IBPP2/443-921/14/WN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Stawka podatku VAT na usługi montażu pokryć dachowych wraz z innymi pracami towarzyszącymi oraz dostawą zużytych w toku wykonywanej usługi materiałów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 czerwca 2014r. (data wpływu 25 czerwca 2014r.), uzupełnionym pismem z 6 października 2014r. (data wpływu 10 października 2014r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na usługi montażu pokryć dachowych wraz z innymi pracami towarzyszącymi oraz dostawą zużytych w toku wykonywanej usługi materiałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na usługi montażu pokryć dachowych wraz z innymi pracami towarzyszącymi oraz dostawą zużytych w toku wykonywanej usługi materiałów.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 6 października 2014r. (data wpływu 10 października 2014r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 11 września 2014r. znak: IBPP2/443-621/14/WN.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej również Spółka) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi działalność gospodarczą, której zasadniczym profilem jest handel artykułami budowlanymi - pokryciami dachowymi. Ponadto świadczy usługi wykonywania konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z). Przedsiębiorstwo świadczy na rzecz indywidualnych klientów kompleksowe usługi budowlane na budynkach mieszkalnych. Zakres przedmiotowych usług obejmuje w szczególności w pierwszej kolejności pomiar, którego rezultatem jest ustalenie powierzchni do pokrycia dachowego, a następnie sporządzenie kosztorysu usługi. Istotne jest również, że na tym etapie usługodawca identyfikuje czy dany budynek spełnia warunki budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, a to celem zastosowania stawki podatku w wysokości 8%. Usługa na tym etapie obejmuje również doradztwo w zakresie doboru odpowiednich materiałów. Usługodawca dokonuje rozpoznania możliwości zastosowania określonego materiału na wskazanym obiekcie.

Kolejnym etapem świadczonej usługi jest dostarczenie niezbędnych do świadczenia usługi materiałów. Ten etap obejmuje zamówienie materiałów u kontrahentów, a następnie transport do klienta, magazynowanie, zabezpieczenie przed zniszczeniem bądź kradzieżą. Wykonanie usługi montażu pokrycia dachowego przy zastosowaniu materiałów wybranych przez klienta obejmuje w szczególności: pokrycie dachu, jego ocieplenie, zabezpieczenie odprowadzenia wody, wykonanie zabezpieczenia pokrycia dachowego przed przeciekaniem. Usługi montażu dachu świadczone są przez podwykonawców - na podstawie poszczególnych kontraktów. Każda z umów zawartych z podwykonawcą wskazuje między innymi, że roboty budowlane objęte taką umową będą wykonywane z materiałów dostarczonych podwykonawcy przez wykonawcę, a podwykonawca zobowiązany jest stosować wyłącznie materiały dostarczone przez wykonawcę. Podstawą świadczonej usługi jest wykonanie pokrycia dachowego z innymi dodatkowymi elementami zaspokajającymi oczekiwania klienta, a ściśle związanymi z zasadniczym charakterem tej usługi. Wnioskodawca po wykonaniu usługi wystawia klientowi jedną fakturę. Dokument ten uwzględnia pełną paletę kosztów niezbędnych do jej świadczenia. Wymienić w tym miejscu należy koszty zużytych materiałów, koszty usług o charakterze akcesoryjnym, koszty usług świadczonych przez podwykonawców na rzecz Wnioskodawcy, oraz niezbędne wydatki poniesione w celu wykonania usługi. Faktura wskazuje jedynie montaż pokrycia dachowego. Dokument nie wskazuje wszystkich elementów składających się na usługę, a to z uwagi na okoliczność, że wcześniejsza wycena obejmuje kompleksową obsługę klienta.

Ponadto dokument jednoznacznie wskazuje, że usługę wykonano na budynku mieszkalnym. Faktura wskazuje, że usługa wykonana została na budynku mieszkalnym. Przed jej wystawieniem dokładnie sprawdzone zostaje czy dany budynek spełnia warunki budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym - celem zastosowania do usługi stawki 8% podatku VAT. Zasadniczym elementem świadczonej usługi jest wykonanie pokrycia dachowego z innymi przyległymi elementami zaspokajającymi oczekiwania klienta. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stawki podatku, jaką należy zastosować dla wykonywanych czynności. W ocenie wnoszącego o wydanie interpretacji przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma fakt, co jest przedmiotem sprzedaży, a także ustalenie czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę.

Wnioskodawca w umowach cywilnoprawnych określa co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży. Obrotem podatnika jest bowiem uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia itp.). Wyliczenie składające się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny. Nie może jednak uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

Zdaniem wnoszącego o wydanie interpretacji czynności wykonywane przez Wnioskodawcę składać się będą na usługę, a nie na dostawę towarów.

Ponadto z pisma uzupełniającego wniosek wynika, że:

 1. czynności związane ze świadczeniem usług montażu pokryć dachowych, o których mowa we wniosku, każdorazowo mieszczą się w zakresie budowy obiektów budowlanych albo w zakresie remontu obiektów budowlanych.
 2. czynności związane z wykonaniem pokryć dachowych, o których mowa we wniosku, zawsze wykonywane są w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym.
 3. Wnioskodawca każdorazowo zawiera z klientami umowy cywilnoprawne na wykonanie pokryć dachowych, których przedmiotem jest kompleksowe wykonanie pokrycia dachowego. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi montażu pokrycia dachowego przy zastosowaniu materiałów wybranych przez klienta.
 4. Każdorazowo element dominującym - w ramach wykonywania przedmiotowej umowy - stanowi usługa montażu pokrycia dachowego. Czynności pomocnicze wykonywane w ramach zawartej umowy to w szczególności: pomiar powierzchni pokrycia dachowego, sporządzenie kosztorysu usługi, sprawdzenie czy budynek spełnia warunki budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, doradztwo w zakresie doboru odpowiednich materiałów, dostarczenie niezbędnych do świadczenia usługi materiałów, zamówienie materiałów u kontrahentów, transport materiałów do klienta, magazynowanie materiałów, zabezpieczenie ich przed zniszczeniem oraz kradzieżą.
 5. umowy zawierane pomiędzy Wnioskodawcą a jego kontrahentami określają cenę za wykonanie kompleksowej usługi - bez wyszczególniania poszczególnych pozycji kosztów i elementów składających się na tą usługę.
 6. Wnioskodawca po wykonaniu usługi wystawia klientowi jedną fakturę; cena określona na fakturze wystawionej na rzecz klienta obejmuje wartość całego świadczenia.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie (doprecyzowane w piśmie uzupełniającym wniosek):

Czy na podstawie dyspozycji normy prawnej wynikającej z treści przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 41 ust. 2 i 12 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, prawidłowo stosowana jest jednolita stawka podatku w wysokości 8% - komplementarnie - do świadczonych przez Wnioskodawcę usług montażu pokryć dachowych, jak również do usług pomocniczych składających się na nią, a nade wszystko do dostawy zużytych w toku wykonywanej usługi materiałów...

Stanowisko Wnioskodawcy (doprecyzowane w piśmie uzupełniającym wniosek):

W ocenie wnoszącego o wydanie interpretacji przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma fakt, co jest przedmiotem sprzedaży, a także ustalenie czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę montażu pokryć dachowych. Wnioskodawca w umowach cywilnoprawnych określa co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa montażu pokryć dachowych, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży. Obrotem podatnika jest bowiem uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi montażu pokrycia dachowego, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia itp.). W każdym przypadku wyliczenie składające się na wykonaną usługę montażu pokrycia dachowego ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny. Nie może jednak uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych). Zdaniem wnoszącego o wydanie interpretacji czynności polegające na montażu pokryć dachowych, wykonywane przez Wnioskodawcę, składać się będą na przedmiotową usługę, a nie na dostawę towarów. Świadcząc kompleksowe usługi montażu pokryć dachowych - których zakres obejmuje nierozłącznie wykonanie robót na obiekcie oraz dostarczenie niezbędnych materiałów w celu przeprowadzenia remontu istniejącego budynku, jak również w celu budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych PKOB 111, których powierzchnia użytkowa wynosi do 300 m2 - Wnioskodawca może zastosować obniżoną stawkę podatku w wysokości 8%. Zakres wykonywanych przez Wnioskodawcę usług klasyfikacja PKWiU z 29.10.2008 r. wskazuje w dziale 43.91.Z - wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast, przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i ust. 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednak, zgodnie z art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się – w myśl art. 41 ust. 12 ustawy o VAT - do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się, w myśl art. 41 ust. 12a ustawy, obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Natomiast w myśl ust. 12b ww. art. 41, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2 .

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Z powyższych uregulowań wynika, że czynności, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, wykonywane w budynku mieszkalnym objętym społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2011r. przepisami, należy opodatkować 8% stawką podatku VAT (w myśl art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy).

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. Budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych. Część „mieszkaniowa” budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie, pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania, np. wózkarnie, suszarnie).

Wg podziału obiektów budowlanych na sekcje i działy w PKOB w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, natomiast w dziale 12 budynki niemieszkalne.

Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy:

 • Budynki mieszkalne jednorodzinne – 111,
 • Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe – 112,
 • Budynki zbiorowego zamieszkania – 113.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do rozumienia tych terminów przyjętego w języku potocznym.

Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budować” to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

W znaczeniu słownikowym („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „remont” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „montaż” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne.

Montaż – wg powyższego słownika – to „składanie maszyn, urządzeń z gotowych części; zakładanie instalacji, łączenie oddzielnych części w jedną artystyczną, kompozycyjną całość”.

W związku z przytoczoną definicją stwierdzić należy, że pojęcie „montaż” odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje wytwór będący zupełnie nową całością.

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej 8% stawki podatku.

Zauważyć należy, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia itp.). Wyliczenie co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

Świadczenie kompleksowe (złożone) to zgodnie z orzecznictwem TSUE szereg działań podejmowanych przez podatnika na rzecz konsumenta, które z gospodarczego punktu widzenia tworzy jedną całość i z podatkowego punktu widzenia nie powinno być w sposób sztuczny dzielone.

Natomiast o tym, czy będziemy mieli do czynienia z dostawą towarów, czy świadczeniem usług powinien przesądzić element, który w ramach danego świadczenia ma charakter dominujący (zob. np. wyroki TSUE: z 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94, Faaborg – Gelting Linien; z 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd p-ko Commissioners of Custom and Excise; z 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04, Levob Verzekeringen BV i OV Bank NV v Staatssecretaris van Financien, z glosą P. Selera, opubl. Lex/el. 2010). Jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, zaś pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Natomiast w przypadku gdy istotą transakcji będą inne czynności to mimo, że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi działalność gospodarczą, której zasadniczym profilem jest handel artykułami budowlanymi - pokryciami dachowymi. Ponadto świadczy usługi wykonywania konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z). Przedsiębiorstwo świadczy na rzecz indywidualnych klientów kompleksowe usługi budowlane na budynkach mieszkalnych. Zakres przedmiotowych usług obejmuje w szczególności w pierwszej kolejności pomiar, którego rezultatem jest ustalenie powierzchni do pokrycia dachowego, a następnie sporządzenie kosztorysu usługi. Istotne jest również, że na tym etapie usługodawca identyfikuje czy dany budynek spełnia warunki budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, a to celem zastosowania stawki podatku w wysokości 8%. Usługa na tym etapie obejmuje również doradztwo w zakresie doboru odpowiednich materiałów. Usługodawca dokonuje rozpoznania możliwości zastosowania określonego materiału na wskazanym obiekcie.

Kolejnym etapem świadczonej usługi jest dostarczenie niezbędnych do świadczenia usługi materiałów. Ten etap obejmuje zamówienie materiałów u kontrahentów, a następnie transport do klienta, magazynowanie, zabezpieczenie przed zniszczeniem bądź kradzieżą. Wykonanie usługi montażu pokrycia dachowego przy zastosowaniu materiałów wybranych przez klienta obejmuje w szczególności: pokrycie dachu, jego ocieplenie, zabezpieczenie odprowadzenia wody, wykonanie zabezpieczenia pokrycia dachowego przed przeciekaniem. Usługi montażu dachu świadczone są przez podwykonawców - na podstawie poszczególnych kontraktów. Każda z umów zawartych z podwykonawcą wskazuje między innymi, że roboty budowlane objęte taką umową będą wykonywane z materiałów dostarczonych podwykonawcy przez wykonawcę, a podwykonawca zobowiązany jest stosować wyłącznie materiały dostarczone przez wykonawcę. Podstawą świadczonej usługi jest wykonanie pokrycia dachowego z innymi dodatkowymi elementami zaspokajającymi oczekiwania klienta, a ściśle związanymi z zasadniczym charakterem tej usługi. Wnioskodawca po wykonaniu usługi wystawia klientowi jedną fakturę. Dokument ten uwzględnia pełną paletę kosztów niezbędnych do jej świadczenia. Wymienić w tym miejscu należy koszty zużytych materiałów, koszty usług o charakterze akcesoryjnym, koszty usług świadczonych przez podwykonawców na rzecz Wnioskodawcy, oraz niezbędne wydatki poniesione w celu wykonania usługi. Faktura wskazuje jedynie montaż pokrycia dachowego. Dokument nie wskazuje wszystkich elementów składających się na usługę, a to z uwagi na okoliczność, że wcześniejsza wycena obejmuje kompleksową obsługę klienta.

Ponadto dokument jednoznacznie wskazuje, że usługę wykonano na budynku mieszkalnym. Przed wystawieniem faktury dokładnie sprawdzone zastaje czy dany budynek spełnia warunki budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym - celem zastosowania do usługi stawki 8% podatku VAT. Zasadniczym elementem świadczonej usługi jest wykonanie pokrycia dachowego z innymi przyległymi elementami zaspokajającymi oczekiwania klienta.

Czynności związane ze świadczeniem usług montażu pokryć dachowych, o których mowa we wniosku, każdorazowo mieszczą się w zakresie budowy obiektów budowlanych albo w zakresie remontu obiektów budowlanych.

Czynności związane z wykonaniem pokryć dachowych, o których mowa we wniosku, zawsze wykonywane są w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym.

Wnioskodawca każdorazowo zawiera z klientami umowy cywilnoprawne na wykonanie pokryć dachowych, których przedmiotem jest kompleksowe wykonanie pokrycia dachowego. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi montażu pokrycia dachowego przy zastosowaniu materiałów wybranych przez klienta.

Każdorazowo element dominującym - w ramach wykonywania przedmiotowej umowy - stanowi usługa montażu pokrycia dachowego. Czynności pomocnicze wykonywane w ramach zawartej umowy to w szczególności: pomiar powierzchni pokrycia dachowego, sporządzenie kosztorysu usługi, sprawdzenie czy budynek spełnia warunki budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, doradztwo w zakresie doboru odpowiednich materiałów, dostarczenie niezbędnych do świadczenia usługi materiałów, zamówienie materiałów u kontrahentów, transport materiałów do klienta, magazynowanie materiałów, zabezpieczenie ich przed zniszczeniem oraz kradzieżą.

Umowy zawierane pomiędzy Wnioskodawcą a jego kontrahentami określają cenę za wykonanie kompleksowej usługi - bez wyszczególniania poszczególnych pozycji kosztów i elementów składających się na tą usługę.

Wnioskodawca po wykonaniu usługi wystawia klientowi jedną fakturę; cena określona na fakturze wystawionej na rzecz klienta obejmuje wartość całego świadczenia.

Wnioskodawca ma wątpliwości czy prawidłowo stosowana jest jednolita stawka podatku w wysokości 8% - komplementarnie - do świadczonych przez Wnioskodawcę usług montażu pokryć dachowych, jak również do usług pomocniczych składających się na nią, w tym do dostawy zużytych w toku wykonywanej usługi materiałów...

W odniesieniu do powyższej kwestii należy na wstępie wskazać, że zgodnie z obowiązującą w prawie cywilnym zasadą swobody umów, to strony decydują o treści zawieranych przez siebie umów. To strony decydują, co jest przedmiotem konkretnej czynności cywilnoprawnej, a co za tym idzie, to one określają, co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli np. przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, czy budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia itp.). Wyliczenie, co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, nie może jednak uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych). Zastosowanie prawidłowej stawki podatku uzależnione jest od postanowień umowy na wykonanie robót budowlanych. Jeżeli przedmiotem umowy będą roboty budowlane jako całość, w budynkach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, to należna stawka będzie wynosić 8%.

Zatem odnosząc wskazany stan prawny do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że wykonywana przez Wnioskodawcę kompleksowa usługa polegająca na montażu pokryć dachowych wraz z innymi pracami towarzyszącymi wykonywana w ramach budowy, lub remontu obiektów budowlanych objętych społecznym programem mieszkaniowym, podlegać będzie opodatkowaniu w całości stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT.

Bez wpływu na powyższe rozstrzygnięcie pozostaje okoliczność, że Wnioskodawca będzie nawiązywać współpracę z podwykonawcami dla wyświadczenia przedmiotowej usługi.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznaczyć zatem należy, że obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania budynków lub świadczonych usług do właściwego grupowania statystycznego spoczywa wyłącznie na wykonawcy usługi. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania budynków według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych lub usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, podatnik może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do uprawnionego organu statystycznego – Urzędu Statystycznego w Łodzi. Podkreślić należy że Minister Finansów nie jest upoważniony do wydawania opinii w tym zakresie jak również nie jest właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji.

Zauważyć również należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych (art. 14b § 2 ustawa - Ordynacja podatkowa). Zatem wniosek o wydanie interpretacji może być złożony tylko w indywidualnej sprawie zainteresowanego. Z tych też względów – z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego - zaznacza się, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy jedynie Wnioskodawcy, nie dotyczy natomiast podwykonawców współpracujących z Wnioskodawcą. Uwzględniając powyższe wskazać zatem należy, że interpretacja nie wywołuje skutków prawnych dla podwykonawców współpracujących z Wnioskodawcą.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.