Usługi doradcze | Interpretacje podatkowe

Usługi doradcze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi doradcze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy świadczenie ww. usług z wyłączeniem usług doradczych, pomimo że są one przypisane do kodu PKD 68.31.Z, przy założeniu, że przychód uzyskany z ich świadczenia za rok 2017 nie przekroczy kwoty 200 000 zł bez podatku VAT, uprawnia Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego na postawie art. 113 ust. 1 ustawy od towarów i usług, w roku 2018?
Fragment:
Wnioskodawczyni nie świadczy usług doradczych, pomimo iż w ramach kodu PKD 68.31.Z dopuszcza się możliwość świadczenie usług doradczych. Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą prawa do skorzystania w 2018 roku ze zwolnienia podmiotowego na postawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, w odniesieniu do świadczonych usług opisanych we wniosku z wyłączeniem usług doradczych, pomimo że są one przypisane do kodu PKD 68.31.Z, przy założeniu, że przychód uzyskany z ich świadczenia za rok 2017 nie przekroczy kwoty 200 000 zł bez podatku VAT. Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz przywołane przepisy stwierdzić należy, że skoro w ramach prowadzonej działalności Wnioskodawczyni nie będzie wykonywać usług doradczych, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, oraz wartość sprzedaży w 2017 roku nie przekroczy kwoty 200 000 zł, wówczas Wnioskodawczyni będzie przysługiwać prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy w 2018 roku o ile obowiązujące na dzień wydania interpretacji przepisy nie ulegną zmianie. Zaznaczyć jednak należy, że w sytuacji, gdy wartość sprzedaży usług świadczonych (...)
2017
11
lis

Istota:
Przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym z tytułu uzyskanego w 2016 r. przychodu z odpłatnego zbycia akcji w spółce akcyjnej, Wnioskodawca może w pierwszej kolejności pomniejszyć kwotę uzyskanego przychodu o poniesione w 2016 r. koszty Usług Prawnych, stanowiące koszty odpłatnego zbycia, o których mowa w art. 19 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a następnie tak uzyskany przychód pomniejszyć o poniesione koszty Usług Doradczych, które jak wskazano powyżej stanowią koszty uzyskania przychodów z ogólnej definicji kosztów, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Dodatkową okolicznością świadczącą o tym związku jest fakt, iż w przypadku trzech Doradców zapłata całości wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług Doradczych - a w przypadku czwartego Doradcy jego istotnej części - była uzależniona od zrealizowania transakcji, tj. zawarcia umowy sprzedaży akcji i otrzymania zapłaty co najmniej pierwszej transzy wynagrodzenia. W tym zakresie wynagrodzenie z tytułu Usług Doradczych zbliżone jest charakterem do prowizji z tytułu pośrednictwa w sprzedaży - a koszty te, jak wspomniano, bezspornie są kwalifikowane jako „ koszty odpłatnego zbycia ”. Również Usługi Prawne nabywane przez Wspólników, obejmujące pomoc prawną w zakresie zawarcia rozporządzającej umowy sprzedaży akcji Spółki oraz innych czynności niezbędnych do przeniesienia tych akcji zgodnie z umową - a więc przede wszystkim pomocy w zakresie przygotowania tej umowy - służyły bezpośrednio zrealizowaniu Transakcji. Powyższe okoliczności uzasadniają uznanie kosztów Usług Doradczych oraz Usług Prawnych za „ koszty odpłatnego zbycia ” papierów wartościowych, pomniejszające przychód uzyskany z tego tytułu, zgodnie z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodać należy, że koszty usług doradczych związanych z zawarciem umów sprzedaży papierów wartościowych lub udziałów w spółce z o.o. są kwalifikowane jako koszty odpłatnego zbycia, pomniejszające przychody uzyskane z tego tytułu, również w interpretacjach indywidualnych wydawanych na organy podatkowego.
2017
27
paź

Istota:
Skoro w ramach prowadzonej działalności Wnioskodawczyni nie będzie wykonywać usług doradczych, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, wówczas Wnioskodawczyni będzie przysługiwać prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy.
Fragment:
W ramach działalności będą więc świadczone usługi specjalistycznego projektowania i nie mają w jakimkolwiek - stopniu charakteru usług doradczych. Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą kwestii, czy w myśl zapisów ustawy o podatku od towarów usług oraz deklaracji o nieświadczeniu usług w zakresie doradztwa Wnioskodawczyni może być zwolniona z podatku od towarów i usług. Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz przywołane przepisy stwierdzić należy, że skoro w ramach prowadzonej działalności Wnioskodawczyni nie będzie wykonywać usług doradczych, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, wówczas Wnioskodawczyni będzie przysługiwać prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy. W związku z tym stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
12
paź

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabywanej usługi doradczej
Fragment:
Poza tym wynagrodzeniem podmiot świadczący usługi może w niektórych przypadkach otrzymać zwrot kosztów podróży (dojazd i zakwaterowanie) dotyczących świadczonych na rzecz Wnioskodawcy usług doradczych. Spółka doradcza posiada pracowników, którzy są zaangażowani w świadczenie usług doradczych na rzecz Wnioskodawcy. Prezes Zarządu podmiotu świadczącego usługi na rzecz Wnioskodawcy pełni też funkcje członka zarządu u Wnioskodawcy. Usługi doradcze były świadczone przez ten podmiot (Sp. z o.o.) jeszcze przed objęciem funkcji członka zarządu u Wnioskodawcy przez Prezesa Zarządu Spółki doradczej. W związku z tym niektóre funkcje pełnione przez członka zarządu mogą być tożsame, które są nabywane od podmiotu świadczącego usługi doradcze. Podmiot świadczący usługi doradcze sporządza zgodnie z umową wykaz czynności wykonanych w danym miesiącu rozliczeniowym. Przy tak przedstawionym opisie sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy od nabytych usług doradczych Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT. Zgodnie z powołanymi przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie Wnioskodawca nabywa usługi doradcze potwierdzone fakturą oraz szczegółowym zestawieniem wykonanych czynności za dany miesięczny okres rozliczeniowy, które – jak wskazano w opisie sprawy – związane są z wykonywanymi przez Spółkę czynnościami opodatkowanymi jakimi jest dostawa paliw ciekłych.
2017
13
wrz

Istota:
Możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Jak wskazał Wnioskodawca świadczy usługi związane z projektami urbanistycznymi, nie świadcząc przy tym żadnych usług doradczych w tym, ani innym zakresie. Wnioskodawca podkreślił, że nie świadczył oraz nie zamierza świadczyć usług o charakterze doradczym. Wnioskodawca od dnia 17 sierpnia 2015 r. jest zarejestrowanym (czynnym) podatnikiem VAT. Jednakże z uwagi na to, że Wnioskodawca w żadnym roku swojej dotychczasowej działalności nie przekroczył poziomu przychodów przekraczających kwotę 150 000 zł, a w 2017 r. nie zamierza przekroczyć 200 000 zł, Wnioskodawca zamierza od dnia 1 października 2017 r. skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Analiza treści wniosku oraz cytowanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że w sytuacji gdy Wnioskodawca będzie wykonywać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyłącznie czynności w zakresie opisanym we wniosku i czynności te nie będą obejmować usług w zakresie doradztwa, to Wnioskodawca będzie miał prawo skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy do momentu, gdy wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy w trakcie roku podatkowego kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT lub gdy Wnioskodawca zacznie wykonywać czynności, o których mowa w art. 113. ust. 13 ustawy VAT.
2017
2
wrz

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia za usługi świadczone przez Podmiot zarządzający
Fragment:
Zgodnie z przedstawionymi stanowiskami w odniesieniu do zaprezentowanego stanu faktycznego, należy wskazać, iż przedmiotowy wydatek (i) poniesiony zostanie przez Podatnika, (ii) jest definitywny, (iii) pozostaje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz (iv) nie znajduje się w tzw. „ negatywnym katalogu kosztów podatkowych ” wskazanym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. W rezultacie rozważanie powinno skupić się na ustaleniu czy wydatek poniesiony przez Podatnika zmierza do osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia ich źródła. Należy w analizowanym przypadku powtórzyć za Naczelnym Sądem Administracyjnym, stanowisko zgodnie z którym „W literaturze przedmiotu, która odnosi się do istnienia związku przyczynowo skutkowego pomiędzy wydatkami a przychodami podkreśla się, że w tego rodzaju konstrukcjach prawnych ustawodawca posługuje się wyraźnie pojęciem celu, a nie skutku. Decyduje zatem, zamiar podatnika, który na tle okoliczności sprawy można uznać za realny. Posługując się terminologią teorii prawa karnego, która wprawdzie nie ma zastosowania w prawie podatkowym, ale która doskonale ilustruje stan faktyczny omawianego przepisu, po stronie podatnika musi zachodzić zamiar bezpośredni kierunkowy (dolus directus coloratus). Konieczność wskazania związku przyczynowo-skutkowego zaznaczał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 października 2012 roku w sprawie do sygn. akt II FSK 430/11: Zwrot „ w celu ” oznacza, że nie każdy wydatek poniesiony przez podatnika w związku z prowadzoną działalnością podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania, lecz tylko ten wydatek, który pozostaje w takim związku przyczynowo - skutkowym.
2017
5
lip

Istota:
Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług doradczych, w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2017 i w latach następnych?
Fragment:
W tym celu Spółka zapowiedziała w szczególności: renegocjację warunków kontraktu menedżerskiego, powierzenie dyrektorom poszczególnych działów świadczenia usług doradczych na rzecz Spółki. W przypadku Wnioskodawcy nowy model zatrudnienia będzie również zakładał rozwiązanie umowy o pracę. Po wprowadzeniu ww. modelu zatrudniania współpraca Wnioskodawcy ze Spółką z o.o. ... byłaby dwutorowa. Po pierwsze, Wnioskodawca zarządzałby Spółką jako Dyrektor Rozwoju ... w ramach kontraktu menedżerskiego, obejmującego wyłącznie czynności o charakterze zarządczym (niektóre warunki kontraktu menedżerskiego zostaną zmienione w wyniku negocjacji ze Spółką). Po drugie, Wnioskodawca rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej, w ramach której będzie świadczył dodatkowo na rzecz Spółki usługi doradztwa gospodarczego (umowa firma-firma). Zawarta ze Sp. z o.o. ... umowa na świadczenie usług doradczych będzie regulowała w szczególności: zakres świadczeń, kwestie miesięcznego wynagrodzenia, okres wypowiedzenia świadczonych usług, minimalny wymiar dyspozycyjności doradcy, okres trwania umowy, poufność, zakaz konkurencji, kwestie własności intelektualnej. Umowa o świadczenie usług doradczych nie będzie obejmować żadnych usług zarządzania. Wnioskodawca będzie świadczył usługi doradcze na własny rachunek i własne ryzyko.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie możliwości uznania przychodów Wnioskodawcy uzyskiwanych ze świadczenia usług doradczych na rzecz Spółki za przychody z pozarolniczej działalności oraz opodatkowania dochodu uzyskiwanego z ich wykonywania tzw. podatkiem liniowym
Fragment:
Wnioskodawca wskazuje przy tym, że: usługi doradcze na rzecz Spółki będzie świadczyć osobiście lub przy pomocy swoich pracowników lub podwykonawców, będzie ponosić pełne ryzyko gospodarcze związane z należytym świadczeniem usług doradczych, będzie ponosić odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat swoich czynności oraz ich wykonywanie, będzie świadczyć usługi doradcze jako niezależny przedsiębiorca, niepodlegający kierownictwu Spółki, będzie posiadać swobodę w zakresie określenia miejsca i czasu wykonywania usług doradczych. Wyniki wykonywanych działań i czynności będą przedstawiane Spółce w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej. W tej samej formie Spółka będzie przekazywała Wnioskodawcy zlecenia na wykonanie poszczególnych czynności doradczych. Ustalone zostanie stałe wynagrodzenie miesięczne, z możliwością renegocjacji stawki, płatne na podstawie faktury wystawianej przez świadczącego usługi. W oparciu o planowaną umowę na świadczenie usług doradczych, Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności kierowania/zarządzania i reprezentowania na zewnątrz Spółki, w której obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu. Wymienione czynności związane z kierowaniem/zarządzeniem i reprezentowaniem Spółki wykonywane będą w ramach pełnienia funkcji Prezesa Zarządu za wynagrodzeniem wynikającym z Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, natomiast w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca ma zamiar świadczyć na rzecz Spółki wyłącznie usługi doradcze.
2017
16
maj

Istota:
Czy nabywane przez Spółkę usługi, w tym usługi badawcze należy uznać za ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Czy za wydatki kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione na opisane w art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, nabywane od podmiotów innych (w tym również prowadzących działalność poza granicami Polski) niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki?
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, zlecanie prac w zakresie przeprowadzania ww. badań nie stanowi nabycia wyników prac badawczo-rozwojowych, lecz powinno zostać zaklasyfikowane jako opisane w art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy CIT poniesienie wydatków na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych. Potwierdza to również fakt, iż Spółka nabywa także wyniki badań (bez zlecania realizacji usługi badawczej) od zewnętrznych podmiotów. W ocenie Wnioskodawcy powyższe sklasyfikowanie nabywanych usług, jest właściwe i rozważane ekspertyzy, opinie, usługi doradcze oraz równorzędne (w tym usługi badawcze zlecane do wykonania przez X) należy zaklasyfikować jako opisane w art. 18d ust.2 pkt 3 ustawy CIT wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych. Ad. 3) Zgodnie z brzmieniem przytaczanego powyżej art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy CIT, za koszty kwalifikowane uznaje się m.in. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo - rozwojowej. Tym samym, art. 18d ustawy CIT definiuje wprost następujące kategorie wydatków kwalifikowanych: ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne; wyniki badań naukowych; świadczone lub wykonywane na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.
2017
10
maj

Istota:
Czy wydatki poniesione przez Spółkę na wynagrodzenie dla firmy zewnętrznej za usługi doradcze w celu podwyższenia kapitału (pozyskanie nowego inwestora) oraz wydatki związane z wyjazdami związanymi z pozyskaniem inwestora mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów w spółce w dacie ich poniesienia?
Fragment:
Z uchwały w ten sposób jednoznacznie wynika, że wydatki na usługi doradcze do tej grupy wydatków nie zostały zakwalifikowane, lecz uznano je za koszty ogólne funkcjonowania osoby prawnej, a więc koszty o charakterze pośrednim, które w tym przypadku mogły zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. Takie zaś generalne i kierunkowe zakwalifikowanie tego rodzaju wydatków, nie opierało się na konieczności badania i analizowania treści sporządzanych w ramach świadczenia usług doradczych opracowanych, w celu ustalania stopnia ich bezpośredniego powiązania z operacją podwyższenia kapitału zakładowego, lecz wynikało z istoty tego rodzaju wydatków, jako typowych kosztów związanych z funkcjonowaniem osoby prawnej, stanowiących koszty pośrednie. Nie może zatem stanowić przesądzającego argumentu na poparcie stanowiska, iż koszty usług doradczych nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, samo twierdzenie Ministra Finansów oraz Sądu pierwszej instancji ograniczające się do wskazania, że są one bezpośrednio związane z podwyższeniem kapitału. (...) Taki właśnie kierunek wykładni stosownych przepisów u.p.d.o.p. art. 12 ust. 4 pkt 4, art. 7 ust. 1 i 2 w zw. z art. 15 ust. 1 w świetle (...)
2017
2
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.