Usługi budowlane | Interpretacje podatkowe

Usługi budowlane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi budowlane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Braku obowiązku objęcia mechanizmem odwróconego obciążenia nabywanych przez Wnioskodawczynię usług budowlanych
Fragment:
W konsekwencji należy stwierdzić, że powyższe uregulowania prawne dowodzą, że aby zaistniał mechanizm odwrotnego obciążenia dla transakcji w zakresie usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, to ich przedmiotem muszą być wyłącznie usługi budowlane, które są wykonywane w następującej relacji: podwykonawca – główny wykonawca. W związku z ww. przedstawionym schematem podmiotów występujących przy świadczeniu usługi budowlanej, należy wskazać, że podwykonawca to dalszy wykonawca prac (częściowych lub całościowych) w ramach zleconej przez inwestora na rzecz głównego wykonawcy inwestycji. A zatem podwykonawca jest podatnikiem działającym na zlecenie głównego wykonawcy. Powyższe założenia prowadzą do następujących uogólnień: nie są usługami świadczonymi przez podwykonawców usługi budowlane świadczone bezpośrednio na rzecz inwestorów, gdyż są one świadczone bezpośrednio na rzecz zleceniodawcy usług (a nie wykonawcy); podobnie jest z usługami budowlanymi świadczonymi na rzecz deweloperów budujących nieruchomości na sprzedaż, gdzie deweloper zleca wykonanie przedmiotowych usług np. generalnemu wykonawcy (który nie jest podwykonawcą, lecz wykonawcą). Natomiast każde dalsze podzlecenie usługi przez generalnego wykonawcę kolejnym usługodawcom jest już podzleceniem i usługi te będą już rozliczone zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia.
2017
20
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania odwrotnego obciążenia dla wymienionych we wniosku czynności nabywanych przez Wnioskodawcę od podwykonawców.
Fragment:
Ww. załącznik nr 14 do ustawy, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r., zawiera (w poz. 2-48) zamkniętą listę usług budowlanych identyfikowanych przy pomocy Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia w przypadku świadczenia tych usług przez podwykonawców. Zatem powyższy przepis art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego świadczona jest usługa budowlana wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy w poz. 2-48, jeżeli usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i ust. 9, natomiast usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Przy czym – zgodnie z art. 17 ust. 1h ustawy – mechanizm ten ma zastosowanie, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. Oznacza to, że główny wykonawca – nabywca usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, świadczonych przez podwykonawcę, staje się odpowiedzialny za rozliczenia podatku VAT od tych usług. Z kolei, świadczenie ww. usług budowlanych przez wykonawcę (głównego wykonawcę) na rzecz inwestora jest opodatkowane według zasad ogólnych, tj. podatek od towarów i usług rozliczany jest przez głównego wykonawcę, zaś inwestor otrzymuje fakturę na kwotę należności za wykonane świadczenie zawierającą podatek VAT.
2017
19
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanej usługi budowlanej dotyczącej naprawy usterek lub wad w ramach wykonania zastępczego (sytuacja pierwsza), w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie usługi budowlanej dotyczącej naprawy usterek lub wad w ramach wykonania zastępczego (sytuacja pierwsza), w zakresie opodatkowania czynności obciążenia podwykonawcy kosztami nabywanej usługi budowlanej dotyczącej naprawy usterek lub wad w ramach wykonania zastępczego (sytuacja pierwsza) oraz w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanej usługi budowlanej dotyczącej naprawy usterek lub wad od innej firmy (sytuacja druga).
Fragment:
(...) usługi budowlanej dotyczącej naprawy usterek lub wad w ramach wykonania zastępczego (sytuacja pierwsza); prawidłowe – w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanej usługi budowlanej dotyczącej naprawy usterek lub wad od innej firmy (sytuacja druga). UZASADNIENIE W dniu 17 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanej usługi budowlanej dotyczącej naprawy usterek lub wad w ramach wykonania zastępczego (sytuacja pierwsza), w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie usługi budowlanej dotyczącej naprawy usterek lub wad w ramach wykonania zastępczego (sytuacja pierwsza), w zakresie opodatkowania czynności obciążenia podwykonawcy kosztami nabywanej usługi budowlanej dotyczącej naprawy usterek lub wad w ramach wykonania zastępczego (sytuacja pierwsza) oraz w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanej usługi budowlanej dotyczącej naprawy usterek lub wad od innej firmy (sytuacja druga). Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 maja 2017 r. (data wpływu 16 maja 2017 r.) o przeformułowanie pytania nr 2, przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej opisu sprawy w zakresie przeformułowanego pytania, doprecyzowanie opisu sprawy, dowód uiszczenia brakującej opłaty, wskazanie adresu elektronicznego w systemie ePUAP pełnomocnika Wnioskodawcy.
2017
19
lip

Istota:
Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanych w ramach realizowanego projektu usług
Fragment:
Mając na uwadze wskazany przez Wnioskodawcę opis sprawy, należy przyjąć, iż Gmina wykonując kompleksową usługę budowlaną na rzecz mieszkańców działa w charakterze głównego wykonawcy. Efektem prac, jakich oczekuje mieszkaniec w ramach zawartej z Gminą umowy jest montaż zestawów solarnych oraz pieców na biomasę na/w nieruchomości będącej jego własnością. Z tego względu mieszkaniec a nie Gmina jest podmiotem zlecającym i oczekującym wykonania na własnej nieruchomości przedmiotowych usług budowlanych (tj. inwestorem). W tym przypadku fakt przeniesienia przez Gminę prawa do własności instalacji po okresie trwałości projektu nie wpływa na określenie jej pozycji jako inwestora. Przedmiotem czynności wykonywanych przez Gminę nie będzie bowiem samo przekazanie prawa własności zestawów solarnych oraz pieców na biomasę lecz świadczenie usługi budowlanej polegającej na jej wykonaniu. W związku z powyższym Gmina jako główny wykonawca nabywając od podmiotów trzecich usługi budowlane, działających w tym przypadku w charakterze podwykonawców, zobowiązana będzie do ich opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1 h ustawy. Zgodnie z opisanym zdarzeniem przyszłym Gmina wykonuje usługę kompleksową, w ramach której poza montażem zestawów solarnych oraz pieców na biomasę zabezpiecza również rzeczową i finansową realizację projektu m.in. wyłania wykonawcę instalacji oraz nadzoru inwestorskiego, sprawuje bieżący nadzór nad przebiegiem prac, przeprowadza odbiory końcowe.
2017
12
lip

Istota:
W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla Usług Budowlanych.
Fragment:
W kontekście powyższego należy zatem, w ocenie Zainteresowanych, uznać, że: finalnym konsumentem usług świadczonych przez P. sp. z o.o., w skład których wchodzą Usługi Budowlane nabyte od Wnioskodawcy, jest Inwestor. tym samym P. sp. z o.o. nie jest finalnym konsumentem Usług Budowlanych świadczonych przez Wnioskodawcę, P. sp. z o.o. działa na zlecenie Inwestora w charakterze wykonawcy Usług Deweloperskich, których elementem są Usługi Budowlane świadczone przez Wnioskodawcę, Wnioskodawca świadcząc Usługi Budowlane na zlecenie P. sp. z o.o. działa w charakterze podwykonawcy. W konsekwencji w ocenie Zainteresowanych: Wnioskodawca świadcząc Usługi Budowlane na zlecenie P. sp. z o.o. działa w charakterze podwykonawcy w rozumieniu art. 17 ust. 1h ustawy o VAT. W opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym: przedmiotem świadczenia Wnioskodawca na rzecz P. sp. z o.o. są usługi wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT (tj. Usługi Budowlane), Wnioskodawca świadczy Usługi Budowlane jako podatnik w rozumieniu przepisów art. 15 ustawy o VAT, a sprzedaż realizowana przez Wnioskodawcę nie podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, P. sp. z o.o. będący nabywcą Usług Budowlanych świadczonych przez Wnioskodawcę jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT, Wnioskodawca świadcząc Usługi Budowlane na zlecenie P. sp. z o.o. działa jako „ podwykonawca ” w rozumieniu art. 17 ust. 1h ustawy o VAT.
2017
12
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania na zasadach ogólnych nabywanych przez Wnioskodawcę usług budowalnych.
Fragment:
W Spółce występują również sytuacje, gdzie Spółka refakturuje swoje usługi budowlane na inną firmę. Spółka zleca wykonanie usługi budowlanej wymienionej w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy. Następnie usługę tę refakturuje na rzecz osoby trzeciej. Spółka wystawiając refakturę na sprzedaż usług budowlanych staje się automatycznie głównym wykonawcą dla swojego podwykonawcy. W związku z tym opodatkowanie usługi przez podwykonawcę odbywać się będzie w ramach procedury „ odwrotnego obciążenia ”. Natomiast Spółka refakturując te usługi będzie opodatkowywała je na zasadach ogólnych. Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii rozstrzygnięcia czy w związku z refakturowaniem usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 ustawy o VAT przy założeniu, że usługi te dalej nie będą refakturowane na kolejnych odbiorców, postępuje prawidłowo opodatkowując te czynności na zasadach ogólnych. W pierwszej kolejności należy wskazać, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przy czym, w świetle art. 8 ust. 2a ustawy, w przypadku, gdy podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi.
2017
7
lip

Istota:
W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia
Fragment:
W konsekwencji, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 17 ust. 1h ustawy, Partner Konsorcjum świadczący usługi budowlane (wykonanie instalacji odpopielającej) wymienione w załącznika nr 14 do ustawy będzie zobowiązany do wystawienia na rzecz Lidera Konsorcjum faktury bez podatku VAT, tj. z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia, jako „ podwykonawca ” robót budowlanych. Natomiast Lider Konsorcjum będzie podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia tego podatku w zakresie ww. robót budowlanych zrealizowanych przez Partnera Konsorcjum i udokumentowanych fakturą wystawioną na Lidera Konsorcjum. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należy uznać za prawidłowe. Jednocześnie należy podkreślić, że analiza prawidłowości klasyfikacji świadczeń realizowanych przez Wnioskodawcę (usług) do właściwego grupowania statystycznego nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Tut. Organ nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego. Wskazać należy, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem świadczonych usług.
2017
4
lip

Istota:
W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług
Fragment:
W opinii Spółki, wykładnia językowa art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1h ustawy o VAT wskazuje, iż mechanizm odwrotnego obciążenia znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku rozliczeń z tytułu usług wskazanych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT (tj. usług budowlanych) dokonywanych pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcami oraz podwykonawcą a dalszymi podwykonawcami. Tym samym, mechanizm odwrotnego obciążenia nie będzie miał zastosowania do usług budowlanych świadczonych przez generalnych wykonawców lub wykonawców bezpośrednio na rzecz inwestorów. Spółka pragnie przy tym wskazać, iż powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w szeregu interpretacji indywidualnych wydanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, m in.: interpretacji z 5 maja 2017 r. (sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.68.2017.2.ŻR), zgodnie z którą: „ nie są usługami świadczonymi przez podwykonawców usługi budowlane świadczone bezpośrednio na rzecz inwestorów, gdyż są one świadczone bezpośrednio na rzecz zleceniodawcy usług (a nie wykonawcy) ”, interpretacji z 21 kwietnia 2017 r. (sygn. 0114-KDIP1-2.4012.26.2017.1.RM), w której wskazano, iż: „ podmiot świadczący usługę budowlaną wymienioną pod poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy będzie działał w charakterze podwykonawcy wyłącznie w sytuacji, kiedy usługę tę będzie świadczył na rzecz głównego wykonawcy lub też na rzecz innego podwykonawcy. Natomiast (...)
2017
4
lip

Istota:
Czy fakt, że Spółka dokonuje transakcji zakupu usług budowlanych z tzw małym podatnikiem, rozliczającym VAT „metodą kasową”, do których to transakcji ma zastosowanie mechanizm „odwrotnego obciążenia” VAT (ze sprzedawcy na nabywcę) ma wpływ na termin powstania obowiązku podatkowego dla Spółki i czy uzależnia powstanie obowiązku podatkowego od daty dokonania zapłaty przez Spółkę na rzecz małego podatnika (podwykonawcy)?
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Spółka prowadzi działalność opodatkowaną, polegającą na świadczeniu usług budowlanych na rzecz Deweloperów oraz osób fizycznych. W zakresie prowadzonych prac korzysta w ramach podwykonawstwa z usług świadczonych przez małych podatników, wystawiających faktury oznaczone „ metoda kasowa ”. Spółka w zakresie VAT rozlicza się co miesiąc składając deklaracje VAT-7. Od 1 stycznia 2017 r usługi budowlane, znajdujące się w załączniku nr 14 do ustawy świadczone przez podwykonawcę objęte są mechanizmem odwrotnego obciążenia. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych świadczonych przez tzw. małych podatników rozliczających się metodą kasową do których to transakcji ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia. Z treści powołanych regulacji prawnych wynika, że tzw. „ mechanizm odwrotnego obciążenia ” polega na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego świadczona jest usługa budowlana wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy, przy spełnieniu innych przesłanek o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 17 ust. 1h. Należy jednak zauważyć, że w sytuacji gdy świadczącym usługę budowlaną w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia jest tzw. „ mały podatnik ” rozliczający się metodą kasową nie powoduje to że u odbiorcy świadczonej usługi moment powstania obowiązku podatkowego powstaje na tych samych zasadach, jak dla podatnika rozliczającego się metodą kasową.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w sytuacji, w której podmiotem świadczącym na rzecz Spółki Usługę Budowlaną jest Zagraniczny Podwykonawca, niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny, na Spółce będzie ciążył obowiązek rozliczenia VAT z tytułu nabytej Usługi Budowlanej – w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 8 UVAT? Czy w sytuacji, w której podmiotem świadczącym na rzecz Spółki Usługę Budowlaną będzie Zagraniczny Podwykonawca zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, na Spółce będzie ciążył obowiązek rozliczenia VAT z tytułu nabytej Usługi Budowlanej – w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 8 UVAT? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1) W sytuacji, w której świadczącym na rzecz Spółki Usługę Budowlaną będzie Zagraniczny Podwykonawca niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny, zdaniem Spółki będzie na niej ciążył obowiązek rozliczenia VAT z tytułu nabytej Usługi Budowlanej – na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 UVAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 UVAT, opodatkowaniu podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak można wywnioskować z art. 28e UVAT, za usługi takie niewątpliwie uznać należy usługi budowlane czy budowlano-montażowe wykonywane w Polsce. Jak wynika z art. 15 ust. 1 UVAT, podatnikiem jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie objęcia mechanizmem odwróconego obciążenia nabywanych przez Wnioskodawcę usług budowlanych.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 stycznia 2017 r. (data wpływu 9 stycznia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie objęcia mechanizmem odwróconego obciążenia nabywanych przez Wnioskodawcę usług budowlanych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie objęcia mechanizmem odwróconego obciążenia nabywanych przez Wnioskodawcę usług budowlanych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/następujące zdarzenie przyszłe. Sp. z o.o. (dalej: „ Spółka ” lub „ Wnioskodawca ”) jest polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca jest spółką deweloperską, której przedmiotem działalności gospodarczej jest sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych w realizowanych inwestycjach deweloperskich. Model działalności gospodarczej nie zakłada samodzielnej realizacji projektów budowlanych, lecz zlecanie takich prac innym podmiotom. Wnioskodawca jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 Ustawy o VAT, zarejestrowanym jako podatnik czynny VAT. Spółka w ramach swojej działalności gospodarczej zleca wykonanie prac - usług budowlanych wskazanych w poz. 2-48 załącznika 14 do Ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. Kontrahenci Spółki w przeważającej większości posiadają status podatników VAT.
2017
28
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie niezastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.
Fragment:
Ww. załącznik nr 14 do ustawy, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r., zawiera (w poz. 2-48) zamkniętą listę usług budowlanych identyfikowanych przy pomocy Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia w przypadku świadczenia tych usług przez podwykonawców. Zatem powyższy przepis art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego świadczona jest usługa budowlana wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy w poz. 2-48, jeżeli usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i ust. 9, natomiast usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Przy czym – zgodnie z art. 17 ust. 1h ustawy – mechanizm ten ma zastosowanie, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. Oznacza to, że główny wykonawca – nabywca usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, świadczonych przez podwykonawcę, staje się odpowiedzialny za rozliczenia podatku VAT od tych usług. Z kolei, świadczenie ww. usług budowlanych przez wykonawcę (głównego wykonawcę) na rzecz inwestora jest opodatkowane według zasad ogólnych, tj. podatek od towarów i usług rozliczany jest przez głównego wykonawcę, zaś inwestor otrzymuje fakturę na kwotę należności za wykonane świadczenie zawierającą podatek VAT.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
Fragment:
Należy bowiem zauważyć, że podmiot świadczący usługę budowlaną wymienioną pod poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy będzie działał w charakterze podwykonawcy wyłącznie w sytuacji, kiedy usługę tę będzie świadczył na rzecz głównego wykonawcy lub też na rzecz innego podwykonawcy. Natomiast w przypadku gdy ww. usługi realizowane będą przez Głównego Wykonawcę na rzecz inwestora wówczas podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych. Odnosząc przedstawiony wyżej Stan Faktyczny nr 1 do powołanych w sprawie przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie Generalny Wykonawca świadczy usługi budowlane związane z budową mieszkań na rzecz Spółki, która posiada status inwestora a nie głównego wykonawcy. Tym samym Główny Wykonawca nie działa w charakterze podwykonawcy. Zatem z uwagi na fakt, że Główny Wykonawca wykonując na rzecz Wnioskodawcy usługi budowlane związane z budową mieszkań nie działa w charakterze podwykonawcy, to tym samym w analizowanej sprawie nie są spełnione przesłanki wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy w zw. z art. 17 ust. 1h ustawy. W konsekwencji usługi budowlane opisane w Stanie Faktycznym nr 1 realizowane na podstawie umów łączących Wnioskodawcę i Generalnego Wykonawcę podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, co oznacza że podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku dot. wykonania ww. usług jest Główny Wykonawca, który powinien wystawić na rzecz Wnioskodawcy fakturę dokumentującą wykonanie usług zawierającą podatek VAT.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania na zasadzie odwrotnego obciążenia usługi budowlanej nabytej od generalnego wykonawcy
Fragment:
Oznacza to, że odwrotnemu obciążeniu VAT podlegać będą wyłącznie roboty budowlane wykonywane na rzecz Generalnego wykonawcy (ewentualnie na rzecz podwykonawców), a w konsekwencji nabywane przez Wnioskodawcę Usługi budowlane powinny być rozliczane dla celów VAT na zasadach ogólnych. W niniejszym przypadku Usługi budowlane świadczone są przez Generalnego wykonawcę, nie zaś na jego rzecz. Oznacza to, że w tym przypadku nie znajdzie zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia, a zatem Wnioskodawca nie będzie obowiązany do rozliczenia VAT należnego z tytułu nabycia tych Usług. Obowiązek w tym zakresie spoczywać będzie na Generalnym wykonawcy. Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że nabywane przez Wnioskodawcę Usługi budowlane nie wiążą się z obowiązkiem po stronie Wnioskodawcy rozliczenia podatku w ramach procedury odwrotnego obciążenia bowiem nie został spełniony warunek, o którym mowa w art. 17 ust. 1h ustawy o VAT. W konsekwencji, nabycie przez Wnioskodawcę przedmiotowych Usług budowlanych nie jest objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, a zatem zobowiązanym do rozliczenia podatku jest usługodawca. Reasumując, z tytułu nabycia Usług budowlanych od Generalnego wykonawcy, Wnioskodawca nie będzie podatnikiem zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT w ramach procedury odwrotnego obciążenia.
2017
26
cze

Istota:
Zastosowanie odwrotnego obciążenia dlanabywanych usług budowlanych
Fragment:
Ww. załącznik nr 14 do ustawy, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r., zawiera (w poz. 2-48) zamkniętą listę usług budowlanych identyfikowanych przy pomocy Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia w przypadku świadczenia tych usług przez podwykonawców. Zatem art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego świadczona jest usługa budowlana, wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy w poz. 2-48, jeżeli usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, natomiast usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Przy czym, zgodnie z art. 17 ust. 1h ustawy, mechanizm ten ma zastosowanie, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. Oznacza to, że nabywca usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, świadczonych przez podwykonawcę, staje się odpowiedzialny za rozliczenia podatku VAT od tych usług. Natomiast transakcje, których przedmiotem jest świadczenie wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy usług budowlanych, realizowane przez wykonawcę (generalnego wykonawcę) na rzecz inwestora (np. dewelopera budowlanego), podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych, tj. podatek VAT rozliczany jest przez wykonawcę (generalnego wykonawcę), zaś inwestor otrzymuje fakturę na kwotę należności za wykonane usługi zawierającą podatek VAT.
2017
23
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania usług budowlanych
Fragment:
Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą prawidłowego rozliczenia VAT z tytułu usług budowlanych związanych z Pracami Adaptacyjnymi. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Firma Budowlana świadcząca szeroko rozumiane usługi budowlane związane z Pracami Adaptacyjnymi na rzecz Wnioskodawcy jest podwykonawcą Wnioskodawcy w rozumieniu art. 17 ust. 1h Ustawy VAT, a w konsekwencji podatnikiem VAT z tytułu świadczenia tych usług jest Wnioskodawca, jako ich Nabywca? Zdaniem Wnioskodawcy: Firma Budowlana świadcząca szeroko rozumiane usługi budowlane związane z Pracami Adaptacyjnymi na rzecz Wnioskodawcy nie jest podwykonawcą Wnioskodawcy w rozumieniu art. 17 ust. 1h Ustawy VAT, a w konsekwencji podatnikiem VAT z tytułu świadczenia tych usług jest Firma Budowlana jako usługodawca, a nie Wnioskodawca jako ich Nabywca. Wynika to z następujących okoliczności. Nowelizacja Ustawy VAT, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2017 r. przewiduje rozszerzenie katalogu czynności opodatkowanych VAT podlegających rozliczeniu na zasadzie tzw. odwrotnego obciążenia (tj. gdy podatnikiem jest nabywca). Do ustawy VAT dodano nowy załącznik - nr 14, który zawiera katalog usług budowlanych rozliczanych w ramach odwrotnego obciążenia po spełnieniu dodatkowych warunków.
2017
23
cze

Istota:
Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia.
Fragment:
W kontekście powyższego należy zatem, w ocenie Zainteresowanych, uznać, że: finalnym konsumentem usług świadczonych przez „ B ”, w skład których wchodzą Usługi Budowlane nabyte od Wnioskodawcy, jest Inwestor. tym samym „ B ” nie jest finalnym konsumentem Usług Budowlanych świadczonych przez Wnioskodawcę, „ B ” działa na zlecenie Inwestorów w charakterze wykonawcy Usług Deweloperskich, których elementem są Usługi Budowlane świadczone przez Wnioskodawcę, Wnioskodawca świadcząc Usługi Budowlane na zlecenie „ B ” działa w charakterze podwykonawcy. W konsekwencji w ocenie Zainteresowanych: Wnioskodawca świadcząc Usługi Budowlane na zlecenie „ B ” działa w charakterze podwykonawcy w rozumieniu art. 17 ust, 1h ustawy o VAT. W opisanym stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym: przedmiotem świadczenia Wnioskodawcy na rzecz ”B” są usługi wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT (tj. Usługi Budowlane), Wnioskodawca świadczy Usługi Budowlane jako podatnik w rozumieniu przepisów art. 15 ustawy o VAT, a sprzedaż realizowana przez Wnioskodawcę nie podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, „ B ” będący nabywcą Usług Budowlanych świadczonych przez Wnioskodawcę jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT, Wnioskodawca świadcząc Usługi Budowlane na zlecenie „ B ” działa jako „ podwykonawca ” w rozumieniu art. 17 ust. 1h ustawy o VAT.
2017
22
cze

Istota:
W sytuacji, gdy zgodnie z zawartymi umowami, Wnioskodawca zleca Firmie Budowlanej wykonanie Prac Adaptacyjnych i ponosi koszty ich wykonania we własnym zakresie lub traktuje przedmiotowe koszty jako element kalkulacyjny ceny za wynajem lokalu wówczas rozliczenie między Firmą Budowlaną i Wnioskodawcą powinno nastąpić na zasadach ogólnych. W konsekwencji w tym przypadku nie znajdzie zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy i Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonanych Prac Adaptacyjnych przez Firmę Budowlaną.
Fragment:
Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą prawidłowego rozliczenia VAT z tytułu usług budowlanych związanych z Pracami Adaptacyjnymi. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Firma Budowlana świadcząca szeroko rozumiane usługi budowlane związane z Pracami Adaptacyjnymi na rzecz Wnioskodawcy jest podwykonawcą Wnioskodawcy w rozumieniu art. 17 ust. 1h Ustawy VAT, a w konsekwencji podatnikiem VAT z tytułu świadczenia tych usług jest Wnioskodawca, jako ich Nabywca? Zdaniem Wnioskodawcy: Firma Budowlana świadcząca szeroko rozumiane usługi budowlane związane z Pracami Adaptacyjnymi na rzecz Wnioskodawcy nie jest podwykonawcą Wnioskodawcy w rozumieniu art. 17 ust. 1h Ustawy VAT, a w konsekwencji podatnikiem VAT z tytułu świadczenia tych usług jest Firma Budowlana jako usługodawca, a nie Wnioskodawca jako ich Nabywca. Wynika to z następujących okoliczności. Nowelizacja Ustawy VAT, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2017 r., przewiduje rozszerzenie katalogu czynności opodatkowanych VAT podlegających rozliczeniu na zasadzie tzw. odwrotnego obciążenia (tj. gdy podatnikiem jest nabywca). Do ustawy VAT dodano nowy załącznik - nr 14, który zawiera katalog usług budowlanych rozliczanych w ramach odwrotnego obciążenia po spełnieniu dodatkowych warunków.
2017
22
cze

Istota:
Objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia nabywanych przez Wnioskodawcę usług budowlanych od wykonawców.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 2024) – wprowadziła od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązek rozliczania w określonych okolicznościach podatku należnego przez nabywcę (mechanizm „ odwrotnego obciążenia ”) usług budowlanych i budowlano-montażowych wskazanych w załączniku nr 14 do ustawy. I tak, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy – podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Jednakże zgodnie z art. 17 ust. 1h ustawy – w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy przepis ust. 1 pkt 8 stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. Mechanizm odwrotnego obciążenia w stosunku do transakcji, których przedmiotem będą usługi budowlane wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, będzie miał zatem zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy obie strony transakcji będą czynnymi podatnikami VAT. Jednak w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, odwrócone obciążenie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy stosowane będzie jeżeli usługodawca świadczyć będzie te usługi jako podwykonawca.
2017
22
cze

Istota:
Objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia nabywanych przez Wnioskodawcę usług budowlanych.
Fragment:
W związku z powyższym powstaje pytanie dotyczące mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT w zakresie usług budowlanych przez podwykonawcę. W uzupełnieniu wniosku z dnia 25 kwietnia 2017 r. Wnioskodawca wskazał, że usługi o których mowa we wniosku sklasyfikowane są w grupowaniu PKWiU 41.00.30.00 w PKOB 11. Na podstawie trójstronnej umowy dotychczasowy podwykonawca „ Y ” stanie się generalnym wykonawcą robót budowlanych (realizowanych przez własnych pracowników i przy użyciu własnych materiałów). Dotychczasowy generalny wykonawca „ X ” został wyłączony z prowadzenia robót budowlanych. Roboty budowlane, o których mowa we wniosku, stanowią usługi budowlane wymienione w poz. 2 załącznika nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy mechanizm odwrotnego obciążenia w stosunku do przyszłej transakcji opisanej we wniosku, będzie miał zastosowanie jeżeli usługodawca „ Y ” i usługobiorca-inwestor są czynnymi podatnikami VAT, a usługodawca „ Y ” wykona usługi budowlane jako generalny wykonawca? Zdaniem Wnioskodawcy, doprecyzowanym ostatecznie w uzupełnieniu wniosku z dnia 25 kwietnia 2017 r., w opisanej sytuacji dotyczącej Spółki-usługobiorcy w przypadku wystawienia faktury VAT przez usługodawcę - generalnego wykonawcę „ Y ” (uprzednio podwykonawcę „ Y ”) mechanizm odwrotnego obciążenia nie będzie miał zastosowania, gdyż przepis ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca (art. 17 ust. 1h ustawy o VAT).
2017
22
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla wykonywanej usługi budowlanej oraz stawki podatku dla dostawy usług budowlanych na rzecz Zamawiającego.
Fragment:
W konsekwencji należy stwierdzić, że powyższe uregulowania prawne dowodzą, że aby zaistniał mechanizm odwrotnego obciążenia dla transakcji w zakresie usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, to ich przedmiotem muszą być wyłącznie usługi budowlane, które są wykonywane w następującej relacji: podwykonawca – główny wykonawca. W związku z ww. przedstawionym schematem podmiotów występujących przy świadczeniu usługi budowlanej, należy wskazać, że podwykonawca to dalszy wykonawca prac (częściowych lub całościowych) w ramach zleconej przez inwestora na rzecz głównego wykonawcy inwestycji. A zatem podwykonawca jest podatnikiem działającym na zlecenie głównego wykonawcy. Z kolei przy dalszych „ podzleceniach ” przyjąć należy podejście, zgodnie z którym podwykonawca zlecający jest – w stosunku do swojego podwykonawcy – głównym wykonawcą swojego zakresu prac (i w konsekwencji rozliczy „ podzlecone ” usługi budowlane na zasadzie odwróconego obciążenia). Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zawarł umowę konsorcjum wraz z firmą Zakład Usług Budowlanych. Na potrzeby realizacji wyżej wspomnianej umowy Zainteresowany pełni funkcję Lidera Konsorcjum, natomiast Zakład Usług Budowlanych występuje jako Partner Konsorcjum. Uczestnicy powstałego konsorcjum zobowiązują się do współdziałania w zakresie przygotowania i przedstawienia Zamawiającemu, tj.
2017
22
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.