0461-ITPP1.4512.95.2017.1.BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy opisana we wniosku kompleksowa usługa budowlano-montażowa, na którą składają się w szczególności wykonanie pokrycia dachowego, montaż stolarki otworowej, montaż bram garażowych, wznoszenie ścian, ocieplenie budynków, termomodemizacja świadczona w obrębie obiektu zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym jest opodatkowana stawka 8%, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2016 r. (data wpływu 11 stycznia 2017 r.) uzupełnionym w dniu 21 marca 2017 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług budowlano-montażowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług budowlano-montażowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest polska spółką akcyjną. Jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie m.in. obrotu drewnem, materiałami budowlanymi i wyposażeniem sanitarnym. W ramach prowadzonej działalności Spółka zawiera z klientami umowy w celu wykonania określonych robót budowlano-montażowych, na które składają się m.in. wykonanie pokrycia dachowego, montaż stolarki otworowej, montaż bram garażowych, wznoszenie ścian, ocieplenie budynków, termomodemizacja. Usługi te realizowane są przy użyciu materiałów będących własnością Spółki, która jest głównym wykonawcą zleconych robót. W celu sprawniejszej realizacji prac oraz terminowego zakończenia robót Spółka zawiera umowy podwykonawstwa z podmiotami specjalizującymi się w usługach budowlanych (dalej: „Podwykonawcy”). Spółka otrzymuje zlecenia na wykonanie ww. robót zarówno od podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, podmiotów nieposiadających osobowości prawnej), jak również od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Świadczone przez Spółkę oraz podwykonawców usługi budowlano-montażowe mają charakter kompleksowy. Ich głównym elementem jest usługa montażu u klienta, gdyż pochłania ona najwięcej czasu i pracy przy składaniu, mocowaniu oraz spasowaniu elementów. Usługą dodatkową w tym przypadku jest dostawa przez Spółkę materiałów, które są wykorzystane w pracach budowlanych i montażowych. Ponadto wycena usług również dokonywana jest kompleksowo, bez wyodrębnienia cen jej poszczególnych elementów, ponieważ należne Spółce wynagrodzenie jest wyrażone w jednej kwocie. Spółka podkreśla, że wykonywane przez podwykonawców usługi dotyczą budowy, przebudowy, remontu, modernizacji lub termomodernizacji.

Usługi budowlano-montażowe, będące przedmiotem wniosku, wykonywane są w obiektach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym sklasyfikowanym w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Omawiane roboty budowlane są w przeważającej części wykonywane w obrębie:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2,
 • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2.

Jednakże Spółka zaznacza, że prace wykonywane są również w obrębie obiektów przekraczających 300 m2 w przypadku budynków jednorodzinnych oraz przekraczających 150 m2 w przypadku lokali mieszkalnych. Wszystkie prace prowadzone przez Spółkę oraz podwykonawców realizowane są w bryle budynków. Spółka podkreśla, że przed rozpoczęciem prac, zamawiający usługę budowlano-montażową jest zobowiązany dostarczyć niezbędne dokumenty, takie jak:

 • prawomocne pozwolenie na budowę,
 • projekt domu lub lokalu mieszkalnego, oraz
 • oświadczenie o powierzchni użytkowej.

W przypadku nienależytego wykonania robót przez podwykonawców, to oni ponoszą wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu. Podwykonawcy, w celu zapewnienia właściwej jakościowo usługi, udzielają gwarancji na wykonane przez siebie roboty. Okres, na jaki udzielana jest gwarancja wynosi 2 lat. Gwarancja podwykonawców nie obejmuje materiałów dostarczonych przez Spółkę. Wynagrodzenie należne podwykonawcom za przeprowadzone prace jest uregulowane w odrębnej umowie zawieranej pomiędzy nimi, a Spółką. W uzupełnieniu wniosku wskazano, że montaż bram garażowych nie będzie odbywał się w budynkach wielomieszkaniowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy opisana we wniosku kompleksowa usługa budowlano-montażowa, na którą składają się w szczególności wykonanie pokrycia dachowego, montaż stolarki otworowej, montaż bram garażowych, wznoszenie ścian, ocieplenie budynków, termomodemizacja świadczona w obrębie obiektu zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym jest opodatkowana stawka 8%, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczona przez Spółkę kompleksowa usługa budowlano- montażowa w obrębie obiektów zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym objęta jest stawką podatku VAT w wysokości 8%, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. W myśl art. 5a Ustawy VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy VAT lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. W świetle art. 41 ust. 2 ustawy VAT, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do Ustawy VAT, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i ust. 114 ust. 1. Jednak, zgodnie z art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy VAT, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f Ustawy VAT, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do Ustawy VAT wynosi 8%. Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy VAT stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodemizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przepisy ustawy VAT nie definiują pojęć: budowa, remont modernizacja, termomodemizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego. W związku z tym, zgodnie z art. 3 pkt 6 Prawo Budowlane, ilekroć w ustawie jest mowa o budowie to należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Natomiast art. 3 pkt 7 Prawo Budowlane stanowi, że przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się - w myśl art. 41 ust. 12a ustawy VAT - obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b. Ponadto w rozumieniu art. 41 ust. 12b ustawy VAT, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy VAT). Jak wynika z art. 2 pkt 12 ustawy VAT, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowanych w dziale 11. Zatem, dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków:

111 - mieszkalnych jednorodzinnych,

112-0 - dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe,

113 - zbiorowego zamieszkania.

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy VAT, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodemizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej 8% stawki podatku VAT. Zastosowanie jednej stawki podatku VAT i opodatkowanie nią zarówno usługi, jak i dostawy materiałów wykorzystywanych do wykonania tej usługi, uwarunkowane jest zakresem świadczonych usług oraz przedmiotem umowy zawartej ze zleceniodawcą. Spółka zauważa, że strony w umowach cywilnoprawnych określają, co jest przedmiotem sprzedaży zgodnie z zasadą swobody umów. Jeżeli przedmiotem sprzedaż jest usługa budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia, itp). Wyliczenia dotyczące poszczególnych robót jak i zastosowanych materiałów, które zostają wskazane w protokole zdawczo-odbiorczym mają wyłącznie charakter informacyjny przy ustalaniu ceny i nie mogą uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu - dla celów podatkowych. Spółka zwraca uwagę również na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej(dalej: „TSUE”) zgodnie z którym świadczenie kompleksowe (złożone) to szereg działań podejmowanych przez podatnika na rzecz konsumenta, które z gospodarczego punktu widzenia tworzy jedną całość i z podatkowego punktu widzenia nie powinno być w sposób sztuczny dzielone. Natomiast o tym, czy będziemy mieli do czynienia z dostawą towarów, czy świadczeniem usług, powinien przesądzić element, który w ramach danego świadczenia ma charakter dominujący (np. wyroki TSUE: z 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94, Faaborg - Gelting Linien; z 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd p-ko Commissioners of Custom and Excise; z 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04, Levob Verzekeringen BV i OV Bank NV v Staatssecretaris van Financien, z glosą P. Selera, opubl. Lex/el. 2010). Zdaniem Spółki, jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, zaś pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny, wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy VAT. Natomiast w przypadku, gdy istotą transakcji będą inne czynności, nie objęte dyspozycją dostawy towarów, to mimo, że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług. Wobec powyższego, Spółka opierając się na powołanych przepisach prawa zaznacza, że w przypadku kompleksowej usługi, polegającej na montażu wskazanych w opisie sprawy towarów (materiały ścienne, okna, drzwi, bramy garażowe, materiały uzupełniające) z jednoczesną ich dostawą, świadczonej w ramach budowy, modernizacji, rozbudowy lub remontu obiektów budowlanych lub ich części, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu przepisów Ustawy VAT, zastosowanie znajdzie stawka podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy VAT, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 41 ust 12b. Zdaniem Spółki bez wpływu na powyższe rozstrzygnięcie pozostaje natomiast okoliczność, że będzie nawiązywać współpracę z podwykonawcami dla świadczenia części bądź całości przedmiotowych usług. Wynika to z faktu, iż o zastosowaniu stawki VAT w wysokości 8% decyduje klasyfikacja budynku, w którym wykonywane są wskazane usługi nie zaś, czy wykonywane są one przez wykonawcę, czy podwykonawcę. Podkreślenia wymaga fakt, iż w podobnej sprawie, tj. zastosowania preferencyjnej stawki VAT 8% odnośnie świadczenia usług montażowych wraz z dostawą towarów w kontekście modernizacji budynku, Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: „NSA”) dnia 24 czerwca 2013 r. wydał uchwałę w składzie siedmiu sędziów (sygn. I FPS 2/13). Poszerzony skład sędziów uznał, że ,.po trwałym połączeniu komponentów meblowych z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części komponenty te podnoszą standard takiego obiektu. Dlatego też należy uznać, że czynności, polegające na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz trwałym montażu takich komponentów w obiekcie budowlanym lub jego części, mieszczą się w pojęciu modernizacji obiektów budowlanych lub ich części. W przypadku zaś gdy modernizacja dotyczy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym to wymienione wyżej czynności są objęte hipotezą normy wyprowadzonej z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Oznacza to, że do takich czynności ma zastosowanie preferencyjna stawka podatku, o której mowa w ust. 2 tego artykułu. ” Powyższe potwierdzone zostało również w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego wydanych przez organy podatkowe, w tym między innymi przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 6 lipca 2016 roku, znak 1061- IPTPP1.4512.317.2016. l.ŻR;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 maja 2016 roku, znak IBPP2/4512- 188/16/MG;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2016 roku, znak ITPP1/4512- 1003/15/BK;

W świetle przywołanych argumentów oraz wyżej zaprezentowanych poglądów organów podatkowych, sądów i trybunałów, Spółka zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że przedstawione stanowisko i rozumienie treści przepisów prawa podatkowego jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że w niniejszej interpretacji rozstrzygnięto wyłącznie kwestię objętą pytaniem tj. dotyczącą stawki podatku dla świadczonych usług budowlano-montażowych, w sytuacji gdy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek rozliczenia podatku należnego z tytułu przedmiotowych transakcji nie dokonywano natomiast oceny innych kwestii w szczególności dotyczących zagadnień wypełniających dyspozycję art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.