ITPP2/443-959/14/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Istota interpretacji: zwolnienie od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a) ustawy, usług edukacyjnych w zakresie kursów i szkoleń wykonywanych przez jednostkę objętą systemem oświaty

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2014 r. (data wpływu 14 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a) ustawy, usług edukacyjnych w zakresie kursów i szkoleń wykonywanych przez jednostkę objętą systemem oświaty – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a) ustawy, usług edukacyjnych w zakresie kursów i szkoleń wykonywanych przez jednostkę objętą systemem oświaty.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka istnieje od 2003 r. i jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na świadczeniu usług szkoleniowych w zakresie BHP, HACCP, ppoż, itp. Według Polskiej Klasyfikacji Działalności, przedmiotem jej działalności są pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B) oraz działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z). Spółka, w ramach swojej struktury, na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), założyła Centrum Szkoleniowe (...), dla którego uzyskała wpis do ewidencji placówek niepublicznych w Starostwie Powiatowym, jak również wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Centrum Szkoleniowe jest wyłącznie wewnętrzną jednostką pomocniczą Spółki i dla celów podatkowych posługuje się jej NIP. Jednostka ta została powołana celem wykonywania niektórych zadań Spółki. Zatem, usługi będące przedmiotem zapytania są świadczone przez Spółkę przy pomocy jednostki wewnętrznej („wyodrębnionego działu”, tj. jednostki pomocniczej) - Centrum Szkoleniowego. W ramach prowadzonej działalności Centrum Szkoleniowe świadczy usługi w zakresie kształcenia, prowadząc kursy i szkolenia, m.in.: w zakresie BHP, ochrony ppoż., udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, HACCP, użytkowania wyrobów zawierających azbest, szkolenia dla kierowników ds. bezpieczeństwa, członków służb porządkowych oraz członków służb informacyjnych, podstawowe i okresowe szkolenia dla społecznych inspektorów pracy, kursy elektroenergetyczne, kursy operatorów wózków widłowych. Ponadto Centrum Szkoleniowe prowadzi kursy językowe, kursy instruktażowe dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, kursy przygotowawcze dla kandydatów na „wychowawców wypoczynku”, kursy w zakresie turystyki, kursy dla opiekunów osób starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz opiekunów dzieci, kursy kosmetyczne, fryzjerskie, stylizacji paznokci, szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej i inne szkolenia prowadzone z własnej inicjatywy, na zlecenie urzędów pracy, zakładów pracy, organizacji społecznych i innych podmiotów.

Celem prowadzonej przez Centrum Szkoleniowe działalności jest szkolenie i kształcenie zawodowe osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, jak i osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie aktywizacji: zawodowej, edukacyjnej, społecznej, zdrowotnej. Wyżej wskazane kursy i szkolenia mają za zadanie wsparcie ich uczestników w procesie wzmacniania podstawowych kompetencji życiowych pozwalających na efektywne wchodzenie lub powracanie na rynek pracy, przystosowanie się do życia w społeczeństwie/grupie/rodzinie, określenie i realizowanie kierunku rozwoju osobistego i zawodowego, jak i podnoszenie kwalifikacji w wykonywanym zawodzie. Zgodnie z interpretacją podatkową z dnia 23 maja 2012 r. nr ITPP2/443-322/12/EB, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, tego typu działalność szkoleniowa w zakresie kształcenia i wychowania, świadczona przez jednostki objęte systemem oświaty, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy „z dnia 7 grudnia 2012 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 35)”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na podstawie przedstawionego powyżej stanu faktycznego można uznać, że usługi w zakresie kształcenia i wychowania, prowadzone przez podmiot posiadający wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, są zwolnione od podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi edukacyjne w zakresie kształcenia świadczone poprzez organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów przez Centrum Szkoleniowe, działające na podstawie przepisów art. 82 ustawy o systemie oświaty, objęte są zwolnieniem od podatku towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a) ustawy o VAT. W świetle tego przepisu, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z powyższego wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zatem, aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia.

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347/1), państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Stosownie do postanowień art. 2 ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje między innymi placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Jak wynika z art. 3 pkt 3 ustawy o systemie oświaty, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o placówce, należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3-5,7 i 10 ustawy.

W myśl art. 3 pkt 16 ww. ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o kształceniu ustawicznym, należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny.

W myśl art. 3 pkt 17 tej ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o formach pozaszkolnych należy przez to rozumieć formy uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 3a, a także kwalifikacyjne kursy zawodowe.

W świetle art. 5 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez:

  1. jednostkę samorządu terytorialnego;
  2. inną osobę prawną;
  3. osobę fizyczną.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Placówki niepubliczne mogą zatem być zakładane i prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Zatem unormowania zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 26 a) ustawy o VAT wyraźnie wskazują na dwa warunki, od których spełnienia ustawodawca uzależnia możliwość zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - podmiotowe i przedmiotowe. W podanym stanie faktycznym kryterium podmiotowe zostało spełnione - Centrum Szkoleniowe jest jednostką objętą systemem oświaty, w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, bowiem posiada zaświadczenie o wpisie placówki do ewidencji szkól i placówek niepublicznych prowadzonych przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego. Tym samym zostaje spełniona pierwsza przesłanka umożliwiająca zastosowanie zwolnienia od podatku, określonego w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT. Kryterium przedmiotowe uzależnia możliwość zwolnienia z opodatkowania od prowadzenia działalności w zakresie kształcenia i wychowania. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, odbiorcami szkoleń i kursów w zakresie kształcenia prowadzonych przez Centrum Szkoleniowe są m.in. osoby podnoszące swoje kwalifikacje zawodowe jak i osoby, które jedynie chcą poszerzyć swoją wiedzę ogólną. Zatem, w stosunku do tych usług, zostaje spełniona również druga przesłanka warunkująca korzystanie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w oparciu o ww. przepis ustawy. Warto wskazać na interpretacje indywidualne potwierdzające powyższe stanowisko: interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 kwietnia 2012 r. nr IBPP1/443-1830/11/LSz, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 6 lipca 2012 r. nr ITPP2/443-449/12/AD, interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 3 lipca 2012 r. nr IPTPP1/443-276/12-5/IG oraz z dnia 21 listopada 2012 r. nr IPTPP1/443-875/11-5/12/S/MW.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.