1435/PP1/443-14/05/ŁK | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Strona wnosi o " określenie stawki VAT za okresowe przeglądy techniczne budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej."

1435/PP1/443-14/05/ŁK

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. stawki podatku
  2. usługi doradcze inżynierskie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 11.01.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 11.01.2006r.) uzupełnionego pismem z dnia 21.02.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

postanawia

uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 11.01.2006r. za prawidłowe.

Uzasadnienie

Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - wykonywanych opracowań opinii, ekspertyz, dokumentacji technicznych i projektowych, raportów, inwentaryzacji, kosztorysów, wycen itp. - Strona przeprowadza okresowe przeglądy techniczne budynków. Polegają one na przeprowadzeniu oględzin obiektu, studiów i analizy dostarczonej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej. Wynikiem prac jest opracowanie dokumentu, którego treść określa stan techniczny przedmiotu przeglądu.

Strona wnosi o " określenie stawki VAT za okresowe przeglądy techniczne budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej." Zdaniem Strony opłaty za wyżej wymienione usługi powinny być opodatkowane 22% stawką podatku od towarów i usług.

Stosownie do normy art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
Zgodnie z ust. 2 w/w przepisu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Według art. 43 ust.1 pkt 1 w/w ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy.

Świadczona przez Stronę usługa doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania sklasyfikowana wg. Strony pod symbolem PKWiU 74.14 A nie zawiera się w katalogu usług zwolnionych - załączniku Nr 4. Przedmiotowa usługa nie wypełnia również zakresu regulacji obejmującego usługi opodatkowane wg. stawki 7%. Ustawodawca przyjął zasadę, iż stawka podstawowa obowiązuje dla wszystkich czynności opodatkowanych podatkiem za wyjątkiem tych, które zostały jednoznacznie wyłączone z tego kręgu i poddane opodatkowaniu jednej ze stawek obniżonych. W związku z tym przedmiotowa usługa opodatkowana jest 22% stawką podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji.
Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcęi stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia.

Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4 jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.W myśl § 2 w/w artykułu interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji w trybie określonym w § 5.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.