IPPP2/4512-748/15-2/AO | Interpretacja indywidualna

Zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia należnego na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych i konsultacyjnych
IPPP2/4512-748/15-2/AOinterpretacja indywidualna
 1. opodatkowanie
 2. podatnik podatku od towarów i usług
 3. usługi doradcze
 4. usługi konsultingowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 30 lipca 2015 r. (data wpływu 3 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia należnego na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych i konsultacyjnych (pytanie nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia należnego na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych i konsultacyjnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:
 1. Od 1 września 2013 r. Wnioskodawca będący polskim rezydentem podatkowym <dalej: A.> jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę ze sp. z o.o. <dalej: Spółka>, na stanowisku dyrektora operacyjnego <dalej: Umowa o pracę>.
 2. Zakres obowiązków A. jako dyrektora operacyjnego Spółki nie został określony w umowie, jednak w praktyce obejmuje głównie:
  • kierowanie jej bieżącą działalnością,
  • zarządzanie kilkudziesięcioosobowym zespołem,
  • realizację planów finansowych oraz utrzymywanie płynności finansowej Spółki,
  • nadzorowanie formalno-prawnych aspektów działalności Spółki.
 3. 12 lutego 2015 roku, A. został powołany na Prezesa Zarządu Spółki.
 4. Wnioskodawcy, z tytułu Umowy o pracę, przysługuje wynagrodzenie miesięczne oraz premia roczna uzależniona od wyników Spółki i realizacji indywidualnych celów za danych rok finansowy.
 5. Spółka i A. planują rozwiązanie dotychczasowej Umowy o pracę w roku 2015 roku i w jej miejsce zawarcie nowej umowy o pracę przewidującej zatrudnienie A. na stanowisku Prezesa Zarządu/Dyrektora Zarządzającego Spółki <dalej: Nowa Umowa o pracę> oraz umowy o świadczenie usług doradczych <dalej: Umowa o Świadczenie Usług>.
 6. Zgodnie z Nową Umową o pracę, do obowiązków A. będzie należeć:
  • prowadzenie bieżących spraw Spółki, głównie w zakresie kontroli nad działem sprzedaży i logistyki oraz działami wydawniczymi, oraz
  • reprezentowanie Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
 7. Na podstawie Umowy o Świadczenie Usług, która zostanie zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, A. będzie świadczył na rzecz Spółki usługi o charakterze doradczym i konsultacyjnym, których przedmiot nie obejmuje zarządzania lub czynności o charakterze menedżerskim. Na podstawie Umowy o Świadczenie Usług, A. nie będzie mieć prawa podejmować decyzji oraz zawierać umów wiążących Spółkę.
 8. Nowa Umowa o pracę oraz Umowa o Świadczenie Usług pomiędzy A. i Spółką zostaną zawarte w ciągu bieżącego roku (2015 r.) albo z mocą od 1 stycznia 2016 roku.
 9. W skład świadczonych usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług wchodzić będzie w szczególności doradztwo z zakresu:koncepcji rozwoju oraz długo i krótkoterminowej strategii działalności Spółki, w tym dotyczącej nowych rodzajów działalności;
  • marketingu; wizerunku Spółki;
  • monitoringu rynku wydawniczego w Polsce i zagranicą oraz pozycji Spółki na rynku;
  • finansów, w tym pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania;
  • relacji z kluczowymi partnerami biznesowymi;
  • struktury zatrudnienia i wynagradzania;
  • budowy sieci sprzedaży, uzgadniania warunków handlowych oraz monitorowania wskaźników efektywności sprzedaży;
  • wdrażania systemów IT oraz przebudowy procesów, <dalej łącznie jako: Usługi>.
 10. Umowa będzie zobowiązywać A. do świadczenia Usług z najwyższą starannością, wedle najlepszej wiedzy oraz do przestrzegania obowiązku do zachowania poufności.
 11. Miejscem świadczenia Usług będzie co do zasady siedziba Spółki. Jednak z uwagi na różnorodność zlecanych czynności lub zadań, Usługi będą mogły być wykonywane przez A. w innym miejscu, wynikającym z potrzeb i charakteru danej czynności lub zadania.
 12. A. zobowiązany będzie do świadczenia Usług na rzecz Spółki w takim czasie, jaki uzna za niezbędny dla poprawnego wykonania Umowy. Usługi będą świadczone przez A. przez 226 dni w roku.
 13. W zakresie realizacji Umowy o Świadczenie Usług, A. będzie odpowiadał względem Spółki zgodnie z zasadami odpowiedzialności określonymi w obowiązujących przepisach Kodeksu cywilnego. Przy wykonywaniu Umowy o Świadczenie Usług, A. będzie uprawniony, po uzyskaniu zgody Spółki, do korzystania z pomocy swoich pracowników lub współpracowników. Za działania i zaniechania pracowników lub współpracowników A. w zakresie objętym Umową, A. będzie odpowiadał jak za własne.
 14. A. zobowiązany będzie przekazywać rezultaty wykonywanych Usług w formie ustnej lub pisemnej, np. prezentacji, raportów, rekomendacji, korespondencji elektronicznej, uczestnictwa w spotkaniach i telekonferencjach lub w jakikolwiek inny sposób uzgodniony w Umowie.
 15. Na podstawie Nowej Umowy o pracę A. będzie otrzymywać stałe miesięczne wynagrodzenie. Za świadczenie Usług na rzecz Spółki, A. otrzymywać będzie wynagrodzenie ustalone ryczałtowo za każdy miesiąc z wyjątkiem wynagrodzenia za ostatni miesiąc roku kalendarzowego, które może być należne w wyższej wysokości według zasad określonych odrębnie przez A. i Spółkę <dalej: Wynagrodzenie>. W przypadku zawarcia Umowy o Świadczenie Usług w ciągu 2015 roku, A. i Spółka przewidują wyższe Wynagrodzenie za grudzień 2015 roku niż miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe określone w pozostałych miesiącach tego roku.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wynagrodzenie, które będzie należne A. na podstawie Umowy o Świadczenie Usług, powinno być kwalifikowane jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu updof i czy w związku z tym A. ma prawo do opodatkowania dochodu z tej działalności 19% liniowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30c ust. 1 updof...
 2. Czy Wynagrodzenie należne A. na podstawie Umowy podlega podatkowi VAT...

Odpowiedź na pytanie nr 2 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Pytanie nr 1 zostało rozstrzygnięte odrębnie.

Stanowisko Wnioskodawcy,

 1. Usługi świadczone przez A. będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.
 2. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 VAT, opodatkowaniu podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 VAT.

 1. Podatnikami VAT są m.in. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą w rozumieniu VAT bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Działalnością gospodarczą jest m.in. działalność usługodawców.
 2. Zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 1 i 3 VAT, czynność nie zostanie uznana za wykonaną w ramach działalności gospodarczej, jeżeli spełnione zostanie jedno z poniższych kryteriów:
  1. przychód z niej uzyskany stanowi przychód ze stosunku pracy ( art. 15 ust. 3 pkt 1 VAT), albo
  2. przychód ten stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 13 pkt 2-9 updof, jeżeli osoba wykonująca daną czynność jest związana ze zlecającym wykonanie czynności (spółką) więzami tworzącymi stosunek prawny co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich ( art. 15 ust. 3 pkt 3 VAT).
 3. Przychód A. z Umowy o Świadczenie Usług nie powinien być zakwalifikowany jako przychód ze stosunku pracy, brak jest bowiem elementu podporządkowania A. Spółce oraz wyznaczenia ścisłego miejsca i czasu wykonywania czynności przez A. na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.
 4. Usługi A. na podstawie Umowy o Świadczenie Usług nie stanowią również przychodów z działalności wykonywanej osobiście (na podstawie art. 13 pkt 2-9 updof), w szczególności nie zostaną bowiem zakwalifikowane jako czynności członków zarządu lub kontrakty o zarządzanie/umowy menedżerskie (wymienione w art. 13 pkt 7 i odpowiednio 9 updof). Szersza argumentacja została przedstawiona w części uzasadnienia odnoszącego się do podatku dochodowego od osób fizycznych (pytanie nr 1).
 5. W konsekwencji ze względu na fakt, że przychód A., który będzie uzyskiwany na podstawie Umowy o Świadczenie Usług, nie stanowi przychodu ze stosunku pracy ani przychodu z działalności wykonywanej osobiście, Usługi świadczone przez A. powinny być kwalifikowane jako działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 VAT. A. będzie więc podatnikiem zgodnie z art. 15 ust. 1 VAT, a wykonywane przez niego Usługi będą podlegać podatkowi VAT.
 6. Dodatkowo należy również wskazać, że Umowa o Świadczenie Usług ustanawia więzy prawne pomiędzy zlecającym (Spółką) i A. (wykonawcą) określające warunki wykonania przez A. Usług oraz Wynagrodzenia. Odpowiedzialność za wykonanie czynności wobec Spółki oraz osób trzecich ponosi, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, A.. Nawet więc, jeżeli przychód z usług A. wykonywanych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług byłby kwalifikowany jako przychód z działalności wykonywanej osobiście zgodnie z updof, to w rozumieniu VAT, A. nadal byłby podatnikiem podatku VAT ponieważ jeden z warunków z art. 15 ust. 3 pkt 3 VAT nie byłby spełniony, tj. Spółka nie ponosiłaby wyłącznej odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu usług wykonywanych przez A..

W związku z przedstawioną argumentacją, zdaniem Wnioskodawcy powyższe stanowisko należy uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie podatku od towarów i usług (pytanie nr 2). Organ informuje, że w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wniosek został rozpatrzony odrębnie. Organ w zakresie ww. podatku wydał w dniu 25 września 2015 r. interpretację indywidualną o sygn. IPPB1/4511-941/15-2/MM, w której w pełni potwierdził stanowisko Wnioskodawcy odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.