IPPP2/4512-19/15-4/IZ | Interpretacja indywidualna

Dotyczy obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży usług elektronicznych poza terytorium Unii Europejskiej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
IPPP2/4512-19/15-4/IZinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. ewidencjonowanie
 3. kasa rejestrująca
 4. usługi elektroniczne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2015 r. (data wpływu 14 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży usług elektronicznych poza terytorium Unii Europejskiej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2015 r. r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży usług elektronicznych poza terytorium Unii Europejskiej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej .

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Główną działalnością gospodarczą Spółki jest sprzedaż towarów (gier i filmów na różnych nośnikach) do osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Od roku 2005 Spółka prowadzi również sprzedaż towarów i usług dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i ewidencjonuje ww. sprzedaż za pośrednictwem kas fiskalnych. Sprzedaż taka odbywa się w niewielkim zakresie i głównie w trakcie organizowanych przez Spółkę wyprzedaży. Obejmuje ona w szczególności i m.in:

Towary:

 • gry i filmy na płytach CD i DVD, gry planszowe
 • wyposażenie biurowe (telefony, szafki, komputery, krzesła, ...),
 • gadżety marketingowe ( plakaty, długopisy, figurki, notesy, zawieszki, podkładki pod myszki)

Usługi:

 • pocztowe,
 • kurierskie,
 • medyczne.

Od roku 2012 Spółka prowadzi za pośrednictwem Internetu (z wykorzystaniem strony X) sprzedaż usług elektronicznych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na terytorium kraju. Za pośrednictwem tego kanału dystrybucji sprzedawane są klientom, w postaci cyfrowych plików, gry na komputery PC i MAC, filmy, e-booki oraz audiobooki. Dostęp do usługi pobierania zakupionych plików na urządzenie klienta możliwy jest po dokonaniu 100% płatności za złożone zamówienie. Zapłata jest dokonywana w formie przelewu lub płatności kartą płatniczą, za pośrednictwem systemu płatności internetowych udostępnianego klientom przez firmę PayU lub PayPal. Firmy te świadczą usługi w zakresie umożliwiania podmiotom gospodarczym przyjmowania płatności, w szczególności bezgotówkowych, dokonywanych przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych. Firma PayU posiada zgodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Warunki współpracy Spółki z firmą PayU SA określają: Umowa Ramowa na Korzystanie z Systemu, Umowy Produktowe o udostępnienie Usług Płatności elektronicznych i Usług Kartami Płatniczymi zgodnie z regulaminami: a) Regulamin systemu, b) Regulamin usługi płatności elektronicznych, c) Regulamin usługi płatności kartami płatniczymi. Regulaminy określają zasady współpracy Spółki i PayU przy przyjmowaniu przez Spółkę zapłaty z wykorzystaniem Usług Płatności świadczonych przez PayU w ramach systemu. Płatności przez klientów indywidualnych są dokonywane na rachunek PayU lub PayPal a następnie są przekazywane przelewem na rachunek bankowy Spółki wraz ze specyfikacją poszczególnych transakcji.

Zgodnie z otrzymanymi interpretacjami Ministerstwa Finansów nr IPPP2/443-788/12-3/IZ z dnia 13 listopada 2012 r. i nr IPPP2/443-1403/13-2/BH z dnia 13 marca 2014 r., a także § 2.1 Rozporządzenia MF z dnia 29 listopada 2012 r. Dz. U. 2012 poz. 1382, Spółka korzysta do końca 2014 roku ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej sprzedaży usług elektronicznych na terytorium kraju, a co za tym idzie także z wystawiania, drukowania i wydawania paragonów fiskalnych.

W 2014 Spółka rozpoczęła sprzedaż usług elektronicznych (gier, filmów, e-booków, audiobooków) za pośrednictwem nowo utworzonego sklepu internetowego do podmiotów nie będących podatnikami z terytorium Unii Europejskiej (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej- klientów indywidualnych). Obecnie sprzedaż odbywa się do klientów indywidualnych na terytorium Czech. Do końca roku 2014 sprzedaż ta podlega opodatkowaniu VAT w Polsce wg stawek obowiązujących w kraju. W przypadku tej sprzedaży Spółka również do końca 2014 roku korzystała ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej sprzedaży usług elektronicznych na terytorium kraju, a co za tym idzie także z wystawiania, drukowania i wydawania paragonów fiskalnych, na podstawie otrzymanej interpretacji Ministerstwa Finansów nr IPPP2/443-513/14-2/MT/MM z dnia 22 sierpnia 2014 r. oraz § 2.1 Rozporządzenia MF z dnia 29 listopada 2012 Dz. U. 2012 poz. 1382.

Od 01.01.2015 roku sprzedaż usług elektronicznych na terytorium innych państw Unii Europejskiej do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu VAT w kraju konsumpcji, wg stawek VAT obowiązujących w danym państwie UE. Nie będzie sprzedaż ta już opodatkowana na terytorium kraju - Rzeczypospolitej Polskiej.

W przyszłości Spółka zamierza prowadzić sprzedaż usług elektronicznych (gier, filmów, e-booków, audiobooków) na terenie całego świata. Sprzedaż usług elektronicznych będzie skierowana do:

 1. podmiotów niebędących podatnikami z terytorium Unii Europejskiej (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - klientów indywidualnych)
 2. podmiotów niebędących podatnikami spoza terytorium Unii Europejskiej (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - klientów indywidualnych).

Dla każdego kraju będzie utworzony odrębny sklep internetowy. Analogicznie jak w przypadku sprzedaży usług elektronicznych na terenie kraju, za pośrednictwem sklepów internetowych sprzedawane będą klientom na całym świecie, w postaci cyfrowych plików, gry na komputery PC i MAC, filmy, e-booki oraz audiobooki. Dostęp do usługi pobierania zakupionych plików na urządzenie klienta możliwy będzie tylko po dokonaniu 100% płatności za złożone zamówienie. Zapłata będzie dokonywana w formie przelewu lub płatności kartą płatniczą, za pośrednictwem systemu płatności internetowych udostępnianego klientom m. in. przez firmę PayU, PayPal lub inną dostępną na terytorium danego kraju. Płatności przez klientów indywidualnych będą dokonywane na rachunek tych firm a następnie będą przekazywane przelewem na rachunek bankowy Spółki wraz ze specyfikacją poszczególnych transakcji. Z wpłat dokonanych przez klientów, które zostaną przekazane bezpośrednio od firm pośredniczących w płatnościach jednoznacznie będzie wynikać jakiej konkretnie usługi ona dotyczy oraz na czyją rzecz została dokonana konkretna transakcja {tj. dane nabywcy, nr IP klienta).

Sprzedaż usług elektronicznych od 2015 roku w przypadku pkt:

 1. podlega opodatkowaniu w kraju konsumpcji - w państwie członkowskim, w którym jest konsument wg stawek VAT obowiązujących w danym kraju UE,
 2. podlega opodatkowaniu w kraju nabywcy usługi.

Reasumując sprzedaż za granicę tych usług nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT w Polsce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku sprzedaży usług elektronicznych poza terytorium Unii Europejskiej do klientów indywidualnych - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (nie będących podatnikami), Spółka będzie zobowiązana ewidencjonować powyższą sprzedaż na kasie rejestrującej (fiskalnej)...

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku sprzedaży usług elektronicznych poza terytorium Unii Europejskiej do klientów indywidualnych - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (niebędących podatnikami), Spółka nie będzie zobowiązana do ewidencjonowania powyższej sprzedaży na kasie rejestrującej (fiskalnej). Sprzedaż ta nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, ponieważ w myśl art. 28l pkt 10 ustawy o VAT czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu na terytorium kraju. Stanowisko to potwierdza otrzymana interpretacja z dnia 22/08/2014 r. nr IPPP2/443-513/14-2/MT/MM, a przepisy w tym zakresie nie uległy zmianie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 204 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011, Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W złożonym wniosku wskazano, że w 2014 roku Spółka rozpoczęła sprzedaż usług elektronicznych (gier, filmów, e-booków, audiobooków) za pośrednictwem nowo utworzonego sklepu internetowego do podmiotów niebędących podatnikami z terytorium Unii Europejskiej (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - klientów indywidualnych). Obecnie sprzedaż odbywa się do klientów indywidualnych na terytorium Czech. Do końca roku 2014 sprzedaż ta podlega opodatkowaniu VAT w Polsce wg stawek obowiązujących w kraju. W przypadku tej sprzedaży Spółka również do końca 2014 roku korzystała ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej sprzedaży usług elektronicznych na terytorium kraju, a co za tym idzie także z wystawiania, drukowania i wydawania paragonów fiskalnych.

W przyszłości Spółka zamierza prowadzić sprzedaż usług elektronicznych (gier, filmów,e-booków, audiobooków) na terenie całego świata. Sprzedaż usług elektronicznych będzie skierowana do:

 1. podmiotów niebędących podatnikami z terytorium Unii Europejskiej (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - klientów indywidualnych)
 2. podmiotów niebędących podatnikami spoza terytorium Unii Europejskiej (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - klientów indywidualnych).

Dla każdego kraju będzie utworzony odrębny sklep internetowy. Analogicznie jak w przypadku sprzedaży usług elektronicznych na terenie kraju, za pośrednictwem sklepów internetowych sprzedawane będą klientom na całym świecie, w postaci cyfrowych plików, gry na komputery PC i MAC, filmy, e-booki oraz audiobooki. Dostęp do usługi pobierania zakupionych plików na urządzenie klienta możliwy będzie tylko po dokonaniu 100% płatności za złożone zamówienie. Zapłata będzie dokonywana w formie przelewu lub płatności kartą płatniczą, za pośrednictwem systemu płatności internetowych udostępnianego klientom m.in. przez firmę PayU, PayPal lub inną dostępną na terytorium danego kraju. Płatności przez klientów indywidualnych będą dokonywane na rachunek tych firm a następnie będą przekazywane przelewem na rachunek bankowy Spółki wraz ze specyfikacją poszczególnych transakcji. Z wpłat dokonanych przez klientów, które zostaną przekazane bezpośrednio od firm pośredniczących w płatnościach jednoznacznie będzie wynikać jakiej konkretnie usługi ona dotyczy oraz na czyją rzecz została dokonana konkretna transakcja (tj. dane nabywcy, nr IP klienta).

Wątpliwości Spółki dotyczą obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży usług elektronicznych świadczonych poza terytorium Unii Europejskiej dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej spoza terytorium Unii Europejskiej.

Za usługi elektroniczne rozumie się usługi świadczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia 282/2011 – art. 2 pkt 26 ustawy.

Na mocy art. 7 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, ze zm. .str. 1), do „usług świadczonych drogą elektroniczną”, o których mowa w dyrektywie 2006/112/WE, nalezą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie – ze względu na ich charakter - jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.

Stosownie do art. 7 ust. 2 rozporządzenia, ustęp 1 obejmuje w szczególności:

 1. ogólnie dostawy produktów w formie cyfrowej, łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami lub nowszymi wersjami;
 2. usługi umożliwiające lub wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci elektronicznej, takie jak witryna lub strona internetowa;
 3. usługi generowane automatycznie przez komputer i przesyłane poprzez Internet lub sieć elektroniczna w odpowiedzi na określone dane wprowadzone przez usługobiorcę;
 4. odpłatne przekazywanie prawa do wystawiania na aukcji towarów lub usług za pośrednictwem witryny internetowej działającej jako rynek online, na którym potencjalni kupujący przedstawiają swoje oferty przy wykorzystaniu automatycznych procedur oraz na którym strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie przez komputer;
 5. pakiety usług internetowych oferujących dostęp do informacji, w których element telekomunikacyjny ma charakter pomocniczy i drugorzędny (to znaczy pakiety wykraczające poza oferowanie samego dostępu do Internetu i obejmujące inne elementy, takie jak strony, które umożliwiają dostęp do aktualnych wiadomości, informacji meteorologicznych lub turystycznych, gier, umożliwiają hosting witryn internetowych, dostęp do grup dyskusyjnych; itp.);
 6. usługi wyszczególnione w załączniku I.

Załącznik I wymienia między innymi następujące usługi:

Punkt 3 załącznika II do dyrektywy 2006/112/WE:

 1. uzyskiwanie dostępu i pobieranie motywów pulpitów;
 2. uzyskiwanie dostępu i pobieranie obrazów, fotografii i wygaszaczy ekranu;
 3. zawartość książek w formie cyfrowej i innych publikacji elektronicznych;
 4. prenumerata gazet i czasopism publikowanych online;
 5. dzienniki logowania i statystyki odwiedzania stron internetowych;
 6. wiadomości, informacje o sytuacji na drogach oraz prognozy pogody online;
 7. informacje generowane automatycznie online przez oprogramowanie po wprowadzeniu przez klienta określonych danych, takich jak dane prawne lub finansowe (w szczególności stale uaktualniane kursy giełdowe);
 8. dostarczanie przestrzeni reklamowej, szczególnie banerów reklamowych na stronach lub witrynach internetowych;
 9. korzystanie z wyszukiwarek i katalogów internetowych.

Punkt 4 załącznika II (pkt a-e) do dyrektywy 2006/112/WE:

 1. uzyskiwanie dostępu i pobieranie muzyki na komputery i telefony komórkowe;
 2. uzyskiwanie dostępu i pobieranie sygnałów dźwiękowych, urywków nagrań, dzwonków i innych dźwięków;
 3. uzyskiwanie dostępu do filmów i ich pobieranie;
 4. pobieranie gier na komputery i telefony komórkowe;
 5. uzyskiwanie dostępu do automatycznych gier online, które wymagają użycia Internetu lub

innych podobnych sieci elektronicznych, gdy gracze są od siebie oddaleni.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stosownie do treści art. 2 pkt 22 ustawy przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Co do zasady, stosownie do zapisu art. 28c ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28e, art. 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h-28n.

Zgodnie z art. 28k ustawy, miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

W tym miejscu odwołać należy na zapis, artykułu 28a ustawy, który wskazuje, co należy rozumieć pod pojęciem „podatnika” dla potrzeb ustalenia miejsca świadczenia przy świadczeniu usług.

W myśl art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału, (Rozdział 3 - Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług):

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Z analizy wyżej powołanych przepisów wynika, że miejscem świadczenia usług elektronicznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest miejsce, w którym podmioty te posiadają stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Oznacza to więc, że usługi elektroniczne świadczone dla klientów indywidualnych, niebędących podatnikami, którzy mają stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Unii Europejskiej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju.

Z uwagi na to, że obowiązkowi ewidencji na kasie rejestrującej podlega, poza odpłatną dostawą towarów, odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, usługi elektroniczne świadczone poza terytorium Unii Europejskiej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, dla których zgodnie z art. 28k ustawy miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju, nie podlegają wynikającemu z art. 111 ust. 1 ustawy obowiązkowi ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Tym samym stanowisko Spółki dotyczące braku obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej usług elektronicznych świadczonych poza terytorium Unii Europejskiej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a w konsekwencji braku obowiązku wystawiania, drukowania i wydawania paragonów uznać należy za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie pytania nr 4 przedstawionego we wniosku. W zakresie pozostałych pytań zawartych we wniosku zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.