Usługi elektroniczne | Interpretacje podatkowe

Usługi elektroniczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi elektroniczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania usług świadczonych drogą elektroniczną polegających na prowadzeniu portalu internetowego przeznaczonego do dokonywania na nim obrotu Wirtualnymi przedmiotami
Fragment:
W świetle powyższego w przypadku świadczenia usług elektronicznych, dla których miejscem świadczenia jest miejsce określone zgodnie z art. 28k, przez Spółkę mającą siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy, mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w państwie członkowskim konsumpcji, Spółka może złożyć zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury szczególnej rozliczania VAT w państwie członkowskim, w którym posiada siedzibę działalności gospodarczej tj. w Polsce. Wnioskodawca wskazał w opisie sprawy, że usługi pośrednictwa przy sprzedaży Wirtualnych przedmiotów za pośrednictwem portalu internetowego spełniają definicję usług elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy. Natomiast w przypadku świadczenia usług elektronicznych na rzecz osób będących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy, Spółka nie będzie mogła złożyć zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania z procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w art. 130a pkt 3 ustawy, bowiem nie zostanie spełniony warunek, dotyczący świadczenia usług na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy.
2016
22
gru

Istota:
Miejscem opodatkowania usług elektronicznych świadczonych w 2014 r. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, mających miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej było terytorium kraju, jednakże ze względu na spełnienie warunków zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. usługi te korzystały ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej jako wymienione w poz. 37 załącznika do tego rozporządzenia. Natomiast sprzedaż usług elektronicznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej mających miejsce zamieszkania poza Unią Europejską nie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium Polski.
Fragment:
Zgodnie z treścią przepisu obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r., miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Z kolei art. 1 pkt 5 ww. ustawy zmieniającej z dnia 25 lipca 2014 r. uchylił art. 28l pkt 10 ustawy. Zmiana ustawy z dniem 1 stycznia 2015 r. spowodowała, że miejscem świadczenia usług elektronicznych wykonywanych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Oznacza to, że podatek od tych usług świadczonych w 2015 r. musi zostać uregulowany w państwie konsumenta. Bez znaczenia jest, czy podmioty te są z Unii Europejskiej czy też spoza Unii. Po wprowadzonej do ustawy zmianie w zakresie usług elektronicznych w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia należy stwierdzić, że od dnia 1 stycznia 2015 r. miejscem świadczenia usług wykonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz klientów z Polski jest terytorium Polski i z tego tytułu Wnioskodawca jest obowiązany rozliczyć podatek VAT w Polsce, natomiast w przypadku usług, których odbiorcami są/będą klienci spoza Polski miejscem świadczenia będzie kraj, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.
2016
10
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania świadczonych usług elektronicznych w sytuacji, gdy: podany przez kontrahenta numer identyfikacji podatkowej VAT jest nieaktywny oraz kontrahent nie podaje numeru identyfikacji podatkowej VAT
Fragment:
Tym samym oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania pierwszego w części dotyczącej opodatkowania świadczonych usług elektronicznych w sytuacji, gdy podany przez kontrahenta numer identyfikacji podatkowej VAT jest nieaktywny należało uznać za nieprawidłowe. Natomiast stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania zadanego jako pytanie drugie w części dotyczącej opodatkowania świadczonych usług elektronicznych w sytuacji, gdy kontrahent nie podaje numeru identyfikacji podatkowej VAT uznaje się za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek dotyczący zaistniałego stanu faktycznego w części odnoszącej się do opodatkowania świadczonych usług elektronicznych w sytuacji, gdy podany przez kontrahenta numer identyfikacji podatkowej VAT jest nieaktywny oraz gdy kontrahent nie podaje numeru identyfikacji podatkowej VAT. Natomiast wniosek w części dotyczącej wykazania w deklaracji podatkowej świadczonych usług elektronicznych w sytuacji, gdy podany przez kontrahenta numer identyfikacji podatkowej VAT jest nieaktywny oraz udokumentowania świadczonych usług elektronicznych w sytuacji, gdy kontrahent nie podaje numeru identyfikacji podatkowej VAT, został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.
2016
25
maj

Istota:
Brak obowiązku rozliczenia podatku z tytułu świadczonych usług elektronicznych.
Fragment:
Wątpliwości Spółki dotyczą obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług od świadczonych usług elektronicznych. Na wstępie należy określić charakter opisanych we wniosku usług. Ze wskazanych powyżej regulacji wynika, że warunkiem koniecznym uznania usługi za usługę elektroniczną jest to, aby była ona świadczona za pomocą Internetu lub podobnej sieci elektronicznej. Warunek ten jednak nie jest wystarczający do uznania usługi za usługę elektroniczną w rozumieniu powołanych powyżej przepisów. Istotne jest wystąpienie następujących cech świadczonych usług: realizacja za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, świadczenie jest zautomatyzowane, a udział człowieka jest niewielki, ich wykonanie bez wykorzystania technologii informatycznej jest niemożliwe. W świetle ww. okoliczności faktycznych sprawy oraz powołanych przepisów prawa należy zgodzić się ze Spółką, że opisane we wniosku usługi stanowią usługi elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 7 rozporządzenia wykonawczego 282/2011. W przypadku świadczenia usług bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dana usługa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.
2015
6
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania czynności wykonywanej przez Wnioskodawcę za usługę elektroniczną oraz rejestracji do procedury szczególnej MOSS.
Fragment:
Jak wynika z powołanych przepisów, warunkiem koniecznym uznania usługi za usługę elektroniczną jest to, aby była ona świadczona za pomocą internetu lub podobnej sieci elektronicznej. Warunek ten jednak nie jest wystarczający do uznania usługi za usługę elektroniczną w rozumieniu tych przepisów. Istotne jest wystąpienie następujących cech świadczonej usługi: realizacja za pomocą internetu lub sieci elektronicznej, świadczenie jest zautomatyzowane, a udział człowieka jest niewielki, jej wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. Dopiero łączne spełnienie powyższych warunków pozwala na zaklasyfikowanie usługi jako usługi elektronicznej. Ponadto usługi te nie mogą być objęte wyłączeniami zawartymi w art. 7 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011. Analizując przedstawiony stan faktyczny sprawy oraz powołane wyżej przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że usługi świadczonej przez Zainteresowanego nie można zaliczyć do usług elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy w zw. z art. 7 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011. Nie można uznać, że świadczenie tej usługi jest zautomatyzowane a udział człowieka jest niewielki. Wnioskodawca w oparciu o możliwości dźwiękowe danego instrumentu, tworzy nowe brzmienia, w niczym niepodobne do oryginalnych, zawartych w tymże instrumencie.
2015
4
gru

Istota:
Spółka może i nadal będzie mogła - do dnia 31 grudnia 2016 r., stosować zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w stosunku do wykonywanych usług elektronicznych, na podstawie § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia w zw. z poz. 38 rozporządzenia. W ocenie tut. Organu płatność dokonana w systemie PayU lub PayPal z uwagi na to, że jest dokonywana z konta nabywcy poprzez system płatności PayU lub PayPal na konto bankowe Wnioskodawcy spełnia przesłankę do uznania, że została dokonana za pośrednictwem banku. Ponadto z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. A zatem w sprawie spełnione są wszystkie warunki wynikające z przepisów rozporządzenia, dających prawo do zastosowania zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży z tytułu usług elektronicznych za pośrednictwem kasy rejestrującej.
Fragment:
Od 01.01.2015 roku sprzedaż usług elektronicznych na terytorium innych państw Unii Europejskiej do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu VAT w kraju konsumpcji, wg stawek VAT obowiązujących w danym państwie UE. Nie będzie sprzedaż ta już opodatkowana na terytorium kraju - Rzeczypospolitej Polskiej. W przyszłości Spółka zamierza prowadzić sprzedaż usług elektronicznych (gier, filmów,e-booków, audiobooków) na terenie całego świata. Sprzedaż usług elektronicznych będzie skierowana do: podmiotów niebędących podatnikami z terytorium Unii Europejskiej (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej- klientów indywidualnych) podmiotów niebędących podatnikami spoza terytorium Unii Europejskiej (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - klientów indywidualnych). Dla każdego kraju będzie utworzony odrębny sklep internetowy. Analogicznie jak w przypadku sprzedaży usług elektronicznych na terenie kraju, za pośrednictwem sklepów internetowych sprzedawane będą klientom na całym świecie w postaci cyfrowych plików, gry na komputery PC i MAC, filmy, e-booki oraz audiobooki. Dostęp do usługi pobierania zakupionych plików na urządzenie klienta możliwy będzie tylko po dokonaniu 100% płatności za złożone zamówienie.
2015
21
paź

Istota:
Wnioskodawca nie ma obowiązku dokumentowania fakturą sprzedaży usług elektronicznych świadczonych na terytorium Unii Europejskiej dla klientów - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W tym miejscu wskazać należy, że Rozdział 6 ustawy o podatku od towarów i usług zawiera przepisy dotyczące Procedury szczególnej dotyczącej usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podmioty mające siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale nieposiadające takiej siedziby w państwie członkowskim konsumpcji, na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a
Fragment:
Z analizy wyżej powołanych przepisów wynika, że miejscem świadczenia usług elektronicznych na terytorium Unii Europejskiej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej z terytorium Unii Europejskiej jest miejsce, w którym podmioty te posiadają stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Oznacza to więc, że usługi elektroniczne świadczone dla tej kategorii osób podlegają opodatkowaniu w państwie członkowskim, w którym osoby te mają stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju. Z uwagi na to, że obowiązkowi ewidencji na kasie rejestrującej podlega, poza odpłatną dostawą towarów, odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, usługi elektroniczne świadczone na terytorium Unii Europejskiej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, dla których zgodnie z art. 28k ustawy miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju nie podlegają wynikającemu z art. 111 ust. 1 ustawy obowiązkowi ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Tym samym stanowisko Spółki dotyczące braku obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej usług elektronicznych świadczonych na terytorium Unii Europejskiej (w tym w Czechach) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a w konsekwencji braku obowiązku wystawiania, drukowania i wydawania paragonów uznać należy za prawidłowe.
2015
21
paź

Istota:
Dotyczy obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży usług elektronicznych poza terytorium Unii Europejskiej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
Fragment:
Z analizy wyżej powołanych przepisów wynika, że miejscem świadczenia usług elektronicznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest miejsce, w którym podmioty te posiadają stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Oznacza to więc, że usługi elektroniczne świadczone dla klientów indywidualnych, niebędących podatnikami, którzy mają stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Unii Europejskiej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju. Z uwagi na to, że obowiązkowi ewidencji na kasie rejestrującej podlega, poza odpłatną dostawą towarów, odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, usługi elektroniczne świadczone poza terytorium Unii Europejskiej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, dla których zgodnie z art. 28k ustawy miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju, nie podlegają wynikającemu z art. 111 ust. 1 ustawy obowiązkowi ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Tym samym stanowisko Spółki dotyczące braku obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej usług elektronicznych świadczonych poza terytorium Unii Europejskiej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a w konsekwencji braku obowiązku wystawiania, drukowania i wydawania paragonów uznać należy za prawidłowe.
2015
21
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy udostępnienie Serwisu, jako narzędzia do zawierania umów mających za przedmiot przeniesienie własności Kryptowalut pomiędzy Użytkownikami, stanowić będzie po stronie Wnioskodawcy uczestniczenie w świadczeniu usług elektronicznych, skutkujące uznaniem go za podatnika VAT, który działając we własnym imieniu, ale na rzecz Użytkowników, nabywa i zbywa Kryptowaluty.
Fragment:
Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy nie uczestniczy on, w rozumieniu art. 9a ust. 1 Rozporządzenia wykonawczego, w świadczeniu usług elektronicznych polegających na przeniesieniu własności Kryptowaluty pomiędzy Użytkownikami i w konsekwencji nie będzie zobowiązany do naliczania VAT od kwoty przekazywanej podmiotowi przenoszącemu własność Kryptowaluty przez podmiot nabywający własność Kryptowaluty. W przypadku natomiast uznania, że poprzez udostępnienie konta bankowego Użytkownikom Wnioskodawca uczestniczy w świadczeniu usług elektronicznych jako „ procesor płatności ”, na podstawie art. 9a ust. 3 Rozporządzenia wykonawczego nie będzie on uznany za podatnika działającego we własnym imieniu lecz na rzecz dostawcy usług elektronicznych i w konsekwencji również nie będzie zobowiązany do naliczania VAT od kwoty przekazywanej podmiotowi przenoszącemu własność Kryptowaluty przez podmiot nabywający własność Kryptowaluty. W konsekwencji, w przedstawionej sprawie Wnioskodawca będzie obowiązany do naliczenia oraz odprowadzenia kwot VAT jedynie od kwot prowizji lub opłaty abonamentowej otrzymanej w związku ze świadczeniem usługi udostępnienia Użytkownikom Serwisu, o ile nie wystąpią podstawy do zwolnienia tej usługi z opodatkowania VAT. Kwalifikacja odpłatnego świadczenia usługi udostępnienia Użytkownikom Serwisu nie jest jednak przedmiotem złożonego wniosku.
2015
15
paź

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z wystawionych przez kontrahenta faktur oraz prawo do rozpoznania usługi z miejscem świadczenia określonym zgodnie z art. 28b oraz sposób dokumentacji i weryfikacji kontahentów
Fragment:
Ad. 3 Zdaniem Wnioskodawcy, przyjęta przez niego procedura weryfikacji kontrahentów dokumentowania transakcji pozwala uznać, że dochowuje on należytej staranności w sprawdzaniu swoich kontrahentów i bez względu na ich rzetelność (tj. nawet jeżeli nie będą oni później prawidłowo rozliczali podatek VAT), pozwala Wnioskodawcy na umieszczanie na fakturach dokumentujących świadczenie usług elektronicznych na rzecz tych podmiotów (spoza terytorium kraju) adnotację że podatek VAT rozlicza nabywca usługi i przyjęcie, że sprzedaż taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium kraju, zgodnie z dyspozycją art. 28b ust. 1 ustawy o VAT. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Z uwagi na fakt, że usługi elektroniczne nie zostały sklasyfikowane w klasyfikacjach statystycznych stwierdzić należy, że uznanie danej czynności za usługę elektroniczną zależy głównie od charakteru świadczenia. W myśl przepisu art. 2 pkt 26 ustawy o VAT przez usługi elektroniczne rozumie się usługi świadczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.
2015
2
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.