Usługi budowlane | Interpretacje podatkowe

Usługi budowlane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi budowlane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Kiedy usługę budowlano-montażową uważa się za wykonaną pod względem podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
(...) usługę budowlano-montażową uważa się za wykonaną pod względem podatku dochodowego od osób prawnych. Odpowiedź: Wnioskodawca-Spółka chce upewnić się czy we właściwym momencie (dniu) wykazuje przychód z usługi budowlanej. Fakt rozstrzygnięcia przez Organ kwestii kiedy usługę budowlano-montażową uważa się za wykonaną pod względem podatku dochodowego od osób prawnych w zależności od odpowiedzi Organu spółka potraktuje jako potwierdzenie poprawności swojego postępowania co do przyjmowanej daty wykazywanego przychodu lub będzie to dla Spółki wskazówka czym powinna się Spółka kierować przy ustalaniu daty przychodu. wyjaśnienie czy Wnioskodawca i Zleceniodawca ustalili – na podstawie zawartej umowy (na wystawionej fakturze) – że usługa budowlano-montażowa rozliczana jest w okresach rozliczeniowych; w przypadku odpowiedzi twierdzącej należy wskazać jakie okresy zostały ustalone przez strony? Odpowiedź: Tak, usługa budowlana jest rozliczana w okresach rozliczeniowych. Przewidziano w tym celu „ Protokoły stanu zaawansowania prac ”. W umowie zapisano: „ O ile nie uzgodniono inaczej, na koniec miesiąca kalendarzowego Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy zestawienie w pełni wykonanych Prac.
2017
18
lut

Istota:
Czy w aktualnym stanie prawnym obniżona stawka VAT 8% ma zastosowanie do wykonywania w budynkach i lokalach mieszkalnych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym sklasyfikowanym PKOB 111 i 112 usług szklarskich?
Fragment:
Zdaniem Spółki usługi budowlane, polegające na montażu luster, półek szklanych, zabudowy szklanej - elementów ze szkła kolorowego zwane też okładziną ścienną, wykonywane w obiektach budowlanych, objętych społecznym programem mieszkaniowym, należy zakwalifikować jako modernizację, gdyż wykonanie takich prac przyczynia się do trwałego ulepszenia oraz podniesienia wartości użytkowej lokali i budynków mieszkalnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za: prawidłowe - w części dotyczącej zastosowania stawki 8% dla usług montażu nieobramowanych drzwi szklanych, nieobramowanych szyb i drzwi szklanych do kabin prysznicowych, szyb w elementach konstrukcyjnych, balustrad, wymiany szyb zespolonych w oknach i drzwiach, wykonywanych w budynkach i lokalach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, nieprawidłowe - w części dotyczącej zastosowania stawki 8% dla usług montażu luster, półek szklanych, zabudowy szklanej – elementów ze szkła kolorowego, wykonywanych w budynkach i lokalach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
2017
9
lut

Istota:
W zakresie braku prawa do zastosowania stawki podatku 0% do świadczenia usług budowlanych na rzecz generalnego wykonawcy instalacji kompleksu systemu obrony rakietowej.
Fragment:
Jest przekonana, że jeżeli świadczone przez Firmę E.-D. usługi budowlane są przeznaczone na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, to zgodnie z Umową, art. 33 ust. 6, podwykonawstwo na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych korzysta z takich samych uprawnień co uprawnienia wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych wynikające z Umowy. W związku z tym Firma E.-D. powinna opodatkować swoją sprzedaż stawką VAT 0% zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Finansów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Firma E.-D. świadcząc usługi budowlane na rzecz generalnego wykonawcy, Spółki Z., będącej zleceniobiorcą US ARMY na realizację projektu budowy instalacji kompleksu systemu ..., może zastosować stawkę podatku w wysokości 0% na podstawie otrzymanego od Spółki Z. zamówienia i jej kopii Świadectwa zwolnienia z VAT oraz na podstawie art. 33 ust. 6 Umowy cyt.: „ Uprawnienia wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych i pracowników wykonawcy kontraktowego Stanów Zjednoczonych, wynikające z niniejszej Umowy, nie mają zastosowania do umów innych niż umowy dotyczące towarów dostarczonych i usług świadczonych na podstawie umów lub umów o podwykonawstwo zawartych z siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych lub na ich rzecz ”? Zdaniem Wnioskodawcy, świadczy usługi na rzecz generalnego wykonawcy, czyli Spółki Z. a nie dla wyłącznego użytku służbowego sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych.
2017
2
lut

Istota:
Zastosowania 8% stawki podatku VAT dla robót budowlanych wykonywanych w bryle budynku w związku z budową budynku o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym.
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy w świetle powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że przedmiotem umowy są usługi budowlane w zakresie budowy budynku handlowo-mieszkalno-usługowego sklasyfikowanego według PKOB w dziale 11 w grupie 112, a zatem budynku stanowiącego obiekt budownictwa mieszkaniowego, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy. Ponadto – jak wskazał Wnioskodawca – przedmiotem zawartej umowy jest kompleksowa budowa budynku jako całości, a nie wykonanie odrębnych robót dotyczących poszczególnych lokali czy części budynku. Roboty objęte zakresem pytania obejmują wyłącznie prace w zakresie bryły budynku. Ponad połowa z planowanych lokali przeznaczona będzie tylko i wyłącznie pod lokale mieszkalne. W konsekwencji powyższego dla przedmiotowych robót budowlanych zastosowanie znajdzie obniżona tj. 8% stawka podatku VAT. Reasumując, dla robót budowalnych wykonywanych przez Wnioskodawcę w bryle budynku w związku z budową budynku o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym, sklasyfikowanego w PKOB w grupowaniu 1122, zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
21
lip

Istota:
Dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT dla kompleksowej usługi budowlanej, polegającej na dostawie masy betonowej
Fragment:
W przypadku świadczonych usług opisanych we wniosku mamy do czynienia z jedną kompleksową usługą, która obejmie świadczenie podstawowe, usługę budowlaną związaną z wyprodukowaniem betonu, dostarczeniem go na wskazane miejsce oraz usługą wylania i wypompowania (opis pkt 5 ). W zaistniałej sytuacji przedmiotem opodatkowania będzie skategoryzowana usługa, nie zaś zbiór wyodrębnionych w jej ramach usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy opisana we wniosku kompleksowa usługa budowlana, na której cenę składa się dostawa masy betonowej wraz z usługą transportu oraz wylaniem we wskazane przez klienta miejsca tj. elementy konstrukcyjne powstającego budynku (objętego społecznym programem mieszkaniowym) opodatkowana będzie preferencyjną stawką podatku 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 41 ust. 12 oraz art. 146a pkt 2 ustawy o VAT... Stanowisko Wnioskodawcy. Uważam, że opisana powyżej usługa budowlana w przypadku gdy będzie wykonana w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym, podlegać będzie opodatkowaniu preferencyjną stawką VAT 8% Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w rozumieniu art. 7 ww. ustawy.
2016
24
maj

Istota:
Czy w opisanej sytuacji, sprzedaż usługi zawierającej sprzedaż materiałów wraz z montażem, dotyczącej obiektu zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, będzie opodatkowana stawką, o której mowa w art. 41 ust 2 ustawy o podatku od towarów i usługi, czyli 8%?
Fragment:
(...) usług budowlanych i usługi te wykonywane będą w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, to do czynności tych należy zastosować preferencyjną stawkę podatku 8% na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 41 ust. 12c ustawy o podatku od towarów i usług. Bez wpływu na powyższe rozstrzygnięcie pozostaje okoliczność, że Wnioskodawca będzie nawiązywać współpracę z podwykonawcami dla świadczenia przedmiotowych usług. Końcowo podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
29
kwi

Istota:
Stawki podatku dla wykonywanych usług.
Fragment:
Przenosząc powołane przepisy prawa na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że o ile planowane przez Wnioskodawcę czynności polegające na dostawie i montażu: drzwi, okien, zewnętrznych rolet i żaluzji okiennych, bram garażowych, dachów, stropów, paneli podłogowych będą świadczone na podstawie umowy regulującej kompleksowe świadczenie usług budowlanych i usługi te wykonywane będą w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, to do czynności tych należy zastosować preferencyjną stawkę podatku 8% na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 41 ust. 12c ustawy o podatku od towarów i usług. Końcowo podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Interpretacja dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
28
kwi

Istota:
Momentem wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych jest ich faktyczne wykonanie w przypadku usług przekazywanych w całości lub w części (jeżeli usługa jest przyjmowana częściowo), tj. dzień, w którym – w związku z wykonaniem określonej umową usługi lub jej części doszło do faktycznego zakończenia prac lub ich części – wykonawca zgłasza je do odbioru (w opinii wykonawcy usługi lub ich części są gotowe doich przyjęcia przez nabywcę usługi).
W przypadku usługi budowlanej lub budowlano-montażowej o charakterze ciągłym (tj. usługi, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń), usługę uznaje sięza wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się płatności lub rozliczenia. W przypadku usługi świadczonej w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danymroku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.
Fragment:
Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych świadczonych na rzecz podatników podatku od towarów i usług Jeżeli nabywcą usług budowlanych lub budowlano-montażowych jest podatnik podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury z tytułu świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych (art. 19a ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT). W takim przypadku fakturę wystawia się nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usługi (art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT), lecz nie wcześniej niż 30. dnia przed tym dniem (art. 106i ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT). W przypadku usług o charakterze ciągłym faktura może być wystawiona wcześniej niż 30. dnia od dnia wykonania usługi, jeżeli zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy (art. 106i ust. 8 ustawy o VAT). Obowiązek wystawienia faktury wystąpi również w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę. Termin na wystawienie faktury dokumentującej wykonanie usługi lub usługi budowlano-montażowej (lub jej części – w przypadku usług przyjmowanych częściowo) wynikający z art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT: w przypadku usług (...)
2016
14
kwi

Istota:
Sposób opodatkowania i dokumentowania usług budowlanych.
Fragment:
Podstawą opodatkowania wykonanych robót budowlanych było 50% wydatków netto związanych z poniesionymi nakładami, tj. wartości zakupionych materiałów budowlanych, usług budowlanych oraz wszystkich innych związanych z realizacją tych robót + 5 % dodanej wartości netto tytułem umówionego z bratem wynagrodzenia (prowizji) za załatwianie spraw związanych z organizacją wykonywanych usług budowlanych, które dotyczyły także jego części budynku. Na tle tak przedstawionego opisu sprawy powziął Pan wątpliwość co do prawidłowości sposobu dokumentowania świadczeń dokonywanych na rzecz brata. Ustosunkowując się do powyższego należy wskazać, że dokonywane przez Pana opisane świadczenia na rzecz brata wypełniają definicję usług, o których mowa w powołanym na wstępie art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Przedstawione okoliczności sprawy wskazują, że na rzecz brata wykonywał Pan w istocie usługi budowlane. Wobec tego, skoro – jak wskazano – Pana brat jest współwłaścicielem w udziale wynoszącym 1 / 2 części nieruchomości, to za słuszne należy uznać dokumentowanie na jego rzecz wykonanych przez Pana usług budowlanych w części, która odpowiada udziałowi Pana brata we współwłasności nieruchomości, tj. 50%. Niemniej jednak – nie oceniając prawidłowości rozpoznania momentu powstania obowiązku podatkowego, która to kwestia nie była przedmiotem zapytania – należy podkreślić, że sposób dokumentowania przez Pana fakturami ww. usług jest prawidłowy, o ile zostały one wystawione przy uwzględnieniu obowiązujących terminów i z zachowaniem zasad regulujących powstanie obowiązku podatkowego, określonych w powołanych przepisach.
2016
22
mar

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót dotyczących budowy kompleksu mieszkalno-użytkowego z garażami podziemnymi i miejscami parkingowymi naziemnymi.
Fragment:
W sytuacji, w której usługa ma charakter złożony, tj. gdy składa się z zespołu Świadczeń, tak jak ma to miejsce w przypadku usług budowlanych, może być ona dla celów VAT klasyfikowana jako: jedna kompleksowa usługa, usługa główna wraz z usługami pomocniczymi (klasyfikowanymi dla celów VAT jak usługa główna), szereg równorzędnych odrębnych usług (klasyfikowanych dla celów VAT odrębnie). Ustalenie czy mamy do czynienia z usługą kompleksową, wymaga przede wszystkim określenia charakteru oraz celu ekonomicznego danej transakcji - wg Wnioskodawcy cel ten należy analizować z perspektywy nabywcy usługi. W opisanej sytuacji celem ekonomicznym inwestora jest nabycie jednej kompleksowej usługi polegającej na wybudowaniu całości dwóch budynków. Zatem świadczenia wchodzące w skład tej usługi są ze sobą tak ściśle i nierozerwalnie związane, że tworzą jedno świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie dla celów VAT miałoby sztuczny charakter. W analizowanym przypadku przedmiotem usługi świadczonej przez Wnioskodawcę na rzecz inwestora jest budowa części podziemnej budynku, która będzie stanowiła całość docelowej inwestycji. Wnioskodawca uważa, że wykonywane usługi budowlano-montażowe polegające na budowie części budynku jako całości (kompleksowe wybudowanie podziemnej części budynku mieszkalnego sklasyfikowanego w dziale PKOB 11 wraz z garażem podziemnym, lokalami użytkowymi i komórkami lokatorskimi) w całości powinny być rozliczone według obniżonej stawki VAT 8%, ponieważ dwa budynki wraz z garażem mają jedną księgę wieczystą.
2016
16
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.