Usługi budowlane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi budowlane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
24
kwi

Istota:

Prawidłowość wystawiania faktur dokumentujących świadczenie usług na rzecz głównego wykonawcy.

Fragment:

W piśmie tym czytamy, że: „ jeżeli usługa budowlana jest świadczona bezpośrednio na rzecz zleceniodawcy, np. generalny wykonawca inwestycji świadczy usługi na rzecz inwestora, wówczas takie usługi są świadczone na zasadach ogólnych i mechanizm odwróconego obciążenia nie ma w tym przypadku zastosowania. Natomiast przy dalszych »podzleceniach« usług przez generalnego wykonawcę należy przyjąć podejście, zgodnie z którym każdy podatnik świadczący usługi budowlane na rzecz głównego wykonawcy w ramach prowadzonej inwestycji, jest już podwykonawcą i usługi te powinny być opodatkowane zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia. Każde zlecenie usług budowlanych kolejnym podatnikom w takim szeregu zleceń będzie również uznane za podwykonawstwo w stosunku do usługi głównej, świadczonej przez generalnego wykonawcę na rzecz inwestora ”. Zgodnie z powyżej przytoczonym stanem faktycznym inwestor B w umowie ze Spółką wprost wskazał, że Spółka posiada status generalnego wykonawcy, co – poza stosowanym nazewnictwem stron – znalazło odzwierciedlenie wprost w poszczególnych zapisach umowy. Co więcej, Minister Finansów dnia 17 marca 2017 r. wydał Objaśnienia Podatkowe zgodnie z którymi „ Status podwykonawcy wynika bowiem bezpośrednio z zawartych pisemnych umów, a w przypadku ich braku – świadczą o tym statusie okoliczności i charakter wykonywanych usług ”.

2018
20
kwi

Istota:

Sposób opodatkowania czynności polegającej na dostawie i montażu podestu/pomostu oraz punktu widokowego.

Fragment:

Zatem na podstawie cytowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że podatnikiem w odniesieniu do usług budowlanych jest nabywca takich usług w przypadku, gdy spełnione są łącznie cztery przesłanki: usługa wymieniona jest w jednej z pozycji 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT, usługodawcą jest podatnik VAT czynny, który nie korzysta z tzw. zwolnienia podmiotowego (ze względu na wysokość obrotów) przewidzianego w art. 113 ust. 1 i 9, usługobiorcą jest podatnik VAT czynny, usługodawca świadczy usługi jako podwykonawca. W przypadku łącznego spełnienia powyższych przesłanek, obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług przesunięty zostaje na podatnika, na rzecz którego świadczona jest usługa budowlana. W celu dokonania prawidłowej kwalifikacji czynności objętych zakresem pytania zadanego przez Wnioskodawcę pod kątem określenia skutków podatkowych, rozważenia wymaga kwestia tzw. świadczeń złożonych. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), całe świadczenie złożone podlega takim regulacjom opodatkowania VAT, w tym w zakresie stosowania właściwej stawki VAT, jakie dotyczą świadczenia głównego. Oznacza to, że opodatkowanie świadczeń pomocniczych, składających się na świadczenie złożone, podlega takim samym zasadom opodatkowania, jakim podlega świadczenie główne.

2018
15
kwi

Istota:

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do świadczeń polegających na: dostawie konstrukcji stalowej oraz dostawie i montażu konstrukcji stalowej.

Fragment:

W konsekwencji należy stwierdzić, że powyższe uregulowania prawne dowodzą, że aby zaistniał mechanizm odwrotnego obciążenia dla transakcji w zakresie usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, to ich przedmiotem muszą być wyłącznie usługi budowlane, które są wykonywane w następującej relacji: podwykonawca – główny wykonawca. W związku z powyżej przedstawionym schematem podmiotów występujących przy świadczeniu usługi budowlanej, należy wskazać, że podwykonawca to dalszy wykonawca prac (częściowych lub całościowych) w ramach zleconej przez inwestora na rzecz głównego wykonawcy inwestycji. A zatem podwykonawca jest podatnikiem działającym na zlecenie głównego wykonawcy. Powyższe założenia prowadzą do następujących uogólnień: nie są usługami świadczonymi przez podwykonawców usługi budowlane świadczone bezpośrednio na rzecz inwestorów, gdyż są one świadczone bezpośrednio na rzecz zleceniodawcy usług (a nie wykonawcy); podobnie jest z usługami budowlanymi świadczonymi na rzecz deweloperów budujących nieruchomości na sprzedaż, gdzie deweloper zleca wykonanie przedmiotowych usług np. generalnemu wykonawcy (który nie jest podwykonawcą, lecz wykonawcą). Natomiast każde dalsze podzlecenie usługi przez generalnego wykonawcę kolejnym usługodawcom jest już podzleceniem i usługi te będą już rozliczone zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie objęcia nabywanych przez Wnioskodawcę usług budowlanych mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Fragment:

Aby zatem zaistniał mechanizm odwrotnego obciążenia dla transakcji w zakresie usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, to ich przedmiotem muszą być wyłącznie usługi budowlane, które są wykonywane w następującej relacji: podwykonawca -główny wykonawca. Wobec powyższego, należy wskazać, że podwykonawca to dalszy wykonawca prac (częściowych lub całościowych) w ramach zleconej przez inwestora na rzecz głównego wykonawcy inwestycji. A zatem podwykonawca jest podatnikiem działającym na zlecenie głównego wykonawcy. Powyższe założenia prowadzą do następujących uogólnień: nie są usługami świadczonymi przez podwykonawców usługi budowlane świadczone bezpośrednio na rzecz inwestorów, gdyż są one świadczone bezpośrednio na rzecz zleceniodawcy usług (a nie wykonawcy), podobnie jest z usługami budowlanymi świadczonymi na rzecz deweloperów budujących nieruchomości na sprzedaż, gdzie deweloper zleca wykonanie przedmiotowych usług np. generalnemu wykonawcy (który nie jest podwykonawcą, lecz wykonawcą). W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca prowadzi firmę budowlaną, której działalność polega na budowie domów jednorodzinnych w stanie deweloperskim, a następnie sprzedaży tych domów klientom.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w stosunku do nabywanych usług budowlanych.

Fragment:

Jak wskazano natomiast powyżej, w analizowanym przypadku w żadnym wypadku nie można twierdzić, że korzystającym z usług budowlanych wykonanych w związku z realizacją Inwestycji, jest Leasingodawca, a nie Spółka. Efektem usług budowlanych nabytych przez Wnioskodawcę będzie bowiem budynek, który Wnioskodawca przeznaczy na restaurację obsługującą Zespół Hotelowo – Wypoczynkowy. Tym samym, wyłącznie Wnioskodawca nabędzie usługi budowlane w celu bezpośredniego ich wykorzystania w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Fakt obciążenia Leasingodawcy kosztami Inwestycji, które następnie zostaną przez Spółkę spłacone w ramach Umowy Leasingu na podstawie zmienionego harmonogramu płatności nie powinien mieć zatem w tym wypadku żadnego znaczenia. W związku z powyższym, zdaniem Spółki, nie powinno być żadnych wątpliwości, że w okolicznościach będących przedmiotem złożonego wniosku nie będzie ona zobowiązana do rozliczenia VAT na zasadach odwrotnego obciążenia z tytułu nabycia usług budowlanych od swoich kontrahentów związanych z realizacją Inwestycji. Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska zaprezentowanego w niniejszym wniosku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania odwrotnego obciążenia na fakturach dokumentujących usługi świadczone przez podwykonawców na rzecz Wnioskodawcy.

Fragment:

Kolejnym z warunków rozliczenia usług budowlanych odwróconym VAT jest to, aby usługodawca świadczył je jako podwykonawca. W ustawie nie ma jednak definicji tego pojęcia. W trakcie prac nad projektem ustawy pojawiało się stanowisko Ministra Finansów, iż: dla prawidłowego rozumienia terminu podwykonawca wystarczająca jest definicja zawarta w internetowym wydaniu Słownika języka polskiego, zgodnie z którą „ podwykonawca – firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy ”. Przy dalszych podzleceniach przyjąć należy podejście, zgodnie z którym podwykonawca zlecający jest głównym zlecającym swojego zakresu prac. Wynika z tego, że dalszy podwykonawca („ podpodwykonawca ”) również podlega pod mechanizm odwróconego VAT, o ile świadczy dla podwykonawcy jedną z usług wymienionych w załączniku nr 14. Wobec powyższego, stwierdzić należy, że w przypadku gdy Spółka jest wykonawcą (głównym wykonawcą) konstrukcji stalowej z jej montażem u zamawiającego (inwestora), to zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z ust. 1h ustawy o VAT sytuacja jej podwykonawców jako podatników podatku VAT jest uzależniona od tego, gdzie wykonują swoje usługi – czy na terenie zakładu produkcyjnego Spółki czy na placu budowy.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanych oraz świadczonych usług budowlanych.

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług opisywanych transakcji w odniesieniu do nabywanych oraz świadczonych przez Wnioskodawcę usług budowlanych. Odnosząc się do powyższego, w pierwszej kolejności należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie zlecał wykonanie oraz będzie refakturował (świadczył) usługi budowlane wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy. Ponadto, w sytuacji gdy Wnioskodawca będzie refakturował (świadczył) na zamawiającego będącego inwestorem koszty robót budowlanych wykonywanych przez podmioty, którym Wnioskodawca zlecać będzie wykonanie ww. robót – podmioty te będą posiadały status podwykonawców. Wnioskodawca w tych transakcjach występować będzie jako główny wykonawca przedmiotowych usług. Zatem do usług budowlanych świadczonych przez podwykonawców na rzecz Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie mechanizm odwrotnego obciążenia, co powinno zostać udokumentowane fakturami wystawionymi przez podwykonawców na tych zasadach. Tak więc to na Wnioskodawcę przerzucony zostanie ciężar rozliczenia podatku w związku z nabyciem przedmiotowych usług budowlanych. Natomiast Wnioskodawca jako podmiot odsprzedający ww. usługi na rzecz podmiotu zamawiającego będącego inwestorem, będzie działał jakby sam wyświadczył te usługi. Zatem w relacji Wnioskodawca (główny wykonawca) – inwestor powinny mieć zastosowanie ogólne zasady rozliczenia podatku.

2018
15
kwi

Istota:

Uznanie czynności dokumentowanych przez Wnioskodawcę Fakturami Kosztowymi za usługi wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT świadczone przez podwykonawcę i braku obowiązku rozliczania podatku należnego przez Wnioskodawcę z tytułu tych czynności oraz wyodrębnienia dostawy materiałów budowlanych z świadczonych usług budowlanych, o których mowa w poz. 2, 3 lub 45 załącznika nr 14 do ww. ustawy

Fragment:

W świetle powyższego nie można uznać, że dostawa towarów (materiałów budowlanych) stanowi cel sam w sobie i powinna być traktowana jako odrębne, niezależne świadczenie od usług budowlanych wykonywanych przez Spółkę na rzecz Lidera. Realizacja przez Wnioskodawcę ww. usług budowlanych odbywa się na podstawie ustaleń umowy pomiędzy członkami konsorcjum, gdzie strony ustalają dla każdego członka konsorcjum zakres prac. Zatem na podstawie tez wypracowanych przez TSUE, w okolicznościach przedstawionych przez Wnioskodawcę, świadczone przez Niego usługi budowlane, o których mowa w poz. 2, 3 lub 45 załącznika nr 14 do ustawy, na które składa się również dostawa materiałów budowlanych, należy uznać za usługi kompleksowe. Rozdzielenie bowiem ww. świadczeń na poszczególne elementy byłoby nieuzasadnione i sztuczne. Dostawa materiałów budowlanych stanowi integralną część usług budowlanych świadczonych przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca dostarcza przedmiotowe materiały budowlane w związku z świadczonymi usługami budowlanymi. Z ekonomicznego punktu widzenia usługi budowlane wraz z dostawą towarów są obiektywnie jedną transakcją, jaką niewątpliwie jest usługa budowlana. Zatem również z ekonomicznego punktu widzenia usługa budowlana wraz z dostawą towarów nie powinna być dzielona dla celów podatkowych na poszczególne elementy, gdyż tworzy jedną kompleksową usługę.

2018
15
kwi

Istota:

Uznanie czynności dokumentowanych przez Wnioskodawcę Fakturami Kosztowymi za usługi wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT świadczone przez podwykonawcę i braku obowiązku rozliczania podatku należnego przez Wnioskodawcę z tytułu tych czynności oraz wyodrębnienia dostawy materiałów budowlanych z świadczonych usług budowlanych, o których mowa w poz. 2, 3 lub 45 załącznika nr 14 do ww. ustawy

Fragment:

W świetle powyższego nie można uznać, że dostawa towarów (materiałów budowlanych) stanowi cel sam w sobie i powinna być traktowana jako odrębne, niezależne świadczenie od usług budowlanych wykonywanych przez Spółkę na rzecz Lidera. Realizacja przez Wnioskodawcę ww. usług budowlanych odbywa się na podstawie ustaleń umowy pomiędzy członkami konsorcjum, gdzie strony ustalają dla każdego członka konsorcjum zakres prac. Zatem na podstawie tez wypracowanych przez TSUE, w okolicznościach przedstawionych przez Wnioskodawcę, świadczone przez Niego usługi budowlane, o których mowa w poz. 2, 3 lub 45 załącznika nr 14 do ustawy, na które składa się również dostawa materiałów budowlanych, należy uznać za usługi kompleksowe. Rozdzielenie bowiem ww. świadczeń na poszczególne elementy byłoby nieuzasadnione i sztuczne. Dostawa materiałów budowlanych stanowi integralną część usług budowlanych świadczonych przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca dostarcza przedmiotowe materiały budowlane w związku z świadczonymi usługami budowlanymi. Z ekonomicznego punktu widzenia usługi budowlane wraz z dostawą towarów są obiektywnie jedną transakcją, jaką niewątpliwie jest usługa budowlana. Zatem również z ekonomicznego punktu widzenia usługa budowlana wraz z dostawą towarów nie powinna być dzielona dla celów podatkowych na poszczególne elementy, gdyż tworzy jedną kompleksową usługę.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie wyodrębnienia dostawy towarów (materiałów budowlanych) ze świadczonych przez Wnioskodawcę usług budowlanych, o których mowa w poz. 2, 3 lub 45 załącznika nr 14 do ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących dostawę materiałów budowlanych

Fragment:

W świetle powyższego nie można uznać, że dostawa towarów (materiałów budowlanych) stanowi cel sam w sobie i powinna być traktowana jako odrębne, niezależne świadczenie od usług budowlanych wykonywanych przez Spółkę. Realizacja przez Wnioskodawcę ww. usług budowlanych odbywa się na podstawie ustaleń umowy pomiędzy Spółką a kontrahentem, gdzie strony ustalają zakres prac. Zatem na podstawie tez wypracowanych przez TSUE, w okolicznościach przedstawionych przez Wnioskodawcę, świadczone przez Niego usługi budowlane, o których mowa w poz. 2, 3 lub 45 załącznika nr 14 do ustawy, na które składa się również dostawa materiałów budowlanych, należy uznać za usługi kompleksowe. Rozdzielenie bowiem ww. świadczeń na poszczególne elementy byłoby nieuzasadnione i sztuczne. Dostawa materiałów budowlanych stanowi integralną część usług budowlanych świadczonych przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca dostarcza przedmiotowe materiały budowlane w związku ze świadczonymi usługami budowlanymi. Z ekonomicznego punktu widzenia usługi budowlane wraz z dostawą towarów są obiektywnie jedną transakcją, jaką niewątpliwie jest usługa budowlana. Zatem również z ekonomicznego punktu widzenia usługa budowlana wraz z dostawą towarów nie powinna być dzielona dla celów podatkowych na poszczególne elementy, gdyż tworzy jedną kompleksową usługę.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie wyodrębnienia dostawy towarów (materiałów budowlanych) ze świadczonych przez Wnioskodawcę usług budowlanych, o których mowa w poz. 2, 3 lub 45 załącznika nr 14 do ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących dostawę materiałów budowlanych

Fragment:

W świetle powyższego nie można uznać, że dostawa towarów (materiałów budowlanych) stanowi cel sam w sobie i powinna być traktowana jako odrębne, niezależne świadczenie od usług budowlanych wykonywanych przez Spółkę. Realizacja przez Wnioskodawcę ww. usług budowlanych odbywa się na podstawie ustaleń umowy pomiędzy Spółką a kontrahentem, gdzie strony ustalają zakres prac. Zatem na podstawie tez wypracowanych przez TSUE, w okolicznościach przedstawionych przez Wnioskodawcę, świadczone przez Niego usługi budowlane, o których mowa w poz. 2, 3 lub 45 załącznika nr 14 do ustawy, na które składa się również dostawa materiałów budowlanych, należy uznać za usługi kompleksowe. Rozdzielenie bowiem ww. świadczeń na poszczególne elementy byłoby nieuzasadnione i sztuczne. Dostawa materiałów budowlanych stanowi integralną część usług budowlanych świadczonych przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca dostarcza przedmiotowe materiały budowlane w związku ze świadczonymi usługami budowlanymi. Z ekonomicznego punktu widzenia usługi budowlane wraz z dostawą towarów są obiektywnie jedną transakcją, jaką niewątpliwie jest usługa budowlana. Zatem również z ekonomicznego punktu widzenia usługa budowlana wraz z dostawą towarów nie powinna być dzielona dla celów podatkowych na poszczególne elementy, gdyż tworzy jedną kompleksową usługę.

2018
15
kwi

Istota:

Obowiązek zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do usług budowlanych świadczonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową na rzecz właścicieli lokali i członków Spółdzielni.

Fragment:

Należy zatem uznać, że – zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy – bierze udział w świadczeniu usług budowlanych. Oznacza to, że członek Spółdzielni/właściciel lokalu występują w charakterze inwestora, natomiast Spółdzielnia w charakterze wykonawcy, który zleca wykonanie prac budowlanych podwykonawcy (firmie zewnętrznej). Tym samym pomiędzy członkiem Spółdzielni/właścicielem lokalu, Spółdzielnią i firmą zewnętrzną zachodzi relacja inwestor – wykonawca – podwykonawca. Z treści wniosku wynika także, że zarówno Spółdzielnia, jak i zleceniobiorcy, są zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. Wobec tego należy uznać, że zajdą wszystkie okoliczności, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 17 ust. 1h ustawy, decydujące o zastosowaniu mechanizmu „ odwrotnego obciążenia ”. Jednocześnie zaznaczyć należy, że na rozstrzygnięcie kwestii zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia nie będzie miał wpływu incydentalny charakter usług budowlanych, w sytuacji, gdy spełnione będą warunki określone w ww. przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga prawidłowości klasyfikacji usług dokonanej przez Wnioskodawcę w świetle PKWiU. Wobec tego została ona wydana przy założeniu, że Wnioskodawca poprawnie zakwalifikował świadczone usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU.

2018
15
kwi

Istota:

Czy opisana we wniosku kompleksowa usługa budowlano-montażowa, na którą składają się w szczególności wykonanie pokrycia dachowego, montaż stolarki otworowej, montaż bram garażowych, wznoszenie ścian, ocieplenie budynków, termomodemizacja świadczona w obrębie obiektu zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym jest opodatkowana stawka 8%, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o VAT?

Fragment:

W celu sprawniejszej realizacji prac oraz terminowego zakończenia robót Spółka zawiera umowy podwykonawstwa z podmiotami specjalizującymi się w usługach budowlanych (dalej: „ Podwykonawcy ”). Spółka otrzymuje zlecenia na wykonanie ww. robót zarówno od podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, podmiotów nieposiadających osobowości prawnej), jak również od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Świadczone przez Spółkę oraz podwykonawców usługi budowlano-montażowe mają charakter kompleksowy. Ich głównym elementem jest usługa montażu u klienta, gdyż pochłania ona najwięcej czasu i pracy przy składaniu, mocowaniu oraz spasowaniu elementów. Usługą dodatkową w tym przypadku jest dostawa przez Spółkę materiałów, które są wykorzystane w pracach budowlanych i montażowych. Ponadto wycena usług również dokonywana jest kompleksowo, bez wyodrębnienia cen jej poszczególnych elementów, ponieważ należne Spółce wynagrodzenie jest wyrażone w jednej kwocie. Spółka podkreśla, że wykonywane przez podwykonawców usługi dotyczą budowy, przebudowy, remontu, modernizacji lub termomodernizacji. Usługi budowlano-montażowe, będące przedmiotem wniosku, wykonywane są w obiektach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym sklasyfikowanym w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

2018
15
kwi

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego nabywanych usług budowlanych.

Fragment:

Podsumowując przywołane regulacje należy stwierdzić, że mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie przy rozliczaniu podatku z tytułu świadczenia usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy (poz. 2-48), objętych wskazanymi w tym załączniku symbolami PKWiU, przez podwykonawcę. Podwykonawcą będzie każdy podmiot będący usługodawcą, który nie jest generalnym wykonawcą w ramach danej inwestycji budowlanej, przyjmującym zlecenie wykonania tej inwestycji bezpośrednio od inwestora. A zatem, rozliczanie podatku na zasadzie mechanizmu odwróconego obciążenia ma zastosowanie jeśli spełnione są następujące warunki: usługodawca i usługobiorca są podatnikami VAT czynnymi, usługodawca jest podwykonawcą usługobiorcy, czyli usługodawca nie jest generalnym wykonawcą usług i jego sprzedaż nie jest zwolniona na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, świadczenie dotyczy usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy (poz. 2-48), objętych wskazanymi tam symbolami PKWiU. Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi działalność w zakresie budowy mieszkań na gruntach własnych i ze środków własnych. Wnioskodawca (poza nielicznymi wyjątkami) samodzielnie nie wykonuje robót polegających na wznoszeniu budynków. Jego rola sprowadza się wyłącznie do roli inwestora.

2018
15
kwi

Istota:

Sposób opodatkowania i udokumentowania czynności polegającej na spawaniu konstrukcji stalowej.

Fragment:

Podsumowując przywołane regulacje należy stwierdzić, że mechanizm odwróconego obciążenia ma zastosowanie przy rozliczaniu podatku z tytułu świadczenia usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy (poz. 2-48), objętych wskazanymi w tym załączniku symbolami PKWiU, przez podwykonawcę. Podwykonawcą będzie każdy podmiot będący usługodawcą, który nie jest generalnym wykonawcą w ramach danej inwestycji budowlanej, przyjmującym zlecenie wykonania tej inwestycji bezpośrednio od inwestora. A zatem, rozliczanie podatku na zasadzie mechanizmu odwróconego obciążenia ma zastosowanie jeśli spełnione są następujące warunki: usługodawca i usługobiorca są podatnikami VAT czynnymi, usługodawca jest podwykonawcą usługobiorcy, czyli usługodawca nie jest generalnym wykonawcą usług i jego sprzedaż nie jest zwolniona na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, świadczenie dotyczy usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy (poz. 2-48), objętych wskazanymi tam symbolami PKWiU. W myśl art. 106a pkt 1 ustawy o VAT, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla świadczonych usług budowlanych i budowlano-montażowych

Fragment:

Wnioskodawca otrzymał od Spółki B oświadczenie, w którym Spółka B potwierdziła, że w związku z wejściem w życie nowych przepisów do ustawy o VAT Wnioskodawca powinien wystawić faktury za usługi budowlane i budowlano-montażowe bez VAT tj. z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1h ustawy. Zgodnie z tym oświadczeniem Spółka B działa jako generalny wykonawca na zlecenie Spółki A będącej inwestorem; usługi budowlane oraz budowlano-montażowe są wykonywane przez X działającego jako podwykonawca Spółki B. Ponadto Spółka B oświadczyła, że jest podatnikiem VAT i zadeklaruje VAT od nabycia usług od X. Usługi budowlane lub budowlano-montażowe, które są i będą przez niego wykonywane w przyszłości w ramach realizacji Inwestycji są wymienione w Załączniku nr 14 do ustawy o VAT, a Spółka B jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy usługi budowlane lub budowlano-montażowe świadczone przez Wnioskodawcę w ramach realizacji Inwestycji są opodatkowane u nabywcy tych usług tj. zobowiązanym do rozliczenia VAT od tych usług jest Spółka B. Analiza okoliczności przedstawionej sprawy wskazuje, że Wnioskodawca zobowiązał się do świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych, o których mowa w załączniku nr 14 do ustawy, na rzecz Spółki B, natomiast Spółka B działa na zlecenie Spółki A, będącej właścicielem nieruchomości, na której zostaną wybudowane budynki mieszkalne.

2018
15
kwi

Istota:

Mając na uwadze, że prace budowlane zostały faktycznie (fizycznie) wykonane w 2016 r., tj. przed wprowadzeniem przepisów ustawy zmieniającej, dotyczących stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia, Wnioskodawca występując w charakterze podwykonawcy jest podatnikiem z tytułu świadczenia usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy. Jednocześnie, Wnioskodawca występując w charakterze nabywcy usługi wykonanej przez podwykonawcę, nie jest podatnikiem z tytułu nabycia usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy. Tym samym, przedmiotowe transakcje wskazane w punkcie A), B) i C), zarówno w przypadku gdy Wnioskodawca występuje w charakterze podwykonawcy, jak i w charakterze nabywcy usługi, nie podlegają mechanizmowi odwrotnego obciążenia. Do wskazanych we wniosku transakcji należy stosować ogólne zasady opodatkowania i rozliczenia podatku.

Fragment:

Umowy, zarówno te w ramach których Wnioskodawca nabywa usługi budowlane wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy od podwykonawców, jak również gdy sam takie usługi wykonuje w charakterze podwykonawcy, zawierają postanowienia, zgodnie z którymi fakturowaniu podlegają prace wykonane w okresie określonym w umowie np. miesiącu kalendarzowym lub po wykonaniu określonego umową zakresu prac (tzw. kamienia milowego). W przypadku fakturowania prac wykonanych w okresie określonym w umowie np. miesiącu kalendarzowym możliwe jest wyodrębnienie poszczególnych czynności składających się na usługę budowlaną wykonanych w danym okresie rozliczeniowym, zatem usługi te nie stanowią usług o charakterze ciągłym. W ramach funkcjonowania poszczególnych kontraktów budowlanych (w ramach których Wnioskodawca występuje w charakterze nabywcy usług budowlanych świadczonych przez podwykonawcę/ców albo sam występuje w roli podwykonawcy świadcząc usługi budowlane), po zakończeniu okresu lub po wykonaniu określonego zakresu prac Wnioskodawca ma do czynienia z następującymi sytuacjami: Następuje dostarczenie do usługobiorcy pisma, zgłaszającego roboty do odbioru oraz przedłożenie dokumentów rozliczeniowych w (...)

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania świadczeń wykonywanych w ramach usług konserwacji i serwisu

Fragment:

Natomiast, transakcje, których przedmiotem jest świadczenie wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy usług budowlanych, realizowane przez wykonawcę (generalnego wykonawcę) na rzecz inwestora (np. dewelopera budowlanego), podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych, tj. podatek VAT rozliczany jest przez wykonawcę (generalnego wykonawcę), natomiast inwestor otrzymuje fakturę na kwotę należności za wykonane usługi zawierającą podatek VAT. W przypadku, wystąpienia dalszych „ podzleceń ” podwykonawca zlecający staje się głównym wykonawcą swojego zakresu prac w stosunku do swojego podwykonawcy i jest on wówczas zobowiązany do rozliczenia „ podzleconych ” usług budowlanych na zasadzie odwróconego obciążenia. Należy przy tym wskazać, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia podwykonawcy, zatem dla prawidłowego rozumienia terminu „ podwykonawca ” wystarczające będzie posłużenie się powszechnym jego znaczeniem wynikającym z wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w internetowym wydaniu Słownika Języka Polskiego podwykonawca to „ firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy ”. Wnioskodawca wskazał, że jako podwykonawca na podstawie zawartej umowy z klientem (usługobiorcą), który jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny będzie wykonywał konserwację lub naprawę urządzeń czy systemów, które uprzednio były instalowane przez Spółkę.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia

Fragment:

Wnioskodawca zlecił Podwykonawcy wykonanie usługi budowlanej, tj. montaż podłogi drewnianej z materiałem. Wnioskodawca usługę tę sklasyfikował pod symbolem PKWiU 43.33.10.0 - roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian. Na tle powyższego opisu sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy w opisanej sytuacji należy zastosować odwrotne obciążenie podatku VAT. Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia, należy stwierdzić, że w analizowanym zdarzeniu podmiot, świadczący na rzecz Wnioskodawcy usługi budowlane sklasyfikowane zgodnie z PKWiU 43.33.10.0 - roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian, występuje jako podwykonawca ww. usług budowlanych. W konsekwencji, skoro podmiot wykonujący na zlecenie Wnioskodawcy usługi budowlane działa jako podwykonawca, tym samym w niniejszej sprawie są spełnione przesłanki wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 17 ust. 1h ustawy. Zatem usługi budowlane, tj. montaż podłogi drewnianej z materiałem, sklasyfikowane przez Wnioskodawcę pod symbolem PKWiU 43.33.10.0 - roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian, realizowane na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Podwykonawcą, podlegają rozliczeniu z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia.

2018
5
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku opodatkowania nabywanych usług budowlanych z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz w zakresie rozliczenia nabywanych usług budowlanych.

Fragment:

Aby stwierdzić, czy w realizacji danej inwestycji uczestniczy podwykonawca muszą wystąpić dwa rodzaje zleceń: pierwotne zlecenie na usługi budowlane udzielone głównemu wykonawcy oraz zlecenie na usługi budowlane udzielone przez głównego wykonawcę na rzecz kolejnego podmiotu, który pełni właśnie funkcję podwykonawcy. Tym samym konieczne jest uwzględnienie funkcji poszczególnych podmiotów uczestniczących w realizacji inwestycji budowlanej oraz charakteru relacji pomiędzy nimi. W opisanej sytuacji występują dwa rodzaje zleceń, tj. zlecenie udzielone przez inwestora dla Wnioskodawcy na wykonanie usługi – usługa o PKWiU 41.00.40.0 oraz zlecenia udzielone przez Wnioskodawcę na wykonanie usług wskazanych w załączniku nr 14 do ustawy innym podmiotom (usługobiorcom). Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że podmioty (usługodawcy) świadczące na rzecz Wnioskodawcy usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy działają jako podwykonawcy, o którym mowa w art. 17 ust. 1h ustawy. Oznacza to, że dla ww. usług ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia wynikający z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy. Zatem to Wnioskodawca jako nabywca usług budowlanych jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania nabywanych usług budowlanych z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia jest prawidłowe.

2018
30
mar

Istota:

W zakresie dokumentowania wykonanych usług budowlanych fakturami zawierającymi kwotę podatku VAT (pytanie 1) oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi budowlane.

Fragment:

Odsprzedawane nakłady na Nieruchomość stanowiły „ część składową ” Nieruchomości, nie stanowiły jednak usług budowlanych. Tym samym, w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego nie sposób uznać, że doszło do prostego refakturowania usług budowlanych, tym bardziej, że Wnioskodawca 1 w cenie uwzględnił również inne koszty, niż tylko usług budowlanych wykonanych przez Wnioskodawcę 2, wynikające z prowadzonej przez Wnioskodawcę 1 do daty sprzedaży Nieruchomości inwestycji na jej terenie. W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawców, w przedmiotowym przypadku nie dochodzi do zmiany funkcji poszczególnych podmiotów, polegającej na tym, iż Nabywca stał się ex post inwestorem, Wnioskodawca 1 - generalnym wykonawcą, a Wnioskodawca 2 - podwykonawcą. W efekcie czego w transakcji sprzedaży usług budowlanych przez Wnioskodawcę 2 należałoby zastosować mechanizm odwrotnego obciążenia. W konsekwencji, w relacji między Wnioskodawcą 2 a Wnioskodawcą 1 nie miał od początku, ani też później zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia, a tym samym Wnioskodawca 2 wystawiając faktury na zasadach ogólnych prawidłowo udokumentował sprzedaż usług budowlanych wykonanych na terenie Nieruchomości. Wnioskodawca 2, wykonując usługi budowlane na rzecz Wnioskodawcy 1, nie działał jako podwykonawca w rozumieniu art. 17 ust. 1h ustawy o VAT, wobec czego zasadne było wystawienie przez Wnioskodawcę 2, faktur zawierających kwotę podatku należnego.

2018
29
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Fragment:

W świetle powyższego nabywca usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, świadczonych przez podwykonawcę, staje się odpowiedzialny za rozliczenia podatku VAT od tych usług. Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „ podwykonawca ”, w związku z tym dla prawidłowego rozumienia tego terminu należy posłużyć się powszechnym jego znaczeniem wynikającym z wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w internetowym wydaniu Słownika Języka Polskiego PWN: „ podwykonawca – to firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy ”. Z kolei przy dalszych „ podzleceniach ” przyjąć należy podejście, zgodnie z którym podwykonawca zlecający jest – w stosunku do swojego podwykonawcy – głównym wykonawcą swojego zakresu prac (i w konsekwencji rozliczy „ podzlecone ” usługi budowlane na zasadzie odwróconego obciążenia). Podsumowując, przywołane wyżej regulacje należy stwierdzić, że mechanizm odwróconego obciążenia ma zastosowanie przy rozliczaniu podatku z tytułu świadczenia usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy (poz. 2-48), objętych wskazanymi w tym załączniku symbolami PKWiU, przez podwykonawcę.