IPTPB1/4511-286/15-2/ASZ | Interpretacja indywidualna

Usługi doradcze – źródło przychodów, możliwość opodatkowania podatkiem liniowym
IPTPB1/4511-286/15-2/ASZinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. podatek liniowy
 3. usługi doradcze
 4. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług doradczych za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz opodatkowania dochodu uzyskiwanego z tytułu ich wykonywania tzw. podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest właścicielem udziałów stanowiących ok. 87% kapitału zakładowego Spółki pod firmą: X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. (dalej jako: X). Wnioskodawczyni wchodzi w skład Zarządu Spółki X i pełni funkcję Prezesa Zarządu na podstawie powołania, i otrzymuje od Spółki wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu określone w uchwale Rady Nadzorczej. Wnioskodawczyni nie łączy ze Spółką X żadna umowa dotycząca pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, w szczególności umowa o pracę, umowa o zarządzanie, kontrakt menedżerski, ani inna umowa o podobnym charakterze.

Wnioskodawczyni pełni ponadto funkcję Członka Zarządu Spółki pod firmą: Y Spółka Akcyjna z siedzibą w P. (dalej jako: Y) na podstawie powołania i otrzymuje od Spółki wynagrodzenie z tego tytułu określone w uchwale Rady Nadzorczej. Wnioskodawczyni nie łączy ze Spółką Y żadna umowa dotycząca pełnienia funkcji Członka Zarządu, w szczególności umowa o pracę, umowa o zarządzanie, kontrakt menedżerski, ani inna umowa o podobnym charakterze.

Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako przedsiębiorca będący osobą fizyczną. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawczyni będzie świadczenie usług doradztwa dla przedsiębiorstw (PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania). Po zarejestrowaniu działalności w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) i spełnieniu innych wymogów formalnych Wnioskodawczyni zamierza zawrzeć ze Spółką X i Spółką Y umowy o świadczenie usług doradczych, na podstawie których Wnioskodawczyni będzie świadczyć na rzecz każdej ze Spółek, za wynagrodzeniem, usługi doradcze obejmujące:

 • doradztwo w zakresie planów finansowych Spółek, w tym dotyczące procesu przygotowywania rocznych i wieloletnich planów finansowych, opiniowania projektów planów finansowych, realizacji planów finansowych,
 • doradztwo w zakresie optymalizacji wskaźników finansowych Spółek, w tym dotyczące analizy wydatków i kosztów, przygotowywania projektów planów oszczędnościowych i ich wdrażania,
 • doradztwo w zakresie kalkulacji kosztów i przychodów w konkretnych przypadkach na potrzeby wewnętrzne Spółek, w tym na potrzeby składania ofert, opracowania cenników, wprowadzania nowych produktów, inwestycji,
 • doradztwo w zakresie przygotowania metod i procedur do analizy rentowności projektów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia i udoskonalenia systemów księgowych Spółek,
 • inne doradztwo z zakresu finansów.

Dodatkowo tylko na rzecz Spółki X Wnioskodawczyni może świadczyć usługi doradcze dotyczące strategii rozwoju, inwestycji, marketingu i PR.

Wnioskodawczyni będzie wykonywać wszystkie czynności składające się na usługi doradcze, wymienione powyżej, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Na podstawie umów o świadczenie usług doradczych Wnioskodawczyni będzie świadczyć wyłącznie usługi wymienione powyżej. Umowy o świadczenie usług doradczych nie będą obejmowały reprezentacji Spółek, ani prowadzenia ich spraw. Na podstawie umów o świadczenie usług doradczych Wnioskodawczyni nie będzie uprawniona do podejmowania w imieniu Spółek wiążących decyzji w związku z przedmiotem świadczonych usług. Umowy o świadczenie usług doradczych nie będą miały charakteru umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub innych umów o podobnym charakterze.

Jednocześnie ze świadczeniem usług doradczych Wnioskodawczyni nadal będzie pełnić funkcję Prezesa Zarządu w Spółce X i Członka Zarządu w Spółce Y oraz będzie otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Zarządach Spółek na podstawie uchwał Rad Nadzorczych.

W Spółkach X i Y zakresy czynności Członków Zarządu wykonywanych w ramach pełnienia funkcji zostały doprecyzowane w uchwałach określających sposób działania Zarządu.

Umowy o świadczenie usług doradczych z Wnioskodawczynią zostaną zawarte z zachowaniem szczególnych zasad reprezentacji Spółek przewidzianych dla zawierania umów z Członkami Zarządu (na podstawie art. 210 Kodeksu spółek handlowych dla Spółki X i art. 379 Kodeksu spółek handlowych – dla Spółki Y).

Wnioskodawczyni nie wykonuje, ani nie wykonywała czynności odpowiadających usługom doradczym w ramach stosunku pracy, ani na rzecz Spółki X, ani na rzecz Spółki Y.

Umowy o świadczenie usług doradczych, jakie Wnioskodawczyni zamierza zawrzeć ze Spółkami X i Y, będą mieć taką samą konstrukcję prawną i w szczególności będą zawierać postanowienia, według których:

 • Wnioskodawczyni będzie świadczyć usługi doradcze na własne ryzyko i odpowiedzialność,
 • Wnioskodawczyni będzie ponosić odpowiedzialność za wykonywanie usług doradczych wobec każdej ze Spółek oraz wobec osób trzecich,
 • Wnioskodawczyni w związku ze świadczeniem usług doradczych nie będzie podlegać kierownictwu żadnej ze Spółek,
 • Wnioskodawczyni będzie samodzielnie określać miejsce i czas świadczenia usług doradczych na rzecz Spółek,
 • przy świadczeniu usług doradczych Wnioskodawczyni będzie miała prawo posługiwać się osobami trzecimi,
 • wszystkie koszty związane ze świadczeniem usług doradczych, w tym w szczególności koszty związane z pozyskaniem sprzętu i materiałów, Wnioskodawczyni będzie ponosić we własnym zakresie.

Wnioskodawczyni przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej zamierza, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, złożyć oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej stawką liniową podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszącą 19% podstawy obliczenia podatku, na zasadach określonych w art. 30c powołanej ustawy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wynagrodzenie, które Wnioskodawczyni ma otrzymywać na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych zawartej ze Spółką X oraz na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych zawartej ze Spółką Y, może zostać zakwalifikowane jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i czy w związku z tym Wnioskodawczyni ma prawo do opodatkowania stawką liniową podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszącą 19% podstawy obliczenia podatku na zasadach określonych w art. 30c powołanej ustawy dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia w ramach prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej usług doradczych na rzecz Spółki X i Spółki Y...

Zdaniem Wnioskodawczyni, przychody uzyskiwane przez Nią z tytułu świadczenia usług doradczych na podstawie umów o świadczenie usług zawartych ze Spółką X i Spółką Y będą stanowić przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z planowanym złożeniem oświadczenia o wyborze sposobu opodatkowania stawką liniową, zgodnie z art. 9 ust. 2 tej ustawy, dochód Wnioskodawczyni uzyskany ze świadczenia usług doradczych będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy.

Działalność jaką zamierza wykonywać Wnioskodawczyni, polegająca na świadczeniu usług doradczych, odpowiada definicji pozarolniczej działalności gospodarczej określonej w art. 5a pkt 6 powyższej ustawy. Będzie bowiem działalnością zarobkową o charakterze usługowym, prowadzoną przez Wnioskodawczynię we własnym imieniu, bez względu na jej rezultat w sposób zorganizowany i ciągły, na podstawie wpisu do CEIDG.

W planowanej sytuacji nie wystąpi również żaden z negatywnych warunków wskazanych w art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, których łączne spełnienie wyłącza uznanie danych czynności za pozarolniczą działalność gospodarczą. Jak bowiem wskazano we wniosku ORD-IN, Wnioskodawczyni świadcząc usługi doradcze na rzecz Spółki X i Spółki Y:

 • będzie ponosić odpowiedzialność za rezultat oraz wykonywanie czynności także wobec osób trzecich, wobec czego nie będzie spełniony negatywny warunek określony w art. 5b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy,
 • nie będzie podlegać kierownictwu zlecających Spółek i będzie samodzielnie określać czas i miejsce świadczenia usług, wobec czego nie będzie spełniony negatywny warunek określony w art. 5b ust. 1 pkt 2 tej ustawy,
 • będzie ponosić ryzyko gospodarcze związane ze świadczeniem usług (m.in. poprzez ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe wykonywanie usług wobec Spółek, ponoszenie odpowiedzialności za działania osób trzecich, którymi będzie mogła się posługiwać przy świadczeniu usług, ponoszenie odpowiedzialności wobec Spółek z tytułu zobowiązań do zachowania poufności, ponoszenie ryzyka obniżenia wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług w przypadku zmniejszenia zapotrzebowania na usługi lub nieprawidłowego świadczenia usług, ponoszenie we własnym zakresie kosztów związanych ze świadczeniem usług, wobec czego nie będzie spełniony negatywny warunek określony w art. 5b ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Przychody uzyskane z tytułu świadczenia przez Wnioskodawczynię usług doradczych nie będą także zaliczone do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Brak możliwości kwalifikacji wspomnianych przychodów, jako pochodzących ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 4-9, jest oczywisty i nie wymaga szczegółowej analizy. Nie mogą one również być przychodami ze źródeł wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, w szczególności ze stosunku pracy, albowiem umowy o świadczenie usług doradczych opisane we wniosku nie kreują stosunku pracy. W przypadku umów o świadczenie usług doradczych nie wystąpią podstawowe cechy stosunku pracy w postaci obowiązku świadczenia pracy pod kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.

W ocenie Wnioskodawczyni, przychody uzyskiwane przez Nią z tytułu świadczenia usług doradczych nie mogą być także zakwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy. Kategorie przychodów z działalności wykonywanej osobiście zostały szczegółowo wymienione w art. 13 pkt 2-9 ww. ustawy.

Zastosowanie kategorii przychodów z działalności wykonywanej osobiście, wymienionych w art. 13 pkt 2-6, do planowanej sytuacji Wnioskodawczyni można wykluczyć a priori i bez szczegółowej analizy. Przychody Wnioskodawczyni z tytułu świadczenia usług doradczych nie będą także przychodami z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 13 pkt 8 tej ustawy, pomimo tego że będą przychodami z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia uzyskiwanymi od osoby prawnej. Wnioskodawczyni będzie bowiem uzyskiwała przychody na podstawie umów o świadczenie usług zawieranych w ramach prowadzonej przez Nią pozarolniczej działalności gospodarczej, a to zgodnie z treścią art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłącza uznanie przychodów za pochodzące z działalności wykonywanej osobiście na podstawie tego przepisu.

Do przychodów z działalności wykonywanej osobiście przepisy zaliczają także przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 ww. ustawy) oraz przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 13 pkt 9 tej ustawy).

W świetle powyższych przepisów należy wskazać, że istnieje wyraźne rozgraniczenie pomiędzy czynnościami jakie Wnioskodawczyni będzie wykonywać jako Prezes Zarządu Spółki X i Członek Zarządu Spółki Y, a usługami doradczymi jakie będzie świadczyć na rzecz tych Spółek w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na podstawie umów o świadczenie usług doradczych.

W ocenie Wnioskodawczyni umowy o świadczenie usług doradczych nie będą miały charakteru umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich, ani umów o podobnym charakterze, albowiem usługi doradcze nie obejmują żadnych czynności zarządzania Spółkami.

Jako Prezes Zarządu Spółki X i Członek Zarządu Spółki Y Wnioskodawczyni będzie wykonywała czynności zarządzania Spółkami wchodzące w zakres kompetencji i obowiązków członków zarządu wynikających z Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów, statutu Spółki Y i umowy Spółki X i uchwał organów Spółek. Do czynności zarządzania Spółkami, które będzie wykonywała Wnioskodawczyni należą m.in.: prowadzenie spraw Spółek, reprezentacja Spółek w czynnościach sądowych i pozasądowych, zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu (jako Prezes Zarządu Spółki X lub jako Członek Zarządu w zastępstwie Prezesa w Spółce Y), zwoływanie walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników, przygotowywanie wniosków i projektów uchwał na walne zgromadzenia i zgromadzenia wspólników, udział w sporządzaniu sprawozdań z działalności Spółek, prowadzenie księgi udziałów, składanie wniosków i dokumentów do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, podejmowanie decyzji personalnych i zarządzanie pracownikami Spółek. Czynności zarządzania Wnioskodawczyni będzie wykonywała na podstawie prawnej odmiennej od umów o świadczenie usług doradczych, a mianowicie na podstawie uchwał o powołaniu. Będzie też otrzymywała wynagrodzenie za czynności zarządzania, które będzie odrębne od wynagrodzenia za świadczenie usług doradczych i będzie wypłacane na odrębnej podstawie prawnej. Wynagrodzenie z tytułu czynności zarządzania Spółkami otrzymywane przez Wnioskodawczynię będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach przewidzianych dla przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Zakres czynności zarządzania Spółkami i zakres czynności składających się na świadczenie usług doradczych będą od siebie całkowicie odrębne. W szczególności w zakresie świadczenia usług doradczych Wnioskodawczyni nie będzie zarządzała Spółkami X i Y i nie będzie miała prawa do podejmowania wiążących dla Spółek decyzji dotyczących przedmiotu usług doradczych. W ramach świadczenia usług doradczych Wnioskodawczyni będzie jedynie doradzała Spółkom wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, w tym przekazując Spółkom analizy, raporty, projekty i inne opracowania. Spółki będą mogły wykorzystywać efekty usług doradczych Wnioskodawczyni po ich akceptacji i podjęciu odpowiednich decyzji przez właściwe organy Spółek, w tym Zarządy składające się w obu Spółkach z więcej niż jednej osoby i podejmujące decyzje zarządcze kolegialnie, zgodnie z odpowiednimi przepisami i aktami wewnętrznymi Spółek.

W konsekwencji, przychody Wnioskodawczyni ze świadczenia usług doradczych nie będą mogły być uznane za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani na podstawie art. 13 pkt 7 ww. ustawy, ani na podstawie art. 13 pkt 9 tej ustawy. Przychody te należy zakwalifikować jako pochodzące z pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Po pomniejszeniu przychodów z tytułu świadczenia usług doradczych o koszty uzyskania przychodu, zgodnie z odpowiednimi przepisami, Wnioskodawczyni będzie miała prawo do opodatkowania uzyskanego dochodu liniową stawką podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ocenie Wnioskodawczyni, fakt sprawowania przez Nią kontroli kapitałowej nad Spółką X nie stanowi przeszkody dla świadczenia na rzecz tej Spółki usług doradczych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przedmiotowa Spółka posiada osobowość prawną i jest podmiotem prawa odrębnym od Wnioskodawczyni, a Wnioskodawczyni nie ma statusu jedynego wspólnika, ani jedynego Członka Zarządu Spółki X.

Stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione w przedmiotowym wniosku jest akceptowane przez organy podatkowe, na co wskazują interpretacje indywidualne wydawane w zbliżonych sprawach, np. interpretacja indywidualna:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, obejmuje więc m.in. przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy, których poszczególne kategorie wymieniono w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 13 pkt 7 i 9 powołanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

 • przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Do przychodów z art. 13 pkt 7 ww. ustawy zalicza się otrzymane wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji na podstawie samego tylko aktu ustanowienia (np. powołania). Natomiast do przychodów z art. 13 pkt 9 tej ustawy należy zaliczyć otrzymane wynagrodzenia z tytułu m.in. umów o zarządzanie, gdyż osoby zarządzające spółką na podstawie takiej umowy nie pobierają wynagrodzenia wyłącznie z tytułu pełnionej funkcji, lecz z tytułu tej umowy.

Nadmienić należy, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy. Tym samym, przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją. Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem – zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest właścicielem udziałów stanowiących ok. 87% kapitału zakładowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawczyni wchodzi w skład Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i pełni funkcję Prezesa Zarządu na podstawie powołania, i otrzymuje od Spółki wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu określone w uchwale Rady Nadzorczej. Wnioskodawczyni nie łączy ze Spółką z ograniczona odpowiedzialnością żadna umowa dotycząca pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, w szczególności umowa o pracę, umowa o zarządzanie, kontrakt menedżerski, ani inna umowa o podobnym charakterze. Wnioskodawczyni pełni ponadto funkcję Członka Zarządu Spółki Akcyjnej na podstawie powołania i otrzymuje od tej Spółki wynagrodzenie z tego tytułu określone w uchwale Rady Nadzorczej. Wnioskodawczyni nie łączy ze Spółką Akcyjną żadna umowa dotycząca pełnienia funkcji Członka Zarządu, w szczególności umowa o pracę, umowa o zarządzanie, kontrakt menedżerski, ani inna umowa o podobnym charakterze.

Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, jako przedsiębiorca będący osobą fizyczną. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawczyni będzie świadczenie usług doradztwa dla przedsiębiorstw.

Wnioskodawczyni zamierza zawrzeć ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółką Akcyjną umowy o świadczenie usług doradczych, na podstawie których Wnioskodawczyni będzie świadczyć na rzecz każdej ze Spółek, za wynagrodzeniem, usługi doradcze. Umowy o świadczenie usług doradczych nie będą obejmowały reprezentacji Spółek, ani prowadzenia ich spraw. Na podstawie umów o świadczenie usług doradczych Wnioskodawczyni nie będzie uprawniona do podejmowania w imieniu Spółek wiążących decyzji w związku z przedmiotem świadczonych usług. Umowy o świadczenie usług doradczych nie będą miały charakteru umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub innych umów o podobnym charakterze. Jednocześnie ze świadczeniem usług doradczych Wnioskodawczyni nadal będzie pełnić funkcję Prezesa Zarządu w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i Członka Zarządu w Spółce Akcyjnej oraz będzie otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Zarządach Spółek na podstawie uchwał Rad Nadzorczych. Wnioskodawczyni nie wykonuje, ani nie wykonywała czynności odpowiadających usługom doradczym w ramach stosunku pracy, ani na rzecz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ani na rzecz Spółki Akcyjnej.

Wnioskodawczyni przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej zamierza złożyć oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej stawką liniową podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszącą 19% podstawy obliczenia podatku, na zasadach określonych w art. 30c powołanej ustawy.

Podkreślić należy, że na gruncie prawa podatkowego, o kwalifikacji przychodów uzyskiwanych w ramach wykonywanej działalności do określonego źródła przychodu decyduje rzeczywisty, faktyczny zakres świadczonych w ramach tej działalności usług. Mając na względzie cytowane wyżej przepisy stwierdzić należy, że jeżeli w istocie świadczone przez Wnioskodawczynię usługi na rzecz Spółek nie będą obejmować żadnych czynności związanych z zarządzaniem Spółkami, to przychody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię ze świadczenia tychże usług należy uznać za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się natomiast do możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług doradczych tzw. podatkiem liniowym, zauważyć należy, że zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (...).

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie do treści art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym – w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Natomiast, w myśl art. 30c ust. 1 cytowanej ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że możliwość opodatkowania dochodów 19% „podatkiem liniowym” dotyczy tylko i wyłącznie dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (tj. ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w istocie, jak wskazano we wniosku, Wnioskodawczyni w ramach świadczonych na rzecz Spółek usług nie będzie wykonywała żadnych czynności kierowania, czy zarządzania, to uzyskiwane z tego tytułu dochody będą mogły być opodatkowane „podatkiem liniowym”, tj. na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pod warunkiem wybrania tej formy opodatkowania w terminie określonym w cytowanych powyżej przepisach ww. ustawy).

Zastrzec trzeba również, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) nie jest ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania dowodowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Zatem, kwestia oceny, czy rzeczywiście wykonywane przez Wnioskodawczynię w ramach działalności gospodarczej usługi na rzecz Spółek nie noszą znamion czynności zarządzania może zostać zweryfikowana przez uprawniony organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Dokonanie oceny w tym zakresie wykracza bowiem poza ramy postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.