Usługi doradcze | Interpretacje podatkowe

Usługi doradcze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi doradcze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Spółka zobowiązana jest do pobrania i zapłaty 20% podatku dochodowego "u źródła" od wypłat stanowiących wynagrodzenie za usługi doradcze świadczone przez spółkę z siedzibą w Szwajcarii.
Fragment:
Warto jednak podkreślić, że rzeczone usługi doradcze nie są świadczone na rzecz Spółki wyłącznie na terytorium kraju, (w tym względzie zdaniem Spółki usługi świadczone na terytorium kraju nie stanowią całości pod względem geograficznym). Jak już podnoszono, usługi doradcze zasadniczo są świadczone na rzecz Spółki z terytorium Szwajcarii, a tylko w przypadku zaistnienia potrzeby osobistego kontaktu przedstawiciel szwajcarskiej Spółki przyjeżdża do Polski. Poza tym częstokroć dochodzi do sytuacji, że świadczenie usługi doradczej w danym zakresie rozpoczyna się na terytorium Szwajcarii, a kończy na terytorium kraju i odwrotnie, (np. w Polsce przedstawiciel szwajcarskiej spółki zapoznaje się z dokumentacją dotyczącą danego problemu lub kwestii, a proponowane przez tę spółkę rozwiązanie jest zdalnie przedstawiane dopiero po jakimś czasie, kiedy przedstawiciel szwajcarskiej spółki jest już poza terytorium kraju, występują też sytuacje odwrotne - dokumentacja jest udostępniania szwajcarskiej spółce elektronicznie, a dopiero w Polsce odbywa się dyskusja nad możliwymi do zastosowania rozwiązaniami biznesowymi). Usługi świadczone na rzecz Spółki obejmują zatem różne (...)
2018
28
lut

Istota:
Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 3 uCIT może zaliczyć wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268), świadczące usługi laboratoryjne opisane w pkt 3 stanu faktycznego?
Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 3 uCIT może zaliczyć wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268), świadczące usługi certyfikacyjne i walidacyjne opisane w pkt 2 stanu faktycznego?
Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 3 uCIT może zaliczyć wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268), świadczące usługi polegające na udostępnieniu wykwalifikowanego personelu oraz specjalistycznego sprzętu, a także świadczące usługi wykonawcze na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej z wykorzystaniem ww. personelu i sprzętu - opis w pkt 4 stanu faktycznego?
Fragment:
Wobec powyższego, za koszty kwalifikowane, uznaje się ekspertyzy, opinie, usługi doradcze, usługi równorzędne i nabycie wyników badań naukowych na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej tylko i wyłącznie wtedy, gdy zostaną one nabyte na podstawie umowy od jednostek naukowych w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki. W celu prawidłowego odczytania intencji ustawodawcy odnośnie celu omawianej regulacji, należy również przytoczyć obecną treść omawianego przepisu w związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 3 updop, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., za koszty kwalifikowane uznaje się ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.), a także nabycie od takiej jednostki wyników prowadzonych przez nią badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej. Przytoczony powyżej art. 18d ust. 2 pkt 3 updop, w aktualnym brzmieniu jednoznacznie wskazuje, że za koszty kwalifikowane należy uznać: ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ww. ustawy o zasadach finansowania nauki oraz nabycie od takiej jednostki wyników prowadzonych przez nią badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej.
2018
21
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług doradczych
Fragment:
W analizowanym przypadku wątpliwości sprowadzają się do kwestii ustalenia miejsca opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz klienta zagranicznego usług doradczych (zlecenie w sprawie uzyskania prawa patentowego). Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w analizowanym przypadku miejscem świadczenia usług doradczych wykonywanych przez Wnioskodawcę będzie miejsce, w którym klient zagraniczny posiada siedzibę działalności gospodarczej, tj. terytorium Estonii. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca świadczy usługi doradcze na rzecz klienta zagranicznego tj. osoby prawnej, której główne miejsce prowadzenia działalności i siedziba znajdują się na terytorium Estonii. Klient zagraniczny z Estonii jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy oraz nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. W analizowanym przypadku do świadczonych przez Wnioskodawce usług doradczych nie znajdują zastosowania szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia usług wynikające z art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n ustawy. Zatem do świadczonych przez Wnioskodawcę usług doradczych na rzecz klienta zagranicznego zastosowanie znajduje ogólna zasada ustalania miejsca świadczenia wyrażona w art. 28b ust. 1 ustawy, zgodnie z którą miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.
2018
19
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług doradczych.
Fragment:
W analizowanym przypadku wątpliwości sprowadzają się do kwestii ustalenia miejsca opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz klienta zagranicznego usług doradczych (doradztwo w zakresie prowadzenia działalności). Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w analizowanym przypadku miejscem świadczenia usług doradczych wykonywanych przez Wnioskodawcę będzie miejsce, w którym klient zagraniczny posiada siedzibę działalności gospodarczej, tj. terytorium Wielkiej Brytanii. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca świadczy usługi doradcze na rzecz klienta zagranicznego tj. osoby prawnej, której główne miejsce prowadzenia działalności i siedziba znajdują się na terytorium Wielkiej Brytanii. Klient zagraniczny z Wielkiej Brytanii jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy oraz nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. W analizowanym przypadku do świadczonych przez Wnioskodawce usług doradczych nie znajdują zastosowania szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia usług wynikające z art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n ustawy. Zatem do świadczonych przez Wnioskodawcę usług doradczych na rzecz klienta zagranicznego zastosowanie znajduje ogólna zasada ustalania miejsca świadczenia wyrażona w art. 28b ust. 1 ustawy, zgodnie z którą miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.
2018
19
sty

Istota:
Prawo. do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawionych faktur VAT z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług doradczych oraz prawnych
Fragment:
Spółka poniosła koszty usług doradczych oraz prawnych, które związane są z transakcją pozyskania inwestora. Faktury dotyczące nabycie usług doradczych oraz prawnych, jak wskazała Spółka dokumentują poniesienie kosztów związanych z wykonywaniem przez nią czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wątpliwości Spółki dotyczą prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawionych faktur VAT z tytułu świadczenia na jej rzecz usług doradczych oraz prawnych. Jak wskazano na wstępie podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie Spółka nabywa usługi doradcze oraz prawne – jak wskazano w opisie sprawy – wydatki opisywane we wniosku są związane stricte z czynnościami opodatkowanymi VAT. Zatem, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie opisanych usług doradczych oraz prawnych, które wykorzystywane są do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy.
2018
18
sty

Istota:
Ulga badawczo – rozwojowa, USŁUGI DORADCZE OPINIE I EKSPERTYZY JAKO KOSZTY KWALIFIKOWANE.
Fragment:
Użycie łącznika „ a także ” wskazuje, że konstrukcja powyżej przytoczonego przepisu, podkreśla że konieczność otrzymania świadczenia na podstawie umowy z jednostką naukową dotyczy zarówno ekspertyz, opinii, usług doradczych, usług równorzędnych i nabycia wyników badań naukowych na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Wobec powyższego, za koszty kwalifikowane, uznaje się ekspertyzy, opinie, usługi doradcze, usługi równorzędne i nabycie wyników badań naukowych na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej tylko i wyłącznie wtedy, gdy zostaną one nabyte na podstawie umowy od jednostek naukowych w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki. W celu prawidłowego odczytania intencji ustawodawcy odnośnie celu omawianej regulacji, należy również przytoczyć obecną treść omawianego przepisu w związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm.), za koszty kwalifikowane uznaje się ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.), a także nabycie od takiej jednostki wyników prowadzonych przez nią badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej.
2018
17
sty

Istota:
Czy świadczenie ww. usług z wyłączeniem usług doradczych, pomimo że są one przypisane do kodu PKD 68.31.Z, przy założeniu, że przychód uzyskany z ich świadczenia za rok 2017 nie przekroczy kwoty 200 000 zł bez podatku VAT, uprawnia Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego na postawie art. 113 ust. 1 ustawy od towarów i usług, w roku 2018?
Fragment:
Wnioskodawczyni nie świadczy usług doradczych, pomimo iż w ramach kodu PKD 68.31.Z dopuszcza się możliwość świadczenie usług doradczych. Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą prawa do skorzystania w 2018 roku ze zwolnienia podmiotowego na postawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, w odniesieniu do świadczonych usług opisanych we wniosku z wyłączeniem usług doradczych, pomimo że są one przypisane do kodu PKD 68.31.Z, przy założeniu, że przychód uzyskany z ich świadczenia za rok 2017 nie przekroczy kwoty 200 000 zł bez podatku VAT. Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz przywołane przepisy stwierdzić należy, że skoro w ramach prowadzonej działalności Wnioskodawczyni nie będzie wykonywać usług doradczych, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, oraz wartość sprzedaży w 2017 roku nie przekroczy kwoty 200 000 zł, wówczas Wnioskodawczyni będzie przysługiwać prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy w 2018 roku o ile obowiązujące na dzień wydania interpretacji przepisy nie ulegną zmianie. Zaznaczyć jednak należy, że w sytuacji, gdy wartość sprzedaży usług świadczonych (...)
2017
11
lis

Istota:
Przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym z tytułu uzyskanego w 2016 r. przychodu z odpłatnego zbycia akcji w spółce akcyjnej, Wnioskodawca może w pierwszej kolejności pomniejszyć kwotę uzyskanego przychodu o poniesione w 2016 r. koszty Usług Prawnych, stanowiące koszty odpłatnego zbycia, o których mowa w art. 19 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a następnie tak uzyskany przychód pomniejszyć o poniesione koszty Usług Doradczych, które jak wskazano powyżej stanowią koszty uzyskania przychodów z ogólnej definicji kosztów, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Dodatkową okolicznością świadczącą o tym związku jest fakt, iż w przypadku trzech Doradców zapłata całości wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług Doradczych - a w przypadku czwartego Doradcy jego istotnej części - była uzależniona od zrealizowania transakcji, tj. zawarcia umowy sprzedaży akcji i otrzymania zapłaty co najmniej pierwszej transzy wynagrodzenia. W tym zakresie wynagrodzenie z tytułu Usług Doradczych zbliżone jest charakterem do prowizji z tytułu pośrednictwa w sprzedaży - a koszty te, jak wspomniano, bezspornie są kwalifikowane jako „ koszty odpłatnego zbycia ”. Również Usługi Prawne nabywane przez Wspólników, obejmujące pomoc prawną w zakresie zawarcia rozporządzającej umowy sprzedaży akcji Spółki oraz innych czynności niezbędnych do przeniesienia tych akcji zgodnie z umową - a więc przede wszystkim pomocy w zakresie przygotowania tej umowy - służyły bezpośrednio zrealizowaniu Transakcji. Powyższe okoliczności uzasadniają uznanie kosztów Usług Doradczych oraz Usług Prawnych za „ koszty odpłatnego zbycia ” papierów wartościowych, pomniejszające przychód uzyskany z tego tytułu, zgodnie z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodać należy, że koszty usług doradczych związanych z zawarciem umów sprzedaży papierów wartościowych lub udziałów w spółce z o.o. są kwalifikowane jako koszty odpłatnego zbycia, pomniejszające przychody uzyskane z tego tytułu, również w interpretacjach indywidualnych wydawanych na organy podatkowego.
2017
27
paź

Istota:
Skoro w ramach prowadzonej działalności Wnioskodawczyni nie będzie wykonywać usług doradczych, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, wówczas Wnioskodawczyni będzie przysługiwać prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy.
Fragment:
W ramach działalności będą więc świadczone usługi specjalistycznego projektowania i nie mają w jakimkolwiek - stopniu charakteru usług doradczych. Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą kwestii, czy w myśl zapisów ustawy o podatku od towarów usług oraz deklaracji o nieświadczeniu usług w zakresie doradztwa Wnioskodawczyni może być zwolniona z podatku od towarów i usług. Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz przywołane przepisy stwierdzić należy, że skoro w ramach prowadzonej działalności Wnioskodawczyni nie będzie wykonywać usług doradczych, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, wówczas Wnioskodawczyni będzie przysługiwać prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy. W związku z tym stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
12
paź

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabywanej usługi doradczej
Fragment:
Poza tym wynagrodzeniem podmiot świadczący usługi może w niektórych przypadkach otrzymać zwrot kosztów podróży (dojazd i zakwaterowanie) dotyczących świadczonych na rzecz Wnioskodawcy usług doradczych. Spółka doradcza posiada pracowników, którzy są zaangażowani w świadczenie usług doradczych na rzecz Wnioskodawcy. Prezes Zarządu podmiotu świadczącego usługi na rzecz Wnioskodawcy pełni też funkcje członka zarządu u Wnioskodawcy. Usługi doradcze były świadczone przez ten podmiot (Sp. z o.o.) jeszcze przed objęciem funkcji członka zarządu u Wnioskodawcy przez Prezesa Zarządu Spółki doradczej. W związku z tym niektóre funkcje pełnione przez członka zarządu mogą być tożsame, które są nabywane od podmiotu świadczącego usługi doradcze. Podmiot świadczący usługi doradcze sporządza zgodnie z umową wykaz czynności wykonanych w danym miesiącu rozliczeniowym. Przy tak przedstawionym opisie sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy od nabytych usług doradczych Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT. Zgodnie z powołanymi przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie Wnioskodawca nabywa usługi doradcze potwierdzone fakturą oraz szczegółowym zestawieniem wykonanych czynności za dany miesięczny okres rozliczeniowy, które – jak wskazano w opisie sprawy – związane są z wykonywanymi przez Spółkę czynnościami opodatkowanymi jakimi jest dostawa paliw ciekłych.
2017
13
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.