PV/443-27/IV/2005/JD | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik zapytuje o miejsce opodatkowania usług analizy i dostarczeniu informacji świadczonych na rzecz kontrahenta posiadającego siedzibę na Malcie.

PV/443-27/IV/2005/JD

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. miejsce świadczenia usług
  2. podatek od towarów i usług
  3. usługi doradcze inżynierskie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 17.01.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.01.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług wymienionych w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, na rzecz przedsiębiorcy mającego siedzibę na Malcie

stwierdza, że :

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczył na rzecz przedsiębiorcy mającego siedzibę na Malcie usługę polegającą na wykonaniu analizy i dostarczeniu informacji w zakresie możliwości przyłączenia do systemu elektroenergetycznego Zespołu Elektrowni Wiatrowych w rejonie Czarna Dąbrówka, którą sklasyfikował jako wymienioną w art. 27 ust. 4 cytowanej ustawy. Wykonawcą dostarczonych informacji był zespół pracowników Podatnika.

W związku z powyższym stanem faktycznym Podatnik zwraca się z zapytaniem o miejsce opodatkowania usług wymienionych w art. 27 ust. 4 ustawy o VAT.

Zdaniem Podatnika, ponieważ wykonane usługi są usługami niematerialnymi mieszczącymi się w katalogu usług wymienionych w art. 27 ust. 4 ustawy o VAT, to zgodnie z zapisami art. 27 ust. 3 miejscem opodatkowania tych usług jest kraj siedziby nabywcy - Malta.

Zdaniem Podatnika powinien on wystawić fakturę bez podatku VAT, gdyż zasady opodatkowania usług niematerialnych stosowane są również w innych państwach członkowskich. Zgodnie z tymi zasadami usługobiorca nalicza podatek VAT należny od wartości usługi wykazanej na rachunku, podatek ten stanowi dla niego również podatek naliczony. Katalog usług niematerialnych, dla których stosowana jest powyższa zasada obowiązuje również w innych państwach członkowskich.

Po przeanalizowaniu zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego oraz stanowiska wnioskodawcy, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa tut. Organ podatkowy stwierdza co następuje :

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik świadczył usługę polegającą na dostarczeniu dla przedsiębiorcy z Malty informacji oraz analiz pod kątem przyłączenia elektrowni wiatrowych do systemu elektroenergetycznego, którą sklasyfikował jako usługę mieszczącą się w katalogu zawartym w art. 27 ust. 4 ustawy o VAT.

Odnośnie określenia miejsca świadczenia, w stosunku do tych usług ma zastosowanie przepis art. 27 ust. 3 cytowanej ustawy, zgodnie z którym w przypadku gdy usługi te są świadczone na rzecz :

<
  1. osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego lub
  2. podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę

  3. - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

A zatem należy stwierdzić, że o ile Podatnik świadczył przedmiotowe usługi polegające na wykonaniu analizy i dostarczeniu informacji, to podlegają one opodatkowaniu w miejscu, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę - na terytorium Malty (art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy).

Zgodnie z art. 106 ust. 2 ustawy o VAT Podatnik ma obowiązek wystawić fakturę VAT dokumentującą wykonanie w/wym. usługi.

Natomiast zasady wystawiania faktur zostały określone w § 30 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97 poz. 971).

Zgodnie bowiem z § 30 ust. 1 cytowanego rozporządzenia do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze, stosuje się odpowiednio przepisy § 12 i § 14-26 oraz § 29 dotyczące szczegółowych zasad wystawiania faktur, danych, które powinny zawierać oraz sposobu i okresu ich przechowywania.

W myśl przepisów ust. 2 i 3 faktury te powinny zawierać dane określone w § 12, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem, natomiast mogą nie zawierać danych określonych w § 12 ust. 1 pkt 2, dotyczących nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 4.

W przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 27 ust. 3 pkt 2 - zgodnie z ust. 4 cytowanego przepisu - faktura dokumentująca wykonanie tych czynności powinna zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego, innym niż terytorium kraju.

Jednocześnie tut. Organ zauważa, iż zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, jeżeli Podatnik świadczy usługi nie podlegające opodatkowaniu na terytorium kraju, ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Biorąc powyższe pod uwagę tut. Organ stwierdza, że przedstawione przez Spółkę w zapytaniu stanowisko jest prawidłowe.

Ponadto tut. Organ nadmienia, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o VAT, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.

Stosownie do § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U.Nr 89 poz.844), do celów podatku od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2006 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), stanowiącą załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie trybu wydawania opinii klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS. Nr 12 poz. 87 ze zm.) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów. W przypadku wystąpienia trudności związanych z ustaleniem właściwego grupowania, do którego należy zaliczyć dany wyrób lub usługę, zainteresowany podmiot może zwrócić się do odpowiedniego organu statystycznego tj. Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, który dokona ich prawidłowej klasyfikacji.

We wniosku skierowanym o wydanie opinii Podmiot powinien w wyczerpujący sposób przedstawić stan faktyczny oraz dogłębnie opisać wykonywane czynności.

Organy podatkowe nie są uprawnione do wydawania jakichkolwiek opinii klasyfikacyjnych.

Natomiast jeżeli przedmiotowe usługi nie były objęte zakresem usług wykazanych w art. 27 ust. 4 ustawy o VAT, to podlegają one opodatkowaniu zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o VAT, tzn. w miejscu gdzie świadczący usługę posiada siedzibę.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.