Usługi budowlane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi budowlane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
10
paź

Istota:

Uznanie wykonywanych czynności za świadczenie kompleksowe oraz zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia

Fragment:

Z przedmiotowego wniosku wynika również, że Wnioskodawca świadczy usługi projektowe i geodezyjne, które czasami nabywa także od podwykonawców, które wraz z wykonywaną przez niego usługą budowlaną i Czynnościami Dodatkowymi tworzą usługę realizowaną na rzecz Głównego wykonawcy. Wynagrodzenie Wnioskodawcy jest ryczałtowe, jednakże umowy umożliwiają wyodrębnienie wartości wykonania dokumentacji projektowej i obsługi geodezyjnej. Wyjaśnić należy, że co do zasady, usługa projektowa i obsługa geodezyjna oraz usługa budowlana mają charakter samoistny i mogą być wykonywane niezależnie od siebie, jak również nie występuje między nimi tak ścisły związek, by nie było możliwe ich wyodrębnienie. Zarówno usługa projektowa i obsługa geodezyjna, jak i usługa budowlana są rodzajem usług, które nabywca może kupić oddzielnie. Powyższe znajduje potwierdzenie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2010 r., sygn. akt I FSK 2091/09, z którego wynika, że: „ Jak słusznie podniósł Sąd pierwszej instancji, usługa projektowania oraz usługa wybudowania budynków to usługi o charakterze samoistnym, które mogą być realizowane niezależnie, w różnym i następującym po sobie czasie. Usługa projektowa w świetle przepisów prawa podatkowego nie stanowi składowej części usługi budowlanej – wprost ją poprzedza i może być wykonana przez dowolny, inny podmiot.

2018
16
wrz

Istota:

Opodatkowanie świadczonych usług budowlanych oraz projektowych na zasadach właściwych dla każdej z usług oraz zasadności korekty wystawionej faktury.

Fragment:

W przypadku, wystąpienia dalszych „ podzleceń ” podwykonawca zlecający staje się głównym wykonawcą swojego zakresu prac w stosunku do swojego podwykonawcy i jest on wówczas zobowiązany do rozliczenia „ podzleconych ” usług budowlanych na zasadzie odwróconego obciążenia. Należy wskazać, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia podwykonawcy, zatem dla prawidłowego rozumienia terminu „ podwykonawca ” wystarczające będzie posłużenie się powszechnym jego znaczeniem wynikającym z wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w internetowym wydaniu Słownika Języka Polskiego PWN podwykonawca to „ firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy ”. W konsekwencji należy stwierdzić, że powyższe uregulowania prawne dowodzą, że aby zaistniał mechanizm odwrotnego obciążenia dla transakcji w zakresie usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, to ich przedmiotem muszą być wyłącznie ww. usługi budowlane, które są wykonywane w następującej relacji: podwykonawca – główny wykonawca. Zatem, biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że ustalenie, czy dana usługa podlega rozliczeniu zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia, czy też zastosowanie będzie miała ogólna zasada rozliczenia podatku – ma charakter indywidualny. Oznacza to, że w każdym konkretnym przypadku należy zbadać, czy: dana usługa jest usługą wymienioną w załączniku nr 14 do ustawy, dana usługa jest świadczona przez podwykonawcę.

2018
23
sie

Istota:

Opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczenia, na które składa się dostawa towarów oraz wykonanie usługi (montaż).

Fragment:

Zatem art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego świadczona jest usługa budowlana lub budowlano-montażowa, wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy w poz. 2-48, jeżeli usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, natomiast usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Przy czym, zgodnie z art. 17 ust. lh ustawy, mechanizm ten ma zastosowanie, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. Jednocześnie zauważyć należy, że przy każdej z usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, podano również symbol klasyfikacji statystycznej PKWiU, co wskazuje, że tylko konkretne usługi sklasyfikowane pod danym symbolem, wymagają rozliczania podatku na zasadzie odwróconego obciążenia. W świetle powyższego nabywca usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, świadczonych przez podwykonawcę, staje się odpowiedzialny za rozliczenia podatku VAT od tych usług. Natomiast transakcje, których przedmiotem jest świadczenie wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy usług budowlanych, realizowane przez wykonawcę (generalnego wykonawcę) na rzecz inwestora, podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych, tj. podatek VAT rozliczany jest przez wykonawcę (generalnego wykonawcę), zaś inwestor otrzymuje fakturę na kwotę należności za wykonane usługi zawierającą podatek VAT.

2018
11
sie

Istota:

Opodatkowanie świadczonych usług przez Wykonawcę Zastępczego zmierzających do usunięcia wad lub usterek, za które odpowiedzialność ponosi Podwykonawca oraz prawa do odliczenie podatku naliczonego z tytułu usług budowlanych wykonanych przez Wykonawcę Zastępczego.

Fragment:

W przedstawionym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, Wykonawca Zastępczy wykonuje na zlecenie Wnioskodawcy usługi budowlane spowodowane uruchomieniem procedury wykonawstwa zastępczego ze względu na niesolidność Podwykonawcy przy świadczeniu usług budowlanych. W zamian za wykonanie ww. prac Wykonawca Zastępczy otrzymuje od Spółki wynagrodzenie. Tym samym realizacja przez Wykonawcę Zastępczego usług budowlanych zamiast niesolidnego Podwykonawcy jest świadczeniem usług na rzecz Spółki. Usługi te mają charakter odpłatny i w konsekwencji podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT. Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca zawiera z Inwestorami umowy na usługi budowlane wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do Ustawy o VAT, w których występuje w charakterze Generalnego Wykonawcy, który ponosi przed Inwestorami odpowiedzialność z tytułu wykonanych usług budowlanych, zatem wszystkie pozostałe podmioty, którym Generalny Wykonawca zleca wykonanie usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do Ustawy o VAT w związku z umową na usługi budowlane podpisaną z Inwestorem, są podwykonawcami w rozumieniu art. 17 ust. 1h Ustawy o VAT. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do prawidłowego wykonania robót budowlanych na rzecz Inwestora, a tym sam do nadzoru nad pracami Podwykonawców realizujących roboty budowlane na rzecz Generalnego Wykonawcy.

2018
9
sie

Istota:

Opodatkowanie usług budowlanych w ramach odwrotnego opodatkowania

Fragment:

Przykładowo przedmiotem realizowanych umów były: „ Roboty budowlane obejmujące produkcję, dostawę i montaż zewnętrznej ślusarki aluminiowej ”, „ Usługa budowlana zgodnie z ofertą ”; ustalane jest jedno wynagrodzenie za realizację całego zamówienia (jak zostało wspomniane w opisie zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, w większości przypadków dokumentacja dotycząca zamówienia zawiera ceny poszczególnych towarów, niemniej jednak są one jedynie składnikami wynagrodzenia za realizację zamówienia i to samo w sobie nie może mieć decydującego znaczenia dla traktowania świadczenia z punktu widzenia VAT); z poszczególnych etapów realizacji prac sporządzane są protokoły odbioru wykonanych robót każdorazowo zatwierdzane przez kierownika budowy i na tej podstawie wystawiane są faktury, co skutkuje powstaniem odrębnych obowiązków podatkowych w VAT dla danych etapów wykonania usług budowlanych; prace wykonywane są zgodnie ze sztuką budowlaną (tym samym ze strony Wnioskodawcy, personelem w głównej mierze zaangażowanym w realizację kontraktu są osoby odpowiedzialne za prace budowlane); obowiązkiem Spółki jest usuwanie wszelkich wad i usterek powstałych podczas wykonywanych prac; świadczone przez niego usługi nie są prostymi czynnościami montażowymi, wymagają one odpowiedniej wiedzy budowlanej i technicznej jak również ingerują w strukturę/konstrukcję budynku/budowli i stanowią jej integralną część.

2018
9
sie

Istota:

Zastosowanie odwrotnego obciążenia.

Fragment:

W analizowanym przypadku Wnioskodawca oraz spółka cywilna, na rzecz której Wnioskodawca świadczy usługi budowlane lub budowlano – montażowe jak wynika z wniosku są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Jak wskazał Wnioskodawca usługi budowlane lub budowlano – montażowe, których dotyczy pytanie stanowią usługi wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy. Jednocześnie w okolicznościach niniejszej sprawy mamy do czynienia z transakcją polegającą na świadczeniu przez Wnioskodawcę na rzecz spółki cywilnej usług z poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, które następnie wykorzystywane będą przez spółkę cywilną w celu realizacji świadczenia wymienionego w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy na rzecz Zamawiającego. Oznacza to, że w tym przypadku Wnioskodawca świadczy usługi jako podwykonawca, o którym mowa w art. 17 ust. 1h ustawy. Tym samym, spełnione będą wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 17 ust. 1h ustawy. Zatem usługa budowlana lub budowlano – montażowa wymieniona w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy wykonana przez Wnioskodawcę na rzecz spółki cywilnej powinna zostać opodatkowana na zasadach mechanizmu odwrotnego obciążenia. W konsekwencji Spółka na rzecz spółki cywilnej powinna wystawić fakturę bez wykazania podatku.

2018
25
lip

Istota:

Zobowiązanie Wnioskodawcy do rozliczenia podatku należnego z tytułu nabywanych usług budowlanych.

Fragment:

(...) usługi budowlane wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy działa względem Wnioskodawcy w charakterze podwykonawcy, to tym samym spełnione są przesłanki, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 17 ust. 1h ustawy. W konsekwencji usługi budowlane realizowane przez podmiot trzeci na rzecz Wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia, a podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku jest Wnioskodawca jako nabywca usług. Tym samym wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy faktura wystawiona przez podmiot trzeci na rzecz Spółki, dotycząca wykonanych usług budowlanych, nie będzie zawierała stawki i kwoty podatku. Powinna natomiast zawierać adnotację odwrotne obciążenie (...)”. Powyższe potwierdza również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 25 września 2017 r. (nr 0114-KDIP1-2.4012.420.2017.1.JŻ): „(...) w przypadku realizacji przez Wnioskodawcę jako generalnego wykonawcę prac w ramach rękojmi, bądź gwarancji i nabycia od podwykonawców usług mieszczących się w załączniku nr 14 do VAT, polegających na usuwaniu usterek i wad oraz wykonaniu prac naprawczych w Wariancie A, jak i na prowadzeniu prac „ nowych ” – uzupełniających w Wariancie B, podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku jest Wnioskodawca w ramach tzw. odwrotnego obciążenia – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 17 ust. 1h ustawy o VAT (...)”.

2018
7
lip

Istota:

Obowiązek zastosowania tzw. odwrotnego obciążenia do usług wskazanych w poz. 7, 8 i 18 załącznika nr 14 do ustawy o VAT oraz sposób dokumentowania wykonania tych usług.

Fragment:

Posiadanie statusu podatnika podatku od towarów i usług oraz utrata mocy zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 stanowią okoliczności obiektywne, niezależne od terminowego złożenia przez podatnika zgłoszenia rejestracyjnego. Skoro podatnikiem z tytułu robót budowlanych wykonanych przez Wnioskodawcę jest klient Wnioskodawcy, to na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca nie rozlicza podatku należnego. Nie obowiązuje żaden przepis, zgodnie z którym nieterminowa rejestracja jako podatnik czynny obciążałaby podwykonawcę obowiązkiem opodatkowania sprzedaży za okres pozostawania w zwłoce. Co więcej, tego rodzaju obowiązek stanowiłby przejaw – sprzecznego z konstrukcją podatku od wartości dodanej – dwukrotnego opodatkowania tej samej czynności. Pierwszy raz po stronie usługodawcy, a drugi raz po stronie nabywcy usługi. Doszłoby również do naruszenia zasady neutralności podatku od towarów i usług, gdyż w świetle art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, usługobiorca nie mógłby odliczyć kwot podatku naliczonego, który wbrew art. 17 ust. 2 ustawy zostałby rozliczony przez Wnioskodawcę (vide: również stanowisko Wnioskodawcy do drugiego stanu faktycznego).

2018
3
lip

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach zawartej umowy oraz dokumentowania czynności będących przedmiotem wniosku.

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy prawa, należy wskazać, że art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego świadczona jest usługa budowlana, wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy w poz. 2-48, jeżeli usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, natomiast usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Przy czym – zgodnie z art. 17 ust. 1h ustawy – mechanizm ten ma zastosowanie, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. Jednocześnie zauważyć należy, że przy każdej z usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, podano również symbol klasyfikacji statystycznej PKWiU, co wskazuje, że tylko konkretne usługi sklasyfikowane pod danym symbolem, wymagają rozliczania podatku na zasadzie odwróconego obciążenia. W świetle powyższego nabywca usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, świadczonych przez podwykonawcę, staje się odpowiedzialny za rozliczenia podatku VAT od tych usług. Natomiast transakcje, których przedmiotem jest świadczenie wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy usług budowlanych, realizowane przez wykonawcę (generalnego wykonawcę) na rzecz inwestora (np. dewelopera budowlanego), podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych, tj. podatek VAT rozliczany jest przez wykonawcę (generalnego wykonawcę), zaś inwestor otrzymuje fakturę na kwotę należności za wykonane usługi zawierającą podatek VAT.

2018
23
cze

Istota:

W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla sprzedaży / wynajmu konstrukcji stalowych wraz z ich transportem i montażem.

Fragment:

Generalni wykonawcy z którymi zawierane będą umowy prowadzą działalność w zakresie świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych na rzecz inwestorów, tj. podmiotów zlecających realizację zamierzenia inwestycyjnego. Usługi świadczone przez generalnych wykonawców są wykonywane na podstawie umów o generalne wykonawstwo w terminach i na warunkach uzgodnionych z inwestorem. Generalny wykonawca będzie nabywać świadczenia Wnioskodawcy na potrzeby związane z realizacją wykonywanych na rzecz inwestora usług budowlanych lub budowlano-montażowych. W celu realizacji inwestycji generalny wykonawca może bowiem zlecać wykonanie poszczególnych prac podwykonawcom (w tym Wnioskodawcy) lub nabywać od podmiotów trzecich (w tym Wnioskodawcy) materiały lub narzędzia niezbędne do wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych. Generalny wykonawca będzie nabywać świadczenia od Wnioskodawcy w celu realizacji usługi wymienionej w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług. Generalni wykonawcy, na rzecz których Wnioskodawca dokonuje sprzedaży (dostawy) lub świadczy swe usługi, są podatnikami, o których mowa w art. 15 Ustawy VAT, zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni. W zakresie sprzedaży Konstrukcji Stalowych wraz z ich transportem i montażem przedmiotem świadczenia będzie dostawa Konstrukcji Stalowych wraz ze świadczeniami dodatkowymi w postaci transportu docelowego Konstrukcji Stalowych oraz ich montażu.