Usługi edukacyjne | Interpretacje podatkowe

Usługi edukacyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi edukacyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy do świadczonych usług zajęć pozalekcyjnych prowadzonych dla uczniów szkół odstawowych i gimnazjalnych można stosować zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT?
Fragment:
Rozliczenie usług edukacyjnych świadczonych przez Wnioskodawcę dla JST następuje transzami na podstawie F Vat wystawianych przez Wnioskodawcę za zrealizowane godziny dydaktyczne. JTS reguluje należność jako Beneficjent środków z EFS w uzgodnionym terminie i w ramach budżetu zatwierdzonego we wniosku o dofinansowanie projektu. W uzupełnieniu wniosku podano ponadto, że: Świadczone przez Wnioskodawcę usługi będące przedmiotem wniosku (w związku z faktem zlecenia ich przez JST działającej na rzecz szkół i ich uczniów) stanowią usługi na rzecz dzieci i młodzieży świadczone na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty – ustawa o systemie oświaty art. 1 pkt 15. Wnioskodawca nie jest podmiotem sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania. Wnioskodawca nie posiada statusu uczelni, jednostki naukowej PAN ani jednostki badawczo-rozwojowej w zakresie kształcenia na poziomie wyższym. W związku z tym, że prowadzone przez Wnioskodawcę zajęcia pozalekcyjne skierowane są do uczniów, którzy zakończyli obowiązek (...)
2017
4
sty

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT usług edukacyjnych oraz obowiązek dokumentowania ww. usług fakturami VAT.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą m.in. kwestii czy świadczenie Usług edukacyjnych będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że skoro w oparciu o art. 82 ustawy o systemie oświaty, szkoła uzyska wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez właściwy organ to oznacza, że będzie jednostką objętą systemem oświaty. Jednocześnie, w ramach prowadzonej niepublicznej szkoły świadczone będą Usługi edukacyjne, polegające na prowadzeniu nauczania na rzecz innych podmiotów. Tym samym w analizowanej sprawie spełnione zostaną przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług do świadczonych usług edukacyjnych, wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe. Ponadto Wnioskodawca ma wątpliwości czy będzie zwolniony z obowiązku dokumentowania wykonania usług edukacyjnych fakturami VAT. Odnośnie wystawienia faktury dokumentującej wykonanie przez Wnioskodawcę usług edukacyjnych należy wskazać, że zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.
2016
31
gru

Istota:
Czy do świadczonych usług zajęć pozalekcyjnych prowadzonych dla uczniów szkół odstawowych i gimnazjalnych można stosować zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT?
Fragment:
(...) usługi edukacyjne świadczone przez Spółkę za pośrednictwem JST, na rzecz uczniów, którzy zakończyli obowiązek szkolny w myśl ustawy o systemie oświaty, a kontynuują obowiązek nauki, będą zwolnione od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c., zmienia ww. interpretację z urzędu stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 marca 2012 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach został złożony wniosek z dnia 12 marca 2012 r., uzupełniony w dniu 8 czerwca 2012 r. pismem z dnia 4 czerwca 2012 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy usługi edukacyjne świadczone przez Spółkę za pośrednictwem JST, na rzecz uczniów, którzy zakończyli obowiązek szkolny w myśl ustawy o systemie oświaty, a kontynuują obowiązek nauki, będą zwolnione od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Spółka, zwana dalej „ Wnioskodawcą ”, prowadzi działalność na podstawie wpisu do KRS. W ramach wykonywanej działalności prowadzi różne szkolenia w tym zajęcia dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z zakresu technik komputerowych, technik koncentracji i technik pamięciowych oraz przedmiotów ogólnokształcących, tj. geografia, matematyka, chemia czy j. polski.
2016
23
gru

Istota:
Zwolnienia z VAT usług edukacyjnych świadczonych przez Placówkę na rzecz osób małoletnich oraz organizowania i prowadzenia półkolonii, zimowisk, zielonych szkół, wycieczek
Fragment:
(...) usług edukacyjnych (nie w ramach jednostki objętej systemem oświaty). Tym samym za prawidłowe należało uznać stanowisko Wnioskodawcy, że usługi edukacyjne świadczone przez placówkę kształcenia pozaszkolnego opisaną we wniosku będą zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT oraz, że fakt prowadzenia przez podatnika jednocześnie działalności gospodarczej w zakresie usług edukacyjnych nie wpływa na zwolnienie z podatku VAT usług świadczonych przez placówkę kształcenia pozaszkolnego, której organem prowadzącym będzie ten sam podatnik”. Reasumując tę część wniosku należy stwierdzić, że usługi edukacyjne (opisane w zdarzeniu przyszłym) świadczone przez Placówkę będą zwolnione z podatku VAT. Stanowisko takie potwierdza także Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 12 sierpnia 2011 r., nr IBPP1/443-491/12/AW oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 23 sierpnia 2011 r., nr IPTPP1/443-279/11-2/MW . Ad. 2 Zgodnie z § 3 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2015 r. poz. 736, z późn. zm. dalej zwane „ Rozporządzeniem ”) z podatku VAT są zwolnione usługi obozów, kolonii lub usługi o podobnym charakterze, organizowane przez szkoły i inne jednostki objęte ustawą o systemie oświaty, świadczone wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży z tych szkół i jednostek.
2016
24
cze

Istota:
Czy usługi edukacyjne (usługi kształcenia zawodowego), świadczone przez Instytut odpłatnie, związane z kształceniem w zawodzie muzyka kościelnego, tj. organisty i dyrygenta oraz doskonaleniem zawodowym osób wykonujących te zawody, są zwolnione od podatku od towarów i usług?
Fragment:
Ponadto zwolnienie od podatku wynika z faktu, że spełniony jest też drugi z warunków, a mianowicie przedmiotowe usługi edukacyjne świadczone przez Instytut są prowadzone na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach prawa kościelnego, które w szczególności regulują przebieg, formy i podstawy programowe, wiążące nie tylko Wnioskodawcę, ale także inne instytucje na terenie całego kraju, celem których jest kształcenie muzyków kościelnych, tj. organistów i dyrygentów. Odnosząc się do powyższego oraz mając na uwadze art. 15 ust. 1 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym organizowanie kultu publicznego i jego sprawowanie podlega władzy kościelnej, należy uznać, że analizowane usługi edukacyjne związane z kształceniem w zawodzie muzyka kościelnego oraz doskonaleniem zawodowym osób wykonujących te zawody spełniają warunki ustanowione w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy. Podsumowując, stwierdzić należy, że w opisanym stanie faktycznym usługi edukacyjne (usługi kształcenia zawodowego) świadczone przez Wnioskodawcę odpłatnie, związane z kształceniem w zawodzie muzyka kościelnego, tj. organisty i dyrygenta oraz doskonaleniem zawodowym osób wykonujących te zawody, są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy.
2016
9
kwi

Istota:
Zwolnienie z podatku VAT dla usług w zakresie prowadzonej poradni psychologiczo-pedagogicznej i centrum terapeutycznego.
Fragment:
Dlatego też w odniesieniu do świadczonych usług o charakterze edukacyjnym, wykonywanych poza Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Wnioskodawca po przekroczeniu limitu 150 000 zł będzie mógł korzystać ze zwolnienia z podatku VAT zgodnie z zapisem art. 43 ust. 1 pkt 28 tylko w odniesieniu do usług nauczania języków obcych, natomiast pozostałe usługi edukacyjne nie będą korzystały ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT. Podsumowując usługi świadczone przez logopedów bez względu na limit dokonywanej sprzedaży będą korzystały ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19. Natomiast usługi w zakresie kształcenia i wychowania, które będą świadczone przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej Poradni spełniają kryteria pozwalające na zastosowanie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Natomiast tylko usługi nauczania języków obcych świadczone poza Poradnią korzystają ze zwolnienia z podatku VAT a pozostałe usługi edukacyjne wykonywane przez Wnioskodawcę poza Poradnią, nie korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, lecz podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%. Zatem odnośnie do tego zakresu usług, które Wnioskodawca będzie świadczyć poza Poradnią stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Zatem odpowiadając na pytanie Strony, w sytuacji gdy wartość sprzedaży z tytułu świadczenia usług edukacyjnych świadczonych w ramach działalności gospodarczej (poza Poradnia Psychologiczno-Pedagiczną) innych niż nauka języków obcych, tj. w zakresie pedagoga – terapia sensoryczna, przekroczy 150 000 zł, Wnioskodawca będzie zobowiązany do rejestracji jako czynny podatnik podatku VAT.
2016
26
lut

Istota:
Należy stwierdzić, że wskazane w opisie zdarzenia usługi edukacyjne prowadzone w formie szkół dla dorosłych, nie będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29, gdyż nie zostaną spełnione warunki wynikające z tego przepisu umożliwiające zwolnienie z podatku VAT, w związku z czym usługi te będą opodatkowane stawką podatku w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy usługi edukacyjne świadczone przez Fundację w ramach działalności statutowej odpłatnej mogą być zwolnione z podatku od towarów i usług... Czy w związku ze zwolnieniem z VAT obrót związany ze świadczeniem usług edukacyjnych będzie wliczany do limitu 150.000 zł, po przekroczeniu którego traci się prawo do zwolnienia... Zdaniem Wnioskodawcy: Zdaniem Fundacji, świadczone usługi edukacyjne mające na celu zdobycie oraz pogłębienie wiedzy, a także służące doskonaleniu zawodowemu, które są realizacją jej celów statutowych mogą być zwolnione z podatku od towarów i usług. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT). Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o VAT, zakres zwolnień został włączony do treści ustawy. Zwolnienia dotyczące usług edukacyjnych uregulowane zostały w punktach od 26 do 29 art. 43. Uzasadnieniem dla takich zmian była konieczność dostosowania przepisów polskiej ustawy o podatku od towarów i usług do obowiązującego prawa europejskiego. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, uczelnie, jednostki naukowe polskiej akademii nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.
2015
9
cze

Istota:
Istota interpretacji: zwolnienie od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a) ustawy, usług edukacyjnych w zakresie kursów i szkoleń wykonywanych przez jednostkę objętą systemem oświaty
Fragment:
(...) usług edukacyjnych w zakresie kursów i szkoleń wykonywanych przez jednostkę objętą systemem oświaty – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a) ustawy, usług edukacyjnych w zakresie kursów i szkoleń wykonywanych przez jednostkę objętą systemem oświaty. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółka istnieje od 2003 r. i jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na świadczeniu usług szkoleniowych w zakresie BHP, HACCP, ppoż, itp. Według Polskiej Klasyfikacji Działalności, przedmiotem jej działalności są pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B) oraz działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z). Spółka, w ramach swojej struktury, na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), założyła Centrum Szkoleniowe (...), dla którego uzyskała wpis do ewidencji placówek niepublicznych w Starostwie Powiatowym, jak również wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.
2014
4
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku świadczonych usług edukacyjnych.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 20 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług edukacyjnych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Jako osoba fizyczna świadczy Pan usługi edukacyjne, na podstawie przepisów o systemie oświaty. Jednocześnie jest właścicielem i prezesem zarządu szkoły D. spółka z o.o. Ma Pan zamiar świadczyć usługi edukacyjne dla ww. szkoły. Usługi te mają polegać na organizowaniu procesu dydaktycznego poprzez organizację zajęć szkolnych we własnym budynku, zatrudnieniu nauczycieli, prowadzeniu dokumentacji administracyjnej wymaganej przez przepisy prawa oświatowego. W tym stanie rzeczy zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 działalność taka powinna podlegać zwolnieniu z podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Z jaką stawką podatku powinien Pan wystawić fakturę za usługi edukacyjne na rzecz spółki D.... Zdaniem Wnioskodawcy, wskazującego, że jako osoba fizyczna prowadzi szkołę, która jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), do faktur wystawianych przez szkołę za usługi edukacyjne powinna mieć zastosowanie „ stawka podatku ” od towarów i usług wynikająca z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, która stanowi „ stawkę zwolnioną ”.
2014
29
kwi

Istota:
Czy realizując usługę udostępnienia kursu e-learningowego mającego na celu nauczanie języka obcego można zastosować zwolnienie z podatku od towarów i usług opisanego w art. 43 ustęp 28 Ustawy o podatku od towarów i usług, mówiącego o usługach nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanymi (...)?
Czy istnieje różnica w interpretacji zastosowania zwolnienia z podatku VAT jeżeli kurs jest sprzedawany/udostępniany pośrednikowi (szkole językowej) - firmie prowadzącej szkolenia z tego zakresu zakupującej kilkanaście kursów na potrzeby swoich kursantów?
Fragment:
Odpowiadając na powyższe wątpliwości Wnioskodawcy tut. organ pragnie zauważyć, że zgodnie z przytoczonym już w niniejszej interpretacji art. 7 ust. 3 pkt j powołanego rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. do „usług świadczonych drogą elektroniczną nie zalicza się usług edukacyjnych, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (tzn. przez zdalne połączenie). Zatem usługi edukacyjne w sytuacji automatycznego nauczania na odległość, gdzie Internet lub podobna sieć elektroniczna wykorzystywana jest jako proste narzędzie służące komunikowaniu się nauczyciela z uczniem nie są zaliczane do usług świadczonych drogą elektroniczną. W związku z powyższym będzie to miało wpływ na zaliczenie usług edukacyjnych do usług świadczonych drogą elektroniczną i w konsekwencji możliwości zastosowania ewentualnego zwolnienia usług udostępnienia kursu językowego metodą e-learningu. W przypadku bowiem gdy świadczona usługa nie będzie polegała wyłącznie na udostępnianiu materiałów drogą elektroniczną lecz będzie również w danym kursie brał udział lektor (nauczyciel), z którym uczestnik kursu będzie miał możliwość konsultacji, to taka usługa nie będzie już usługą elektroniczną lecz będzie mogła być objęta zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT jako usługa nauczania języków obcych. Odpowiadając na kolejne pytanie Wnioskodawcy (...)
2014
4
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.