących element usług finansowych). Ze zwolnienia będą nadal korzystać usługi stanowiące element usług finansowych wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7 i 38-41, jeżeli takie zwolnienie wynika z orzecznictwa TSUE ”. Zgodnie z powyższym, celem nowelizacji jest zniesienie zwolnienia z podatku VAT dla usług pomocniczych do usług ubezpieczeniowych, natomiast zwolnienie dotyczące usług finansowych wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 38 i 40 Ustawy o VAT powinno pozostać niezmienione i być wyprowadzone bezpośrednio z przepisów Ustawy o VAT, Dyrektywy oraz orzecznictwa TSUE. W związku z tym, że orzecznictwo TSUE w zakresie usług finansowych nie zmieniło się, a uzasadnienie do zmian w Ustawie o VAT wskazuje, że usługi stanowiące element usługi finansowej określonej w art. 43 ust. 1 pkt 7, 38 i 40 nadal powinny być zwolnione z VAT, Spółka stoi na stanowisku iż świadczona przez nią Usługa opisana w niniejszym wniosku stanowi usługę zwolnioną z VAT na gruncie Ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2017 r. lub usługę która byłaby zwolniona z VAT, gdyby miejscem świadczenia była Polska (w zakresie, w jakim jest świadczona dla banków z Grupy H. na terytorium Unii Europejskiej).

2018
27
sty

Istota:

Uznanie odsetek z tytułu rozłożenia płatności na raty za wynagrodzenie za odrębną usługę finansową zwolnioną z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy.

Fragment:

Sprzedawca pobiera za powyższą usługę wynagrodzenie w postaci odsetek, co jest formą wynagrodzenia charakterystyczną dla usług finansowych, takich jak kredyt czy pożyczka. Wynika z tego, że ekonomiczna istota oraz charakterystyczne elementy kredytu kupieckiego przesądzają o tym, że dla potrzeb rozliczeń w zakresie podatku VAT usługi polegające na udzielaniu kredytu kupieckiego należy zaklasyfikować jako usługi finansowe. Problem związany z opodatkowaniem odsetek od kredytu kupieckiego, był przedmiotem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 27 października 1993 r. w sprawie C-281/91 pomiędzy Muyśen De Winters Bouw-en Aannemingsbedrijf BV a Staatssecretaris van Financien (Holandia). TSUE wskazał w tym rozstrzygnięciu na konieczność odmiennego traktowania sytuacji, gdy odsetki są naliczane za okres do dnia realizacji dostawy lub wykonania usługi oraz sytuacji, gdy odsetki od odroczonej płatności są należne za okres po zrealizowaniu dostawy lub wykonaniu usługi. Trybunał podkreślił, że co do zasady, odsetki pobierane przez sprzedawcę za odroczenie terminu płatności stanowią wynagrodzenie za usługę finansową zwolnioną z VAT. Jednakże w sytuacji, gdy termin płatności jest odroczony (a co za tym idzie, odsetki naliczane są jedynie do dnia realizacji dostawy lub wykonania usługi), odsetki stanowią część wynagrodzenia za dostawę towarów/świadczenie usług, za którą zapłata jest odraczana, nawet jeśli wynagrodzenie za odroczenie ustalone jest w umowie odrębnie.

2018
26
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług świadczonych w ramach zawartej umowy, zwolnienia od podatku świadczonych usług, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz dokumentowania za pomocą faktur VAT świadczonych usług.

Fragment:

Celem przedmiotowej zmiany jest ściślejsze odwzorowanie przepisów dyrektywy VAT dotyczących zakresu stosowania zwolnienia do usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz orzecznictwa TSUE. Z uwagi na to, że interpretacja zgodna z orzecznictwem TSUE w zakresie usług finansowych może i powinna zostać wyprowadzona bezpośrednio z przepisów art. 43 ust. 1 pkt 7 i 38-41, przepis art. 43 ust. 13 jest zbędny. Przy dokonywaniu interpretacji przepisów art. 43 ust. 1 pkt 7 i 38-41 ustawy uwzględnić należy orzecznictwo TSUE dotyczące usług finansowych (w tym usług stanowiących element usług finansowych). Ze zwolnienia będą nadal korzystać usługi stanowiące element usług finansowych wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7 i 38-41, jeżeli takie zwolnienie wynika z orzecznictwa TSUE. Istotne w tym zakresie jest – co wskazano powyżej – orzeczenie TSUE, z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie C-2/95 SDC. W wyroku w sprawie C-2/95 Sparekassernes Datacenter (SDC) dotyczącym zwolnień przedmiotowych na gruncie wspólnego systemu VAT, TSUE wskazał cechy charakterystyczne usługi finansowej w kontekście ustalenia warunków stosowania zwolnienia dla konkretnych podtypów usług finansowych wymienionych w art. 13 (B) B(d) pkt 3 i 5 VI Dyrektywy (obecnie art. 135 ust. 1 lit. d i lit. f Dyrektywy 2006/112/WE).

2017
30
gru

Istota:

W zakresie zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT usług świadczonych w ramach Centrum

Fragment:

W konsekwencji, usługi w ramach C będą świadczone na rzecz Zrzeszonych banków spółdzielczych, które prowadzą działalność gospodarczą z zakresu usług finansowych niebędącą działalnością w interesie publicznym. Jak wskazano, zwolnienie dla niezależnej grupy osób dotyczy tylko i wyłącznie grup, których członkowie działają w interesie publicznym. Zwolnienie to nie dotyczy więc banków prowadzących działalność bankową. Zatem usługi świadczone w ramach C na rzecz Zrzeszonych banków spółdzielczych, które prowadzą działalność gospodarczą nie korzystają ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. W kontekście przywołanych wyroków Organ zauważa, że orzeczenia te nie mogą wpłynąć na odmienne rozstrzygnięcie analizowanej sprawy. Należy wskazać, że w związku z skierowanym przez NSA pytaniem prejudycjalnym Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie C-605/15 mający wpływ na stosowanie przez niezależne grupy osób zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku od towarów i usług. Odnośnie przywołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych: z dnia 25 kwietnia 2017 r. o sygn. IPPP1/443-341/12-6/AS , interpretacji z dnia 14 marca 2013 r. o sygn. IPPP3/443-496/11/13-5/S/SM i interpretacji z dnia 20 grudnia 2012 r. o sygn IPPP1/443-159/11/12-11/S/IGo należy wskazać, że interpretacje te wydane zostały w związku z rozstrzygnięciem sprawy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.