IPPP3/4512-797/15-2/JF | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy
IPPP3/4512-797/15-2/JFinterpretacja indywidualna
  1. stawka
  2. usługi artystyczne
  3. zwolnienie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2015 r. (data wpływu 23 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest twórcą i artystą wykonawcą w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prowadzi jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą i jest podatnikiem VAT. Obecnie zamierza podpisać umowę ze spółką osobową, która będzie przygotowywała i organizowała występy oraz programy, w których będzie uczestniczył, podpisywała umowy w jego imieniu i na jego rzecz z organizacjami zbiorowego zarządzania majątkowymi prawami autorskimi oraz zajmowała się promocją i reklamą jego działalności artystycznej. Wnioskodawca w dalszym ciągu będzie występował jako twórca (artysta) w pełni samodzielny, działając we własnym imieniu i na własny rachunek. Jednakże organizacją jego występów i kontraktów artystycznych zajmowałaby się spółka. Z tytułu swoich usług artystycznych Wnioskodawca wystawiał będzie fakturę spółce.

Ponadto Wnioskodawca zawarłby ze spółką umowę na zasadach przeniesienia powierniczego, służących mu majątkowych praw autorskich do jego utworów m.in. słownych, muzycznych, słowno-muzycznych. Na podstawie ww. umowy powierzenie obejmuje m.in.: wykonanie publiczne, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadanie, reemitowanie, utrwalenie, zwielokrotnienie na nośnikach, wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, rozpowszechnianie. Powierzenie obejmuje także udzielanie licencji i dochodzenie ochrony tych praw.

Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich tzn. firm korzystających z jego utworów (np. stacje radiowe, tv, nośniki elektroniczne) za ich autentyczność. Innymi słowy odpowiada za to, aby jego utwory nie były plagiatem utworów innych artystów, co stanowi ryzyko gospodarcze prowadzenia działalności gospodarczej (artystycznej).

Na podstawie umowy ze spółką Wnioskodawca będzie otrzymywał honorarium autorskie (wynagrodzenie) w pełnej wysokości, jakie płacą do spółki firmy korzystające z jego utworów, a spółka potrącałaby z tego honorarium opłaty administracyjne (ok. 20%).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jaka będzie właściwa stawka podatku VAT od usług artystycznych świadczonych na rzecz spółki oraz od otrzymywanych wynagrodzeń, w przypadku zakwalifikowania otrzymywanych wynagrodzeń spółki jako przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W myśl przepisu art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory słowne i słowno-muzyczne.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ww. ustawy, prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu, lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.

W niniejszej sprawie Wnioskodawca samodzielnie tworzy utwory słowne i słowno-muzyczne o charakterze zindywidualizowanym, a więc spełnia przesłanki uznania go za twórcę. Utwory te są następnie upubliczniane np. w stacjach telewizyjnych i radiowych, Internecie, tzn. następuje uzewnętrznienie rezultatu działań Wnioskodawcy, jako twórcy. Dzięki temu twórcy przysługują osobiste i majątkowe prawa autorskie do tego konkretnego utworu. Na podstawie umowy, która będzie zawarta między Wnioskodawcą (twórcą) a spółką następuje przeniesienie powiernicze majątkowych praw autorskich m.in. do rozporządzania tymi prawami poprzez m.in. odtwarzanie oraz udostępnianie.

Zgodnie z umową spółka wypłaci twórcy wynagrodzenie. Umowa, która będzie zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a spółką będzie polegała na powierzeniu jej, na zasadach przeniesienia powierniczego, służące mu autorskie prawa majątkowe do utworów słownych i słowno-muzycznych. Przeniesienie powiernicze majątkowych praw autorskich oznacza przeniesienie praw własności do praw autorskich na spółkę na czas określony w umowie. Na tej podstawie spółka nabędzie prawo do zawierania umów licencyjnych tzn. udzielać licencji faktycznym użytkownikom (np. stacje radiowe, telewizja, internet) na korzystanie z utworów Wnioskodawcy. Dzięki udzielonej licencji faktyczny użytkownik utworów zobowiązany jest dokonywać opłat na rachunek spółki, a ten z kolei wypłaca je twórcom (Wnioskodawcy), po potrąceniu opłat administracyjnych.

Na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 23%. Natomiast na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 w załączniku nr 3 wymieniono towary i usługi opodatkowane stawką podatku w wysokości 8%, m.in. w poz. 181 wymieniono: „usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania”. Zgodnie z przewidywaną umową powierzenie majątkowych praw autorskich do utworów Wnioskodawcy obejmie m.in.: wykonanie publiczne, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadanie, reemitowanie, publiczne udostępnienie, utrwalenie, zwielokrotnienie na nośnikach, wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, rozpowszechnianie oraz udzielanie licencji.

Mając powyższe na uwadze, skoro przeniesienie powiernicze skutkować będzie przeniesieniem prawa własności do majątkowych praw autorskich na spółkę, co spowoduje, iż twórca (Wnioskodawca) nie może udzielać licencji, lecz licencji udziela spółka, to tym samym poz. 181 z załącznika nr 3 nie będzie miała zastosowania do otrzymywanych przez niego wynagrodzeń od spółki.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Ustawa ww. nie zawiera definicji legalnej pojęcia „usługi kulturalne”. Utwory muzyczne Wnioskodawcy, którymi zbiorczo zarządzać będzie spółka są m.in. odtwarzane w stacjach radiowych, telewizyjnych i Internecie. Służy to promocji i reklamie imienia, nazwiska oraz pseudonimu artysty (Wnioskodawcy), co ma komercyjny (nacechowany zyskiem) charakter. Wobec powyższego zdaniem Wnioskodawcy należy przyjąć, iż Wnioskodawca wykonuje usługi kulturalne. Wobec tego do otrzymywanych wynagrodzeń (honorariów) od spółki należy zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca nadmienia, iż nie jest podmiotem uznanym na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym, nie jest wpisany do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Konkludując zdaniem Wnioskodawcy zarówno usługi artystyczne świadczone na rzecz spółki jak i otrzymywane od spółki wynagrodzenie z tytułu przeniesienia prawa własności do majątkowych praw autorskich - przeniesienie powiernicze będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.