IPTPB1/4511-285/15-2/MD | Interpretacja indywidualna

Usługi doradcze – źródło przychodów, możliwość opodatkowania podatkiem liniowym
IPTPB1/4511-285/15-2/MDinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. podatek liniowy
 3. usługi doradcze
 4. wynagrodzenia
 5. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodu uzyskiwanego z tytułu świadczenia usług doradczych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w L. Spółka Akcyjna z siedzibą w ... (dalej jako: „Spółka”) na stanowisku analityka rynku w Dziale Marketingu. W ramach wykonywania obowiązków pracowniczych Wnioskodawczyni przygotowuje statystyczne analizy rynku sprzedaży produktów Spółki, które są wykorzystywane przez Spółkę w celach marketingowych. Obowiązki pracownicze Wnioskodawczyni nie obejmują żadnych czynności z zakresu produkcji, techniki lub technologii. Wnioskodawczyni świadczy pracę pod kierownictwem Spółki, w miejscu i czasie wskazanym przez Spółkę.

Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako przedsiębiorca będący osobą fizyczną. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawczyni będzie świadczenie usług doradztwa dla przedsiębiorstw (PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania). Po zarejestrowaniu działalności w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEiDG) i spełnieniu innych wymogów formalnych Wnioskodawczyni zamierza świadczyć usługi doradcze dla kilku podmiotów, w tym dla Spółki.

Wnioskodawczyni zamierza zawrzeć ze Spółką umowę o świadczenie usług doradczych obejmujących:

 1. doradztwo w zakresie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w przedsiębiorstwie Spółki, w tym dotyczące potrzeb i zasadności wprowadzania nowych rozwiązań, kosztów i korzyści technicznych wprowadzania nowych rozwiązań, doradztwo w zakresie projektowania i wdrażania nowych rozwiązań,
 2. doradztwo w zakresie maszyn i innego sprzętu wykorzystywanego w działalności produkcyjnej Spółki, w tym dotyczące stanu technicznego i efektywności wykorzystania sprzętu oraz utrzymania stanu technicznego sprzętu, przygotowywania i opiniowania projektów planów zmian w parku maszynowym, doradztwo w zakresie pozyskiwania nowego sprzętu,
 3. doradztwo w zakresie planowania produkcji i kontroli jakości produkcji,
 4. inne doradztwo z zakresu technologii i rozwiązań technicznych.

Usługi doradcze świadczone przez Wnioskodawczynię w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie będą obejmować statystycznych analiz rynku sprzedaży, analiz marketingowych ani innych czynności objętych zakresem obowiązków pracowniczych Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej zamierza nadal wykonywać na rzecz Spółki pracę w zakresie analiz marketingowych na podstawie umowy o pracę.

Umowa o świadczenie usług doradczych, jaką Wnioskodawczyni zamierza zawrzeć ze Spółką, będzie w szczególności zawierać postanowienia, według których:

 1. Wnioskodawczyni będzie świadczyć usługi na własne ryzyko i odpowiedzialność,
 2. Wnioskodawczyni będzie ponosić odpowiedzialność za wykonywanie usług wobec Spółki oraz wobec osób trzecich,
 3. Wnioskodawczyni w związku ze świadczeniem usług doradczych nie będzie podlegać kierownictwu Spółki,
 4. Wnioskodawczyni będzie samodzielnie określać miejsce i czas świadczenia usług doradczych na rzecz Spółki,
 5. Przy świadczeniu usług doradczych Wnioskodawczyni będzie miała prawo posługiwać się osobami trzecimi,
 6. Wszystkie koszty związane ze świadczeniem usług doradczych, w tym w szczególności koszty związane z pozyskaniem sprzętu i materiałów, Wnioskodawczyni będzie ponosić we własnym zakresie.

Wnioskodawczyni przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej zamierza, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, złożyć oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej stawką liniową podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszącą 19% podstawy obliczenia podatku, na zasadach określonych w art. 30c powołanej ustawy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni ma prawo do opodatkowania stawką liniową podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszącą 19% podstawy obliczenia podatku na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia w ramach prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej usług doradczych na rzecz Spółki, z którą Wnioskodawczynię wiąże umowa o pracę, obejmująca zakres obowiązków niepokrywający się z zakresem umowy o świadczenie usług doradczych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, będzie Ona miała prawo do opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz Spółki stawką liniową podatku dochodowego od osób fizycznych, przewidzianą w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Działalność, jaką zamierza wykonywać Wnioskodawczyni, polega na świadczeniu usług doradczych i odpowiada definicji pozarolniczej działalności gospodarczej, określonej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Będzie bowiem działalnością zarobkową o charakterze usługowym, prowadzoną przez Wnioskodawczynię we własnym imieniu, bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, na podstawie wpisu do CEiDG. W planowanej sytuacji nie wystąpi również żaden z negatywnych warunków wskazanych w art. 5b ust. 1 ww. ustawy, których łączne spełnienie wyłącza uznanie danych czynności za pozarolniczą działalność gospodarczą.

Jak bowiem wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, zawartym we wniosku, Wnioskodawczyni świadcząc usługi doradcze na rzecz Spółki:

 1. będzie ponosić odpowiedzialność za rezultat oraz wykonywanie czynności także wobec osób trzecich, wobec czego nie będzie spełniony negatywny warunek określony w art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 2. nie będzie podlegać kierownictwu Spółki i będzie samodzielnie określać czas i miejsce świadczenia usług, wobec czego nie będzie spełniony negatywny warunek określony w art. 5b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 3. będzie ponosić ryzyko gospodarcze związane ze świadczeniem usług (m.in. poprzez ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe wykonywanie usług wobec Spółki, ponoszenie odpowiedzialności za działania osób trzecich, którymi będzie mogła się posługiwać przy świadczeniu usług, ponoszenie odpowiedzialności wobec Spółki z tytułu zobowiązania do zachowania poufności, ponoszenie ryzyka obniżenia wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług w przypadku zmniejszenia zapotrzebowania na usługi lub nieprawidłowego świadczenia usług, ponoszenie we własnym zakresie kosztów związanych ze świadczeniem usług) wobec czego nie będzie spełniony negatywny warunek określony w art. 5b ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Przychody uzyskane z tytułu świadczenia przez Wnioskodawczynię usług doradczych nie będą także zaliczone do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy, w szczególności nie będą stanowić przychodów ze stosunku pracy.

Umowa o świadczenie usług doradczych, jaką Wnioskodawczyni zamierza zawrzeć ze Spółką, nie może być uznana za umowę o pracę z powodu braku podstawowych cech stosunku pracy, a mianowicie obowiązku wykonywania pracy pod kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę.

W świetle powyższego, nie ulega wątpliwości, że wynagrodzenie jakie Wnioskodawczyni będzie uzyskiwać z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych, będzie kwalifikowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, które co do zasady mogą być opodatkowane liniową stawką podatku, zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik traci w danym roku podatkowym prawo do opodatkowania stawką liniową podatku, jeśli uzyska z działalności gospodarczej, prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywali lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Z powołanego przepisu wynika wprost, że co do zasady możliwe jest świadczenie usług w ramach działalności gospodarczej na rzecz obecnego pracodawcy i opodatkowanie uzyskanych w ten sposób przychodów na zasadach określonych w art. 30c ustawy. Przepis art. 9a ust. 3 ww. ustawy, pozbawia prawa do opodatkowania stawką liniową jedynie tych podatników, którzy świadczą na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy usługi odpowiadające czynnościom wykonywanym w ramach stosunku pracy.

W sytuacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego, zakres czynności wykonywanych przez Wnioskodawczynię na rzecz Spółki w ramach stosunku pracy (statystyczne analizy rynku dla celów marketingowych) nie odpowiada czynnościom, które mają być wykonywane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej (usługi doradcze w zakresie technologii i rozwiązań technicznych). Nie ma żadnych części wspólnych pomiędzy tymi zakresami czynności, wobec tego nie ma przeszkód, aby przychody Wnioskodawczyni z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej były opodatkowane stawką liniową podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszącą 19% podstawy obliczenia podatku, na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione powyżej jest akceptowane przez organy podatkowe, na co wskazują interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego wydawane w zbliżonych sprawach, przykładowo w interpretacjach indywidualnych:

 • z dnia 7 grudnia 2010 r., Nr ILPB1/415-1141/13-2/MS,
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 3:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
 • działalność wykonywana osobiście;
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

Podział ten ma istotny wpływ nie tylko na sposób prowadzenia dokumentacji finansowej, ustalenie podstaw opodatkowania, ale także na sposób opodatkowania i jego wysokość. W myśl art. 12 ust. 1 cyt. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 – o czym stanowi art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 9a ust. 1 ww. ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (...).

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Na podstawie art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Deklarując wybór 19% podatku liniowego podatnik musi uwzględnić przesłanki określone w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zgodnie z powyższym, możliwość opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, jeśli usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników, wykonywał lub wykonuje na rzecz tegoż pracodawcy w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Podkreślenia wymaga fakt, że w świetle wyżej wskazanego przepisu wykonywanie przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jakiejkolwiek usługi, obejmującej swoim zakresem chociażby część czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy, wyklucza możliwość opodatkowania tzw. podatkiem liniowym. Istotnym na gruncie przedmiotowej sprawy jest zatem zdefiniowanie jakiego rodzaju czynności wykonuje podatnik w ramach stosunku pracy oraz w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, a także rozstrzygnięcie, czy istotnie dochody ze świadczenia usług należy kwalifikować do źródła – pozarolnicza działalność gospodarcza.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Spółce Akcyjnej na stanowisku analityka rynku w Dziale Marketingu. W ramach wykonywania obowiązków pracowniczych Wnioskodawczyni przygotowuje statystyczne analizy rynku sprzedaży produktów Spółki, które są wykorzystywane przez Spółkę w celach marketingowych. Obowiązki pracownicze Wnioskodawczyni nie obejmują żadnych czynności z zakresu produkcji, techniki lub technologii. Wnioskodawczyni świadczy pracę pod kierownictwem Spółki, w miejscu i czasie wskazanym przez Spółkę. Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako przedsiębiorca będący osobą fizyczną. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawczyni będzie świadczenie usług doradztwa dla przedsiębiorstw (PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania). Po zarejestrowaniu działalności w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEiDG) i spełnieniu innych wymogów formalnych Wnioskodawczyni zamierza świadczyć usługi doradcze dla kilku podmiotów, w tym dla Spółki. Wnioskodawczyni zamierza zawrzeć ze Spółką umowę o świadczenie usług doradczych obejmujących:

 1. doradztwo w zakresie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w przedsiębiorstwie Spółki, w tym dotyczące potrzeb i zasadności wprowadzania nowych rozwiązań, kosztów i korzyści technicznych wprowadzania nowych rozwiązań, doradztwo w zakresie projektowania i wdrażania nowych rozwiązań,
 2. doradztwo w zakresie maszyn i innego sprzętu wykorzystywanego w działalności produkcyjnej Spółki, w tym dotyczące stanu technicznego i efektywności wykorzystania sprzętu oraz utrzymania stanu technicznego sprzętu, przygotowywania i opiniowania projektów planów zmian w parku maszynowym, doradztwo w zakresie pozyskiwania nowego sprzętu,
 3. doradztwo w zakresie planowania produkcji i kontroli jakości produkcji,
 4. inne doradztwo z zakresu technologii i rozwiązań technicznych.

Usługi doradcze świadczone przez Wnioskodawczynię w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie będą obejmować statystycznych analiz rynku sprzedaży, analiz marketingowych ani innych czynności objętych zakresem obowiązków pracowniczych Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej zamierza nadal wykonywać na rzecz Spółki pracę w zakresie analiz marketingowych na podstawie umowy o pracę.

O kwalifikacji wykonywanej działalności na gruncie prawa podatkowego decyduje rzeczywisty charakter wykonywanej działalności (faktyczny zakres świadczonych usług). W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, usługi doradcze mieścić się będą w definicji pozarolniczej działalności gospodarczej z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co więcej, jak podniosła Wnioskodawczyni, w omawianym zdarzeniu przyszłym, nie będą spełnione przesłanki, o których mowa w art. 5b ust. 1 ww. ustawy, wykluczające uznanie świadczonych czynności za działalność gospodarczą, tj. w szczególności w omawianym przypadku Wnioskodawczyni będzie ponosić odpowiedzialność za rezultat oraz wykonanie czynności także wobec osób trzecich, nie będzie podlegać kierownictwu Spółki oraz będzie ponosić ryzyko gospodarcze związane ze świadczeniem usług.

Ponadto, literalna wykładnia art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że ograniczenie w stosowaniu stawki liniowej do opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w roku podatkowym ma zastosowanie tylko w sytuacji, gdy przedsiębiorca świadczy takie same usługi, które świadczył w tym samym roku podatkowym na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. A zatem, wyżej wymienione ograniczenie nie będzie miało zastosowania w przypadku Wnioskodawczyni, gdyż Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza świadczyć inne usługi niż te, które świadczy na rzecz Spółki. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie świadczyć usługi doradcze, natomiast na podstawie umowy o pracę wykonuje czynności w zakresie analiz marketingowych. Zatem, usługi związane z wykonaniem umowy dotyczącej świadczenia usług doradczych nie będą pokrywać się z czynnościami świadczonymi w ramach umowy o pracę w Spółce.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe, w świetle obowiązujących przepisów prawa stwierdzić należy, że skoro zakres umowy o pracę nie będzie się pokrywał z zakresem umowy o świadczenie usług doradczych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz Spółki, w której Wnioskodawczyni jest zatrudniona, to będzie Ona miała prawo do opodatkowania uzyskiwanych z tego tytułu dochodów 19% podatkiem liniowym, zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem wybrania tej formy opodatkowania w terminie określonym w cytowanych powyżej przepisach ww. ustawy.

Zastrzec trzeba również, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) nie jest ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania dowodowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Zatem, kwestia oceny, czy rzeczywiście wykonywane przez Wnioskodawczynię w ramach działalności gospodarczej usługi na rzecz Spółki nie pokrywają się faktycznie z zakresem umowy o świadczenie usług doradczych może zostać zweryfikowana przez uprawniony organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Dokonanie oceny w tym zakresie wykracza bowiem poza ramy postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.