Usługi bankowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi bankowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
8
lut

Istota:

Świadczenie usług informatycznych i techniczno – administracyjnych podlega opodatkowaniu wg podstawowej stawki podatku VAT wynoszącej 23%.

Fragment:

Kluczową rolę w odpowiedzi na pytanie czy przedstawione we wniosku usługi mieszczą się w katalogu usług zwolnionych odgrywają przepisy art. 43 ust. 1 pkt 7, 38, 39, 40 i 41 oraz art. 43 ust. 13 ustawy o VAT. W cytowanych przepisach art. 43 ust. 1 pkt 7, 38, 39, 40 i 41 ustawy o VAT dotyczących usług finansowych ustawodawca nie wymienił usług przedstawionych we wniosku. Ponadto, przedstawione we wniosku usługi nie spełniają przesłanek do uznania ich za usługi pomocnicze, o których mowa w art. 43 ust. 13 ustawy o VAT. Bowiem zgodnie z ww. przepisem ze zwolnienia korzystają także usługi stanowiące element usługi wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 7 i 37-41, które same stanowią odrębną całość i są właściwe oraz niezbędne do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 7 i 37-41. Trudno uznać, iż Wnioskodawca wykonuje stanowiący odrębną całość element niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej z VAT. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę mają wyłącznie charakter informatyczny i techniczno-administracyjny. Czynności te banki (instytucje finansowe) mogłyby i często wykonują we własnym zakresie (przy użyciu wewnętrznych zasobów ludzkich i technicznych). Fakt, że z powodów ekonomicznych decydują się zlecać je podmiotom zewnętrznym nie przesądza o ich niezbędności dla wykonywania usług finansowych. Dla wykonania przez kontrahentów usług finansowych usługi nabywane od Wnioskodawcy nie są niezbędne.

2011
26
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku czynności reklamacji usług bankowych. Brak podstaw do zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy. Reklamacja nie jest odrębną usługą niezbędną do wykonywania usług bankowych.

Fragment:

Przedmiotowej usługi nie można uznać za element usług wykonywanych przez Bank, gdyż jest ona de facto czynnością techniczną konwalidującą, naprawiającą niewłaściwie wykonaną usługę bankową i stanowi element usługi bankowej, która powinna być wykonana bez błędów. W świetle powyższego brak w przypadku wykonywania czynności reklamacji przez Spółkę, podstaw do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 7 i pkt 37 – 41 ustawy. W tym miejscu należy dodatkowo podkreślić, iż czynność reklamacji nie stanowi czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 6 ustawy prawo bankowe, a także nie może być na gruncie regulacji bankowych – zapisów Dyrektywy 2004/39 – uznane za samodzielną usługę finansową, która to korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
26
gru

Istota:

Czy świadczone przez Spółkę usługi w zakresie elektronicznej kartoteki podręcznej dokumentów związanych ze świadczonymi przez Bank usługami finansowymi korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 13 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 7 i pkt 37-41 ustawy o VAT?

Fragment:

Usługi w zakresie elektronicznej kartoteki podręcznej nie można uznać za element usług wykonywanych przez Bank, gdyż jest ona de facto czynnością techniczną polegającą przede wszystkim na skanowaniu dokumentacji, która jest tworzona w procesie obsługi klienta Banku, a nie jest samą usługą bankową. W świetle powyższego brak jest w przypadku wykonywania czynności polegającej na prowadzeniu elektronicznej kartoteki podręcznej przez Spółkę, podstaw do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 7 i pkt 37 - 41 ustawy. W tym miejscu należy dodatkowo podkreślić, iż świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Banku usługi elektronicznej kartoteki podręcznej dokumentów związanych ze świadczonymi przez Bank usługami finansowymi, nie stanowią czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 6 ustawy Prawo bankowe, a także nie mogą być na gruncie regulacji bankowych – zapisów Dyrektywy 2004/39 – uznane za samodzielne usługi finansowe, które to korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul.

2011
1
sie

Istota:

Czy na potrzeby ustalania obrotu dla celów podatku VAT oraz kalkulacji wartości współczynnika struktury sprzedaży należy uwzględniać:
­- wartości będące efektem wyliczeń lub wyceny dokonywanych wyłącznie dla celów sprawozdawczości finansowej Banku, w szczególności efektu wyceny aktywów i pasywów Banku (tzw. zwyżka lub zniżka wartości), który odnoszony jest w przychody lub koszty finansowe Banku albo na inne kategorie bilansowe,
­- różnice kursowe, zarówno zrealizowanych jak i niezrealizowanych które dotyczącą aktywów i pasywów Banku oraz tzw. wyniku z pozycji wymiany?

Fragment:

(...) nakazem wynikającym z mocy prawa. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Jak wynika z powyższego, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom VAT oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione podmiotowo lub przedmiotowo, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

2011
1
sie

Istota:

Czy przedstawiony we wniosku sposób przyporządkowywania dokonanych zakupów do konkretnego rodzaju sprzedaży należy uznać za zgodny z regulacją art. 90 ust. 1 ustawy o VAT i w konsekwencji poprawny z punktu widzenia ustalenia prawa Banku do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z dokonanych zakupów?

Fragment:

Natomiast w przypadku zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną jednocześnie należy stosować przepisy art. 90 ustawy o VAT odnoszące się do tego rodzaju zakupów (czyli przepis art. 90 ust 2 - przypis Banku)." Ponadto, na poprawność wskazanego powyżej podejścia Banku wskazał m. in stanowisko wyrażone przez działającego w imieniu Ministra Finansów Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w udzielonej podatnikowi interpretacji indywidualnej z dnia 30 marca 2009 roku (sygnatura: IPPP2/443-80/09-2/AZ). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Stosownie do art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika: z tytułu nabycia towarów i usług, potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu –z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

2011
1
sie

Istota:

Należy stwierdzić, iż usługa Cash Poolingu, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu ww. podatkiem. Nie można tego typu czynności zakwalifikować także jako umowy pożyczki wymienionej w tym katalogu. A zatem, czynności dokonywane w ramach Systemu Cash Pooling nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

(...) odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności; umowy depozytu nieprawidłowego; umowy spółki. Umowa przewidująca zarządzanie płynnością finansową (Cash pooling) nie jest wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W ocenie Spółki opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych transakcji dokonywanych przez Spółkę w ramach przedstawionego Systemu Cash Pooling, byłoby dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdyby mieściły się one w definicji czynności wymienionych w art. 1 ust. 1 Ustawy o PCC. Ponadto należy mieć także na uwadze zasadę zgodnie, z którą o kwalifikacji określonej czynności cywilnoprawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Tym samym, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób, to dla oceny czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w Ustawie o PCC czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikacje pod względem prawnym.

2011
1
sie

Istota:

Czy nabywane przez Bank usługi SWIFT podlegają zwolnieniu z opodatkowania VAT, jako usługi pomocnicze do usług finansowych na podstawie art. 43 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług („Ustawa VAT”)?

Fragment:

Zatem także przepisy prawa krajowego dopuszczają udział tego typu instytucji, które mogą wykonywać określone usługi, w ramach usługi bankowej. Bank pragnie zaznaczyć, że niniejsze stanowisko potwierdzone zostało przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 czerwca 2008 roku sygnatura akt III SA/Wa 319/08. Sąd analizując przepisy prawa krajowego, prawa wspólnotowego oraz mając na uwadze dorobek orzecznictwa ETS uznał, że usługi SWIFT należy zaklasyfikować do usług pośrednictwa finansowego a nie do usług elektronicznych. Zdaniem Sądu usługa SWIFT polega na komunikowaniu się między bankami, po to, aby bank mógł wykonywać usługi bankowe. W procesie świadczenia usługi elektronicznej przynajmniej pewien etap musi się odbywać automatycznie, czyli bez udziału człowieka po drugiej stronie oraz na odległość. Natomiast świadczenie usług SWIFT wymaga działania człowieka zarówno po jednej jak i po drugiej stronie. Zatem, zdaniem Sądu, nie można twierdzić, że świadczenie tych usług jest zautomatyzowane, czy też usługi te są generowane automatycznie przez komputer i przesyłane internetem lub siecią elektroniczną w odpowiedzi na określone dane wprowadzone przez usługobiorcę. Niniejszy wyrok został podtrzymany przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 grudnia 2008 roku sygnatura akt I FSK 1582/08.

2011
1
maj

Istota:

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy stosować do czynności wykonywanych w ramach zawartych z bankami umów o współpracę w zakresie organizacji finansowania sprzedaży kredytem bankowym.

Fragment:

(...) dokonano czynności prawnej;2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Zgodnie z ust. 3 ww. artykułu, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. Art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy stanowi, iż zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, natomiast w poz. 3 tego załącznika wskazano: Sekcja J ex (65-67) Usługi pośrednictwa finansowego z wyłączeniem:1) działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,2) usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,3) usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20), 4) usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, - 00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy usług tzw. Home Bankingu (umożliwienia klientom wykonywanie operacji z rachunku bieżącego oraz pozyskiwanie informacji o tym rachunku za pośrednictwem elektronicznego systemu zdalnej obsługi) podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług ?

Fragment:

Ponieważ usługi Home Bankingu zgodnie z opinią klasyfikacyjną załączoną przez Podatnika do wniosku mieszczą się w grupowaniu PKWiU 65.12.10-00.10 "Usługi banków komercyjnych", podlegają one zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 1 jako wymienione w załączniku Nr 4 pod pozycją - usługi pośrednictwa finansowego. Wyrażone w tym zakresie przez Podatnika stanowisko we wniosku należy uznać za prawidłowe.