Usługi budowlane | Interpretacje podatkowe

Usługi budowlane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi budowlane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy opisane w stanie faktycznym usługi budowlane, które wykonywane są przez Wnioskodawcę w związku z realizacją wyżej wymienionej inwestycji, opodatkowane są stawką VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT?
Fragment:
Jak zostało wskazane w stanie faktycznym, przedmiotem usług budowlanych świadczonych przez Wnioskodawcę jest budowa budynku stanowiącego domek letniskowy sklasyfikowany w PKOB w dziale 11 grupa 111 klasa 1110, tj. jako budynek mieszkalny jednorodzinny. Potwierdza to wydana dla przedmiotowego budynku informacja o klasyfikacji budynku wydana przez Ośrodek Klasyfikacji Nomenklatur Urzędu Statystycznego. Przedmiot niniejszego wniosku stanowią usługi budowlane dotyczące budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną umożliwiającą wypełnianie przez ten budynek funkcji mieszkalnych przez cały rok. Budynek ten jest sklasyfikowany w PKOB w dziale 11. Zgodnie z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, na podstawie art. 2 ust. 12 oraz art. 41 ust. 12a ustawy o VAT przedmiotowy budynek stanowi obiekt zaliczany do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, o którym mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Należy również wskazać, że zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy o VAT do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się: budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2 lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2 .
2017
16
lis

Istota:
Czy podatnik wykonując usługę montażu instalacji wentylacji i klimatyzacji z materiałów własnych jako podwykonawca może wyodrębnić w wystawionej fakturze VAT zużyte do wykonania usługi materiały wraz z właściwą stawką podatku od towarów i usług oraz oddzielnie usługę montażu instalacji na zasadach „odwrotnego obciążenia”?
Fragment:
W konsekwencji należy stwierdzić, że powyższe uregulowania prawne dowodzą, że aby zaistniał mechanizm odwrotnego obciążenia dla transakcji w zakresie usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, to ich przedmiotem muszą być wyłącznie usługi budowlane, które są wykonywane w następującej relacji: podwykonawca – główny wykonawca. W związku z powyżej przedstawionym schematem podmiotów występujących przy świadczeniu usługi budowlanej, należy wskazać, że podwykonawca to dalszy wykonawca prac (częściowych lub całościowych) w ramach zleconej przez inwestora na rzecz głównego wykonawcy inwestycji. A zatem podwykonawca jest podatnikiem działającym na zlecenie głównego wykonawcy. Powyższe założenia prowadzą do następujących uogólnień: nie są usługami świadczonymi przez podwykonawców usługi budowlane świadczone bezpośrednio na rzecz inwestorów, gdyż są one świadczone bezpośrednio na rzecz zleceniodawcy usług (a nie wykonawcy); podobnie jest z usługami budowlanymi świadczonymi na rzecz deweloperów budujących nieruchomości na sprzedaż, gdzie deweloper zleca wykonanie przedmiotowych usług np. generalnemu wykonawcy (który nie jest podwykonawcą, lecz wykonawcą). Natomiast każde dalsze podzlecenie usługi przez generalnego wykonawcę kolejnym usługodawcom jest już podzleceniem i usługi te będą już rozliczone zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia.
2017
10
lis

Istota:
W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych oraz wykonywanych świadczeń oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
Fragment:
Stąd przepis art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy o VAT nie znajdzie w tym przypadku zastosowania, a Spółka z uwagi na związek nabywanych usług budowlanych z jej czynnościami opodatkowanymi uprawniona będzie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z tych faktur, zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Na wstępie Organ podkreśla, że niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga poprawności klasyfikacji realizowanego oraz nabywanego świadczenia do grupowania PKWiU. Wskazać bowiem należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji świadczenia do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.). Tut. Organ nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego. W związku z powyższym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane w złożonym wniosku. Należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem realizowanych świadczeń.
2017
10
lis

Istota:
Opodatkowanie świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach otrzymanego jednego zlecenia prac projektowo-budowlanych
Fragment:
W konsekwencji należy stwierdzić, że powyższe uregulowania prawne dowodzą, że aby zaistniał mechanizm odwrotnego obciążenia dla transakcji w zakresie usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, to ich przedmiotem muszą być wyłącznie usługi budowlane, które są wykonywane w następującej relacji: podwykonawca - główny wykonawca. W związku z ww. przedstawionym schematem podmiotów występujących przy świadczeniu usługi budowlanej, należy wskazać, że podwykonawca to dalszy wykonawca prac (częściow ych lub całościowych) w ramach zleconej przez inwestora na rzecz głównego wykonawcy inwestycji. A zatem podwykonawca jest podatnikiem działającym na zlecenie głównego wykonawcy. Natomiast, przy dalszych „ podzleceniach ” należy przyjąć podejście, zgodnie z którym podwykonawca zlecający jest - w stosunku do swojego podwykonawcy - głównym wykonawcą swojego zakresu prac (i rozliczy „ podzlecone ” usługi budowlane na zasadzie odwróconego obciążenia). Ponadto, fakt zgłoszenia, lub nie, głównemu inwestorowi powierzenia prac podwykonawcy, pozostaje bez wpływu na posiadanie statusu podwykonawcy w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Status podwykonawcy wynika bowiem bezpośrednio z zawartych pisemnych umów, a w przypadku ich braku - świadczą o tym statusie okoliczności i charakter wykonywanych usług.
2017
4
lis

Istota:
Sposób opodatkowania świadczonych przez Spółkę usług zarówno wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług, jak i innych usług niewymienionych w załączniku nr 14 do ustawy.
Fragment:
(...) usług budowlanych, objaśnieniach podatkowych z 4 lipca 2017 r. w zakresie obciążenia podatkiem od towarów i usług transakcji dotyczących świadczenia usług budowlanych, podatnicy w razie wątpliwości powinni kierować się definicją zawartą w internetowym wydaniu Słownika języka polskiego, zgodnie z którą: „ podwykonawca – firma lub osoba wykonująca pracę za zlecenie głównego wykonawcy ” (http://sjip.pwn.pi/sjp/podwykonawca: 2503008). Dodatkowo, Minister Finansów w uzupełnieniu tej definicji wskazał, że: „ przy dalszych podzleceniach przyjąć należy podejście, zgodnie z którym podwykonawca zlecający jest głównym wykonawcą swojego zakresu prac. ” Powyższe nie dotyczy jednak usług świadczonych bezpośrednio na rzecz inwestorów (nawet w przypadku, gdy inwestor we własnym zakresie wykonuje usługi budowlane). Wynikiem powyższego, Spółka przyjmuje, że w ramach wykonywanych usług na rzecz Generalnych Wykonawców oraz Podwykonawców bezsprzecznie posiada status Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o czym decyduje m.in. treść zawartych umów lub okoliczność i charakter wykonywanych usług. Skutkiem tego, Spółka stoi na stanowisku, że (...)
2017
1
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanej przez Wnioskodawcę usługi budowlanej/budowlano -montażowej.
Fragment:
Należy stwierdzić, że w przedstawionym przypadku Podmiot X, wykonując usługi budowlane lub budowlano-montażowe zlecone przez Spółkę, działa względem niej w charakterze podwykonawcy, o którym mowa w art. 17 ust. 1h ustawy. Należy zauważyć, że w oparciu o obowiązujące przepisy prawa bądź gwarancję udzieloną Nabywcy przez Spółkę, podmiotem zobowiązanym do wykonania usługi budowlanej/budowlano-montażowej z tytułu usunięcia ujawnionej wady fizycznej (usterki) jest jedynie Spółka. Usługi te nie stanowią odrębnej usługi, a umowa zawarta z Podmiotem X jest jedynie konsekwencją stosunku prawnego istniejącego między Spółką, będącą generalnym wykonawcą, a Nabywcą będącym inwestorem. Spółka nie nabywa usług budowlanych lub budowlano-montażowych od Podmiotu X w celu zaspokojenia własnych potrzeb, lecz po to by wywiązać się z obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa bądź gwarancji udzielonej Nabywcy na wykonane przez siebie prace. Powyższe pozwala zatem przyjąć, że w analizowanej sprawie Spółka jest głównym wykonawcą usług budowlanych/budowlano-montażowych w stosunku do Nabywcy, natomiast Podmiot X działa względem Spółki w charakterze podwykonawcy. Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania oraz przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie wystąpi mechanizm odwrotnego obciążenia.
2017
30
paź

Istota:
Czy dla wykonywanych prac naprawczych, których wykonanie wynikło podczas wykonywania usług budowlanych zleconych przez głównego wykonawcę i to główny wykonawca jest ostatecznym odbiorcą tychże usług naprawczych Wnioskodawca powinien zastosować mechanizm odwrotnego obciążenia czy też naliczyć stawkę podatku VAT 23%?
Fragment:
W konsekwencji należy stwierdzić, że powyższe uregulowania prawne dowodzą, że aby zaistniał mechanizm odwrotnego obciążenia dla transakcji w zakresie usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, to ich przedmiotem muszą być wyłącznie usługi budowlane, które są wykonywane w następującej relacji: podwykonawca – główny wykonawca. W związku z ww. przedstawionym schematem podmiotów występujących przy świadczeniu usługi budowlanej, należy wskazać, że podwykonawca to dalszy wykonawca prac (częściowych lub całościowych) w ramach zleconej przez inwestora na rzecz głównego wykonawcy inwestycji. A zatem podwykonawca jest podatnikiem działającym na zlecenie głównego wykonawcy. Powyższe założenia prowadzą do następujących uogólnień: nie są usługami świadczonymi przez podwykonawców usługi budowlane świadczone bezpośrednio na rzecz inwestorów, gdyż są one świadczone bezpośrednio na rzecz zleceniodawcy usług (a nie wykonawcy); podobnie jest z usługami budowlanymi świadczonymi na rzecz deweloperów budujących nieruchomości na sprzedaż, gdzie deweloper zleca wykonanie przedmiotowych usług np. generalnemu wykonawcy (który nie jest podwykonawcą, lecz wykonawcą). Natomiast każde dalsze podzlecenie usługi przez generalnego wykonawcę kolejnym usługodawcom jest już podzleceniem i usługi te będą już rozliczone zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia.
2017
27
paź

Istota:
Brak obowiązku zastosowania mechanizmu „odwrotnego obciążenia” do nabywanych usług budowlanych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych usług budowlanych.
Fragment:
(...) usług budowlanych – jest prawidłowe prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych usług budowlanych – jest prawidłowe UZASADNIENIE W dniu 24 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 20 września 2017 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku zastosowania mechanizmu „ odwrotnego obciążenia ” do nabywanych usług budowlanych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych usług budowlanych. We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i posiada siedzibę oraz zarząd na terytorium Polski. Podstawowym przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej są usługi hotelarskie. Spółka prowadzi hotel w P. Z., w którym oferuje m.in. usługi hotelarskie, usługi SPA i wellness, różnego rodzaju prozdrowotne aktywności fizyczne, a także udostępnia sale konferencyjne i bankietowe przeznaczone do organizacji konferencji, szkoleń i kolacji galowych (dalej jako: „ Zespół Hotelowo-Wypoczynkowy ”). Spółka na bieżąco dokonuje koniecznych konserwacji, remontów, napraw i ulepszeń, usuwa wszelkie szkody a także podejmuje wszelkie inwestycje, zmiany instalacji i urządzeń (dalej: „ Prace Remontowe ”) w Zespole Hotelowo-Wypoczynkowym.
2017
27
paź

Istota:
W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług dzierżawy oraz usług montażu/demontażu rusztowań
Fragment:
Podzlecone usługi budowlane zostaną opodatkowane na zasadzie odwróconego obciążenia, zatem przy dalszych „ podzleceniach ” przyjąć należy podejście, zgodnie z którym podwykonawca „ podzlecający ” usługę kolejnemu podatnikowi jest - w stosunku do tego podwykonawcy - głównym wykonawcą swojego zakresu prac (i rozliczy „ podzlecone ” usługi budowlane na zasadzie odwróconego obciążenia). Przenosząc powyższe na sytuację Spółki, wskazać należy, iż Usługi Montażu/Demontażu świadczone są na rzecz głównych wykonawców lub podwykonawców robót budowlanych, zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni. Co za tym idzie - Spółka świadczy Usługi Montażu/Demontażu jako podwykonawca w rozumieniu art. 17 ust. lh ustawy o VAT. Biorąc pod uwagę przytoczoną powyżej argumentację, zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż Usług Montażu/Demontażu podlega opodatkowaniu VAT na zasadach odwrotnego obciążenia, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8) oraz art. 17 ust. lh ustawy o VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Na wstępie Organ podkreśla, że niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga poprawności klasyfikacji realizowanych świadczeń do grupowania PKWiU.
2017
25
paź

Istota:
Czy firma wykonująca montaż instalacji domofonowej powinna wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem i VAT należny powinna odprowadzić Spółdzielnia?
Fragment:
Ww. załącznik nr 14 do ustawy, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r., zawiera (w poz. 2-48) zamkniętą listę usług budowlanych identyfikowanych przy pomocy Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia w przypadku świadczenia tych usług przez podwykonawców. Zatem art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego świadczona jest usługa budowlana lub budowlano-montażowa, wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy w poz. 2-48, jeżeli usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, natomiast usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Przy czym, zgodnie z art. 17 ust. lh ustawy, mechanizm ten ma zastosowanie, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. Oznacza to, że nabywca usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, świadczonych przez podwykonawcę, staje się odpowiedzialny za rozliczenia podatku VAT od tych usług. Natomiast transakcje, których przedmiotem jest świadczenie wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy usług budowlanych, realizowane przez wykonawcę (generalnego wykonawcę) na rzecz inwestora, podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych, tj. podatek VAT rozliczany jest przez wykonawcę (generalnego wykonawcę), zaś inwestor otrzymuje fakturę na kwotę należności za wykonane usługi zawierającą podatek VAT.
2017
24
paź

Istota:
Obowiązek rozliczenia podatku z tytułu nabycia usług budowlanych oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług budowlanych.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, Spółka stoi na stanowisku, że będzie jej przysługiwać pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących wykonanie na jej rzecz usług budowlanych dotyczących Prac Remontowych Zespołu Hotelowo-Wypoczynkowego z uwagi na niewątpliwy związek tych prac z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Pytanie nr 1 1 stycznia 2017 r. do ustawy o VAT zostały dodane przepisy art. 17 ust. 1 pkt 8 oraz art. 17 ust. 1h, zgodnie z którymi usługi budowlane wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT, wykonane od 1 stycznia 2017 r. przez podwykonawców są objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia. Oznacza to, że podatnik VAT świadczący jako podwykonawca określone usługi budowlane na rzecz innego podatnika VAT działającego jako wykonawca lub generalny wykonawca a nie będącego inwestorem, nie rozlicza VAT należnego z tego tytułu i w rezultacie nie wystawia faktury VAT z wykazanym VAT należnym. Obowiązek rozliczenia VAT należnego w takich przypadkach spoczywa bowiem na nabywcy takich usług. Mając na uwadze powyższe, prawidłowe zastosowanie przedmiotowych regulacji wymaga przede wszystkim określenia roli danego podmiotu w procesie świadczenia usług budowlanych, a więc oceny czy w ramach współpracy pomiędzy stronami/realizacji określonej inwestycji występuje on w charakterze podwykonawcy czy nie.
2017
21
paź

Istota:
Uznanie prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności produkcyjnej na terenie hal producenta za usługę budowlaną podlegającą odwrotnemu obciążeniu.
Fragment:
(...) usługę budowlaną podlegającą odwrotnemu obciążeniu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności produkcyjnej na terenie hal producenta za usługę budowlaną podlegającą odwrotnemu obciążeniu. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 31 sierpnia 2017 r. o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca (zwany dalej poddostawcą) jest poddostawcą firmy (zwanej dalej producentem) zajmującej się produkcją drewnianych elementów prefabrykowanych domów. Wyprodukowane prefabrykaty są sprzedawane bez montażu na europejskie rynki zewnętrzne. Montażem zajmują się w miejscu dostawy wyspecjalizowane miejscowe firmy. Producent nie świadczy dla tych elementów usługi budowlanej, a jedynie dokonuje dostawy towarów. Przedmiotem umowy Wnioskodawcy z producentem jest m.in.: Stałe wykonywanie przez poddostawcę na rzecz producenta prac montażowych w hali produkcyjnej na terenie zakładu producenta, przy wykorzystaniu materiałów producenta, sprzętu i wyposażenia hali produkcyjnej producenta.
2017
20
paź

Istota:
Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia
Fragment:
W konsekwencji należy stwierdzić, że powyższe uregulowania prawne dowodzą, że aby zaistniał mechanizm odwrotnego obciążenia dla transakcji w zakresie usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, to ich przedmiotem muszą być wyłącznie usługi budowlane, które są wykonywane w następującej relacji: podwykonawca – główny wykonawca. W związku z ww. przedstawionym schematem podmiotów występujących przy świadczeniu usługi budowlanej, należy wskazać, że podwykonawca to dalszy wykonawca prac (częściowych lub całościowych) w ramach zleconej przez inwestora na rzecz głównego wykonawcy inwestycji. A zatem podwykonawca jest podatnikiem działającym na zlecenie głównego wykonawcy. Powyższe założenia prowadzą do następujących uogólnień: nie są usługami świadczonymi przez podwykonawców usługi budowlane świadczone bezpośrednio na rzecz inwestorów, gdyż są one świadczone bezpośrednio na rzecz zleceniodawcy usług (a nie wykonawcy); podobnie jest z usługami budowlanymi świadczonymi na rzecz deweloperów budujących nieruchomości na sprzedaż, gdzie deweloper zleca wykonanie przedmiotowych usług np. generalnemu wykonawcy (który nie jest podwykonawcą, lecz wykonawcą). Natomiast każde dalsze podzlecenie usługi przez generalnego wykonawcę kolejnym usługodawcom jest już podzleceniem i usługi te będą już rozliczone zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia.
2017
20
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.