IPPP3/4512-1009/15-3/IG | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka ma prawo obniżyć należny podatek VAT o podatek naliczony wykazany w prawidłowych fakturach wystawianych przez OF?
IPPP3/4512-1009/15-3/IGinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
 2. prawo do odliczenia
 3. usługi doradcze
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2015 r. (data wpływu 9 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi doradcze (pytanie nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi doradcze.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:
 1. E. Sp. z o.o. <dalej: E. lub Spółka> zawarła umowę o świadczenie usług <dalej: Umowa> z Panem Szymonem B. <dalej: OF>, który jest polskim rezydentem podatkowym i prowadzi zarejestrowaną pozarolniczą działalność gospodarczą.
 2. OF pełni w Spółce również funkcję Prezesa Zarządu. Z tytułu pełnienia swej funkcji OF otrzymuje wynagrodzenie wypłacane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. OF nie posiada ani nie zawierał w przeszłości umowy o pracę z E.
 3. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez OF na rzecz Spółki odpłatnych usług doradczych polegających m.in. na:
  • opracowywaniu i uaktualnianiu strategii oraz modelu biznesowego funkcjonowania Spółki w zakresie e-commerce;
  • analizowaniu, opiniowaniu oraz przedstawianiu Spółce pomysłów i rozwiązań dotyczących działalności sprzedażowych witryn internetowych prowadzonych przez Spółkę, w szczególności: ...;
  • monitorowaniu trendów rynkowych w e-commerce oraz działalności w zakresie handlu internetowego podmiotów konkurencyjnych;
  • konsultacjach w zakresie kampanii marketingowych i sprzedażowych e-commerce;
  • udzielaniu rekomendacji dotyczących wyboru technologii wspierających działalność e-commerce prowadzoną przez Spółkę;
  • konsultacjach w zakresie działalności i rozwoju portali społecznościowych prowadzonych przez Spółkę, w szczególności:...
 4. Usługi świadczone przez OF na rzecz Spółki mają charakter wyłącznie doradczy. Zgodnie z Umową, OF nie przysługuje prawo do podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania rezultatu świadczonych usług. E. wskazuje także, że zakres ww. usług różni się od czynności i zadań wykonywanych przez OF jako prezesa zarządu Spółki.
 5. Usługi mogą być świadczone w siedzibie OF, siedzibie Spółki lub w każdym innym miejscu ustalonym przez strony Umowy. Umowa zobowiązuje OF do aktywnego świadczenia usług z najwyższą starannością i według najlepszej wiedzy, przy zachowaniu zasad poufności. Umowa nie określa czasu, który OF powinien poświęcić na wykonywanie usług.
 6. Przy świadczeniu Usług, OF może korzystać z pomocy swoich pracowników lub współpracowników (podwykonawców), za działania których będzie odpowiadać wobec E. jak za własne. OF ponosi również pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania wobec Spółki oraz osób trzecich w związku ze świadczeniem Usług.
 7. OF zobowiązany jest do przedstawiania Spółce raportów potwierdzających wykonywanie usług doradczych w danym miesiącu kalendarzowym lub załączania do faktury raportu ze specyfikacją wykonanych usług. Raporty doręczane są Spółce do akceptacji wraz z fakturami.
 8. Za Usługi świadczone na rzecz E., OF otrzymuje wynagrodzenie ustalone ryczałtowo za każdy miesiąc oraz dodatkowe roczne honorarium - przyznawane według zasad obowiązujących w Spółce. W celu wykonywania Usług, Spółka udostępnia OF niezbędne pomieszczenia oraz infrastrukturę biurową w zamian za wynagrodzenie.
 9. OF złożył Spółce oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi na podstawie Umowy, wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o pdof.
 10. OF jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Usługi świadczone przez niego na podstawie Umowy podlegają podatkowi VAT i nie są z niego zwolnione. Z tytułu świadczonych usług OF wystawia faktury VAT na E.

Spółka również jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. EEC wykorzystuje i będzie wykorzystywać usługi świadczone przez OF wyłącznie do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT, tj. do świadczenia usług i sprzedaży towarów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy Spółka jest zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (pdof) od wynagrodzenia wypłacanego OF z tytułu usług doradczych wykonywanych na podstawie Umowy...
 2. Czy Spółka ma prawo obniżyć należny podatek VAT o podatek naliczony wykazany w prawidłowych fakturach wystawianych przez OF...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka może odliczyć podatek VAT wykazany na prawidłowych fakturach wystawionych przez OF

 1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 Ustawy o VAT.
 2. Podatnikami VAT są m.in. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Działalnością gospodarczą jest m.in. działalność usługodawców.
 3. Zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy o VAT, czynność nie zostanie uznana za wykonaną w ramach działalności gospodarczej, jeżeli spełnione zostanie jedno z poniższych kryteriów:
  1. m.in. przychód z niej uzyskany stanowi przychód ze stosunku pracy (art. 15 ust. 3 pkt 1 Ustawy o VAT), albo
  2. przychód ten stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 13 pkt 2-9 Ustawy o pdof, jeżeli osoba wykonująca daną czynność jest związana ze zlecającym wykonanie czynności (spółką) więzami tworzącymi stosunek prawny co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich (art. 15 ust. 3 pkt 3 Ustawy o VAT).
 4. W ocenie Spółki przychód OF z Umowy nie powinien być zakwalifikowany jako przychód ze stosunku pracy, brak jest bowiem elementu podporządkowania OF Spółce oraz wyznaczenia ścisłego miejsca i czasu wykonywania czynności przez OF na podstawie Umowy.
 5. Usługi doradcze OF na podstawie Umowy nie stanowią również przychodów z działalności wykonywanej osobiście (na podstawie art. 13 pkt 2-9 Ustawy o pdof), w szczególności nie zostaną bowiem zakwalifikowane jako czynności członków zarządu lub kontrakty o zarządzanie/umowy menedżerskie (wymienione w art. 13 pkt 7 i odpowiednio 9 Ustawy o pdof). Szersza argumentacja została przedstawiona w części Ad1) dotyczącej pdof.
 6. Ze względu na fakt, że przychód OF, który będzie uzyskiwany na podstawie Umowy nie stanowi przychodu ze stosunku pracy ani przychodu z działalności wykonywanej osobiście, usługi doradcze OF powinny być kwalifikowane jako działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT, OF jako podatnik zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT, a wykonywane przez niego usługi jako podlegające podatkowi VAT.
 7. Dodatkowo należy również wskazać, że Umowa ustanawia więzy prawne pomiędzy zlecającym (Spółką) i OF (wykonawcą) określające warunki wykonania przez OF usług oraz wynagrodzenia. Odpowiedzialność za wykonanie czynności wobec Spółki oraz osób trzecich ponosi na podstawie Umowy OF. Nawet więc, jeżeli przychód z usług OF wykonywanych na podstawie Umowy byłby kwalifikowany jako przychód z działalności wykonywanej osobiście zgodnie z Ustawą o pdof, co w opinii E. nie byłoby prawidłowe, to w rozumieniu ustawy o VAT, OF nadal byłby podatnikiem podatku VAT, ponieważ jeden z warunków z art. 15 ust. 3 pkt 3 Ustawy o VAT nie byłby spełniony, tj. Spółka nie ponosiłaby wyłącznej odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu usług wykonywanych przez OF.
 8. Mając na uwadze powyższe, Spółka na podstawie art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT powinna mieć prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w prawidłowych fakturach wystawianych przez OF, przy założeniu, że nabywane na ich podstawie usługi są i będą wykorzystywane przez E. do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, tj. świadczenia usług lub sprzedaży towarów podlegającej opodatkowaniu VAT.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie podatku od towarów i usług (pytanie nr 2) w zakresie zdarzenia przyszłego. Organ informuje, że w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Organ wydał w dniu 8 stycznia 2016 r. interpretację indywidualną o sygn. IPPB1/4511-1391/15-2/ES oraz IPPB1/4511-1391/15-3/ES. Ponadto w zakresie podatku od towarów i usług w zakresie stanu faktycznego zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
ILPP5/4512-1-295/15-4/WB | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
ITPP1/4512-575/15/BK | Interpretacja indywidualna

usługi doradcze
IBPB-1-3/4510-544/15/JKT | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.