Usługi doradcze | Interpretacje podatkowe

Usługi doradcze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi doradcze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wydatki poniesione przez Spółkę na wynagrodzenie dla firmy zewnętrznej za usługi doradcze w celu podwyższenia kapitału (pozyskanie nowego inwestora) oraz wydatki związane z wyjazdami związanymi z pozyskaniem inwestora mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów w spółce w dacie ich poniesienia?
Fragment:
Z uchwały w ten sposób jednoznacznie wynika, że wydatki na usługi doradcze do tej grupy wydatków nie zostały zakwalifikowane, lecz uznano je za koszty ogólne funkcjonowania osoby prawnej, a więc koszty o charakterze pośrednim, które w tym przypadku mogły zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. Takie zaś generalne i kierunkowe zakwalifikowanie tego rodzaju wydatków, nie opierało się na konieczności badania i analizowania treści sporządzanych w ramach świadczenia usług doradczych opracowanych, w celu ustalania stopnia ich bezpośredniego powiązania z operacją podwyższenia kapitału zakładowego, lecz wynikało z istoty tego rodzaju wydatków, jako typowych kosztów związanych z funkcjonowaniem osoby prawnej, stanowiących koszty pośrednie. Nie może zatem stanowić przesądzającego argumentu na poparcie stanowiska, iż koszty usług doradczych nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, samo twierdzenie Ministra Finansów oraz Sądu pierwszej instancji ograniczające się do wskazania, że są one bezpośrednio związane z podwyższeniem kapitału. (...) Taki właśnie kierunek wykładni stosownych przepisów u.p.d.o.p. art. 12 ust. 4 pkt 4, art. 7 ust. 1 i 2 w zw. z art. 15 ust. 1 w świetle (...)
2017
2
lut

Istota:
W zakresie zakwalifikowania przychodów z tytułu świadczenia usług doradczych do odpowiedniego źródła przychodów.
Fragment:
(...) usługi doradcze na rzecz innych niż Spółka podmiotów, na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych o usługi doradcze. Czy wynagrodzenie, które Wnioskodawca ma otrzymywać na podstawie Umów o świadczenie usług doradczych zawartych z podmiotami innymi niż Spółka, której jest członkiem zarządu i z którą wiąże go Umowa o zarządzanie, może zostać zakwalifikowane jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT i czy w związku z tym Wnioskodawca ma prawo opodatkowania stawką liniową podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszącą 19% podstawy obliczenia podatku na zasadach wskazanych w art. 30c ww. ustawy dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia w ramach prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej usług doradczych w sytuacji, gdy Wnioskodawca pełni przedmiotowe usługi na rzecz innych, niż Spółka podmiotów na podstawie zawieranych Umów o świadczenie usług doradczych przy czym otrzymuje on także, niezależnie od przychodu z tytułu Umów o świadczenie usług doradczych, wynagrodzenie od Spółki na podstawie Umowy o zarządzanie zawartej ze Spółką, której pozostaje członkiem zarządu? Odpowiedź na pytanie Nr 2 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji.
2016
15
gru

Istota:
Czy wynagrodzenie, które Wnioskodawca ma otrzymywać na podstawie Umów o świadczenie usług doradczych zawartych z podmiotami innymi, niż Spółka, której jest członkiem zarządu i z którą wiąże go Umowa o zarządzanie, może zostać zakwalifikowane jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT
Fragment:
(...) usługi doradcze na rzecz innych, niż Spółka podmiotów na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych o usługi doradcze. Czy wynagrodzenie, które Wnioskodawca ma otrzymywać na podstawie Umów o świadczenie usług doradczych zawartych z podmiotami innymi, niż Spółka, której jest członkiem zarządu i z którą wiąże go Umowa o zarządzanie, może zostać zakwalifikowane jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT i czy w związku z tym Wnioskodawca ma prawo opodatkowania stawką liniową podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszącą 19% podstawy obliczenia podatku na zasadach wskazanych w art. 30c ww. ustawy dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia w ramach prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej usług doradczych w sytuacji, gdy Wnioskodawca pełni przedmiotowe usługi na rzecz innych, niż Spółka podmiotów na podstawie zawieranych Umów o świadczenie usług doradczych przy czym otrzymuje on także, niezależnie od przychodu z tytułu Umów o świadczenie usług doradczych, wynagrodzenie od Spółki na podstawie Umowy o zarządzanie zawartej ze Spółką, której pozostaje członkiem zarządu? Odpowiedź na pytanie Nr 2 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji.
2016
28
lis

Istota:
Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na zakup usług doradczych mających na celu zbycie/nabycie/objęcie aktywów mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, tj. zaksięgowania w księgach rachunkowych?
Fragment:
Realizacja przedmiotowych usługi doradczych zostanie potwierdzona przez Wykonawców (firmy zewnętrzne) fakturą. Wnioskodawca ponadto poinformował, że w latach ubiegłych, Spółka X - jako samodzielny podatnik podatku CIT - otrzymał interpretację indywidualną znak ILPB3/423-862/10-2/KS z 21 stycznia 2011 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, wskazującą, że przedmiotowe usługi stanowią koszt podatkowy o charakterze pośrednim, który winien być rozpoznany w okresie ich zaksięgowania w księgach rachunkowych. Jednakże z uwagi na fakt, że od dnia 1 stycznia 2016 r. podatnikiem podatku CIT jest PGK, ponowne wystąpienie z niniejszym wnioskiem jest uzasadnione. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na zakup usług doradczych mających na celu zbycie/nabycie/objęcie aktywów mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, tj. zaksięgowania w księgach rachunkowych... Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone na nabycie usług doradczych winny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w momencie ujęcia ich w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury. Oznacza to, że wydatki te - jako koszty pośrednie - można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w okresie, w którym Spółka ewidencjonowała je w księgach rachunkowych, co wynika z art. 15 ust. 4d i ust. 4e ustawy o CIT.
2016
5
maj

Istota:
Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na zakup usług doradczych mających na celu zbycie/nabycie/objęcie aktywów mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, tj. zaksięgowania w księgach rachunkowych?
Fragment:
Realizacja przedmiotowych usługi doradczych zostanie potwierdzona przez Wykonawców (firmy zewnętrzne) fakturą. Wnioskodawca ponadto poinformował, że w latach ubiegłych, Spółka X - jako samodzielny podatnik podatku CIT - otrzymał interpretację indywidualną znak ILPB3/423-862/10-2/KS z 21 stycznia 2011 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, wskazującą, że przedmiotowe usługi stanowią koszt podatkowy o charakterze pośrednim, który winien być rozpoznany w okresie ich zaksięgowania w księgach rachunkowych. Jednakże z uwagi na fakt, że od dnia 1 stycznia 2016 r. podatnikiem podatku CIT jest PGK, ponowne wystąpienie z niniejszym wnioskiem jest uzasadnione. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na zakup usług doradczych mających na celu zbycie/nabycie/objęcie aktywów mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, tj. zaksięgowania w księgach rachunkowych... Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone na nabycie usług doradczych winny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w momencie ujęcia ich w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury. Oznacza to, że wydatki te - jako koszty pośrednie - można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w okresie, w którym Spółka ewidencjonowała je w księgach rachunkowych, co wynika z art. 15 ust. 4d i ust. 4e ustawy o CIT.
2016
5
maj

Istota:
W zakresie ustalenia czy usługi doradcze dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT
Fragment:
(...) usługi doradcze, które byłyby świadczone dla jednostek pomocy społecznej i ich beneficjentów, mogą być w myśl art. 43 pkt 22, świadczone w ramach działalności gospodarczej z zwolnieniem z podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, spotkał się on z interpretacjami, że w myśl przytoczonej ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług art. 43.1. pkt 22 (usługi pomocy społecznej, usługi związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie) zwalnia się od podatku dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, na rzecz beneficjenta tej pomocy. Stąd wykonywanie usługi doradczej dla pracowników jednostek pomocy społecznej, którzy wykonują bezpośrednią pracę, oddziaływania na rzecz osób uwikłanych w zjawisko przemocy, świadków, sprawców, osób doświadczających przemocy, czy osób ogólnie będących w kryzysie związanymi z problemami społecznymi jest usługą, która powinna być zwolniona z podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.
2016
30
mar

Istota:
W zakresie prawidłowości wystawiania faktur z tytułu świadczonych usług doradczych
Fragment:
(...) Usługi Doradcze (ani jako całości, ani też żadnego z jej elementów składowych) nie sposób uznać za służące bezpośrednim potrzebom nieruchomości, a nieruchomości nie są bezpośrednim przedmiotem świadczonych Usług Doradczych; Usługi Doradcze obejmują bowiem czynności, które służą bezpośrednim potrzebom klienta Wnioskodawcy, a nie posiadanym przez niego nieruchomościom. W szczególności: Usługi Doradcze obejmują czynności, które są związane ogólnie z procesem inwestycyjnym klienta (np. doradztwo w zakresie możliwości rozwoju i strategii inwestycyjnych, doradztwo w zakresie identyfikacji i wyboru potencjalnych partnerów lub inwestorów); czynności, które są związane ogólnie z procesem prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej przez klienta (np. doradztwo przy wyborze dostawców usług dla klienta, doradztwo w zakresie ogólnej strategii oraz warunków pozyskiwania klientów, itp.) W związku z tym, Usługi Doradcze nie stanowią usług związanych z nieruchomościami, o których mowa w art. 28e, wobec czego miejsce świadczenia Usług Doradczych będzie określane zgodnie z art. 28b ustawy. W konsekwencji, skoro klient Wnioskodawcy ma siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii i nie posiada na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów, to zgodnie z dyspozycją przepisu art. 28b ustawy, miejscem świadczenia Usług Doradczych będzie terytorium Wielkiej Brytanii (lub państwa trzeciego).
2016
24
mar

Istota:
Czy Spółka ma prawo obniżyć należny podatek VAT o podatek naliczony wykazany w prawidłowych fakturach wystawianych przez OF?
Fragment:
U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2015 r. (data wpływu 9 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi doradcze (pytanie nr 2) – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 9 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi doradcze. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: E. Sp. z o.o. <dalej: E. lub Spółka> zawarła umowę o świadczenie usług <dalej: Umowa> z Panem Szymonem B. <dalej: OF>, który jest polskim rezydentem podatkowym i prowadzi zarejestrowaną pozarolniczą działalność gospodarczą. OF pełni w Spółce również funkcję Prezesa Zarządu. Z tytułu pełnienia swej funkcji OF otrzymuje wynagrodzenie wypłacane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. OF nie posiada ani nie zawierał w przeszłości umowy o pracę z E. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez OF na rzecz Spółki odpłatnych usług doradczych polegających m.in. na: opracowywaniu i uaktualnianiu strategii oraz modelu biznesowego funkcjonowania Spółki w zakresie e-commerce; analizowaniu, opiniowaniu oraz przedstawianiu Spółce pomysłów i rozwiązań dotyczących (...)
2016
21
lut

Istota:
Czy wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z wykonywaniem na jej rzecz wymienionych we wniosku usług ustalone w kwotach zryczałtowanych mogą być przez Spółkę traktowane jako koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w dacie poniesienia, tj. w następstwie fakturowania usługi przez Spółkę dominującą?
Fragment:
Spółka dysponuje bogatą korespondencją, dokumentującą i tak tylko cześć przeprowadzonych usług doradczych z powyższego zakresu. Spółka oprócz sprzedaży produktów gotowych zajmuje się wdrażaniem różnego rodzaju aplikacji w postaci specyficznych instalacji dozowania, systemów uzdatniania wody czy układów dezynfekcji linii produkcyjnych. Ponieważ, międzynarodowa Grupa działa w wielu branżach, począwszy od branży chemicznej, petrochemicznej, spożywczej, przy produkcji napojów, skończywszy na uzdatnianiu wody technologicznej i pitnej oraz oczyszczaniu ścieków, do wdrożenia nowych technologii niezbędna jest fachowa i bardzo specjalistyczna wiedza. Wdrożenie tych systemów bez pomocy z Grupy wiązałoby się z zatrudnianiem na umowę o pracę lub umowę zlecenie takiej samej liczby specjalistów. Roczne wynagrodzenie brutto dobrego inżyniera nie jest niższe od kilkudziesięciu tysięcy złotych, a praca nad pozyskanymi zleceniami trwa od fazy koncepcji przez kilka lat. Rachunek ekonomiczny wskazuje na zasadność ponoszenia kosztów wspólnych, świadczonych przez spółkę matkę, a przychody i zyski generowane z pozyskanych zleceń z nawiązką pokrywają te koszty. Dokumentacja w postaci korespondencji zawierającej opisy technologii, rozwiązań technicznych, dokumentacji rysunkowej, czy schematów sterowania w bezpośredni sposób wskazują na relację przyczynowo-skutkową kosztów usług wspólnych z przychodami.
2016
4
lut

Istota:
Czy wydatki poniesione przez Spółkę w związku z procesem pozyskania Grantu i Dofinansowania, stanowią koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy z działalności opodatkowanej, tj. koszty uzyskania przychodów niezwiązane z prowadzeniem działalności w SSE na podstawie Zezwoleń? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
IBPBI/2/423-1453/13/PP ), w której DIS potwierdził, że w sytuacji gdy (...) Spółka poniesie wydatki na nabycie usług doradczych (prawnych, podatkowych, finansowych oraz ekonomicznych) w związku z planowanym połączeniem ze spółką przejmowaną. Spółka przejmowana nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W związku z tym wydatek na usługi doradcze poniesiony zostanie w celu uzyskania przychodu pozastrefowego. Zatem koszty uzyskania przychodu poniesione na nabycie usług doradczych będą kosztami działalności pozastrefowej. Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wydatki poniesione przez Spółkę, stanowią koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy bezpośrednio związane z działalnością opodatkowaną. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Wskazać jednakże należy, że powołany przez Wnioskodawcę ustęp 2 art. 7 ustawy o CIT od 1 stycznia 2015 r. otrzymał nowe brzmienie. I tak, zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy, dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.
2016
24
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.