Usługi dziennikarskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi dziennikarskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
11
paź

Istota:

Usługę świadczoną w ramach umowy z Radiem uznać należy za usługę dziennikarską, dla której ustawodawca nie przewidział ani obniżonej stawki podatku ani zwolnienia od podatku. Usługa ta podlega więc opodatkowaniu na podstawie art. 146f pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy stawką podatku w wysokości 23%.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy usługa świadczona przez Wnioskodawcę na rzecz Radia w opisanym stanie faktycznym jest usługą dziennikarską opodatkowaną stawką VAT 23%, czy ze względu na kulturalno-rozrywkowy charakter audycji jest usługą kulturalną podlegającą zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art . 43 ust . 1 pkt . 33 lit. b) Ustawy o VAT ... Zdaniem Wnioskodawcy usługi świadczone w ramach zawartej umowy z Radiem powinny być opodatkowane stawką 23%. Wnioskodawca rozpoczynając działalność w Radiu zakwalifikował swoje usługi Redaktora jako usługi dziennikarskie i zastosował stawkę podatku VAT 23%, powołując się na interpretację indywidualną z dnia 21.10.2013, sygn. IPPP1/443-865/13-2/PR Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Ponieważ usługa realizowana przez Wnioskodawcę jest tworzeniem radiowego utworu audialnego o tematyce społeczno-informacyjnej przedstawionej i komentowanej w sposób rozrywkowo-satyryczny, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że sposób przedstawiania informacji nie zmienia kwalifikacji usługi i powinna być ona zakwalifikowana jako usługa dziennikarska. Z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) Ustawy o VAT wynika, że warunkiem zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla usług kulturalnych muszą być spełnione przesłanki o charakterze podmiotowym i przedmiotowym jednocześnie.

2014
28
maj

Istota:

Opodatkowanie usług świadczonych na podstawie umowy dziennikarskiej oraz zastosowania właściwej stawki podatkowej

Fragment:

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawczyni zamierza m.in. zawrzeć z ogólnopolską stacją radiową umowę o świadczenie usług dziennikarskich, na podstawie której zobowiąże się, za ustalonym wynagrodzeniem, do przygotowania i poprowadzenia audycji radiowej. W ramach swoich usług Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do samodzielnego tworzenia radiowych utworów audialnych, przede wszystkim o tematyce społeczno-politycznej przeznaczonych do rozpowszechniania w ramach programu radiowego. Wnioskodawczyni w ramach świadczenia usługi dziennikarskiej przenosić będzie na kontrahentów (stacje radiowe, redakcje prasowe, wydawców etc.) autorskie prawa majątkowe w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do części stworzonych przez siebie utworów za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie za świadczone usługi dziennikarskie wypłacane będzie w formie honorariów autorskich. Wnioskodawczyni realizować będzie powyższe czynności w sposób samodzielny i ponosić będzie odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy wobec osób trzecich. Wątpliwości Wnioskodawczyni na tle przedstawionego opisu sprawy sprowadzają się do kwestii zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla opisywanych usług. Zatem, usługi dziennikarskie będą świadczone za wynagrodzeniem wypłacanym w formie honorariów autorskich tj. przeniesienia praw do niektórych utworów o tematyce społeczno-politycznej na rzecz innego podmiotu, nie będą one korzystały ze zwolnienia z opodatkowania, w związku z wyłączeniem, o którym mowa w art. 43 ust. 19 pkt 5 ustawy.

2011
1
maj

Istota:

1) Czy usługi reportersko-dziennikarskie sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.40.10-00.00 "Usługi świadczone przez agencje informacyjne" korzystają ze zwolnienia przedmiotowego w podatku od towarów i usług?
2) Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego stosownie do art. 86 ust. 1 w związku z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT?

Fragment:

W przedstawionym stanie faktycznym podatnik świadczy usługi dziennikarskie, które organ statystyczny sklasyfikował w grupowaniu PKWiU 92.40.10-00.00 - „usługi świadczone przez agencje informacyjne”. Powyższe usługi zostały wyłączone, kolejno: ze zwolnienia w podatku od towarów i usług i z opodatkowania obniżoną 7% stawką podatku od towarów i usług. Tym samym właściwą stawką podatku od towarów i usług dla usług sklasyfikowanych wg PKWiU 92.40.10-00.00 – jest podstawowa 22% stawka podatku od towarów i usług. Również w stanie prawnym obowiązującym do 30.04.2004 r. tj. w okresie obowiązywania ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) usługi agencji informacyjnych - jako mieszczące się w podbranży KU 66102 „działalność agencji prasowych i fotograficznych „ - podlegały opodatkowaniu stawką 22%. Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto informuje, że za prawidłową klasyfikację usług i towarów ponosi całkowitą odpowiedzialność wyłącznie jednostka świadcząca usługi i sprzedająca towary. Organ podatkowy może jedynie potwierdzić zasadność stosowanych przez podatnika stawek podatku VAT przy sprzedaży towarów i usług, prawidłowo przez niego zaklasyfikowanych.

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik jest dziennikarzem telewizyjnym współpracującym ze stacją telewizyjną na podstawie umowy o dzieło. W ramach umowy przygotowuje utwory telewizyjne w postaci prac redaktora opracowane według wskazówek zleceniodawcy. Zleceniodawca nabywa prawa autorskie do utworu.
Z związku z powyższym podatnik pyta, czy czynności wykonywane w ramach przedmiotowej umowy o dzieło na rzecz stacji telewizyjnej będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług.
Wnioskodawca stoi na stanowisku, że powyższe czynności nie będą wykonywane w ramach samodzielnie wykonywanej działalności i nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

W konkluzji należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie uznanie lub nie uznanie wnioskodawcy za podatnika podatku VAT uzależnione będzie od łącznego spełnienia wymienionych wyżej ustawowych kryteriów zawartych w art. 15 ust. 3 pkt. 3 ustawy o VAT. Analizując przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny należy zauważyć, iż przychody uzyskiwane z dziennikarstwa są kwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotowa umowa o dzieło tworzy stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności (stacją telewizyjną) a wykonującym zlecane czynności (dziennikarzem). Umowa ta określa warunki wykonania czynności (§ 1 – 7 umowy) oraz wysokość i zasady wypłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę (§ 8 – 10 umowy). Natomiast w zakresie odpowiedzialności wobec osób trzecich będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. prawo prasowe (Dz. U. z 1984 Nr 5 poz. 24 ze zm.). Zatem zgodnie z art. 24 ust. 4 tej ustawy, za treść przygotowywanych przez redakcję materiałów prasowych oraz za sprawy redakcyjne i finansowe redakcji w granicach określonych w statucie lub właściwych przepisach odpowiedzialny jest redaktor naczelny.

2011
1
kwi

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT usług dziennikarskich.

Fragment:

Zapytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usług dziennikarskich. Zajęto następujące stanowisko: Zdaniem Podatnika usługi dziennikarskie sklasyfikowane pod wyżej wymienionym symbolem są zwolnione z podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zmianami), stosownie do swojej właściwości miejscowej, naczelnik urzędu skarbowego (...), na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W związku z powyższym udzielam interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następująco: Świadczone przez Pana usługi dziennikarskie dla których podał Pan symbol PKWiU 92.40.10 samoistnie nie występują w PKWiU natomiast pod tym symbolem zostały sklasyfikowane usługi agencji informacyjnych. Będą one podlegały opodatkowaniu lub zwolnieniu w zależności od tego co będzie przedmiotem wykonywanych usług dziennikarskich bowiem (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wykonywane usługi dziennikarskie, które Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi zaklasyfikował do grupowania PKWiU 92.40.10-00.00 - "Usługi świadczone przez agencje informacyjne" są zwolnione przedmiotowo z podatku od towarów i usług ?

Fragment:

(...) usługi dziennikarskie, które organ statystyczny sklasyfikował w grupowaniu PKWiU 92.40.10-00.00 - "Usługi świadczone przez agencje informacyjne". Zatem świadczone przez Podatnika usługi, zgodnie z poz. 11 pkt 6) i poz. 12 pkt 2) cyt. załącznika Nr 4 zostały wyłączone z preferencji podatkowej, polegającej na stosowaniu zwolnienia w podatku VAT i jako takie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ponieważ w przedstawionym stanie faktycznym nie pozwala przypisać usług świadczonych przez Podatnika, ani do wskazanej przez Podatnika poz. 155 załącznika Nr 3, ani do poz. 11 i 12 załącznika Nr 4 do ustawy o VAT zawierającego wykaz usług zwolnionych od podatku VAT - świadczenie przez Podatnika usług we wskazanym w zapytaniu zakresie podlega opodatkowaniu - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT - podstawową 22 % stawką podatku od towarów i usług. Jednocześnie tut. organ podatkowy zaznacza, że niniejsza interpretacja została udzielona na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika, czyli przy założeniu, że podany symbol PKWiU jest prawidłowy. Na podatniku ciąży bowiem obowiązek zaklasyfikowania wykonywanych usług. Zgodnie z art. 2 pkt. 6 i art. 8 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług towary i usługi objęte jej przepisami identyfikowane są przy pomocy klasyfikacji statystycznych.

2011
1
mar

Istota:

W ramach prowadzonej działalności świadczę na rzecz spółki produkującej, emitującej programy telewizyjne usługi dziennikarsko-dokumentacyjne w zakresie opracowania dzieła w postaci felietonów,sprawozdań i komentarzy dziennikarskich,obejmujących m. in opracowanie merytoryczne wszelkich potrzebnych materiałów do wykorzystania dla celów audycji telewizyjnych.Wg Urzędu Statystycznego powyższe usługi zostały sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.40.10-00.00 "Usługi świadczone przez agencje informacyjne".Czy wykonywane usługi są zwolnione przedmiotowo z podatku VAT. Jeśli nie, to czy jestem uprawniona do odliczania podatku naliczonego stosownie do art.86 ust.1 w związku z art.88 ust,1 pkt.2 ustawy o VAT.

Fragment:

(...) usług dziennikarsko- dokumentacyjnych w zakresie opracowania felietonów, sprawozdań i komentarzy dziennikarskich stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe. Wg stanu faktycznego przedstawionego we wniosku podatnik świadczy usługi dziennikarsko-dokumentacyjne w zakresie opracowania działań w postaci felietonów, sprawozdań i komentarzy dziennikarskich, obejmujących m.in opracowanie merytoryczne wszelkich potrzebnych materiałów do wykorzystania dla celów audycji telewizyjnych na rzecz spółki produkującej i/lub emitującej programy telewizyjne.W ramach powyższego zakresu czynności podatnik przygotowuje opracowania obejmujące propozycje dotyczące sposobu prowadzenia audycji telewizyjnej oraz przygotowuje dokumentacje do tych audycji. W szczególności, w przypadku programów typu reporterskiego lub talk-show.Podatnik nie użycza swojego wizerunku w ramach emitowanych przez spółkę audycji telewizyjnych. Podatniczka podaje też, że według Urzędu Statystyczngo w Łodzi powyższe usługi zostały sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.40.10-00.00"Usługi świadczone przez agencje informacyjne" Zapytanie i stanowisko podatnika1)czy wykonywane przez podatnika usługi są zwolnione przedmiotowo z podatku VAT ?2)Czy podatnik jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego stosownie do art.86 ust.1 w zwiazku z art.88 ust.1 pkt.2 ustawy o VAT jeżeli odpowiedź na pytanie pierwsze jest negatywna .

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawką opodatkowane są usługi dziennikarskie wykonywane w telewizji publicznej?

Fragment:

W stanie faktycznym opisanym we wniosku podatnik-prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług dziennikarskich- przygotowanie materiałów, reportaży, felietonów dla telewizji publicznej nie są to więc usługi, o których mowa w w/w załączniku poz.12, które dotyczą tylko usług wykonywanych przez radio i telewizję( PKWiU 92.2) i w sytuacji opisanej w piśmie z dnia 24.06.2005r. i z dnia 02.08.2005r.nie mają zastosowania. Interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia stanu faktycznego. Interpretacja jest aktualna według stanu prawnego na dzień jej dokonywania i do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego.

2011
1
mar

Istota:

Przedmiotem zapytania jest ustalenie, czy Podatnik jest uprawniony do odliczania podatku naliczonego, który dotyczy opodatkowanych usług (usługi dziennikarsko-dokumentacyjne)stosownie do art. 86 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Fragment:

Z opisanego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności, Podatnik świadczy na rzecz spółki produkującej i/lub emitującej programy telewizyjne (dalej jako "Spółka"), usługi dziennikarsko-dokumentacyjne w zakresie opracowania dzieła w postaci felietonów, sprawozdań i komentarzy dziennikarskich, obejmujących m.in. opracowanie merytoryczne wszelkich potrzebnych materiałów do wykorzystania dla celów audycji telewizyjnych. Z przedłożonej umowy o dzieło , zgodnie z § 3 wynika, że " z chwilą stworzenia (ustalenia) każdego konkretnego dzieła Autor przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych (do artystycznego wykonania) do dzieła wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego". Podatnik ponosi ryzyko wynikające z jego odpowiedzialności wobec osób trzecich. Umowa nie zawiera żadnych postanowień ograniczających odpowiedzialność Podatnika wobec osób trzecich, ani przenoszących taką odpowiedzialność na Spółkę. Podatnik wystąpił do Urzędu Statystycznego w Łodzi w celu wydania opinii w kwestii właściwego grupowania statystycznego. Zgodnie z otrzymaną w dniu 18.08.2005 r. opinią (w załączeniu) powyższe usługi zostały sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.40.10-00.00 "Usługi świadczone przez agencje informacyjne". Przedmiotem zapytania jest ustalenie, (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy usługi PKWiU 92.40.10-00.00 świadczone przez agencje informacyjne są zwolnione od podatku VAT, a w przypadku opodatkowania tych usług, czy podatnik uprawniony jest do odliczenia podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 w związku z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Fragment:

W efekcie usługi dziennikarskie w świetle opisanego stanu faktycznego powinny podlegać zwolnieniu przedmiotowemu z podatku VAT stosownie do dyspozycji 11 załącznika nr 4 do ustawy VAT. Ad. nr 2. Zdaniem Strony, jeśli usługi przez nią wykonywane podlegają zwolnieniu przedmiotowemu z opodatkowania podatkiem VAT, to udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 2 jest bezcelowe. Natomiast jeśli usługi wykonywane przez Stronę są opodatkowane podatkiem VAT, to jej zdaniem ma prawo dokonywać odliczenia podatku naliczonego związanego ze świadczeniem usług opisanych w stanie faktycznym. Strona zwraca uwagę na to, że jej działalność powinna być traktowana na gruncie ustawy o podatku dochodowym jako działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy. Z tego też względu w przypadku Strony nie zachodzi przypadek odliczania poszczególnych wydatków jako kosztów uzyskania przychodu ? koszty uzyskania przychodu określane są ryczałtowo, jako procent przychodów podatnika. Sytuacja powyższa nie oznacza, że jeśli usługi określone w stanie faktycznym opodatkowane byłyby podatkiem VAT to nie mógłby on w ogóle odliczać podatku naliczonego. Taka teza byłaby całkowitym zaprzeczeniem istoty konstrukcji podatku od wartości dodanej jakim jest podatek VAT.