IBPP1/443-105/14/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwość zastosowania podmiotowego zwolnienia Wnioskodawcy świadczącego usługi projektowania, kierowania przedsięwzięciami związanymi z obiektami budowlanymi i inżynierskimi, badań i analiz (bez doradztwa)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 stycznia 2014 r. (data wpływu 31 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w związku z wykonywaniem usług w zakresie:

 • projektów i rysunków wykonywanych dla celów architektonicznych i inżynierskich itp.,
 • usług projektowania technicznego fundamentów i konstrukcji budynków,
 • usług kierowania przedsięwzięciami związanymi z obiektami budowlanymi i inżynierskimi (inżynierii lądowej i wodnej),
 • usług w zakresie badań i analiz technicznych pozostałych

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 stycznia 2014r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w związku z wykonywaniem usług w zakresie:

 • projektów i rysunków wykonywanych dla celów architektonicznych i inżynierskich itp.,
 • usług projektowania technicznego fundamentów i konstrukcji budynków,
 • usług kierowania przedsięwzięciami związanymi z obiektami budowlanymi i inżynierskimi (inżynierii lądowej i wodnej),
 • usług w zakresie badań i analiz technicznych pozostałych.
W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest inżynierem budowlanym mającym zamiar założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której będzie wspólnikiem. Przedmiotem działalności spółki będzie m.in. wykonywanie projektów budowlanych (architektoniczno-konstrukcyjnych). Spółka będzie prowadzić również działalność, przy pomocy zatrudnionych osób, polegającą na wykonywaniu obowiązków kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

Planowany dochód z działalności spółki nie przekroczy 150.000 zł rocznie. W związku z powyższym, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Rozdział 1 Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców art. 113, spółka ta będzie zwolniona z obowiązku płacenia podatku VAT. Jednakże jako przedmiot działalności spółki wskazanym będzie:

 • 71.11 Z – opracowanie projektów architektonicznych oraz doradztwo w zakresie architektury związane z projektowaniem budowlanym,
 • 71.12 Z – projektowanie w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,
 • 71.20 B – pozostałe badania i analizy techniczne.

W numerach 71.11 Z i 71.12 Z dotyczących działalności spółki widnieją usługi doradcze, które zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług objęte są obowiązkiem płacenia podatku VAT. Ze względu na charakter mających być prowadzonych przez spółkę usług (projektowanie, kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego), spółka nie będzie wykonywać usług doradczych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka nie zamierza wykonywać jakichkolwiek czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. Usługi mające być wykonywane przez spółkę zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) zaklasyfikowane są pod numerami:

 • 74.20.1 – projekty i rysunki wykonywane dla celów architektonicznych i inżynierskich itp.,
 • 74.20.32 – usługi projektowania technicznego fundamentów i konstrukcji budynków,
 • 74.20.6 – usługi kierowania przedsięwzięciami związanymi z obiektami budowlanymi i inżynierskimi (inżynierii lądowej i wodnej),
 • 74.30.16 – usługi w zakresie badań i analiz technicznych pozostałe.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z powyższym mająca zostać założona przez Wnioskodawcę spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być zwolniona z obowiązku opłacania podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o VAT usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4 są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 powołanej ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. W myśl art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie.

W ramach mającej być założonej spółki z ograniczona odpowiedzialnością spółka ta nie zamierza wykonywać jakichkolwiek czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

Mające być świadczone usługi zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) zaklasyfikowane są pod numerami:

 • 74.20.1 – projekty i rysunki wykonywane dla celów architektonicznych i inżynierskich itp.,
 • 74.20.32 – usługi projektowania technicznego fundamentów i konstrukcji budynków,
 • 74.20.6 – usługi kierowania przedsięwzięciami związanymi z obiektami budowlanymi i inżynierskimi (inżynierii lądowej i wodnej),
 • 74.30.16 – usługi w zakresie badań i analiz technicznych pozostałe.

Należy zauważyć, iż ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwo. Termin „doradztwo” obejmować może szereg usług doradczych np. podatkowe, prawne, finansowe, techniczne, inżynierskie i inne. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN pod pojęciem „doradca” należy rozumieć „ten kto udziela porad”. Natomiast w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN „doradzać” oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”.

W świetle powyższego, jeżeli mająca zostać założona przez Wnioskodawcę spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie wykonywać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czynności polegające wyłącznie na wykonywaniu projektów budowlanych (architektoniczno-konstrukcyjnych) oraz obowiązków kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo budowlane (przy pomocy zatrudnionych osób) oraz nie będzie wykonywać żadnych czynności, których istotą jest jakiegokolwiek rodzaju doradztwo (inżynieryjne, techniczne, czy też inne), wówczas spółce tej przysługiwać będzie prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, oczywiście do momentu gdy faktyczna wartość sprzedaży przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w tym przepisie. Tym samym w przedmiotowej sprawie nie będzie mieć zastosowania wyłączenie ze zwolnienia podmiotowego, określone w art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług – zgodnie z art. 8 ust. 1 – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 powołanej ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
  – jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Z przepisu art. 113 ust. 5 ww. ustawy wynika, że jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Natomiast stosownie do art. 113 ust. 9 tej ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Ponadto, na mocy art. 113 ust. 10 ustawy o VAT, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

W myśl art. 113 ust. 11 podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

Według art. 113 ust. 11a przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio do podatnika będącego osobą fizyczną, który przed zakończeniem działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, a następnie rozpoczął ponownie wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5.

Natomiast w myśl art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi:

 1. prawnicze,
 2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
 3. jubilerskie.

W świetle powyższego usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego.

W związku z wątpliwościami Wnioskodawcy dotyczącymi zastosowania zwolnienia podmiotowego należy rozstrzygnąć, czy świadczone usługi opisane we wniosku należy zaliczyć do usług w zakresie doradztwa, które nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego.

Podkreślić należy, iż ani ustawa o podatku od towarów i usług ani przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. Skoro jednak ustawa o podatku od towarów i usług w art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT zastrzega, że do osób świadczących usługi doradztwa nie stosuje się zwolnienia podmiotowego, określonego w ust. 1 i 9 należy – wobec braku w ustawie definicji doradztwa – posłużyć się znaczeniem językowym.

Odnosząc się do powołanego wyżej art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT, w którym ustawodawca wymienia usługi w zakresie doradztwa jako wyłączone ze zwolnienia podmiotowego, należy stwierdzić, iż termin „doradztwo” obejmować może szereg usług doradczych, np.: podatkowe, prawne, finansowe i inne. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1996), pod pojęciem „doradcy” należy rozumieć tego, „kto doradza”. Natomiast „doradzić”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego, oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Zatem użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć szeroko.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest inżynierem budowlanym mającym zamiar założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której będzie wspólnikiem. Przedmiotem działalności spółki będzie m.in. wykonywanie projektów budowlanych (architektoniczno-konstrukcyjnych). Spółka będzie prowadzić również działalność, przy pomocy zatrudnionych osób, polegającą na wykonywaniu obowiązków kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

Planowany dochód z działalności spółki nie przekroczy 150.000 zł rocznie.

Jako przedmiot działalności spółki wskazanym będzie:

 • 71.11 Z – opracowanie projektów architektonicznych oraz doradztwo w zakresie architektury związane z projektowaniem budowlanym,
 • 71.12 Z – projektowanie w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,
 • 71.20 B – pozostałe badania i analizy techniczne.

W numerach 71.11 Z i 71.12 Z dotyczących działalności spółki widnieją usługi doradcze. Ze względu na charakter mających być prowadzonych przez spółkę usług (projektowanie, kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego), spółka nie będzie wykonywać usług doradczych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka nie zamierza wykonywać jakichkolwiek czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. Usługi mające być wykonywane przez spółkę zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) zaklasyfikowane są pod numerami:

 • 74.20.1 – projekty i rysunki wykonywane dla celów architektonicznych i inżynierskich itp.,
 • 74.20.32 – usługi projektowania technicznego fundamentów i konstrukcji budynków,
 • 74.20.6 – usługi kierowania przedsięwzięciami związanymi z obiektami budowlanymi i inżynierskimi (inżynierii lądowej i wodnej),
 • 74.30.16 – usługi w zakresie badań i analiz technicznych pozostałe.

W świetle powyższego, mając na uwadze przedstawiony stan sprawy oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że jeżeli utworzona przez Wnioskodawcę spółka będzie wykonywać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyłącznie czynności w zakresie:

 • projekty i rysunki wykonywane dla celów architektonicznych i inżynierskich itp.,
 • usługi projektowania technicznego fundamentów i konstrukcji budynków,
 • usługi kierowania przedsięwzięciami związanymi z obiektami budowlanymi i inżynierskimi (inżynierii lądowej i wodnej),
 • usługi w zakresie badań i analiz technicznych pozostałe,

tj. nie będzie wykonywać jakichkolwiek czynności doradczych, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług oraz przewidywana przez Wnioskodawcę wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150.000 zł – wówczas założonej przez Wnioskodawcę spółce przysługiwać będzie prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 9 oraz art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, oczywiście do momentu gdy faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę 150.000 zł.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Na marginesie należy dodać, że w przypadku rozpoczęcia przez przyszłą spółkę działalności w trakcie roku podatkowego wartość limitu sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT będzie odpowiednio niższa zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, tj. w proporcji do okresu prowadzonej działalności.

Jednocześnie tut. Organ zwraca uwagę, że ustawa o VAT dla celów art. 113 nie posługuje się pojęciem dochodu lecz pojęciem wartości sprzedaży.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności, gdyby założona przez Wnioskodawcę spółka wykonywała jakiegokolwiek rodzaju usługi doradcze – z wyjątkiem doradztwa rolniczego), lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163 poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.