Usługi budowlane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi budowlane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
7
lip

Istota:

Obowiązek zastosowania tzw. odwrotnego obciążenia do usług wskazanych w poz. 7, 8 i 18 załącznika nr 14 do ustawy o VAT oraz sposób dokumentowania wykonania tych usług.

Fragment:

Posiadanie statusu podatnika podatku od towarów i usług oraz utrata mocy zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 stanowią okoliczności obiektywne, niezależne od terminowego złożenia przez podatnika zgłoszenia rejestracyjnego. Skoro podatnikiem z tytułu robót budowlanych wykonanych przez Wnioskodawcę jest klient Wnioskodawcy, to na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca nie rozlicza podatku należnego. Nie obowiązuje żaden przepis, zgodnie z którym nieterminowa rejestracja jako podatnik czynny obciążałaby podwykonawcę obowiązkiem opodatkowania sprzedaży za okres pozostawania w zwłoce. Co więcej, tego rodzaju obowiązek stanowiłby przejaw – sprzecznego z konstrukcją podatku od wartości dodanej – dwukrotnego opodatkowania tej samej czynności. Pierwszy raz po stronie usługodawcy, a drugi raz po stronie nabywcy usługi. Doszłoby również do naruszenia zasady neutralności podatku od towarów i usług, gdyż w świetle art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, usługobiorca nie mógłby odliczyć kwot podatku naliczonego, który wbrew art. 17 ust. 2 ustawy zostałby rozliczony przez Wnioskodawcę (vide: również stanowisko Wnioskodawcy do drugiego stanu faktycznego).

2018
3
lip

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach zawartej umowy oraz dokumentowania czynności będących przedmiotem wniosku.

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy prawa, należy wskazać, że art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego świadczona jest usługa budowlana, wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy w poz. 2-48, jeżeli usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, natomiast usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Przy czym – zgodnie z art. 17 ust. 1h ustawy – mechanizm ten ma zastosowanie, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. Jednocześnie zauważyć należy, że przy każdej z usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, podano również symbol klasyfikacji statystycznej PKWiU, co wskazuje, że tylko konkretne usługi sklasyfikowane pod danym symbolem, wymagają rozliczania podatku na zasadzie odwróconego obciążenia. W świetle powyższego nabywca usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, świadczonych przez podwykonawcę, staje się odpowiedzialny za rozliczenia podatku VAT od tych usług. Natomiast transakcje, których przedmiotem jest świadczenie wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy usług budowlanych, realizowane przez wykonawcę (generalnego wykonawcę) na rzecz inwestora (np. dewelopera budowlanego), podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych, tj. podatek VAT rozliczany jest przez wykonawcę (generalnego wykonawcę), zaś inwestor otrzymuje fakturę na kwotę należności za wykonane usługi zawierającą podatek VAT.

2018
23
cze

Istota:

W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla sprzedaży / wynajmu konstrukcji stalowych wraz z ich transportem i montażem.

Fragment:

Generalni wykonawcy z którymi zawierane będą umowy prowadzą działalność w zakresie świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych na rzecz inwestorów, tj. podmiotów zlecających realizację zamierzenia inwestycyjnego. Usługi świadczone przez generalnych wykonawców są wykonywane na podstawie umów o generalne wykonawstwo w terminach i na warunkach uzgodnionych z inwestorem. Generalny wykonawca będzie nabywać świadczenia Wnioskodawcy na potrzeby związane z realizacją wykonywanych na rzecz inwestora usług budowlanych lub budowlano-montażowych. W celu realizacji inwestycji generalny wykonawca może bowiem zlecać wykonanie poszczególnych prac podwykonawcom (w tym Wnioskodawcy) lub nabywać od podmiotów trzecich (w tym Wnioskodawcy) materiały lub narzędzia niezbędne do wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych. Generalny wykonawca będzie nabywać świadczenia od Wnioskodawcy w celu realizacji usługi wymienionej w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług. Generalni wykonawcy, na rzecz których Wnioskodawca dokonuje sprzedaży (dostawy) lub świadczy swe usługi, są podatnikami, o których mowa w art. 15 Ustawy VAT, zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni. W zakresie sprzedaży Konstrukcji Stalowych wraz z ich transportem i montażem przedmiotem świadczenia będzie dostawa Konstrukcji Stalowych wraz ze świadczeniami dodatkowymi w postaci transportu docelowego Konstrukcji Stalowych oraz ich montażu.

2018
13
cze

Istota:

Brak zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla wynajmu podnośników koszowych wraz z operatorem.

Fragment:

Do usług tych zaliczyć należy bez względu na symbol PKWiU, usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz szeroko rozumiane usługi budowlane sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupie 4. W przypadku usług wskazanych w pozycji od 2 do 48 załącznika nr 14 do ustawy, czyli „ usług budowlanych ” sklasyfikowanych w grupie 4 PKWiU, podatnikiem podatku od towarów i usług jest usługobiorca ale jedynie w takiej sytuacji, gdy świadczy usługi jako podwykonawca. Ustawodawca szczegółowo określił, do których grup usług będzie miał zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia” (są do usługi klasyfikowane od symbolu 41.00.30.0 do 43.99.90.0). Wnioskodawca w ramach zleceń wykonywanych na rzecz firm energetycznych, nie wykonuje usług sklasyfikowanych we wskazanym wyżej załączniku nr 14; do których zastosowanie ma mechanizm „ odwrotnego obciążenia ” Ponadto, według opisanej wyżej opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi, usługi wynajmu podnośników koszowych do wykonywania świadczonych przez Wnioskodawcę usług wycinki drzew pod liniami energetycznymi, mieszczą się w grupach Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług (PKWiU 52.24.1, PKWiU 77.39.190, PKWiU 49.41.20.0, PKWiU 77.12.11.0), które również nie zostały wymienione w załączniku nr 14 do ustawy VAT.

2018
28
maj

Istota:

- zastosowanie odwrotnego obciążenia na usługi transportowe, w skład których wchodził przewóz ziemi, żwiru, gruzu, piasku, transport sprzętu budowlanego na terenie jednej budowy w ramach kompleksowej usługi budowlanej,
- dokumentowanie usług transportowych wyszczególniając osobno każdą z podusług.

Fragment:

Wszystkie wymienione wyżej usługi są wykonywane w ramach kompleksowej usługi budowlanej, której Wnioskodawca jest podwykonawcą. Obliguje to firmę do wystawiania faktury VAT na odwrotne obciążenie, gdyż zachodzą wymagane warunki, tj. Wnioskodawca jest podwykonawcą oraz czynnym podatnikiem VAT, a usługi, które wykonywał stanowiły część kompleksowej usługi budowlanej w obrębie jednej budowy. Wnioskodawca zawarł umowę jako podwykonawca, przedmiotem było wykonanie robót budowlanych w zakresie prac koparek, przewozu ziemi, żwiru, gruzu i piasku w obrębie jednej budowy. Odbiorca usługi zażyczył sobie, aby na fakturze wyszczególnić osobno każdą podusługę kompleksowej usługi budowlanej w skład której wchodzi: transport samochodami ciężarowymi powyżej 3,5 t (wywrotką 3-osiową i wywrotką 4-osiową), usługa transportowa -transport niskopodwoziowy - przewóz sprzętu, praca minikoparki, praca koparko-ładowarki, 428-młota wyburzeniowego, praca koparki kołowej, praca koparki gąsienicowej- wszystko jako prace kompleksowej usługi budowlanej. Podmiot - usługobiorca jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy.

2018
22
maj

Istota:

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia

Fragment:

Przepisy ustawy o VAT nie wymagają natomiast, by usługa realizowana pomiędzy inwestorem a wykonawcą miała charakter usługi budowlanej. Może to być równie dobrze usługa związana z tworzeniem reklamy, usługa pielęgnacji zieleni, usługa pomiaru hałasu lub promieniowania w okolicach anten telefonii komórkowej. Przepisy nie stanowią o tym, by usługa świadczona na rzecz wykonawcy (generalnego wykonawcy) musiała być: refakturowana - czyli być tożsama na rzecz inwestora (w efekcie może być wykorzystana do innej usługi), wykorzystana do innej usługi budowlanej, wykorzystana do innej usługi wymienionej w załączniku nr 14 ustawy o VAT. Istotne jest natomiast, by była ona przeprowadzona na rzecz wykonawcy innej usługi, będącego jednocześnie podatnikiem VAT realizującej własną usługę na rzecz podmiotu angażującego środki w projekt (inwestor). W efekcie takiego rozumienia treści przepisów podatkowych, usługi podwykonawcy stają się elementem innej usługi świadczonej na rzecz inwestora. Reasumując, usługa świadczona przez podatnika podnośnikiem koszowym, dla której zastosowanie ma PKWiU 43.99.90 na rzecz podwykonawcy (podatnika VAT czynnego) opodatkowana będzie schematem odwrotnego obciążenia niezależnie od tego czy jej celem jest usługa wymieniona w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT, czy też usługa niewymieniona w tym załączniku.

2018
8
maj

Istota:

Czy do nabywanych przez Wnioskodawcę usług, o których mowa w załączniku nr 14 Ustawy o VAT, od podmiotów trzecich, będzie miał zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia tj. Wnioskodawca będzie musiał rozliczyć podatek od nabywanych usług?

Fragment:

Podzlecone usługi budowlane zostaną opodatkowane na zasadzie odwróconego obciążenia, zatem przy dalszych „ podzleceniach ” przyjąć należy podejście, zgodnie z którym podwykonawca „ podzlecający ” usługę kolejnemu podatnikowi jest - w stosunku do tego podwykonawcy - głównym wykonawcą swojego zakresu prac (i rozliczy „ podzlecone ” usługi budowlane na zasadzie odwróconego obciążenia).” Wskazane stanowisko Ministra Finansów wnioskodawca w pełni podziela. W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku, gdy Wnioskodawca zleca wykonanie podmiotowi trzeciemu, uprzednio zleconego jemu przez K. zadania inwestycyjnego, polegającego na pracach określonych w załączniku nr 14 do Ustawy o VAT - podmiot trzeci wykonujący prace na rzecz Wnioskodawcy powinien być traktowany jako podwykonawca i w sytuacji spełnienia pozostałych przesłanek określonych w Ustawie o VAT, wystawić Wnioskodawcy fakturę z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia tj. Centrum będzie musiało rozliczyć podatek od nabywanych usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Należy zaznaczyć, że przy określaniu czy opodatkowanie danego świadczenia powinno nastąpić z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia istotne jest prawidłowe jej zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU.

2018
27
kwi

Istota:

Czy transakcje dokonywane pomiędzy Wnioskodawcą a głównym wykonawcą powinny zostać objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia w myśl art. 17 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

Fragment:

Zatem podwykonawcą będzie ten podmiot, który nie jest generalnym wykonawcą, ale w ramach danej inwestycji budowlanej z nim współpracuje podejmując się realizacji zleconych mu przez generalnego wykonawcę usług budowlanych. Natomiast na generalnym wykonawcy spoczywa odpowiedzialność wobec inwestora za kompleksowe wywiązanie się z warunków umowy obejmującej roboty budowlane. Mając na uwadze okoliczności wskazane przez Wnioskodawcę należy wskazać, że świadczone przez niego usługi na rzecz generalnego wykonawcy - Spółki A, są usługami wymienionymi w załączniku nr 14 do ustawy - usługi budowlane sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 43.99.90.0, natomiast usługi świadczone przez generalnego wykonawcę na rzecz inwestora ((Spółka B lub C) jako usługi sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem: 28.22.17.0 - dostawa i montaż przenośników taśmowych dalekiego zasięgu, 28.92.27.0 - dostawa i montaż zwałowarki, 33.20 - remont koparki nie są usługami wymienionymi w ww. załączniku nr 14. Zatem należy stwierdzić, że nabyte przez generalnego wykonawcę usługi budowlane świadczone przez Wnioskodawcę, będą mu służyć do wykonywania innych usług niż budowlane, tj. innych niż wymienione w załączniku nr 14 do ustawy. W świetle powyższego należy uznać, że w tej konkretnej sprawie, Wnioskodawca świadczący na rzecz generalnego wykonawcy - Spółki A - ww. usługi nie będzie działał jako podwykonawca, o którym mowa w art. 17 ust. 1h ustawy.

2018
27
kwi

Istota:

Wnioskodawca wykorzystuje nabyte od Wykonawcy świadczenie w celu realizacji usługi wymienionej w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy. Nabywane przez Wnioskodawcę kompleksowe świadczenie od Wykonawcy podlega rozliczeniu przez Wnioskodawcę na zasadzie odwrotnego obciążenia. Stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturze otrzymanej od Wykonawcy.

Fragment:

Ad. 2 Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż Wnioskodawca nabywa usługę budowlaną polegającą na pracach remontowych przy konstrukcji mostu na rzece Sola, a następnie fakturuje wartość tej usługi na inwestora zadania tj. powiat Ciechanów, do nabytych robót budowlanych znajdą zastosowanie przywołane uprzednio art. 17 ust. 1 pkt 8) w zw. z ust. 1h ustawy o VAT. W takim razie faktury wystawione dla Wnioskodawcy opiewające na całą wartość usługi budowlanej, powinny być uznane za wystawione przez „ podwykonawcę ” tych robót, a więc z zastosowaniem odwrotnego obciążenia, czyli nie powinno się w nich naliczyć kwoty należnego podatku podatku od towarów i usług. Rozliczenie kwoty podatku należnego od nabytych usług budowlanych ciąży - w całym zakresie dokonywanej zapłaty dla podwykonawcy - na nabywcy usługi budowlanej, czyli Wnioskodawcy. Ad. 3 Zdaniem Wnioskodawcy dostawa elementów konstrukcji służących do przebudowy mostu zawiera się w ramach wykonania usługi budowlanej przez podwykonawcę, w rozumieniu art. 17 ust.1h ustawy o VAT, a zatem nieprawidłowe było wystawienie faktury z naliczeniem podatku od towarów i usług na zasadach ogólnych. Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w tego typu nieprawidłowej fakturze otrzymanej od Wykonawcy usługi, co wynika z art. 88 ust. 3a pkt 7) ustawy o VAT, zgodnie z którym : „ 3a.

2018
24
kwi

Istota:

Prawidłowość wystawiania faktur dokumentujących świadczenie usług na rzecz głównego wykonawcy.

Fragment:

W piśmie tym czytamy, że: „ jeżeli usługa budowlana jest świadczona bezpośrednio na rzecz zleceniodawcy, np. generalny wykonawca inwestycji świadczy usługi na rzecz inwestora, wówczas takie usługi są świadczone na zasadach ogólnych i mechanizm odwróconego obciążenia nie ma w tym przypadku zastosowania. Natomiast przy dalszych »podzleceniach« usług przez generalnego wykonawcę należy przyjąć podejście, zgodnie z którym każdy podatnik świadczący usługi budowlane na rzecz głównego wykonawcy w ramach prowadzonej inwestycji, jest już podwykonawcą i usługi te powinny być opodatkowane zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia. Każde zlecenie usług budowlanych kolejnym podatnikom w takim szeregu zleceń będzie również uznane za podwykonawstwo w stosunku do usługi głównej, świadczonej przez generalnego wykonawcę na rzecz inwestora ”. Zgodnie z powyżej przytoczonym stanem faktycznym inwestor B w umowie ze Spółką wprost wskazał, że Spółka posiada status generalnego wykonawcy, co – poza stosowanym nazewnictwem stron – znalazło odzwierciedlenie wprost w poszczególnych zapisach umowy. Co więcej, Minister Finansów dnia 17 marca 2017 r. wydał Objaśnienia Podatkowe zgodnie z którymi „ Status podwykonawcy wynika bowiem bezpośrednio z zawartych pisemnych umów, a w przypadku ich braku – świadczą o tym statusie okoliczności i charakter wykonywanych usług ”.