Usługi brokerskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi brokerskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
16
sty

Istota:

Czy wykonywane przez Wnioskodawcę czynności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego podlegają zwolnieniu od podatku VAT?

Fragment:

Przesłanka „właściwe” w semantycznym znaczeniu oznacza tyle co „zgodne z jakąś normą, przepisami itp.; charakterystyczne dla kogoś lub czegoś; mające najbardziej typowe, charakterystyczne cechy dla danego gatunku, grupy przedmiotów czy zjawisk; nie rzekome, nie fałszywe, prawdziwe; powołane prawnie do jakiś zadań, kompetentne” (B. Dunaj, Popularny słownik języka polskiego, Warszawa 2000, s. 787). Połączenie użytego w art. 43 ust. 13 VAT słowa „właściwe” z usługami opisanymi w art. 43 ust. 1 pkt 37, prowadzi do wniosku, wedle którego z podanych wyżej znaczeń słowa „właściwe” istotne znaczenie dla dokonania prawidłowej wykładni przepisu art. 43 ust. 13 VAT będą miały tylko niektóre z nich, a mianowicie słowa „charakterystyczny dla kogoś lub czegoś”, „stanowiący najważniejszą część czegoś”, „mający typowe cechy danego gatunku, grupy przedmiotów czy zjawisk”. Ustalenie, jakie czynności wykonywane przez usługodawcę, są właściwe dla usługi ubezpieczenia wymaga zaś określenia istoty „usługi ubezpieczeniowej” oraz wskazania wykonywanych w jej ramach czynności ubezpieczeniowych. Określenie tego, wobec braku definicji legalnej „usługi ubezpieczeniowej” w ustawie o VAT, wymaga pomocniczego odwołania się do ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 11, poz. 66) - wyrok WSA w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2011 r., I SA/Gd 885/11. Odwołanie się do tej ustawy jest dopuszczalne o tyle, o ile służy ono określeniu istoty usługi ubezpieczeniowej i jej „elementów składowych”.

2011
1
mar

Istota:

Pytanie dotyczy ustalenia momentu powstania przychodu Spółki wykonującej usługi brokerskie.

Fragment:

Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. o ustalenie momentu powstania przychodu Spółki wykonującej usługi brokerskie, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny p o s t a n a w i a - uznać stanowisko Strony za prawidłowe U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że wykonuje ona usługi brokerskie. W ramach prowadzonej działalności pośredniczy w zawieraniu umów między ubezpieczycielami a ich klientami i w związku z prowadzoną działalnością zawiera z zakładami ubezpieczeń dwa rodzaje umów: 1. "Umowa o współpracy", na podstawie której Spółka zobowiązuje się do udzielania potencjalnym klientom ubezpieczycieli porad opartych na wszechstronnej i rzetelnej analizie ofert ubezpieczenia, wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia oraz do pisemnego wyjaśnienia podstawy, na której opiera się rekomendacja. Umowa stanowi, że Strona nabywa prawo do wynagrodzenia w momencie zawarcia umowy między ubezpieczycielem a jego klientem, po przedstawionej przez Spółkę analizie. 2. "Umowa dotycząca sposobu wzajemnego rozliczania się z tytułu wykonywania czynności brokerskich", na podstawie której zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia Stronie za wykonane przez nią usługi, jeżeli w ich następstwie doszło do zawarcia, przedłużenia lub odnowy umowy ubezpieczenia, której stronami są ubezpieczyciel oraz osoba, w imieniu i na rzecz której Spółka zawarła umowę.

2011
1
lut

Istota:

W dniu 07.01.2005 r. Podatnik złożył pismo (uzupełnione następnie pismem z dnia 01.02.2005 r. ) w których informuje, iż w 2005 r. rozpoczął wykonywanie czynności brokerskich polegających na świadczeniu usług pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz Zakładów Ubezpieczeń oraz usług pośrednictwa finansowego na rzecz Funduszy Inwestycyjnych za pośrednictwem spółki z o.o. Wykonywana działalność polega na zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umowy z wyłączeniem prawa składania i przyjmowania oświadczeń woli od klienta, w tym: poszukiwaniu klientów do zawarcia ubezpieczenia, zebraniu niezbędnych danych od klienta w celu przygotowania zapytań ofertowych, wysyłaniu zapytań ofertowych do różnych Zakładów Ubezpieczeń w imieniu Spółki na rzecz klienta, analizie otrzymanych ofert i przedstawianiu ich klientowi, występowaniu w imieniu Spółki do wybranego Zakładu Ubezpieczeń o wystawienie polisy ubezpieczeniowej klientowi, dostarczeniu klientowi wystawionej polisy. Ponadto działalność ta polega również na pośredniczeniu w imieniu Spółki przy zawieraniu umów z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi i Funduszami Inwestycyjnymi, za które to usługi podatnik otrzymuje od Spółki wynagrodzenie, które jest częścią prowizji otrzymanej z Zakładu Ubezpieczeń lub Funduszu. Podatnik nie pobiera żadnych opłat od klienta. Z załączonej do zapytania opinii wydanej przez Urząd Statystyczny w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych nr OK-5672/KU-334/10-5659/2004 z dnia 30.07.2004 r. wydanej zgodnie z zasadami metodycznymi PKWiU wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 844) przedmiotowe usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 67.20.20-00.00 "Usługi maklerów i agencji ubezpieczeniowych", natomiast dla celów podatkowych w/w usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 67.20.10-00.90 "Usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych), pozostałe. Zdaniem podatnika wykonywane usługi klasyfikują się do grupy zwolnionej z podatku VAT.

Fragment:

(...) ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń. W świetle powyższego wykonywana przez Panią działalność zakwalifikowana przez Urząd Statystyczny w Łodzi jako PKWiU 6720.10-00.90 podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług albowiem mieści się ona w grupowaniu usług pośrednictwa finansowego wymienionym w pozycji 3 załącznika nr 4 do ustawy i nie została objęta wyłączeniem z tego zwolnienia. Przedmiotowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

2011
1
lut

Istota:

Czy działalność brokera wprowadzającego sklasyfikowa według PKWiU pod symbolem 67.13.10-00.90 jest zwolniona z podatku od towarów i usług?

Fragment:

W załączniku nr 2 do ustawy w pozycji 9 jako zwolnione od podatku wymienione zostało świadczenie usług pośrednictwa finansowego, sklasyfikowanych w grupowaniach PKWiU 65-67, z wyłączeniem: 1) działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki, 2) usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy, 3) usług doradztwa finansowego i maklerów (PKWiU 67.13.10-00.20). Jeżeli zatem świadczone przez Pana usługi mieszczą się w zakresie usług pośrednictwa finansowego, w szczególności klasyfikowane są, zgodnie z oświadczeniem, pod symbolem PKWiU 67.13.10-00.90, jako usługi pomocnicze finansowe - brokerskie (usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym pozostałe, gdzie indziej nie wymienione), wówczas świadczenie tych usług jest zwolnione od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy. Jednocześnie Naczelnik Urzędu zaznacza, iż jedynym organem właściwym w zakresie wydawania wiążących opinii klasyfikacyjnych jest Urząd Statystyczny, do którego należy zwrócić się w celu uzyskania niniejszej opinii. Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 10.03.2004 r.

2011
1
sty

Istota:

Czy usługi brokera ubezpieczeniowego podlegają zwolnieniu od podatku VAT ?

Fragment:

Zatem, jeżeli świadczone przez Spółkę usługi brokerskie klasyfikowane są wg PKWiU do grupowania 67.20.10 – 00.90, korzystają one ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Organ podatkowy nie posiada kompetencji, co do opiniowania prawidłowości zaklasyfikowania statystycznego świadczonych usług wg PKWiU, wobec czego w tej części należałoby wystąpić do właściwego organu statystycznego.