IPTPB1/4511-284/15-2/MD | Interpretacja indywidualna

Usługi doradcze – źródło przychodów, możliwość opodatkowania podatkiem liniowym
IPTPB1/4511-284/15-2/MDinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. podatek liniowy
 3. usługi doradcze
 4. wynagrodzenia
 5. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług doradczych za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz opodatkowania dochodu uzyskiwanego z tytułu ich wykonywania tzw. podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest właścicielem udziałów stanowiących 75% kapitału zakładowego Spółki pod firmą „Zakład..... „ X II” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w T (dalej jako: X II). Wnioskodawca wchodzi w skład czteroosobowego Zarządu Spółki X II i pełni funkcję Prezesa Zarządu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej o powołaniu w skład Zarządu, i otrzymuje od Spółki wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, określone w uchwale Rady Nadzorczej. Wnioskodawcy nie łączy ze Spółką X II żadna umowa dotycząca pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, w szczególności umowa o pracę, umowa o zarządzenie, kontrakt menedżerski, ani inna umowa o podobnym charakterze.

Wnioskodawca kontroluje bezpośrednio i pośrednio akcje stanowiące łącznie ok. 74% kapitału zakładowego Spółki pod firmą L. Spółka Akcyjna z siedzibą w P. (dalej jako: L). Wnioskodawca wchodzi w skład czteroosobowego Zarządu Spółki L i pełni funkcję Prezesa Zarządu. Wnioskodawcę łączy ze Spółką L. umowa o zarządzanie, na podstawie której Wnioskodawca prowadzi sprawy Spółki w zakresie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki oraz uchwałami organów Spółki przewidzianymi dla Członka Zarządu i w zamian za to otrzymuje od Spółki wynagrodzenie. Wnioskodawca zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako przedsiębiorca będący osobą fizyczną. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy będzie świadczenie usług doradztwa dla przedsiębiorstw (PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania).

Po zarejestrowaniu działalności w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEiDG) i spełnieniu innych wymogów formalnych Wnioskodawca zamierza zawrzeć ze Spółką X II i Spółką L. umowy o świadczenie usług doradczych, na podstawie których Wnioskodawca będzie świadczył na rzecz każdej ze Spółek, za wynagrodzeniem, usługi doradcze obejmujące:

 1. doradztwo w zakresie strategii rozwoju Spółki w ramach strategii rozwoju grupy kapitałowej, do której Spółka należy, w tym doradztwo w zakresie dopasowania kierunków rozwoju działalności do ogólnej strategii rozwoju grupy kapitałowej, opiniowanie projektów planów rozwoju Spółki pod kątem zgodności ze strategią rozwoju grupy kapitałowej, doradztwo w zakresie wdrażania planów rozwoju i analizy efektów wdrożenia planów rozwoju pod kątem zgodności ze strategią rozwoju grupy kapitałowej,
 2. doradztwo strategiczne w zakresie przejęć i reorganizacji kapitałowych Spółki, w tym analiza rynków pod kątem identyfikacji potencjalnych celów przejęć, przygotowywanie analiz i raportów na temat potencjalnych celów przejęć, opiniowanie potencjalnych przejęć pod kątem interesów Spółki oraz strategii grupy kapitałowej, kalkulacje opłacalności potencjalnych przejęć, analizy i opiniowanie projektów innych reorganizacji kapitałowych dotyczących Spółki w ramach grupy kapitałowej, doradztwo w zakresie przeprowadzenia procesów przejęć i reorganizacji kapitałowych,
 3. doradztwo w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance), w tym doradztwo w zakresie strategii korporacyjnych, doradztwo w zakresie tworzenia zasad ładu korporacyjnego w Spółce, doradztwo w zakresie wdrażania zasad ładu korporacyjnego, analizy zasad ładu korporacyjnego w Spółce pod kątem zgodności z zasadami grupy kapitałowej,
 4. doradztwo strategiczne w zakresie finansów Spółki, w tym: analizy i opiniowanie planów finansowych i ich realizacji pod kątem realizacji strategicznych celów Spółki, doradztwo w zakresie analizy opłacalności inwestycji i innych planów o strategicznym znaczeniu,
 5. inne doradztwo z zakresu ekonomii, finansów i strategii kapitałowych.

Wnioskodawca będzie wykonywał wszystkie czynności składające się na usługi doradcze, wymienione powyżej, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Na podstawie umów o świadczenie usług doradczych Wnioskodawca, będzie świadczył wyłącznie usługi wymienione powyżej. Umowy o świadczenie usług doradczych nie będą obejmowały reprezentacji Spółek, ani prowadzenia ich spraw. Na podstawie umów o świadczenie usług doradczych Wnioskodawca nie będzie uprawniony do podejmowania w imieniu Spółek wiążących decyzji w związku z przedmiotem świadczonych usług. Umowy o świadczenie usług doradczych nie będą miały charakteru umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub innych umów o podobnym charakterze.

Jednocześnie ze świadczeniem usług doradczych Wnioskodawca nadal będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Spółkach X II i L. oraz będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – w Spółce Piotrowice II na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, a w Spółce L na podstawie umowy o zarządzanie.

W Spółkach X II i L. zakresy czynności Członków Zarządu, wykonywanych w ramach pełnienia funkcji, zostały doprecyzowane w uchwałach określających sposób działania Zarządu.

Umowy o świadczenie usług doradczych, jakie Wnioskodawca zamierza zawrzeć ze Spółkami X II i L, będą mieć taką samą konstrukcję prawną i w szczególności będą zawierać postanowienia, według których:

 1. Wnioskodawca będzie świadczył usługi doradcze na własne ryzyko i odpowiedzialność,
 2. Wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność za wykonywanie usług doradczych wobec każdej ze Spółek oraz wobec osób trzecich,
 3. Wnioskodawca w związku ze świadczeniem usług doradczych nie będzie podlegał kierownictwu żadnej ze Spółek,
 4. Wnioskodawca będzie samodzielnie określał miejsce i czas świadczenia usług doradczych na rzecz Spółek,
 5. przy świadczeniu usług doradczych Wnioskodawca będzie miał prawo posługiwać się osobami trzecimi,
 6. wszystkie koszty związane ze świadczeniem usług doradczych, w tym w szczególności koszty związane z pozyskaniem sprzętu i materiałów, Wnioskodawca będzie ponosił we własnym zakresie.

Umowy o świadczenie usług doradczych z Wnioskodawcą zostaną zawarte z zachowaniem szczególnych zasad reprezentacji Spółek przewidzianych dla zawierania umów z członkami Zarządu (na podstawie art. 210 Kodeksu spółek handlowych dla Spółki X II i art. 379 Kodeksu spółek handlowych – dla Spółki L.).

Wnioskodawca nie wykonuje, ani nie wykonywał, czynności odpowiadających usługom doradczym w ramach stosunku pracy ani na rzecz Spółki X II, ani na rzecz Spółki L.

Wnioskodawca przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej zamierza, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, złożyć oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej stawką liniową podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszącą 19% podstawy obliczenia podatku, na zasadach określonych w art. 30c powołanej ustawy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wynagrodzenie, które Wnioskodawca ma otrzymać na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych zawartej ze Spółką X II oraz na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych zawartej ze Spółką L., może zostać zakwalifikowane, jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i czy w związku z tym Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania stawką liniową podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszącą 19% podstawy obliczenia podatku, na zasadach określonych w art. 30c powołanej ustawy, dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia w ramach prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej usług doradczych na rzecz Spółki X II i Spółki L....

Zdaniem Wnioskodawcy: przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia usług doradczych na podstawie umów o świadczenie usług zawartych ze Spółką X II i Spółką L. będą stanowić przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z planowanym złożeniem oświadczenia o wyborze sposobu opodatkowania stawką liniową, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy, dochód Wnioskodawcy uzyskany ze świadczenia usług doradczych będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Działalność jaką zamierza wykonywać Wnioskodawca, polegająca na świadczeniu usług doradczych, odpowiada definicji pozarolniczej działalności gospodarczej, określonej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Będzie bowiem działalnością zarobkową o charakterze usługowym, prowadzoną przez Wnioskodawcę we własnym imieniu, bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, na podstawie wpisu do CEiDG.

W planowanej sytuacji, u Wnioskodawcy nie wystąpi również żaden z negatywnych warunków wskazanych w art. 5b ust. 1 ustawy, których łączne spełnienie wyłącza uznanie danych czynności za pozarolniczą działalność gospodarczą. Jak bowiem wskazano w poz. 68 wniosku ORD-IN, Wnioskodawca świadcząc usługi doradcze na rzecz Spółki X II i Spółki L:

 1. będzie ponosił odpowiedzialność za rezultat oraz wykonywanie czynności także wobec osób trzecich, wobec czego nie będzie spełniony negatywny warunek, określony w art. 5b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 2. nie będzie podlegał kierownictwu zlecających Spółek i będzie samodzielnie określał czas i miejsce świadczenia usług, wobec czego nie będzie spełniony negatywny warunek, określony w art. 5b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 3. będzie ponosił ryzyko gospodarcze związane ze świadczeniem usług (m.in. poprzez ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe wykonywanie usług wobec Spółek, ponoszenie odpowiedzialności za działania osób trzecich, którymi będzie mógł się posługiwać przy świadczeniu usług, ponoszenie odpowiedzialności wobec Spółek z tytułu zobowiązań do zachowania poufności, ponoszenie ryzyka obniżenia wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług w przypadku zmniejszenia zapotrzebowania na usługi lub nieprawidłowego świadczenia usług, ponoszenie we własnym zakresie kosztów związanych ze świadczeniem usług), wobec czego nie będzie spełniony negatywny warunek, określony w art. 5b ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychody uzyskane z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług doradczych nie będą także zaliczone do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Brak możliwości kwalifikacji wspomnianych przychodów, jako pochodzących ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 4-9, jest oczywisty i nie wymaga szczegółowej analizy. Nie mogą one również być przychodami ze źródeł wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności ze stosunku pracy, albowiem umowy o świadczenie usług doradczych, opisane w poz. 68 wniosku ORD-IN, nie kreują stosunku pracy. W przypadku umów o świadczenie usług doradczych nie wystąpią podstawowe cechy stosunku pracy w postaci obowiązku świadczenia pracy pod kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.

W ocenie Wnioskodawcy, przychody uzyskiwane przez Niego z tytułu świadczenia usług doradczych nie mogą być także zakwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kategorie przychodów z działalności wykonywanej osobiście zostały szczegółowo wymienione w art. 13 pkt 2-9 ww. ustawy. Zastosowanie kategorii przychodów z działalności wykonywanej osobiście, wymienionej w art. 13 pkt 2-6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do planowanej sytuacji Wnioskodawcy można wykluczyć a priori i bez szczegółowej analizy. Przychody Wnioskodawcy z tytułu świadczenia usług doradczych nie będą także przychodami z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo tego że będą przychodami z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia, uzyskiwanymi od osoby prawnej. Wnioskodawca będzie bowiem uzyskiwał przychody na podstawie umów o świadczenie usług, zawieranych w ramach prowadzonej przez Niego pozarolniczej działalności gospodarczej, a to zgodnie z treścią art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłącza uznanie przychodów za pochodzące z działalności wykonywanej osobiście, na podstawie tego przepisu. Do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przepisy zaliczają także przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz przychody uzyskane na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych). W świetle powyższych przepisów należy wskazać, że istnieje wyraźne rozgraniczenie pomiędzy czynnościami jakie Wnioskodawca będzie wykonywał jako Prezes Zarządu Spółek X II i L., a usługami doradczymi jakie będzie świadczył na rzecz tych Spółek w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na podstawie umów o świadczenie usług doradczych. W ocenie Wnioskodawcy, umowy o świadczenie usług doradczych nie będą miały charakteru umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich, ani umów o podobnym charakterze, albowiem usługi doradcze nie obejmują żadnych czynności zarządzania Spółkami.

Jako Prezes Zarządu Spółek X II i L., Wnioskodawca będzie wykonywał czynności zarządzania Spółkami wchodzące w zakres kompetencji i obowiązków Członków Zarządu, wynikających z Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów, statutu Spółki L. i umowy Spółki X II oraz uchwał organów Spółek. Do czynności zarządzania Spółkami, które będzie wykonywał Wnioskodawca należą m.in.: prowadzenie spraw Spółek, reprezentacja Spółek w czynnościach sądowych i pozasądowych, zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu, zwoływanie walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników, przygotowywanie wniosków i projektów uchwał na walne zgromadzenia i zgromadzenia wspólników, udział w sporządzaniu sprawozdań z działalności Spółek, prowadzenie księgi udziałów, składanie wniosków i dokumentów do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, podejmowanie decyzji personalnych i zarządzanie pracownikami Spółek. Czynności zarządzania Wnioskodawca będzie wykonywał na podstawie prawnej odmiennej od umów o świadczenie usług doradczych, a mianowicie na podstawie uchwały Rady Nadzorczej o powołaniu w Spółce X II i na podstawie umowy o zarządzanie w Spółce L. Będzie też otrzymywał wynagrodzenie za czynności zarządzania, które będzie odrębne od wynagrodzenia za świadczenie usług doradczych i będzie wypłacane na odrębnej podstawie prawnej. Wynagrodzenie z tytułu czynności zarządzania Spółkami, otrzymywane przez Wnioskodawcę, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach przewidzianych dla przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Zakres czynności zarządzania Spółkami i zakres czynności składających się na świadczenie usług doradczych będą od siebie całkowicie odrębne. W szczególności, w zakresie świadczenia usług doradczych Wnioskodawca nie będzie zarządzał Spółkami X II i L. i nie będzie miał prawa do podejmowania wiążących dla Spółek decyzji dotyczących przedmiotu usług doradczych. W ramach świadczenia usług doradczych Wnioskodawca będzie jedynie doradzał Spółkom, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, w tym przekazując Spółkom analizy, raporty, projekty i inne opracowania. Spółki będą mogły wykorzystywać efekty usług doradczych Wnioskodawcy po ich akceptacji i podjęciu odpowiednich decyzji przez właściwe organy Spółek, w tym Zarządy składające się w obu Spółkach z czterech osób i podejmujące decyzje zarządcze kolegialnie, zgodnie z odpowiednimi przepisami i aktami wewnętrznymi Spółek.

W konsekwencji, przychody Wnioskodawcy ze świadczenia usług doradczych nie mogą być uznane za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w art. 13 pkt 7 cyt. ustawy, ani na podstawie art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody te należy zakwalifikować jako pochodzące z pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po pomniejszeniu przychodów z tytułu świadczenia usług doradczych o koszty uzyskania przychodu, zgodnie z odpowiednimi przepisami, Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania uzyskanego dochodu liniową stawką podatku dochodowego od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 30c tej ustawy.

W ocenie Wnioskodawcy, fakt sprawowania przez Niego kontroli kapitałowej nad Spółkami X II i L. nie stanowi przeszkody dla świadczenia na rzecz tych Spółek usług doradczych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przedmiotowe Spółki posiadają osobowość prawną i są podmiotami prawa odrębnymi od osoby Wnioskodawcy, a Wnioskodawca w żadnej z nich nie ma statusu jedynego wspólnika, ani jedynego Członka Zarządu (w obu Spółkach Wnioskodawca jest jednym z czterech Członków Zarządu).

Stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w niniejszym wniosku, jest akceptowane przez Organy podatkowe, na co wskazują interpretacje indywidualne wydawane w zbliżonych sprawach, przykładowo interpretacje indywidualne:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, obejmuje więc m.in. przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy, których poszczególne kategorie wymieniono w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 13 pkt 7 i 9 powołanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

 • przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Do przychodów z art. 13 pkt 7 ww. ustawy zalicza się otrzymane wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji na podstawie samego tylko aktu ustanowienia (np. powołania). Natomiast, do przychodów z art. 13 pkt 9 ww. ustawy należy zaliczyć otrzymane wynagrodzenia z tytułu m.in. umów o zarządzanie, gdyż osoby zarządzające spółką na podstawie takiej umowy nie pobierają wynagrodzenia wyłącznie z tytułu pełnionej funkcji, lecz z tytułu tej umowy.

Nadmienić należy, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją. Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem – zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem udziałów stanowiących 75% kapitału zakładowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca wchodzi w skład czteroosobowego Zarządu Spółki i pełni funkcję Prezesa Zarządu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej o powołaniu w skład Zarządu i otrzymuje od Spółki wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, określone w uchwale Rady Nadzorczej. Wnioskodawcy nie łączy ze Spółką żadna umowa dotycząca pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, w szczególności umowa o pracę, umowa o zarządzenie, kontrakt menedżerski, ani inna umowa o podobnym charakterze.

Wnioskodawca kontroluje również bezpośrednio i pośrednio akcje stanowiące łącznie ok. 74% kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej. Wnioskodawca wchodzi w skład czteroosobowego Zarządu Spółki Akcyjnej i pełni funkcję Prezesa Zarządu. Wnioskodawcę łączy ze Spółką Akcyjną umowa o zarządzanie, na podstawie której Wnioskodawca prowadzi sprawy tej Spółki w zakresie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki oraz uchwałami organów Spółki przewidzianymi dla Członka Zarządu i w zamian za to otrzymuje od Spółki wynagrodzenie. Wnioskodawca zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako przedsiębiorca będący osobą fizyczną. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy będzie świadczenie usług doradztwa dla przedsiębiorstw (PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania). Po zarejestrowaniu działalności w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEiDG) i spełnieniu innych wymogów formalnych Wnioskodawca zamierza zawrzeć ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółką Akcyjną umowy o świadczenie usług doradczych, na podstawie których Wnioskodawca będzie świadczył na rzecz każdej ze Spółek, za wynagrodzeniem, usługi doradcze. Wnioskodawca będzie wykonywał wszystkie czynności składające się na usługi doradcze w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, na podstawie umów o świadczenie usług doradczych. Umowy o świadczenie usług doradczych nie będą obejmowały reprezentacji Spółek, ani prowadzenia ich spraw. Na podstawie umów o świadczenie usług doradczych Wnioskodawca nie będzie uprawniony do podejmowania w imieniu Spółek wiążących decyzji w związku z przedmiotem świadczonych usług. Umowy o świadczenie usług doradczych nie będą miały charakteru umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub innych umów o podobnym charakterze.

Jednocześnie ze świadczeniem usług doradczych Wnioskodawca nadal będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółce Akcyjnej oraz będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, a w Spółce Akcyjnej na podstawie umowy o zarządzenie.

W ww. Spółkach zakresy czynności Członków Zarządu wykonywanych w ramach pełnienia funkcji zostały doprecyzowane w uchwałach określających sposób działania Zarządu. Wnioskodawca nie wykonuje, ani nie wykonywał czynności odpowiadających usługom doradczym w ramach stosunku pracy ani na rzecz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ani na rzecz Spółki Akcyjnej.

Podkreślić należy, że na gruncie prawa podatkowego, o kwalifikacji przychodów uzyskiwanych w ramach wykonywanej działalności do określonego źródła przychodu decyduje rzeczywisty, faktyczny zakres świadczonych w ramach tej działalności usług. Mając na względzie cytowane wyżej przepisy stwierdzić należy, że jeżeli w istocie świadczone przez Wnioskodawcę usługi na rzecz Spółek nie będą obejmować żadnych czynności związanych z zarządzaniem Spółkami, to przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia tychże usług należy uznać za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się natomiast do możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług doradczych tzw. podatkiem liniowym, zauważyć należy, że zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (...).

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie do treści art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Natomiast, w myśl art. 30c ust. 1 cytowanej ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że możliwość opodatkowania dochodów 19% „podatkiem liniowym” dotyczy tylko i wyłącznie dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (tj. ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w istocie, jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca w ramach świadczonych na rzecz Spółek usług nie będzie wykonywał żadnych czynności kierowania, czy zarządzania, to uzyskiwane z tego tytułu dochody będą mogły być opodatkowane „podatkiem liniowym”, tj. na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pod warunkiem wybrania tej formy opodatkowania w terminie określonym w cytowanych powyżej przepisach ww. ustawy).

Zastrzec trzeba również, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) nie jest ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania dowodowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Zatem, kwestia oceny, czy rzeczywiście wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej usługi na rzecz Spółek nie noszą znamion czynności zarządzania może zostać zweryfikowana przez uprawniony organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Dokonanie oceny w tym zakresie wykracza bowiem poza ramy postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.