Usługi finansowe | Interpretacje podatkowe

Usługi finansowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi finansowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy świadczone przez Spółkę usługi opisane powyżej a polegające na przechowywaniu środków pieniężnych użytkowników Portalu oraz ich późniejszej wypłaty na ich rzecz będą zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 40 Ustawy VAT jako usługi z zakresu przekazów i transferów pieniężnych?
Fragment:
Należy stwierdzić, iż wymienione zwolnienie ma charakter przedmiotowy, gdzie przede wszystkim istotną przesłanką do skorzystania ze zwolnienia jest rodzaj świadczonej usługi, cechy które ją rozróżniają. Ustawodawca konstruując normę prawną zawartą w pkt 40 przywołanego artykułu, posłużył się sformułowaniem „ wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych ”, wskazując na możliwie szerokie rozumienie takich transakcji, nie czyniąc przy tym konkretnych włączeń w tej kategorii czynności, pozostawiając je poza zwolnieniem od VAT. Zatem podkreślić należy, że wystarczającą przesłanką pozwalającą objąć zwolnieniem daną czynność jest wykazanie jej związku z transakcjami płatniczymi, przy czym związek ten musi być wyraźny. Ustawodawca szczególny nacisk położył na stronę przedmiotową, nie dokonując zawężenia omawianego zwolnienia wyłącznie do określonej grupy podmiotów. W ocenie Wnioskodawcy, zakres przedmiotowego zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 40 Ustawy VAT nie pozostawia wątpliwości, iż przedstawiona w opisie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) działalność Wnioskodawcy świadczona na rzecz użytkowników Portalu a polegająca na: przyjmowaniu wpłat środków pieniężnych na rachunek deponowaniu na rachunku bankowym Spółki środków (...)
2016
21
gru

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 i 40 w związku z art. 43 ust. 13 dla usług świadczonych na rzecz banku hipotecznego.
Fragment:
W orzeczeniu tym, TSUE zaznaczył, iż dla zastosowania zwolnienia istotne jest, aby usługa pomocnicza, z ogólnego punktu widzenia, stanowiła osobną całość, w rezultacie obejmując funkcje charakterystyczne dla usługi finansowej. Trybunał orzekł, że ani sposób wykonywania usług, ani charakter prawny usługodawcy, ani nawet brak bezpośredniej umowy podmiotu wykonującego usługi z ostatecznym odbiorcą nie wykluczają zastosowania zwolnień, o których mowa w art. 13 (B) (D) pkt 3 i 5 VI Dyrektywy, pod warunkiem, że usługi świadczone przez dany podmiot są przez klienta Banku postrzegane jako element otrzymanej usługi finansowej. Ponadto, aby świadczone usługi korzystały ze zwolnienia powinny stosownie do orzecznictwa TSUE dotyczyć specyficznych i istotnych elementów związanych z daną usługą finansową (udzielanie kredytów/pożyczek). Uwzględniając wskazania określone w art. 43 ust. 13 ustawy oraz wnioski płynące z przytoczonego orzecznictwa TSUE należy uznać, że aby opisane czynności mogły zostać uznane za zwolnione, czynności te muszą stanowić element usługi finansowej, muszą mieć odrębny od tej usługi charakter, jak również muszą być niezbędne do wykonania usługi finansowej oraz dla niej właściwe – w znaczeniu: specyficzne (specyficzny – właściwy wyłącznie dla danej osoby, danego przedmiotu czy zjawiska). Co znaczy zatem, że usługa musi być właściwa. „ Właściwe ” w semantycznym znaczeniu oznacza tyle co zgodnie z jakąś normą, przepisami itp., charakterystyczne dla kogoś lub czegoś, mające najbardziej typowe, charakterystyczne cechy dla danego gatunku, grupy przedmiotów czy zjawisk; nie rzekome, nie fałszywie, prawdziwe, powołane prawnie do jakiś zadań, kompetentne (B.
2016
1
maj

Istota:
Nabywana usługa SWIFT nie może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, gdyż jak wskazano wyżej stanowiąc odrębną całość, nie wykazuje cech specyficznych, właściwych dla usługi finansowej zwolnionej od podatku. Tym samym przedmiotowe usługi nabywane przez Wnioskodawcę będą opodatkowane zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT stawką podstawową w wysokości 23%.
Fragment:
W opinii Wnioskującego usługi SWIFT stanowią odrębną całość oraz są właściwe i niezbędne do świadczenia usług finansowych jako usługi wsparcia w zakresie przesyłania komunikatów między instytucjami finansowymi, które są niezbędne do świadczenia usług finansowych z zachowaniem wymaganych zasad bezpieczeństwa i zwiększenia efektywności. Dostęp do systemu elektronicznego w omawianym przypadku nie stanowi celu samego w sobie. System SWIFT jest bowiem wykorzystywany przez Bank wyłącznie w celu świadczenia usług finansowych wskazanych w punktach od 38 do 41 w art. 43 ust.1 ustawy o VAT. W rezultacie zdaniem Banku usługi SWIFT powinny zostać objęte zwolnieniem z VAT. Zdaniem Banku, analizowane usługi nabywane od SWIFT spełniają kryteria pozwalające na uznanie ich za usługi zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Specyfika tych usług polega na ich ścisłym związku ze świadczonymi przez Wnioskującego usługami finansowymi. Należy bowiem zauważyć, iż wykonywanie usługi SWIFT w oderwaniu od zasadniczych transakcji przeprowadzanych przez Bank byłoby bezcelowe. Dodatkowo, biorąc pod uwagę obecny stan rozwoju rynku usług finansowych oraz powszechność rozliczeń międzybankowych, wymiana danych przy wykorzystaniu systemu SWIFT jest niezbędna do sprawnego świadczenia usług finansowych. W wielu przypadkach wykonanie dyspozycji klienta bez korzystania z systemu SWIFT byłoby wręcz niemożliwe. Usługi systemu generującego komunikaty przesyłane pomiędzy instytucjami finansowymi stanowią element usługi świadczonej przez Bank na rzecz klienta w ramach przyjętej do realizacji dyspozycji dotyczącej wykonywania poszczególnych czynności bankowych.
2016
8
kwi

Istota:
Zastosowanie zwolnienia od podatku dla świadczonych usług dodatkowych dla usług personalizacji kart.
Fragment:
Kluczowym jest zatem ustalenie, czy opisane usługi stanowią odrębną całość oraz są właściwe i niezbędne do świadczenia usługi zwolnionej, tj. czy mogą stanowić usługę pomocniczą do usług finansowych w rozumieniu art. 43 ust. 13 ustawy. Zatem należy dokonać szczegółowej analizy wymienionych w opisie sprawy czynności nabywanych od Spółki, pod kątem spełnienia przez nie wszystkich warunków wymienionych w art. 43 ust. 13 ustawy, tj. czynności te muszą stanowić element usługi finansowej, muszą mieć odrębny od tej usługi charakter, jak również muszą być niezbędne do wykonania usługi finansowej oraz dla niej właściwe, czyli specyficzne. W trakcie oceny, czy dane usługi można uznać za pomocnicze dla usługi finansowej nie sposób pominąć wniosków płynących z orzecznictwa TSUE. W wyroku w sprawie C-2/95 Sparekassernes Datacenter (SDC) dotyczącym zwolnień przedmiotowych na gruncie wspólnego systemu VAT, TSUE wskazał cechy charakterystyczne usługi finansowej w kontekście ustalenia warunków stosowania zwolnienia dla konkretnych podtypów usług finansowych wymienionych w art. 13 (B) B(d) pkt 3 i 5 VI Dyrektywy (obecnie art. 135 ust. 1 lit. d i lit. f Dyrektywy 2006/112/WE). Sprawa dotyczyła usług świadczonych przez SDC (stowarzyszenie) przede wszystkim na rzecz banków oraz innych jednostek podłączonych do jego systemu informatycznego.
2016
1
kwi

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku z tytułu usługi analizy ryzyka transakcji w procesie udzielenia poręczenia.
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy, ani z celu analizowanego przepisu art. 43 ust. 13 ustawy VAT, ani też z jego literalnego brzmienia nie wynika, żeby warunkiem zastosowania zwolnienia przewidzianego w powołanym przepisie była tożsamość podmiotowa podmiotu świadczącego usługę finansową zwolnioną z VAT, w tym przypadku usługę udzielenia poręczenia zobowiązań finansowych oraz podmiotu świadczącego usługę wspierającą (pomocniczą) do usługi finansowej. Tym samym podmiotem świadczącym usługę zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy VAT może być podmiot inny niż udzielający poręczenia. Wniosek powyższy znajduje potwierdzenie także w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) - w wyroku w sprawie SDC C-2/95 Trybunał orzekł w szczególności, że ani sposób wykonywania usług, ani charakter prawny usługodawcy, ani nawet brak bezpośredniej umowy pomiędzy podmiotem wykonującego usługi z ostatecznym odbiorcą nie wykluczają zastosowania zwolnień właściwych dla usług pomocniczych do usług finansowych, pod warunkiem, że usługi świadczone przez dany podmiot są przez klienta banku postrzegane jako element otrzymanej usługi finansowej. Oznacza to, że zgodnie z orzecznictwem TSUE kluczowe jest by z punktu widzenia klienta usługa pomocnicza stanowiła element usługi finansowej, a kwestia tożsamości podmiotów świadczących usługę podstawową i pomocniczą jest bez znaczenia dla zastosowania omawianego zwolnienia.
2016
16
mar

Istota:
Zwolnienie usług czynności bankowych.
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy, opierając się na treści przepisów art. 43 ust. 1 pkt 38-41 ustawy o VAT oraz odpowiadających im przepisów prawa unijnego i orzecznictwa TSUE, w szczególności wyrokach w sprawie C-2/95 SDC czy C-453/05 Volker Ludwig, można dowodzić, iż przedmiotowe usługi powinny zostać uznane za zwolnione z VAT, gdyż stanowią usługi finansowe (bankowe). Dla uznania danych usług za usługi finansowe, nie jest istotne czy świadczący usługi zawiera umowę o świadczenie usług finansowych z ostatecznym klientem, tylko czy rzeczywiście wykonuje czynności, które doprowadzają do tego, że ten klient uzyskuje usługi finansowe (dochodzi do faktycznego wykonania na jego rzecz usług finansowych). Jeśli więc usługi Wnioskodawcy stanowią typowe usługi finansowe, czy też element typowych usług finansowych, które powodują, że klient Banku uzyskuje usługi wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 38 - 41 ustawy o VAT, to usługi Wnioskodawcy powinny korzystać ze wskazanych zwolnień z VAT. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, usługi przetwarzania danych transakcyjnych przez Spółkę obejmują przetwarzanie danych transakcyjnych (w ramach Banku) na koniec danego dnia rozliczeniowego. Oznacza to, iż procesy transakcyjne zainicjowane przez Bank / klientów Banku, na koniec danego dnia rozliczeniowego, mogą być odpowiednio uruchamiane i realizowane przez Spółkę. W szczególności dotyczy to m.in. naliczania odsetek, realizacji przelewów, otwierania lokat itd. W opinii Spółki, usługi Spółki obejmujące przetwarzanie danych transakcyjnych są właściwe dla usług finansowych świadczonych przez Bank (zwolnionych z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 - 41 o VAT).
2016
13
mar

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy dla usług świadczonych na rzecz banku hipotecznego.
Fragment:
W orzeczeniu tym, TSUE zaznaczył, iż dla zastosowania zwolnienia istotne jest, aby usługa pomocnicza, z ogólnego punktu widzenia, stanowiła osobną całość, w rezultacie obejmując funkcje charakterystyczne dla usługi finansowej. Trybunał orzekł, że ani sposób wykonywania usług, ani charakter prawny usługodawcy, ani nawet brak bezpośredniej umowy podmiotu wykonującego usługi z ostatecznym odbiorcą nie wykluczają zastosowania zwolnień, o których mowa w art. 13 (B) (D) pkt 3 i 5 VI Dyrektywy, pod warunkiem, że usługi świadczone przez dany podmiot są przez klienta Banku postrzegane jako element otrzymanej usługi finansowej. Ponadto, aby świadczone usługi korzystały ze zwolnienia powinny stosownie do orzecznictwa TSUE dotyczyć specyficznych i istotnych elementów związanych z daną usługą finansową (udzielanie kredytów/pożyczek). Uwzględniając wskazania określone w art. 43 ust. 13 ustawy oraz wnioski płynące z przytoczonego orzecznictwa TSUE należy uznać, że aby opisane czynności mogły zostać uznane za zwolnione, czynności te muszą stanowić element usługi finansowej, muszą mieć odrębny od tej usługi charakter, jak również muszą być niezbędne do wykonania usługi finansowej oraz dla niej właściwe – w znaczeniu: specyficzne (specyficzny – właściwy wyłącznie dla danej osoby, danego przedmiotu czy zjawiska). Co znaczy zatem, że usługa musi być właściwa. „ Właściwe ” w semantycznym znaczeniu oznacza tyle co zgodnie z jakąś normą, przepisami itp., charakterystyczne dla kogoś lub czegoś, mające najbardziej typowe, charakterystyczne cechy dla danego gatunku, grupy przedmiotów czy zjawisk; nie rzekome, nie fałszywie, prawdziwe, powołane prawnie do jakiś zadań, kompetentne (B.
2016
4
mar

Istota:
Zastosowanie zwolnienia dla nabywanych od podmiotu zagranicznego usług obejmujących elementy SWIFTNet FIN, SWIFTNet Accord oraz inne rozwiązania poprawiające zarządzanie płynnością, zapewniające standaryzację i automatyzację procesów - brak
Fragment:
Co prawda Rozporządzenie nie posiada jeszcze mocy prawnej, jednakże przedstawia koncepcję ustawodawcy, stanowiąc również wskazówkę, jak w chwili obecnej powinien być interpretowany katalog usług finansowych zwolnionych z VAT. Wynika to z faktu, iż zamiarem Rady nie jest zmiana zakresu zwolnienia, a jedynie usankcjonowanie obecnego zakresu zwolnienia określonego na bazie regulacji dyrektywy VAT w drodze szeregu orzeczeń TSUE. Dodatkowo, na konieczność uznania zapisów powyższego dokumentu za wskazówkę przy determinowaniu traktowania usług jako usług pomocniczych do usług finansowych wskazuje takie właśnie wykorzystanie omawianego projektu Rozporządzania przez WSA w Warszawie w toku postępowań w cytowanej powyżej sprawie. Słuszność takiego podejścia potwierdził NSA w cytowanym powyżej wyroku z dnia 22 grudnia 2008 r. w tej samej sprawie (sygn. akt I FSK 1582/08 ). Treść Rozporządzenia potwierdza i sankcjonuje jednocześnie stanowisko TSUE dotyczące kryteriów, których spełnienie pozwala uznać określone usługi za pomocnicze do usług finansowych, podlegające zwolnieniu z VAT. Zgodnie z Uzasadnieniem projektu Rozporządzenia, sekcja „ Podstawa i cele wniosku ”, zwolnienie obejmuje świadczenie każdej części składowej usługi finansowej, stanowiącej odrębną całość i posiadającej specyficzne oraz istotne cechy dla danej usługi zwolnionej z opodatkowania.
2016
31
sty

Istota:
Czy w przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca niepełniący roli Agenta nie będzie realizować żadnych czynności w ramach usługi zarządzania płynnością finansową na podstawie Umowy oraz Umowy Ramowej są na gruncie podatku VAT?
Fragment:
Wnioskodawca dodatkowo uzupełnił, że struktura spółek Uczestniczących w Cash Poolingu przedstawia się następująco: wspólnikiem D. Sp. z o.o. (Wnioskodawca) jest D. S. Holding GmbH, wspólnikiem D. Polska Sp. z o.o. jest D. S. Holding GmbH, wspólnikiem D. S. Sp. z o.o. jest D. Polska Sp. z o.o., wspólnikiem S. S. Sp. z o.o. jest P.D. GmbH. Bank nie jest w stosunku do Uczestników oraz Pool Leadera podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11 ustawy o CIT. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie oznaczone we wniosku nr 5. Czy w przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca niepełniący roli Agenta nie będzie realizować żadnych czynności w ramach usługi zarządzania płynnością finansową na podstawie Umowy oraz Umowy Ramowej są na gruncie podatku VAT... Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca niepełniący roli Agenta nie realizuje żadnych czynności w ramach usługi zarządzania płynnością finansową na podstawie Umowy zawartej z Bankiem oraz Umowy Ramowej są na gruncie podatku VAT. Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, czynności realizowane w ramach usługi zarządzania płynnością finansową na podstawie Umowy zawartej z Bankiem oraz Umowy Ramowej są świadczone przez odpowiednio Bank oraz Agenta.
2016
27
sty

Istota:
Opodatkowanie usług świadczonych w ramach zapewnienia krótkoterminowego finansowania.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe przepisy, w kontekście przedstawionego stanu faktycznego, Spółka jest nabywcą Usług Finansowych świadczonych przez Spółkę Finansową (tj. podmiot nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski). W tym kontekście, miejscem świadczenia Usług Finansowych, zgodnie z wyżej cytowanym art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, jest państwo siedziby Wnioskodawcy, tzn. Polska. W konsekwencji, Spółka zobowiązana jest do rozpoznania obowiązku podatkowego na zasadzie importu usług w odniesieniu do nabywanych Usług Finansowych. Tym samym, Spółka zobowiązana jest do poprawnego określenia stawki lub zwolnienia od VAT w odniesieniu do tej usługi. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku VAT, m.in. usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę. Z kolei, stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT zwalnia się od podatku VAT m.in. usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług.
2016
20
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.