Usługi edukacyjne | Interpretacje podatkowe

Usługi edukacyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi edukacyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku usług edukacyjnych rozwijających zainteresowania i hobby uczestników oraz zwolnienie od podatku usług kształcenia zawodowego.
Fragment:
Preferencyjna stawka podatku VAT przy tych usługach zrównuje podmioty świadczące „ warsztatowe usługi edukacyjne ”, poszerza się rynek usług i ich jakość. Mobilizuje podmioty świadczące usługi do dokształcania się w danej dziedzinie rzemieślniczej i/lub pochodnej, na własny koszt, by w przyszłości móc nadal świadczyć usługi na rzecz organizacji społecznych, fundacji, organizacji samorządowych czy rządowych. Stanowisko do pytania nr 2 (zdarzenie przyszłe). Zastosowanie stawki podstawowej 23% VAT w przypadku organizacji i świadczenia usług edukacyjnych - warsztatów rzemieślniczych, nie wynagradzanych ze środków publicznych, budżetowych, czy UE, a tylko z funduszy uczestników uważa Pani za właściwe i zgodne z ustawą, gdy nie posiada Pani akredytacji na te warsztaty szkoleniowe. W chwili uzyskania akredytacji powinna być zastosowana stawka zwolniona z VAT. Uważa Pani, że wkład Pani pracy własnej jako organizatora i zaangażowanie jest takie samo w obu przypadkach. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest: nieprawidłowe – w zakresie zwolnienia od podatku usług edukacyjnych rozwijających zainteresowania i hobby uczestników, prawidłowe – w zakresie zwolnienia od podatku usług kształcenia zawodowego.
2017
15
lut

Istota:
Zwolnienie od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług polegających na prowadzeniu nauczania na podstawie umów zawieranych z innymi podmiotami oraz sposób dokumentowania tych usług
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy nie ma on obowiązku dokumentowania wykonania Usług edukacyjnych fakturami VAT, chyba że żądanie ich wystawienia zostanie zgłoszone przez nabywcę ww. usług w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Uzasadnienie. Zgodnie z art. 106b ust. 2 Ustawy o VAT podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie m.in. art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o VAT. Jednakże, zgodnie z art. 106b ust. 3 Ustawy o VAT na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest generalnie obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż zwolnioną jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Skoro jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 świadczenie Usług edukacyjnych będzie stanowiło sprzedaż zwolnioną od podatku na podstawie m.in. art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o VAT, to Wnioskodawca nie ma obowiązku dokumentowania wykonania Usług edukacyjnych fakturami VAT, chyba że żądanie ich wystawienia zostanie zgłoszone przez nabywcę ww. usług w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
2017
11
lut

Istota:
 • zwolnienie od podatku VAT usług edukacyjnych
 • brak obowiązku dokumentowania ww. usług fakturami VAT
 • Fragment:
  Wnioskodawca zamierza, przy udziale nauczycieli, o których mowa powyżej świadczyć usługi polegające na prowadzeniu nauczania („ Usługi edukacyjne ”) na rzecz innych podmiotów będących organami prowadzącymi w rozumieniu przepisów u.s.o. na podstawie umów zawieranych z tymi podmiotami. Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że skoro w oparciu o art. 82 ustawy o systemie oświaty, szkoła uzyska wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez właściwy organ to oznacza, że będzie jednostką objętą systemem oświaty. Jednocześnie, w ramach prowadzonej niepublicznej szkoły świadczone będą usługi edukacyjne, polegające na prowadzeniu nauczania na rzecz innych podmiotów. Tym samym w analizowanej sprawie spełnione zostaną przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług w odniesieniu do świadczonych usług edukacyjnych, wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. Odnośnie wystawienia faktury dokumentującej wykonanie przez Wnioskodawcę usług edukacyjnych należy wskazać, że zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.
  2017
  31
  sty

  Istota:
  Czy do świadczonych usług zajęć pozalekcyjnych prowadzonych dla uczniów szkół odstawowych i gimnazjalnych można stosować zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT?
  Fragment:
  Rozliczenie usług edukacyjnych świadczonych przez Wnioskodawcę dla JST następuje transzami na podstawie F Vat wystawianych przez Wnioskodawcę za zrealizowane godziny dydaktyczne. JTS reguluje należność jako Beneficjent środków z EFS w uzgodnionym terminie i w ramach budżetu zatwierdzonego we wniosku o dofinansowanie projektu. W uzupełnieniu wniosku podano ponadto, że: Świadczone przez Wnioskodawcę usługi będące przedmiotem wniosku (w związku z faktem zlecenia ich przez JST działającej na rzecz szkół i ich uczniów) stanowią usługi na rzecz dzieci i młodzieży świadczone na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty – ustawa o systemie oświaty art. 1 pkt 15. Wnioskodawca nie jest podmiotem sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania. Wnioskodawca nie posiada statusu uczelni, jednostki naukowej PAN ani jednostki badawczo-rozwojowej w zakresie kształcenia na poziomie wyższym. W związku z tym, że prowadzone przez Wnioskodawcę zajęcia pozalekcyjne skierowane są do uczniów, którzy zakończyli obowiązek (...)
  2017
  4
  sty

  Istota:
  Zwolnienie od podatku VAT usług edukacyjnych oraz obowiązek dokumentowania ww. usług fakturami VAT.
  Fragment:
  Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą m.in. kwestii czy świadczenie Usług edukacyjnych będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że skoro w oparciu o art. 82 ustawy o systemie oświaty, szkoła uzyska wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez właściwy organ to oznacza, że będzie jednostką objętą systemem oświaty. Jednocześnie, w ramach prowadzonej niepublicznej szkoły świadczone będą Usługi edukacyjne, polegające na prowadzeniu nauczania na rzecz innych podmiotów. Tym samym w analizowanej sprawie spełnione zostaną przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług do świadczonych usług edukacyjnych, wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe. Ponadto Wnioskodawca ma wątpliwości czy będzie zwolniony z obowiązku dokumentowania wykonania usług edukacyjnych fakturami VAT. Odnośnie wystawienia faktury dokumentującej wykonanie przez Wnioskodawcę usług edukacyjnych należy wskazać, że zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.
  2016
  31
  gru

  Istota:
  Czy do świadczonych usług zajęć pozalekcyjnych prowadzonych dla uczniów szkół odstawowych i gimnazjalnych można stosować zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT?
  Fragment:
  (...) usługi edukacyjne świadczone przez Spółkę za pośrednictwem JST, na rzecz uczniów, którzy zakończyli obowiązek szkolny w myśl ustawy o systemie oświaty, a kontynuują obowiązek nauki, będą zwolnione od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c., zmienia ww. interpretację z urzędu stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 marca 2012 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach został złożony wniosek z dnia 12 marca 2012 r., uzupełniony w dniu 8 czerwca 2012 r. pismem z dnia 4 czerwca 2012 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy usługi edukacyjne świadczone przez Spółkę za pośrednictwem JST, na rzecz uczniów, którzy zakończyli obowiązek szkolny w myśl ustawy o systemie oświaty, a kontynuują obowiązek nauki, będą zwolnione od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Spółka, zwana dalej „ Wnioskodawcą ”, prowadzi działalność na podstawie wpisu do KRS. W ramach wykonywanej działalności prowadzi różne szkolenia w tym zajęcia dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z zakresu technik komputerowych, technik koncentracji i technik pamięciowych oraz przedmiotów ogólnokształcących, tj. geografia, matematyka, chemia czy j. polski.
  2016
  23
  gru

  Istota:
  Zwolnienia z VAT usług edukacyjnych świadczonych przez Placówkę na rzecz osób małoletnich oraz organizowania i prowadzenia półkolonii, zimowisk, zielonych szkół, wycieczek
  Fragment:
  (...) usług edukacyjnych (nie w ramach jednostki objętej systemem oświaty). Tym samym za prawidłowe należało uznać stanowisko Wnioskodawcy, że usługi edukacyjne świadczone przez placówkę kształcenia pozaszkolnego opisaną we wniosku będą zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT oraz, że fakt prowadzenia przez podatnika jednocześnie działalności gospodarczej w zakresie usług edukacyjnych nie wpływa na zwolnienie z podatku VAT usług świadczonych przez placówkę kształcenia pozaszkolnego, której organem prowadzącym będzie ten sam podatnik”. Reasumując tę część wniosku należy stwierdzić, że usługi edukacyjne (opisane w zdarzeniu przyszłym) świadczone przez Placówkę będą zwolnione z podatku VAT. Stanowisko takie potwierdza także Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 12 sierpnia 2011 r., nr IBPP1/443-491/12/AW oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 23 sierpnia 2011 r., nr IPTPP1/443-279/11-2/MW . Ad. 2 Zgodnie z § 3 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2015 r. poz. 736, z późn. zm. dalej zwane „ Rozporządzeniem ”) z podatku VAT są zwolnione usługi obozów, kolonii lub usługi o podobnym charakterze, organizowane przez szkoły i inne jednostki objęte ustawą o systemie oświaty, świadczone wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży z tych szkół i jednostek.
  2016
  24
  cze

  Istota:
  Czy usługi edukacyjne (usługi kształcenia zawodowego), świadczone przez Instytut odpłatnie, związane z kształceniem w zawodzie muzyka kościelnego, tj. organisty i dyrygenta oraz doskonaleniem zawodowym osób wykonujących te zawody, są zwolnione od podatku od towarów i usług?
  Fragment:
  Ponadto zwolnienie od podatku wynika z faktu, że spełniony jest też drugi z warunków, a mianowicie przedmiotowe usługi edukacyjne świadczone przez Instytut są prowadzone na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach prawa kościelnego, które w szczególności regulują przebieg, formy i podstawy programowe, wiążące nie tylko Wnioskodawcę, ale także inne instytucje na terenie całego kraju, celem których jest kształcenie muzyków kościelnych, tj. organistów i dyrygentów. Odnosząc się do powyższego oraz mając na uwadze art. 15 ust. 1 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym organizowanie kultu publicznego i jego sprawowanie podlega władzy kościelnej, należy uznać, że analizowane usługi edukacyjne związane z kształceniem w zawodzie muzyka kościelnego oraz doskonaleniem zawodowym osób wykonujących te zawody spełniają warunki ustanowione w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy. Podsumowując, stwierdzić należy, że w opisanym stanie faktycznym usługi edukacyjne (usługi kształcenia zawodowego) świadczone przez Wnioskodawcę odpłatnie, związane z kształceniem w zawodzie muzyka kościelnego, tj. organisty i dyrygenta oraz doskonaleniem zawodowym osób wykonujących te zawody, są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy.
  2016
  9
  kwi

  Istota:
  Zwolnienie z podatku VAT dla usług w zakresie prowadzonej poradni psychologiczo-pedagogicznej i centrum terapeutycznego.
  Fragment:
  Dlatego też w odniesieniu do świadczonych usług o charakterze edukacyjnym, wykonywanych poza Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Wnioskodawca po przekroczeniu limitu 150 000 zł będzie mógł korzystać ze zwolnienia z podatku VAT zgodnie z zapisem art. 43 ust. 1 pkt 28 tylko w odniesieniu do usług nauczania języków obcych, natomiast pozostałe usługi edukacyjne nie będą korzystały ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT. Podsumowując usługi świadczone przez logopedów bez względu na limit dokonywanej sprzedaży będą korzystały ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19. Natomiast usługi w zakresie kształcenia i wychowania, które będą świadczone przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej Poradni spełniają kryteria pozwalające na zastosowanie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Natomiast tylko usługi nauczania języków obcych świadczone poza Poradnią korzystają ze zwolnienia z podatku VAT a pozostałe usługi edukacyjne wykonywane przez Wnioskodawcę poza Poradnią, nie korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, lecz podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%. Zatem odnośnie do tego zakresu usług, które Wnioskodawca będzie świadczyć poza Poradnią stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Zatem odpowiadając na pytanie Strony, w sytuacji gdy wartość sprzedaży z tytułu świadczenia usług edukacyjnych świadczonych w ramach działalności gospodarczej (poza Poradnia Psychologiczno-Pedagiczną) innych niż nauka języków obcych, tj. w zakresie pedagoga – terapia sensoryczna, przekroczy 150 000 zł, Wnioskodawca będzie zobowiązany do rejestracji jako czynny podatnik podatku VAT.
  2016
  26
  lut

  Istota:
  Należy stwierdzić, że wskazane w opisie zdarzenia usługi edukacyjne prowadzone w formie szkół dla dorosłych, nie będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29, gdyż nie zostaną spełnione warunki wynikające z tego przepisu umożliwiające zwolnienie z podatku VAT, w związku z czym usługi te będą opodatkowane stawką podatku w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy.
  Fragment:
  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy usługi edukacyjne świadczone przez Fundację w ramach działalności statutowej odpłatnej mogą być zwolnione z podatku od towarów i usług... Czy w związku ze zwolnieniem z VAT obrót związany ze świadczeniem usług edukacyjnych będzie wliczany do limitu 150.000 zł, po przekroczeniu którego traci się prawo do zwolnienia... Zdaniem Wnioskodawcy: Zdaniem Fundacji, świadczone usługi edukacyjne mające na celu zdobycie oraz pogłębienie wiedzy, a także służące doskonaleniu zawodowemu, które są realizacją jej celów statutowych mogą być zwolnione z podatku od towarów i usług. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT). Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o VAT, zakres zwolnień został włączony do treści ustawy. Zwolnienia dotyczące usług edukacyjnych uregulowane zostały w punktach od 26 do 29 art. 43. Uzasadnieniem dla takich zmian była konieczność dostosowania przepisów polskiej ustawy o podatku od towarów i usług do obowiązującego prawa europejskiego. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, uczelnie, jednostki naukowe polskiej akademii nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.
  2015
  9
  cze
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.