2461-IBPP1.4512.777.2016.2.AZb | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zwolnienie od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług polegających na prowadzeniu nauczania na podstawie umów zawieranych z innymi podmiotami oraz sposób dokumentowania tych usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 września 2016 r. (data wpływu 7 października 2016 r.), uzupełnionym pismem z 28 grudnia 2016 r. (data wpływu 2 stycznia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług przy udziale zatrudnionych nauczycieli polegających na prowadzeniu nauczania na podstawie umów zawieranych z innymi podmiotami oraz sposobu dokumentowania tych usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2016 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług przy udziale zatrudnionych nauczycieli polegających na prowadzeniu nauczania na podstawie umów zawieranych z innymi podmiotami oraz sposobu dokumentowania tych usług.

Wniosek został uzupełniony pismem z 28 grudnia 2016 r. (data wpływu 2 stycznia 2017 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 20 grudnia 2016 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest fundacją wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, jak również do Rejestru Przedsiębiorców. Wnioskodawca planuje, że będzie organem prowadzącym szkołę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.; dalej: „u.s.o.”).

Wskazana powyżej szkoła Wnioskodawcy będzie szkołą niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej, mieszczącą się w katalogu podmiotów wskazanym w art. 2 u.s.o. (dalej: „Szkoła”). Szkoła nie będzie posiadała odrębnego od Wnioskodawcy numeru identyfikacji podatkowej (NIP), jak również nie będzie zarejestrowana jako odrębny od Wnioskodawcy czynny podatnik podatku od towarów i usług. Szkoła będzie natomiast wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez właściwy organ.

Wnioskodawca planuje, że będzie zatrudniać nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje do nauczania poszczególnych przedmiotów. Wnioskodawca zamierza, przy udziale nauczycieli, o których mowa powyżej świadczyć usługi polegające na prowadzeniu nauczania (dalej: „Usługi edukacyjne”) na rzecz innych podmiotów będących organami prowadzącymi w rozumieniu przepisów u.s.o. na podstawie umów zawieranych z tymi podmiotami.

W uzupełnieniu wniosku z 26 października 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Wnioskodawca w okresie, którego dotyczy zdarzenie przyszłe wskazane we wniosku, będzie czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu dokonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 2. Wnioskodawca nie może wykluczyć, że w okresie którego dotyczy zdarzenie przyszłe wskazane we wniosku będzie świadczyć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej również inne usługi nieobjęte wnioskiem, w tym usługi edukacyjne. Wnioskodawca pragnie wskazać, że ocena czy ww. usługi będą korzystały ze zwolnienia z podatku VAT nie jest elementem opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, a oceny prawnej.
 3. W odpowiedzi na pytanie tut. Organu „Czy usługi polegające na prowadzeniu nauczania mające być przedmiotem interpretacji Wnioskodawca będzie świadczył poprzez prowadzoną szkołę jako jednostka objęta systemem oświaty w ramach uzyskanego wpisu?” Wnioskodawca odpowiedział, że planuje świadczyć usługi objęte wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej jako organ prowadzący szkołę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.; dalej: „u.s.o.”).
 4. Wnioskodawca uzyska wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych na podstawie regulacji u.s.o., w szczególności art. 82 ust. 1, 2 i 3 u.s.o.
 5. Wnioskodawca będzie prowadził szkołę, o której mowa w art. 2 pkt 2 lit. c u.s.o. tj. szkołę ponadgimnazjalną.
 6. Usługi, których dotyczy wniosek, świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz jednostek działających w ramach systemu oświaty będą stanowić, w ocenie Wnioskodawcy, usługi w zakresie kształcenia.
 7. Usługi, których dotyczy wniosek, będą polegały na nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych na poziomie ponadgimnazjalnym zgodnie z podstawą programową danej szkoły kontrahenta Wnioskodawcy określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tematyka zajęć będzie dostosowana do zapotrzebowania zgłaszanego przez kontrahentów Wnioskodawcy i programu nauczania obowiązującego u nich. Szczegółowy zakres obowiązków Wnioskodawcy zostanie określony w umowach, które Wnioskodawca podpisze z kontrahentami i zostanie ukształtowany jako efekt negocjacji z kontrahentami.
 8. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę, których dotyczy wniosek, będą objęte programem danej szkoły/placówki prowadzonej przez kontrahenta Wnioskodawcy, a uczestnictwo w tym nauczaniu będzie co do zasady niezbędne do ukończenia określonego rodzaju edukacji w danej szkole/placówce.
 9. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę, których dotyczy wniosek będą zgodne z programem nauczania obowiązującym w danej szkole/placówce kontrahenta Wnioskodawcy.
 10. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę, których dotyczy wniosek będą obowiązkowe dla uczestników.
 11. Bezpośrednimi uczestnikami nauczania objętego zakresem usług świadczonych przez Wnioskodawcę, których dotyczy wniosek, będą osoby/uczniowie uczęszczające do szkół /placówek prowadzonych przez kontrahentów Wnioskodawcy.
 12. Bezpośredni uczestnicy (uczniowie) w związku z realizacją nauczania nie będą zawierali umów z Wnioskodawcą w zakresie usług, których dotyczy wniosek.
 13. Ponieważ bezpośredni uczestnicy (uczniowie) w związku z realizacją nauczania nie będą zawierali umów z Wnioskodawcą w zakresie usług, których dotyczy wniosek, Wnioskodawcę nie będzie łączyć z nimi odpowiedzialność kontraktowa. Ewentualna odpowiedzialność Wnioskodawcy względem ww. uczestników wynikać więc będzie mogła jedynie z przepisów powszechnie obowiązujących (np. odpowiedzialność deliktowa).
 14. Wnioskodawca pragnie wskazać, że ocena czy dane usługi są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy VAT lub też czy nie należą do tej grupy usług nie jest elementem opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, a oceną prawną.
 15. Wnioskodawca na obecnym etapie nie ma możliwości wiążącego określenia czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi, których dotyczy wniosek będą stanowić nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestników, skoro aktualnie Wnioskodawca nie zna grona ww. uczestników, a poprzez to również reprezentowanych przez nich branż czy zawodów (nie można wykluczyć, że uczestnikiem będzie np. osoba niepracująca). W ocenie Wnioskodawcy wiedza uzyskana podczas ww. nauczania będzie mogła zostać wykorzystana przez uczestników do celów zawodowych.
 16. Wnioskodawca nie ma możliwości, w szczególności na obecnym etapie, wiążącego określenia w jaki sposób uczestnicy nauczania będą korzystali z nabytej wiedzy. Kwestia powyższa jest bowiem uzależniona od woli i możliwości samych uczestników. Oczywiście intencją Wnioskodawcy jest aby uczestnicy wykorzystali nabytą wiedzę w sposób możliwie najbardziej pełny, w tym również w ramach wykonywanej pracy czy wykonywanego zawodu.
 17. Jak rozumie Wnioskodawca, pytanie Organu nawiązuje do zawartego w treści 43 ust. 1 pkt 29 lit a ustawy VAT pojęcia usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, które są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.
  W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy usługi, których dotyczy wniosek nie będą prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach w powyższym rozumieniu tego pojęcia, aczkolwiek Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że pojęcie „odrębnych przepisów” może być przez Wnioskodawcę odmiennie interpretowane niż przez Organ (nie posiada ono swojej definicji legalnej, a Organ również nie wskazał jak należy je rozumieć).
 18. Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu u.s.o.
 19. W zakresie kwalifikacji usług, których dotyczy wniosek jako usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego Wnioskodawca pragnie wskazać, iż świadczone przez niego usługi będą polegały na nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych na poziomie ponadgimnazjalnym zgodnie z podstawą programową danej szkoły/placówki kontrahenta Wnioskodawcy określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
  Wnioskodawca pragnie wskazać, że szkoły/placówki należące do kontrahentów na rzecz których będą świadczone usługi objęte wnioskiem, mogą otrzymywać dotacje. W konsekwencji należy przyjąć w ocenie Wnioskodawcy, że w takich przypadkach ww. usługi będą finansowane ze środków publicznych w całości lub części i wówczas z umowy zawartej z kontrahentem może również wynikać, że zapłata za przedmiotowe czynności wykonane przez Wnioskodawcę nastąpi ze środków publicznych.
 20. Analogicznie jak w przypadku pytania nr 19, Wnioskodawca pragnie wskazać w zakresie kwalifikacji usług, których dotyczy wniosek jako usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, że świadczone przez niego usługi będą polegały na nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych na poziomie ponadgimnazjalnym zgodnie z podstawą programową danej szkoły/placówki kontrahenta Wnioskodawcy określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
  Wnioskodawca pragnie wskazać, że szkoły/placówki należące do kontrahentów na rzecz których będą świadczone usługi objęte wnioskiem, mogą otrzymywać dotacje. W konsekwencji należy przyjąć w ocenie Wnioskodawcy, że w takich przypadkach ww. usługi będą finansowane ze środków publicznych w całości lub części.
 21. Analogicznie jak w przypadku pytania nr 19, Wnioskodawca pragnie wskazać, że szkoły/placówki należące do kontrahentów na rzecz których będą świadczone usługi objęte wnioskiem, mogą otrzymywać dotacje. W konsekwencji należy przyjąć w ocenie Wnioskodawcy, że w takich przypadkach ww. usługi będą finansowane ze środków publicznych w całości lub części. Ponieważ wskazane środki będą uzyskiwane przez kontrahentów Wnioskodawcy, Wnioskodawca nie ma możliwości wiążącego wskazania obecnie jakie to „będą konkretnie środki”, „Czy środki te będą przyznane w związku z realizacją jakiegoś projektu (jakiego?)”, „Jaki będzie dokładnie przepływ tych środków publicznych, kto, komu i za co będzie płacił tymi środkami na poszczególnych etapach obrotu”, „czy ewentualna faktura wystawiona przez Wnioskodawcę na rzecz zlecającego będzie stanowiła dla Zleceniodawcy dowód poniesienia wydatku przewidzianego w planie realizowanego projektu” oraz „czy środki, którymi Zleceniodawca będzie płacił Wnioskodawcy za usługi, będą środkami uwzględnionymi w realizowanym przez ten podmiot projekcie właśnie na nabycie danego rodzaju usługi edukacyjnej świadczonej przez Wnioskodawcę”, skoro w tej chwili Wnioskodawca nawet nie wie jaki konkretnie podmiot zdecyduje się nawiązać z nim w omawianym zakresie współpracę na proponowanych warunkach.
 22. Wnioskodawca na obecnym etapie nie ma możliwości wiążącego wskazania czy będzie posiadał dokumentację potwierdzającą, że źródłem finansowania świadczonych przez niego usług, których dotyczy wniosek, będą środki publiczne. Jak wskazano w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 19 to nie Wnioskodawca, a jego kontrahent może uzyskać w tym zakresie ewentualną dotację. W konsekwencji powyższego dopiero na etapie zakończenia finansowania usług świadczonych przez Wnioskodawcę, Wnioskodawca będzie mógł ocenić czy dokumenty przekazane przez kontrahenta będą w pełni potwierdzały, że źródłem finansowania świadczonych przez niego usług były środki publiczne. W sytuacji, w której, zwolnienie w podatku od towarów i usług miałoby być uzależnione od posiadania wskazanej dokumentacji, Wnioskodawca będzie się starał ją zgromadzić.
 23. Wnioskodawca pragnie wskazać, iż nie ma możliwości wskazania w sposób wiążący na obecnym etapie czy świadczone przez niego usługi, których dotyczy wniosek, będą niezbędne do wywiązania się przez kontrahenta z jego obowiązków w stosunku do jego klientów — co do zasady Wnioskodawca nie będzie posiadał pełnej wiedzy o zobowiązaniach jego kontrahentów w stosunku do ich klientów oraz o możliwościach kontrahentów realizacji tych zobowiązań. Wnioskodawca może jedynie zakładać, że skoro kontrahent zdecyduje się na nabycie określonych usług od Wnioskodawcy, to będą one mu potrzebne do realizacji jego zobowiązań.
 24. Usługi, których dotyczy wniosek, świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz jednostek działających w ramach systemu oświaty będą usługami w zakresie kształcenia (edukacyjnymi), a więc nie będą one usługami ściśle związanymi z usługami kształcenia i wychowania (edukacyjnymi).
 25. Celem usług, których dotyczy wniosek, wykonanych przez Wnioskodawcę będzie osiągnięcie dochodu (usługi będą świadczone odpłatnie). Wnioskodawca nie dysponuje wiedzą, czy usługi konkurencyjne w stosunku do świadczonych przez niego usług będą świadczyć również podmioty niekorzystające ze zwolnienia w podatku od towarów i usług.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
 1. Czy świadczenie Usług edukacyjnych przez Wnioskodawcę będzie podlegało zwolnieniu od podatku od towarów i usług (dalej: „podatek VAT”)?
 2. Czy Wnioskodawca będzie zwolniony z obowiązku udokumentowania wykonania Usług edukacyjnych fakturami VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy świadczenie Usług edukacyjnych przez Wnioskodawcę będzie podlegało zwolnieniu od podatku VAT.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej: „ustawa o VAT”) usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane zwolnione są od podatku VAT.

Z powyższego wynika, że aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie, dany podmiot musi łącznie:

 • być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów u.s.o.,
 • świadczyć usługi w zakresie kształcenia lub wychowania.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 u.s.o. osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Placówki niepubliczne mogą zatem być zakładane i prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Wskazana w treści niniejszego wniosku Szkoła będzie utworzona w oparciu o przepisy u.s.o. i zostanie wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez właściwy organ.

W opisie zdarzenia przyszłego wskazano, że Usługi edukacyjne będą polegały na prowadzeniu nauczania.

W konsekwencji oba ww. warunki wymagane dla zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT zostały spełnione.

Zwolnienie od podatku przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o VAT ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Oznacza to, że zarówno status podatnika (jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty), jak i zakres świadczonych usług (usługi w zakresie kształcenia i wychowania) — muszą spełniać warunki określone w tym przepisie.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że w związku z tym, iż prowadzona przez Wnioskodawcę szkoła jest objęta systemem oświaty (została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez właściwy organ) i Wnioskodawca, jako organ prowadzący szkołę, świadczy usługi w zakresie kształcenia lub wychowania wypełniona zostaje podmiotowo - przedmiotowa dyspozycja art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy VAT.

Jednocześnie należy wskazać, iż zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT w zakresie świadczenia usług ściśle związanych z usługami w zakresie kształcenia i wychowania zostało doprecyzowane w treści art. 43 ust. 17 Ustawy o VAT i art. 43 ust. 17a Ustawy o VAT.

W myśl art. 43 ust. 17 Ustawy o VAT m.in. zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT nie ma zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a Ustawy o VAT lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Ponadto, zgodnie z art. 43 ust. 17a Ustawy o VAT zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT ma zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Nie mniej, w ocenie Wnioskodawcy ww. regulacje nie będą miały zastosowania w niniejszej sprawie — wniosek dotyczy bowiem usług w zakresie kształcenia i wychowania, a nie usług z nimi związanych.

Podobnie w sprawie nie znajdzie również zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, zgodnie z którym zwolnione od podatku VAT jest świadczenie usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, innych niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych.

Skoro bowiem, art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT dotyczy wyłącznie usług innych niż wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, to z uwagi na fakt, że w ocenie Wnioskodawcy, usługi objęte niniejszym wnioskiem mieszczą się w zakresie regulacji z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT nie stosuje się tym samym do nich zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych wydanych w stanach faktycznych zbliżonych lub tożsamych ze zdarzeniem przyszłym przedstawionym w niniejszym wniosku.

Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wskazuje „Faktury za świadczone usługi edukacyjne będą wystawiane przez Wnioskodawcę, działającego jako organ prowadzący szkołę, na podmioty prowadzące szkoły, których słuchacze będą nauczani przez szkołę, dla której organem prowadzącym jest Wnioskodawca. Podstawą wystawiania faktur VAT za usługi edukacyjne będą umowy.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że w związku z tym, iż prowadzona przez Wnioskodawcę szkoła jest objęta systemem oświaty (została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez (...) i Wnioskodawca, jako organ prowadzący szkołę, świadczy usługi w zakresie kształcenia i wychowania, wypełniona zostaje podmiotowo - przedmiotowa dyspozycja art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy i opisane we wniosku usługi korzystają ze zwolnienia na podstawie ww. przepisu.” (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 28 lipca 2011 r., sygn. IPTPP1/443-83/11-4/MW).

Natomiast Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu podnosi „W opisie sprawy Fundacja wskazała, że przedmiotowe usługi stanowią usługi w zakresie kształcenia i wychowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem w stosunku do tych usług spełniona została pierwszą przesłanka umożliwiająca zastosowanie zwolnienia od podatku określonego w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

Ponadto, z uwagi na fakt, że jak wskazano we wniosku, Fundacja była w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, jako organizacja pozarządowa prowadząca statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania — została spełniona również druga przesłanka warunkująca korzystanie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w oparciu o ww. przepis ustawy.

W konsekwencji, przedmiotowe usługi edukacyjne świadczone dla Gimnazjum, Liceum, studentów Wyższej Szkoły, jak również dla innych podmiotów, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. — korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usługi.” (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 19 listopada 2014 r. sygn. ILPP2/443-915/14-2/MN).

Reasumując, należy stwierdzić, że świadczenie Usług edukacyjnych przez Wnioskodawcę jako organ prowadzący w rozumieniu przepisów u.s.o. będzie podlegało zwolnieniu na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

W ocenie Wnioskodawcy nie ma on obowiązku dokumentowania wykonania Usług edukacyjnych fakturami VAT, chyba że żądanie ich wystawienia zostanie zgłoszone przez nabywcę ww. usług w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 106b ust. 2 Ustawy o VAT podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie m.in. art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o VAT.

Jednakże, zgodnie z art. 106b ust. 3 Ustawy o VAT na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest generalnie obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż zwolnioną jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Skoro jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 świadczenie Usług edukacyjnych będzie stanowiło sprzedaż zwolnioną od podatku na podstawie m.in. art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o VAT, to Wnioskodawca nie ma obowiązku dokumentowania wykonania Usług edukacyjnych fakturami VAT, chyba że żądanie ich wystawienia zostanie zgłoszone przez nabywcę ww. usług w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na ścisłe powiązanie tematyki poruszanej we wniosku, tut. organ postanowił ująć kwestie dotyczące dwóch zdarzeń przyszłych w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Według art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

-oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

-oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Na podstawie art. 43 ust. 17 ww. ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Jak stanowi art. art. 43 ust. 17a ww. ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Określenie „ścisły związek” oznacza, że do wykonania usługi podstawowej niezbędna jest dostawa towarów lub świadczenie usług pomocniczych, przy czym nie może to być jakikolwiek związek, lecz relacja o charakterze wskazującym na nieodzowność tych ostatnich dla prawidłowego przebiegu podstawowej działalności.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest fundacją wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, jak również do Rejestru Przedsiębiorców. Wnioskodawca planuje, że będzie organem prowadzącym szkołę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.; dalej: „u.s.o.”).

Wskazana powyżej szkoła Wnioskodawcy będzie szkołą niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej, mieszczącą się w katalogu podmiotów wskazanym w art. 2 u.s.o. (dalej: „Szkoła”). Szkoła nie będzie posiadała odrębnego od Wnioskodawcy numeru identyfikacji podatkowej (NIP), jak również nie będzie zarejestrowana jako odrębny od Wnioskodawcy czynny podatnik podatku od towarów i usług. Szkoła będzie natomiast wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez właściwy organ.

Wnioskodawca planuje, że będzie zatrudniać nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje do nauczania poszczególnych przedmiotów. Wnioskodawca zamierza, przy udziale nauczycieli, o których mowa powyżej świadczyć usługi polegające na prowadzeniu nauczania (dalej: „Usługi edukacyjne”) na rzecz innych podmiotów będących organami prowadzącymi w rozumieniu przepisów u.s.o. na podstawie umów zawieranych z tymi podmiotami.

Wnioskodawca wyjaśnił, że planuje świadczyć usługi objęte wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej jako organ prowadzący szkołę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.; dalej: „u.s.o.”).

Wnioskodawca uzyska wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych na podstawie regulacji u.s.o., w szczególności art. 82 ust. 1, 2 i 3 u.s.o. Wnioskodawca będzie prowadził szkołę, o której mowa w art. 2 pkt 2 lit. c u.s.o. tj. szkołę ponadgimnazjalną. Usługi, których dotyczy wniosek, świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz jednostek działających w ramach systemu oświaty będą stanowić, w ocenie Wnioskodawcy, usługi w zakresie kształcenia. Usługi, których dotyczy wniosek, będą polegały na nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych na poziomie ponadgimnazjalnym zgodnie z podstawą programową danej szkoły kontrahenta Wnioskodawcy określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy świadczenie usług edukacyjnych przez Wnioskodawcę będzie podlegało zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że zgodnie z ww. art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, zwolnione od podatku są usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter przedmiotowo-podmiotowy. Aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia nie wystarczy by dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Powyższy przepis ma jednak zastosowanie wyłącznie do tych usług, które są przedmiotem zakresu działania podmiotu jako jednostki objętej systemem oświaty, tj. w ramach uzyskanego wpisu.

Określając krąg usług objętych zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca odwołał się do przepisów o systemie oświaty.

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), system oświaty obejmuje szkoły:

 1. podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
 2. gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,
 3. ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,
 4. artystyczne.

Jak stanowi art. 5 ust. 1 ww. ustawy, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

Na mocy art. 5 ust. 2 ww. ustawy, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego;
 2. inną osobę prawną;
 3. osobę fizyczną.

W myśl art. 82 ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Zgodnie z art. 82 ust. 2 ww. ustawy, zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

 1. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;
 2. określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy;
 3. wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
  1. możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  2. realizację innych zadań statutowych,
  3. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
  4. bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
 4. statut szkoły lub placówki;
 5. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
 6. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w:
  1. art. 7 ust. 3 - w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum, a także szkoły ponadgimnazjalnej, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej,
  2. art. 7 ust. 4 - w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum;
 7. dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Natomiast w myśl art. 82 ust. 3 ww. ustawy, organ, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

Wnioskodawca (Fundacja) wskazał we wniosku, że planuje świadczyć usługi objęte wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej jako organ prowadzący szkołę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wnioskodawca będzie prowadził szkołę, o której mowa w art. 2 pkt 2 lit. c ustawy o systemie oświaty. tj. szkołę ponadgimnazjalną. Szkoła nie będzie posiadała odrębnego od Wnioskodawcy numeru NIP, jak również nie będzie zarejestrowana jako odrębny od Wnioskodawcy czynny podatnik podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zamierza, przy udziale zatrudnionych nauczycieli, świadczyć usługi polegające na prowadzeniu nauczania na rzecz innych podmiotów będących organami prowadzącymi w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty na podstawie umów zawieranych z tymi podmiotami.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że jeżeli prowadzona przez Wnioskodawcę szkoła będzie jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty (Wnioskodawca uzyska wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty), a świadczone przez Wnioskodawcę usługi będą miały charakter edukacyjny tj. będą stanowiły usługi kształcenia – to o ile przedmiotowe usługi będą świadczone przez Wnioskodawcę jako jednostkę objętą systemem oświaty w ramach i na podstawie uzyskanego wpisu (tj. wskazane usługi będą objęte tym wpisem) – wówczas wypełniona zostanie podmiotowo-przedmiotowa dyspozycja art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, a tym samym ww. usługi będą podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT jako usługi kształcenia świadczone przez jednostkę objętą systemem oświaty.

Należy zauważyć, że Wnioskodawca jest fundacją wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, jak również do Rejestru Przedsiębiorców.

Wobec powyższego należy jeszcze raz zaznaczyć, że zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT dla usług kształcenia objętych zapytaniem znajdzie zastosowanie wyłącznie w sytuacji, jeżeli Wnioskodawca będzie wykonywał te usługi jako jednostka objęta systemem oświaty oraz w ramach uzyskanego wpisu.

Jednocześnie, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że w przedmiotowej sprawie nie znajdą zastosowania przepisy art. 43 ust. 17 i ust. 17a ustawy o VAT, gdyż przepisy te odnoszą się do zwolnienia od podatku dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi (o których mowa m.in. w art. 43 ust. 1 pkt 26), natomiast w przedstawionej we wniosku sytuacji - jeżeli ww. usługi będą świadczone przez Wnioskodawcę jako jednostkę objętą systemem oświaty w ramach i na podstawie uzyskanego wpisu - wówczas będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT jako usługi kształcenia, nie zaś jako usługi ściśle z nimi związane.

Ponadto w takiej sytuacji nie znajdzie zastosowania cyt. wyżej przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, odnoszący się do usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, innych niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy. Jeżeli Wnioskodawca będzie wykonywał ww. usługi kształcenia jako jednostka objęta systemem oświaty oraz w ramach uzyskanego wpisu, to będą one korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, tym samym regulacja wynikająca z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy nie będzie obejmowała ww. usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do kwestii dokumentowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług fakturami VAT, należy przytoczyć przepis art. 106a pkt 1 ww. ustawy o VAT, zgodnie z którym przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów.

W myśl art. 106b ust. 1 ww. ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Na podstawie art. 106b ust. 2 ww. ustawy, podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.

Natomiast w myśl art. 106b ust. 3 ww. ustawy, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
 2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

-jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że w sytuacji gdy świadczone przez Wnioskodawcę usługi kształcenia będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, Wnioskodawca zgodnie z przepisem art. 106b ust. 2 ustawy nie będzie zobowiązany do wystawienia faktury dokumentującej te usługi, chyba że żądanie ich wystawienia zostanie głoszone przez nabywcę ww. usług w terminie określonym w przepisie art. 106b ust. 3 ww. ustawy tj. w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

W szczególności niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku gdyby wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych nie obejmował możliwości świadczenia tego typu usług. Należy bowiem mieć na uwadze, że wpis uzyskiwany jest na podstawie odrębnych przepisów pozapodatkowych, tym samym jego zakres nie może być przedmiotem oceny w ramach interpretacji podatkowej. Niniejszą interpretację wydano zatem w odniesieniu do sytuacji, w której uzyskany przez Wnioskodawcę wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych obejmuje możliwość wykonywania usług opisanych we wniosku.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.