IBPP2/4512-312/15/BW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w przedstawionym stanie faktycznym jw. Wnioskodawca prawo uznać, iż wykonuje jednolite świadczenie w postaci usługi budowlano-montażowej i zastosować na fakturze jednolitą, obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 8%, bez wyszczególniania poszczególnych części świadczenia (dostawy towarów i usługi)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 marca 2015r. (data wpływu 31 marca 2015r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla opisanej we wniosku usługi budowlano-montażowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla opisanej we wniosku usługi budowlano-montażowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka) jest czynnym podatnikiem podatku VAT w myśl art. 96 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 tekst jednolity z późn. zm., dalej ustawa o VAT).

Wnioskodawca, jest członkiem międzynarodowego koncernu i prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży systemów stosowanych w szeroko pojętej hydraulice, w szczególności w obszarze regulacji i równoważenia, termostatyki oraz utrzymania ciśnienia i odgazowania (m.in produkcja regulatorów, zaworów i głowic).

Wnioskodawca produkuje części hydrauliczne i następnie sprzedaje je na lokalnym i zagranicznym rynku. Wnioskodawca zamierza rozszerzyć swoją działalność o wykonywanie modernizacji instalacji wewnętrznych m.in centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej. Do wykonywania powyższych świadczeń Wnioskodawca wykorzystywałby głównie produkty wyprodukowane przez siebie, jak również w mniejszym zakresie zakupione od dostawców należących do grupy, jak również od kontrahentów zewnętrznych. Montaż (modernizacja, remont) instalacji hydraulicznej - polegający na wymianie poszczególnych jej części takich jak zawory, głowice itp., wykonywany byłby w budynkach budownictwa mieszkalnego zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, przywołanym w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, a więc sklasyfikowanym w PKOB-11 w przypadku lokali mieszkalnych o powierzchni do 150 m2, a w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni do 300 m2.

W związku z powyższym, Wnioskodawca ma zamiar zawierać umowy ze spółdzielnią mieszkaniową (czy innymi podmiotami zarządzającymi zasobami mieszkalnymi) o przedmiocie: modernizacja istniejących (wykonanie) instalacji wewnętrznych C.O. lub C.U.W. Ze względu na to, iż Wnioskodawca nie posiada własnych zasobów technicznych (narzędzi itp.) i ludzkich (instalatorów, monterów itp.), w celu wykonania świadczenia Wnioskodawca korzystałby z firm podwykonawczych.

Wnioskodawca zawierałby umowę cywilnoprawną, której stronami byłyby: Wnioskodawca jako wykonawca i spółdzielnia mieszkaniowa, jako zlecający/inwestor o przedmiocie jw. Na wskazane świadczenie składałyby się poszczególne czynności takie jak: inwentaryzacja stanu bieżącego istniejącej sieci, projekt instalacji, demontaż poszczególnych elementów istniejącej sieci, dostawa materiałów wyprodukowanych lub zakupionych przez Wnioskodawcę, zamontowanie m.in dostarczonych zaworów czy głowic). Wynagrodzenie Wnioskodawcy byłoby określone w umowie jedną kwotą, bez wyszczególnienia podziału na zużyte materiały i wykonaną usługę. Jakkolwiek szacunkowy procentowy udział kosztu usługi w świadczeniu kompleksowym kształtowałby się od ok. 30% do ok. 60%. Następnie byłaby zwierana umowa cywilnoprawna między Wnioskodawcą, a firmą podwykonawczą, której Wnioskodawca zleciłby wykonanie m.in powyższego montażu wskazanej instalacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym jw. Wnioskodawca prawo uznać, iż wykonuje jednolite świadczenie w postaci usługi budowlano-montażowej i zastosować na fakturze jednolitą, obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 8%, bez wyszczególniania poszczególnych części świadczenia (dostawy towarów i usługi)...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy, we wskazanym stanie faktycznym, ma prawo uznać, iż wykonuje świadczenie kompleksowe w postaci usługi budowlano-montażowej, które w całości potwierdzone będzie fakturą wystawioną ze stawką 8%.

Uzasadnienie Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT stawka podatku 8% ma zastosowanie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż wykonuje kompleksowe świadczenie w postaci usługi budowlano - montażowej, z której wyszczególnianie poszczególnych części świadczenia takich jak towary i usługi byłoby sztuczne i nie znajduje uzasadnienia gospodarczego. Korzystanie z podwykonawców na wykonanie części prac wykonawczych nie wpływa na sposób opodatkowania wskazanego świadczenia. W związku z powyższym Wnioskodawca ma prawo zastosować na fakturze do całości świadczenia, obniżoną stawkę VAT w wysokości 8% przy założeniu, że usługi wykonywane będą w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Stanowisko Wnioskodawcy oparte zostało na obowiązujących przepisach ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się – w oparciu o art. 41 ust. 12a ustawy – obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Natomiast w myśl ust. 12b ww. art. 41 ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się:

  1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
  2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), która to klasyfikacja stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 – mieszkalnych jednorodzinnych, 112 – o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 – zbiorowego zamieszkania.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do rozumienia tych terminów przyjętego w języku potocznym.

Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budować” to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

Pojęcie „modernizacja” – według cytowanego Słownika języka polskiego (str. 474, kol. 2) – oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

Natomiast „przebudowa” – zgodnie z ww. Słownikiem języka polskiego (str. 770, kol. 1) – to zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś.

Budowa, modernizacja, przebudowa, podobnie jak w przypadku innych wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy czynności, powinny zatem dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W znaczeniu słownikowym („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „remont” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „montaż” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne.

Montaż – wg powyższego słownika – to „składanie maszyn, urządzeń z gotowych części; zakładanie instalacji, łączenie oddzielnych części w jedną artystyczną, kompozycyjną całość”.

W związku z przytoczoną definicją stwierdzić należy, że pojęcie „montaż” odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje wytwór będący zupełnie nową całością.

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej 8% stawki podatku.

Zauważyć należy, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Świadczenie kompleksowe (złożone) to, zgodnie z orzecznictwem TSUE, szereg działań podejmowanych przez podatnika na rzecz konsumenta, które z gospodarczego punktu widzenia tworzy jedną całość i z podatkowego punktu widzenia nie powinno być w sposób sztuczny dzielone.

Natomiast o tym, czy będziemy mieli do czynienia z dostawą towarów, czy świadczeniem usług powinien przesądzić element, który w ramach danego świadczenia ma charakter dominujący (zob. np. wyroki TSUE: z 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94, Faaborg – Gelting Linien; z 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd p-ko Commissioners of Custom and Excise; z 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04, Levob Verzekeringen BV i OV Bank NV v Staatssecretaris van Financien, z glosą P. Selera, opubl. Lex/el. 2010). Jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, zaś pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Natomiast w przypadku gdy istotą transakcji będą inne czynności to mimo, że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jest członkiem międzynarodowego koncernu i prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży systemów stosowanych w szeroko pojętej hydraulice, w szczególności w obszarze regulacji i równoważenia, termostatyki oraz utrzymania ciśnienia i odgazowania (m.in. produkcja regulatorów, zaworów i głowic).

Wnioskodawca produkuje części hydrauliczne i następnie sprzedaje je na lokalnym i zagranicznym rynku. Wnioskodawca zamierza rozszerzyć swoją działalność o wykonywanie modernizacji instalacji wewnętrznych m.in. centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej. Do wykonywania powyższych świadczeń Wnioskodawca wykorzystywałby głównie produkty wyprodukowane przez siebie, jak również w mniejszym zakresie zakupione od dostawców należących do grupy, jak również od kontrahentów zewnętrznych. Montaż (modernizacja, remont) instalacji hydraulicznej - polegający na wymianie poszczególnych jej części takich jak zawory, głowice itp., wykonywany byłby w budynkach budownictwa mieszkalnego zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, przywołanym w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, a więc skalsyfikowanym w PKOB-11 w przypadku lokali mieszkalnych o powierzchni do 150 m2, a w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni do 300 m2.

W związku z powyższym, Wnioskodawca ma zamiar zawierać umowy ze spółdzielnią mieszkaniową (czy innymi podmiotami zarządzającymi zasobami mieszkalnymi) o przedmiocie: modernizacja istniejących (wykonanie) instalacji wewnętrznych c.o. lub c.u.w. Ze względu na to, że Wnioskodawca nie posiada własnych zasobów technicznych (narzędzi itp.) i ludzkich (instalatorów, monterów itp.), w celu wykonania świadczenia Wnioskodawca korzystałby z firm podwykonawczych.

Wnioskodawca zawierałby umowę cywilnoprawną, której stronami byłyby: Wnioskodawca jako wykonawca i spółdzielnia mieszkaniowa, jako zlecający/inwestor o przedmiocie jw. Na wskazane świadczenie składałyby się poszczególne czynności takie jak: inwentaryzacja stanu bieżącego istniejącej sieci, projekt instalacji, demontaż poszczególnych elementów istniejącej sieci, dostawa materiałów wyprodukowanych lub zakupionych przez Wnioskodawcę, zamontowanie m.in dostarczonych zaworów czy głowic). Wynagrodzenie Wnioskodawcy byłoby określone w umowie jedną kwotą, bez wyszczególnienia podziału na zużyte materiały i wykonaną usługę. Jakkolwiek szacunkowy procentowy udział kosztu usługi w świadczeniu kompleksowym kształtowałby się od ok. 30% do ok. 60%. Następnie byłaby zwierana umowa cywilnoprawna między Wnioskodawcą, a firmą podwykonawczą, której Wnioskodawca zleciłby wykonanie m.in powyższego montażu wskazanej instalacji.

Wnioskodawca ma wątpliwości, czy w przedstawionym opisie sprawy ma prawo uznać, że wykonuje kompleksowa usługę budowlano-montażową do której ma zastosowanie obniżona stawka podatku VAT 8%.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz orzecznictwo TSUE w zakresie świadczeń kompleksowych, opisane we wniosku czynności polegające na inwentaryzacji stanu bieżącego istniejącej sieci centralnego ogrzewania lub centralnej wody użytkowej, sporządzeniu projektu instalacji, demontażu poszczególnych elementów istniejącej sieci, dostawie materiałów wyprodukowanych lub zakupionych przez Wnioskodawcę, zamontowaniu m.in dostarczonych zaworów czy głowic należy uznać za świadczenie usług.

Istotą wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności będzie modernizacja istniejących instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania lub centralnej wody użytkowej przy użyciu własnych lub zakupionych materiałów. Powyższe nie zmienia fakt, że wartość materiałów czasem może być wyższa od usługi, gdyż cena może być jednym z elementów przesądzającym o charakterze wykonywanych czynności, lecz nie jedynym. Zatem wskazany przez Wnioskodawcę udział procentowy materiałów w wartości całej usługi nie jest ostatecznym wyznacznikiem.

Reasumując, opisaną we wniosku usługę należy uznać za kompleksową usługę budowlano-montażową polegającą na modernizacji/remoncie istniejącej instalacji wewnętrznej m.in. centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej, a w sytuacji gdy usługa ta będzie wykonywana w budynkach mieszkalnych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu przepisów ustawy, to będzie podlegała opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy.

Bez wpływu na powyższe rozstrzygnięcie pozostaje okoliczność, że Wnioskodawca będzie nawiązywać współpracę z podwykonawcami dla świadczenia przedmiotowej usługi.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro.