IPPP3/4512-255/15-4/ISZ | Interpretacja indywidualna

W zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika z tytułu świadczenia usług doradczych polegających na testowaniu sprzętu rowerowego oraz doradztwa w doborze sprzętu rowerowego (pytanie oznaczone we wniosku numerem 2)
IPPP3/4512-255/15-4/ISZinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. czynności podlegające opodatkowaniu
 3. działalność gospodarcza
 4. podatnik
 5. usługi doradcze
 6. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2015 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy e-PUAP 31 marca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 1 kwietnia 2015 r. (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika z tytułu świadczenia usług doradczych polegających na testowaniu sprzętu rowerowego oraz doradztwa w doborze sprzętu rowerowego (pytanie oznaczone we wniosku numerem 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika z tytułu świadczenia usług doradczych polegających na testowaniu sprzętu rowerowego oraz doradztwa w doborze sprzętu rowerowego (pytanie oznaczone we wniosku numerem 2).

Wniosek uzupełniony został w dniu 1 kwietnia 2015 r., (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną. Wnioskodawca zajmuje się profesjonalnym uprawianiem kolarstwa. Wnioskodawca zawarł profesjonalny kontrakt kolarski (dalej jako: „Kontrakt”) ze spółką mającą siedzibę w Luksemburgu, która jest właścicielem drużyny kolarskiej („Spółka”) który zobowiązuje Wnioskodawcę do profesjonalnego uprawiania sportu, tj. występowania w wyścigach kolarskich na rzecz drużyny kolarskiej. Kontrakt obowiązuje strony w dniu składania wniosku o interpretację indywidualną. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu Wnioskodawca będzie uczestniczył jako uczestnik drużyny kolarskiej Spółki w wyścigach kolarskich. Wnioskodawca będzie zobowiązany do odpowiedniego przygotowania fizycznego do zdarzeń sportowych, w których planuje uczestniczyć oraz do przekazywania Spółce okresowych sprawozdań z przygotowań. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych licencji i pozwoleń niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. W trakcie realizacji Kontraktu na rzecz Spółki, Wnioskodawca ponosi całkowite ryzyko w przypadku naruszenia regulacji Światowej Federacji Kolarskiej oraz krajowych i międzynarodowych przepisów antydopingowych. Zgodnie z Kontraktem naruszenie jakiegokolwiek z tych regulacji skutkuje możliwością natychmiastowego zerwania Kontraktu bez ponoszenia przez Spółkę odpowiedzialności za wcześniejsze rozwiązanie Kontraktu. Wnioskodawca ponosi również wyłączne ryzyko odniesienia ewentualnych uszczerbków na zdrowiu w trakcie realizacji Kontraktu. Ewentualny uszczerbek na zdrowiu, niezależnie od jego przyczyn, który będzie skutkował niemożliwością realizacji Kontaktu, powoduje odpowiednie zmniejszenie wynagrodzenia Wnioskodawcy za świadczenie usług. Innymi słowy za okres w którym Wnioskodawca nie będzie uczestniczył w zawodach i realizował Kontraktu na rzecz Spółki, Spółka odmówi wypłaty mu wynagrodzenia lub też zmniejszy jego wysokość. Analogicznie jeśli skutkiem uszczerbku na zdrowiu będzie pogorszenie sposobu realizacji Kontraktu, Spółka ma prawo do pomniejszenia należnego Wnioskodawcy zgodnie z Kontraktem wynagrodzenia. W związku z powyższym Wnioskodawca zobowiązał się także w Kontrakcie do nieuczestniczenia w sportach lub działaniach, które mogą przysporzyć go o uszczerbek na zdrowiu (np. sporty ekstremalne). Zgodnie z Kontraktem Wnioskodawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za podatki i inne daniny publiczne, które wynikają w związku z wykonywaniem usług przewidzianych w Kontrakcie. Spółka nie zapewnia Wnioskodawcy żadnych ubezpieczeń z tytułu niezdolności do wykonywania usług lub jakichkolwiek innych za których zawarcie odpowiedzialny jest Wnioskodawca wedle własnego uznania poza obowiązkowym ubezpieczeniem wymaganym przy tego rodzaju działalności Spółki wymaganym przez prawo. Wnioskodawca w ramach realizacji Kontaktu będzie wykonywał objęte nim czynności na sprzęcie dostarczonym przez Spółkę. Wnioskodawca jest zobowiązany do uczestniczenia w imprezach sportowych wskazanych przez Spółkę i w treningach przez nią organizowanych co jednak nie sprawia, iż nie jest on zobowiązany do podnoszenia swoich kwalifikacji we własnym zakresie. Takie podnoszenie kwalifikacji jest warunkiem prawidłowego wykonywania Kontraktu. Wnioskodawca będzie uprawniony do indywidualnego uczestniczenia w imprezach sportowych po uzyskaniu zgody Spółki i w przypadku niekolidowania tych imprez z tymi w których uczestniczyć on będzie jako podwykonawca Spółki. Wynagrodzenie Wnioskodawcy obejmuje stałą roczną kwotę (z zastrzeżeniem ewentualnej niemożliwości realizacji Kontaktu lub obniżenia jakości, o którym mowa powyżej) oraz premie za określone wyniki we wskazanych imprezach sportowych. Spółka ponosi także koszty dojazdu Wnioskodawcy na imprezy wskazane przez Spółkę a także racjonalne wydatki z tym związane. W przyszłości Wnioskodawca zawrze kolejne profesjonalne kontrakty kolarskie z podmiotami posiadającymi siedzibę na terytorium Unii Europejskiej. W takim przypadku, kolejne profesjonalne kontrakty będą w stosunku do Wnioskodawcy przewidywały analogiczne prawa i obowiązki jak postanowienia Kontaktu opisane w niniejszym stanie faktycznym. Innymi słowy w przypadku zawarcia przez Wnioskodawcę kolejnego profesjonalnego kontaktu, będzie on miał analogiczną treść do Kontraktu, a jedyną istotną różnicą będą inne strony umowy oraz wysokość wynagrodzenia.

Wnioskodawca poza realizacją Kontaktu planuje również oferować na rzecz innych osób usługi polegające na testowaniu sprzętu rowerowego (w tym prototypów rowerów oraz osprzętu) w warunkach wyczynowego uprawiania sportu, a także doradztwa nabywcom sprzętu rowerowego w zakresie jego prawidłowego doboru. W związku z powyższym Wnioskodawca zarejestrował w CEiDG działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu profesjonalnych usług sportowych (PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem). Wnioskodawca powziął wątpliwość co do sposobu opodatkowania wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie zawartego Kontraktu a także wynagrodzenia związanego z działalnością doradczą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie oznaczone we wniosku numerem 2:

Czy w związku ze świadczeniem usług doradczych polegających na testowaniu sprzętu rowerowego i doradztwie w doborze sprzętu rowerowego Wnioskodawca pozostaje podatnikiem podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku ze świadczeniem usług doradczych pozostaje on podatnikiem podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy w związku ze świadczonymi przez niego usługami doradczymi pozostaje on podatnikiem podatku VAT. Świadczenie usług doradczych będzie wypełniało wszelkie przesłanki prowadzenia działalności gospodarczej. Będzie odbywało się w sposób zorganizowany i ciągły, Wnioskodawca będzie świadczył usługi na rzecz wielu podmiotów (osób fizycznych, prawnych jak i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w kraju i za granicą), w warunkach konkurencji na rynku oferując swoje usługi najróżniejszym podmiotom trzecim i biorąc pełną odpowiedzialność za ich wynik. W tym zakresie Wnioskodawca będzie działał jako przedstawiciel wolnego zawodu – doradcy – świadcząc usługi consultingowe, doradztwo sportowe. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie zobowiązany do poszukiwania klientów na rynku, reklamowania swoich usług co wskazuje na prowadzenie działalności gospodarczej. W związku z powyższym zdaniem Wnioskodawcy w związku ze świadczeniem usług doradczych pozostaje on podatnikiem podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast świadczeniem usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zatem, w rozumieniu ww. przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usługi należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu. Na zachowanie to składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innego podmiotu), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy).

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, jak stanowi art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności, konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik.

W oparciu o art. 15 ust. 3 ustawy o VAT za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności:

 1. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.);
 2. (uchylony);
 3. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (poza realizacją Kontaktu) planuje oferować na rzecz innych osób usługi polegające na testowaniu sprzętu rowerowego (w tym prototypów rowerów oraz osprzętu) w warunkach wyczynowego uprawiania sportu, a także doradztwa nabywcom sprzętu rowerowego w zakresie jego prawidłowego doboru. Wnioskodawca zarejestrował działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu profesjonalnych usług sportowych.

Z przedmiotowego wniosku wynika również, że świadczenie usług doradczych będzie odbywało się w sposób zorganizowany i ciągły. Wnioskodawca będzie świadczył usługi na rzecz wielu podmiotów (osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w kraju i za granicą), w warunkach konkurencji na rynku oferując swoje usługi najróżniejszym podmiotom trzecim i biorąc pełną odpowiedzialność za ich wynik. Wnioskodawca będzie działał jako przedstawiciel wolnego zawodu – doradcy – świadcząc usługi consultingowe, doradztwo sportowe. Będzie on zobowiązany do poszukiwania klientów na rynku, reklamowania swoich usług.

W tym miejscu wskazać należy, że przepisy art. 12 ust. 1-6 oraz art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do których odwołuje się art. 15 ust. 3 pkt 1-3 ustawy o VAT, nie zawierają regulacji odnoszących się do wykonywania usług doradczych.

Tym samym art. 15 ust. 3 ustawy o VAT nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Analiza przedstawionego stanu sprawy oraz treści powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że czynności które Wnioskodawca będzie wykonywał w ramach usług doradczych polegających na testowaniu sprzętu rowerowego i doradztwie w doborze sprzętu rowerowego, będą stanowić odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy podlegające opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, wykonywane przez podatnika podatku od towarów i usług o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

Świadczenie usług doradczych przez Wnioskodawcę będzie odbywało się w sposób zorganizowany i ciągły, na rzecz wielu podmiotów (osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w kraju i za granicą), a Wnioskodawca będzie brał pełną odpowiedzialność za wynik świadczonych usług. Wnioskodawca będzie działał jako przedstawiciel wolnego zawodu – doradcy – świadcząc usługi consultingowe, doradztwo sportowe, przy czym Zainteresowany będzie aktywnie poszukiwał nabywców poprzez reklamowanie swoich usług.

Wobec tego, w związku ze świadczeniem usług doradczych polegających na testowaniu sprzętu rowerowego i doradztwie w doborze sprzętu rowerowego Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W związku z tym, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie zakresu podatku od towarów i usług w części dotyczącej uznania Wnioskodawcy za podatnika z tytułu świadczenia usług doradczych polegających na testowaniu sprzętu rowerowego oraz doradztwa w doborze sprzętu rowerowego (pytanie oznaczone we wniosku numerem 2), w zakresie opodatkowania wynagrodzenia uzyskiwanego w związku z realizacją Kontraktu (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1) zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.