IPPB1/415-1277/13-5/AM | Interpretacja indywidualna

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu usług agroturystycznych.
IPPB1/415-1277/13-5/AMinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. pokoje na wynajem
 3. usługi agroturystyczne
 4. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 grudnia 2013 r. (data wpływu 12 grudnia 2013 r.) uzupełnionego pismem z dnia 26 lutego 2014 r. (data wpływu 3 marca 2014 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie IPPB1/415-1277/13-2/AM z dnia 19 lutego 2014 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu usług agroturystycznych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2013 r. został złowniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu usług agroturystycznych.

żony ww.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza wraz ze wspólnikiem nabyć na zasadach współwłasności (każdy po 50%) nieruchomość rolną o łącznej powierzchni 9,32 ha (powierzchnia pod uprawy rolne wynosi 8,71 ha), na którym znajduje się siedlisko (budynek wielorodzinny). W budynku tym znajduje się 10 niezależnych pokoi. Jest to nieruchomość rolna, zlokalizowana na terenach wiejskich, na której jest prowadzona działalność rolna, która będzie przez wspólników kontynuowana. Wnioskodawca i jego wspólnik zamierzają prowadzić działalność rolną każdy na swojej części w/w nieruchomości oraz korzystać z przypadającej na każdego z nich części budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych. Wnioskodawca dowiedział się, że taka działalność rolna po zarejestrowaniu się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako producent rolny podlega zgłoszeniu do ARiMR o unijne dopłaty bezpośrednie. Ponadto z informacji uzyskanych w Agencji wynika, że Wnioskodawca wraz ze wspólnikiem nie muszą dzielić nabytej na zasadach współwłasności nieruchomości rolnej, gdyż wystarczy, by tylko jeden z nich zarejestrował się jako producent rolny, a na wniosku będzie podpis współwłaściciela potwierdzający zgodę na wspólne występowanie o dotacje bezpośrednie.

Pismem z dnia 26 lutego 2014 r. (data wpływu 2 marca 2014 r.) Wnioskodawca doprecyzował zdarzenie przyszłe wskazując, że:

 • na w/w nieruchomości rolnej obie rodziny (niezależnie) planują prowadzić (poza działalnością rolna) działalność związaną z wynajmem turystom pokoi gościnnych (wraz z wyżywieniem). W określonym wyżej budynku wielorodzinnym można jednoznacznie wyodrębnić każdy pokój, zatem każdy współwłaściciel będzie dysponował konkretnym pomieszczeniem (np. poprzez ponumerowanie każdego pokoju). Taki podział (możliwość dysponowania konkretnym pokojem) — będzie jednoznacznie określony na podstawie pisemnej, wewnętrznej umowy pomiędzy wspólnikami. Dodatkowo Wnioskodawca wyjaśnia, że nie jest możliwe takie rozdzielenie budynku wielorodzinnego i utworzenie niezależnych mieszkań ze względów technicznych. Wynika to z faktu wspólnego wejścia do budynku oraz wspólnej klatki schodowej prowadzącej do tych pokoi na piętrze.

Jednocześnie Wnioskodawca w ww. piśmie uzupełniającym przeformułował pytania, o które wnosił organ w wezwaniu.

Ponadto w piśmie z dnia 14.03.2014 r. Wnioskodawca wskazał, że zakupione grunty rolne będą stanowiły gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy we współwłasności nieruchomości rolnej można na podstawie pisemnej, wewnętrznej Umowy pomiędzy wspólnikami tak podzielić budynek wielorodzinny, aby osobno każda rodzina dysponowała ustaloną częścią budynku (konkretne 5 pokoi). I czy taka umowa jest w świetle przepisów podatkowych wystarczająca i wiążąca obie strony pod względem skutków z niej wynikających...
 2. Czy poprzez podział na podstawie pisemnej, wewnętrznej umowy pomiędzy wspólnikami Wnioskodawca może wynajmując turystom 5 pokoi gościnnych (wraz z wyżywieniem) korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego z art. 21 ust. 1 punkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Niniejsza interpretacja dotyczy odpowiedzi na pytanie oznaczone Nr 2. Wniosek w zakresie pytania 1 zostanie rozpatrzone odrębnym rozstrzygnięciem.

AD. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, może on przy wynajmowaniu 5 konkretnych pokoi gościnnych prowadząc działalność rolniczą skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 punkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 43 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.

Zwolnienie określone w tym przepisie uzależnione jest, więc od spełnienia łącznie kilku warunków, a mianowicie:

 • najem musi dotyczyć pokoi gościnnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych,
 • budynki, w których pokoje przeznaczone są na wynajem, położone są na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym,
 • przedmiotem usług jest najem pokoi gościnnych osobom przebywającym na wypoczynku,
 • liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.

Ponadto ww. przepis stanowi, że jeżeli spełnione są powyższe warunki, również dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, którym wynajęto pokoje, nie podlegają opodatkowaniu.

Jednym z warunków skorzystania z przedmiotowego zwolnienia jest to, ażeby budynki, w których pokoje przeznaczone są na wynajem, położone były na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym.

W myśl art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.) za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Uszczegóławiając, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, a przez to decydując o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego dochodu z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, należy odnieść się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2011 r. Nr 38, poz. 454) oraz załącznika Nr 6 tego rozporządzenia.

Zgodnie z § 67 ww. rozporządzenia użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

 1. użytki rolne,
 2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione,
 3. grunty zabudowane i zurbanizowane,
 4. użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery "E" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R,
 5. nieużytki, oznaczone symbolem - N,
 6. grunty pod wodami,
 7. tereny różne oznaczone symbolem - Tr.

Stosownie natomiast do treści § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia użytki rolne dzielą się na:

 1. grunty orne, oznaczone symbolem - R,
 2. sady, oznaczone symbolem złożonym z litery "S" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym założony został sad, np. S-R, S-Ł, S-Ps,
 3. łąki trwałe, oznaczone symbolem - Ł,
 4. pastwiska trwałe, oznaczone symbolem - Ps,
 5. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem złożonym z litery "B" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym wzniesione zostały budynki, np. B-R, B-Ł, B-Ps,
 6. grunty pod stawami, oznaczone symbolem - Wsr,
 7. rowy, oznaczone symbolem - W.

Należy podkreślić, że zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie sądowo-administracyjnym poglądem, przepisy dotyczące wszelkiego rodzaju ulg i zwolnień podatkowych, jako odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania, powinny być interpretowane ściśle, w oparciu o wykładnię gramatyczną przepisów ustawy, z wyłączeniem wykładni rozszerzającej.

Ustawodawca jednoznacznie, zatem określił warunki skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze uwarunkowania wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazać należy, że w przypadku wspólników posiadających prawo do współużytkowania budynku mieszkalnego, znajdującego się w gospodarstwie rolnym położonym na terenach wiejskich, zwolnienie wymienione w tym przepisie znajdzie zastosowanie tylko wtedy, gdy łączna liczba pokoi wynajmowanych w tym budynku mieszkalnym nie przekracza pięciu.

W niniejszej sprawie taka przesłanka nie zachodzi, bowiem – jak wskazano we wniosku – łącznie wynajmowanych będzie 10 pokoi. Nie zostanie, więc spełniony jeden z warunków określonych w analizowanym przepisie.

W takim, zatem przypadku przychody osiągane przez Wnioskodawcę z wynajmu pokoi oraz wyżywienia osób wynajmujących pokoje nie będą korzystały ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.