IBPP2/443-278/12/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
„Czy w/w usługi wykonane w ramach jednej umowy (jako podwykonawca lub generalny wykonawca) na kompleksowe (ryczałtowe) wykonanie prac w zakresie wznoszenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych (PKOB dział 11), dostawy wraz z montażem ślusarki aluminiowej (okiennej, fasadowej, drzwiowej), oraz elewacji na tych budynkach, powinny być opodatkowane w całości stawką 8%, czy biorąc pod uwagę fakt iż w budynkach znajdują się lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej powyżej 150 m2 należałoby zastosować proporcję zgodnie z art. 41 ust. 12b i 12c ustawy o podatku od towarów i usług, a lokale użytkowe i garaże wydzielić z całości i opodatkować stawką 23%?”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2012r. (data wpływu 22 marca 2012r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 czerwca 2012r. (data wpływu 20 czerwca 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki VAT dla robót budowlano-montażowych ślusarki aluminiowej wykonywanych przy wznoszeniu remoncie, modernizacji lub termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 marca 2012r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki VAT dla robót budowlano-montażowych ślusarki aluminiowej wykonywanych przy wznoszeniu, remoncie, modernizacji lub termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 czerwca 2012r., (data wpływu 20 czerwca 2012r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 11 czerwca 2012r., znak: IBPP2/443-278/12/AM.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą m.in. na kompleksowym wykonaniu fasad aluminiowo-szklanych (ścian), okien aluminiowych i drzwi aluminiowych (sklasyfikowanych wg PKWiU sekcja F - Obiekty budowlane i roboty budowlane w dziale 43 - roboty budowlane specjalistyczne oraz 41 - budynki i roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków). Wnioskodawca wykonuje roboty budowlano-montażowe w ramach umów, jako generalny wykonawca lub jako podwykonawca, dotyczące realizacji kompleksów budowlanych „budynki mieszkaniowe wielorodzinne (sklasyfikowane jako PKOB dział 11, grupa 112) a polegające na wznoszeniu w/w budynków, lub w ograniczonym zakresie tj. polegające na dostawie wraz z montażem ślusarki aluminiowej (okiennej, fasadowej, drzwiowej), oraz elewacji z różnego rodzaju materiału.

We wznoszonych budynkach, w których Wnioskodawca prowadzi lub będzie prowadził roboty znajdują się, lub znajdować się mogą, zarówno lokale mieszkalne, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2, jak i takie, których powierzchnia przekracza 150 m2 a także lokale użytkowe, garaże podziemne i miejsca parkingowe w podziemiu, co nie zmienia klasyfikacji tych budynków tzn. są one zgodnie z PKOB nadal klasyfikowane jako obiekty budownictwa mieszkaniowego.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem umów, o których mowa we wniosku są usługi polegające na kompleksowym wykonaniu fasad aluminiowo-szklanych tzn. sprefabrykowaniu konstrukcji aluminiowych we własnych halach produkcyjnych, następnie przewiezieniu ich na budowę, gdzie poszczególne elementy tych konstrukcji są składane w całość, po czym kotwione do elewacji a następnie uzupełniane szkłem, panelami, a pola rozwierne oknami i drzwiami (które również są prefabrykowane w warsztacie Wnioskodawcy). Po takim montażu fasada jest wykańczana poprzez jej uszczelnienie oraz „zamknięcie” (wełną mineralną, płytą OSB, obróbką blacharską itp.).

Usługi te są wykonywane w ramach czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w ramach budowy nowo powstałych budynków, ale istnieją również przypadki, gdy usługi te wykonywane są w ramach remontu, modernizacji, termomodernizacji istniejących już budynków (tj. obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Zapytanie Wnioskodawcy dotyczy robót budowlano-montażowych w nowo powstałych budynkach jak i w części dotyczących remontu czy termomodernizacji tych budynków wykonywanych na całych obiektach bez możliwości wydzielenia na konkretne lokale mieszkalne (np. fasada klatki schodowej, która jest ciągiem komunikacyjnym zarówno dla lokali użytkowych jaki i mieszkalnych).

Budynki mieszkalne wielorodzinne, na których wykonywane są przez Wnioskodawcę w/w usługi, w których znajdują się zarówno lokale użytkowe jak i mieszkalne, sklasyfikowane są wg PKOB w dziale 11 grupa 112.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w/w usługi wykonane w ramach jednej umowy (jako podwykonawca lub generalny wykonawca) na kompleksowe (ryczałtowe) wykonanie prac w zakresie wznoszenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych (PKOB dział 11), dostawy wraz z montażem ślusarki aluminiowej (okiennej, fasadowej, drzwiowej), oraz elewacji na tych budynkach, powinny być opodatkowane w całości stawką 8%, czy biorąc pod uwagę fakt iż w budynkach znajdują się lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej powyżej 150 m2 należałoby zastosować proporcję zgodnie z art. 41 ust. 12b i 12c ustawy o podatku od towarów i usług, a lokale użytkowe i garaże wydzielić z całości i opodatkować stawką 23%...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, aby zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, całość wykonanych usług opodatkować stawką 8%, ponieważ roboty te będą wykonywane na wznoszonych budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11 jako całości w ramach jednej umowy (zarówno związanych z lokalami mieszkalnymi, czy lokalami użytkowymi). Umowy zawierane będą na wykonanie robót budowlano-montażowych na całym obiekcie i nie będzie możliwe przypisanie prac do poszczególnych lokali, a stawka 8% VAT ma zastosowanie do robót budowlano-montażowych związanych z całym obiektem, bez podziału na część mieszkalną (bez względu na limit powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych) i użytkową. W przedmiotowym stanie faktycznym nie będą miały zastosowania ograniczenia określone w art. 41 ust. 12b i 2c cyt. ustawy, gdyż przepisy te odnoszą się do lokali mieszkalnych. Przedmiotem umowy nie są jednak poszczególne lokale mieszkalne, ale cały obiekt budownictwa mieszkaniowego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku od towarów i usług - opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług, a w art. 41 ust. 12 ustawodawca określił, że obniżoną stawkę: stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, o którym mowa w art. 2 pkt 12. Tak więc, w przedstawionym stanie faktycznym, do całej usługi objętej kontraktem, łącznie z robotami dodatkowymi, gdyby takie miały miejsce, zastosowanie będzie miała obniżona stawka VAT 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej również ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust.1 ww. ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...):

Jak stanowi art. 5a ww. ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
  • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się – w myśl art. 41 ust. 12 ww. ustawy o VAT – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Stosownie do art. 41 ust. 12a ww. ustawy, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Natomiast w myśl ust. 12b ww. art. 41, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
  • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Jak stanowi art. 41 ust. 12c ustawy w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Jak wynika z ww. art. 2 pkt 12, ustawa o podatku od towarów i usług odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Dla celów podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych wprowadzoną w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.).

Zgodnie z tą klasyfikacją, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 – mieszkalnych jednorodzinnych, 112 – o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 – zbiorowego zamieszkania.

Natomiast zgodnie z objaśnieniami Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przepisy ww. ustawy o VAT nie definiują pojęć budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Przez przebudowę - zgodnie z pkt 7a tego artykułu, należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Z kolei definicja remontu została zawarta w pkt 8 art. 3 cyt. ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z jego brzmieniem, przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Modernizacja to według słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.) - „unowocześnienie i usprawnienie czegoś”.

Należy także wyjaśnić, iż w przepisach prawa podatkowego brak jest ustawowego określenia pojęcia termomodernizacji obiektu budowlanego. Definicji takiej nie zawiera również Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994r.

Natomiast w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459 ze zm.) znajduje się określenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (art. 2 pkt 2), którym jest między innymi ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych. Co prawda ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów ma inny kontekst normatywny niż ustawa o podatku od towarów i usług, ale skoro ustawodawca zdefiniował dane pojęcie w systemie prawnym to nie ma podstaw do tego, aby odrzucać istniejącą definicję i tworzyć nową. Należy więc zaznaczyć, że definiując pojęcie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ustawodawca kierował się wyłącznie skutkiem, jaki ma zostać osiągnięty w wyniku tego przedsięwzięcia; zaniechał nawet przykładowego wymienienia rodzajów prac, jakie mieszczą się w pojęciu tego przedsięwzięcia. Definicja określająca przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie na podstawie celu jaki ma zostać osiągnięty, jest usprawiedliwiona zarówno na gruncie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów jak i na gruncie prawa podatkowego.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą m.in. na kompleksowym wykonaniu fasad aluminiowo-szklanych (ścian), okien aluminiowych i drzwi aluminiowych (sklasyfikowanych wg PKWiU sekcja F - Obiekty budowlane i roboty budowlane w dziale 43 - roboty budowlane specjalistyczne oraz 41 - budynki i roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków). Wnioskodawca wykonuje roboty budowlano-montażowe w ramach umów, jako generalny wykonawca lub jako podwykonawca, dotyczące realizacji kompleksów budowlanych „budynki mieszkaniowe wielorodzinne (sklasyfikowane jako PKOB dział 11, grupa 112) a polegające na wznoszeniu w/w budynków, lub w ograniczonym zakresie tj. polegające na dostawie wraz z montażem ślusarki aluminiowej (okiennej, fasadowej, drzwiowej), oraz elewacji z różnego rodzaju materiału.

We wznoszonych budynkach, w których Wnioskodawca prowadzi lub będzie prowadził roboty znajdują się, lub znajdować się mogą zarówno lokale mieszkalne, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2, jak i takie, których powierzchnia przekracza 150 m2 a także lokale użytkowe, garaże podziemne i miejsca parkingowe w podziemiu, co nie zmienia klasyfikacji tych budynków tzn. są one zgodnie z PKOB nadal klasyfikowane jako obiekty budownictwa mieszkaniowego.

Przedmiotem umów, o których mowa we wniosku są usługi polegające na kompleksowym wykonaniu fasad aluminiowo-szklanych tzn. sprefabrykowaniu konstrukcji aluminiowych we własnych halach produkcyjnych, następnie przewiezieniu ich na budowę, gdzie poszczególne elementy tych konstrukcji są składane w całość, po czym kotwione do elewacji a następnie uzupełniane szkłem, panelami, a pola rozwierne oknami i drzwiami (które również są prefabrykowane w naszym warsztacie). Po takim montażu fasada jest wykańczana poprzez jej uszczelnienie oraz „zamknięcie” (wełną mineralną, płytą OSB, obróbką blacharską itp.).

Usługi te są wykonywane w ramach czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w ramach budowy nowo powstałych budynków, ale istnieją również przypadki, gdy usługi te wykonywane są w ramach remontu, modernizacji, termomodernizacji istniejących już budynków (tj. obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Zapytanie Wnioskodawcy dotyczy robót budowlano-montażowych w nowo powstałych budynkach jak i w części dotyczących remontu czy termomodernizacji tych budynków wykonywanych na całych obiektach bez możliwości wydzielenia na konkretne lokale mieszkalne (np. fasada klatki schodowej, która jest ciągiem komunikacyjnym zarówno dla lokali użytkowych jaki i mieszkalnych).

Budynki mieszkalne wielorodzinne, na których wykonywane są przez Wnioskodawcę w/w usługi, w których znajdują się zarówno lokale użytkowe jak i mieszkalne, sklasyfikowane są wg PKOB w dziale 11 grupa 112.

Podkreślić należy, iż obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Z przywołanych wyżej przepisów, a w szczególności art. 41 ust. 12 ustawy o VAT wynika, iż ustawodawca przewidział opodatkowanie stawką podatku w wysokości 8% jedynie czynności wymienionych w tym przepisie a i to tylko takich, które dotyczą obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Stawki tej ustawodawca nie przewidział dla ww. czynności wykonywanych poza tymi obiektami.

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku opis sprawy należy stwierdzić, iż skoro usługi budowlano-montażowe, których dotyczy zapytanie Wnioskodawcy, mieszczą się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT bowiem wykorzystywane są w ramach budowy, remontu, modernizacji lub termomodernizacji i dotyczą budynku mieszkalnego jako całości klasyfikowanego według PKOB w grupowaniu 112, to w tych okolicznościach, do ww. usług ma zastosowanie stawka podatku w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 12 w związku z art. 146 pkt 2 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy jednocześnie zauważyć, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania budynków według PKOB. Tut. organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji budynków według PKOB, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania, a w razie wątpliwości Wnioskodawca może w tym zakresie zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.