Usługi elektroniczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi elektroniczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju (Polski) będą podlegały jedynie usługi elektroniczne świadczone dla klientów z Polski niebędących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy, dla których miejsce świadczenia odpowiednio na podstawie art. 28k ustawy znajduje się na terytorium kraju (Polski). W przypadku gdy świadczone przez Wnioskodawcę usługi elektroniczne będą podlegały opodatkowaniu w Polsce zastosowanie znajdzie podstawowa stawka podatku tj. 23%. Ustawodawca dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług elektronicznych nie przewidział bowiem preferencyjnej stawki podatku czy też zwolnienia z opodatkowania. Zwolnienie, na które powołuje się Wnioskodawca, tj. wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy, nie znajduje w analizowanej sprawie zastosowania, bowiem jak wskazano usługi organizacji zakładów wzajemnych stanowią usługi elektroniczne w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 7 rozporządzenia wykonawczego 282/2011. Natomiast, art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy nie przewiduje zwolnienia dla usług elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy.

Fragment:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju (Polski) będą podlegały jedynie usługi elektroniczne świadczone dla klientów z Polski niebędących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy, dla których miejsce świadczenia odpowiednio na podstawie art. 28k ustawy znajduje się na terytorium kraju (Polski). W przypadku gdy świadczone przez Wnioskodawcę usługi elektroniczne będą podlegały opodatkowaniu w Polsce zastosowanie znajdzie podstawowa stawka podatku tj. 23%. Ustawodawca dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług elektronicznych nie przewidział bowiem preferencyjnej stawki podatku czy też zwolnienia z opodatkowania. Zwolnienie, na które powołuje się Wnioskodawca, tj. wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy, nie znajduje w analizowanej sprawie zastosowania, bowiem jak wskazano usługi organizacji zakładów wzajemnych stanowią usługi elektroniczne w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 7 rozporządzenia wykonawczego 282/2011. Natomiast, art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy nie przewiduje zwolnienia dla usług elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
10
kwi

Istota:

Uznanie sprzedaży licencji za usługi elektroniczne i możliwość skorzystania z procedury szczególnej dotyczącej świadczenia usług elektronicznych.

Fragment:

Należy zaznaczyć, że z powyższego wynika, że warunkiem koniecznym uznania usługi za usługę elektroniczną jest to, aby była ona świadczona za pomocą Internetu lub podobnej sieci elektronicznej. Warunek ten jednak nie jest wystarczający do uznania usługi za usługę elektroniczną w rozumieniu powołanych przepisów. Istotne jest wystąpienie następujących cech świadczonych usług: realizacja za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, świadczenie jest zautomatyzowane, a udział człowieka jest niewielki, ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. Dopiero łączne spełnienie powyższych warunków pozwala na zaklasyfikowanie usługi jako usługi elektronicznej. Ponadto usługi te nie mogą być objęte wyłączeniami zawartymi w art. 7 ust. 3 rozporządzenia. W myśl art. 2 pkt 5a ustawy o VAT, przez państwo członkowskie konsumpcji rozumie się państwo członkowskie, w odniesieniu do którego zgodnie z art. 28k przyjmuje się, że na jego terytorium ma miejsce świadczenie usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych. Stosownie do art. 13 rozporządzenia, „ zwykłe miejsce pobytu ” osoby fizycznej, będącej podatnikiem lub nie, o którym mowa w dyrektywie 2006/112/WE, oznacza miejsce, w którym ta osoba fizyczna zazwyczaj mieszka ze względu na powiązania osobiste i zawodowe.

2018
15
lut

Istota:

Brak obowiązku zapłaty podatku VAT w przypadku sprzedaży aplikacji za pośrednictwem platformy internetowej

Fragment:

Wobec powyższego w przedmiotowej sprawie miejscem świadczenia przez Wnioskodawcę usług elektronicznych na rzecz ..., będącego podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy, nie będzie terytorium kraju, lecz – stosownie do przepisu art. 28b ust. 1 ustawy – miejsce, w którym podmiot ... posiada siedzibę działalności gospodarczej, tj. Irlandia. Reasumując, Wnioskodawca nie będzie podatnikiem świadczącym usługi elektroniczne na rzecz klientów docelowych, a zatem nie będzie na Nim ciążył obowiązek zapłaty podatku VAT z tego tytułu. Zobowiązanym do odprowadzenia podatku należnego z tytułu tej sprzedaży na rzecz klientów ostatecznych będzie .... Zainteresowany natomiast świadczy usługę elektroniczną na rzecz ..., pośredniczącego w sprzedaży przedmiotowych aplikacji mobilnych, dla której miejscem świadczenia i opodatkowania będzie terytorium Irlandii. Tym samym o kwestii obowiązku zapłaty podatku z tytułu świadczenia usług na rzecz .... będą decydowały przepisy prawa obowiązujące w Irlandii. W związku z powyższym, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2017
10
wrz

Istota:

Miejsce świadczenia i opodatkowania wykonywanych usług oraz brak możliwości skorzystania z procedury szczególnej rozliczania VAT z tytułu wykonania tych usług.

Fragment:

Z powyższego wynika, że warunkiem koniecznym uznania usługi za usługę elektroniczną jest to, aby była ona świadczona za pomocą Internetu lub podobnej sieci elektronicznej. Warunek ten jednak nie jest wystarczający do uznania usługi za usługę elektroniczną w rozumieniu powołanych przepisów. Istotne jest wystąpienie następujących cech świadczonych usług: realizacja za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, świadczenie jest zautomatyzowane, a udział człowieka jest niewielki, ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. Dopiero łączne spełnienie powyższych warunków pozwala na zaklasyfikowanie usługi jako usługi elektronicznej. Ponadto usługi te nie mogą być objęte wyłączeniami zawartymi w art. 7 ust. 3 ww. rozporządzenia. Jak stanowi art. 2 pkt 5a ustawy o podatku od towarów i usług, przez państwo członkowskie konsumpcji rozumie się państwo członkowskie, w odniesieniu do którego zgodnie z art. 28k przyjmuje się, że na jego terytorium ma miejsce świadczenie usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych. Stosownie do art. 13 ww. rozporządzenia Rady nr 282/2011, „ zwykłe miejsce pobytu ” osoby fizycznej, będącej podatnikiem lub nie, o którym mowa w dyrektywie 2006/112/WE, oznacza miejsce, w którym ta osoba fizyczna zazwyczaj mieszka ze względu na powiązania osobiste i zawodowe.

2017
10
maj

Istota:

Uznanie transakcji zakupu oprogramowania od kontrahenta z Niemiec za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Fragment:

Z powyższego wynika, że warunkiem koniecznym uznania usługi za usługę elektroniczną jest to, aby była ona świadczona za pomocą Internetu lub podobnej sieci elektronicznej. Warunek ten jednak nie jest wystarczający do uznania usługi za usługę elektroniczną w rozumieniu powołanych przepisów. Istotne jest wystąpienie następujących cech świadczonych usług: realizacja za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, świadczenie jest zautomatyzowane, a udział człowieka jest niewielki, ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. Dopiero łączne spełnienie powyższych warunków pozwala na zaklasyfikowanie usługi jako usługi elektronicznej. Ponadto usługi te nie mogą być objęte wyłączeniami zawartymi w art. 7 ust. 3 ww. rozporządzenia. Wskazać należy, że świadczenie składające się z co najmniej dwóch czynności, które z ekonomicznego punktu widzenia tworzy jedną całość ma miejsce wtedy, gdy jedną z jego części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej. Usługę należy uznać za usługę pomocniczą, jeżeli nie stanowi ona dla nabywcy celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego zrealizowania (wykorzystania) usługi zasadniczej.

2017
1
lut

Istota:

Nieuznanie usług malarstwa cyfrowego za usługi elektroniczne oraz brak obowiązku złożenia zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania z procedury szczególnej rozliczania VAT (MOSS).

Fragment:

Warunek ten jednak nie jest wystarczający do uznania usługi za usługę elektroniczną w rozumieniu powołanych przepisów. Istotne jest wystąpienie następujących cech świadczonych usług: realizacja za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, świadczenie jest zautomatyzowane, a udział człowieka jest niewielki, ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. Dopiero łączne spełnienie powyższych warunków pozwala na zaklasyfikowanie usługi jako usługi elektronicznej. Ponadto usługi te nie mogą być objęte wyłączeniami zawartymi w art. 7 ust. 3 ww. rozporządzenia. Jak stanowi art. 130a pkt 3 ustawy, ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o procedurze szczególnej rozliczania VAT, rozumie się przez to rozliczenie VAT należnego z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych państwu członkowskiemu konsumpcji, w którym podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisem art. 130b ust. 1 ustawy, podatnik świadczący usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne, dla których miejscem świadczenia jest miejsce określone zgodnie z art. (...)

2016
22
gru

Istota:

W zakresie opodatkowania usług świadczonych drogą elektroniczną polegających na prowadzeniu portalu internetowego przeznaczonego do dokonywania na nim obrotu Wirtualnymi przedmiotami

Fragment:

W świetle powyższego w przypadku świadczenia usług elektronicznych, dla których miejscem świadczenia jest miejsce określone zgodnie z art. 28k, przez Spółkę mającą siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy, mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w państwie członkowskim konsumpcji, Spółka może złożyć zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury szczególnej rozliczania VAT w państwie członkowskim, w którym posiada siedzibę działalności gospodarczej tj. w Polsce. Wnioskodawca wskazał w opisie sprawy, że usługi pośrednictwa przy sprzedaży Wirtualnych przedmiotów za pośrednictwem portalu internetowego spełniają definicję usług elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy. Natomiast w przypadku świadczenia usług elektronicznych na rzecz osób będących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy, Spółka nie będzie mogła złożyć zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania z procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w art. 130a pkt 3 ustawy, bowiem nie zostanie spełniony warunek, dotyczący świadczenia usług na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy.

2016
10
lip

Istota:

Miejscem opodatkowania usług elektronicznych świadczonych w 2014 r. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, mających miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej było terytorium kraju, jednakże ze względu na spełnienie warunków zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. usługi te korzystały ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej jako wymienione w poz. 37 załącznika do tego rozporządzenia. Natomiast sprzedaż usług elektronicznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej mających miejsce zamieszkania poza Unią Europejską nie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium Polski.

Fragment:

Zgodnie z treścią przepisu obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r., miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Z kolei art. 1 pkt 5 ww. ustawy zmieniającej z dnia 25 lipca 2014 r. uchylił art. 28l pkt 10 ustawy. Zmiana ustawy z dniem 1 stycznia 2015 r. spowodowała, że miejscem świadczenia usług elektronicznych wykonywanych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Oznacza to, że podatek od tych usług świadczonych w 2015 r. musi zostać uregulowany w państwie konsumenta. Bez znaczenia jest, czy podmioty te są z Unii Europejskiej czy też spoza Unii. Po wprowadzonej do ustawy zmianie w zakresie usług elektronicznych w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia należy stwierdzić, że od dnia 1 stycznia 2015 r. miejscem świadczenia usług wykonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz klientów z Polski jest terytorium Polski i z tego tytułu Wnioskodawca jest obowiązany rozliczyć podatek VAT w Polsce, natomiast w przypadku usług, których odbiorcami są/będą klienci spoza Polski miejscem świadczenia będzie kraj, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

2016
25
maj

Istota:

W zakresie opodatkowania świadczonych usług elektronicznych w sytuacji, gdy: podany przez kontrahenta numer identyfikacji podatkowej VAT jest nieaktywny oraz kontrahent nie podaje numeru identyfikacji podatkowej VAT

Fragment:

Tym samym oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania pierwszego w części dotyczącej opodatkowania świadczonych usług elektronicznych w sytuacji, gdy podany przez kontrahenta numer identyfikacji podatkowej VAT jest nieaktywny należało uznać za nieprawidłowe. Natomiast stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania zadanego jako pytanie drugie w części dotyczącej opodatkowania świadczonych usług elektronicznych w sytuacji, gdy kontrahent nie podaje numeru identyfikacji podatkowej VAT uznaje się za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek dotyczący zaistniałego stanu faktycznego w części odnoszącej się do opodatkowania świadczonych usług elektronicznych w sytuacji, gdy podany przez kontrahenta numer identyfikacji podatkowej VAT jest nieaktywny oraz gdy kontrahent nie podaje numeru identyfikacji podatkowej VAT. Natomiast wniosek w części dotyczącej wykazania w deklaracji podatkowej świadczonych usług elektronicznych w sytuacji, gdy podany przez kontrahenta numer identyfikacji podatkowej VAT jest nieaktywny oraz udokumentowania świadczonych usług elektronicznych w sytuacji, gdy kontrahent nie podaje numeru identyfikacji podatkowej VAT, został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

2015
6
gru

Istota:

Brak obowiązku rozliczenia podatku z tytułu świadczonych usług elektronicznych.

Fragment:

Wątpliwości Spółki dotyczą obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług od świadczonych usług elektronicznych. Na wstępie należy określić charakter opisanych we wniosku usług. Ze wskazanych powyżej regulacji wynika, że warunkiem koniecznym uznania usługi za usługę elektroniczną jest to, aby była ona świadczona za pomocą Internetu lub podobnej sieci elektronicznej. Warunek ten jednak nie jest wystarczający do uznania usługi za usługę elektroniczną w rozumieniu powołanych powyżej przepisów. Istotne jest wystąpienie następujących cech świadczonych usług: realizacja za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, świadczenie jest zautomatyzowane, a udział człowieka jest niewielki, ich wykonanie bez wykorzystania technologii informatycznej jest niemożliwe. W świetle ww. okoliczności faktycznych sprawy oraz powołanych przepisów prawa należy zgodzić się ze Spółką, że opisane we wniosku usługi stanowią usługi elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 7 rozporządzenia wykonawczego 282/2011. W przypadku świadczenia usług bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dana usługa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.