Usługi edukacyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi edukacyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Fragment:

Trybunał w wielu orzeczeniach w sposób pomocny przy interpretacji przepisów wypowiadał się w kwestii świadczeń złożonych, to równocześnie podkreślał, iż każdorazowo rozstrzygnięcie w tym przedmiocie musi uwzględniać specyfikę konkretnego stanu faktycznego w danej sprawie. Kwestie świadczeń złożonych będące przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie, były przedmiotem rozstrzygnięć w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który wskazuje, że gdy transakcję charakteryzują określone cechy i obejmuje ona kilka czynności, należy mieć na względzie wszelkie okoliczności, w jakich rozpatrywana transakcja jest dokonywana w celu ustalenia między innymi, czy transakcja taka składa się z dwóch lub więcej odrębnych świadczeń, czy też z jednego świadczenia (pkt 18 wyroku z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie C-44/11 Deutsche Bank AG oraz tam powołane, tj.: pkt 19 wyroku z dnia 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringen i OV Bank, Zb.Orz. s. I-9433; pkt 52 wyroku z dnia 10 marca 2011 r. w sprawach połączonych C-497/09, C-499/09, C-501/09 i C-502/09 Bog i in., publ. http://eur-lex.europa.eu ). Jedno świadczenie występuje w sytuacji, gdy jeden element należy uznać za stanowiący świadczenie główne, zaś inny należy uznać za świadczenie poboczne, traktowane dla celów podatkowych tak samo, jak świadczenie główne (pkt 45 wyroku z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie Primback, Rec. s.

2018
9
sty

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, usług edukacyjnych w postaci zajęć pozalekcyjnych świadczonych na rzecz dzieci w wieku 4 - 15 lat

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy opisane w zdarzeniu przyszłym usługi edukacyjne w postaci zajęć pozalekcyjnych świadczonych przez Spółkę na rzecz dzieci w wieku 4 - 15 lat będących zarówno uczniami punktu przedszkolnego lub szkoły, jak i uczniami nieuczęszczającymi do placówek prowadzonych przez Spółkę będą zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy; W ocenie Spółki opisane w zdarzeniu przyszłym usługi edukacyjne w postaci zajęć pozalekcyjnych świadczonych przez Spółkę na rzecz dzieci w wieku 4 - 15 lat będących zarówno uczniami punktu przedszkolnego lub szkoły, jak i uczniami nieuczęszczającymi do placówek prowadzonych przez Spółkę, będą zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zastosowanie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług zwolnione od opodatkowania są usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Powyższe zwolnienie przewiduje więc, że usługi edukacyjne, (...)

2018
6
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla kursów dokształcających w zakresie psychoterapii.

Fragment:

W wyroku powyższym Trybunał stwierdził, że: „Artykuł 132 ust. 1 lit. i, art. 133 i 134 Dyrektywy 2006/112/WE należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one objęciu zwolnieniem od podatku od wartości dodanej usług edukacyjnych świadczonych przez podmioty niepubliczne w celach komercyjnych. Jednakże art. 132 ust. 1 lit. i tej dyrektywy sprzeciwia się zwolnieniu wszystkich usług edukacyjnych w sposób ogólny, bez uwzględnienia celów realizowanych przez podmioty niepubliczne świadczące te usługi. Trybunał podkreślił dalej, że zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE usługi edukacyjne są zwolnione tylko wtedy, gdy są świadczone przez podmioty prawa publicznego o celach edukacyjnych lub przez inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie. Wynika z tego, że inne podmioty, czyli podmioty prywatne, powinny spełniać przesłankę celów podobnych do celów rzeczonych podmiotów prawa publicznego. W dalszej części Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazuje, że: „Z opisanego we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego zdarzenia przyszłego wynika, co również przyznał organ w zaskarżonej interpretacji, że strona skarżąca świadczyć będzie usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Tym samym spełniony został pierwszy warunek, o którym stanowi art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE oraz art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.

2017
8
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku usług wydawania duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw.

Fragment:

Należy zauważyć, że jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, realizujące usługi w zakresie kształcenia i wychowania, zobowiązane są przepisami prawa wykonać określone czynności, tj. wydać duplikat legitymacji szkolnej, bądź duplikat świadectwa. Wyżej wymienione czynności są ściśle związane z usługami edukacyjnymi świadczonymi przez Wnioskodawcę za pośrednictwem placówek oświatowych (zakończenie nauki wiąże się z otrzymaniem świadectwa, w przypadku jego zgubienia otrzymuje się duplikat; wystawienie legitymacji szkolnej potwierdza okoliczność nauki w szkole). Gmina - w odniesieniu do opisanych czynności wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych - wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu VAT. Świadczy bowiem w reżimie cywilnoprawnym (a nie publicznoprawnym) odpłatne usługi, a zatem wykonuje czynności wskazane w art. 5 ust. 1 ustawy. Przy tym istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonywanymi płatnościami a usługami świadczonymi przez placówki oświatowe podlegające pod Gminę. Beneficjentem świadczonych przez Wnioskodawcę usług za odpłatnością są uczniowie, słuchacze i absolwenci. W przedmiotowej sprawie zachodzi związek pomiędzy otrzymywanymi dochodami (uiszczanymi opłatami), a zobowiązaniem się Gminy do wykonania określonych czynności. Tym samym uiszczane opłaty są niczym innym jak wynagrodzeniem wnoszonym na poczet świadczenia usług dokonywanych przez Gminę.

2017
13
wrz

Istota:

Brak zwolnienia od podatku usług polegających na opracowaniu podstawy programowej kształcenia w zawodach, szkolnych planów i programów nauczania dla szkół.

Fragment:

Równoznacznymi kodami CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień dla ww. postępowań o udzielenie zamówień publicznych są: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe, 80210000-9 usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średniej. Reasumując bez opracowanej podstawy programowej kształcenia w zawodach nie jest możliwe prowadzenie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w Polsce. Opracowanie nowej PPKZ jest ściśle związane z wprowadzaną reformą edukacji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Stosownie do dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się - w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy - przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

2017
28
cze

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku Usług edukacyjnych wykonywanych przez Wnioskodawcę jako jednostkę objętą systemem oświaty

Fragment:

Na tle tak przedstawionego opisu sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości czy świadczenie Usług edukacyjnych będzie podlegało zwolnieniu od podatku od towarów i usług. Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że skoro w oparciu o art. 82 ustawy o systemie oświaty, placówka uzyskała wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez właściwy organ to oznacza, że będzie jednostką objętą systemem oświaty. Jednocześnie, w ramach prowadzonej niepublicznej placówki (Szkoły) świadczone będą usługi nauczania w postaci Usług edukacyjnych. Tym samym w analizowanej sprawie spełnione zostaną przesłanki do zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług, usług świadczonych w ramach działalności Placówki (Szkoły) w zakresie Usług edukacyjnych, wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe. Ponadto Wnioskodawca ma wątpliwości czy będzie zwolniony z obowiązku udokumentowania wykonania Usług edukacyjnych fakturami VAT. Odnośnie wystawienia faktury dokumentującej wykonanie przez Wnioskodawcę Usług edukacyjnych należy wskazać, że zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

2017
7
cze

Istota:

W zakresie zwolnienia przedmiotowego

Fragment:

Powyższe decyzje zostały wydane na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy z dnia 15 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz Regulaminu opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie (Uchwała Senatu Uniwersytetu z dnia 29 września 2014 r.) Uniwersytet wystawił formularz PIT-8C obejmujący kwotę 4.050 złotych tytułem zwolnienia od opłaty czesnego. Z wyżej cytowanych przepisów o szkolnictwie wyższym wynika, że uczelnia publiczna może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane m.in. z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych. Jednak dziekan, decyzją wydaną zgodnie z uchwałą Senatu uczelni publicznej, może zwolnić w całości lub części z tych opłat m.in. studentów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Zatem w sytuacji, gdy zwolnienie Wnioskodawczyni z opłaty za studia niestacjonarne, z uwagi na wyjątkowo trudną sytuację materialną ma charakter świadczenia pomocy materialnej i spełnia pozostałe warunki przewidziane w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to tego rodzaju świadczenie korzysta – jako mieszczące się w dyspozycji powołanego przepisu – ze zwolnienia od podatku. Zatem przedmiotowe świadczenie nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu i nie należy wykazywać tej kwoty w zeznaniu rocznym.

2017
10
maj

Istota:

 • zwolnienie od podatku VAT usług edukacyjnych
 • brak obowiązku dokumentowania ww. usług fakturami
 • Fragment:

  Wnioskodawca zamierza, przy udziale nauczycieli, o których mowa powyżej świadczyć usługi polegające na prowadzeniu nauczania (dalej: „ Usługi edukacyjne ”) na rzecz innych podmiotów będących organami prowadzącymi w rozumieniu przepisów u.s.o. na podstawie umów zawieranych z tymi podmiotami. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy świadczenie Usług edukacyjnych przez Wnioskodawcę będzie podlegało zwolnieniu od podatku od towarów i usług (dalej: „ podatek VAT ”)? Czy Wnioskodawca będzie zwolniony z obowiązku udokumentowania wykonania Usług edukacyjnych fakturami VAT? Zdaniem Wnioskodawcy: Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 Zdaniem Wnioskodawcy świadczenie Usług edukacyjnych przez Wnioskodawcę będzie podlegało zwolnieniu od podatku VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.; dalej: „ ustawa o VAT ”) usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane zwolnione są od podatku VAT. Z powyższego wynika, że aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie, dany podmiot musi łącznie: być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów u.s.o.

  2017
  15
  lut

  Istota:

  Zwolnienie od podatku usług edukacyjnych rozwijających zainteresowania i hobby uczestników oraz zwolnienie od podatku usług kształcenia zawodowego.

  Fragment:

  Preferencyjna stawka podatku VAT przy tych usługach zrównuje podmioty świadczące „ warsztatowe usługi edukacyjne ”, poszerza się rynek usług i ich jakość. Mobilizuje podmioty świadczące usługi do dokształcania się w danej dziedzinie rzemieślniczej i/lub pochodnej, na własny koszt, by w przyszłości móc nadal świadczyć usługi na rzecz organizacji społecznych, fundacji, organizacji samorządowych czy rządowych. Stanowisko do pytania nr 2 (zdarzenie przyszłe). Zastosowanie stawki podstawowej 23% VAT w przypadku organizacji i świadczenia usług edukacyjnych - warsztatów rzemieślniczych, nie wynagradzanych ze środków publicznych, budżetowych, czy UE, a tylko z funduszy uczestników uważa Pani za właściwe i zgodne z ustawą, gdy nie posiada Pani akredytacji na te warsztaty szkoleniowe. W chwili uzyskania akredytacji powinna być zastosowana stawka zwolniona z VAT. Uważa Pani, że wkład Pani pracy własnej jako organizatora i zaangażowanie jest takie samo w obu przypadkach. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest: nieprawidłowe – w zakresie zwolnienia od podatku usług edukacyjnych rozwijających zainteresowania i hobby uczestników, prawidłowe – w zakresie zwolnienia od podatku usług kształcenia zawodowego.

  2017
  11
  lut

  Istota:

  Zwolnienie od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług polegających na prowadzeniu nauczania na podstawie umów zawieranych z innymi podmiotami oraz sposób dokumentowania tych usług

  Fragment:

  W ocenie Wnioskodawcy nie ma on obowiązku dokumentowania wykonania Usług edukacyjnych fakturami VAT, chyba że żądanie ich wystawienia zostanie zgłoszone przez nabywcę ww. usług w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Uzasadnienie. Zgodnie z art. 106b ust. 2 Ustawy o VAT podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie m.in. art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o VAT. Jednakże, zgodnie z art. 106b ust. 3 Ustawy o VAT na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest generalnie obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż zwolnioną jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Skoro jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 świadczenie Usług edukacyjnych będzie stanowiło sprzedaż zwolnioną od podatku na podstawie m.in. art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o VAT, to Wnioskodawca nie ma obowiązku dokumentowania wykonania Usług edukacyjnych fakturami VAT, chyba że żądanie ich wystawienia zostanie zgłoszone przez nabywcę ww. usług w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.