Usługi budowlane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi budowlane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
gru

Istota:

Zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do Indywidualnych Prac Wykończeniowych oraz Standardowych Prac Wykończeniowych będących usługami wymienionymi w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy

Fragment:

Powyższe oznacza, że Spółka w istocie wykonuje dwie odrębne czynności - usługę najmu oraz usługi budowlane (Indywidualne Prace wykończeniowe), których zakres ustalany jest z Najemcą lokalu. Należy również wskazać, że biorąc pod uwagę treść art. 8 ust. 2a Ustawy o VAT w przypadku gdy Spółka, działając we własnym imieniu, ale na rzecz Najemców bierze udział w świadczeniu usług (Indywidualnych Prac Wykończeniowych), przyjmuje się, że Spółka sama otrzymała i wyświadczyła te usługi. Jak wskazano w stanie faktycznym (przyszłym) Spółka nabywa usługi, o których mowa w poz. 2- 48 załącznika nr 14 Ustawy o VAT od Wnioskodawcy w celu wykonania Indywidulanych Prac Wykończeniowych w określonych Pomieszczeniach biurowych zgodnie z indywidualnymi potrzebami Najemcy, przy czym kosztami tych prac, Spółka obciąża wyłącznie Najemców, tj. Spółka refakturuje bezpośrednio poniesione koszty na Indywidualne Prace Wykończeniowe na Najemcę. Zatem należy uznać, że Spółka wykonuje usługi budowlane (Indywidualne Prace Wykończeniowe) na zlecenie Najemców. Co więcej, jak wskazano w opisie stanu faktycznego (przyszłego), zakres Indywidualnych Prac Wykończeniowych mających na celu dostosowanie Pomieszczeń biurowych do indywidulanych potrzeb Najemców, których koszty w całości obciążać mają Najemców, jest ustalany indywidualnie pomiędzy Spółką i Najemcami, a co za tym idzie, stają się elementem Umów Najmu (Umowy te określają, że Najemcy ponoszą koszty wykonania określonych Indywidualnych Prac wykończeniowych).

2018
1
gru

Istota:

Uznanie Wnioskodawcy za podatnika zobowiązanego do rozliczenia podatku z tytułu nabycia usług zmierzających do usunięcia wad, usterek lub wymiany wadliwej części robót.

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Spółka [dalej: Wnioskodawca, Spółka] jest podmiotem świadczącym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej usługi budowlane na rzecz Zamawiającego [dalej: Inwestor], występującym w charakterze Generalnego Wykonawcy [dalej: Generalny Wykonawca]. W umowach na usługi budowlane zawarte są zapisy, zgodnie z którymi Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność przed Inwestorem z tytułu wykonanych usług budowlanych. Generalny Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji i rękojmi na prace budowlane stanowiące przedmiot umowy, na okres wskazany w umowie. Gwarancja i rękojmia działa zazwyczaj począwszy od dnia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego lub potwierdzenia przez Inwestora usunięcia wad wskazanych w protokole odbioru końcowego robót objętych umową na roboty budowlane. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji i rękojmi, Inwestor ma prawo żądać od Spółki usunięcia wad poprzez ich naprawę lub gdy naprawa będzie niemożliwa lub okaże się nieskuteczna poprzez wymianę wadliwej części robót, w terminie wskazanym w umowie o usługi budowlane. Konsekwencją udzielenia Inwestorowi gwarancji i rękojmi przez Spółkę, w ramach umowy o usługi budowlane, jest zobowiązanie do niezwłocznego i na własny koszt usunięcia wad lub wymiany wadliwych elementów przedmiotu umowy na nowe przez Spółkę.

2018
24
lis

Istota:

Opodatkowanie nabywanych usług budowlanych z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz prawa do odliczenia podatku w związku z realizowaną inwestycją.

Fragment:

Otrzymana kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu usług budowlanych mieszczących się w załączniku nr 14 poz. 4 do ustawy. Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy, należy stwierdzić, że Gmina będzie działała w charakterze głównego wykonawcy, gdyż wykona ona (dokona refaktury) na rzecz Inwestora inwestycji niedrogowej usługi budowlane z załącznika nr 14 ustawy, które nabędzie od wyłonionego w przetargu generalnego wykonawcy inwestycji miejskiej. W transakcji tej generalny wykonawca inwestycji miejskiej świadczący usługi budowlane mieszczące się w załączniku nr 14 poz. 4 ustawy będzie występował jako podwykonawca przedmiotowych usług, w rozumieniu art. 17 ust. 1h ustawy, Gmina jako główny wykonawca, a Inwestor inwestycji niedrogowej jako inwestor. Zatem, Gmina jako główny wykonawca nabywając od generalnego wykonawcy inwestycji miejskiej, działającego w tym przypadku w charakterze podwykonawcy, usługi budowlane mieszczące się w poz. 4 załącznika nr 14 do ustawy, zobowiązana będzie do ich opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 17 ust. 1h ustawy. W konsekwencji, do nabycia przez Gminę tej części usług budowlanych od generalnego wykonawcy inwestycji miejskiej, które będą mieściły się w załączniku nr 14 (poz. 4) do ustawy i na wykonanie których Gmina otrzyma wcześniej środki pieniężne od Inwestora inwestycji niedrogowej pokrywającej się w części z zakresem rzeczowym inwestycji realizowanej przez Gminę, będzie miał zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia.

2018
23
lis

Istota:

Czy nabywane przez Spółkę usługi budowlane od Wykonawcy usług (wymienione w załączniku nr 14 ustawy o VAT) wiążą się z obowiązkiem rozliczenia przez Wnioskodawcę podatku należnego od takiej transakcji w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Fragment:

W art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku VAT został wprowadzony mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego świadczona jest usługa budowlana lub budowlano-montażowa, wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy w poz. 2-48, jeżeli usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, a usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny podatnik. Przy czym, zgodnie z art. 17 ust. 1h ustawy, mechanizm ten ma zastosowanie, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. Umowa o wykonanie usługi budowlanej zawarta jest pomiędzy Spółką która zleca wykonanie określonych prac budowlanych, przystosowujących wynajęte pomieszczenia dla celów prowadzenia działalności a Wykonawcą usługi. Zatem Spółka pełni rolę podmiotu zamawiającego usługę - inwestora, a nie generalnego wykonawcy usługi budowlanej. Wykonujący usługę budowlaną na rzecz Spółki nie działa w charakterze podwykonawcy, lecz wykonawcy. Tym samym nie ma podstaw do zastosowania szczególnych reguł rozliczenia VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia. Późniejsze rozliczenia najemcy z właścicielem nieruchomości wynikające z zawartej umowy najmu, nie mają znaczenia dla oceny statusu podmiotów biorących udział w przedmiotowym przedsięwzięciu budowlanym, ponieważ stanowią one odsprzedaż części nakładów inwestycyjnych.

2018
10
paź

Istota:

Uznanie wykonywanych czynności za świadczenie kompleksowe oraz zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia

Fragment:

Z przedmiotowego wniosku wynika również, że Wnioskodawca świadczy usługi projektowe i geodezyjne, które czasami nabywa także od podwykonawców, które wraz z wykonywaną przez niego usługą budowlaną i Czynnościami Dodatkowymi tworzą usługę realizowaną na rzecz Głównego wykonawcy. Wynagrodzenie Wnioskodawcy jest ryczałtowe, jednakże umowy umożliwiają wyodrębnienie wartości wykonania dokumentacji projektowej i obsługi geodezyjnej. Wyjaśnić należy, że co do zasady, usługa projektowa i obsługa geodezyjna oraz usługa budowlana mają charakter samoistny i mogą być wykonywane niezależnie od siebie, jak również nie występuje między nimi tak ścisły związek, by nie było możliwe ich wyodrębnienie. Zarówno usługa projektowa i obsługa geodezyjna, jak i usługa budowlana są rodzajem usług, które nabywca może kupić oddzielnie. Powyższe znajduje potwierdzenie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2010 r., sygn. akt I FSK 2091/09, z którego wynika, że: „ Jak słusznie podniósł Sąd pierwszej instancji, usługa projektowania oraz usługa wybudowania budynków to usługi o charakterze samoistnym, które mogą być realizowane niezależnie, w różnym i następującym po sobie czasie. Usługa projektowa w świetle przepisów prawa podatkowego nie stanowi składowej części usługi budowlanej – wprost ją poprzedza i może być wykonana przez dowolny, inny podmiot.

2018
16
wrz

Istota:

Opodatkowanie świadczonych usług budowlanych oraz projektowych na zasadach właściwych dla każdej z usług oraz zasadności korekty wystawionej faktury.

Fragment:

W przypadku, wystąpienia dalszych „ podzleceń ” podwykonawca zlecający staje się głównym wykonawcą swojego zakresu prac w stosunku do swojego podwykonawcy i jest on wówczas zobowiązany do rozliczenia „ podzleconych ” usług budowlanych na zasadzie odwróconego obciążenia. Należy wskazać, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia podwykonawcy, zatem dla prawidłowego rozumienia terminu „ podwykonawca ” wystarczające będzie posłużenie się powszechnym jego znaczeniem wynikającym z wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w internetowym wydaniu Słownika Języka Polskiego PWN podwykonawca to „ firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy ”. W konsekwencji należy stwierdzić, że powyższe uregulowania prawne dowodzą, że aby zaistniał mechanizm odwrotnego obciążenia dla transakcji w zakresie usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, to ich przedmiotem muszą być wyłącznie ww. usługi budowlane, które są wykonywane w następującej relacji: podwykonawca – główny wykonawca. Zatem, biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że ustalenie, czy dana usługa podlega rozliczeniu zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia, czy też zastosowanie będzie miała ogólna zasada rozliczenia podatku – ma charakter indywidualny. Oznacza to, że w każdym konkretnym przypadku należy zbadać, czy: dana usługa jest usługą wymienioną w załączniku nr 14 do ustawy, dana usługa jest świadczona przez podwykonawcę.

2018
23
sie

Istota:

Opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczenia, na które składa się dostawa towarów oraz wykonanie usługi (montaż).

Fragment:

Zatem art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego świadczona jest usługa budowlana lub budowlano-montażowa, wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy w poz. 2-48, jeżeli usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, natomiast usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Przy czym, zgodnie z art. 17 ust. lh ustawy, mechanizm ten ma zastosowanie, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. Jednocześnie zauważyć należy, że przy każdej z usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, podano również symbol klasyfikacji statystycznej PKWiU, co wskazuje, że tylko konkretne usługi sklasyfikowane pod danym symbolem, wymagają rozliczania podatku na zasadzie odwróconego obciążenia. W świetle powyższego nabywca usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, świadczonych przez podwykonawcę, staje się odpowiedzialny za rozliczenia podatku VAT od tych usług. Natomiast transakcje, których przedmiotem jest świadczenie wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy usług budowlanych, realizowane przez wykonawcę (generalnego wykonawcę) na rzecz inwestora, podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych, tj. podatek VAT rozliczany jest przez wykonawcę (generalnego wykonawcę), zaś inwestor otrzymuje fakturę na kwotę należności za wykonane usługi zawierającą podatek VAT.

2018
11
sie

Istota:

Opodatkowanie świadczonych usług przez Wykonawcę Zastępczego zmierzających do usunięcia wad lub usterek, za które odpowiedzialność ponosi Podwykonawca oraz prawa do odliczenie podatku naliczonego z tytułu usług budowlanych wykonanych przez Wykonawcę Zastępczego.

Fragment:

W przedstawionym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, Wykonawca Zastępczy wykonuje na zlecenie Wnioskodawcy usługi budowlane spowodowane uruchomieniem procedury wykonawstwa zastępczego ze względu na niesolidność Podwykonawcy przy świadczeniu usług budowlanych. W zamian za wykonanie ww. prac Wykonawca Zastępczy otrzymuje od Spółki wynagrodzenie. Tym samym realizacja przez Wykonawcę Zastępczego usług budowlanych zamiast niesolidnego Podwykonawcy jest świadczeniem usług na rzecz Spółki. Usługi te mają charakter odpłatny i w konsekwencji podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT. Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca zawiera z Inwestorami umowy na usługi budowlane wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do Ustawy o VAT, w których występuje w charakterze Generalnego Wykonawcy, który ponosi przed Inwestorami odpowiedzialność z tytułu wykonanych usług budowlanych, zatem wszystkie pozostałe podmioty, którym Generalny Wykonawca zleca wykonanie usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do Ustawy o VAT w związku z umową na usługi budowlane podpisaną z Inwestorem, są podwykonawcami w rozumieniu art. 17 ust. 1h Ustawy o VAT. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do prawidłowego wykonania robót budowlanych na rzecz Inwestora, a tym sam do nadzoru nad pracami Podwykonawców realizujących roboty budowlane na rzecz Generalnego Wykonawcy.

2018
9
sie

Istota:

Opodatkowanie usług budowlanych w ramach odwrotnego opodatkowania

Fragment:

Przykładowo przedmiotem realizowanych umów były: „ Roboty budowlane obejmujące produkcję, dostawę i montaż zewnętrznej ślusarki aluminiowej ”, „ Usługa budowlana zgodnie z ofertą ”; ustalane jest jedno wynagrodzenie za realizację całego zamówienia (jak zostało wspomniane w opisie zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, w większości przypadków dokumentacja dotycząca zamówienia zawiera ceny poszczególnych towarów, niemniej jednak są one jedynie składnikami wynagrodzenia za realizację zamówienia i to samo w sobie nie może mieć decydującego znaczenia dla traktowania świadczenia z punktu widzenia VAT); z poszczególnych etapów realizacji prac sporządzane są protokoły odbioru wykonanych robót każdorazowo zatwierdzane przez kierownika budowy i na tej podstawie wystawiane są faktury, co skutkuje powstaniem odrębnych obowiązków podatkowych w VAT dla danych etapów wykonania usług budowlanych; prace wykonywane są zgodnie ze sztuką budowlaną (tym samym ze strony Wnioskodawcy, personelem w głównej mierze zaangażowanym w realizację kontraktu są osoby odpowiedzialne za prace budowlane); obowiązkiem Spółki jest usuwanie wszelkich wad i usterek powstałych podczas wykonywanych prac; świadczone przez niego usługi nie są prostymi czynnościami montażowymi, wymagają one odpowiedniej wiedzy budowlanej i technicznej jak również ingerują w strukturę/konstrukcję budynku/budowli i stanowią jej integralną część.

2018
9
sie

Istota:

Zastosowanie odwrotnego obciążenia.

Fragment:

W analizowanym przypadku Wnioskodawca oraz spółka cywilna, na rzecz której Wnioskodawca świadczy usługi budowlane lub budowlano – montażowe jak wynika z wniosku są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Jak wskazał Wnioskodawca usługi budowlane lub budowlano – montażowe, których dotyczy pytanie stanowią usługi wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy. Jednocześnie w okolicznościach niniejszej sprawy mamy do czynienia z transakcją polegającą na świadczeniu przez Wnioskodawcę na rzecz spółki cywilnej usług z poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, które następnie wykorzystywane będą przez spółkę cywilną w celu realizacji świadczenia wymienionego w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy na rzecz Zamawiającego. Oznacza to, że w tym przypadku Wnioskodawca świadczy usługi jako podwykonawca, o którym mowa w art. 17 ust. 1h ustawy. Tym samym, spełnione będą wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 17 ust. 1h ustawy. Zatem usługa budowlana lub budowlano – montażowa wymieniona w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy wykonana przez Wnioskodawcę na rzecz spółki cywilnej powinna zostać opodatkowana na zasadach mechanizmu odwrotnego obciążenia. W konsekwencji Spółka na rzecz spółki cywilnej powinna wystawić fakturę bez wykazania podatku.