Usługi doradcze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi doradcze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
maj

Istota:

Ustalenie miejsca świadczenia usług doradczych.

Fragment:

Jak wskazał Wnioskodawca zakres, cel i okoliczności w których będą świadczone Usługi doradcze, zostały sprecyzowane w części wniosku opisującej zaistniały stan faktyczny. Zatem czynności podejmowane przez Wnioskodawcę w ramach przedmiotowych Usług doradczych będą miały na celu wskazanie przyszłemu nabywcy udziałów w Spółce Właścicielu Nieruchomości X wartości (rentowności) prowadzonej działalności operacyjnej Spółki Właściciela Nieruchomości X, wskazanie perspektyw dla tej działalności oraz wskazanie zaleceń naprawczych dla tej działalności. Jak wskazał Wnioskodawca, w ramach Usług Doradczych nie będzie dokonywał wyceny gruntu ani wyceny budynku. Przedmiotem Usług doradczych świadczonych przez Wnioskodawcę nie będzie doradztwo prawne, podatkowe, czy też techniczne co do stanu Nieruchomości. Tym samym skoro Usługi doradcze świadczone przez Wnioskodawcę będą dotyczyć transakcji, której przedmiotem będą udziały w Spółce Właścicielu Nieruchomości X stwierdzić należy, że przedmiotowe usługi nie będą stanowić usług związanych z nieruchomością w rozumieniu art. 28e ustawy. Jednocześnie do świadczonych przez Wnioskodawcę Usług doradczych nie znajdą zastosowania szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia usług wynikające z art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n ustawy.

2018
20
kwi

Istota:

Kwalifikacja wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług doradczych do przychodu z działalności gospodarczej

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Zainteresowanemu przysługiwać będzie, na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych prawo do zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków na wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania w ramach indywidualnej działalności gospodarczej usług doradczych? Czy Zainteresowanemu przysługiwać będzie, na gruncie podatku od towarów i usług, prawo odliczenia podatku od towarów i usług z wystawianych przez Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania faktur dokumentujących świadczenie usług doradczych? Czy wynagrodzenie otrzymywane przez Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania z tytułu świadczenia usług doradczych w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, powinno być kwalifikowane jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w rezultacie Zainteresowany niebędący stroną postępowania ma prawo do opodatkowania dochodów z usług doradczych 19% liniowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy świadczone przez Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania w ramach indywidualnej działalności gospodarczej usługi doradcze, na gruncie podatku od towarów i usług, podlegają opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Zainteresowanego i Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania, w zakresie pytania oznaczonego nr 3.

2018
20
kwi

Istota:

W zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy

Fragment:

Analiza okoliczności przedstawionych we wniosku oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy pozwala stwierdzić, że skoro Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej pracuje dla funduszu jako analityk wykonując pracę zadaniową i nie świadczy usług doradczych, a jego roczne przychody jak wynika z wniosku nie przekraczają kwoty 150.000 zł., to na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy, Wnioskodawca będzie korzystał ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT. Zaznaczyć jednakże należy, że Wnioskodawca utraci ww. zwolnienie od podatku w przypadku wykonania jakichkolwiek czynności doradztwa – z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego – lub innych czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy. Reasumując, Wnioskodawca rozpoczynając w lutym 2017 r. prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej może korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy, o ile przewidywana wartość sprzedaży usług nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, w roku podatkowym kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy, oraz Wnioskodawca nie będzie wykonywał usług doradczych. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabywanych przez Spółkę usług doradczych

Fragment:

Umowa o świadczenie usług doradczych, nie ma charakteru umów o pracę. Umowa, na podstawie której będą świadczone usługi nie jest także umową o zarządzanie przedsiębiorstwem ani inną podobną umową. Jej przedmiot nie będzie bowiem obejmował usług ani czynności dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem. Umowa nie przewiduje, aby na jej podstawie Doradca mógł działać w imieniu i na rzecz Spółki, ani na jej rachunek, czy ryzyko. Doradca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności wykonywanych w ramach umowy o świadczenie usług doradczych. Spółka nie wyznacza także miejsca i czasu świadczenia usług doradczych. Ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą spoczywa na Doradcy, co w przypadku umowy o świadczenie usług doradczych ze Spółką, wynika m.in. z faktu, że Doradca ponosi koszty związane z wykonywaniem usług doradczych. Umowa o świadczenie usług doradczych, będzie wykonywana w ramach działalności gospodarczej Doradcy. Nie stanowi ona umowy zlecenia wykonywanych poza ramami pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji przychody uzyskiwane na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych na rzecz Wnioskodawcy nie są kwalifikowane dla celów PDOF jako przychody z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie kosztów uzyskania przychodów

Fragment:

Poza tym wynagrodzeniem podmiot świadczący usługi może w niektórych przypadkach otrzymać zwrot kosztów podróży (dojazd i zakwaterowanie) dotyczących świadczonych na rzecz Spółki usług doradczych. Spółka doradcza posiada pracowników, którzy są zaangażowani w świadczenie usług doradczych na rzecz naszej Spółki. Prezes Zarządu podmiotu świadczącego usługi na rzecz Spółki pełni też funkcje członka zarządu w Spółce nabywającej usługi doradcze. Usługi doradcze były świadczone przez ten podmiot (Sp. z o.o.) jeszcze przed objęciem funkcji członka zarządu w naszej Spółce przez Prezesa Zarządu Spółki doradczej. Zadania w ramach sprawowania funkcji członka zarządu polegają na: zajmowaniu się sprawami Spółki w pełnym zakresie, reprezentowaniu Spółki przed instytucjami publicznymi, spotkania z kontrahentami, podejmowaniu decyzji o kierunku działań biznesowych. W związku z tym niektóre funkcje pełnione przez członka zarządu mogą być tożsame, które są nabywane od podmiotu świadczącego usługi doradcze. Podmiot świadczący usługi doradcze sporządza zgodnie z umową wykaz czynności wykonanych w danym miesiącu rozliczeniowym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy wydatki poniesione na koszty usług doradczych stanowią koszty uzyskania przychodów? Czy od nabytych usług doradczych Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT ? Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, oznaczonego we wniosku numerem 1.

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług doradczych na rzecz Spółki za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości opodatkowania wynagrodzenia z tytułu świadczenia ww. usług 19% podatkiem liniowym

Fragment:

W pierwszej kolejności należy określić, że zakres czynności wykonywanych w ramach Umowy o usługi doradcze nie dotyczy czynności, będą wykonywane przez Wnioskodawcę jako członka zarządu. Przedmiotem Umowy o świadczenie usług doradczych nie są czynności, które w ramach powołania na członka zarządu są wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz spółki. Zakres usług doradczych nie pokrywa się z czynnościami członka zarządu, a dodatkowo odnosi się wyłącznie do doradztwa w ściśle określonym zakresie, specjalistycznym, odrębnym od czynności wykonywanych jako członek zarządu. W rezultacie, z uwagi na fakt, że zakres czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej (usług doradczych) jest całkowicie odmienny od zakresu czynności świadczonych na rzecz spółki jako członek zarządu, czynności wykonywane w ramach usług doradczych, nie mogą zostać zakwalifikowane jako, wskazane w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT, przychody otrzymywane przez osoby należące do składu zarządów. Jednocześnie, wyodrębnienie w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze oraz jednoczesne zdefiniowanie w ustawie o PIT pozarolniczej działalności gospodarczej wskazuje, że źródłem tych przychodów jest zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy przez Spółkę od wynagrodzeń wypłacanych z tytułu świadczenia przez osoby kluczowe usług doradczych, wykonywanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej

Fragment:

Dodatkowo, w ramach wykonywania przez Kluczowe Osoby czynności specjalistycznych Spółka planuje zawarcie osobnych umów o świadczenie usług doradczych (dalej: Umowy) w ramach prowadzonej przez nich samodzielnej działalności gospodarczej. Usługi świadczone przez poszczególnych Członków Zarządu i Managerów będą miały charakter doradczy, ekspercki (dalej: Usługi doradcze). Wnioskodawca chciałby zaznaczyć, że Usługi doradcze nie będą dotyczyć czynności zarządzania, czynności managerskich lub o podobnym charakterze. Kluczowe Osoby złożą formalne oświadczenia do Spółki o prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej. Za świadczone Usługi doradcze Członkowie Zarządu i Managerowie otrzymywać będą wynagrodzenie, wynikające z zawartych ze Spółką Umów. W związku z faktem, iż zaangażowanie Kluczowych Osób w realizację Usług doradczych będzie miało charakter ekspercki, uzależniony od zlecenia Wnioskodawcy wynagrodzenie za te usługi będzie określone ryczałtowo lub według stawek godzinowych. Wynagrodzenie z tytułu Umów płatne będzie na podstawie miesięcznie wystawianych faktur przez Członków Zarządu / Managerów. W ramach Umowy, wykonywane Usługi doradcze prowadzących działalność gospodarczą na rzecz Spółki będą obejmować w szczególności: Usługi (...)

2018
5
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania świadczonych Usług doradczych podstawową stawką VAT.

Fragment:

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy W ocenie Wnioskodawcy, w odniesieniu do Usług doradczych nie znajdzie zastosowania przepis art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy o VAT. Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 1, zwolnienie, o którym mowa w tym przepisie, ma charakter przedmiotowy. Oznacza to, że zwolnienie nie jest uzależnione od rodzaju podmiotu świadczącego te usługi a od zakresu świadczonych usług. Możliwe jest zatem, że Wnioskodawca świadczy zarówno usługi zwolnione z VAT, jak również opodatkowane na zasadach ogólnych. Mając na uwadze powyższe, na obowiązek opodatkowania Usług doradczych podstawową stawką VAT, wskazuje fakt, że zdaniem Wnioskodawcy nie wszystkie warunki kwalifikacji jako usługi pośrednictwa są w przypadku Usług doradczych świadczonych przez Wnioskodawcę spełnione. W szczególności należy podkreślić, że: Usługi doradcze mają charakter ogólny związany z analizą sytuacji finansowej Spółki np. przygotowanie wyceny Spółki. Pomimo że przedmiotowe usługi mogą mieć pośredni wpływ na przeniesienie własności udziałów, to bezpośrednim celem Usług doradczych nie jest doprowadzenie do skutecznego zawarcia umowy sprzedaży udziałów. W zakres Usług doradczych świadczonych przez Wnioskodawcę wchodzi szereg czynności, które mają charakter techniczny np. wsparcie w zebraniu odpowiedniej dokumentacji dotyczącej działalności Spółki.

2018
29
mar

Istota:

Wnioskodawczyni ma prawo korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy do momentu, gdy wartość sprzedaży przekroczy łącznie kwotę 200 000 zł lub gdy Wnioskodawczyni zacznie wykonywać czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy.

Fragment:

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności nie będzie świadczyć żadnych usług doradczych. W zakresie usług które Wnioskodawca będzie świadczył (dotyczących projektowania urbanistycznego i planowania przestrzennego) wchodzą: sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gmin, sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie projektów uchwał, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, sporządzanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gmin. Wg klasyfikacji PKWiU wykonywana działalność gospodarcza funkcjonuje pod numerami: 71.11.31.0 Usługi planowania przestrzennego terenów miejskich, 71.11.32.0 Usługi planowania przestrzennego terenów wiejskich, 71.11.33.0 Usługi planowania przestrzennego związane z lokalizacją obiektów budowlanych. Mając na uwadze powyższe zakresy oferowanych usług projektowych Wnioskodawca informuje, iż od początku prowadzenia działalności gospodarczej nie świadczy i nie będzie świadczył usług o charakterze doradczym. W związku z powyższym Wnioskodawca również od dnia założenia działalności gospodarczej (data 18 grudnia 2017 r.) nie zarejestrował się jako podatnik VAT. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy prowadząc biuro projektów urbanistycznych, świadczące usługi z zakresu planowania przestrzennego oraz projektowania urbanistycznego, które nie obejmują swoim zakresem usług o charakterze doradczym, Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust.1 ustawy.

2018
28
lut

Istota:

Czy Spółka zobowiązana jest do pobrania i zapłaty 20% podatku dochodowego "u źródła" od wypłat stanowiących wynagrodzenie za usługi doradcze świadczone przez spółkę z siedzibą w Szwajcarii.

Fragment:

Warto jednak podkreślić, że rzeczone usługi doradcze nie są świadczone na rzecz Spółki wyłącznie na terytorium kraju, (w tym względzie zdaniem Spółki usługi świadczone na terytorium kraju nie stanowią całości pod względem geograficznym). Jak już podnoszono, usługi doradcze zasadniczo są świadczone na rzecz Spółki z terytorium Szwajcarii, a tylko w przypadku zaistnienia potrzeby osobistego kontaktu przedstawiciel szwajcarskiej Spółki przyjeżdża do Polski. Poza tym częstokroć dochodzi do sytuacji, że świadczenie usługi doradczej w danym zakresie rozpoczyna się na terytorium Szwajcarii, a kończy na terytorium kraju i odwrotnie, (np. w Polsce przedstawiciel szwajcarskiej spółki zapoznaje się z dokumentacją dotyczącą danego problemu lub kwestii, a proponowane przez tę spółkę rozwiązanie jest zdalnie przedstawiane dopiero po jakimś czasie, kiedy przedstawiciel szwajcarskiej spółki jest już poza terytorium kraju, występują też sytuacje odwrotne - dokumentacja jest udostępniania szwajcarskiej spółce elektronicznie, a dopiero w Polsce odbywa się dyskusja nad możliwymi do zastosowania rozwiązaniami biznesowymi). Usługi świadczone na rzecz Spółki obejmują zatem różne (...)