ILPB1/415-244/12-4/IM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy przychody z tytułu świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy wynagrodzenie z tytułu tych usług będzie mogło być przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanym podatkiem liniowym określonym w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 listopada 2011 r. (data wpływu 5 marca 2012 r.), uzupełnionym w dniu 30 maja 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 17 maja 2012 r., znak ILPB1/415-244/12-2/IM, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 23 maja 2012 r., a w dniu 30 maja 2012 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 28 maja 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca przed dwudziestu laty razem ze wspólnikiem utworzył spółkę cywilną, której przedmiotem działalności było włókiennictwo oraz produkcja odzieży. W 2004 roku spółka cywilna przekształciła się w spółkę jawną, a w sierpniu tego roku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Zainteresowany objął 48% udziałów. W nowo utworzonej sp. z o.o. został wiceprezesem (bez stosunku zatrudnienia).

Obecnie Wnioskodawca zamierza zrezygnować z funkcji wiceprezesa i z uczestniczenia w zarządzie spółki z o.o. (powołany zostanie nowy zarząd). Po rezygnacji, w ramach utworzonej jednoosobowej działalności gospodarczej zamierza - bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu i zdobytej przez te lata specjalistycznej wiedzy - świadczyć spółce z o.o. usługi doradcze w zakresie: planowania strategicznego i organizacyjnego, strategii i działalności marketingowej, kontroli kosztów i innych zagadnień finansowych, organizacji produkcji, doradztwa personalnego, planowania i organizacji pracy, efektywności produkcji, organizowania zaopatrzenia i sprzedaży, doradztwa technicznego, opracowywania kosztorysów i tym podobnego doradztwa pozostałego. Ponadto przedmiotem usług Wnioskodawcy świadczonych spółce będzie opiniowanie umów handlowych oraz badanie, przegląd oraz weryfikacja rynku.

Wynagrodzenie miesięczne Zainteresowanego za świadczone usługi doradcze ma mieć charakter ryczałtowo-prowizyjny, tzn. będzie ustalone stałe wynagrodzenie ryczałtowe niezależne od wyników ekonomicznych spółki oraz wynagrodzenie prowizyjne ustalane procentowo od wypracowanego dochodu spółki (wynagrodzenie za sukces).

Na udokumentowanie realizacji usług Wnioskodawca będzie sporządzał raz w miesiącu raport z przebiegu świadczonego doradztwa oraz realizacji innych usług.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że doradztwo oraz usługi, o których mowa we wniosku nie będą świadczone na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychody z tytułu usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz spółki stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy wynagrodzenie z tytułu tych usług będzie mogło być przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanym podatkiem liniowym, określonym w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody z usług, które zamierza świadczyć na rzecz spółki z o.o., której jest udziałowcem, stanowić będą przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy i, pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia, mogą być opodatkowane podatkiem liniowym zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż:

 1. Planowane usługi nie zawierają elementów zarządzania spółką. Wnioskodawca nie będzie nią kierował (administrował), nie będzie wyznaczał zadań, celów czy kierunków działania spółki. Czyli, zdaniem Zainteresowanego, przychody przez Niego uzyskiwanie na podstawie tej umowy nie będą przychodami określonymi w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Wnioskodawca będzie ponosił pełne ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której będzie świadczył usługi na rzecz Spółki. Będzie także ponosił odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi posługiwać się będzie przy świadczeniu usług jak za własne działania lub zaniechania. Dodatkowo Zainteresowany będzie ponosił odpowiedzialność względem osób trzecich, którymi posługiwać się będzie przy świadczeniu usług na rzecz spółki. A więc, zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie spełniony warunek zapisany w art. 5b ust. 1 pkt 3 ustawy.
 3. Sposób świadczenia usług będzie dostosowany do charakteru danych czynności i nie będą one wykonywane pod jakimkolwiek nadzorem, a ponadto umowa nie będzie zastrzegała miesięcznych limitów godzinowych usług ani miejsca ich świadczenia. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie spełniony warunek zapisany w art. 5b ust. 1 pkt 2 ustawy.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy źródłami przychodów jest:

 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 tej ustawy za działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą, uważa się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 5b ust. 1 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Stosownie do treści przepisu art. 9a ust. 1 wyżej powołanej ustawy, dochody osiągnięte przez podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zgodnie z art. 9a ust. 3 ww. ustawy jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

 1. uchylony
 2. wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym
 • w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W myśl art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z treści powołanych powyżej uregulowań prawnych wynika, że możliwości wyboru sposobu opodatkowania 19% podatkiem liniowym pozbawieni zostali podatnicy, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskują przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, a usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik wykonywał na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w roku podatkowym w ramach stosunku pracy (spółdzielczego stosunku pracy).

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza świadczyć na rzecz Spółki z o.o. doradztwo oraz inne usługi. Nie pozostaje (nie pozostawał) w stosunku pracy z podmiotem, dla którego będzie świadczyć te usługi.

W takiej sytuacji, w związku z zamiarem świadczenia przez Wnioskodawcę usług doradczych, w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, na rzecz spółki z o.o. nie znajdzie zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ww. ustawy pozbawiając możliwości opodatkowania uzyskiwanych dochodów tzw. podatkiem liniowym.

Natomiast zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej — z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Zainteresowany wskazał, iż doradztwo oraz usługi, o których mowa we wniosku nie będą świadczone na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Stwierdzić zatem należy, iż doradztwo oraz inne usługi w zakresie opisanym we wniosku można zakwalifikować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, przychody ze świadczenia doradztwa oraz innych usług w zakresie opisanym we wniosku należy zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Uzyskiwane z tego tytułu dochody mogą z ww. zastrzeżeniem być opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.