Usługi doradcze | Interpretacje podatkowe

Usługi doradcze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi doradcze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia za usługi świadczone przez Podmiot zarządzający
Fragment:
Zgodnie z przedstawionymi stanowiskami w odniesieniu do zaprezentowanego stanu faktycznego, należy wskazać, iż przedmiotowy wydatek (i) poniesiony zostanie przez Podatnika, (ii) jest definitywny, (iii) pozostaje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz (iv) nie znajduje się w tzw. „ negatywnym katalogu kosztów podatkowych ” wskazanym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. W rezultacie rozważanie powinno skupić się na ustaleniu czy wydatek poniesiony przez Podatnika zmierza do osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia ich źródła. Należy w analizowanym przypadku powtórzyć za Naczelnym Sądem Administracyjnym, stanowisko zgodnie z którym „W literaturze przedmiotu, która odnosi się do istnienia związku przyczynowo skutkowego pomiędzy wydatkami a przychodami podkreśla się, że w tego rodzaju konstrukcjach prawnych ustawodawca posługuje się wyraźnie pojęciem celu, a nie skutku. Decyduje zatem, zamiar podatnika, który na tle okoliczności sprawy można uznać za realny. Posługując się terminologią teorii prawa karnego, która wprawdzie nie ma zastosowania w prawie podatkowym, ale która doskonale ilustruje stan faktyczny omawianego przepisu, po stronie podatnika musi zachodzić zamiar bezpośredni kierunkowy (dolus directus coloratus). Konieczność wskazania związku przyczynowo-skutkowego zaznaczał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 października 2012 roku w sprawie do sygn. akt II FSK 430/11: Zwrot „ w celu ” oznacza, że nie każdy wydatek poniesiony przez podatnika w związku z prowadzoną działalnością podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania, lecz tylko ten wydatek, który pozostaje w takim związku przyczynowo - skutkowym.
2017
5
lip

Istota:
Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług doradczych, w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2017 i w latach następnych?
Fragment:
W tym celu Spółka zapowiedziała w szczególności: renegocjację warunków kontraktu menedżerskiego, powierzenie dyrektorom poszczególnych działów świadczenia usług doradczych na rzecz Spółki. W przypadku Wnioskodawcy nowy model zatrudnienia będzie również zakładał rozwiązanie umowy o pracę. Po wprowadzeniu ww. modelu zatrudniania współpraca Wnioskodawcy ze Spółką z o.o. ... byłaby dwutorowa. Po pierwsze, Wnioskodawca zarządzałby Spółką jako Dyrektor Rozwoju ... w ramach kontraktu menedżerskiego, obejmującego wyłącznie czynności o charakterze zarządczym (niektóre warunki kontraktu menedżerskiego zostaną zmienione w wyniku negocjacji ze Spółką). Po drugie, Wnioskodawca rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej, w ramach której będzie świadczył dodatkowo na rzecz Spółki usługi doradztwa gospodarczego (umowa firma-firma). Zawarta ze Sp. z o.o. ... umowa na świadczenie usług doradczych będzie regulowała w szczególności: zakres świadczeń, kwestie miesięcznego wynagrodzenia, okres wypowiedzenia świadczonych usług, minimalny wymiar dyspozycyjności doradcy, okres trwania umowy, poufność, zakaz konkurencji, kwestie własności intelektualnej. Umowa o świadczenie usług doradczych nie będzie obejmować żadnych usług zarządzania. Wnioskodawca będzie świadczył usługi doradcze na własny rachunek i własne ryzyko.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie możliwości uznania przychodów Wnioskodawcy uzyskiwanych ze świadczenia usług doradczych na rzecz Spółki za przychody z pozarolniczej działalności oraz opodatkowania dochodu uzyskiwanego z ich wykonywania tzw. podatkiem liniowym
Fragment:
Wnioskodawca wskazuje przy tym, że: usługi doradcze na rzecz Spółki będzie świadczyć osobiście lub przy pomocy swoich pracowników lub podwykonawców, będzie ponosić pełne ryzyko gospodarcze związane z należytym świadczeniem usług doradczych, będzie ponosić odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat swoich czynności oraz ich wykonywanie, będzie świadczyć usługi doradcze jako niezależny przedsiębiorca, niepodlegający kierownictwu Spółki, będzie posiadać swobodę w zakresie określenia miejsca i czasu wykonywania usług doradczych. Wyniki wykonywanych działań i czynności będą przedstawiane Spółce w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej. W tej samej formie Spółka będzie przekazywała Wnioskodawcy zlecenia na wykonanie poszczególnych czynności doradczych. Ustalone zostanie stałe wynagrodzenie miesięczne, z możliwością renegocjacji stawki, płatne na podstawie faktury wystawianej przez świadczącego usługi. W oparciu o planowaną umowę na świadczenie usług doradczych, Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności kierowania/zarządzania i reprezentowania na zewnątrz Spółki, w której obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu. Wymienione czynności związane z kierowaniem/zarządzeniem i reprezentowaniem Spółki wykonywane będą w ramach pełnienia funkcji Prezesa Zarządu za wynagrodzeniem wynikającym z Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, natomiast w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca ma zamiar świadczyć na rzecz Spółki wyłącznie usługi doradcze.
2017
16
maj

Istota:
Czy nabywane przez Spółkę usługi, w tym usługi badawcze należy uznać za ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Czy za wydatki kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione na opisane w art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, nabywane od podmiotów innych (w tym również prowadzących działalność poza granicami Polski) niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki?
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, zlecanie prac w zakresie przeprowadzania ww. badań nie stanowi nabycia wyników prac badawczo-rozwojowych, lecz powinno zostać zaklasyfikowane jako opisane w art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy CIT poniesienie wydatków na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych. Potwierdza to również fakt, iż Spółka nabywa także wyniki badań (bez zlecania realizacji usługi badawczej) od zewnętrznych podmiotów. W ocenie Wnioskodawcy powyższe sklasyfikowanie nabywanych usług, jest właściwe i rozważane ekspertyzy, opinie, usługi doradcze oraz równorzędne (w tym usługi badawcze zlecane do wykonania przez X) należy zaklasyfikować jako opisane w art. 18d ust.2 pkt 3 ustawy CIT wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych. Ad. 3) Zgodnie z brzmieniem przytaczanego powyżej art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy CIT, za koszty kwalifikowane uznaje się m.in. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo - rozwojowej. Tym samym, art. 18d ustawy CIT definiuje wprost następujące kategorie wydatków kwalifikowanych: ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne; wyniki badań naukowych; świadczone lub wykonywane na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.
2017
10
maj

Istota:
Czy wydatki poniesione przez Spółkę na wynagrodzenie dla firmy zewnętrznej za usługi doradcze w celu podwyższenia kapitału (pozyskanie nowego inwestora) oraz wydatki związane z wyjazdami związanymi z pozyskaniem inwestora mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów w spółce w dacie ich poniesienia?
Fragment:
Z uchwały w ten sposób jednoznacznie wynika, że wydatki na usługi doradcze do tej grupy wydatków nie zostały zakwalifikowane, lecz uznano je za koszty ogólne funkcjonowania osoby prawnej, a więc koszty o charakterze pośrednim, które w tym przypadku mogły zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. Takie zaś generalne i kierunkowe zakwalifikowanie tego rodzaju wydatków, nie opierało się na konieczności badania i analizowania treści sporządzanych w ramach świadczenia usług doradczych opracowanych, w celu ustalania stopnia ich bezpośredniego powiązania z operacją podwyższenia kapitału zakładowego, lecz wynikało z istoty tego rodzaju wydatków, jako typowych kosztów związanych z funkcjonowaniem osoby prawnej, stanowiących koszty pośrednie. Nie może zatem stanowić przesądzającego argumentu na poparcie stanowiska, iż koszty usług doradczych nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, samo twierdzenie Ministra Finansów oraz Sądu pierwszej instancji ograniczające się do wskazania, że są one bezpośrednio związane z podwyższeniem kapitału. (...) Taki właśnie kierunek wykładni stosownych przepisów u.p.d.o.p. art. 12 ust. 4 pkt 4, art. 7 ust. 1 i 2 w zw. z art. 15 ust. 1 w świetle (...)
2017
2
lut

Istota:
W zakresie zakwalifikowania przychodów z tytułu świadczenia usług doradczych do odpowiedniego źródła przychodów.
Fragment:
(...) usługi doradcze na rzecz innych niż Spółka podmiotów, na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych o usługi doradcze. Czy wynagrodzenie, które Wnioskodawca ma otrzymywać na podstawie Umów o świadczenie usług doradczych zawartych z podmiotami innymi niż Spółka, której jest członkiem zarządu i z którą wiąże go Umowa o zarządzanie, może zostać zakwalifikowane jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT i czy w związku z tym Wnioskodawca ma prawo opodatkowania stawką liniową podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszącą 19% podstawy obliczenia podatku na zasadach wskazanych w art. 30c ww. ustawy dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia w ramach prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej usług doradczych w sytuacji, gdy Wnioskodawca pełni przedmiotowe usługi na rzecz innych, niż Spółka podmiotów na podstawie zawieranych Umów o świadczenie usług doradczych przy czym otrzymuje on także, niezależnie od przychodu z tytułu Umów o świadczenie usług doradczych, wynagrodzenie od Spółki na podstawie Umowy o zarządzanie zawartej ze Spółką, której pozostaje członkiem zarządu? Odpowiedź na pytanie Nr 2 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji.
2016
15
gru

Istota:
Czy wynagrodzenie, które Wnioskodawca ma otrzymywać na podstawie Umów o świadczenie usług doradczych zawartych z podmiotami innymi, niż Spółka, której jest członkiem zarządu i z którą wiąże go Umowa o zarządzanie, może zostać zakwalifikowane jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT
Fragment:
(...) usługi doradcze na rzecz innych, niż Spółka podmiotów na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych o usługi doradcze. Czy wynagrodzenie, które Wnioskodawca ma otrzymywać na podstawie Umów o świadczenie usług doradczych zawartych z podmiotami innymi, niż Spółka, której jest członkiem zarządu i z którą wiąże go Umowa o zarządzanie, może zostać zakwalifikowane jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT i czy w związku z tym Wnioskodawca ma prawo opodatkowania stawką liniową podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszącą 19% podstawy obliczenia podatku na zasadach wskazanych w art. 30c ww. ustawy dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia w ramach prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej usług doradczych w sytuacji, gdy Wnioskodawca pełni przedmiotowe usługi na rzecz innych, niż Spółka podmiotów na podstawie zawieranych Umów o świadczenie usług doradczych przy czym otrzymuje on także, niezależnie od przychodu z tytułu Umów o świadczenie usług doradczych, wynagrodzenie od Spółki na podstawie Umowy o zarządzanie zawartej ze Spółką, której pozostaje członkiem zarządu? Odpowiedź na pytanie Nr 2 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji.
2016
28
lis

Istota:
Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na zakup usług doradczych mających na celu zbycie/nabycie/objęcie aktywów mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, tj. zaksięgowania w księgach rachunkowych?
Fragment:
Realizacja przedmiotowych usługi doradczych zostanie potwierdzona przez Wykonawców (firmy zewnętrzne) fakturą. Wnioskodawca ponadto poinformował, że w latach ubiegłych, Spółka X - jako samodzielny podatnik podatku CIT - otrzymał interpretację indywidualną znak ILPB3/423-862/10-2/KS z 21 stycznia 2011 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, wskazującą, że przedmiotowe usługi stanowią koszt podatkowy o charakterze pośrednim, który winien być rozpoznany w okresie ich zaksięgowania w księgach rachunkowych. Jednakże z uwagi na fakt, że od dnia 1 stycznia 2016 r. podatnikiem podatku CIT jest PGK, ponowne wystąpienie z niniejszym wnioskiem jest uzasadnione. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na zakup usług doradczych mających na celu zbycie/nabycie/objęcie aktywów mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, tj. zaksięgowania w księgach rachunkowych... Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone na nabycie usług doradczych winny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w momencie ujęcia ich w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury. Oznacza to, że wydatki te - jako koszty pośrednie - można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w okresie, w którym Spółka ewidencjonowała je w księgach rachunkowych, co wynika z art. 15 ust. 4d i ust. 4e ustawy o CIT.
2016
5
maj

Istota:
Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na zakup usług doradczych mających na celu zbycie/nabycie/objęcie aktywów mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, tj. zaksięgowania w księgach rachunkowych?
Fragment:
Realizacja przedmiotowych usługi doradczych zostanie potwierdzona przez Wykonawców (firmy zewnętrzne) fakturą. Wnioskodawca ponadto poinformował, że w latach ubiegłych, Spółka X - jako samodzielny podatnik podatku CIT - otrzymał interpretację indywidualną znak ILPB3/423-862/10-2/KS z 21 stycznia 2011 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, wskazującą, że przedmiotowe usługi stanowią koszt podatkowy o charakterze pośrednim, który winien być rozpoznany w okresie ich zaksięgowania w księgach rachunkowych. Jednakże z uwagi na fakt, że od dnia 1 stycznia 2016 r. podatnikiem podatku CIT jest PGK, ponowne wystąpienie z niniejszym wnioskiem jest uzasadnione. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na zakup usług doradczych mających na celu zbycie/nabycie/objęcie aktywów mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, tj. zaksięgowania w księgach rachunkowych... Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone na nabycie usług doradczych winny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w momencie ujęcia ich w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury. Oznacza to, że wydatki te - jako koszty pośrednie - można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w okresie, w którym Spółka ewidencjonowała je w księgach rachunkowych, co wynika z art. 15 ust. 4d i ust. 4e ustawy o CIT.
2016
5
maj

Istota:
W zakresie ustalenia czy usługi doradcze dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT
Fragment:
(...) usługi doradcze, które byłyby świadczone dla jednostek pomocy społecznej i ich beneficjentów, mogą być w myśl art. 43 pkt 22, świadczone w ramach działalności gospodarczej z zwolnieniem z podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, spotkał się on z interpretacjami, że w myśl przytoczonej ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług art. 43.1. pkt 22 (usługi pomocy społecznej, usługi związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie) zwalnia się od podatku dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, na rzecz beneficjenta tej pomocy. Stąd wykonywanie usługi doradczej dla pracowników jednostek pomocy społecznej, którzy wykonują bezpośrednią pracę, oddziaływania na rzecz osób uwikłanych w zjawisko przemocy, świadków, sprawców, osób doświadczających przemocy, czy osób ogólnie będących w kryzysie związanymi z problemami społecznymi jest usługą, która powinna być zwolniona z podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.
2016
30
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.