Usługi ciągłe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi ciągłe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
9
mar

Istota:

Fakturowanie usług świadczonych na rzecz NFZ.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy usługi w zakresie udzielania świadczeń medycznych w ramach zawartych umów z NFZ z uwagi na ich charakter można uznać za usługi ciągłe... Czy Centrum prawidłowo dokumentuje sprzedaż świadczeń medycznych dla NFZ-wystawiając faktury w dniu otrzymania potwierdzonego raportu statystycznego wraz z „ szablonem faktury ” np. faktura dokumentująca sprzedaż dokonaną we wrześniu wystawiana jest 10 października, przy czym na fakturze określony jest miesiąc sprzedaży wrzesień oraz data wystawienia 10 października. Zdaniem Wnioskodawcy, usługi w zakresie udzielania świadczeń medycznych w ramach zawartych umów z NFZ z uwagi na ich charakter należy uznać za usługi ciągłe. Ponieważ sprzedaż świadczeń medycznych dla NFZ ma charakter usługi ciągłej Wnioskodawca zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 z późn. zmianami) faktury wystawia się nie później niż 7. dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży, niemniej z uwagi na przyjęty przez NFZ sposób rozliczenia za prawidłowe należy uznać wystawianie faktury w dniu otrzymania potwierdzonego raportu statystycznego z NFZ wraz „ szablonem faktury ”.

2012
14
wrz

Istota:

Uznanie świadczonych usług za usługi ciągłe oraz możliwość dokumentowania wszystkich usług zrealizowanych w danym miesiącu za pomocą jednej zbiorczej faktury

Fragment:

Możliwość uznania usług transportowych za usługi ciągłe potwierdzona została również w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 08 czerwca 2010r. (sygn. ILPP2/443-406/10-2/EWW). Innymi słowy - w przypadku uznania danej usługi za usługę ciągłą, wiele zachowań traktujemy jako jedno świadczenie Dlatego też w przypadku kiedy usługa transportowa zostałaby uznana za usługę ciągłą, możliwe byłoby wystawienie faktury za cały miesiąc zawierającą tylko jedną pozycję. W sytuacji nie uznania przedmiotowych usług za usługi ciągłe zdaniem Wnioskodawcy, świadczona przez niego usługa powinna zostać udokumentowana jedną fakturą VAT, wystawioną najpóźniej ostatniego dnia przyjętego okresu rozliczeniowego zawierającą tylko jedną pozycje, stanowiącą sumę wartości wszystkich zleceń z całego okresu rozliczeniowego (np. usługa transportowa za okres od ... do ...), rozliczaną według jednego momentu powstania obowiązku podatkowego, Każdego zlecenia nie należy traktować jako odrębnej usługi (tj, suma zleceń z danego miesiąca stanowi jedną usługę.), lecz jest to jedna usługa wykonywana etapami. Zgodnie z przepisem art. 19 ust 13 pkt 2 w przypadku świadczenia (...)

2011
3
gru

Istota:

Czy usługi ciągłe, których okres rozliczeniowy obejmuje dzień zmiany stawki VAT zafakturowane i zapłacone w całości lub części w 2010r. powinny być objęte 22% stawką VAT?

Fragment:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy szereg usług ciągłych m.in. usługi asysty technicznej, serwisowe, aktualizacji i oprogramowania. Spółka nie jest w stanie określić jaka część usługi została wykonana, nie można wyróżnić powtarzających się odrębnych czynności, którym można przypisać określony moment ich wykonała. Zasady rozliczania usług ciągłych przez Spółkę są każdorazowo określone w umowie zawartej z kontrahentem. Umowy zawierają zapisy, zgodnie z którymi faktury za usługi ciągłe mają być wystawione w terminie 7-14 dni od podpisania umowy z różnymi terminami płatności tj. od 7 do 60 dni. Powyższe zafakturowane usługi zostały zapłacone w całości lub części. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy usługi ciągłe, których okres rozliczeniowy obejmuje dzień zmiany stawki VAT zafakturowane i zapłacone w całości lub części w 2010r. powinny być objęte 22% stawką VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, za usługi ciągłe zgodnie z zawartymi umowami oraz art. 19 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. Spółka wystawiła w 2010 r. faktury ze stawką 22%. Spółka stoi na stanowisku że zgodnie z art. 41 ust 14 f w odniesieniu do usługi, w związku z którą otrzymano całość lub część należności nie powoduje zmiany wysokości opodatkowania całości, mimo że okres rozliczeniowy obejmuje dzień zmiany stawki VAT, usługa ta podlega opodatkowaniu w całości starą stawką VAT tj.22% bez konieczności jej dzielenia na wykonaną przed zmianą stawki i po zmianie stawki VAT.

2011
1
paź

Istota:

Moment powstania przychodu z tytułu świadczonych usług najmu.

Fragment:

Jest to zatem szczególna regulacja odnosząca się do przychodów z usług ciągłych. Powyższy przepis odnosi się niewątpliwie także do przychodów z usług najmu. W takim bowiem przypadku świadczenie (udostępnienie rzeczy) jest realizowane przez wynajmującego w sposób ciągły przez określony czas trwania umowy. Jednak to nie ciągły charakter usługi, lecz postanowienia umowy odnośnie przyjętego sposobu rozliczeń mają decydujący wpływ na ustalenie momentu powstania przychodu przez wynajmującego. Takie usługi są bowiem zwykle rozliczane w okresach rozliczeniowych. Obowiązujące od 1 stycznia 2007 r. przepisy przewidują w tym przypadku, że przychód powstanie w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. Na ma więc znaczenia, ani moment otrzymania płatności, ani sam termin płatności. Niezależnie bowiem od tych okoliczności, przychód w postaci czynszu za dany miesiąc, powstanie w ostatnim dniu tego miesiąca (R. Kubacki, Leksykon podatku dochodowego od osób fizycznych, Oficyna Wydawnicza "UNIMEX", Wrocław 2010) Należy wskazać, iż zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Podatków Dochodowych zamieszczonym w Biuletynie Skarbowym nr 5/2007 art. 14 ust. 1e u.p.d.o.f. nie ma zastosowania w sytuacji, gdy w zawartej pomiędzy stronami umowie nie wskazano okresów rozliczeniowych.

2011
1
paź

Istota:

Opodatkowanie wynagrodzenia należnego z tytułu zwrotu prenumeratorom nadpłat

Fragment:

Zapłata ta stanowi dla podatnika pewnego rodzaju zadośćuczynienie za utracone zyski, które mógłby uzyskać poprzez dalsze świadczenie usług na rzecz kontrahenta” W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 cyt. ustawy. Jak stanowi art. 7 ust. 1 cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

2011
1
paź

Istota:

Obowiązek podatkowy oraz obowiązek wystawienia faktury – usługi ciągłe

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27.02.2011 r. (data wpływu 07.03.2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług ciągłych oraz obowiązku wystawienia faktury VAT - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 07.03.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług ciągłych oraz obowiązku wystawienia faktury VAT. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie pośrednictwa w sprzedaży towarów. Zgodnie z umową zawartą z kontrahentem paragraf 9.1. tytułem wynagrodzenia za wszelkie działania Agenta podejmowane w oparciu o niniejszą umowę na zlecenie Mix (kontrahent), Agentowi należne będzie miesięczne wynagrodzenie w wysokości równej Przychodom ze Sprzedaży (PZS).Ponadto zgodnie z paragrafem 9.7 umowy wynagrodzenie dla Agenta płatne jest w cyklach miesięcznych (miesiąc kalendarzowy) z dołu w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez Agenta w terminie do 7 dni od dnia otrzymania od Mix (kontrahent) zestawienia obrazującego zakres działań wykonanych przez Agenta na podstawie niniejszej Umowy w minionym Okresie Rozliczeniowym (Zestawienie).

2011
1
wrz

Istota:

Stwierdzenia czy prowadzona przez Wnioskodawcę sprzedaż drogą elektroniczną doładowań do telefonów komórkowych w postaci zaszyfrowanych plików zawierających kody doładowujące może być uznana za sprzedaż o charakterze ciągłym.

Fragment:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej mniemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary - rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119 (art. 8 ust. 3 ustawy o VAT). Ze złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca dokonuje sprzedaży drogą elektroniczną doładowań do telefonów komórkowych w postaci zaszyfrowanych plików zawierających kody doładowujące.

2011
1
sie

Istota:

Obowiązek podatkowy dla usług o charakterze ciągłym, prawo do odliczenia

Fragment:

Stosownie do § 9 ust. 2 rozporządzenia, w przypadku gdy podatnik określa w fakturze, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4 (usługi ciągłe), wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. Rozporządzenie nie odnosi się przy tym do konkretnych usług o charakterze ciągłym. W rezultacie należy uznać, iż zasady fakturowania wskazane w powyższych przepisach mają zastosowanie do wszelkiego rodzaju dostaw towarów oraz świadczeń usług, w tym również do usług wsparcia działu sprzedaży, jeżeli ze względu na okoliczności można zaliczyć je do sprzedaży o charakterze ciągłym. Należy podkreślić, że Wnioskodawca wystawia faktury w terminie przewidzianym dla usług ciągłych, czyli w ciągu 7 dni od zakończenia miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż. Z uwagi na powyższe, należy uznać że Wnioskodawca prawidłowo wystawia fakturę i rozpoznaje obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług ciągłych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

2011
1
lip

Istota:

W którym momencie – przy świadczeniu przedmiotowych usług – powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług oraz obowiązek wystawienia faktury VAT?

Fragment:

Zdaniem Spółki, świadczy ona usługi ciągłe, realizowane częściami odpowiadającymi miesiącom kalendarzowym. Analizując powyższe przepisy należy stwierdzić, że w przypadku świadczenia usług o charakterze ciągłym, okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy – faktura dokumentująca ich wykonanie zawiera miesiąc i rok dokonania sprzedaży, zgodnie z § 5 rozporządzenia. Taki też okres rozliczeniowy został przyjęty przez Spółkę, która wystawia w ostatnim dniu każdego miesiąca obowiązywania zawartej umowy, fakturę VAT za świadczone usługi. Koniec miesiąca uznawany jest więc za dzień częściowego wykonania usługi (fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wykonania usługi, a w przypadku fakturowania usług ciągłych termin ten liczy się od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży). W związku z powyższym należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie obowiązek podatkowy dla świadczonych przez Spółkę usług, powstaje w terminie wystawienia faktury VAT, zgodnie z powołanym art. 19 ust. 4 i ust. 5 ustawy o VAT. Natomiast fakturę dokumentującą świadczone usługi Wnioskodawca ma obowiązek wystawić nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca w którym dokonano sprzedaży, w myśl § 9 ust. 2 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r.

2011
1
lip

Istota:

Moment powstania przychodu - usługi ciągłe.

Fragment:

W myśl art. 14 ust. 1e cytowanej ustawy, jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Zgodnie z treścią art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych pożyczek i kredytów oraz zwróconych pożyczek, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek. Zatem w sytuacji, gdy postanowienia umowy, która jest wykonywana ciągle, w dłuższym – określonym bądź nieokreślonym czasie, przewidują, iż wynagrodzenie wypłacane będzie w okresach rozliczeniowych, to przychód z tytułu usług wykonywanych w ramach takiej umowy powstaje zawsze w ostatnim dniu okresu wskazanego w umowie (lub na fakturze) jako okres rozliczeniowy. Istotną okolicznością w tym wypadku, świadczącą o momencie powstania przychodu jest określenie w łączącej strony umowie lub na wystawionej fakturze, jakiego okresu dotyczy czynność, będąca jej przedmiotem.