Usługi edukacyjne | Interpretacje podatkowe

Usługi edukacyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi edukacyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak zwolnienia od podatku usług polegających na opracowaniu podstawy programowej kształcenia w zawodach, szkolnych planów i programów nauczania dla szkół.
Fragment:
Równoznacznymi kodami CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień dla ww. postępowań o udzielenie zamówień publicznych są: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe, 80210000-9 usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średniej. Reasumując bez opracowanej podstawy programowej kształcenia w zawodach nie jest możliwe prowadzenie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w Polsce. Opracowanie nowej PPKZ jest ściśle związane z wprowadzaną reformą edukacji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Stosownie do dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się - w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy - przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).
2017
13
wrz

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku Usług edukacyjnych wykonywanych przez Wnioskodawcę jako jednostkę objętą systemem oświaty
Fragment:
Na tle tak przedstawionego opisu sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości czy świadczenie Usług edukacyjnych będzie podlegało zwolnieniu od podatku od towarów i usług. Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że skoro w oparciu o art. 82 ustawy o systemie oświaty, placówka uzyskała wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez właściwy organ to oznacza, że będzie jednostką objętą systemem oświaty. Jednocześnie, w ramach prowadzonej niepublicznej placówki (Szkoły) świadczone będą usługi nauczania w postaci Usług edukacyjnych. Tym samym w analizowanej sprawie spełnione zostaną przesłanki do zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług, usług świadczonych w ramach działalności Placówki (Szkoły) w zakresie Usług edukacyjnych, wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe. Ponadto Wnioskodawca ma wątpliwości czy będzie zwolniony z obowiązku udokumentowania wykonania Usług edukacyjnych fakturami VAT. Odnośnie wystawienia faktury dokumentującej wykonanie przez Wnioskodawcę Usług edukacyjnych należy wskazać, że zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie zwolnienia przedmiotowego
Fragment:
Powyższe decyzje zostały wydane na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy z dnia 15 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz Regulaminu opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie (Uchwała Senatu Uniwersytetu z dnia 29 września 2014 r.) Uniwersytet wystawił formularz PIT-8C obejmujący kwotę 4.050 złotych tytułem zwolnienia od opłaty czesnego. Z wyżej cytowanych przepisów o szkolnictwie wyższym wynika, że uczelnia publiczna może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane m.in. z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych. Jednak dziekan, decyzją wydaną zgodnie z uchwałą Senatu uczelni publicznej, może zwolnić w całości lub części z tych opłat m.in. studentów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Zatem w sytuacji, gdy zwolnienie Wnioskodawczyni z opłaty za studia niestacjonarne, z uwagi na wyjątkowo trudną sytuację materialną ma charakter świadczenia pomocy materialnej i spełnia pozostałe warunki przewidziane w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to tego rodzaju świadczenie korzysta – jako mieszczące się w dyspozycji powołanego przepisu – ze zwolnienia od podatku. Zatem przedmiotowe świadczenie nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu i nie należy wykazywać tej kwoty w zeznaniu rocznym.
2017
7
cze

Istota:
 • zwolnienie od podatku VAT usług edukacyjnych
 • brak obowiązku dokumentowania ww. usług fakturami
 • Fragment:
  Wnioskodawca zamierza, przy udziale nauczycieli, o których mowa powyżej świadczyć usługi polegające na prowadzeniu nauczania (dalej: „ Usługi edukacyjne ”) na rzecz innych podmiotów będących organami prowadzącymi w rozumieniu przepisów u.s.o. na podstawie umów zawieranych z tymi podmiotami. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy świadczenie Usług edukacyjnych przez Wnioskodawcę będzie podlegało zwolnieniu od podatku od towarów i usług (dalej: „ podatek VAT ”)? Czy Wnioskodawca będzie zwolniony z obowiązku udokumentowania wykonania Usług edukacyjnych fakturami VAT? Zdaniem Wnioskodawcy: Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 Zdaniem Wnioskodawcy świadczenie Usług edukacyjnych przez Wnioskodawcę będzie podlegało zwolnieniu od podatku VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.; dalej: „ ustawa o VAT ”) usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane zwolnione są od podatku VAT. Z powyższego wynika, że aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie, dany podmiot musi łącznie: być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów u.s.o.
  2017
  10
  maj

  Istota:
  Zwolnienie od podatku usług edukacyjnych rozwijających zainteresowania i hobby uczestników oraz zwolnienie od podatku usług kształcenia zawodowego.
  Fragment:
  Preferencyjna stawka podatku VAT przy tych usługach zrównuje podmioty świadczące „ warsztatowe usługi edukacyjne ”, poszerza się rynek usług i ich jakość. Mobilizuje podmioty świadczące usługi do dokształcania się w danej dziedzinie rzemieślniczej i/lub pochodnej, na własny koszt, by w przyszłości móc nadal świadczyć usługi na rzecz organizacji społecznych, fundacji, organizacji samorządowych czy rządowych. Stanowisko do pytania nr 2 (zdarzenie przyszłe). Zastosowanie stawki podstawowej 23% VAT w przypadku organizacji i świadczenia usług edukacyjnych - warsztatów rzemieślniczych, nie wynagradzanych ze środków publicznych, budżetowych, czy UE, a tylko z funduszy uczestników uważa Pani za właściwe i zgodne z ustawą, gdy nie posiada Pani akredytacji na te warsztaty szkoleniowe. W chwili uzyskania akredytacji powinna być zastosowana stawka zwolniona z VAT. Uważa Pani, że wkład Pani pracy własnej jako organizatora i zaangażowanie jest takie samo w obu przypadkach. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest: nieprawidłowe – w zakresie zwolnienia od podatku usług edukacyjnych rozwijających zainteresowania i hobby uczestników, prawidłowe – w zakresie zwolnienia od podatku usług kształcenia zawodowego.
  2017
  15
  lut

  Istota:
  Zwolnienie od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług polegających na prowadzeniu nauczania na podstawie umów zawieranych z innymi podmiotami oraz sposób dokumentowania tych usług
  Fragment:
  W ocenie Wnioskodawcy nie ma on obowiązku dokumentowania wykonania Usług edukacyjnych fakturami VAT, chyba że żądanie ich wystawienia zostanie zgłoszone przez nabywcę ww. usług w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Uzasadnienie. Zgodnie z art. 106b ust. 2 Ustawy o VAT podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie m.in. art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o VAT. Jednakże, zgodnie z art. 106b ust. 3 Ustawy o VAT na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest generalnie obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż zwolnioną jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Skoro jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 świadczenie Usług edukacyjnych będzie stanowiło sprzedaż zwolnioną od podatku na podstawie m.in. art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o VAT, to Wnioskodawca nie ma obowiązku dokumentowania wykonania Usług edukacyjnych fakturami VAT, chyba że żądanie ich wystawienia zostanie zgłoszone przez nabywcę ww. usług w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
  2017
  11
  lut

  Istota:
 • zwolnienie od podatku VAT usług edukacyjnych
 • brak obowiązku dokumentowania ww. usług fakturami VAT
 • Fragment:
  Wnioskodawca zamierza, przy udziale nauczycieli, o których mowa powyżej świadczyć usługi polegające na prowadzeniu nauczania („ Usługi edukacyjne ”) na rzecz innych podmiotów będących organami prowadzącymi w rozumieniu przepisów u.s.o. na podstawie umów zawieranych z tymi podmiotami. Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że skoro w oparciu o art. 82 ustawy o systemie oświaty, szkoła uzyska wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez właściwy organ to oznacza, że będzie jednostką objętą systemem oświaty. Jednocześnie, w ramach prowadzonej niepublicznej szkoły świadczone będą usługi edukacyjne, polegające na prowadzeniu nauczania na rzecz innych podmiotów. Tym samym w analizowanej sprawie spełnione zostaną przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług w odniesieniu do świadczonych usług edukacyjnych, wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. Odnośnie wystawienia faktury dokumentującej wykonanie przez Wnioskodawcę usług edukacyjnych należy wskazać, że zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.
  2017
  31
  sty

  Istota:
  Czy do świadczonych usług zajęć pozalekcyjnych prowadzonych dla uczniów szkół odstawowych i gimnazjalnych można stosować zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT?
  Fragment:
  Rozliczenie usług edukacyjnych świadczonych przez Wnioskodawcę dla JST następuje transzami na podstawie F Vat wystawianych przez Wnioskodawcę za zrealizowane godziny dydaktyczne. JTS reguluje należność jako Beneficjent środków z EFS w uzgodnionym terminie i w ramach budżetu zatwierdzonego we wniosku o dofinansowanie projektu. W uzupełnieniu wniosku podano ponadto, że: Świadczone przez Wnioskodawcę usługi będące przedmiotem wniosku (w związku z faktem zlecenia ich przez JST działającej na rzecz szkół i ich uczniów) stanowią usługi na rzecz dzieci i młodzieży świadczone na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty – ustawa o systemie oświaty art. 1 pkt 15. Wnioskodawca nie jest podmiotem sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania. Wnioskodawca nie posiada statusu uczelni, jednostki naukowej PAN ani jednostki badawczo-rozwojowej w zakresie kształcenia na poziomie wyższym. W związku z tym, że prowadzone przez Wnioskodawcę zajęcia pozalekcyjne skierowane są do uczniów, którzy zakończyli obowiązek (...)
  2017
  4
  sty

  Istota:
  Zwolnienie od podatku VAT usług edukacyjnych oraz obowiązek dokumentowania ww. usług fakturami VAT.
  Fragment:
  Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą m.in. kwestii czy świadczenie Usług edukacyjnych będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że skoro w oparciu o art. 82 ustawy o systemie oświaty, szkoła uzyska wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez właściwy organ to oznacza, że będzie jednostką objętą systemem oświaty. Jednocześnie, w ramach prowadzonej niepublicznej szkoły świadczone będą Usługi edukacyjne, polegające na prowadzeniu nauczania na rzecz innych podmiotów. Tym samym w analizowanej sprawie spełnione zostaną przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług do świadczonych usług edukacyjnych, wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe. Ponadto Wnioskodawca ma wątpliwości czy będzie zwolniony z obowiązku dokumentowania wykonania usług edukacyjnych fakturami VAT. Odnośnie wystawienia faktury dokumentującej wykonanie przez Wnioskodawcę usług edukacyjnych należy wskazać, że zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.
  2016
  31
  gru

  Istota:
  Czy do świadczonych usług zajęć pozalekcyjnych prowadzonych dla uczniów szkół odstawowych i gimnazjalnych można stosować zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT?
  Fragment:
  (...) usługi edukacyjne świadczone przez Spółkę za pośrednictwem JST, na rzecz uczniów, którzy zakończyli obowiązek szkolny w myśl ustawy o systemie oświaty, a kontynuują obowiązek nauki, będą zwolnione od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c., zmienia ww. interpretację z urzędu stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 marca 2012 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach został złożony wniosek z dnia 12 marca 2012 r., uzupełniony w dniu 8 czerwca 2012 r. pismem z dnia 4 czerwca 2012 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy usługi edukacyjne świadczone przez Spółkę za pośrednictwem JST, na rzecz uczniów, którzy zakończyli obowiązek szkolny w myśl ustawy o systemie oświaty, a kontynuują obowiązek nauki, będą zwolnione od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Spółka, zwana dalej „ Wnioskodawcą ”, prowadzi działalność na podstawie wpisu do KRS. W ramach wykonywanej działalności prowadzi różne szkolenia w tym zajęcia dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z zakresu technik komputerowych, technik koncentracji i technik pamięciowych oraz przedmiotów ogólnokształcących, tj. geografia, matematyka, chemia czy j. polski.
  2016
  23
  gru
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.