Usługi finansowe | Interpretacje podatkowe

Usługi finansowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi finansowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2017 r.
Fragment:
Mając jednak na uwadze orzeczenie TSUE w sprawie C-40/15, gdzie TSUE orzekł o braku analogii transakcji ubezpieczeniowych z usługami finansowymi, oraz zawężającą wykładnię Trybunału w odniesieniu do części składowej usługi finansowej, zasadne jest usunięcie ust. 13 i 14 w art. 43 u.p.t.u. W ww. uzasadnieniu do zmiany ustawy podkreślono jednocześnie, że celem przedmiotowej zmiany jest ściślejsze odwzorowanie przepisów Dyrektywy VAT dotyczących zakresu stosowania zwolnienia do usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz orzecznictwa TSUE. Z uwagi na to, że interpretacja zgodna z orzecznictwem TSUE w zakresie usług finansowych może i powinna zostać wyprowadzona bezpośrednio z przepisów art. 43 ust. 1 pkt 7 i 38-41, przepis art. 43 ust. 13 jest zbędny i należy usunąć go w całości. Przy dokonywaniu interpretacji przepisów art. 43 ust. 1 pkt 7 i 38-41 u.p.t.u. uwzględniane będzie orzecznictwo TSUE dotyczące usług finansowych (w tym usług stanowiących element usług finansowych). Ze zwolnienia będą nadal korzystać usługi stanowiące element usług finansowych wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7 i 38-41, jeżeli takie zwolnienie wynika z orzecznictwa TSUE. Zgodnie z orzecznictwem TSUE ze zwolnienia z tytułu usług finansowych nie mogą korzystać świadczone odrębnie usługi wspierające usługi finansowe, nawet jeśli są niezbędne do ich świadczenia, ale mają czysto techniczny charakter, np.: usługi administracyjne, usługi call center, usługi „ swift ” (usługa elektronicznego przesyłania wiadomości na rzecz instytucji finansowych).
2017
2
sie

Istota:
Czy z uwagi na dokonywanie przez Wnioskodawcę czynności w zakresie lokowania (inwestowania) własnych środków pieniężnych oraz środków pieniężnych powierzonych Wnioskodawcy w postaci lokat zrzeszonych kas, poprzez lokowanie tych środków w bankach oraz poprzez dokonywanie inwestycji finansowych w udziały lub akcje spółek i papiery wartościowe krajowe i zagraniczne, do Wnioskodawcy znajdują zastosowanie przepisy art. 86 ust. 2a i nast. ustawy o VAT, dotyczące sposobu określenia proporcji kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu od wydatków związanych z działalnością gospodarczą oraz działalnością pozostałą?
Fragment:
W zależności od przedmiotu usługi stosowana jest przez Wnioskodawcę podstawowa stawka VAT (23%), stawka obniżona lub też czynność podlega zwolnieniu od VAT (większość usług finansowych i pośrednictwa w rozliczeniach finansowych). Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Wnioskodawca uzyskuje środki na finansowanie swojej działalności z następujących źródeł: składek członkowskich wpłacanych przez kasy będące członkami Wnioskodawcy, zgodnie z postanowieniami statutu Wnioskodawcy; składek członków na wykonywanie czynności związanych z nadzorem nad działalnością kas, zgodnie z postanowieniami przepisów Ustawy o SKOK; składek członków na fundusze celowe, tworzone przez Wnioskodawcę na podstawie statutu oraz uchwał uprawnionych organów Wnioskodawcy; należności z tytułu odpłatnych usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz kas, tj. usług wymienionych powyżej (np. usług finansowych, pośredniczenia w rozliczeniach pieniężnych oraz związanych z obsługą kart płatniczych, doradczych, szkoleniowych i innych), świadczonych na podstawie umów zawieranych z Kasami; dochodów (przychodów) z działalności inwestycyjnej (lokacyjnej) oraz operacji (transakcji) dokonywanych na rynku finansowym, w tym przychody z inwestowania własnego majątku, np. w postaci dywidend wypłacanych Wnioskodawcy przez spółkę (spółki), w których udziały (akcje) posiada Wnioskodawca oraz z tytułu zbycia uprzednio nabytych w tym celu papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych oraz przychody z inwestowania środków powierzonych Wnioskodawcy przez kasy w formie lokat.
2017
29
lip

Istota:
Zwolnienie od podatku świadczonych usług.
Fragment:
Celem przedmiotowej zmiany jest ściślejsze odwzorowanie przepisów dyrektywy VAT dotyczących zakresu stosowania zwolnienia do usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz orzecznictwa TSUE. Z uwagi na to, że interpretacja zgodna z orzecznictwem TSUE w zakresie usług finansowych może i powinna zostać wyprowadzona bezpośrednio z przepisów art. 43 ust 1 pkt 7 i 38–41, przepis art. 43 ust. 13 jest zbędny. Przy dokonywaniu interpretacji przepisów art. 43 ust. 1 pkt 7 i 38–41 ustawy o VAT uwzględnić należy orzecznictwo TSUE dotyczące usług finansowych (w tym usług stanowiących element usług finansowych). Ze zwolnienia będą nadal korzystać usługi stanowiące element usług finansowych wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7 i 38–41, jeżeli takie zwolnienie wynika z orzecznictwa TSUE. Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, m.in. w zakresie świadczenia usług obsługi transakcji kartowych oraz (wydawania) personalizacji kart płatniczych. Usługi te są świadczone jako specjalistyczne usługi wsparcia dla XX. Wnioskodawca współpracuje z XX przy świadczeniu na rzecz kas zrzeszonych w XX oraz na rzecz członków tych kas, wybranych usług finansowych, wykorzystując do tego celu własne zasoby technologiczne, informatyczne oraz nabywając specjalistyczne usługi od zewnętrznych dostawców, służące zapewnieniu zdolności XX i Wnioskodawcy do przeprowadzania rozliczeń finansowych członków kas.
2017
15
lip

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy świadczonych Usług Bankomatowych
Fragment:
Mając jednak na uwadze orzeczenie TSUE w sprawie C–40/15, gdzie TSUE orzekł o braku analogii transakcji ubezpieczeniowych z usługami finansowymi, oraz zawężającą wykładnię Trybunału w odniesieniu do części składowej usługi finansowej, zasadne stało się usunięcie ust. 13 i 14 w art. 43 ustawy o VAT. Celem przedmiotowej zmiany jest ściślejsze odwzorowanie przepisów dyrektywy VAT dotyczących zakresu stosowania zwolnienia do usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz orzecznictwa TSUE. Z uwagi na to, że interpretacja zgodna z orzecznictwem TSUE w zakresie usług finansowych może i powinna zostać wyprowadzona bezpośrednio z przepisów art. 43 ust 1 pkt 7 i 38–41, przepis art. 43 ust. 13 jest zbędny. Przy dokonywaniu interpretacji przepisów art. 43 ust. 1 pkt 7 i 38–41 ustawy o VAT uwzględnić należy orzecznictwo TSUE dotyczące usług finansowych (w tym usług stanowiących element usług finansowych). Ze zwolnienia będą nadal korzystać usługi stanowiące element usług finansowych wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7 i 38–41, jeżeli takie zwolnienie wynika z orzecznictwa TSUE. Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy w szczególności: usługi wypłat i wpłat gotówki przy użyciu bankomatów i wpłatomatów, inne usługi na rzecz banków, instytucji płatniczych oraz instytucji pieniądza elektronicznego, jak również sprzedaje doładowania kont telefonii przedpłaconej oraz dystrybuuje przedpłacone karty podarunkowe.
2017
12
lip

Istota:
Tut. organ nie znajduje podstawy prawnej umożliwiającej objęcie zwolnieniem od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawce ww. usług. Z uwagi na to, że dla przedmiotowych usług ustawodawca podatkowy zarówno w ustawie o VAT, jak również rozporządzeniach wykonawczych nie przewidział zwolnienia lub stawki preferencyjnej, zastosowanie znajdzie podstawowa stawka podatku w wysokości 23%.
Fragment:
Mając jednak na uwadze orzeczenie TSUE w sprawie C–40/15, gdzie TSUE orzekł o braku analogii transakcji ubezpieczeniowych z usługami finansowymi, oraz zawężającą wykładnię Trybunału w odniesieniu do części składowej usługi finansowej, zasadne stało się usunięcie ust. 13 i 14 w art. 43 ustawy o VAT. Celem przedmiotowej zmiany jest ściślejsze odwzorowanie przepisów dyrektywy VAT dotyczących zakresu stosowania zwolnienia do usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz orzecznictwa TSUE. Z uwagi na to, że interpretacja zgodna z orzecznictwem TSUE w zakresie usług finansowych może i powinna zostać wyprowadzona bezpośrednio z przepisów art. 43 ust 1 pkt 7 i 38–41, przepis art. 43 ust. 13 jest zbędny. Przy dokonywaniu interpretacji przepisów art. 43 ust. 1 pkt 7 i 38–41 ustawy o VAT uwzględnić należy orzecznictwo TSUE dotyczące usług finansowych (w tym usług stanowiących element usług finansowych). Ze zwolnienia będą nadal korzystać usługi stanowiące element usług finansowych wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7 i 38–41, jeżeli takie zwolnienie wynika z orzecznictwa TSUE. Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, na mocy umowy zawartej przez sześć banków powołana została spółka X. (Wnioskodawca). Kluczową rolę podmiotu rozliczeniowego Platformy objęło X.. Pozostałymi uczestnikami Platformy zostały również banki oraz agenci rozliczeniowi (zgodnie z ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.
2017
7
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności związanych z pośredniczeniem przy zawieraniu umów o świadczenie usług finansowych (usług płatniczych) oraz przy świadczeniu usług finansowych (płatniczych).
Fragment:
Uwzględniając wnioski płynące z przytoczonego orzecznictwa TSUE należy stwierdzić, że aby transakcje mogły zostać uznane za zwolnione od podatku na podstawie tego przepisu, czynności te muszą stanowić element usługi finansowej, muszą mieć odrębny od tej usługi charakter, jak również muszą być niezbędne do wykonania usługi finansowej oraz dla niej właściwe – w znaczeniu: specyficzne (specyficzny – właściwy wyłącznie dla danej osoby, danego przedmiotu czy zjawiska). Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, że wykonywane przez Wnioskodawcę usługi związane z pośredniczeniem przy zawieraniu umów z potencjalnymi klientami spółki E o świadczenie usług finansowych (usług płatniczych) związane są z usługami, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy, gdyż ich celem jest pozyskanie klientów spółki E i umożliwienie jej w przyszłości świadczenia usług finansowych (płatniczych) dla tych klientów. Usługi te wykonywane przez Wnioskodawcę mają odrębny charakter od usługi finansowej (usługi płatniczej) świadczonej przez spółkę E, jednak nie są one właściwe oraz niezbędne do świadczenia usług finansowych (usług płatniczych) przez spółkę E na rzecz swoich klientów. Zgodnie z wykładnią literalną zaprezentowaną m.in. w orzecznictwie krajowych sądów administracyjnych (przykładowo: w wyroku NSA z dnia 18 grudnia 2012 r., sygn.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy czynności wykonywanych na rzecz Akceptantów w ramach usługi finansowej w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2017 r.
Fragment:
W związku z prowadzoną działalnością, we współpracy z S Sp. z o.o. (Spółka) Bank świadczy na rzecz akceptantów (odbiorców innych niż konsument, dalej: Akceptant) usługę finansową polegającą na umożliwieniu Akceptantowi przyjmowanie płatności za towary i usługi nabywane u niego przy użyciu Instrumentów Płatniczych w terminalach POS (usługa finansowa). Spółka jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzącym działalność gospodarczą na rynku transakcji płatniczych w Polsce, posiadającym status agenta rozliczeniowego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych). Usługa finansowa obejmuje całokształt czynności, które są właściwe oraz niezbędne do przeprowadzania i rozliczania transakcji bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu Instrumentów Płatniczych w terminalach POS. Dokonanie płatności za pośrednictwem terminala POS prowadzi do zablokowania odpowiedniej kwoty na rachunku klienta Akceptanta, a w konsekwencji do uznania rachunku Akceptanta kwotą należną mu z tytułu sprzedanych towarów lub usług. Celem i istotą usługi finansowej jest realizacja bezgotówkowych transakcji płatniczych, dokonywanych w terminalach POS zlokalizowanych u Akceptantów, wykonywanych przy użyciu Instrumentów Płatniczych opatrzonych znakiem towarowym międzynarodowych organizacji płatniczych (Organizacje Płatnicze).
2017
15
cze

Istota:
Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 lipca 2017 r. świadczone przez Spółkę usługi personalizacji kart będą mogły zostać objęte zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT?
Fragment:
Mając jednak na uwadze orzeczenie TSUE w sprawie C-40/15, gdzie TSUE orzekł o braku analogii transakcji ubezpieczeniowych z usługami finansowymi, oraz zawężającą wykładnię Trybunału w odniesieniu do części składowej usługi finansowej, zasadne jest usunięcie ust. 13 i 14 w art. 43 ustawy o VAT. (...) Podkreślić należy, że celem przedmiotowej zmiany jest ściślejsze odwzorowanie przepisów dyrektywy VAT dotyczących zakresu stosowania zwolnienia do usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz orzecznictwa TSUE. Z uwagi na to. że implementacja zgodna z orzecznictwem TSUE w zakresie usług finansowych może i powinna zostać wprowadzona bezpośrednio z przepisów art. 43 ust 1 pkt 7 i 38-41. przepis art. 43 ust. 13 jest zbędny i należy usunąć go w całości. Przy dokonywaniu interpretacji przepisów art. 43 ust. 1 pkt 7 i 38-41 ustawy o VAT uwzględniane będzie orzecznictwo TSUE dotyczące usług finansowych (w tym usług stanowiących element usług finansowych). Ze zwolnienia będą nadal korzystać usługi stanowiące element usług finansowych wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7 i 38-41. jeżeli takie zwolnienie wynika z orzecznictwa TSUE. Zgodnie z orzecznictwem TSUE ze zwolnienia z tytułu usług finansowych nie mogą korzystać świadczone odrębnie usługi wspierające usługi finansowe, nawet jeśli są niezbędne do ich świadczenia, ale mają czysto techniczny charakter, np.: usługi administracyjne, usługi cali center, usługi „ swift ” (usługa elektronicznego przesyłania wiadomości na rzecz instytucji finansowych)”.
2017
8
cze

Istota:
W zakresie zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy usług finansowych
Fragment:
Mając jednak na uwadze orzeczenie TSUE w sprawie C–40/15, gdzie TSUE orzekł o braku analogii transakcji ubezpieczeniowych z usługami finansowymi, oraz zawężającą wykładnię Trybunału w odniesieniu do części składowej usługi finansowej, zasadne stało się usunięcie ust. 13 i 14 w art. 43 ustawy o VAT. Celem przedmiotowej zmiany jest ściślejsze odwzorowanie przepisów dyrektywy VAT dotyczących zakresu stosowania zwolnienia do usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz orzecznictwa TSUE. Z uwagi na to, że interpretacja zgodna z orzecznictwem TSUE w zakresie usług finansowych może i powinna zostać wyprowadzona bezpośrednio z przepisów art. 43 ust 1 pkt 7 i 38–41, przepis art. 43 ust. 13 jest zbędny. Przy dokonywaniu interpretacji przepisów art. 43 ust. 1 pkt 7 i 38–41 ustawy o VAT uwzględnić należy orzecznictwo TSUE dotyczące usług finansowych (w tym usług stanowiących element usług finansowych). Ze zwolnienia będą nadal korzystać usługi stanowiące element usług finansowych wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7 i 38–41, jeżeli takie zwolnienie wynika z orzecznictwa TSUE. Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzącym działalność gospodarczą na rynku transakcji płatniczych w Polsce, posiadającym status agenta rozliczeniowego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest umożliwianie akceptacji kart płatniczych (dalej „ Instrumenty Płatnicze ”) oraz rozliczanie transakcji bezgotówkowych i elektronicznych w Polsce oraz za granicą.
2017
24
maj

Istota:
Brak uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu uczestnictwa w strukturze cash poolingu
Fragment:
W tym miejscu Spółka pragnie podnieść, iż cash pooling, będąc usługą finansową oferowaną przez banki, nie doczekał się w Polsce kompleksowego uregulowania prawnego. Istnieje co prawda przepis art. 93a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1988, dalej: Prawo bankowe), który odnosi się do oferowanych przez banki podatkowym grupom kapitałowym umów o skonsolidowane oprocentowanie. Przepis ten ma jednak bardzo ograniczony zakres zastosowania, gdyż dotyczy wyłącznie: tzw. cash poolingu wirtualnego („ notional ”), w którym nie dochodzi do rzeczywistych przepływów środków pomiędzy rachunkami uczestników a rachunkiem Koordynującego; podatkowych grup kapitałowych. Taki stan rzeczy powoduje, iż w przypadku cash poolingu tzw. rzeczywistego (a więc takiego, który jest przedmiotem niniejszego wniosku; ang. „ cash concentration ”) należy posiłkować się przepisami ogólnymi prawa cywilnego, bankowego i dewizowego, a więc w szczególności przepisami o rachunkach bankowych, przelewach, poręczeniach, subrogacji i tajemnicy bankowej. Brak uregulowania instytucji cash poolingu w prawie polskim powoduje konieczność kształtowania jej w oparciu o treść art. 353 1 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj.
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.