Usługi budowlane | Interpretacje podatkowe

Usługi budowlane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi budowlane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zastosowania 8% stawki podatku VAT dla robót budowlanych wykonywanych w bryle budynku w związku z budową budynku o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym.
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy w świetle powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że przedmiotem umowy są usługi budowlane w zakresie budowy budynku handlowo-mieszkalno-usługowego sklasyfikowanego według PKOB w dziale 11 w grupie 112, a zatem budynku stanowiącego obiekt budownictwa mieszkaniowego, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy. Ponadto – jak wskazał Wnioskodawca – przedmiotem zawartej umowy jest kompleksowa budowa budynku jako całości, a nie wykonanie odrębnych robót dotyczących poszczególnych lokali czy części budynku. Roboty objęte zakresem pytania obejmują wyłącznie prace w zakresie bryły budynku. Ponad połowa z planowanych lokali przeznaczona będzie tylko i wyłącznie pod lokale mieszkalne. W konsekwencji powyższego dla przedmiotowych robót budowlanych zastosowanie znajdzie obniżona tj. 8% stawka podatku VAT. Reasumując, dla robót budowalnych wykonywanych przez Wnioskodawcę w bryle budynku w związku z budową budynku o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym, sklasyfikowanego w PKOB w grupowaniu 1122, zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
21
lip

Istota:
Dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT dla kompleksowej usługi budowlanej, polegającej na dostawie masy betonowej
Fragment:
W przypadku świadczonych usług opisanych we wniosku mamy do czynienia z jedną kompleksową usługą, która obejmie świadczenie podstawowe, usługę budowlaną związaną z wyprodukowaniem betonu, dostarczeniem go na wskazane miejsce oraz usługą wylania i wypompowania (opis pkt 5 ). W zaistniałej sytuacji przedmiotem opodatkowania będzie skategoryzowana usługa, nie zaś zbiór wyodrębnionych w jej ramach usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy opisana we wniosku kompleksowa usługa budowlana, na której cenę składa się dostawa masy betonowej wraz z usługą transportu oraz wylaniem we wskazane przez klienta miejsca tj. elementy konstrukcyjne powstającego budynku (objętego społecznym programem mieszkaniowym) opodatkowana będzie preferencyjną stawką podatku 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 41 ust. 12 oraz art. 146a pkt 2 ustawy o VAT... Stanowisko Wnioskodawcy. Uważam, że opisana powyżej usługa budowlana w przypadku gdy będzie wykonana w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym, podlegać będzie opodatkowaniu preferencyjną stawką VAT 8% Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w rozumieniu art. 7 ww. ustawy.
2016
24
maj

Istota:
Czy w opisanej sytuacji, sprzedaż usługi zawierającej sprzedaż materiałów wraz z montażem, dotyczącej obiektu zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, będzie opodatkowana stawką, o której mowa w art. 41 ust 2 ustawy o podatku od towarów i usługi, czyli 8%?
Fragment:
(...) usług budowlanych i usługi te wykonywane będą w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, to do czynności tych należy zastosować preferencyjną stawkę podatku 8% na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 41 ust. 12c ustawy o podatku od towarów i usług. Bez wpływu na powyższe rozstrzygnięcie pozostaje okoliczność, że Wnioskodawca będzie nawiązywać współpracę z podwykonawcami dla świadczenia przedmiotowych usług. Końcowo podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
29
kwi

Istota:
Stawki podatku dla wykonywanych usług.
Fragment:
Przenosząc powołane przepisy prawa na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że o ile planowane przez Wnioskodawcę czynności polegające na dostawie i montażu: drzwi, okien, zewnętrznych rolet i żaluzji okiennych, bram garażowych, dachów, stropów, paneli podłogowych będą świadczone na podstawie umowy regulującej kompleksowe świadczenie usług budowlanych i usługi te wykonywane będą w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, to do czynności tych należy zastosować preferencyjną stawkę podatku 8% na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 41 ust. 12c ustawy o podatku od towarów i usług. Końcowo podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Interpretacja dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
28
kwi

Istota:
Momentem wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych jest ich faktyczne wykonanie w przypadku usług przekazywanych w całości lub w części (jeżeli usługa jest przyjmowana częściowo), tj. dzień, w którym – w związku z wykonaniem określonej umową usługi lub jej części doszło do faktycznego zakończenia prac lub ich części – wykonawca zgłasza je do odbioru (w opinii wykonawcy usługi lub ich części są gotowe doich przyjęcia przez nabywcę usługi).
W przypadku usługi budowlanej lub budowlano-montażowej o charakterze ciągłym (tj. usługi, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń), usługę uznaje sięza wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się płatności lub rozliczenia. W przypadku usługi świadczonej w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danymroku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.
Fragment:
Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych świadczonych na rzecz podatników podatku od towarów i usług Jeżeli nabywcą usług budowlanych lub budowlano-montażowych jest podatnik podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury z tytułu świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych (art. 19a ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT). W takim przypadku fakturę wystawia się nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usługi (art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT), lecz nie wcześniej niż 30. dnia przed tym dniem (art. 106i ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT). W przypadku usług o charakterze ciągłym faktura może być wystawiona wcześniej niż 30. dnia od dnia wykonania usługi, jeżeli zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy (art. 106i ust. 8 ustawy o VAT). Obowiązek wystawienia faktury wystąpi również w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę. Termin na wystawienie faktury dokumentującej wykonanie usługi lub usługi budowlano-montażowej (lub jej części – w przypadku usług przyjmowanych częściowo) wynikający z art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT: w przypadku usług (...)
2016
14
kwi

Istota:
Sposób opodatkowania i dokumentowania usług budowlanych.
Fragment:
Podstawą opodatkowania wykonanych robót budowlanych było 50% wydatków netto związanych z poniesionymi nakładami, tj. wartości zakupionych materiałów budowlanych, usług budowlanych oraz wszystkich innych związanych z realizacją tych robót + 5 % dodanej wartości netto tytułem umówionego z bratem wynagrodzenia (prowizji) za załatwianie spraw związanych z organizacją wykonywanych usług budowlanych, które dotyczyły także jego części budynku. Na tle tak przedstawionego opisu sprawy powziął Pan wątpliwość co do prawidłowości sposobu dokumentowania świadczeń dokonywanych na rzecz brata. Ustosunkowując się do powyższego należy wskazać, że dokonywane przez Pana opisane świadczenia na rzecz brata wypełniają definicję usług, o których mowa w powołanym na wstępie art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Przedstawione okoliczności sprawy wskazują, że na rzecz brata wykonywał Pan w istocie usługi budowlane. Wobec tego, skoro – jak wskazano – Pana brat jest współwłaścicielem w udziale wynoszącym 1 / 2 części nieruchomości, to za słuszne należy uznać dokumentowanie na jego rzecz wykonanych przez Pana usług budowlanych w części, która odpowiada udziałowi Pana brata we współwłasności nieruchomości, tj. 50%. Niemniej jednak – nie oceniając prawidłowości rozpoznania momentu powstania obowiązku podatkowego, która to kwestia nie była przedmiotem zapytania – należy podkreślić, że sposób dokumentowania przez Pana fakturami ww. usług jest prawidłowy, o ile zostały one wystawione przy uwzględnieniu obowiązujących terminów i z zachowaniem zasad regulujących powstanie obowiązku podatkowego, określonych w powołanych przepisach.
2016
22
mar

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót dotyczących budowy kompleksu mieszkalno-użytkowego z garażami podziemnymi i miejscami parkingowymi naziemnymi.
Fragment:
W sytuacji, w której usługa ma charakter złożony, tj. gdy składa się z zespołu Świadczeń, tak jak ma to miejsce w przypadku usług budowlanych, może być ona dla celów VAT klasyfikowana jako: jedna kompleksowa usługa, usługa główna wraz z usługami pomocniczymi (klasyfikowanymi dla celów VAT jak usługa główna), szereg równorzędnych odrębnych usług (klasyfikowanych dla celów VAT odrębnie). Ustalenie czy mamy do czynienia z usługą kompleksową, wymaga przede wszystkim określenia charakteru oraz celu ekonomicznego danej transakcji - wg Wnioskodawcy cel ten należy analizować z perspektywy nabywcy usługi. W opisanej sytuacji celem ekonomicznym inwestora jest nabycie jednej kompleksowej usługi polegającej na wybudowaniu całości dwóch budynków. Zatem świadczenia wchodzące w skład tej usługi są ze sobą tak ściśle i nierozerwalnie związane, że tworzą jedno świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie dla celów VAT miałoby sztuczny charakter. W analizowanym przypadku przedmiotem usługi świadczonej przez Wnioskodawcę na rzecz inwestora jest budowa części podziemnej budynku, która będzie stanowiła całość docelowej inwestycji. Wnioskodawca uważa, że wykonywane usługi budowlano-montażowe polegające na budowie części budynku jako całości (kompleksowe wybudowanie podziemnej części budynku mieszkalnego sklasyfikowanego w dziale PKOB 11 wraz z garażem podziemnym, lokalami użytkowymi i komórkami lokatorskimi) w całości powinny być rozliczone według obniżonej stawki VAT 8%, ponieważ dwa budynki wraz z garażem mają jedną księgę wieczystą.
2016
16
mar

Istota:
W zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych
Fragment:
Bowiem, dniem wykonania usług budowlanych jest dzień faktycznego wykonania tych usług (części usług). Bez wpływu natomiast na moment powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych pozostają uregulowania (procedury) łączące strony umowy, określające daty i terminy sporządzania odpowiedniej dokumentacji powykonawczej, na podstawie której następują wzajemne rozliczenia, czy też przyjęte przez strony procedury odbioru i weryfikacji wykonanych robót. Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że obowiązek podatkowy dla usług budowlanych opisanych we wniosku powstanie na zasadach określonych w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy lub art. 19a ust. 7 w zw. z art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Podkreślić należy, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2016
15
mar

Istota:
Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu usług budowlanych powstanie w myśl art. 12 ust 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w dniu (częściowego) wykonania usługi, jeżeli usługa została (częściowo) wykonana przed dniem wystawienia faktury albo uregulowania należności?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, wykonywane przez Spółkę, w ramach zleconych jej przez Kontrahenta prac, czynności należy traktować jako jedno kompleksowe świadczenie, tj. usługę budowlaną... Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu przedmiotowego zlecenia stanowiącego usługę budowlaną powstanie zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, tj. z chwilą wystawienia faktury, czyli w momencie wystawienia faktur częściowych oraz faktury końcowej... Czy w przypadku wystawienia faktur częściowych lub faktury końcowej, które są wystawiane w euro, należy jako kurs przeliczeniowy do wykazania kwoty podatku VAT zastosować średni kurs NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury... Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu usług budowlanych powstanie w myśl art. 12 ust 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w dniu (częściowego) wykonania usługi, jeżeli usługa została (częściowo) wykonana przed dniem wystawienia faktury albo uregulowania należności... Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych (pyt. Nr 4), natomiast w zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.
2016
10
mar

Istota:
Momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu refakturowania usług budowlanych oraz ustalenia momentu wykonania usługi budowlanej świadczonej przez podwykonawcę na rzecz Wnioskodawcy.
Fragment:
W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie za moment wykonania usługi budowlanej należy uznać datę faktycznego wykonania danej usługi budowlanej przez podwykonawcę. Przedmiotowa data wykonania usługi budowlanej przez podwykonawcę Wnioskodawcy jest jednocześnie datą wykonania usługi budowlanej przez Wnioskodawcę na rzecz jego zleceniodawcy. Zatem Wnioskodawca dokonując refakturowania usług budowlanych lub budowlano-montażowych jest zobowiązany do ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami regulującymi moment powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy o VAT. W świetle powyższego za datę wykonania usługi budowlanej, odsprzedawanej innemu podmiotowi, nie można uznać daty wystawienia przez Wnioskodawcę tzw. „ refaktury ” z tego tytułu. W tym miejscu należy zauważyć, że Wnioskodawca na poparcie własnego stanowiska przywołał orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 października 2012r. sygn. akt I FSK 65/12. Należy wyjaśnić, że Wnioskodawca cytując ww. orzeczenie wywiódł niewłaściwe wnioski wypływające z przedmiotowego wyroku i uznał, że w przypadku refakturowania usług budowlanych obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia refaktury.
2016
24
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.