Usługi doradcze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi doradcze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
27
wrz

Istota:

Czy koszty nabycia usług wymienionych w kategorii - usługi doradcze, będą podlegały dyspozycji art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, w związku z czym będą one podlegały ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, na mocy art. 15e ustawy o CIT? (pytanie oznaczone nr 2)

Fragment:

Tożsame stanowisko Spółka zajmuje w kwestii planowanej Umowy ze spółką Niemiecką w zakresie usług doradczych, które na jej podstawie miałyby być świadczone, o ile Spółka Niemiecka zostanie, w ramach realizacji modelu biznesowego Spółki, założona i zarejestrowana zgodnie prawem niemieckim. Także wykładnia celowościowa wskazuję na konieczność objęcia tych usług dyspozycją art. 15e ust. 1, gdyż zgodnie z uzasadnieniem do projektu Ustawy Zmieniającej wprowadzony przepis: odnosi się również do określonych rodzajów usług niematerialnych, w m.in. tym usług doradczych, zarządzania i kontroli. (...) Usługi takie są często świadczone przez podmioty zagraniczne na rzecz ich polskich spółek-córek (...). Skonstatować należy zatem, że celem tego przepisu było objęcie limitem zaliczania wydatków na usługi doradcze do kosztów uzyskania przychodów. Podsumowując, stwierdzić należy, że wydatki na usługi wymienione w kategorii - usługi doradcze, będą podlegały dyspozycji art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, w związku z czym będą podlegały ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ust. 1 ustawy o CIT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

2018
2
wrz

Istota:

Zaliczenie kosztów nabywanych usług do kosztów uzyskania przychodów.

Fragment:

(...) usług doradczych, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Zdaniem Spółki, wszystkie powyższe czynności wykonywane w ramach Usług AR polegają na wykonywaniu konkretnych działań i zadań na rzecz Spółki i w związku z tym nie mogą być uważane za usługi doradcze ani świadczenia o podobnym charakterze w rozumieniu art. 15e ust, 1 ustawy o CIT. Jak zostało wspomniane powyżej, treścią usług doradczych jest wydawanie opinii w problematycznej kwestii, udzielanie rad, co nie jest istotą Usług AR. Usługi AR polegają na aktywności w pewnych obszarach, podejmowaniu konkretnych działań, jak np. definiowanie czy kalkulowanie Spółka nabywa Usługi AR w celu sprawdzenia pewnych kwestii, tworzenia modelu postępowania i wdrożeniu go. Każdy aspekt działań odnoszący się do Usług AR przejawia się w aktywności, w przeciwieństwie do usług doradczych, które charakteryzują się elementem bierności, gdyż ich rola sprowadza się jedynie do wydania opinii i zaleceń. Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, Usługi AR nie stanowią usług doradczych ani świadczeń o podobnym charakterze w rozumieniu art. 15e ustawy o CIT. Należy zatem rozważyć, czy Usługi AR mogą być potraktowane jako usługi przetwarzania danych, o których mowa w art. 15e ustawy o CIT.

2018
25
lip

Istota:

Zaliczenie kosztów nabywanych usług do kosztów uzyskania przychodów.

Fragment:

W przedmiotowej sprawie istotne będzie odkodowanie znaczenia pojęć: „ usług doradczych ” oraz „ usług zarządzania i kontroli ”, zawartych w treści art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Przepisy ustawy o CIT nie definiują pojęcia „ usług doradczych ” oraz „ usług zarządzania i kontroli ”. Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy, zdaniem organu podatkowego, posiłkowo odwołać się do wykładni językowej tych pojęć. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN „ doradztwo ” oznacza udzielanie fachowych porad, natomiast termin „ doradzać ” znaczy udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie. Użyty w ustawie o CIT termin „ usługi doradztwa ” należy rozumieć w związku z tym szeroko. Potwierdza to jednolite orzecznictwo sądów administracyjnych, według którego termin „ doradztwo ” obejmować może szereg usług doradczych np. podatkowe, prawne, finansowe i inne (zob. wyrok NSA z dnia 10 października 2013 r., sygn. akt I FSK 1567/12, wyrok NSA z dnia 2 października 2014 r., sygn. akt I FSK 1441/13, wyrok NSA z dnia 2 października 2014 r., sygn. akt I FSK 1530/13, wyrok WSA w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2015 r. sygn. akt I SA/Po 1202/14, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 28 marca 2012 r., sygn. akt I SA/Gd 175/12, wyrok WSA w Łodzi z dnia 16 kwietnia 2013 r. sygn. akt I SA/Łd 168/13).

2018
25
lip

Istota:

Zaliczenie kosztów nabywanych usług do kosztów uzyskania przychodów.

Fragment:

Tym samym, objęcie wydatków poniesionych na Usługi IT limitem, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, zależy od tego, czy wydatki te stanowić będą koszty usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Zdaniem Wnioskodawcy, żadne z opisanych Usług IT nie stanowią usług badania rynku, usług reklamowych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Należy tym samym rozważyć, czy Usługi IT mogą stanowić usługi doradcze, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych oraz świadczenia o podobnym charakterze. Usługi doradcze, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych a Usługi IT opisane powyżej. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN (sjp.pwn.pl), „ doradczy ” to „ służący radą ”, „ doradzający ”. Z kolei „ doradzać ” to „ udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie ”. W konsekwencji, zdaniem Spółki, usługi doradcze obejmują usługi polegające na wyrażaniu opinii w danej sprawie, nie obejmując jednak usług polegających także na działaniu. Zatem, w opinii Wnioskodawcy, Usługi IT nie stanowią usług doradczych bądź świadczeń o podobnym charakterze, bowiem stanowią kompleksową usługę IT polegającą na zapewnieniu infrastruktury IT umożliwiającej prowadzenie działalności gospodarczej przez Spółkę.

2018
25
lip

Istota:

Zaliczenie kosztów nabywanych usług do kosztów uzyskania przychodów.

Fragment:

W przedmiotowej sprawie istotne będzie odkodowanie znaczenia pojęć: „ usług doradczych ” oraz „ usług zarządzania i kontroli ”. Przepisy ustawy o CIT nie definiują pojęcia „ usług doradczych ” oraz „ usług zarządzania i kontroli ”. Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy, zdaniem organu podatkowego, posiłkowo odwołać się do wykładni językowej tych pojęć. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN „ doradztwo ” oznacza udzielanie fachowych porad, natomiast termin „ doradzać ” znaczy udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie. Użyty w ustawie o CIT termin „ usługi doradztwa ” należy rozumieć w związku z tym szeroko. Potwierdza to jednolite orzecznictwo sądów administracyjnych, według którego termin „ doradztwo ” obejmować może szereg usług doradczych np. podatkowe, prawne, finansowe i inne (zob. wyrok NSA z dnia 10 października 2013 r., sygn. akt I FSK 1567/12, wyrok NSA z dnia 2 października 2014 r., sygn. akt I FSK 1441/13, wyrok NSA z dnia 2 października 2014 r., sygn. akt I FSK 1530/13, wyrok WSA w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2015 r. sygn. akt I SA/Po 1202/14, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 28 marca 2012 r., sygn. akt I SA/Gd 175/12, wyrok WSA w Łodzi z dnia 16 kwietnia 2013 r. sygn. akt I SA/Łd 168/13).

2018
14
lip

Istota:

Obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy przez Spółkę od wynagrodzeń oraz innych korzyści majątkowych wypłacanych z tytułu świadczenia przez osoby kluczowe usług doradczych, wykonywanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej

Fragment:

W przypadku, gdy podczas świadczenia Usług doradczych z uwagi na specyfikę i charakter zlecanych Usług doradczych wymagane jest posługiwanie się narzędziami będącymi własnością Spółki, Wnioskodawca powierzy Kluczowej Osobie narzędzia i środki niezbędne do realizacji Usług doradczych, wyłącznie w celu wykonywania tych Usług doradczych. Wnioskodawca zapewnia również Kluczowej Osobie dostęp do środowisk informatycznych Spółki oraz Klienta Spółki w zakresie niezbędnym do realizacji Usług doradczych, w zakresie otrzymanym przez Spółkę od jej Klienta. Kluczowa Osoba może wykonywać Usługi doradcze osobiście lub poprzez podzlecenie ich wykonania innym podmiotom. Powierzenie realizacji Umowy przez Kluczową Osobę podmiotowi innemu niż Kluczowa Osoba wymaga uprzedniej zgody Spółki. Kluczowe Osoby ponoszą ryzyko gospodarcze prowadzonej działalności gospodarczej i spoczywa na nich również odpowiedzialność za rezultat Usług doradczych, w tym także w przypadku gdy ich wykonanie będzie realizowane przez osoby trzecie za zgodą Spółki. Kluczowe Osoby jako niezależni przedsiębiorcy nie podlegają kierownictwu Spółki w związku z wykonywaniem na jej rzecz Usług doradczych. Ponadto, Usługi doradcze świadczone przez Kluczowe Osoby, ze względu na ich charakter, nie wymagają ich wykonywania w miejscu wyznaczonym przez zlecającego te czynności, tj. np. przez Wnioskodawcę.

2018
20
maj

Istota:

Ustalenie miejsca świadczenia usług doradczych.

Fragment:

Jak wskazał Wnioskodawca zakres, cel i okoliczności w których będą świadczone Usługi doradcze, zostały sprecyzowane w części wniosku opisującej zaistniały stan faktyczny. Zatem czynności podejmowane przez Wnioskodawcę w ramach przedmiotowych Usług doradczych będą miały na celu wskazanie przyszłemu nabywcy udziałów w Spółce Właścicielu Nieruchomości X wartości (rentowności) prowadzonej działalności operacyjnej Spółki Właściciela Nieruchomości X, wskazanie perspektyw dla tej działalności oraz wskazanie zaleceń naprawczych dla tej działalności. Jak wskazał Wnioskodawca, w ramach Usług Doradczych nie będzie dokonywał wyceny gruntu ani wyceny budynku. Przedmiotem Usług doradczych świadczonych przez Wnioskodawcę nie będzie doradztwo prawne, podatkowe, czy też techniczne co do stanu Nieruchomości. Tym samym skoro Usługi doradcze świadczone przez Wnioskodawcę będą dotyczyć transakcji, której przedmiotem będą udziały w Spółce Właścicielu Nieruchomości X stwierdzić należy, że przedmiotowe usługi nie będą stanowić usług związanych z nieruchomością w rozumieniu art. 28e ustawy. Jednocześnie do świadczonych przez Wnioskodawcę Usług doradczych nie znajdą zastosowania szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia usług wynikające z art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n ustawy.

2018
20
kwi

Istota:

Kwalifikacja wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług doradczych do przychodu z działalności gospodarczej

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Zainteresowanemu przysługiwać będzie, na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych prawo do zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków na wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania w ramach indywidualnej działalności gospodarczej usług doradczych? Czy Zainteresowanemu przysługiwać będzie, na gruncie podatku od towarów i usług, prawo odliczenia podatku od towarów i usług z wystawianych przez Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania faktur dokumentujących świadczenie usług doradczych? Czy wynagrodzenie otrzymywane przez Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania z tytułu świadczenia usług doradczych w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, powinno być kwalifikowane jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w rezultacie Zainteresowany niebędący stroną postępowania ma prawo do opodatkowania dochodów z usług doradczych 19% liniowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy świadczone przez Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania w ramach indywidualnej działalności gospodarczej usługi doradcze, na gruncie podatku od towarów i usług, podlegają opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Zainteresowanego i Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania, w zakresie pytania oznaczonego nr 3.

2018
20
kwi

Istota:

W zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy

Fragment:

Analiza okoliczności przedstawionych we wniosku oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy pozwala stwierdzić, że skoro Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej pracuje dla funduszu jako analityk wykonując pracę zadaniową i nie świadczy usług doradczych, a jego roczne przychody jak wynika z wniosku nie przekraczają kwoty 150.000 zł., to na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy, Wnioskodawca będzie korzystał ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT. Zaznaczyć jednakże należy, że Wnioskodawca utraci ww. zwolnienie od podatku w przypadku wykonania jakichkolwiek czynności doradztwa – z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego – lub innych czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy. Reasumując, Wnioskodawca rozpoczynając w lutym 2017 r. prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej może korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy, o ile przewidywana wartość sprzedaży usług nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, w roku podatkowym kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy, oraz Wnioskodawca nie będzie wykonywał usług doradczych. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabywanych przez Spółkę usług doradczych

Fragment:

Umowa o świadczenie usług doradczych, nie ma charakteru umów o pracę. Umowa, na podstawie której będą świadczone usługi nie jest także umową o zarządzanie przedsiębiorstwem ani inną podobną umową. Jej przedmiot nie będzie bowiem obejmował usług ani czynności dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem. Umowa nie przewiduje, aby na jej podstawie Doradca mógł działać w imieniu i na rzecz Spółki, ani na jej rachunek, czy ryzyko. Doradca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności wykonywanych w ramach umowy o świadczenie usług doradczych. Spółka nie wyznacza także miejsca i czasu świadczenia usług doradczych. Ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą spoczywa na Doradcy, co w przypadku umowy o świadczenie usług doradczych ze Spółką, wynika m.in. z faktu, że Doradca ponosi koszty związane z wykonywaniem usług doradczych. Umowa o świadczenie usług doradczych, będzie wykonywana w ramach działalności gospodarczej Doradcy. Nie stanowi ona umowy zlecenia wykonywanych poza ramami pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji przychody uzyskiwane na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych na rzecz Wnioskodawcy nie są kwalifikowane dla celów PDOF jako przychody z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.