Usługi budowlane | Interpretacje podatkowe

Usługi budowlane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi budowlane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania świadczonych usług
Fragment:
Z przedmiotowego wniosku wynika, że nabywca spośród wszystkich usług wymienionych w umowie ramowej na podstawie złożonego konkretnego zlecenia może nabyć wybrane przez siebie świadczenia, w tym pozyskanie lokalizacji i legalizację oraz usługi budowlane. Przy tym jak wskazała Spółka nabywca decyzję o nabyciu usług budowlanych podejmuje dopiero po zakończeniu etapu pozyskania lokalizacji i legalizacji. Jednocześnie, usługi budowlane mogą być realizowane przez Spółę, mogą być realizowane przez inny podmiot, lub też mogą nie być realizowane w ogóle. Niniejsze potwierdza, że usługi pozyskania lokalizacji i legalizacja mogą być świadczone odrębnie (samodzielnie) od pozostałych usług, w tym usług budowlanych. Bez znaczenia pozostaje, że usługi pozyskanie lokalizacji i legalizacja oraz usługi budowlane wynikają z jednej umowy ramowej W analizowanej sprawie, nie można mówić o jednej kompleksowej usłudze. W konsekwencji, w analizowanym przypadku usługi budowlane oraz usługi pozyskanie lokalizacji i legalizacja, należy zakwalifikować jako dwa odrębne, niezależne świadczenia, które powinny być odrębnie opodatkowane VAT według właściwych dla nich zasad. Natomiast, dana usługa podlega rozliczeniu zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy gdy jest usługą wymienioną w załączniku nr 14 do ustawy oraz jest świadczona przez podwykonawcę w rozumieniu art. 17 ust. 1h ustawy.
2017
19
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie rozliczenia podatku z tytułu świadczonych usług z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia.
Fragment:
Załącznik nr 14 do ustawy obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r. zawiera (w poz. 2-48) zamkniętą listę usług budowlanych identyfikowanych przy pomocy Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) podlegających mechanizmowi odwrotnego obciążenia w przypadku świadczenia tych usług przez podwykonawców. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy prawa, należy wskazać, że art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego świadczona jest usługa budowlana wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, natomiast usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Przy czym, w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia „ podwykonawcy ”, zatem dla prawidłowego rozumienia tego terminu wystarczające będzie posłużenie się powszechnym jego znaczeniem wynikającym z wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w internetowym wydaniu Słownika języka polskiego, „ podwykonawca – to firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy ” ( http://sjp.pwn.pl/sjp/podwykonawca;2503008 ).
2017
16
wrz

Istota:
Obowiązek objęcia mechanizmem odwrotnego obciążenia nabytych przez Gminę usług montażu instalacji sklasyfikowanych w PKWiU 43.21.10.2 i 43.22.12.0 oraz braku obowiązku objęcia mechanizmem odwrotnego obciążenia nabytych usług montażu instalacji sklasyfikowanych w PKWiU 33.20.50.0.
Fragment:
Mając na uwadze wskazany przez Wnioskodawcę opis sprawy, należy przyjąć, iż Gmina wykonując usługę budowlaną na rzecz mieszkańców działa w charakterze głównego wykonawcy. Efektem prac, jakich oczekuje mieszkaniec w ramach zawartej z Gminą umowy, jest wykonanie instalacji na nieruchomości będącej jego własnością. Z tego względu mieszkaniec, a nie Gmina, jest podmiotem zlecającym i oczekującym wykonania na własnej nieruchomości przedmiotowych usług budowlanych (tj. inwestorem). W tym przypadku fakt przeniesienia przez Gminę prawa do własności instalacji po okresie trwałości projektu nie wpływa na określenie jej pozycji jako inwestora. Przedmiotem czynności wykonywanych przez Gminę nie będzie bowiem samo przekazanie prawa własności instalacji lecz świadczenie usługi budowlanej polegającej na jej wykonaniu. Zatem, Gmina jako główny wykonawca, nabywając usługi budowlane, wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, polegające na: montażu urządzeń wchodzących w skład instalacji solarnych do podgrzewania wody użytkowej na cele bytowe w budynkach mieszkalnych, wraz z napełnieniem instalacji solarnej (glikolowej) oraz włączeniem jej do instalacji wodnej budynku, oraz montażu kotłów centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych z (...)
2017
16
wrz

Istota:
Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia
Fragment:
Biorąc pod uwagę powyższe przepisy prawa należy wskazać, że art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego świadczona jest usługa budowlana, wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy w poz. 2-48, jeżeli usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, natomiast usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Przy czym, zgodnie z art. 17 ust. 1h ustawy, mechanizm ten ma zastosowanie, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. Jednocześnie zauważyć należy, że przy każdej z usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, podano również symbol klasyfikacji statystycznej PKWiU, co wskazuje, że tylko konkretne usługi sklasyfikowane pod danym symbolem, wymagają rozliczania podatku na zasadzie odwróconego obciążenia. W świetle powyższego nabywca usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, świadczonych przez podwykonawcę, staje się odpowiedzialny za rozliczenia podatku VAT od tych usług. Zatem transakcje, których przedmiotem jest świadczenie wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy usług budowlanych, realizowane przez wykonawcę (generalnego wykonawcę) bezpośrednio na rzecz inwestora (np. dewelopera budowlanego), podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych, tj. podatek VAT rozliczany jest przez wykonawcę (generalnego wykonawcę) a inwestor otrzymuje fakturę na kwotę należności za wykonane usługi, zawierającą podatek VAT.
2017
12
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach zawartej umowy oraz dokumentowania czynności będących przedmiotem wniosku.
Fragment:
Biorąc pod uwagę powyższe przepisy prawa, należy wskazać, że art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego świadczona jest usługa budowlana, wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy w poz. 2-48, jeżeli usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, natomiast usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Przy czym – zgodnie z art. 17 ust. 1h ustawy – mechanizm ten ma zastosowanie, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. Jednocześnie zauważyć należy, że przy każdej z usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, podano również symbol klasyfikacji statystycznej PKWiU, co wskazuje, że tylko konkretne usługi sklasyfikowane pod danym symbolem, wymagają rozliczania podatku na zasadzie odwróconego obciążenia. W świetle powyższego nabywca usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, świadczonych przez podwykonawcę, staje się odpowiedzialny za rozliczenia podatku VAT od tych usług. Natomiast transakcje, których przedmiotem jest świadczenie wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy usług budowlanych, realizowane przez wykonawcę (generalnego wykonawcę) na rzecz inwestora (np. dewelopera budowlanego), podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych, tj. podatek VAT rozliczany jest przez wykonawcę (generalnego wykonawcę), zaś inwestor otrzymuje fakturę na kwotę należności za wykonane usługi zawierającą podatek VAT.
2017
10
wrz

Istota:
W zakresie zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w takim stanie faktycznym/ zdarzeniu przyszłym, nie będziemy mieć do czynienia z sytuacją, że usługi budowlane wykonane przez Generalnego Wykonawcę na rzecz Spółki będą odprzedawane (re-fakturowane) na najemcę. Najemca wyraża bowiem zgodę, że czynsz najmu należny Spółce za miesiąc następujący po miesiącu otrzymania od Generalnego Wykonawcy rozliczenia kosztów usług budowlanych będzie powiększony o kwotę kosztów usług budowlanych poniesionych przez Spółkę powyżej limitu określonego w umowie najmu (tj. najemca zapłaci Spółce czynsz najmu podwyższony o kwotę ww. różnicy). Spółka nie będzie zatem obciążać najemcy żadnymi kosztami usług budowlanych. A skoro tak, to Spółka nie będzie mogła być uznana za podmiot świadczący usługi budowlane na rzecz najemcy i konsekwentnie Generalny Wykonawca nie będzie mógł być uznany za podwykonawcę. Zgodnie bowiem z definicją „ podwykonawcy ” (usług budowlanych) zawartą w Internetowym wydaniu Słownika języka polskiego, podwykonawca to firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy (usług budowlanych). A skoro w opisanym stanie faktycznym/ zdarzeniu przyszłym Spółki nie można uznać za wykonawcę, tj. podmiot świadczący usługi budowlane na rzecz najemcy, to tym samym Generalnego Wykonawcy nie można uznać za podwykonawcę w rozumieniu art. 17 ust. 1h Ustawy o VAT.
2017
7
wrz

Istota:
W zakresie opodatkowania nabywanych usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy w ramach opisanego Wariantu 1
Fragment:
Oznacza to, że na gruncie Ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r. rozliczenie świadczenia usług budowlanych w ramach odwrotnego obciążenia zajdzie jedynie w sytuacji, w której występują minimum trzy podmioty: podwykonawca realizujący faktycznie usługi budowlane, główny wykonawca, który podzlecił częściowo lub całkowicie wykonanie usług budowlanych podwykonawcy oraz inwestor, który zlecił wykonanie części lub całości usług budowlanych głównemu wykonawcy. W świetle dyspozycji art. 17 ust. lh Ustawy o VAT, odwrotne obciążenie dotyczyć będzie w takim układzie jedynie rozliczeń pomiędzy podwykonawcą, a głównym wykonawcą. Główny wykonawca, jako podmiot świadczący swą usługę budowlaną na rzecz ostatecznego odbiorcy usług budowlanych, tj. inwestora, powinien natomiast na swojej fakturze wykazać kwotę VAT należnego według zasad ogólnych. Jak wskazano, w Wariancie 1 Wnioskodawca na podstawie umowy najmu (lub ewentualnych odrębnych uzgodnień) zobowiązuje się do zrealizowania prac budowlanych, drobnych remontów, napraw i konserwacji w zakresie powierzchni wynajętej przez indywidualnego najemcę, a najemca zobowiązuje się bezpośrednio pokryć te koszty. W tym miejscu na zauważenie zasługuje fakt, że Wnioskodawca poprzez refakturowanie poniesionych kosztów na najemców wpisuje się bezpośrednio w scenariusz opublikowany w przykładzie nr 4 z Objaśnień Podatkowych z dnia 17 marca 2017 r. pt. „ Stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych ” (dalej: „ Objaśnienia ”).
2017
7
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych wykonanych przez podmiot zewnętrzny i podwykonawcę pierwotnego oraz braku obowiązku wystawienia faktury przez Spółkę na rzecz podwykonawcy pierwotnego z tytułu obciążenia jego kosztami usunięcia wad i usterek przez podwykonawcę zastępczego.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2017 r. (data wpływu 4 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług – jest: nieprawidłowe – w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych wykonanych przez podmiot zewnętrzny (pytanie oznaczone we wniosku nr 1), prawidłowe – w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych wykonanych przez podmiot zewnętrzny (pytanie oznaczone we wniosku nr 2), prawidłowe – w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych wykonanych przez podwykonawcę pierwotnego (pytania oznaczone we wniosku nr 3 i nr 4), prawidłowe – w zakresie braku obowiązku wystawienia faktury przez Spółkę na rzecz podwykonawcy pierwotnego z tytułu obciążenia jego kosztami usunięcia wad i usterek przez podwykonawcę zastępczego (pytanie oznaczone we wniosku nr 5). UZASADNIENIE W dniu 4 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych wykonanych przez podmiot zewnętrzny i podwykonawcę pierwotnego oraz braku obowiązku wystawienia faktury przez Spółkę na rzecz podwykonawcy pierwotnego z tytułu obciążenia jego kosztami usunięcia wad i usterek przez podwykonawcę zastępczego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.
2017
2
wrz

Istota:
Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla świadczonych usług budowlanych w fazie gwarancyjnej.
Fragment:
Spółka świadczy usługi budowlane sama lub w konsorcjum z innymi podmiotami. W umowach na usługi budowlane zawarte są zapisy, zgodnie z którymi Spółka ponosi odpowiedzialność przed drugą Stroną umowy/Inwestorem z tytułu wykonanych usług budowlanych. Spółka udziela Zleceniodawcy gwarancji i rękojmi na prace budowlane stanowiące przedmiot umowy, na okres wskazany w umowie. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji i rękojmi, Zleceniodawca ma prawo żądać od Spółki usunięcia wad poprzez ich naprawę lub gdy naprawa będzie niemożliwa lub okaże się nieskuteczna poprzez wymianę wadliwej części robót, w terminie wskazanym w umowie o usługi budowlane. Konsekwencją udzielenia Zleceniodawcy gwarancji i rękojmi przez Spółkę, w ramach umowy o usługi budowlane, jest zobowiązanie do niezwłocznego i na własny koszt usunięcia wad lub wymiany wadliwych elementów przedmiotu umowy na nowe. Spółka nie może uzależnić wykonania przyjętego na siebie zobowiązania gwarancyjnego od jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego ze strony Zleceniodawcy. Spółka dokonując kalkulacji wysokości wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy na usługi budowlane uwzględnia potencjalne ryzyko dokonania napraw lub wymian w ramach gwarancji i rękojmi.
2017
2
wrz

Istota:
Brak zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia
Fragment:
W konsekwencji należy stwierdzić, że powyższe uregulowania prawne dowodzą, że aby zaistniał mechanizm odwrotnego obciążenia dla transakcji w zakresie usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, to ich przedmiotem muszą być wyłącznie usługi budowlane, które są wykonywane w następującej relacji: podwykonawca – główny wykonawca. W związku z powyżej przedstawionym schematem podmiotów występujących przy świadczeniu usługi budowlanej, należy wskazać, że podwykonawca to dalszy wykonawca prac (częściowych lub całościowych) w ramach zleconej przez inwestora na rzecz głównego wykonawcy inwestycji. A zatem podwykonawca jest podatnikiem działającym na zlecenie głównego wykonawcy. Podsumowując przywołane wyżej regulacje należy stwierdzić, że mechanizm odwróconego obciążenia ma zastosowanie przy rozliczaniu podatku z tytułu świadczenia usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy (poz. 2-48), objętych wskazaniami w tym załączniku symbolami PKWiU, przez podwykonawcę. Podwykonawcą będzie każdy podmiot będący usługodawcą, który nie jest generalnym wykonawcą w ramach danej inwestycji budowlanej, przyjmującym zlecenie wykonania tej inwestycji bezpośrednio od inwestora. Trzeba przy tym zaznaczyć, że fakt zgłoszenia, lub nie, głównemu inwestorowi powierzenia prac podwykonawcy, pozostaje bez wpływu na posiadanie statusu podwykonawcy w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
2017
29
sie

Istota:
Zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do świadczeń opisanych w zdarzeniu III polegających na dostawie konstrukcji stalowej bez montażu dla generalnego wykonawcy.
Fragment:
W konsekwencji należy stwierdzić, że powyższe uregulowania prawne dowodzą, że aby zaistniał mechanizm odwrotnego obciążenia dla transakcji w zakresie usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, to ich przedmiotem muszą być wyłącznie usługi budowlane, które są wykonywane w następującej relacji: podwykonawca – główny wykonawca. W związku z powyżej przedstawionym schematem podmiotów występujących przy świadczeniu usługi budowlanej, należy wskazać, że podwykonawca to dalszy wykonawca prac (częściowych lub całościowych) w ramach zleconej przez inwestora na rzecz głównego wykonawcy inwestycji. A zatem podwykonawca jest podatnikiem działającym na zlecenie głównego wykonawcy. Powyższe założenia prowadzą do następujących uogólnień: nie są usługami świadczonymi przez podwykonawców usługi budowlane świadczone bezpośrednio na rzecz inwestorów, gdyż są one świadczone bezpośrednio na rzecz zleceniodawcy usług (a nie wykonawcy); podobnie jest z usługami budowlanymi świadczonymi na rzecz deweloperów budujących nieruchomości na sprzedaż, gdzie deweloper zleca wykonanie przedmiotowych usług np. generalnemu wykonawcy (który nie jest podwykonawcą, lecz wykonawcą). Natomiast każde dalsze podzlecenie usługi przez generalnego wykonawcę kolejnym usługodawcom jest już podzleceniem i usługi te będą już rozliczone zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia.
2017
26
sie

Istota:
Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia
Fragment:
W konsekwencji należy stwierdzić, że powyższe uregulowania prawne dowodzą, że aby zaistniał mechanizm odwrotnego obciążenia dla transakcji w zakresie usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, to ich przedmiotem muszą być wyłącznie usługi budowlane, które są wykonywane w następującej relacji: podwykonawca – główny wykonawca. W związku z powyżej przedstawionym schematem podmiotów występujących przy świadczeniu usługi budowlanej, należy wskazać, że podwykonawca to dalszy wykonawca prac (częściowych lub całościowych) w ramach zleconej przez inwestora na rzecz głównego wykonawcy inwestycji. A zatem podwykonawca jest podatnikiem działającym na zlecenie głównego wykonawcy. Natomiast każde dalsze podzlecenie usługi przez generalnego wykonawcę kolejnym usługodawcom jest już podzleceniem i usługi te będą już rozliczone zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia. Podsumowując przywołane wyżej regulacje należy stwierdzić, że mechanizm odwróconego obciążenia ma zastosowanie przy rozliczaniu podatku z tytułu świadczenia usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy (poz. 2-48), objętych wskazanymi w tym załączniku symbolami PKWiU, przez podwykonawcę. Podwykonawcą będzie każdy podmiot będący usługodawcą, który nie jest generalnym wykonawcą w ramach danej inwestycji budowlanej, przyjmującym zlecenie wykonania tej inwestycji bezpośrednio od inwestora.
2017
26
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania usług z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia
Fragment:
Biorąc pod uwagę, że Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, zaś sprzedaż której dokonują usługodawcy na rzecz Spółki nie jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, dla oceny opisanej sytuacji istotne jest, czy usługodawca świadczący nabytą przez Spółkę usługę budowlaną lub budowlano-montażową jest podwykonawcą. Dla potrzeb zastosowania opodatkowania usługi budowlanej przez nabywcę tej usługi usługodawca usługi wymienionej w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy będzie podwykonawcą wyłącznie w sytuacji, kiedy taka usługa będzie świadczona na rzecz głównego wykonawcy lub też na rzecz innego podwykonawcy. Jakkolwiek część usług świadczonych przez usługodawców na rzecz Spółki jest klasyfikowana jako usługi budowlane w rozumieniu PKD, w ocenie Wnioskodawcy, kluczową kwestią jest stosunek jaki łączy Spółkę i Współwłaścicieli. Usługi budowlane oraz usługi budowlano-montażowe świadczone są przez czynnych podatników VAT na rzecz Spółki, która w naszej ocenie nie posiada statusu głównego wykonawcy, ponieważ świadczy na rzecz Współwłaścicieli usługi związane z administracją i eksploatacją Nieruchomości (w tym Budynku). Spółka nabywa przedmiotowe usługi budowlane oraz budowlano-montażowe dla potrzeb działalności w zakresie zarzadzania Nieruchomością (w tym Budynkiem). Tym samym nie nabywa ww. usług jako wykonawca główny (generalny), ani jako wykonawca ww. usług. Stosunek, jaki łączy Spółkę i Współwłaścicieli w przedmiotowym zakresie nie jest w żadnym przypadku umową o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j.
2017
26
sie

Istota:
W zakresie zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia
Fragment:
(...) usług budowlanych (remontowych) w części dotyczących wynajmowanych lokali, rozliczenie podatku VAT będzie następujące: usługi świadczone przez A na rzecz właściciela - przy zastosowaniu mechanizmu odwróconego obciążenia (tj. podatek VAT zostanie rozliczony przez właściciela) usługi świadczone przez właściciela na rzecz najemców - przy zastosowaniu zasad ogólnych (podatek VAT zostanie rozliczony przez właściciela). A zatem, analogicznie w przedstawionym w niniejszym wniosku stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, w przypadku gdy Generalny Wykonawca będzie świadczył usługi budowlane bezpośrednio na zlecenie Spółki, a Spółka będzie re-fakturowała poniesione koszty usług budowlanych na najemców, do rozliczenia usług budowlanych pomiędzy Generalnym Wykonawcą a Spółką będzie miał zastosowanie tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 1h Ustawy o VAT, gdyż Generalny Wykonawca stanie się w takim wypadku podwykonawcą. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2017
26
sie

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych od Partnera/Uczestnika Konsorcjum.
Fragment:
Uwzględniając poczynione powyżej spostrzeżenia należy stwierdzić, że Partnerowi/Uczestnikowi konsorcjum, którego Liderem jest Wnioskodawca, w żadnej mierze nie można przypisać przymiotu „ podwykonawcy ”, bowiem to nie on realizuje usługi budowlane, wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy VAT. W przedstawionym stanie faktycznym przymiot „ podwykonawcy ” można przypisać jedynie podatnikowi (zgłoszony podwykonawca), który świadczy usługi budowlane, zlecone mu przez Partnera/Uczestnika konsorcjum. Przypomnieć należy, że Wnioskodawca nie zlecał Partnerowi/Uczestnikowi wykonania żadnych usług budowlanych, w ramach realizowanego zadania. W konsekwencji należy przyjąć, że Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wykazany w fakturach wystawionych przez Partnera/Uczestnika za usługi budowlane świadczone na rzecz Partnera/Uczestnika, w związku z realizacją zadania, przez zgłoszonego do Inwestora-Zamawiającego podwykonawcę. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2017
24
sie

Istota:
Sposób opodatkowania usług budowlanych.
Fragment:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie znajdzie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT w stosunku do usług budowlanych (wskazanych w załączniku nr 14 poz. 2-48 ustawy o VAT) zlecanych przez Wnioskodawcę do wykonania Wykonawcom (podmioty niepowiązane)? Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, Wnioskodawca posiada status inwestora. Na powyższe bez wpływu pozostaje fakt, że Wnioskodawca cześć robót budowalnych wskazanych w załączniku nr 14 poz. 2-48 ustawy o VAT wykonuje samodzielnie. Natomiast odnośnie Wykonawców, w opinii Wnioskodawcy, każdy z nich posiada status głównego wykonawcy w zakresie zleconych im prac. Zdaniem Wnioskodawcy zakres prac powierzanych Wykonawcom każdorazowo ma charakter generalny, gdyż dotyczy kompleksowego wykonania określonych robót budowalnych (przykładowo robót związanych z wykonaniem instalacji gazowej, cieplnej lub elektrycznej). W związku z tym, w stosunku do zleconych Wykonawcom usług budowlanych, wskazanych w załączniku nr 14 poz. 2-48 ustawy o VAT, nie znajdzie zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT dot. odwróconego obciążenia. Rozliczenie VAT w takim scenariuszu gospodarczym odbywać się będzie na zasadach ogólnych, czyli spoczywać będzie na Wykonawcach, którzy działają jako główni wykonawcy w zakresie powierzonych im prac.
2017
24
sie

Istota:
Sposób opodatkowania usług budowlanych.
Fragment:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie znajdzie art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. lh ustawy o VAT stosunku do usług budowlanych (wskazanych w załączniku nr 14 poz. 2-48 ustawy o VAT) wykonywanych przez Wnioskodawcę na zlecenie spółki celowej? Czy w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie znajdzie art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. lh ustawy o VAT w stosunku do usług budowlanych (wskazanych w załączniku nr 14 poz. 2-48 ustawy o VAT) zlecanych przez Wnioskodawcę do wykonania przez Podwykonawców ? Stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania 1 : Zdaniem Wnioskodawcy, sytuacji, gdy spółka celowa będzie działała jako inwestor, natomiast Wnioskodawca będzie działał jako główny (generalny) wykonawca, to nie będzie miał zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT. W związku z powyższym usługi świadczone przez Wnioskodawcę (działającego jako generalny wykonawca) na rzecz spółki celowej (działającej jako inwestora) rozliczane są zasadach ogólnych, tzn. to na Wnioskodawcy spoczywać będzie obowiązek rozliczenia podatku VAT, ponieważ działa on bezpośrednio na zlecenie i na rzecz inwestora. Stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania 2: Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy Wnioskodawca, działając jako główny wykonawca, podzleca część prac Podwykonawcom, to zastosowanie znajdzie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT dot. odwróconego obciążenia.
2017
24
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.