Usługi doradcze inżynierskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi doradcze inżynierskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Strona wnosi o " określenie stawki VAT za okresowe przeglądy techniczne budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej."

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 11.01.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 11.01.2006r.) uzupełnionego pismem z dnia 21.02.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 11.01.2006r. za prawidłowe. Uzasadnienie Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - wykonywanych opracowań opinii, ekspertyz, dokumentacji technicznych i projektowych, raportów, inwentaryzacji, kosztorysów, wycen itp. - Strona przeprowadza okresowe przeglądy techniczne budynków. Polegają one na przeprowadzeniu oględzin obiektu, studiów i analizy (...)

2011
1
kwi

Istota:

- Dotyczy sposobu opodatkowania usług związanych z opracowaniem przez firmę, nie mającą w Polsce siedziby, algorytmów automatycznego sterowania tłoczni gazu.

Fragment:

(...) Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie sposobu opodatkowania usług związanych z opracowaniem przez rosyjską firmę, nie mającą w Polsce siedziby, algorytmów automatycznego sterowania tłoczni gazu, uznać stanowisko Spółki za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia.... Spółka wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka zakupuje od firmy mającej siedzibę w Rosji usługi związane z opracowywaniem algorytmów automatycznego sterowania tłoczni gazu. W/w usługi są świadczone przez (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy sprzedaż usług doradztwa i konsultacji inżynierskich (PKWiU 74.20.31) świadczonych na rzecz Spółki mającej siedzibę w Austrii podlega opodatkowaniu w Polsce?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 217, art 14a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. NR 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 maja 2005r. /data wpływu do Urzędu 23.05.2005r./ o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga - stwierdza, że wyrażone we wniosku stanowisko dotyczące opodatkowania usług doradztwa i konsultacji inżynierskich (PKWiU 74.20.31) świadczonych na rzecz spółki mającej siedzibę w Austrii jest prawidłowe u z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 16 maja 2005r. /data wpływu do Urzędu 23.05.2005r./ Podatnik wystąpił w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania usług doradztwa i konsultacji inżynierskich (PKWiU 74.20.31) świadczonych na rzecz spółki mającej siedzibę w (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zapytuje o miejsce opodatkowania usług analizy i dostarczeniu informacji świadczonych na rzecz kontrahenta posiadającego siedzibę na Malcie.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 17.01.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.01.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług wymienionych w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, na rzecz przedsiębiorcy mającego siedzibę na Malcie stwierdza, że : stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczył na rzecz przedsiębiorcy mającego siedzibę na Malcie usługę polegającą na wykonaniu analizy i dostarczeniu informacji w zakresie (...)