IPPP2/4512-19/15-2/IZ | Interpretacja indywidualna

Spółka może i nadal będzie mogła - do dnia 31 grudnia 2016 r., stosować zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w stosunku do wykonywanych usług elektronicznych, na podstawie § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia w zw. z poz. 38 rozporządzenia. W ocenie tut. Organu płatność dokonana w systemie PayU lub PayPal z uwagi na to, że jest dokonywana z konta nabywcy poprzez system płatności PayU lub PayPal na konto bankowe Wnioskodawcy spełnia przesłankę do uznania, że została dokonana za pośrednictwem banku. Ponadto z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. A zatem w sprawie spełnione są wszystkie warunki wynikające z przepisów rozporządzenia, dających prawo do zastosowania zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży z tytułu usług elektronicznych za pośrednictwem kasy rejestrującej.
IPPP2/4512-19/15-2/IZinterpretacja indywidualna
 1. kasa rejestrująca
 2. miejsce świadczenia
 3. usługi elektroniczne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 07 stycznia 2015 r. (data wpływu 14 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korzystania ze zwolnienia z obowiązku rejestracji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej i kwot podatku należnego z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług elektronicznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2015 r. r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korzystania ze zwolnienia z obowiązku rejestracji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej i kwot podatku należnego z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług elektronicznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Główną działalnością gospodarczą Spółki jest sprzedaż towarów (gier i filmów na różnych nośnikach) do osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Od roku 2005 Spółka prowadzi również sprzedaż towarów i usług dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i ewidencjonuje ww. sprzedaż za pośrednictwem kas fiskalnych. Sprzedaż taka odbywa się w niewielkim zakresie i głównie w trakcie organizowanych przez Spółkę wyprzedaży. Obejmuje ona w szczególności i m.in:

 • gry i filmy na płytach CD i DVD, gry planszowe
 • wyposażenie biurowe (telefony, szafki, komputery, krzesła, ...),
 • gadżety marketingowe ( plakaty, długopisy, figurki, notesy, zawieszki, podkładki pod myszki)

Usługi:

 • pocztowe,
 • kurierskie,
 • medyczne.

Od roku 2012 Spółka prowadzi za pośrednictwem Internetu (z wykorzystaniem strony X) sprzedaż usług elektronicznych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na terytorium kraju. Za pośrednictwem tego kanału dystrybucji sprzedawane są klientom, w postaci cyfrowych plików, gry na komputery PC i MAC, filmy, e-booki oraz audiobooki. Dostęp do usługi pobierania zakupionych plików na urządzenie klienta możliwy jest po dokonaniu 100% płatności za złożone zamówienie. Zapłata jest dokonywana w formie przelewu lub płatności kartą płatniczą, za pośrednictwem systemu płatności internetowych udostępnianego klientom przez firmę PayU lub PayPal. Firmy te świadczą usługi w zakresie umożliwiania podmiotom gospodarczym przyjmowania płatności, w szczególności bezgotówkowych, dokonywanych przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych. Firma PayU posiada zgodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Warunki współpracy Spółki z firmą PayU SA określają: Umowa Ramowa na Korzystanie z Systemu, Umowy Produktowe o udostępnienie Usług Płatności elektronicznych i Usług Kartami Płatniczymi zgodnie z regulaminami: a) Regulamin systemu, b) Regulamin usługi płatności elektronicznych, c) Regulamin usługi płatności kartami płatniczymi. Regulaminy określają zasady współpracy Spółki i PayU przy przyjmowaniu przez Spółkę zapłaty z wykorzystaniem Usług Płatności świadczonych przez PayU w ramach systemu. Płatności przez klientów indywidualnych są dokonywane na rachunek PayU lub PayPal a następnie są przekazywane przelewem na rachunek bankowy Spółki wraz ze specyfikacją poszczególnych transakcji.

Zgodnie z otrzymanymi interpretacjami Ministerstwa Finansów nr. IPPP2/443-788/12-3/IZ z dnia 13 listopada 2012 i nr. IPPP2/443-1403/13-2/BH z dnia 13 marca 2014 a także § 2.1 Rozporządzenia MF z dnia 29 listopada 2012 Dz. U. 2012 poz. 1382, Spółka korzysta do końca 2014 roku ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej sprzedaży usług elektronicznych na terytorium kraju, a co za tym idzie także z wystawiania, drukowania i wydawania paragonów fiskalnych.

W 2014 Spółka rozpoczęła sprzedaż usług elektronicznych (gier, filmów, e-booków, audiobooków) za pośrednictwem nowo utworzonego sklepu internetowego do podmiotów nie będących podatnikami z terytorium Unii Europejskiej (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - klientów indywidualnych). Obecnie sprzedaż odbywa się do klientów indywidualnych na terytorium Czech. Do końca roku 2014 sprzedaż ta podlega opodatkowaniu VAT w Polsce wg. stawek obowiązujących w kraju. W przypadku tej sprzedaży Spółka również do końca 2014 roku korzystała ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej sprzedaży usług elektronicznych na terytorium kraju, a co za tym idzie także z wystawiania, drukowania i wydawania paragonów fiskalnych, na podstawie otrzymanej interpretacji Ministerstwa Finansów nr IPPP2/443-513/14-2/MT/MM z dnia 22 sierpnia 2014 oraz § 2.1 Rozporządzenia MF z dnia 29 listopada 2012 Dz. U. 2012 poz. 1382.

Od 01.01.2015 roku sprzedaż usług elektronicznych na terytorium innych państw Unii Europejskiej do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu VAT w kraju konsumpcji, wg stawek VAT obowiązujących w danym państwie UE. Nie będzie sprzedaż ta już opodatkowana na terytorium kraju - Rzeczypospolitej Polskiej.

W przyszłości Spółka zamierza prowadzić sprzedaż usług elektronicznych (gier, filmów,e-booków, audiobooków) na terenie całego świata. Sprzedaż usług elektronicznych będzie skierowana do:

 1. podmiotów niebędących podatnikami z terytorium Unii Europejskiej (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej- klientów indywidualnych)
 2. podmiotów niebędących podatnikami spoza terytorium Unii Europejskiej (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - klientów indywidualnych).

Dla każdego kraju będzie utworzony odrębny sklep internetowy. Analogicznie jak w przypadku sprzedaży usług elektronicznych na terenie kraju, za pośrednictwem sklepów internetowych sprzedawane będą klientom na całym świecie w postaci cyfrowych plików, gry na komputery PC i MAC, filmy, e-booki oraz audiobooki. Dostęp do usługi pobierania zakupionych plików na urządzenie klienta możliwy będzie tylko po dokonaniu 100% płatności za złożone zamówienie. Zapłata będzie dokonywana w formie przelewu lub płatności kartą płatniczą, za pośrednictwem systemu płatności internetowych udostępnianego klientom m.in. przez firmę PayU, PayPal lub inną dostępną na terytorium danego kraju. Płatności przez klientów indywidualnych będą dokonywane na rachunek tych firm, a następnie będą przekazywane przelewem na rachunek bankowy Spółki wraz ze specyfikacją poszczególnych transakcji. Z wpłat dokonanych przez klientów, które zostaną przekazane bezpośrednio od firm pośredniczących w płatnościach jednoznacznie będzie wynikać jakiej konkretnie usługi ona dotyczy oraz na czyją rzecz została dokonana konkretna transakcja (tj. dane nabywcy, nr IP klienta).

Sprzedaż usług elektronicznych od 2015 roku w przypadku pkt:

 1. podlega opodatkowaniu w kraju konsumpcji - w państwie członkowskim, w którym jest konsument wg stawek VAT obowiązujących w danym kraju UE,
 2. podlega opodatkowaniu w kraju nabywcy usługi.

Reasumując sprzedaż za granicę tych usług nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT w Polsce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka będzie mogła nadal korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej (fiskalnej) sprzedaży usług elektronicznych na terytorium kraju (PL) do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a co za tym idzie także z wystawiania, drukowania i wydawania paragonów fiskalnych na podstawie nowego Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 4 listopada 2014 r. (Dz. U. 07.11.2014 poz, 1544) - § 2.1 oraz załącznik do RMF poz.38) ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki, w zakresie sprzedaży przez internet usług elektronicznych do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na terytorium kraju, Spółka może korzystać nadal ze zwolnienia z obowiązku rejestracji tych transakcji poprzez kasy rejestrujące oraz z wystawiania, drukowania i wydawania paragonów fiskalnych klientom. Podstawę prawną stanowi nowe Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 4 listopada 2014 r. (Dz.U.07/11/2014 poz.1544). Zgodnie z § 2.1 Rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do Rozporządzenia do dnia 31.12.2016 r. - pkt . 38 cyt: "Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła". Spółka spełnia powyższe wszystkie warunki. Spółka ma możliwość i dokonuje zidentyfikowania i przypisania konkretnej płatności do konkretnej transakcji. Spółka nie ewidencjonowała sprzedaży usług elektronicznych (sprzedaży gier i filmów on-line) na kasie rejestrującej przed 1 stycznia 2011. Spółka również spełnia warunek dotyczący tego, iż zapłata w całości następuję za pośrednictwem banku odpowiednio na rachunek bankowy podatnika czyli Spółki. WW. zwolnienie przysługuje na dzień dzisiejszy Spółce nadal tylko z jednym ograniczeniem tj. że obowiązuje do dnia 31.12.2016 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011, Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Za usługi elektroniczne rozumie się usługi świadczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia 282/2011 – art. 2 pkt 26 ustawy.

Na mocy art. 7 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1, ze zm.), do „usług świadczonych drogą elektroniczną”, o których mowa w dyrektywie 2006/112/WE, należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie – ze względu na ich charakter - jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.

Stosownie do art. 7 ust. 2 rozporządzenia, ustęp 1 obejmuje w szczególności:

 1. ogólnie dostawy produktów w formie cyfrowej, łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami lub nowszymi wersjami;
 2. usługi umożliwiające lub wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci elektronicznej, takie jak witryna lub strona internetowa;
 3. usługi generowane automatycznie przez komputer i przesyłane poprzez Internet lub sieć elektroniczna w odpowiedzi na określone dane wprowadzone przez usługobiorcę;
 4. odpłatne przekazywanie prawa do wystawiania na aukcji towarów lub usług za pośrednictwem witryny internetowej działającej jako rynek online, na którym potencjalni kupujący przedstawiają swoje oferty przy wykorzystaniu automatycznych procedur oraz na którym strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie przez komputer;
 5. pakiety usług internetowych oferujących dostęp do informacji, w których element telekomunikacyjny ma charakter pomocniczy i drugorzędny (to znaczy pakiety wykraczające poza oferowanie samego dostępu do Internetu i obejmujące inne elementy, takie jak strony, które umożliwiają dostęp do aktualnych wiadomości, informacji meteorologicznych lub turystycznych, gier, umożliwiają hosting witryn internetowych, dostęp do grup dyskusyjnych; itp.);
 6. usługi wyszczególnione w załączniku I.

Załącznik I wymienia między innymi następujące usługi:

Punkt 3 załącznika II do dyrektywy 2006/112/WE:

 1. uzyskiwanie dostępu i pobieranie motywów pulpitów;
 2. uzyskiwanie dostępu i pobieranie obrazów, fotografii i wygaszaczy ekranu;
 3. zawartość książek w formie cyfrowej i innych publikacji elektronicznych;
 4. prenumerata gazet i czasopism publikowanych online;
 5. dzienniki logowania i statystyki odwiedzania stron internetowych;
 6. wiadomości, informacje o sytuacji na drogach oraz prognozy pogody online;
 7. informacje generowane automatycznie online przez oprogramowanie po wprowadzeniu przez klienta określonych danych, takich jak dane prawne lub finansowe (w szczególności stale uaktualniane kursy giełdowe);
 8. dostarczanie przestrzeni reklamowej, szczególnie banerów reklamowych na stronach lub witrynach internetowych;
 9. korzystanie z wyszukiwarek i katalogów internetowych.

Punkt 4 załącznika II ( pkt a-e) do dyrektywy 2006/112/WE:

 1. uzyskiwanie dostępu i pobieranie muzyki na komputery i telefony komórkowe;
 2. uzyskiwanie dostępu i pobieranie sygnałów dźwiękowych, urywków nagrań, dzwonków i innych dźwięków;
 3. uzyskiwanie dostępu do filmów i ich pobieranie;
 4. pobieranie gier na komputery i telefony komórkowe;
 5. uzyskiwanie dostępu do automatycznych gier online, które wymagają użycia Internetu lub innych podobnych sieci elektronicznych, gdy gracze są od siebie oddaleni.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544), zwanym dalej rozporządzeniem.

Stosownie do zapisu § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym, określonych w załączniku do rozporządzenia, czynności wykonywanych przez podatnika.

W poz. 38 załącznika, jako czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnej czynności dotyczyła.

Korzystanie z powyższego zwolnienia wymaga spełnienia określonych warunków wynikających wprost z zapisu tej regulacji.

A zatem zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia, można stosować jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

 • zapłata za dostarczoną usługę w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji dotyczyła.

Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie tej regulacji.

Należy również wskazać, że z zapisu § 4 ust. 1 lit. l) ww. rozporządzenia wynika, że zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2, nie stosuje się do dostawy zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych.

Ze złożonego wniosku wynika, że od roku 2012 Spółka prowadzi za pośrednictwem Internetu sprzedaż usług elektronicznych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na terytorium kraju. Za pośrednictwem tego kanału dystrybucji sprzedawane są klientom, w postaci cyfrowych plików, gry na komputery PC i MAC, filmy, e-booki oraz audiobooki. Dostęp do usługi pobierania zakupionych plików na urządzenie klienta możliwy jest po dokonaniu 100% płatności za złożone zamówienie. Zapłata jest dokonywana w formie przelewu lub płatności kartą płatniczą, za pośrednictwem systemu płatności internetowych udostępnianego klientom przez firmę PayU lub PayPal. Firmy te świadczą usługi w zakresie umożliwiania podmiotom gospodarczym przyjmowania płatności, w szczególności bezgotówkowych, dokonywanych przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych. Firma PayU posiada zgodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Warunki współpracy Spółki z firmą PayU SA określają: Umowa Ramowa na Korzystanie z Systemu, Umowy Produktowe o udostępnienie Usług Płatności elektronicznych i Usług Kartami Płatniczymi zgodnie z regulaminami: a) Regulamin systemu, b) Regulamin usługi płatności elektronicznych, c) Regulamin usługi płatności kartami płatniczymi. Regulaminy określają zasady współpracy Spółki i PayU przy przyjmowaniu przez Spółkę zapłaty z wykorzystaniem Usług Płatności świadczonych przez PayU w ramach systemu. Płatności przez klientów indywidualnych są dokonywane na rachunek PayU lub PayPal a następnie są przekazywane przelewem na rachunek bankowy Spółki wraz ze specyfikacją poszczególnych transakcji. Spółka ma możliwość i dokonuje zidentyfikowania i przypisania konkretnej płatności do konkretnej transakcji.

Do końca 2014 roku Spółka korzystała ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej sprzedaży usług elektronicznych na terytorium kraju, a co za tym idzie także z wystawiania, drukowania i wydawania paragonów fiskalnych.

Wnioskodawca ma wątpliwości czy może nadal korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej (fiskalnej) usług elektronicznych, a co za tym idzie także z wystawiania, drukowania i wydawania paragonów fiskalnych.

Dokonując zatem analizy treści złożonego wniosku w kontekście wyżej powołanych przepisów stwierdzić należy, że Spółka może i nadal będzie mogła - do dnia 31 grudnia 2016 r., stosować zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w stosunku do wykonywanych usług elektronicznych, na podstawie § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia w zw. z poz. 38 rozporządzenia. W ocenie tut. Organu płatność dokonana w systemie PayU lub PayPal z uwagi na to, że jest dokonywana z konta nabywcy poprzez system płatności PayU lub PayPal na konto bankowe Wnioskodawcy spełnia przesłankę do uznania, że została dokonana za pośrednictwem banku. Ponadto z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. A zatem w sprawie spełnione są wszystkie warunki wynikające z przepisów rozporządzenia, dających prawo do zastosowania zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży z tytułu usług elektronicznych za pośrednictwem kasy rejestrującej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie pytania nr 1 przedstawionego we wniosku. W zakresie pozostałych pytań zawartych we wniosku zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kasa rejestrująca
IPPP2/4512-321/15-5/RR | Interpretacja indywidualna

miejsce świadczenia
ITPP2/4512-353/15/AD | Interpretacja indywidualna

usługi elektroniczne
ILPP4/4512-1-181/15-4/HW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.