Usługi budowlane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi budowlane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

 • obowiązku rozliczenia podatku VAT na zasadach ogólnych oraz opodatkowania odpowiednią stawką VAT wykonanych prac w postaci Aranżacji Najemcy, w przypadku gdy koszty Aranżacji Najemcy nie przekraczają wysokości limitu zaangażowania finansowego Wynajmującego,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych od Wykonawcy dotyczących prac w postaci Aranżacji Najemcy, w przypadku gdy koszty Aranżacji Najemcy nie przekraczają wysokości limitu zaangażowania finansowego Wynajmującego,
 • obowiązku rozliczenia na zasadzie odwrotnego obciążenia wykonanych prac w postaci Aranżacji Najemcy, w przypadku gdy koszty Aranżacji Najemcy przekraczają wysokości limitu zaangażowania finansowego Wynajmującego,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego prac w postaci Aranżacji Najemcy, w przypadku gdy koszty Aranżacji Najemcy przekraczają wysokości limitu zaangażowania finansowego Wynajmującego.
 • Fragment:

  W konsekwencji należy stwierdzić, że powyższe uregulowania prawne dowodzą, że aby zaistniał mechanizm odwrotnego obciążenia dla transakcji w zakresie usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, to ich przedmiotem muszą być wyłącznie usługi budowlane, które są wykonywane w następującej relacji: podwykonawca – główny wykonawca. W związku z powyżej przedstawionym schematem podmiotów występujących przy świadczeniu usługi budowlanej, należy wskazać, że podwykonawca to dalszy wykonawca prac (częściowych lub całościowych) w ramach zleconej przez inwestora na rzecz głównego wykonawcy inwestycji. A zatem podwykonawca jest podatnikiem działającym na zlecenie głównego wykonawcy. Powyższe założenia prowadzą do następujących uogólnień: nie są usługami świadczonymi przez podwykonawców usługi budowlane świadczone bezpośrednio na rzecz inwestorów, gdyż są one świadczone bezpośrednio na rzecz zleceniodawcy usług (a nie wykonawcy); podobnie jest z usługami budowlanymi świadczonymi na rzecz deweloperów budujących nieruchomości na sprzedaż, gdzie deweloper zleca wykonanie przedmiotowych usług np. generalnemu wykonawcy (który nie jest podwykonawcą, lecz wykonawcą). Natomiast każde dalsze podzlecenie usługi przez generalnego wykonawcę kolejnym usługodawcom jest już podzleceniem i usługi te będą już rozliczone zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia.

  2018
  21
  gru

  Istota:

  Naprawy gwarancyjne wykonywane w ramach odwrotnego obciążenia oraz prawo do odliczenia.

  Fragment:

  Potwierdzają to zapisy umów na usługi budowlane, zgodnie z którymi Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność przed Zamawiającym (Inwestorem) z tytułu wykonanych usług budowlanych. Generalny Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji i rękojmi na prace budowlane stanowiące przedmiot umowy. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w przedmiocie umowy w okresie gwarancji i rękojmi, Inwestor ma prawo żądać od Spółki usunięcia wad i usterek poprzez ich naprawę w terminie wskazanym w umowie o usługi budowlane. Konsekwencją udzielenia Inwestorowi gwarancji i rękojmi przez Generalnego Wykonawcę, w ramach umowy o usługi budowlane, jest zobowiązanie do niezwłocznego i na własny koszt usunięcia wad i usterek przez Spółkę. W takiej sytuacji Spółka nie pobiera wynagrodzenia od Inwestora, ponieważ wynagrodzenie to zostało już wcześniej uwzględnione w cenie realizowanego kontraktu. Spółka dokonując kalkulacji wysokości wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy na usługi budowlane uwzględnia potencjalne ryzyko dokonania napraw wad i usterek w ramach gwarancji i rękojmi. W związku z tym, należność za przyszłe świadczenia gwarancyjne i rękojmię jest wkalkulowana w cenę świadczonej przez Spółkę na rzecz Inwestora usługi objętej gwarancją i rękojmią.

  2018
  15
  gru

  Istota:

  Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych przez Wnioskodawcę od podwykonawców usług.

  Fragment:

  Należy również wskazać, że mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie tylko wtedy, gdy na każdym etapie, tj. pomiędzy inwestorem, generalnym wykonawcą i podwykonawcą jest świadczona usługa budowlana wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy. Zatem w przypadku nabycia przez generalnego wykonawcę usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy od innych podmiotów (podwykonawców), które posłużą ostatecznie do wykonania usługi innej niż usługa budowlana – mechanizm odwrotnego obciążenia nie znajdzie zastosowania. Zatem, nie mamy do czynienia z podwykonawstwem usług budowlanych i nie powoduje to, że generalny wykonawca staje się podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia zakupu usług w ramach tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia. Usługi pomiędzy tymi podmiotami będą podlegały opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Przekładając powyższe na przedmiotową sprawę, należy wskazać, że Wnioskodawca jako Generalny wykonawca nabywa od podwykonawców usługi budowlane wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jednakże nie świadczy na rzecz Inwestora usług budowlanych, o których mowa w załączniku nr 14 do ustawy. Z opisu sprawy bowiem jednoznacznie wynika, że świadczy on usługi całorocznego utrzymania dróg. Wobec powyższego podmioty, od których Wnioskodawca nabywa usługi budowlane mieszczące się w załączniku nr 14 do ustawy, nie będą występowały w przedmiotowej sprawie jako podwykonawcy, o których mowa w art. 17 ust. 1h ustawy.

  2018
  15
  gru

  Istota:

  W przypadku 1 (wykończenia lokalu zgodnie z podstawowym standardem) jak i w przypadku 2 (wykończenia lokalu zgodnie z wyższym standardem) Wnioskodawca zobowiązany jest do rozliczenia podatku z tytułu nabycia od firm zewnętrznych robót budowlanych, natomiast firmy zewnętrzne nie powinny wykazywać kwoty podatku na fakturach dokumentujących wykonacie tych robót budowlanych (stanowiących usługę wymienioną w poz. 2-48 załączniku nr 14). Jeśli firmy budowlane (podwykonawcy) wystawiły faktury dokumentujące roboty budowlane i wykazały w nich podatek, to Wnioskodawcy, z uwagi na wyłączenie zawarte w przepisie art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tych faktur, w zakresie w jakim odnosi się on do tych robót budowlanych.

  Fragment:

  W konsekwencji, Spółka nie jest zobowiązana do rozliczenia podatku VAT z tytułu nabycia usług budowlanych od dostawców tych usług. Można również rozważyć, czy w analizowanym przypadku dochodzi w ogóle do łańcucha dostaw usług budowlanych, który mógłby wytworzyć relację podwykonawca - wykonawca - inwestor dla usług budowanych. W ocenie Spółki, jeżeli podatnik nabywa usługę budowlaną w celu świadczenia usługi o innym charakterze, to nie dochodzi do takiego łańcucha dostaw usług budowlanych. Tym samym, mimo że podatnik w niektórych przypadkach obciąża kosztami usług budowlanych inne podmioty, nie oznacza to automatycznie, że nabywa on usługi budowlane od podwykonawców i ma obowiązek rozliczyć VAT należny i naliczony na zasadach odwrotnego obciążenia zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT. Taka sytuacja ma miejsce w analizowanym przypadku. Spółkę i najemców łączy bowiem umowa najmu, a nie umowa o wykonanie prac budowlanych. W konsekwencji dodatkowe usługi świadczone przez Spółkę na rzecz najemców są usługami pomocniczymi w stosunku do usługi najmu. Podstawowym świadczenie jest odpłatne udostępnienie lokali, a więc wszelkie remonty, modernizacje najmowanych powierzchni są dokonywane w związku z istniejącą umową najmu - świadczeniem głównym.

  2018
  14
  gru

  Istota:

  Sposób opodatkowania usługi zapewnienia kierownika budowy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej usługę zapewnienia kierownika budowy.

  Fragment:

  W ocenie W. usługa budowlana oraz usługa zapewnienia kierownika budowy mogą w określonych okolicznościach faktycznych być traktowane jako jedna usługa kompleksowa dla celów opodatkowania VAT. Przykładowo, w sytuacji gdy jedyny wykonawca usług budowlanych jest jednocześnie odpowiedzialny za zapewnienie kierownika budowy, to z perspektywy inwestora, jako odbiorcy usługi budowlanej, fakt zapewnienia przez jej wykonawcę również kierownika budowy nie stanowi celu samego w sobie, a jest jedynie świadczeniem dodatkowym, które umożliwia inwestorowi lepsze skorzystanie z efektu usługi budowalnej. Jednakże w stanie faktycznym przedstawionym w niniejszym wniosku okoliczności faktyczne wykonania przez W. usługi zapewnienia kierownika budowy oraz usługi budowlanej przesądzają o konieczności uznania ich za usługi odrębne dla celów opodatkowania VAT. Zdaniem W. w przedstawionym stanie faktycznym usługa zapewnienia kierownika budowy nie może zostać uznana za usługę pomocniczą względem usługi budowlanej wykonanej przez W. na rzecz E. przede wszystkim dlatego, że nie była ona niezbędna dla wykonania robót budowlanych przez W. na rzecz E. O ile bowiem usługa ta była konieczna dla wykonania całego Projektu na rzecz Inwestora, to nie stanowiła świadczenia, bez którego W. nie mógłby wykonać robót budowlanych na rzecz E., których realizacja przypadała mu w ramach umowy konsorcjum.

  2018
  13
  gru

  Istota:

  1. Kiedy Spółka powinna wykazać przychód z tytułu otrzymania wynagrodzenia należnego Spółce za wykonane usługi budowlane w części odpowiadającej 80% wartości urządzeń i materiałów dostarczonych na plac budowy lub do magazynu i przeznaczonych do "wbudowania"?2. W którym okresie rozliczeniowym Spółka będzie uprawniona do wykazania kosztów podatkowych związanych z nabyciem urządzeń i materiałów o których mowa w Pytaniu 1?

  Fragment:

  (...) usługi budowlane). Przyjęty sposób rozliczenia w praktyce oznacza, że wartość urządzeń i maszyn jest uwzględniana w kalkulacji wynagrodzenia za usługi budowlane dwuetapowo: 80% tej wartości jest uwzględniane w dacie dostarczenia urządzeń/materiałów na plac budowy lub do magazynu; Pozostała część tej wartości jest uwzględniania w wynagrodzeniu za okres płatności, w którym dochodzi do faktycznego wykorzystania urządzeń/materiałów do wykonania usług budowlanych (tj. "wbudowaniu ich" w ramach wykonywanego Zamówienia). Umowa przewiduje również osobną procedurę uzyskiwania i rozliczania przez Spółkę zaliczek, które mogą być przyznane Spółce w związku z realizacją Zamówienia na jej pisemny wniosek o płatność zaliczkową skierowany do Zamawiającego. Spółka rozlicza przychody uzyskiwane w związku z wykonywaniem usług budowlanych w oparciu o uzyskaną dla Spółki indywidualną interpretację prawa podatkowego wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 września 2010 r. o sygn. IPPB5/423-418/10-2/PS (dalej jako "Interpretacja"). W świetle Interpretacji, przychód należny z tytułu wykonania usług budowlanych (a więc również z tytułu usług wykonywanych przez Spółkę w ramach Zamówienia) powstaje każdorazowo w dacie podpisania dokumentu potwierdzającego wykonanie określonego zakresu robót (dokument taki w przypadku Zamówienia jest określony jako przejściowe świadectwo płatności).

  2018
  12
  gru

  Istota:

  Zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do Indywidualnych Prac Wykończeniowych oraz Standardowych Prac Wykończeniowych będących usługami wymienionymi w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy

  Fragment:

  Powyższe oznacza, że Spółka w istocie wykonuje dwie odrębne czynności - usługę najmu oraz usługi budowlane (Indywidualne Prace wykończeniowe), których zakres ustalany jest z Najemcą lokalu. Należy również wskazać, że biorąc pod uwagę treść art. 8 ust. 2a Ustawy o VAT w przypadku gdy Spółka, działając we własnym imieniu, ale na rzecz Najemców bierze udział w świadczeniu usług (Indywidualnych Prac Wykończeniowych), przyjmuje się, że Spółka sama otrzymała i wyświadczyła te usługi. Jak wskazano w stanie faktycznym (przyszłym) Spółka nabywa usługi, o których mowa w poz. 2- 48 załącznika nr 14 Ustawy o VAT od Wnioskodawcy w celu wykonania Indywidulanych Prac Wykończeniowych w określonych Pomieszczeniach biurowych zgodnie z indywidualnymi potrzebami Najemcy, przy czym kosztami tych prac, Spółka obciąża wyłącznie Najemców, tj. Spółka refakturuje bezpośrednio poniesione koszty na Indywidualne Prace Wykończeniowe na Najemcę. Zatem należy uznać, że Spółka wykonuje usługi budowlane (Indywidualne Prace Wykończeniowe) na zlecenie Najemców. Co więcej, jak wskazano w opisie stanu faktycznego (przyszłego), zakres Indywidualnych Prac Wykończeniowych mających na celu dostosowanie Pomieszczeń biurowych do indywidulanych potrzeb Najemców, których koszty w całości obciążać mają Najemców, jest ustalany indywidualnie pomiędzy Spółką i Najemcami, a co za tym idzie, stają się elementem Umów Najmu (Umowy te określają, że Najemcy ponoszą koszty wykonania określonych Indywidualnych Prac wykończeniowych).

  2018
  1
  gru

  Istota:

  Uznanie Wnioskodawcy za podatnika zobowiązanego do rozliczenia podatku z tytułu nabycia usług zmierzających do usunięcia wad, usterek lub wymiany wadliwej części robót.

  Fragment:

  We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Spółka [dalej: Wnioskodawca, Spółka] jest podmiotem świadczącym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej usługi budowlane na rzecz Zamawiającego [dalej: Inwestor], występującym w charakterze Generalnego Wykonawcy [dalej: Generalny Wykonawca]. W umowach na usługi budowlane zawarte są zapisy, zgodnie z którymi Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność przed Inwestorem z tytułu wykonanych usług budowlanych. Generalny Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji i rękojmi na prace budowlane stanowiące przedmiot umowy, na okres wskazany w umowie. Gwarancja i rękojmia działa zazwyczaj począwszy od dnia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego lub potwierdzenia przez Inwestora usunięcia wad wskazanych w protokole odbioru końcowego robót objętych umową na roboty budowlane. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji i rękojmi, Inwestor ma prawo żądać od Spółki usunięcia wad poprzez ich naprawę lub gdy naprawa będzie niemożliwa lub okaże się nieskuteczna poprzez wymianę wadliwej części robót, w terminie wskazanym w umowie o usługi budowlane. Konsekwencją udzielenia Inwestorowi gwarancji i rękojmi przez Spółkę, w ramach umowy o usługi budowlane, jest zobowiązanie do niezwłocznego i na własny koszt usunięcia wad lub wymiany wadliwych elementów przedmiotu umowy na nowe przez Spółkę.

  2018
  24
  lis

  Istota:

  Opodatkowanie nabywanych usług budowlanych z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz prawa do odliczenia podatku w związku z realizowaną inwestycją.

  Fragment:

  Otrzymana kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu usług budowlanych mieszczących się w załączniku nr 14 poz. 4 do ustawy. Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy, należy stwierdzić, że Gmina będzie działała w charakterze głównego wykonawcy, gdyż wykona ona (dokona refaktury) na rzecz Inwestora inwestycji niedrogowej usługi budowlane z załącznika nr 14 ustawy, które nabędzie od wyłonionego w przetargu generalnego wykonawcy inwestycji miejskiej. W transakcji tej generalny wykonawca inwestycji miejskiej świadczący usługi budowlane mieszczące się w załączniku nr 14 poz. 4 ustawy będzie występował jako podwykonawca przedmiotowych usług, w rozumieniu art. 17 ust. 1h ustawy, Gmina jako główny wykonawca, a Inwestor inwestycji niedrogowej jako inwestor. Zatem, Gmina jako główny wykonawca nabywając od generalnego wykonawcy inwestycji miejskiej, działającego w tym przypadku w charakterze podwykonawcy, usługi budowlane mieszczące się w poz. 4 załącznika nr 14 do ustawy, zobowiązana będzie do ich opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 17 ust. 1h ustawy. W konsekwencji, do nabycia przez Gminę tej części usług budowlanych od generalnego wykonawcy inwestycji miejskiej, które będą mieściły się w załączniku nr 14 (poz. 4) do ustawy i na wykonanie których Gmina otrzyma wcześniej środki pieniężne od Inwestora inwestycji niedrogowej pokrywającej się w części z zakresem rzeczowym inwestycji realizowanej przez Gminę, będzie miał zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia.

  2018
  23
  lis

  Istota:

  Czy nabywane przez Spółkę usługi budowlane od Wykonawcy usług (wymienione w załączniku nr 14 ustawy o VAT) wiążą się z obowiązkiem rozliczenia przez Wnioskodawcę podatku należnego od takiej transakcji w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia.

  Fragment:

  W art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku VAT został wprowadzony mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego świadczona jest usługa budowlana lub budowlano-montażowa, wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy w poz. 2-48, jeżeli usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, a usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny podatnik. Przy czym, zgodnie z art. 17 ust. 1h ustawy, mechanizm ten ma zastosowanie, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. Umowa o wykonanie usługi budowlanej zawarta jest pomiędzy Spółką która zleca wykonanie określonych prac budowlanych, przystosowujących wynajęte pomieszczenia dla celów prowadzenia działalności a Wykonawcą usługi. Zatem Spółka pełni rolę podmiotu zamawiającego usługę - inwestora, a nie generalnego wykonawcy usługi budowlanej. Wykonujący usługę budowlaną na rzecz Spółki nie działa w charakterze podwykonawcy, lecz wykonawcy. Tym samym nie ma podstaw do zastosowania szczególnych reguł rozliczenia VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia. Późniejsze rozliczenia najemcy z właścicielem nieruchomości wynikające z zawartej umowy najmu, nie mają znaczenia dla oceny statusu podmiotów biorących udział w przedmiotowym przedsięwzięciu budowlanym, ponieważ stanowią one odsprzedaż części nakładów inwestycyjnych.