Usługi architektoniczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi architektoniczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
18
maj

Istota:

W zakresie miejsca świadczenia usług architektonicznych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku ze świadczeniem tych usług

Fragment:

Organu z dnia 19 września 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług architektonicznych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku ze świadczeniem tych usług - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 13 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług architektonicznych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku ze świadczeniem tych usług. Wniosek uzupełniony został pismem złożonym w dniu 10 października 2016 r. (data wpływu 14 października 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr IPPP3/4512-511/16-2/KT z dnia 19 września 2016 r. (skutecznie doręczone w dniu 3 października 2016 r.). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Firma R. Sp. z o.o. jest czynnym podatnikiem VAT, wykonującą m.in. usługi architektoniczne dla biura projektowego na Martynice (zamorski departament Francji). Usługi dla biura projektowego na Martynice związane są z usługami przygotowania i koordynowania prac budowlanych, takie jak usługi architektów (klasyfikacja według PKD 71.11.Z, 71.12.Z, 74.10.Z). Jako czynnemu podatnikowi VAT Spółce przysługuje odliczenie VAT od podatku należnego za zakupione towary i usługi związane z prowadzoną działalnością.

2016
16
gru

Istota:

Czy w świetle art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług prowadząc biuro projektów, świadczące dodatkowo usługi fotograficzne i graficzne w ramach kodów PKD: 71.11.Z, 73.11.Z, 74.10.Z, 74.20.Z, 74.90.Z (nieświadczące usług doradczych, wystawiane faktury jako potwierdzenie wykonanej usługi nie będą mieć w tytule doradztwa ani nie będą go dotyczyć), Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT zakładając, że przychody z działalności gospodarczej nie przekroczą 150.000 PLN, a w roku bieżącym wartości proporcjonalnej do okresu prowadzenia działalności.

Fragment:

Będzie świadczyć usługi związane z wykonywaniem: Projekty i rysunki wykonywane dla celów architektonicznych, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków mieszkalnych, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków niemieszkalnych, Usługi architektoniczne związane z przywróceniem budynkom charakteru historycznego, Usługi planowania przestrzennego związane z lokalizacją obiektów budowlanych. 73.11.Z wykonywana działalność dodany został między innymi PKD dla 73.11.Z wykonywana działalność obejmuje doradztwo marketingowe. Ten profil jest profilem dodatkowym, marginalnym w ramach, którego Wnioskodawca będzie wykonywać jedynie projekty graficzne takie jak wykonywanie wizualizacji obiektów dla celów reklamowych oraz wykonywanie projektów graficznych, projektów banerów reklamowych. Wnioskodawca nie będzie świadczyć usług związanych z doradztwem marketingowym, prowadzeniem kompleksowych kampanii reklamowych, planowaniem i umieszczaniem reklam w mediach drukowanych, radiu, telewizji, Internecie oraz innych mediach, planowaniem i umieszczaniem reklam zewnętrznych, w formie bilbordów, paneli, gablot, balonów i sterowców reklamowych, wystawach okiennych, reklamą na samochodach i autobusach itp. dystrybucją i doręczaniem prospektów i próbek reklamowych, tworzeniem stoisk oraz innych konstrukcji i miejsc wystawowych, promocję wyrobów, marketingiem bezpośrednim, doręczaniem i zamieszczaniem prospektów i próbek reklamowych oraz bezpośrednią reklamą korespondencyjną.

2014
31
gru

Istota:

Możliwość zastosowania podmiotowego zwolnienia Wnioskodawcy świadczącego usługi architektoniczne i projektowe (bez doradztwa)

Fragment:

W klasyfikacji PKWiU wykonywane usługi mają następujące symbole: 71.11.10.0 - Projekty i rysunki wykonywane dla celów architektonicznych, 71.11.21.0 - Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków mieszkalnych, 71.11.22.0 - Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków niemieszkalnych, 71.11.23.0 - Usługi architektoniczne związane z przywróceniem budynkom charakteru historycznego, 71.11.33.0 - Usługi planowania przestrzennego związane z lokalizacją obiektów budowlanych, Wnioskodawca nie świadczy usług doradczych w zakresie prowadzonej działalności i zakłada, że uzyskane przychody nie przekroczą kwoty 150.000 PLN rocznie, a w roku bieżącym ich wysokość nie przekroczy wartości proporcjonalnej do okresu prowadzenia działalności. W świetle powyższego, mając na uwadze przedstawiony stan sprawy oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawca będzie wykonywać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyłącznie czynności w zakresie opisanym we wniosku i czynności te nie będą miały w jakimkolwiek zakresie charakteru czynności doradczych, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług oraz przewidywana przez Wnioskodawcę wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150.000 zł – wówczas w 2014 r.

2014
7
mar

Istota:

Czy stosowanie stawki VAT 8% do sprzedaży usług architektonicznych, w tym projektów urbanistycznych i projektów architektury wnętrz jest zgodne z przepisami prawa podatkowego?

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2013 r. (data wpływu 10 października 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług architektonicznych według stawki 8% – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 października 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług architektonicznych według stawki 8%. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą: Projektowanie architektoniczne, urbanistyczne i projektowanie wnętrz. Według przepisów ustawy o prawie autorskim (...) ww. usługi są działalnością twórczą, a zgodnie z wykładnią NSA (III SA 255/93 i III SA 357/93) usługi projektowania architektonicznego mają charakter umów licencyjnych. Według załącznika nr 3 poz. 181 do ustawy o podatku VAT dla ww. usług stawka podatku VAT wynosi 8%. Wnioskodawca aktualnie nie jest płatnikiem VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy stosowanie stawki VAT 8% do sprzedaży usług architektonicznych, w tym projektów urbanistycznych i projektów architektury wnętrz jest zgodne z przepisami prawa podatkowego... Zdaniem Wnioskodawcy usługi architektoniczne powinny być opodatkowane stawką VAT 8%.

2012
11
lut

Istota:

Czy Wnioskodawca może przychody osiągane ze wskazanego zakresu działalności usługowej rozliczać od nowego roku w formie ryczałtu ewidencjonowanego, spełniając warunki określone w art. 6 ust. 4 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku?

Fragment:

W pozycji 32 tego załącznika wymienia się dział 71 PKWiU Usługi architektoniczne i inżynierskie; usługi badań i analiz technicznych. Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pozostałych usług w zakresie badań i analiz technicznych oraz usług kierowania przedsięwzięciami związanymi z obiektami budowlanymi i inżynierii lądowej i wodnej. Działalność ta została sklasyfikowana według PKWiU pod symbolami 71.20.19.0 oraz 71.12.20.0. Przenosząc uprzednio zanalizowane przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na grunt zaprezentowanego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż skoro działalność wykonywana przez Wnioskodawcę została wyłączona przez ustawodawcę z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (pozycja 32 Załącznika nr 2), to Wnioskodawcy nie przysługuje opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z tej działalności w zryczałtowanej formie. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2011
1
wrz

Istota:

Czy Spółka postępuje prawidłowo refakturując koszty związane ze świadczeniem usług architektonicznych z uwzględnieniem stawek obowiązujących dla danego rodzaju czynności, czy też powinna je włączyć do podstawy opodatkowania usługi podstawowej?

Fragment:

Organu 17.09.2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie refakturowania kosztów związanych ze świadczeniem usług architektonicznych– jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17.09.2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie refakturowania kosztów związanych ze świadczeniem usług architektonicznych. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca świadczy usługi architektoniczne i inżynierskie na rzecz firm zarejestrowanych w Polsce. Spółka zawiera ze swoimi klientami umowy o pełnienie nadzoru autorskiego nad budowami mającymi miejsce zarówno w Polsce, jak i za granicą. W umowach oprócz wysokości wynagrodzenia za usługę podstawową zawarto ustalenia dotyczące rozliczania kosztów przejazdów i noclegów architektów na miejscu budowy. Koszty te ustalone są w formie zryczałtowanej, wliczane do faktury za usługi podstawowe i opodatkowywane stawką VAT 22% w przypadku usług nadzoru świadczonych w Polsce lub nieopodatkowane, jeśli usługi nadzoru dotyczą nieruchomości znajdującej się poza terytorium Polski. Jeśli Spółka ponosi inne koszty związane z prowadzonym projektem (np. bilet lotniczy do miejsca docelowego innego niż miejsce budowy), kosztami takimi obciążany jest klient.

2011
1
lip

Istota:

Opodatkowanie usługi architektonicznej świadczonej poza granicami kraju

Fragment:

W przypadku świadczenia usług architektonicznych miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości, zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy. Zatem w przedmiotowej sprawie świadczona usługa nie będzie podlegała opodatkowaniu na terenie kraju. Jednocześnie Wnioskodawca jest obowiązany wystawić fakturę VAT stwierdzającą sprzedaż ww. usługi na zasadach określonych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. o którym mowa wyżej. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy odnośnie opodatkowania usługi architektonicznej świadczonej poza granicami kraju należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji, tj. po dniu 1 grudnia 2008r. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.

2011
1
lip

Istota:

Uzyskiwanie przychodów z tytułu usług sklasyfikowanych do grupowania 74.2 PKWiU (usługi architektoniczne i inżynierskie) i to niezależnie od tego czy ich bezpośrednim wykonawcą był podatnik, wynajęty w tym celu podwykonawca czy też zatrudniony przez podatnika pracownik wykluczało możliwość opodatkowania całości przychodów z tego źródła w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Fragment:

Po zasięgnięciu opinii Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Głównego Urzędu Statystycznego w Łodzi stwierdzono, że opisane w ten sposób usługi należało zaliczyć do usług projektowych i geodezyjnych - sklasyfikowane pod symbole 74.2 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - usługi architektoniczne i inżynierskie. Przedstawione ustalenia stanowiły podstawę do wydania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach decyzji z dnia 19 maja 2006 r. nr US.III.4110/1/Z/2/05/06 określającej Mieczysławowi L. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. w kwocie 412.728 zł wraz z odsetkami za zwłokę z tytułu nieterminowego opłacania zaliczek na podatek w kwocie 18.184 zł. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazano przepisy art. 8 ust. 3 i art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e/ u.z.p.d. w związku z poz. 15 zał. nr 2 do tej ustawy, zgodnie z którymi wykonanie usług projektowych i geodezyjnych mieszczących się w grupowaniu 74.2 PKWiU usługi architektoniczne i inżynierskie spowodowało za cały roku podatkowy utratę prawa do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jednocześnie ze względu na naruszenie wskazanych warunków uprawniających do korzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania w oparciu o przepis art. 23 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) określono dochód stanowiący podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych w drodze oszacowania.

2011
1
lip

Istota:

Czy wyżej wymienione usługi architektoniczne, na 35 % kwoty umownej można wystawić fakturę ze stawką VAT wynoszącą 7%?

Fragment:

Jestem współwłaścicielem spółki cywilnej świadczącej usługi architektoniczne opłacającej podatek VAT. Aktualnie jesteśmy w trakcie realizacji projektu obiektu wielofunkcyjnego z funkcją sakralną. Około 35% tego dzieła będzie objęta prawami autorskimi które zostaną umową przeniesione na inwestora. Zapis taki w umowie funkcjonować będzie ze względu na unikatowość obiektu oraz na fakt, że rodzaj obiektu wymaga specyficznego i twórczego podejścia do jego wykonania. Najbliższą fakturę zamierzamy wystawić na początku października 2009r. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wyżej wymienione usługi architektoniczne, na 35 % kwoty umownej można wystawić fakturę ze stawką VAT wynoszącą 7%... Zdaniem Spółki na podstawie załącznika do Ustawy VAT poz. 162 zastosowanie będzie miała 7% stawka podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

2011
1
lip

Istota:

Czy kwota VAT z Formularza Ofertowego SIWZ powinna być rozliczona przez usługobiorcę czyli Powiatowy Zarząd Dróg, czy przez usługodawcę (czyli irlandzką firmę, jeżeli jest ona płatnikiem VAT w Irlandii)? Czy moja przyszła firma wystawiając fakturę VAT w celu uzyskania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy (skończony i uzgodniony projekt) musi zapłacić podatek VAT w Polsce, czy też w Irlandii?

Fragment:

Natomiast zgodnie z artykułem 27 ust. 3 Ustawy o podatku od towarów i usług „ W przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4 (usługi architektoniczne i inżynierskie), są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę. ” Zdaniem Wnioskodawcy bardziej adekwatnym w moim przypadku będzie artykuł 27 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11/03/2004 r., który mówi: „w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4 (usługi architektoniczne i inżynierskie), są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium wspólnoty, ale kraju innym niż kraj świadczącego usługę, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę. Czyli nabywca usługi (przykładowy zarząd dróg powiatowych) posiada swoją siedzibę w Polsce, więc VAT zapłacę w Polsce, nie zapłacę go natomiast w Irlandii. Na tle opisanego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje. Zgodnie z przepisem art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.): ”W przypadku świadczenia usług (...)