Usługi artystyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi artystyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
1
gru

Istota:

Zastosowanie zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy

Fragment:

Konkludując zdaniem Wnioskodawcy zarówno usługi artystyczne świadczone na rzecz spółki jak i otrzymywane od spółki wynagrodzenie z tytułu przeniesienia prawa własności do majątkowych praw autorskich - przeniesienie powiernicze będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
18
lis

Istota:

Podatek VAT w zakresie stawki dla świadczonych usług artystycznych oraz refakturowania kosztów.

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 14 czerwca 2011 r. (data wpływu 16 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku VAT w zakresie stawki dla świadczonych usług artystycznych oraz refakturowania kosztów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku VAT w zakresie stawki dla świadczonych usług artystycznych oraz refakturowania kosztów. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest osobą prawną prowadzącą działalność statutową oraz działalność gospodarczą. Jest on podatnikiem podatku VAT. Zainteresowany świadczy m.in. usługi artystyczne (wg klasyfikacji PKD - 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych). Sprzedaż przedstawień prowadzona jest na terytorium kraju oraz na terytorium Unii Europejskiej, jak również terytorium państw trzecich i dokonywana jest w dwojaki sposób: przedstawienia sprzedawane w całości (2 godz. przedstawienie) bądź w częściach, na imprezy zamknięte - dla nabywców prowadzących działalność gospodarczą (np. agencje eventowe), przedstawienia organizowane we własnym zakresie - sprzedaż biletów wstępu. Sprzedając przedstawienia w całości bądź (...)

2011
1
wrz

Istota:

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących obrotów uzyskanych z tytułu świadczenia usług w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji artystycznej sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 85.52.19, do dnia 31 grudnia 2012r.

Fragment:

Rozporządzenie określa zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwanego dalej „ ewidencjonowaniem ”, oraz warunki korzystania ze zwolnienia. W myśl § 2 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Pod poz. 29 załącznika zawierającego wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania wymienione zostały, zakwalifikowane pod symbolem PKWiU ex 85 – Usługi w zakresie edukacji – z wyłączeniem: usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0), usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0). Oznaczenie w załączniku danej grupy „ ex ” oznacza, że zwolnienie odnosi się tylko do danej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „ nazwa usługi ”. Zatem wynikające z konkretnego załącznika zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

2011
1
lip

Istota:

Opodatkowanie usług

Fragment:

W przedmiotowym stanie faktycznym Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie artystycznej i literackiej działalności twórczej (PKWiU 92.31.2) oraz usługi artystycznej i literackiej działalności twórczej korzystają ze zwolnienia od podatku na gruncie ustawy o VAT, za wyjątkiem usług wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), które są opodatkowane stawką 7% podatku VAT. Natomiast usługi w zakresie pośrednictwa w zakresie sprzedaży praw autorskich (PKWiU 74.84.16-00.00) nie zostały wymienione w katalogu usług objętych zwolnieniem od podatku lub preferencyjną stawką podatku. Związku z powyższym usługi te podlegają opodatkowaniu 22% stawką podatku VAT. Ponadto we własnym stanowisku Wnioskodawca odniósł się do powstania obowiązku podatkowego, z tytułu udzielenia licencji, przekazywania praw autorskich i pokrewnych. W odniesieniu do powyższego należy wskazać, iż zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy o VAT – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust 6, art. 20 i art. 21 ust. 1, które określają w odmienny sposób szczególny moment powstania obowiązku podatkowego m.in. w zależności od rodzaju transakcji. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 7 dni, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 4 ustawy o VAT).

2011
1
maj

Istota:

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi redakcyjne polegające na redakcji książek związanych z kulturą i sztuką. Redakcja polega na zapewnieniu poprawności literackiej i merytorycznej książki. Opracowanie literackie polega na tym, że podatnik dba o wysoki poziom literacki tekstu, zgodny z zasadami języka polskiego, dokonuje niezbędnych zmian, uzupełnień, tworząc tekst w mniejszym lub większym stopniu różniący się od oryginału. Czasami tekst jest literacko rozwijany. Opracowanie merytoryczne polega na wprowadzeniu zmian w strukturze książki, stworzeniu aparatu naukowego dzieła w postaci przypisów, bibliografii, indeksów. Zgodnie z grupowaniem PKWiU w/w usługi są sklasyfikowane jako „usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów” (PKWiU 92.31.22). Wnioskodawca pyta, czy opisane usługi, polegające na świadczeniu usług literackich i opracowywaniu merytorycznym książek związanych z kulturą i sztuką, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług. Podatnik stoi na stanowisku, że usługi te, jako związane z kulturą, korzystają ze zwolnienia.

Fragment:

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku tym pod pozycją 11 jako usługi zwolnione ujęte zostały m. in. usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielanie licencji (klasyfikowane w grupowaniu PKWiU ex 92). Wobec powyższego należy uznać, iż czynności polegające na świadczeniu usług literackich i opracowywaniu merytorycznym książek związanych z kulturą i sztuką, sklasyfikowanych według nomenklatury PKWiU w grupowaniu 92.31.22 jako usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów, korzystają na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT ze zwolnienia od opodatkowania.

2011
1
kwi

Istota:

Stawka podatku w podatku od towarów i usług dla usług dotyczących obsługi muzycznej imprez okolicznościowych, sklasyfikowanych wg PKWiU do grupowania 92.31.21.

Fragment:

Zgodnie z objaśnieniami do tego załącznika, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawką 0% i 3%. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 11 załącznika nr 4 wymienione zostały usługi oznaczone symbolem PKWiU ex 92, tj. Usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielanie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem - z wyłączeniem: 1.usług związanych z taśmami wideo oraz wszelkimi filmami reklamowymii promocyjnymi, 2.usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych, 3.usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61), 4.wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki i cyrki (PKWiU 92.33 i 92.34.11) oraz wstępu na imprezy sportowe, 5.wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11,22.12,22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych związanych z kulturą (PKWiU 92.5), 6.działalności agencji informacyjnych, 7.usług wydawniczych, 8.usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz. 12.

2011
1
kwi

Istota:

Czy usługi polegające na wykonaniu oprawy muzycznej uroczystości weselnych są objęte podatkiem VAT?

Fragment:

Pod poz. 11 załącznika nr 4 wymienione zostały usługi oznaczone symbolem PKWiU ex 92, tj. Usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielanie licencji i praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem - z wyłączeniem: usług związanych z taśmami wideo oraz wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi, usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych, usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61), wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki i cyrki (PKWiU 92.33 i 92.34.11) oraz wstępu na imprezy sportowe, wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11,22.12,22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych związanych z kulturą (PKWiU 92.5), działalności agencji informacyjnych, usług wydawniczych, usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz. 12.

2011
1
kwi

Istota:

Czy rozszerzając działalność gospodarczą o usługi związane z artystyczną i literacką działalnością twórczą, nie będąc dotychczas podatnikiem podatku VAT, należy dokonać stosownej rejestracji i opodatkować świadczone usługi według 7%-towej stawki podatku, czy też można zastosować zwolnienie przedmiotowe, a jeżeli tak, to jaki charakter dzieła do tego uprawnia ?

Fragment:

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że od dnia 1 listopada 2005 roku wykonuje Pani usługi związane z artystyczną i literacką działalnością twórczą, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W dniu 30 października 2005 r. dokonała Pani stosownej rejestracji do podatku od towarów i usług, rezygnując ze zwolnienia podmiotowego, wynikającego z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy przez usługi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej. Usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazywanie lub udzielanie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, są opodatkowane stawką podatku 7%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z poz. 162 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

2011
1
kwi

Istota:

Czy wykonywane usługi w zakresie koncertów autorskich na własnym sprzęcie są zwolnione z podatku VAT ?

Fragment:

(...) taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych, 3)usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKW i U 92.61), 4)wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKW i U 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKW i U 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe ( PKW i U 92.33, 92.34.11, 92.34.12) oraz wstępu na imprezy sportowe, 5)wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKW i U 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKW i U 92.5), 5a) usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo ( PKW i U 92.11), usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKW i U 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach,5b) wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym ( PKW i U ex 92.72), 6) działalności agencji informacyjnych, 7) usług wydawniczych, 8)usług radia i telewizji ( PKW i U 92.2), z zastrzeżeniem poz. 12 załącznika.

2011
1
mar

Istota:

Spółka w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi na rzecz twórców polegające na wszechstronnym reprezentowaniu ich interesów w zakresie pośrednictwa przy zawieraniu wszelkiego rodzaju umów aktorskich i z nimi związanych, zwłaszcza dokonywanie obsad aktorskich do filmów fabularnych, paradokumentalnych, teatrów, teatrów telewizji itp. jak również w kampaniach reklamowych w imieniu aktora (twórcy) w zakresie udzielonych pełnomocnictw. Czynności te w szczególności obejmują:- przygotowywanie obsad aktorskich do filmów, spektakli teatralnych, programów telewizyjnych,- negocjowaniem warunków zawieranych w imieniu aktora umów,- poszukiwaniem sposobów prezentacji dorobku aktora itp.Działając w imieniu i na rzecz aktorów Agencja podpisuje umowy na wykonanie określonego dzieła (role filmowe, telewizyjne, teatralne itp.). Na koniec Agencja określonemu podmiotowi wystawia fakturę dokumentującą pracę aktora oraz przeniesienie praw.W związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2005r. zmian do ustawy o podatku od towarów i usług, a w szczególności w związku z ustanowieniem przepisu art.15 ust.3 pkt3a wnioskodawca prosi o informację, czy prowizja Agencji, będąca jednocześnie wynagrodzeniem za świadczone na rzecz aktorów usługi, zarówno w przypadku filmu reklamowego, fabularnego, telewizyjnego podlega opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku w wysokości 22%. Dodatkowo wnioskodawca informuje, iż działalność Agencji klasyfikowana jest według nomenklatury Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) jest następująco:- przygotowywanie obsad aktorskich do filmów fabularnych, reklamowych, promocyjnych oraz programów telewizyjnych (PKWiU 92.72.11),- impresariat, całokształt działalności związanej z prowadzeniem karier aktorów i modelek, bez względu na rodzaj filmu (PKWiU 74.84.16).

Fragment:

(...) świadczonych usług. Mając na uwadze fakt, iż działalność Agencji wykracza poza wspomniane kryterium, zatem świadczone usługi przygotowywania obsad aktorskich do filmów oraz programów telewizyjnych (PKWiU 92.72) podlegają opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku VAT.Stawka podatku w wysokości 22% pozostanie właściwa także dla czynności klasyfikowanych pod symbolem 74.84.16, tj. działalności związanej z prowadzeniem karier aktorów i modelek (impresariat). Uwzględniając powyższe Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów postanowił, jak w sentencji. Jednocześnie Naczelnik tut. Urzędu informuje, iż niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.