IPPB1/415-719/14-2/MS | Interpretacja indywidualna

1) Czy Spółka będzie zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych BM i MO z tytułu wykonywania czynności zarządczych przyznanego na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników w przypadkach opisanych powyżej?2) Czy Spółka będzie zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych BM, jak też MO z tytułu świadczenia usług doradczych wykonywanych przez nie w ramach pozarolniczych działalności gospodarczych w przypadkach opisanych powyżej?
IPPB1/415-719/14-2/MSinterpretacja indywidualna
 1. czynności
 2. podmiot zarządzający (zarządca)
 3. uchwała wspólników
 4. usługi doradcze
 5. wynagrodzenia
 6. zaliczka
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2014 r. (data wpływu 20 czerwca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) powstała w IV kwartale 2013 r. Spółka prowadzi działalność w branży handlowej zajmującej się m.in. handlem zdrową żywnością. W okresie od 16 grudnia 2013 r. do 25 marca 2014 r. Spółkę reprezentował jeden członek zarządu - Pani Magdalena O. (dalej: „MO”), pełniąca funkcję Prezesa Zarządu. W dniu 25 marca 2014 r. uchwałą zgromadzenia wspólników MO została odwołana ze stanowiska Prezesa zarządu i mianowana Wiceprezesem zarządu Spółki. Natomiast stanowisko Prezesa zarządu Spółki objęła Pani Bogusława M. (dalej: „BM”) (zwane dalej łącznie: „Członkowie Zarządu”)

Spółka zamierza wypłacać Członkom Zarządu wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji w zarządzie. Przyznanie takiego wynagrodzenia Członkom Zarządu nastąpiło na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, co jest praktyką powszechnie stosowaną. Wysokość wynagrodzenia została określona indywidualnie dla każdego członka zarządu i odpowiada zakresowi ich obowiązków, doświadczeniu i kompetencjom.

Do obowiązków BM pełniącej funkcję Prezesa Zarządu należy w szczególności:

 • prowadzenie wszelkich spraw Spółki związanych z działalnością finansową Spółki, w tym kreowanie, wdrażanie i kontrolowanie bieżącej działalności finansowej Spółki oraz krótko i długoterminowej strategii finansowej Spółki oraz współpraca w tym zakresie z pozostałymi członkami zarządu Spółki,
 • kreowanie inwestycyjnej i sprzedażowej strategii Spółki,
 • koordynowanie finansowego aspektu działań podejmowanych przez Spółkę,
 • bieżący nadzór nad pracą i udzielanie wytycznych podległym pracownikom i współpracownikom,
 • reprezentowanie Spółki zgodnie z umową Spółki i przepisami prawa,
 • inne obowiązki w zakresie zarządzania Spółką odpowiadające wiedzy i doświadczeniu BM.

Natomiast do obowiązków MO pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu należy w szczególności:

 • ocena ryzyka i opłacalności wdrażanych projektów i planowanych inwestycji,kreowanie inwestycyjnej i sprzedażowej strategii Spółki,
 • organizacja pracy i zatrudnienia,prowadzenie polityki personalnej,bieżący nadzór nad pracą i udzielanie wytycznych podległym pracownikom i współpracownikom,
 • zatwierdzanie warunków handlowych kluczowych kontraktów,
 • reprezentowanie Spółki zgodnie z umową Spółki i przepisami prawa,podejmowanie decyzji inwestycyjnych,
 • inne obowiązki w zakresie zarządzania Spółką odpowiadające wiedzy i doświadczeniu MO.

Niezależnie od powyższego, Spółka planuje powierzyć BM i MO świadczenie usług doradczych na rzecz Spółki.

Spółka zakłada, że jej współpraca z BM oraz z MO w zakresie usług doradczych odbywałaby się w ramach umów firma-firma (dalej w odniesieniu do poszczególnych umów: „Umowa”, łącznie: „Umowy”), tj. BM i MO świadczyć będą usługi na rzecz Spółki w ramach prowadzonych przez nie działalności gospodarczych. Powierzenie usług doradczych BM i MO zamiast podmiotom zewnętrznym, będzie dla Spółki efektywne zarówno pod kątem jakości usług (z uwagi na to, że zarówno BM jak też MO znają bardzo dobrze specyfikę branży Spółki oraz obecne realia rynkowe), jak i kosztów.

Jednocześnie, BM i MO, świadcząc swoje usługi na podstawie wspomnianych Umów, będą ponosić odpowiedzialność za swoje działania wobec osób trzecich na zasadach określonych w przepisach prawa cywilnego, choć Spółka nie wyklucza, iż w umowach znajdą się zapisy dotyczące częściowego ograniczenia tej odpowiedzialności. Podkreślić także należy, że Umowa nie będzie obejmować żadnych usług zarządzania.

Nie jest wykluczone, że BM i MO w ramach prowadzonych działalności gospodarczych w zakresie doradztwa, będą również wykonywać usługi na rzecz podmiotów innych niż Spółka.

Usługi doradztwa świadczone przez BM w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej będą polegały w szczególności na:

 • stałym śledzeniu trendów rynkowych w sektorze żywności organicznej i ekologicznej, analizie wpływu tych zmian na wyniki finansowe Spółki oraz przedstawianiu propozycji działań korygujących, w tym rekomendowaniu zmian w strategii Spółki w oparciu o pozyskiwane dane,
 • przedstawianiu propozycji działań, które powinna podjąć Spółka, a które przełożą się na pozyskiwanie nowych klientów i lojalizowanie bazy istniejących klientów,
 • monitorowaniu rynku finansowego oraz rekomendowaniu optymalnych źródeł pozyskiwania kapitału inwestycyjnego oraz operacyjnego niezbędnego dla rozwoju i funkcjonowania Spółki,
 • dokonywaniu analiz nieruchomości i przygotowywaniu i przedstawianiu raportów nt. dostępnych lokali Spółce,
 • rozwoju kontaktów z kluczowymi klientami Spółki,
 • przygotowywaniu raportów dotyczących rynków ościennych i propozycji działań związanych z organicznym wzrostem działalności oraz przedstawienie tych danych Spółce,
 • przygotowywaniu analiz wpływu (ryzyk) czynników zewnętrznych na przyszłe przepływy finansowe i wynik finansowy Spółki oraz przedstawienie tych danych Spółce,
 • przygotowywaniu analiz bieżących danych finansowych Spółki i prognozowaniu wyniku finansowego, jaki Spółka ma osiągnąć w danym okresie sprawozdawczym oraz przedstawianie tych danych Spółce,
 • dokonywaniu innych analiz i raportów i przedstawianiu ich Spółce.

Szczegółowy zakres usług jakie Wnioskodawczyni będzie zobowiązana świadczyć w danym okresie rozliczeniowym będzie każdorazowo określany przez Spółkę, odrębnie dla danego okresu rozliczeniowego.

Natomiast, usługi doradztwa świadczone przez MO w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej będą polegały w szczególności na:

 • dokonywaniu analiz rynku produktów spożywczych ukierunkowanych na identyfikację nowych klientów i produktów i przedstawianiu tych danych Spółce,
 • przedstawianiu propozycji działań, które powinna podjąć Spółka, a które przełożą się na pozyskiwanie nowych klientów i lojalizowanie bazy istniejących klientów, śledzeniu nowych rozwiązań pojawiających się na rynku dotyczących procesu sprzedażowego oraz związanym z nim przygotowaniu raportów i propozycji działań obniżających koszty działalności operacyjnej i przedstawianiu tych danych Spółce,
 • dokonywaniu analiz geomarketingowych ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji otwarcia nowych placówek handlowych (lokalizacja, termin) i przedstawianiu tych analiz Spółce,
 • dokonywaniu analiz nieruchomości i przygotowywaniu i przedstawianiu raportów nt. dostępnych lokali Spółce,
 • rozwoju kontaktów z kluczowymi klientami Spółki,
 • dokonywaniu analiz scenariuszowych związanych z rozwojem sieci sprzedaży i przedstawianiu ich Spółce,
 • dokonywaniu innych analiz i raportów i przedstawianiu ich Spółce.

Szczegółowy zakres usług jakie Wnioskodawczyni będzie zobowiązana świadczyć w danym okresie rozliczeniowym będzie każdorazowo określany przez Spółkę, odrębnie dla danego okresu rozliczeniowego.

Czynności z zakresu doradztwa nie będą wykonywane pod kierownictwem zlecającego te czynności, Spółka nie będzie narzucać też czasu i miejsca wykonywania usług z zastrzeżeniem tego, że zarówno BM jak też MO zobowiążą się do pozostania w gotowości do świadczenia usług doradczych w określonym w umowie wymiarze.

Za świadczone usługi doradcze BM i MO wystawią faktury VAT, na podstawie których Spółka wypłaci im odpowiednie wynagrodzenie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy Spółka będzie zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych BM i MO z tytułu wykonywania czynności zarządczych przyznanego na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników w przypadkach opisanych powyżej...
 2. Czy Spółka będzie zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych BM, jak też MO z tytułu świadczenia usług doradczych wykonywanych przez nie w ramach pozarolniczych działalności gospodarczych w przypadkach opisanych powyżej...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Zdaniem Spółki wynagrodzenie otrzymywane przez Członków Zarządu przyznane im na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników należy sklasyfikować jako przychody ze źródła, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT. Konsekwencją takiej klasyfikacji wypłat na rzecz BM i MO będzie to, że Spółka zgodnie z art. 41 ust 1 ustawy o PIT zobowiązana będzie do poboru zaliczek na PIT od wynagrodzeń wypłacanych z tego tytułu oraz do odprowadzania tych zaliczek na konto właściwego urzędu skarbowego.

Ad. 2

Spółka stoi na stanowisku, że nie będzie płatnikiem zaliczek na PIT od wynagrodzeń wypłacanych BM i MO na podstawie faktur VAT wystawianych przez wyżej wymienione z tytułu usług doradztwa świadczonych na podstawie Umów, w ramach prowadzonych przez wyżej wymienione pozarolniczych działalności gospodarczych.

Uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Spółka będzie płatnikiem zaliczek na PIT od wynagrodzeń wypłacanych BM i MO na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników z tytułu wykonywania czynności zarządczych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej „PIT”) podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c tejże ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z przepisem art. 13 pkt 7 ustawy o PIT, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,

Przychody z tytułu udziału w składzie zarządu, rad nadzorczych, komisji lub innych organów osób prawnych stanowią odrębne źródło przychodów względem przychodów ze stosunku pracy, określonych w art. 12 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT. Zatem, tego typu przychody należy kwalifikować, zgodnie z art. 13 ust. 7, do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

Należy ponadto zauważyć, że przychody z wynagrodzeń wypłacanych z tytułu świadczenia czynności zarządczych przyznanych na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników nie można zakwalifikować do przychodów osiąganych na podstawie tytułów wymienionych w art. 13 pkt 9 ustawy o PIT, czyli przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychodów z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychody otrzymywane przez osoby fizyczne z tytułu udziału w składzie zarządu, rad nadzorczych, komisji lub innych organów osób prawnych, nie stanowią bowiem przychodów z tytułu świadczenia usług zarządczych, o ile nie została zawarta odpowiednia umowa o świadczenie takich usług.

Od przychodów osób fizycznych osiąganych z tytułu ich udziału w składzie zarządu, rad nadzorczych, komisji lub innych organów osób prawnych, dokonujący ich wypłaty Wnioskodawca, jako płatnik, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o PIT, jest zobowiązany pobrać zaliczkę na PIT, uwzględniając koszty uzyskania przychodów w wysokości wynikającej z przepisu art. 22 ust. 2 w zw. z art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o PIT oraz stawkę podatku określoną w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT, z zastrzeżeniem przepisu art. 41 a tejże ustawy.

Powyższe stanowisko znajduje swoje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych, wydanych w oparciu o podobne do przedmiotowego stany faktyczne. Przykładowo, wskazać można Interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 11.02.2014 r. o sygn. IPTPB1/415-695/13-4/MD.

Podsumowując, zdaniem Spółki wynagrodzenie otrzymywane przez Członków Zarządu przyznane im na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników należy sklasyfikować jako przychody ze źródła, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT. Konsekwencją takiej klasyfikacji będzie to, że Spółka zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o PIT zobowiązana będzie do poboru zaliczek na PIT od wynagrodzeń wypłacanych z tego tytułu oraz do odprowadzenia tych zaliczek na konto właściwego urzędu skarbowego.

Ad. 2

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Spółka nie będzie płatnikiem zaliczki na PIT od wynagrodzeń wypłacanych BM i MO z tytułu Umowy w ramach prowadzonej przez wyżej wymienione pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie faktur VAT wystawianych przez wyżej wymienione.

Od wynagrodzenia wypłacanego BM i MO na podstawie Umów, Spółka byłaby zobowiązana do potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i jej wpłaty do odpowiedniego urzędu skarbowego, jeżeli np.:

 • wynagrodzenie BM i MO stanowiłoby przychód ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ustawy o PIT (zgodnie z art. 31 ustawy o PIT) albo
 • wynagrodzenie stanowiłoby przychód z działalności BM i MO wykonywanej osobiście z tytułów wymienionych w art. 13 pkt 2 i 4-9 ustawy o PIT (zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o PIT).

Zdaniem Wnioskodawcy usługi świadczone przez BM i MO na podstawie Umów nie powinny zostać zakwalifikowane jako stosunek pracy na podstawie przepisów prawa pracy. Brak jest bowiem w przedmiotowym stosunku elementu podporządkowania BM i MO Spółce (bezpośredniej kontroli wykonywania usług przez wyżej wymienione na podstawie Umowy), który jest warunkiem niezbędnym do uznania danego stosunku prawnego za stosunek pracy. Umowa nie określa również czasu wykonywania przez wyżej wymienione czynności na podstawie Umowy, zobowiązuje jedynie BM i MO do świadczenia usług doradczych w określonym w Umowie wymiarze.

Umowa nie wskazuje także stałego miejsca wykonywania usług: może nim być siedziba Spółki lub inne miejsce ustalone przez Spółkę i BM i MO. W związku z powyższym, Spółka nie będzie płatnikiem, o którym mowa w art. 31 ustawy o PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy usługi świadczone przez BM i MO na podstawie Umowy nie powinny zostać zakwalifikowane również jako działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 ustawy o PIT.

Usługi BM i MO świadczone na podstawie Umów nie stanowią bowiem bezwzględnie działalności o której mowa w art. 13 pkt 2, pkt 4, pkt 5, pkt 6 ani pkt 9 ustawy o PIT.

Umowy nie spełniają także przesłanek umów, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT, gdyż nie stanowią umów o dzieło (ich efektem nie jest bowiem kreacja pewnego dzieła) lub umów zlecenia (w ramach Umów nie będzie bowiem zlecone zarządzanie przedsiębiorstwem Spółki, chociaż do Umów stosuje się jednak odpowiednio przepisy prawa cywilnego dotyczącego umowy zlecenia). Ponadto Umowy zostaną zawarte w ramach pozarolniczych działalności gospodarczych prowadzonych przez BM i MO, co wyklucza kwalifikację usług świadczonych w ramach Umów jako źródło przychodu opisane w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT (por. treść powołanego przepisu in fine).

Przychody osiągane przez BM i MO z tytułu świadczenia usług doradczych na. podstawie Umów nie powinny również zostać zakwalifikowane jako przychody z tytułu wykonywania czynności przez członków zarządu (na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy o PIT) lub z tytułu umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub kontraktów o zarządzanie/umów menedżerskich (na podstawie art. 13 pkt 9 ustawy o PIT). Przedmiotem Umów są bowiem usługi doradcze – BM i MO w ramach usług doradztwa świadczonych na podstawie Umów nie będą wykonywały żadnych czynności kierowania (zarządzania), a jedynie szereg czynności których istotą jest doradztwo. Ponadto, za świadczenie czynności zarządczych, tj. za prowadzenie spraw Spółki oraz jej reprezentowanie, BM i MO będą otrzymywać odrębne wynagrodzenie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników Spółki. Skoro więc planowane usługi doradztwa nie obejmują jakichkolwiek czynności zarządzania, ani też czynności podobnych do zarządzania, nie ma podstaw do uznania, iż do wynagrodzeń za świadczenie usług doradczych stosuje się art. 13 pkt 9 ustawy o PIT.

Okoliczność równoczesnego wykonywania na rzecz Spółki czynności zarządzania z uwagi na pełnienie funkcji członka zarządu przez BM i MO nie ma wpływu na obowiązki Spółki w stosunku do wynagrodzeń wypłacanych na podstawie Umów, w których zdefiniowane zostały usługi doradztwa, a które zawarte zostaną pomiędzy przedsiębiorcami, gdyż ustawa o PIT nie zawiera w tym względzie jakichkolwiek dyspozycji.

W związku z powyższym, Spółka nie będzie miała obowiązku potrącenia zaliczek na PIT od wynagrodzenia wypłacanego BM i MO w związku z wystawianymi przez nie fakturami VAT na podstawie Umów, ponieważ do Spółki nie będzie mieć w tym przypadku zastosowania ani art. 31, ani też 41 ustawy o PIT.

W opinii Wnioskodawcy, przychody BM i MO uzyskiwane na podstawie Umów, stanowią dla wyżej wymienionych przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Definicja działalności gospodarczej oraz pozarolniczej działalności gospodarczej jest określona w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT. Przepis ten stanowi m.in., że za pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się usługową działalność zarobkową prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych źródeł przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o PIT.

Usługi świadczone na podstawie Umów będą wykonywane przez BM i MO w ramach ich zarejestrowanych działalności gospodarczych, które mają charakter zarobkowy, tj. są ukierunkowane na osiągnięcie zysku. BM i MO będą wykonywać działalność gospodarczą we własnym imieniu, w sposób zorganizowany (przy wykorzystaniu zasobów materialnych i niematerialnych) oraz ciągły. Jak zostało wskazane wyżej, przychody BM i MO osiągane na podstawie Umowy nie stanowią przychodów ze stosunku pracy ani z działalności wykonywanej osobiście.

Ponadto, należy zauważyć, że na podstawie art. 5b ustawy o PIT, czynności wykonywane na podstawie Umów nie mogłyby zostać uznane za pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o PIT, gdyby łącznie spełnione były poniższe warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności oraz ich wykonywanie, ponosiłaby wyłącznie Spółka or
 2. usługi BM i MO jako doradców wykonywane byłyby pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Spółkę, oraz
 3. BM i MO jako doradcy nie ponosiliby ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

BM i MO jako doradcy ponoszą na zasadach ogólnych odpowiedzialność wobec Spółki oraz osób trzecich za rezultat czynności wykonywanych na podstawie Umowy. Jednakże, zapisy Umowy mogą przewidywać, że ta odpowiedzialność będzie częściowo ograniczona. W związku z powyższym, pierwsza przesłanka nie jest spełniona, ponieważ odpowiedzialność za rezultat i wykonanie czynności nie ciąży wyłącznie na Spółce.

Umowa nie będzie wykonywana pod kierownictwem, nie ma w niej również zapisów o podległości BM i MO wobec Spółki. Umowa nie zawiera postanowień co do czasu, np. określonych godzin, w których usługi mają być wykonywane. Druga przesłanka również nie jest spełniona.

BM i MO ponoszą ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Świadczy o tym m.in. odpowiedzialność BM i MO wobec Spółki i wobec osób trzecich za odpowiedni wykonanie lub niewykonanie obowiązków płynących z Umowy, ryzyko związane ze ściągnięciem należności z tytułu wynagrodzenia, możliwość wypowiedzenia Umowy przez Spółkę, ryzyko związane z zatrudnianiem pracowników, w tym odpowiedzialność za ich czynności jak za własne. W związku z powyższym, również trzecia przesłanka nie będzie spełniona.

Zatem w opinii Wnioskodawcy nie jest spełniona żadna z przesłanek z art. 5b ust. 1 ustawy o PIT, których łączne wypełnienie dyskwalifikowałoby czynności wykonywane na podstawie Umowy jako czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o PIT.

W konsekwencji należy stwierdzić, że usługi doradcze wykonywane przez BM i MO na podstawie Umów należy zakwalifikować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, a w takim przypadku Spółka nie będzie miała obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanego wynagrodzenia.

Prawidłowość powyższej kwalifikacji podatkowej potwierdzają liczne interpretacje przepisów prawa podatkowego, m.in.:

 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14.11.2013 r., sygn. IPPB1/415-898/13-4/MS;

W świetle powyższego Spółka stoi na stanowisku, że nie będzie płatnikiem zaliczek na PIT od wynagrodzeń wypłacanych BM i MO na podstawie faktur VAT wystawianych przez wyżej wymienione z tytułu usług doradztwa świadczonych na podstawie Umów, w ramach prowadzonych przez wyżej wymienione pozarolniczych działalności gospodarczych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy jednocześnie zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różni się od zdarzenia przyszłego mającego miejsce w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Krańcowo należy podkreślić, że przywołane przez Wnioskodawcę interpretacje dotyczące przepisów prawa wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 roku - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Z uwagi na powyższe przywołane rozstrzygnięcia organów podatkowych nie są wiążące dla tut. Organu podatkowego. Każdą sprawę Organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ,ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.