0112-KDIL1-3.4012.232.2018.1.IT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla wynajmu podnośników koszowych wraz z operatorem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2018 r. (data wpływu 12 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla wynajmu podnośników koszowych wraz z operatorem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla wynajmu podnośników koszowych wraz z operatorem.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca wykonuje prace wycinkowe drzew, krzewów i odrostów pod liniami elektroenergetycznymi wysokich napięć. Wykonywane usługi kwalifikują się w grupowaniu PKWiU 02.40.10 oraz PKWiU 81.30.10.0 (...).

W ramach realizacji umowy dla firmy elektroenergetycznej Wnioskodawca wynajmuje z firm zewnętrznych podnośnik koszowy z operatorem. Wnioskodawca ujmuje w zleceniu wynajem podnośnika koszowego z operatorem, wskazuje miejsce, gdzie ma dojechać podnośnik koszowy oraz wskazuje, że prace wycinkowe wykonywane są pod nadzorem kierownika brygadzisty oraz zespołu pracowników leśnych firmy Wnioskodawcy. Operator podnośnika podnosi pilarza będącego pracownikiem Wnioskodawcy na odpowiednią wysokość w celu dokonania wycinki.

Po wykonaniu usługi podnośnikiem koszowym na koniec dnia roboczego wypełniana zostaje karta pracy sprzętu, która to stanowi podstawę wystawienia faktury. Faktura ta obejmuje następujące pozycje:

 1. Wynajęcie podnośnika koszowego z operatorem (ilość godzin, stawka);
 2. Dojazd do miejsca wykonywania prac (ilość km, stawka)
  lub tylko:
 3. Wynajęcie podnośnika koszowego z operatorem (ilość godzin i stawka).

Wnioskodawca wystąpił do Urzędu Statystycznego z wnioskiem o klasyfikację usług wynajęcia podnośników koszowych wraz z operatorem do usług polegających na wycince drzew pod liniami elektroenergetycznymi, według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). We wniosku Wnioskodawca szczegółowo określił zakres wykonywanych przez niego usług oraz rodzaj i typ wykorzystywanych podnośników. W odpowiedzi na powyższe, Wnioskodawca otrzymał z Urzędu Statystycznego informację (...), iż usługi wynajmu podnośników koszowych, w zależności od rodzaju wykorzystywanego podnośnika oraz fakt, czy podnośnik wynajmowany jest z operatorem lub bez, mieszczą się w następujących grupowaniach:

 • wynajęcie podnośnika koszowego wolnobieżnego teleskopowego, o wysięgu 19 m,
 • wynajęcie ładowarki teleskopowej, o wysięgu 17 m,
 • wynajęcie podnośnika lekkiego w formie przyczepy elektrycznej, o wysięgu 16 m i udźwigu kosza 265 kg;

w przypadku:

 1. wynajęcia z obsługą operatora PKWiU 52.24.1 – „Usługi przeładunku towarów”,
 2. wynajęcia bez obsługi operatora PKWiU 77.39.19.0 – „Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, bez obsługi”;
 • wynajęcie podnośnika koszowego, o wysięgu 18 m i ładowności 3,5 tony,
 • wynajęcie podnośnika koszowego na samochodzie ciężarowym, o wysięgu 19,7 m,
 • wynajęcie podnośnika koszowego na samochodzie ciężarowym, o wysięgu 18 m,
 • wynajęcie podnośnika koszowego na samochodzie ciężarowym, o wysięgu 16 m,
 • wynajęcie podnośnika koszowego na samochodzie ciężarowym, o wysięgu 18 m,
 • wynajęcie podnośnika koszowego na samochodzie ciężarowym, o wysięgu 18 m,
 • wynajęcie podnośnika koszowego na samochodzie ciężarowym, o wysięgu 25 m,
 • wynajęcie podnośnika koszowego na samochodzie ciężarowym, o wysięgu 20 m,
 • wynajęcie podnośnika koszowego na samochodzie ciężarowym n, o wysięgu 20 m,
 • wynajęcie podnośnika koszowego na samochodzie ciężarowym, o wysięgu 18 m;

w przypadku:

 1. wynajęcia z obsługą operatora PKWiU 49.41.20.0 – „Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą”,
 2. wynajęcia bez obsługi operatora PKWiU 77.12.11.0 – „Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych, bez kierowcy”.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanej sytuacji, firmy wynajmujące podnośniki winny zastosować mechanizm „odwrotnego obciążenia”?

Zdaniem Wnioskodawcy, ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (t. j. Dz. U. z dnia 24 czerwca 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) poszerzono krąg podatników podatku od towarów i usług. Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, podatnikami podatku od towarów i usług są nie tylko podmioty dokonujące dostawy towarów i usług ale również podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 ustawy, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

 1. usługodawcą jest podatnik podatku od towarów i usług o którym mowa w art. 15 ustawy, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 oraz ust. 1 i 9,
 2. usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Prócz tego, ustawodawca w ust. 1h art. 17 zastrzegł, iż przepis art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy stosuje się do usług wymienionych w poz. 2-48 ustawy, jedynie wówczas gdy usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. W załączniku nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług wymienione zostały szczegółowo usługi, w przypadku których podatnikiem podatku od towarów usług jest usługobiorca (obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje na zasadzie tzw. „odwrotnego obciążenia”. Do usług tych zaliczyć należy bez względu na symbol PKWiU, usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz szeroko rozumiane usługi budowlane sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupie 4.

W przypadku usług wskazanych w pozycji od 2 do 48 załącznika nr 14 do ustawy, czyli „usług budowlanych” sklasyfikowanych w grupie 4 PKWiU, podatnikiem podatku od towarów i usług jest usługobiorca ale jedynie w takiej sytuacji, gdy świadczy usługi jako podwykonawca. Ustawodawca szczegółowo określił, do których grup usług będzie miał zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia” (są do usługi klasyfikowane od symbolu 41.00.30.0 do 43.99.90.0).

Wnioskodawca w ramach zleceń wykonywanych na rzecz firm energetycznych, nie wykonuje usług sklasyfikowanych we wskazanym wyżej załączniku nr 14; do których zastosowanie ma mechanizm „odwrotnego obciążenia” Ponadto, według opisanej wyżej opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi, usługi wynajmu podnośników koszowych do wykonywania świadczonych przez Wnioskodawcę usług wycinki drzew pod liniami energetycznymi, mieszczą się w grupach Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług (PKWiU 52.24.1, PKWiU 77.39.190, PKWiU 49.41.20.0, PKWiU 77.12.11.0), które również nie zostały wymienione w załączniku nr 14 do ustawy VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy odnośnie zadanego pytania:

W świetle powyższego, Wnioskodawca w związku z wynajmem podnośników koszowych z operatorem do wykonania usług wycinki drzew pod liniami energetycznymi, nie jest z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług na zasadach wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług, a firmy wynajmujące podnośniki koszowe wraz z operatorem nie mają obowiązku wystawiać faktur z tzw. „odwrotnym obciążeniem”. W przypadku usług wynajmu podnośników koszowych wraz z operatorem, to wynajmujące firmy są podatnikiem podatku od towarów usług. Przy wystawieniu faktur przez firmy wynajmujące podnośniki, cena za usługi powinna zostać powiększona o należny podatek od towarów i usług, zgodnie ze stawkami wskazanymi w przepisach podatkowych (tj. według stawki 23%).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że dla prawidłowości opodatkowania danej czynności istotne jest właściwe jej zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU. Tym samym wydając przedmiotową interpretację organ oparł się na podanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji.

Zauważyć należy, że stosownie do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W związku z tym, że organy podatkowe nie są właściwe do klasyfikowania czynności, a dla prawidłowego ich opodatkowania niezbędne jest ich zaklasyfikowanie do prawidłowego grupowania statystycznego, obowiązek ten spoczywa na Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga prawidłowości klasyfikacji usług nabywanych przez Wnioskodawcę w świetle PKWiU. Wobec tego została ona wydana przy założeniu, że Wnioskodawca poprawnie zakwalifikował usługi będące przedmiotem wniosku do odpowiedniego grupowania PKWiU. Tutejszy organ nie jest bowiem uprawniony, w ramach określonych w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości formalnego przyporządkowania usług do grupowania statystycznego.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego stanu faktycznego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU wymienionych we wniosku czynności) lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Według art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych – art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy – podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 2. usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Jednakże zgodnie z art. 17 ust. 1h ustawy – w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy przepis ust. 1 pkt 8 stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

Załącznik nr 14 do ustawy obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r. zawiera (w poz. 2-48) zamkniętą listę usług identyfikowanych przy pomocy Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), podlegających mechanizmowi odwrotnego obciążenia w przypadku świadczenia tych usług przez podwykonawców.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy prawa, należy wskazać, że art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego świadczona jest usługa wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 bądź ust. 9, natomiast usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Przy czym, w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca wykonuje prace wycinkowe drzew, krzewów i odrostów pod liniami elektroenergetycznymi wysokich napięć. Wykonywane usługi sklasyfikowane są pod symbolami PKWiU 02.40.10 i 81.30.10.0.

W ramach realizacji umowy dla firmy elektroenergetycznej Wnioskodawca wynajmuje od firm zewnętrznych podnośniki koszowe z operatorem. Wnioskodawca ujmuje w zleceniu wynajem podnośnika koszowego z operatorem, wskazuje miejsce, gdzie ma dojechać podnośnik koszowy oraz wskazuje, że prace wycinkowe wykonywane są pod nadzorem kierownika brygadzisty oraz zespołu pracowników leśnych Wnioskodawcy.

Po wykonaniu usługi podnośnikiem koszowym na koniec dnia roboczego wypełniana zostaje karta pracy sprzętu, która to stanowi podstawę wystawienia faktury. Faktura ta obejmuje następujące pozycje:

 1. Wynajęcie podnośnika koszowego z operatorem (ilość godzin, stawka);
 2. Dojazd do miejsca wykonywania prac (ilość km, stawka)

lub tylko:

 1. Wynajęcie podnośnika koszowego z operatorem (ilość godzin i stawka).

Urząd Statystyczny, w odpowiedzi na wniosek Wnioskodawcy o klasyfikację według PKWiU usług wynajmu podnośników koszowych wraz z operatorem do usług polegających na wycince drzew pod liniami elektroenergetycznymi, w zależności od rodzaju wykorzystywanego podnośnika, zaklasyfikował ww. usługi pod symbolami PKWiU: 52.24.1 „Usługi przeładunku towarów” i 49.41.20.0 „Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą”.

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy z tytułu wynajmu podnośników koszowych wraz z operatorem do wykonania usług wycinki drzew pod liniami energetycznymi jest on podatnikiem podatku od towarów i usług na zasadach wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy, czyli podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia tego podatku zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Ustalenie czy dana usługa podlega rozliczeniu zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy, czy też zastosowanie ma ogólna zasada rozliczenia podatku – ma charakter indywidualny. Oznacza to, że w każdym konkretnym przypadku należy zbadać, czy:

 1. dana usługa jest usługą wymienioną w załączniku nr 14 do ustawy (poz. 2-48),
 2. jest świadczona przez podwykonawcę,
 3. usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 bądź ust. 9 ustawy,
 4. usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Przy czym podkreślić należy, że dla zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia konieczne jest spełnienie ww. przesłanek łącznie. W konsekwencji niespełnienie chociażby jednego z tych warunków eliminuje zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Przedmiotem niniejszej sprawy są usługi sklasyfikowane pod symbolami PKWiU: 52.24.1 i 49.41.20.0, a więc usługi, które nie zostały wymienione w załączniku nr 14 do ustawy.

Mając na uwadze powyższe, skoro nabywane przez Wnioskodawcę usługi wynajmu podnośników koszowych od firm zewnętrznych nie stanowią usług wymienionych przez ustawodawcę w załączniku nr 14 do ustawy jako te, do których ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia, to tym samym w analizowanej sprawie nie jest spełniona przesłanka wynikająca z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy. Przepis ten ma bowiem zastosowanie jedynie w odniesieniu do usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy świadczonych przez podwykonawcę. W związku z powyższym, nabywane przez Wnioskodawcę usługi wynajmu podnośników koszowych wraz z obsługą operatorską zaklasyfikowane pod symbolami PKWiU 52.24.1 „Usługi przeładunku towarów” i PKWiU 49.41.20.0 „Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą” nie wpisują się w mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego świadczona jest usługa (zleceniodawcy).

Zatem firmy świadczące na rzecz Wnioskodawcy usługi wynajmu podnośników koszowych wraz z operatorem, zaklasyfikowane pod symbolami PKWiU: 52.24.1 i 49.41.20.0, nie powinny stosować dla nich mechanizmu odwrotnego obciążenia. W konsekwencji, z tytułu nabycia ww. usług Wnioskodawca nie jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Ponadto, w sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, że analiza załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez Wnioskodawcę do wniosku. Zatem tutejszy organ wskazuje, że dokumenty dołączone przez Wnioskodawcę do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej.

Informuje się jednocześnie, że w zakresie stawki podatku VAT stosowanej przez firmy zewnętrzne dla świadczonych na rzecz Wnioskodawcy usług wynajmu podnośników koszowych wraz z operatorem zostało wydane postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia z dnia 7 czerwca 2018 r. nr 0112-KDIL1-3.4012.352.2018.1.IT.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.