IPPP2/4512-248/16-3/JO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zwolnienia z VAT usług edukacyjnych świadczonych przez Placówkę na rzecz osób małoletnich oraz organizowania i prowadzenia półkolonii, zimowisk, zielonych szkół, wycieczek

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2016 r. (data wpływu 25 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia z VAT usług edukacyjnych świadczonych przez Placówkę na rzecz osób małoletnich – jest prawidłowe,
 • zwolnienia z VAT organizowania i prowadzenia półkolonii, zimowisk, zielonych szkół, wycieczek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z VAT usług edukacyjnych świadczonych przez Placówkę na rzecz osób małoletnich oraz organizowania i prowadzenia półkolonii, zimowisk, zielonych szkół, wycieczek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni zamierza prowadzić działalność gospodarczą pod nazwą „Placówka” (dalej zwana „Placówką”). Główna działalność klasyfikowana jest pod nr PKD 85.59. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. Podstawą prawną działania Placówki będzie statut (stanowiący załącznik do niniejszego wniosku) oraz ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (tekst jednolity, Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, art. 84 z późn. zm. - dalej zwana „ustawa o systemie oświaty”). Zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty Wnioskodawczyni została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych w powiecie otwockim woj. mazowieckie prowadzonej przez Starostę. Wpis ten nie zawiera numeru NIP ani nazwy firmy, którą chce się posługiwać Wnioskodawczyni. Do ewidencji wpisane jest jedynie imię i nazwisko Wnioskodawczyni. Jednakże Placówka będzie prowadzona przez Wnioskodawczynię jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Wnioskodawczyni będzie prowadzić działalność również w innym zakresie, np. wynajmować pomieszczenia, poza Placówką będzie świadczyła usługi szkoleniowe i opieki metodycznej, będzie dostarczać materiały dydaktyczne. Dyrektorem Placówki będzie Wnioskodawczyni.

Placówka dotyczy jedynie uczenia osób małoletnich. Osoby dorosłe oraz inne firmy są obsługiwane w ramach wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Placówka będzie prowadziła działalność w zakresie edukacji pozaszkolnej w formie zajęć edukacyjnych, których uczestnikami są osoby małoletnie. Wnioskodawczyni poza Placówką (tj. w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej) będzie oferowała także kursy dla rodziców oraz innych dorosłych. Głównym celem działalności Placówki będzie zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie, rozwoju ogólnego uczestników zajęć edukacyjnych, m.in. rozwój twórczego myślenia, zwiększanie efektywności uczenia się oraz uzupełnianie wiedzy. Ponadto z uwagi na to, że jedną z najważniejszych aktywności w życiu każdego człowieka jest proces uczenia się celem Placówki jest przywrócenie, szczególnie u ludzi młodych, znajdujących się obecnie w systemie nauczania, naturalnej radości i lekkości w doświadczaniu otaczającego nas świata i przyswajaniu nowych informacji na jego temat.

Placówka realizuje swoje zadania poprzez:

 1. prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu: szybkiego czytania, technik pamięciowych, rozwoju intelektu oraz językowych,
 2. prowadzenie innych zajęć edukacyjnych, warsztatów, mających na celu doskonalenie umiejętności uczenia się oraz rozwoju różnego rodzaju pasji i talentów,
 3. organizowanie i prowadzenie półkolonii, zimowisk, zielonych szkół, wycieczek.

Placówka będzie organizowała półkolonie, zimowiska, zielone szkoły i wycieczki (dalej łącznie zwane „Zgrupowaniami”) głównie dla swoich uczniów. Może się jednak zdarzyć, że na powyższe Zgrupowania będą jeździły dzieci i dorośli, którzy nie byli uczniami Placówki, np. małoletnie rodzeństwo ucznia, czy osoby, które chcą sprawdzić czy nauka w Placówce im odpowiada.

Placówka nie będzie posiadała statusu uczelni, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk ani jednostki rozwojowej w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.

Świadczone przez Placówkę usługi nie będą stanowiły usługi kształcenia zawodowego ani przekwalifikowania zawodowego, nie będzie to też nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestnika szkolenia, ani mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Placówka nie będzie posiadała akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, jednakże będzie wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez właściwy powiat zgodnie z art. 82 ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym usługi edukacyjne (lit. a i b) świadczone przez Wnioskodawczynię w ramach Placówki na rzecz osób małoletnich będą zwolnione z VAT...
 2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym organizowanie i prowadzenie półkolonii, zimowisk, zielonych szkół lub wycieczek będzie zwolnione z VAT...

Stanowisko Wnioskodawczyni:

Ad.1

Zdaniem Wnioskodawczyni, prowadzenie działalności świadczenia usług edukacyjnych dla osób małoletnich, w formie placówki oświatowo-wychowawczej, wpisanej do ewidencji szkół i placówek, uprawnia ją do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, późn. zm. - dalej zwana „ustawą VAT”).

Na mocy artykułu 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Natomiast ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) w art. 2 pkt 3 jednoznacznie precyzuje, iż system oświaty obejmuje placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

W konsekwencji, Placówka jest podmiotem o którym mowa w art. 2 oraz w art. 82 ustawy o systemie oświaty i jest uznawana za jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty.

Fakt, iż do ewidencji placówek oświatowych nie jest wpisana nazwa własna Placówki oraz brak jest numeru NIP, nie wpływa na zwolnienie z VAT świadczonych przez Wnioskodawczynię usług. W podobnym stanie faktycznym identyczne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 14 sierpnia 2012 r., nr IBPP1/443-491/12/AW:

„Odnosząc się zatem do powyższych wątpliwości Wnioskodawcy należy stwierdzić, iż jak wskazano wyżej, w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca dla usług świadczonych jako jednostka objęta systemem oświaty korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT jest zwolnieniem przedmiotowym, które przysługuje Wnioskodawcy w zakresie usług świadczonych przez niego w ramach placówki oświatowo-wychowawczej, jako jednostka objęta systemem oświaty, niezależnie od ewentualnego innego rodzaju działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę, czy to opodatkowanej, czy też zwolnionej od podatku VAT.

Zatem w sytuacji korzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT dla usług świadczonych przez niego w ramach opisanej placówki oświatowo-wychowawczej, dla korzystania z tego zwolnienia od podatku VAT (oczywiście w zakresie czynności wykonywanych w ramach tej jednostki), bez znaczenia pozostaje fakt prowadzenia przez Wnioskodawcę jednocześnie ewentualnej odrębnej działalności gospodarczej w zakresie usług edukacyjnych (nie w ramach jednostki objętej systemem oświaty).

Tym samym za prawidłowe należało uznać stanowisko Wnioskodawcy, że usługi edukacyjne świadczone przez placówkę kształcenia pozaszkolnego opisaną we wniosku będą zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT oraz, że fakt prowadzenia przez podatnika jednocześnie działalności gospodarczej w zakresie usług edukacyjnych nie wpływa na zwolnienie z podatku VAT usług świadczonych przez placówkę kształcenia pozaszkolnego, której organem prowadzącym będzie ten sam podatnik”.

Reasumując tę część wniosku należy stwierdzić, że usługi edukacyjne (opisane w zdarzeniu przyszłym) świadczone przez Placówkę będą zwolnione z podatku VAT.

Stanowisko takie potwierdza także Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 12 sierpnia 2011 r., nr IBPP1/443-491/12/AW oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 23 sierpnia 2011 r., nr IPTPP1/443-279/11-2/MW.

Ad. 2

Zgodnie z § 3 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2015 r. poz. 736, z późn. zm. dalej zwane „Rozporządzeniem”) z podatku VAT są zwolnione usługi obozów, kolonii lub usługi o podobnym charakterze, organizowane przez szkoły i inne jednostki objęte ustawą o systemie oświaty, świadczone wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży z tych szkół i jednostek.

Jeżeli uczestnikami Zgrupowań będą wyłącznie dzieci i młodzież, którzy są uczniami Placówki usługi te będą zwolnione z VAT. Stanowisko to potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2014 r., Nr IPPP1/443-1253/14-3/AW:

W zakresie organizowanych przez Wnioskodawcę wycieczek szkolnych oraz zielonych szkół" należy wskazać, że w odniesieniu do opisanych usług zastosowanie znajdzie § 3 ust. 1 pkt 8 powołanego wyżej rozporządzenia. Oferowane wycieczki oraz zielone szkoły" organizowane na rzecz dzieci i młodzieży uczęszczających do placówki Wnioskodawcy (objętej systemem oświaty) wypełniają normy przedmiotowe oraz podmiotowe wskazanego przepisu. Zatem organizacja przez szkołę wycieczek i tzw. zielonych szkół korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia.

W sytuacji, gdy Placówka będzie organizowała wypoczynek dla dzieci i młodzieży niebędących uczniami Placówki lub osób dorosłych i będzie dokonywać zakupów usług albo towarów od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, to organizacja tych kolonii, obozów będzie usługą w zakresie turystyki w rozumieniu ustawy o VAT. W tej sytuacji znajdzie zastosowanie art. 119 ustawy o VAT, zgodnie, z którym usługa taka będzie objęta szczególną procedurą opodatkowania marży i będzie podlegała opodatkowaniu w całości podstawową stawką VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni wnosi o potwierdzenie stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 cyt. ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zatem, aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania.

W kwestii usług w zakresie wychowania, należy wskazać, że jest ono przypisane podmiotom, do których uczęszczanie jest obowiązkowe i regulowane przepisami. Zatem to szkoły obowiązkowe mają za zadanie realizować program wychowywania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania. Dla oceny tego, czy świadczone usługi są zwolnione od podatku od towarów i usług stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, konieczne jest stwierdzenie:

 1. czy są to usługi w zakresie kształcenia i wychowania oraz
 2. czy są świadczone przez jednostkę objętą systemem oświaty.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni zamierza prowadzić działalność gospodarczą pod nazwą „Placówka”, główna działalność klasyfikowana jest pod nr PKD 85.59. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Podstawą prawną działania Placówki będzie statut oraz ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity, Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, art. 84 z późn. zm). Zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty Wnioskodawczyni została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych w powiecie prowadzonej przez Starostę.

Placówka dotyczy jedynie uczenia osób małoletnich. Osoby dorosłe oraz inne firmy są obsługiwane w ramach wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Placówka będzie prowadziła działalność w zakresie edukacji pozaszkolnej w formie zajęć edukacyjnych, których uczestnikami są osoby małoletnie. Wnioskodawczyni poza Placówką (tj. w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej) będzie oferowała także kursy dla rodziców oraz innych dorosłych. Głównym celem działalności Placówki będzie zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie, rozwoju ogólnego uczestników zajęć edukacyjnych, m.in. rozwój twórczego myślenia, zwiększanie efektywności uczenia się oraz uzupełnianie wiedzy. Ponadto z uwagi na to, że jedną z najważniejszych aktywności w życiu każdego człowieka jest proces uczenia się celem Placówki jest przywrócenie, szczególnie u ludzi młodych, znajdujących się obecnie w systemie nauczania, naturalnej radości i lekkości w doświadczaniu otaczającego nas świata i przyswajaniu nowych informacji na jego temat. Placówka realizuje swoje zadania poprzez:

 1. prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu: szybkiego czytania, technik pamięciowych, rozwoju intelektu oraz językowych,
 2. prowadzenie innych zajęć edukacyjnych, warsztatów, mających na celu doskonalenie umiejętności uczenia się oraz rozwoju różnego rodzaju pasji i talentów,
 3. organizowanie i prowadzenie półkolonii, zimowisk, zielonych szkół, wycieczek.

Placówka nie będzie posiadała statusu uczelni, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk ani jednostki rozwojowej w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.

Świadczone przez Placówkę usługi nie będą stanowiły usługi kształcenia zawodowego ani przekwalifikowania zawodowego, nie będzie to też nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestnika szkolenia, ani mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Placówka nie będzie posiadała akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, jednakże będzie wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez właściwy powiat zgodnie z art. 82 ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty.

Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą możliwości korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT świadczonych usług.

Określając usługi objęte zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca odwołał się do przepisów o systemie oświaty.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) system oświaty zapewnia w szczególności realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

Stosownie do art. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty system oświaty obejmuje placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Jak stanowi art. 5 ust. 1 ww. ustawy szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

Na mocy art. 5 ust. 2 ww. ustawy szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a–3e, może być zakładana i prowadzona przez:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego;
 2. inną osobę prawną;
 3. osobę fizyczną.

W myśl art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Wobec przywołanych przepisów należy zauważyć, że podstawową funkcją placówek oświatowo-wychowawczych, co wynika wprost z ustawy o systemie oświaty, jest umożliwianie rozwijania zainteresowań i uzdolnień, korzystania z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.

W niniejszych okolicznościach sprawy Wnioskodawczyni posiadająca wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jest podmiotem objętym systemem oświaty, zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wnioskodawczyni prowadzi placówkę oświatowo-wychowawczą.

W świetle przywołanych przepisów i przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawczyni posiada status podmiotu objętego systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty to należy uznać, że podmiotowa przesłanka określona w zwolnieniu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług zostanie spełniona.

W odniesieniu do przedmiotowej przesłanki tego przepisu należy wskazać, że kształcenie to całość doświadczeń składających się na proces zdobywania wiedzy, umiejętności oraz rozumienia otaczającego świata. Kształcenie obejmuje zarówno proces nauczania, jak i uczenia się, zaś wychowanie to jedna z form działalności społecznej, na którą składa się wiele zabiegów i procesów mających na celu wpływanie na fizyczny, umysłowy i moralny rozwój pokoleń. Działania realizowane przez Wnioskodawczynię taki wpływ wywierają. W opisie sprawy Wnioskodawczyni wskazała, że Placówka prowadzi zajęcia edukacyjne z zakresu szybkiego czytania, technik pamięciowych, rozwoju intelektu oraz językowych, oraz inne zajęcia edukacyjne, warsztaty, mające na celu doskonalenie umiejętności uczenia się oraz rozwoju różnego rodzaju pasji i talentów.

W konsekwencji, Wnioskodawczyni jako placówka oświatowo-wychowawcza w zakresie usług świadczonych na rzecz dzieci i młodzieży, stanowi jednostkę objętą systemem oświaty na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, która świadczy usługi w zakresie kształcenia i wychowania polegające na prowadzeniu zajęć edukacyjnych z zakresu szybkiego czytania, technik pamięciowych, rozwoju intelektu oraz językowych, oraz innych zajęć edukacyjnych, warsztatów, mających na celu doskonalenie umiejętności uczenia się oraz rozwoju różnego rodzaju pasji i talentów. Zatem w odniesieniu do ww. świadczonych usług w zakresie kształcenia i wychowania Wnioskodawca będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie objętym pytaniem nr 1 należało uznać za prawidłowe.

W opisie sprawy Wnioskodawczyni wskazuje, że również w ramach Placówki będzie zajmować się organizowaniem i prowadzeniem półkolonii, zimowisk, zielonych szkół, wycieczek.

Placówka będzie organizowała półkolonie, zimowiska, zielone szkoły i wycieczki głównie dla swoich uczniów. Może się jednak zdarzyć, że na powyższe Zgrupowania będą jeździły dzieci i dorośli, którzy nie byli uczniami Placówki, np. małoletnie rodzeństwo ucznia, czy osoby, które chcą sprawdzić czy nauka w Placówce im odpowiada.

W tym miejscu należy wskazać na uregulowania zawarte w przepisie § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2015 r. poz. 736), który stanowi, że zwalnia się od podatku usługi obozów, kolonii lub usługi o podobnym charakterze, organizowane przez szkoły i inne jednostki objęte ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), świadczone wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży z tych szkół i jednostek.

Wskazać należy, że z analizy ww. § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów wynika, że zwolnienie określone tym przepisem również jest zwolnieniem o charakterze podmiotowo-przedmiotowym. Przysługuje zatem wyłącznie w sytuacji, gdy obie przesłanki, tj. zarówno podmiotowa, jak i przedmiotowa są spełnione, tj.:

 • świadczący usługę podmiot musi być podmiotem objętym ustawą o systemie oświaty oraz
 • podmiot ten musi świadczyć usługi obozów, kolonii lub usługi o podobnym charakterze na rzecz dzieci i młodzieży z ww. jednostki.

Zatem ww. zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do usług świadczonych na rzecz dzieci i młodzieży korzystających z zajęć stałych (podopiecznych) organizowanych przez dany podmiot. Przepisy te nie mają jednak zastosowania do ww. usług świadczonych na rzecz dzieci i młodzieży niekorzystających z zajęć stałych organizowanych przez podmiot. Nie można bowiem uznać, że samo zapisanie się na kolonię, czy zimowisko u tego podmiotu powoduje, że dziecko (młodzież) staje się wychowankiem podmiotu. Powołany wyżej przepis wyraźnie bowiem stanowi, że zwolnienie ma zastosowanie do tego typu usług świadczonych wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży z tych jednostek. Zatem usługi organizacji kolonii i zimowisk dla innych dzieci (młodzieży) mają charakter usług turystycznych.

Należy wskazać, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia usług turystki. Jednak przez usługę turystyki należy rozumieć kompleksową usługę świadczoną na rzecz turysty, która obejmuje swym zakresem cząstkowe usługi, bez których dana impreza turystyczna nie mogłaby się odbyć. Takie rozumienie tego pojęcia potwierdza również treść niżej wymienionego przepisu art. 119 ustawy o VAT. Zatem za usługi turystyki należy uznać zorganizowane lub indywidualne wyjazdy wypoczynkowe połączone z rekreacją i rozrywką (tzn. kompleksowym programem imprez). Zgodne jest to także z potocznym rozumieniem słowa turystyka – w słowniku języka polskiego „turystyka” to dłuższe lub krótsze wyjazdy wypoczynkowe, połączone zwykle ze zwiedzaniem, uprawianiem sportu, wycieczkami itp. (Słownik języka polskiego, Wydawnictwo PWN Biblioteka Gazety Wyborczej).

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku, z zastrzeżeniem ust. 5.

W świetle art. 119 ust. 2 tej ustawy przez marżę, o której mowa w ust. 1, rozumie się różnicę między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty; przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.

Powyższe regulacje odnoszą się do usług, które w całości składają się na usługę turystyczną. Użycie w cytowanym przepisie słowa „w szczególności” oznacza, że jest to katalog otwarty. Konsekwentnie, inne usługi stanowiące składnik usługi turystyki również powinny być uwzględnione. Podkreślić również należy, że czynnikiem wyróżniającym konkretną czynność jako usługę, jest przede wszystkim to, że świadczenie tej czynności zmierza do zaspokojenia określonej potrzeby zamawiającego.

Ponieważ ustawa o podatku od towarów i usług nie określa jednoznacznie jakiego rodzaju usługi są usługami nabywanymi dla bezpośredniej korzyści turysty, to na podstawie przepisu art. 119 ust. 2 ustawy należy przyjąć, że nabycie tych usług i towarów, które zaspokajają potrzeby i oczekiwania turysty w trakcie korzystania z usługi turystycznej, będzie w przypadku wykonywania usług turystyki stanowić element kalkulacyjny do określenia marży.

W myśl art. 119 ust. 3 ustawy o VAT przepis ust. 1 stosuje się bez względu na to, kto nabywa usługę turystyki, w przypadku gdy podatnik:

 1. (uchylony);
 2. działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek;
 3. przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty;
 4. (uchylony).

Łączne spełnienie powyższych przesłanek przesądza o obligatoryjności zastosowania szczególnej procedury opodatkowania marżą usług turystyki.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, należy wskazać, że w zakresie usług organizacji przez Wnioskodawczynię półkolonii, zimowisk, zielonych szkół i wycieczek zastosowanie znajdzie § 3 ust. 1 pkt 8 powołanego wcześniej rozporządzenia. Oferowane półkolonie, zimowiska, zielone szkoły i wycieczki organizowane na rzecz dzieci i młodzieży uczęszczających do Placówki Wnioskodawczyni (objętej systemem oświaty) wypełniają normy przedmiotowe oraz podmiotowe wskazanego przepisu. Zatem organizacja przez Placówkę Wnioskodawczyni półkolonii, zimowisk, zielonych szkół i wycieczek na rzecz dzieci i młodzieży będących uczniami Placówki korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia.

Natomiast w odniesieniu do organizowanych przez Wnioskodawczynię usług półkolonii, zimowisk, zielonych szkół i wycieczek na rzecz dzieci i młodzieży niebędących uczniami Placówki lub osób dorosłych należy zauważyć, że mają one wszelkie cechy charakterystyczne dla usług turystycznych, dla których ustawa o podatku od towarów i usług określa szczególny sposób opodatkowania przewidziany w art. 119 ustawy o VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie objętym pytaniem nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Końcowo należy wskazać, że analiza załączników dołączonych do wniosku o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem tut. Organ nie jest uprawniony do oceny załączników dołączonych do wniosku, a niniejszą interpretację wydano jedynie w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.