Usługi budowlane | Interpretacje podatkowe

Usługi budowlane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi budowlane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zobowiązania do rozliczenia podatku w ramach procedury odwrotnego obciążenia.
Fragment:
W konsekwencji należy stwierdzić, że powyższe uregulowania prawne dowodzą, że aby zaistniał mechanizm odwrotnego obciążenia dla transakcji w zakresie usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, to ich przedmiotem muszą być wyłącznie usługi budowlane, które są wykonywane w następującej relacji: podwykonawca – główny wykonawca. W związku z ww. przedstawionym schematem podmiotów występujących przy świadczeniu usługi budowlanej, należy wskazać, że podwykonawca to dalszy wykonawca prac (częściowych lub całościowych) w ramach zleconej przez inwestora na rzecz głównego wykonawcy inwestycji. A zatem podwykonawca jest podatnikiem działającym na zlecenie głównego wykonawcy. W konsekwencji powyższe prowadzi do następujących uogólnień: nie są usługami świadczonymi przez podwykonawców usługi budowlane świadczone bezpośrednio na rzecz ww. inwestorów, gdyż są one świadczone bezpośrednio na rzecz inwestora, czyli zleceniodawcy usług (a nie głównego wykonawcy); podobnie jest z usługami budowlanymi świadczonymi na rzecz deweloperów budujących nieruchomości na sprzedaż, gdzie deweloper zleca wykonanie przedmiotowych usług np. innemu podmiotowi (który nie jest podwykonawcą, lecz głównym wykonawcą). Natomiast każde dalsze podzlecenie usługi przez głównego wykonawcę kolejnym usługodawcom jest już podzleceniem i usługi te będą już rozliczone zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia.
2018
19
sty

Istota:
Zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur
Fragment:
Wykonawca budowalny oraz Podwykonawcy, mechanizmem odwróconego obciążenia objęci są nie tylko Podwykonawcy wykonujący usługi budowlane na rzecz głównego Wykonawcy, ale również usługi budowlane świadczone przez Wykonawcę na rzecz Inwestora, ponieważ ten ostatni również na kolejnym etapie świadczy usługi wynajmu / dokonuje dostawy lokalów w wybudowanej nieruchomości. Jednakże, ustawodawca uznał, że ten etap sprzedaży nie będzie podlegał odwróconemu obciążeniu. Co warto uwypuklić, nabyta przez Inwestora od Wykonawcy usługa budowlana, na następnym etapie łańcucha sprzedaży traci swój budowlany charakter, co przemawia za tym, że mimo tego że nie można w tym przypadku, ostatniemu podmiotowi, który świadczy usługi budowlane, przypisać statusu Podwykonawcy. Poniższy wykres ilustruje przedstawiony tok rozumowa SCHEMAT NR 1 - PDF Podsumowując, jeżeli podatnik nabywa od innego podmiotu Usługi budowlane, które posłużą mu do wykonania usług o innym charakterze niż budowlany, nie jest zobowiązany do rozpoznania z tego tytułu podatku należnego. W rezultacie Usługi budowalne wykonane w opisanych okolicznościach będą podlegały opodatkowaniu na ogólnych zasadach wg określonej w przepisach stawki podatkowej. A contrario jeżeli nabywa od innego podmiotu Usługi budowlane, które posłużą mu do wykonania usług objętych Załącznikiem nr 14, jest zobowiązany do rozliczenia takiej transakcji na zasadzie odwrotnego obciążenia.
2018
16
sty

Istota:
Opodatkowanie usług budowlanych.
Fragment:
Zatem w sytuacji gdy Wnioskodawca refakturuje (świadczy) na zamawiającego (mieszkańca) będącego inwestorem koszty usług budowlanych (wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy) nabytych od ich wykonawcy (Firmy X) – podmiot ten posiada status podwykonawcy. We własnym stanowisku Wnioskodawca wskazał, że nie posiada statusu głównego wykonawcy, ponieważ zawiera on umowę z firmą budowlaną, która świadczy usługi bezpośrednio na rzecz lokatora i na jego zlecenie, lub na rzecz Wnioskodawcy, co określa regulamin. Zdaniem Wnioskodawcy administruje on tylko budynki znajdujące się w jego zasobach, nie jest wykonawcą usług budowlanych, nie zleca usług podwykonawcom. Należy stwierdzić, że Wnioskodawca nabywając od Firmy X usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, które następnie refakturuje na mieszkańca, w konsekwencji świadczy na jego rzecz (na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy) te same usługi, tj. usługi określone w załączniku nr 14 do ustawy. W związku z tym – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – w tych transakcjach występuje on jako główny wykonawca przedmiotowych usług. Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że dokonując refaktury usług budowlanych wykonywanych przez Firmę X Wnioskodawca powinien zastosować stawkę VAT właściwą dla wykonanej usługi.
2018
13
sty

Istota:
Skutki podatkowych (w tym prawa do odliczenia podatku naliczonego i zastosowania tzw. odwrotnego obciążania) związanych z nabywaniem towarów i usług, które mają służyć działalności polegającej na budowie domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.
Fragment:
W zakresie działalności: handlowej jest to sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych; usługowej jest to wykonywanie usług budowlanych. W zakresie usług budowlanych Wnioskodawca ma m.in. wpisaną działalność polegającą na budowie domów jednorodzinnych i wielorodzinnych na podstawie zawartych umów z klientami. Dotychczas działalności tej Wnioskodawca nie prowadził, ale zamierza ją rozszerzyć w tym temacie. Realizacja kompleksowej budowy budynków według PKOB 111 lub wielorodzinnego według PKOB 112 nastąpi w oparciu o projekt budowlany dostarczony przez inwestora i po zawarciu umowy o roboty budowlane, o której mowa w art. 647 Kodeksu cywilnego, zawartej między inwestorem (klientem) a Wnioskodawcą (generalny wykonawca). W umowie tej strony ustalą zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. Realizacja budowy kompleksowej budynków według PKOB 111 lub wielorodzinnego według PKOB 112 dotyczyła będzie obiektów lub lokali objętych społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a i następnych ustawy o VAT. W ramach podpisanej umowy zostaną wykonane m.in. następujące roboty budowlane: wykonanie fundamentów, ław, stropów, posadzek w domu jednorodzinnym według PKOB 111 lub wielorodzinnym według PKOB 112 zostanie zlecone podwykonawcy, którym nie będzie firma dostarczająca beton, czyli betoniarnia.
2018
13
sty

Istota:
Zasadność zastosowania tzw. odwrotnego obciążenia do świadczonych usług.
Fragment:
Czy powyższe usługi podlegają procedurze odwrotnego obciążenia? Zdaniem Wnioskodawcy: W związku z poszerzeniem katalogu usług objętych procedurą odwrotnego obciążenia, załącznik nr 14 do ustawy o VAT zawiera pełen wykaz usług (w tym usług budowlanych) objętych mechanizmem revers charge (odwrotne obciążenie) w obrocie krajowym. Aby usługi budowlane podlegały procedurze odwrotnego obciążenia należy spełnić przesłanki podane w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT: przedmiotem zakupu są usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy; usługodawcą jest czynny podatnik VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, mający status podwykonawcy; usługobiorcą jest podmiot zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Ponadto zgodnie z art. 17 ust. 1h ustawy o VAT, w przypadku usług budowlanych z załącznika nr 14 do procedurę odwrotnego obciążenia stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. Zdaniem Wnioskodawcy, usługi wykonywane przez niego mieszczą się w ramach robót wymienionych w poz. 37 i 38 załącznika nr 14 ustawy o VAT oraz spełniają pozostałe przesłanki podane w art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1h ustawy o VAT, dlatego też podlegają procedurze odwrotnego obciążenia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Na wstępie organ interpretacyjny zauważa, że przy określaniu prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla danej czynności, której miejsce świadczenia lub dostawy znajduje się na terytorium kraju, istotne jest prawidłowe jej zaklasyfikowanie według symbolu PKWiU.
2018
13
sty

Istota:
W zakresie rozliczenia nabywanych usług budowlanych z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia.
Fragment:
Powyższe rozumienie pojęcia podwykonawcy znalazło się w Objaśnieniach podatkowych z dnia 17 marca 2017 r. na temat: „ Stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych ”. Powyższe wskazuje, że wykonywanie usług budowlanych lub budowlano-montażowych przez podwykonawcę na rzecz wykonawcy, przy spełnieniu przesłanek podmiotowych, podlega odwrotnemu obciążeniu. Nie będzie natomiast podlegać odwrotnemu obciążeniu wykonywanie takich usług przez wykonawcę na rzecz inwestora (niezależnie od jego statusu prawnopodatkowego), bowiem wykonawca wykonując usługi nie działa wówczas jako podwykonawca. Stosowanie odwrotnego obciążenia jest uzależnione od tego, czy nabywca nabywając usługę budowlaną będzie ją odsprzedawał. W opisanej sytuacji Zamawiający nabywając usługę budowlaną, po spełnieniu warunków zawartych w Umowie, przeniesie jej koszty na rzecz ostatecznego nabywcy. W związku z powyższym należy uznać przeniesienie kosztów z SK I na SK III jako świadczenie usługi, które będzie skutkować dla Zamawiającego zastosowaniem odwrotnego obciążenia z tytułu nabytych wcześniej usług od podatnika VAT czynnego. Innymi słowy, GW można określić jako podwykonawcę, który wykonuje prace na rzecz głównego wykonawcy - Zamawiającego, który to następnie odprzeda te usługi na rzecz finalnego inwestora (SK III).
2018
11
sty

Istota:
W zakresie ustalenia czy usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz robót budowlano-montażowych należy rozliczyć jak usługę kompleksową zgodnie z art. 17 tj. w procedurze „odwrotnego obciążenia”
Fragment:
Nie sposób wymienić wszystkich czynności wykonywanych w ramach tych umów, gdyż są one uzależnione od danego zakresu prac w konkretnym przetargu, jednak przedmiotem umowy zawartej pomiędzy stronami jest jedna kompleksowa usługa budowlana, która obejmuje swym zakresem szereg różnych elementów. Spółka zobligowana jest do wykonania usługi budowlanej wraz z szeregiem innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi zasadniczej jaką jest usługa budowlana, dlatego też w tym przypadku dochodzi do wykonania jednej usługi kompleksowej, a nie kilku czynności autonomicznych. Podsumowując wszystkie ww. usługi realizowane są w oparciu o jedną umowę, a wykonanie dokumentacji projektowej i prawno-uzgodnieniowej (formalno-prawnej) stanowi usługę pomocniczą (dodatkową) nie stanowiącą dla Zamawiającego celu samego w sobie a jest jedynie uzupełnieniem usługi głównej jaką jest usługa budowlano-montażowa, w celu jej prawidłowego wykonania. Wykonawca zgodnie z warunkami umowy zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w sposób kompletny. Wynagrodzenie za całość prac objęte jest zazwyczaj jedną zryczałtowaną kwotą umowną. Zdarzają się również umowy w których wyszczególniona jest oddzielnie wartość prac dotycząca dokumentacji projektowej i prawno-projektowej i wartość prac budowlanych (budowlano- montażowych), ale nadal wszystkie te prace wykonane są w ramach jednej kompleksowej umowy.
2018
10
sty

Istota:
W zakresie niezastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych usług
Fragment:
W ocenie Spółki, zgodnie ze słownikowym rozumieniem pojęcia „ podwykonawcy ”, jak również mając na uwadze wyjaśnienia Ministra Finansów do wprowadzonych regulacji, należy zauważyć, że mechanizm odwróconego obciążenia znajdzie zastosowanie wyłącznie tam, gdzie podmiot nabywający usługę budowlaną, również świadczy usługę tego samego rodzaju. W analizowanym stanie faktycznym między wykonawcą przyłącza a Spółką nie występuje związek podwykonawca - wykonawca. Aby podmiot wykonujący usługi budowlane wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT występował w charakterze podwykonawcy musi realizować usługi budowlane na rzecz podmiotu (głównego wykonawcy), który realizuje usługi budowlane na rzecz inwestora. Wynika to wprost z art. 647 Kodeksu Cywilnego. Spółka nie świadczy usług budowlanych na rzecz swojego zleceniodawcy. Wykonuje usługi wiertnicze, klasyfikowane pod numerem 09.10.11.0 PKWiU. Nabywane przez Spółkę usługi budowlane, polegające na przyłączu wody, nie są refakturowane na rzecz U Sp. z o.o. Wręcz przeciwnie, U jako zleceniodawca usług wiertniczych pozostawił w gestii Spółki decyzję, jak usługa ta zostanie wykonana i jakie wydatki poniesie Spółka w związku z jej realizacją. Spółka zleca wykonanie przyłącza we własnym imieniu i na swoją rzecz. Dostęp do bieżącej wody jest bowiem niezbędny do prawidłowego funkcjonowania urządzenia wiertniczego. W analizowanej sprawie nie ma znaczenia fakt, że przyłącze, ze względów ekonomicznych, nie jest demontowane po zakończeniu prac.
2018
9
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług z załącznika nr 14 do ustawy świadczonych przez Wnioskodawcę jako tzw. podwykonawcę zastępczego na zlecenie Generalnego Wykonawcy.
Fragment:
W interpretacji indywidualnej z dnia 21 marca 2017 r. nr 3063-ILPP1-1.4512.36.2017.2.SJ Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, iż aby zaistniał mechanizm odwrotnego obciążenia dla transakcji w zakresie usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, to ich przedmiotem muszą być wyłącznie usługi budowlane, które są wykonywane w następującej relacji: podwykonawca – główny wykonawca (...) podwykonawca to dalszy wykonawca prac (częściowych lub całościowych) w ramach zleconej przez inwestora na rzecz głównego wykonawcy inwestycji. A zatem podwykonawca jest podatnikiem działającym na zlecenie głównego wykonawcy. Z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 28 lutego 2017 r. nr 3063-ILPP1-2.4512.9.2017.1.AW uznał, iż każde dalsze podzlecenie usługi przez generalnego wykonawcę kolejnym usługodawcom jest już podzleceniem i usługi te będą już rozliczone zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia. Ponadto na możliwość wystawiania przez Wnioskodawcę na rzecz Zleceniodawcy faktur z zastosowaniem mechanizmu odwróconego obciążenia pośrednio wskazują Objaśnienia podatkowe z dnia 17 marca 2017 r. Stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych, w których stwierdzono, iż transakcje, których przedmiotem jest świadczenie wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT usług budowlanych, realizowane przez generalnego wykonawcę bezpośrednio na rzecz inwestora (np. dewelopera budowlanego), podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych – podatek VAT rozliczany jest przez generalnego wykonawcę a inwestor otrzymuje fakturę na kwotę należności za wykonane usługi, zawierającą podatek VAT.
2018
4
sty

Istota:
Przedmiotowa usługa polegająca na utrzymaniu w gotowości systemu łączności wewnątrz windy podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, co oznacza że podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku jest Wnioskodawca.
Fragment:
W przypadku, wystąpienia dalszych „ podzleceń ” podwykonawca zlecający staje się głównym wykonawcą swojego zakresu prac w stosunku do swojego podwykonawcy i jest on wówczas zobowiązany do rozliczenia „ podzleconych ” usług budowlanych na zasadzie odwróconego obciążenia. Należy wskazać, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia podwykonawcy, zatem dla prawidłowego rozumienia terminu „ podwykonawca ” wystarczające będzie posłużenie się powszechnym jego znaczeniem wynikającym z wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w internetowym wydaniu Słownika Języka Polskiego PWN ( http://sjp.pwn.pl/sjp/podwykonawca;2503008 ) podwykonawca to „ firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy ”. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 Ustawy VAT, niekorzystającym ze zwolnienia podmiotowego (art. 113 Ustawy VAT). Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy (Spółki) jest świadczenie usług budowlanych w zakresie montażu dźwigów (wind, schodów i chodników ruchomych) w różnego rodzaju budynkach. Spółka świadczy także usługi konserwacji zamontowanych (przez nią) urządzeń. Niekiedy Spółka świadczy też usługi, polegające na utrzymywaniu w gotowości systemu łączności wewnątrz windy - tak, aby w przypadku sytuacji awaryjnej można było nawiązać kontakt z właściwymi służbami (tzw. centrum zgłoszeń) w celu powiadomienia o takiej awarii.
2018
4
sty

Istota:
Opodatkowanie czynności dostawy i montażu konstrukcji stalowych.
Fragment:
W konsekwencji należy stwierdzić, że powyższe uregulowania prawne dowodzą, że aby zaistniał mechanizm odwrotnego obciążenia dla transakcji w zakresie usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, to ich przedmiotem muszą być wyłącznie usługi budowlane, które są wykonywane w następującej relacji: podwykonawca – główny wykonawca. W związku z powyżej przedstawionym schematem podmiotów występujących przy świadczeniu usługi budowlanej, należy wskazać, że podwykonawca to dalszy wykonawca prac (częściowych lub całościowych) w ramach zleconej przez inwestora na rzecz głównego wykonawcy inwestycji. A zatem podwykonawca jest podatnikiem działającym na zlecenie głównego wykonawcy. Powyższe założenia prowadzą do następujących uogólnień: nie są usługami świadczonymi przez podwykonawców usługi budowlane świadczone bezpośrednio na rzecz inwestorów, gdyż są one świadczone bezpośrednio na rzecz zleceniodawcy usług (a nie wykonawcy); podobnie jest z usługami budowlanymi świadczonymi na rzecz deweloperów budujących nieruchomości na sprzedaż, gdzie deweloper zleca wykonanie przedmiotowych usług np. generalnemu wykonawcy (który nie jest podwykonawcą, lecz wykonawcą). Natomiast każde dalsze podzlecenie usługi przez generalnego wykonawcę kolejnym usługodawcom jest już podzleceniem i usługi te będą już rozliczone zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia.
2018
3
sty

Istota:
Opodatkowanie usług budowlanych nabywanych przez dewelopera.
Fragment:
Podatnikami podatku VAT z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług są co do zasady sprzedawcy, za wyjątkiem w szczególności sytuacji wymienionych w przepisach art. 17 ust. 1 pkt 8 VATU gdzie nabywający usługi budowlane wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do VATU, (tj. w ramach tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia), staje się odpowiedzialny za rozliczenie podatku VAT. Należy zaznaczyć, że podatnikami z tytułu świadczenia usług budowlanych są ich nabywcy, jeżeli łącznie spełnione są cztery warunki: świadczona usługa budowlana wymieniona jest w poz. 2-48 załącznika nr 14 do VATU, usługodawcą jest podatnik o którym mowa w art. 15 VATU, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 VATU, usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 VATU, zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, usługodawca świadczy usługę jako podwykonawca (art. 17 ust. 1h VATU). W sytuacji opisanej we wniosku, zdaniem Wnioskodawcy, faktycznym inwestorem i zlecającym usługę nadal pozostaje Wnioskodawca. Podkreślić bowiem należy, iż przedmiotem umowy pomiędzy Wnioskodawcą a nabywcą jest sprzedaż lokalu mieszkalnego o określonych parametrach, a więc dostawa towarów w rozumieniu VATU. Co istotne zmiany lokatorskie są uzgadniane przed podpisaniem ostatecznej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego. Wnioskodawca nie świadczy zatem na rzecz nabywcy żadnej usługi, a sprzedaje lokal o określonych parametrach.
2018
3
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych.
Fragment:
Z kolei, świadczenie ww. usług budowlanych przez wykonawcę (głównego wykonawcę) na rzecz inwestora jest opodatkowane według zasad ogólnych, tj. podatek od towarów i usług rozliczany jest przez głównego wykonawcę, zaś inwestor otrzymuje fakturę na kwotę należności za wykonane świadczenie zawierającą podatek VAT. Ustawa nie definiuje pojęcia „ podwykonawcy ”, zatem dla prawidłowego rozumienia tego terminu wystarczające będzie posłużenie się powszechnym jego znaczeniem wynikającym z wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w internetowym wydaniu Słownika Języka Polskiego: „ podwykonawca – to firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy ” ( http://sjp.pwn.pl/sjp/podwykonawca;2503008 ). Zatem powyższe uregulowania prawne dowodzą, że aby zaistniał mechanizm odwrotnego obciążenia dla transakcji w zakresie usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, to ich przedmiotem muszą być wyłącznie usługi budowlane, które są wykonywane w następującej relacji: podwykonawca – główny wykonawca. W związku z ww. przedstawionym schematem podmiotów występujących przy świadczeniu usługi budowlanej, należy wskazać, że podwykonawca to dalszy wykonawca prac (częściowych lub całościowych) w ramach zleconej przez inwestora na rzecz głównego wykonawcy inwestycji.
2017
23
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie betonu.
Fragment:
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej w dniu 10 marca 2017 r. wydał na wniosek Strony interpretację indywidualną, w której między innymi stwierdził, że podatnik sprzedając usługi betoniarskie wraz z betonem i materiałami pomocniczymi dla właścicieli nieruchomości, podatników VAT czynnych, zobowiązany jest ww. sprzedaż usług budowlanych, wraz z materiałami, zwanych dalej w skrócie usługami budowlanymi, opodatkować podatkiem od towarów i usług według stawki w wysokości 23%. Natomiast w przypadku, gdy Strona sprzedaje ww. usługi budowlane wraz z betonem i materiałami pomocniczymi podwykonawcom, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikom VAT czynnym, sprzedaż opisanych usług budowlanych oraz betonu powinna się odbywać w ramach odwrotnego obciążenia, a ww. sprzedaż usług budowlanych winna zostać udokumentowana przez Stronę fakturą ze wskazaniem, że jest to sprzedaż usług budowlanych w ramach odwrotnego obciążenia, gdzie podatnikiem jest nabywca. Wnioskodawca w celu wykonania zleconych usług budowlanych nabywa od podatników VAT czynnych beton, którego sprzedaż jest udokumentowana przez sprzedawców fakturami ze wskazaniem, że sprzedaż betonu wraz z jego dostarczeniem na plac budowy betoniarką jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki podatkowej w wysokości 23%. Powyżej wymiona sprzedaż betonu do wykonania posadzek odbywa się w następujący sposób: Beton jest dostarczany przez sprzedawcę na plac budowy w betoniarkach, a następnie rozładowywany na placu budowy (miejscu wykonywania posadzki).
2017
23
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.