IBPP1/443-553/14/AW | Interpretacja indywidualna

Możliwość zastosowania podmiotowego zwolnienia Wnioskodawcy świadczącego usługi architektoniczne i projektowe (bez doradztwa)
IBPP1/443-553/14/AWinterpretacja indywidualna
 1. architekt
 2. usługi architektoniczne
 3. usługi doradcze
 4. usługi projektowe
 5. zwolnienia podmiotowe
 6. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 maja 2014 r. (data wpływu 4 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 28 sierpnia 2014 r. (data wpływu 5 września 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy w świetle art. 113 ustawy o VAT, prowadząc biuro projektów nieświadczące usług doradczych, a jedynie usługi oznaczone w PKWiU symbolami: 71.11.10.0, 71.11.21.0, 71.11.22.0, 71.11.23.0, 71.11.33.0 Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 czerwca 2014 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy w świetle art. 113 ustawy o VAT, prowadząc biuro projektów nieświadczące usług doradczych, a jedynie usługi oznaczone w PKWiU symbolami: 71.11.10.0, 71.11.21.0, 71.11.22.0, 71.11.23.0, 71.11.33.0 Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Wniosek został uzupełniony pismem z 28 sierpnia 2014 r. (data wpływu 5 września 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 25 sierpnia 2014 r. nr IBPP1/443-553/14/AW.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w piśmie z 28 sierpnia 2014 r.):

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą od dnia 19 kwietnia 2014 r. jednoosobową działalność gospodarczą. Przedmiotem zgłoszonej w CEiDG działalności jest działalność w zakresie architektury PKD 71.11.Z. Do chwili obecnej Wnioskodawca nie wystawił żadnej faktury (projekty w fazie opracowań) i nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

Według PKD wykonywana działalność obejmuje m.in. doradztwo w zakresie architektury związane z:

 • projektowaniem budowlanym,
 • projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym kształtowaniem krajobrazu.

W rzeczywistości działalność Wnioskodawcy ogranicza się do sporządzania projektowych dokumentacji koncepcyjnych, architektoniczno-budowlanych oraz wykonawczych z ewentualnym prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji. Wnioskodawca nie świadczy usług o charakterze doradczym.

W klasyfikacji PKWiU wykonywane usługi mają następujące symbole:

 • 71.11.10.0 - Projekty i rysunki wykonywane dla celów architektonicznych,
 • 71.11.21.0 - Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków mieszkalnych,
 • 71.11.22.0 - Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków niemieszkalnych,
 • 71.11.23.0 - Usługi architektoniczne związane z przywróceniem budynkom charakteru historycznego,
 • 71.11.33.0 - Usługi planowania przestrzennego związane z lokalizacją obiektów budowlanych,

Wnioskodawca oświadczył, że nie świadczy usług doradczych w zakresie prowadzonej działalności i zakłada, że uzyskane przychody nie przekroczą kwoty 150.000 PLN rocznie, a w roku bieżącym ich wysokość nie przekroczy wartości proporcjonalnej do okresu prowadzenia działalności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług prowadząc biuro projektów nieświadczące usług doradczych, a jedynie usługi oznaczone w PKWiU symbolami: 71.11.10.0, 71.11.21.0, 71.11.22.0, 71.11.23.0, 71.11.33.0 Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT zakładając, że przychody z działalności gospodarczej nie przekroczą 150.000 PLN, a w roku bieżącym wartości proporcjonalnej do okresu prowadzenia działalności...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z 28 sierpnia 2014 r.), zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku od towarów i usług podatników wykonujących działalność gospodarczą w zakresie architektury PKD 71.11.Z jeżeli wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy 150.000 PLN w ciągu roku lub kwoty proporcjonalnej do okresu prowadzenia działalności w roku jej rozpoczęcia. Dopiero faktyczne wykonanie usługi niepodlegającej zwolnieniu powoduje utratę zwolnienia podmiotowego. W tym wypadku – usługi w zakresie doradztwa.

Na poparcie wyżej wskazanego stanowiska Wnioskodawca przywołał dwie interpretacje organów podatkowych tożsamych lub analogicznych z opisywaną sytuacją:

 1. Interpretacja z dnia 2 grudnia 2010 r. nr IBPP1/443-871/10/BM dokonana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach orzekająca o zwolnieniu z podatku VAT podatnika zajmującego się projektowaniem architektonicznym.
 2. Interpretacja z dnia 23 lipca 2012 r. nr IPTPP4/443-283/12-5/BM dokonana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi dotycząca zwolnienia z VAT podatnika prowadzącego działalność gospodarczą rzeczoznawcy w zakresie wyceny nieruchomości.

Zdaniem Wnioskodawcy, w oparciu o brzmienie przepisów oraz powołane wyżej interpretacje organów podatkowych, świadczenie usług oznaczonych PKD symbolami 71.11.10.0, 71.11.21.0, 71.11.22.0, 71.11.23.0, 71.11.33.0 – przy założeniu, że przychody z tej działalności gospodarczej nie przekraczają 150.000 PLN w roku lub proporcjonalnie w roku podatkowym – może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji gdy podmiot nie świadczy usług doradczych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług – zgodnie z art. 8 ust. 1 – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 powołanej ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1.wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

2.odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

 1. transakcji związanych z nieruchomościami,
 2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
 3. usług ubezpieczeniowych

-jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3.odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Z przepisu art. 113 ust. 5 ww. ustawy wynika, że jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Natomiast stosownie do art. 113 ust. 9 tej ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Ponadto, na mocy art. 113 ust. 10 ustawy o VAT, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

W myśl art. 113 ust. 11 podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

Według art. 113 ust. 11a przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio do podatnika będącego osobą fizyczną, który przed zakończeniem działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, a następnie rozpoczął ponownie wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5.

Natomiast w myśl art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi:

 1. prawnicze,
 2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
 3. jubilerskie.

W świetle powyższego usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego.

W związku z wątpliwościami Wnioskodawcy dotyczącymi zastosowania zwolnienia podmiotowego należy rozstrzygnąć, czy świadczone usługi opisane we wniosku należy zaliczyć do usług w zakresie doradztwa, które nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego.

Podkreślić należy, iż ani ustawa o podatku od towarów i usług ani przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. Skoro jednak ustawa o podatku od towarów i usług w art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT zastrzega, że do osób świadczących usługi doradztwa nie stosuje się zwolnienia podmiotowego, określonego w ust. 1 i 9 należy – wobec braku w ustawie definicji doradztwa – posłużyć się znaczeniem językowym.

Termin „doradztwo” obejmować może szereg usług doradczych, np.: podatkowe, prawne, finansowe i inne. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1996), pod pojęciem „doradcy” należy rozumieć tego, „kto doradza”. Natomiast „doradzić”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego, oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Zatem użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć szeroko.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą od dnia 19 kwietnia 2014 r. jednoosobową działalność gospodarczą. Przedmiotem zgłoszonej w CEiDG działalności jest działalność w zakresie architektury PKD 71.11.Z. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

Według PKD wykonywana działalność obejmuje m.in. doradztwo w zakresie architektury związane z:

 • projektowaniem budowlanym,
 • projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym kształtowaniem krajobrazu.

W rzeczywistości działalność Wnioskodawcy ogranicza się do sporządzania projektowych dokumentacji koncepcyjnych, architektoniczno-budowlanych oraz wykonawczych z ewentualnym prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji. Wnioskodawca nie świadczy usług o charakterze doradczym.

W klasyfikacji PKWiU wykonywane usługi mają następujące symbole:

 • 71.11.10.0 - Projekty i rysunki wykonywane dla celów architektonicznych,
 • 71.11.21.0 - Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków mieszkalnych,
 • 71.11.22.0 - Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków niemieszkalnych,
 • 71.11.23.0 - Usługi architektoniczne związane z przywróceniem budynkom charakteru historycznego,
 • 71.11.33.0 - Usługi planowania przestrzennego związane z lokalizacją obiektów budowlanych,

Wnioskodawca nie świadczy usług doradczych w zakresie prowadzonej działalności i zakłada, że uzyskane przychody nie przekroczą kwoty 150.000 PLN rocznie, a w roku bieżącym ich wysokość nie przekroczy wartości proporcjonalnej do okresu prowadzenia działalności.

W świetle powyższego, mając na uwadze przedstawiony stan sprawy oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawca będzie wykonywać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyłącznie czynności w zakresie opisanym we wniosku i czynności te nie będą miały w jakimkolwiek zakresie charakteru czynności doradczych, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług oraz przewidywana przez Wnioskodawcę wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150.000 zł – wówczas w 2014 r. Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, oczywiście do momentu gdy faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę 150.000 zł.

Natomiast w kolejnych latach prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, jeżeli nadal nie będzie wykonywał żadnych czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT (w tym usług doradczych z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania przestrzennego i modernizacji gospodarstwa rolnego) oraz wartość sprzedaży nie przekroczy łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Na marginesie należy dodać, że w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku podatkowego wartość limitu sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT będzie odpowiednio niższa zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, tj. w proporcji do okresu prowadzonej działalności.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności, gdyby Wnioskodawca wykonywał jakiegokolwiek rodzaju usługi doradcze – z wyjątkiem doradztwa rolniczego) lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto należy zauważyć, że powołane przez Wnioskodawcę interpretacje indywidualne zostały wydane w indywidualnych sprawach, w których indywidualnie oceniano stan faktyczny i stanowisko wnioskodawcy. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa i tut. Organ nie jest nimi związany.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163 poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.