Usługi agroturystyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi agroturystyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
21
cze

Istota:

- stawka podatku VAT dla świadczonych usług agroturystycznych;
- brak opodatkowania podatkiem VAT na zasadach ogólnych określonych w ustawie o podatku od towarów i usług działalności polegającej na świadczeniu usług agroturystycznych;
- brak prawa do zwrot podatku naliczonego, wynikającego z poniesionych nakładów polegających na ulepszeniu systemu centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym służącym działalności gospodarczej w formie usług agroturystycznych, jak i służącym celom osobistym podatnika.

Fragment:

(...) usług agroturystycznych – jest nieprawidłowe; - braku prawa do zwrot podatku naliczonego, wynikającego z poniesionych nakładów polegających na ulepszeniu systemu centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym służącym działalności gospodarczej w formie usług agroturystycznych, jak i służącym celom osobistym podatnika – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie stawki podatku VAT dla świadczonych usług agroturystycznych, braku opodatkowania podatkiem VAT na zasadach ogólnych określonych w ustawie o podatku od towarów i usług działalności polegającej na świadczeniu usług agroturystycznych oraz braku prawa do zwrot podatku naliczonego, wynikającego z poniesionych nakładów polegających na ulepszeniu systemu centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym służącym działalności gospodarczej w formie usług agroturystycznych, jak i służącym celom osobistym podatnika. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 5 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 24 kwietnia 2015 r. znak: IBPP3/4512-192/15/AŚ oraz pismem z 19 maja 2015 r. (data wpływu 21 maja 2015 r.).

2014
18
lip

Istota:

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu usług agroturystycznych.

Fragment:

(...) usług agroturystycznych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 grudnia 2013 r. został złowniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu usług agroturystycznych. żony ww. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca zamierza wraz ze wspólnikiem nabyć na zasadach współwłasności (każdy po 50%) nieruchomość rolną o łącznej powierzchni 9,32 ha (powierzchnia pod uprawy rolne wynosi 8,71 ha), na którym znajduje się siedlisko (budynek wielorodzinny). W budynku tym znajduje się 10 niezależnych pokoi. Jest to nieruchomość rolna, zlokalizowana na terenach wiejskich, na której jest prowadzona działalność rolna, która będzie przez wspólników kontynuowana. Wnioskodawca i jego wspólnik zamierzają prowadzić działalność rolną każdy na swojej części w/w nieruchomości oraz korzystać z przypadającej na każdego z nich części budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych. Wnioskodawca dowiedział się, że taka działalność rolna po zarejestrowaniu się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako producent rolny podlega zgłoszeniu do ARiMR o unijne dopłaty bezpośrednie.

2012
1
maj

Istota:

Czy dochody uzyskane z tytułu pobytu w gospodarstwie rolnym położonym na terenie wiejskim osobom przebywającym na wypoczynku i nocującym w budynku mieszkalnym, w którym liczba pokoi nie przekracza 5, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 05.01.2011 r. (data wpływu 19.12.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu usług agroturystycznych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19.12.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu dochodów uzyskiwanych z usług agroturystycznych. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni rozważa możliwość nabycia nieruchomości - budynku mieszkalnego położonego na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym. Przedmiotową nieruchomość chciałaby przeznaczyć w całości na cele działalności gospodarczej, której przedmiotem będzie wynajem nieruchomości na cele krótkotrwałego zakwaterowania. W tym celu planuje przeprowadzić remont nieruchomości, a teren wyposażyć w kort tenisowy, plac zabaw dla dzieci, piaskownicę, wiatę grilową i inne podobne atrakcje. W budynku mieszkalnym liczba samodzielnych pokoi przeznaczonych do zakwaterowania gości będzie wynosić 5. Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawczyni nie będzie mieszkała w gospodarstwie, zamierza wynajmować na cele krótkotrwałego zamieszkania wyłącznie cały dom, bez podziału na pokoje, włącznie ze wszystkim udogodnieniami znajdującymi się na terenie.

2012
8
lut

Istota:

Wnioskodawczyni nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ efekty projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawczyni nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Fragment:

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Zainteresowana złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach Działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” objętego PROW 2007-2013 w zakresie „ Małych projektów ”. W ramach projektu Wnioskodawczyni zamierza wykonać zadaszenie przed domem, ułożyć taras i chodników z kostki brukowej, zakupić krzewy i grill ogrodowy.

2011
21
gru

Istota:

Czy Zainteresowana ma możliwość odliczenia podatku VAT w związku z wydatkiem związanym z realizacją zadania pod nazwą „”?

Fragment:

Stosownie do art. 96 ust. 3 ustawy podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Mocą art. 96 ust. 4 ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „ podatnika VAT czynnego ” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „ podatnika VAT zwolnionego ”. W treści ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku dla grupy podmiotów, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła określonego limitu. W myśl art. 113 ust. 1 ustawy zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1666) kwotę, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, dla 2010 r. przyjmuje się w wysokości 100.000 zł.

2011
17
gru

Istota:

1. Czy wydzielając z gospodarstwa rolno-sadowniczego będącego współwłasnością na potrzeby prowadzonej przez stadniny koni grunty o powierzchni 4,5 ha wraz z budynkami należy ze współwłaścicielem zawrzeć umowę najmu i płacić mu stosowny czynsz i czy ten czynsz będzie stanowić koszty prowadzonej stadniny?
2. Jak należy amortyzować użytkowany przez stadninę koni budynek – czy w całości, czy stosownie do udziału w gospodarstwie rolnym - w połowie? Czy budynek należący do gospodarstwa rolno-sadowniczego o powierzchni 350 m2 należy objąć odrębną ewidencją księgową przypisaną stadninie koni?
3. Czy prowadząc działalność rolniczą, do której zaliczana jest również hodowla koni i świadcząc w niewielkich rozmiarach usługi gastronomiczne, noclegowe, jazdy konnej, przejazdy bryczką, czyli prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą można ww. usługi uznać za usługi agroturystyczne i nie obejmować ich odrębną ewidencją księgową, czy też należy prowadzić odrębną ewidencję księgową, nawet gdyby te usługi stanowiły minimalny udział w działalności stadniny? Czy wydzielając budynek mieszkalny, w którym zorganizowane będą trzy pokoje noclegowe oraz świadcząc usługi wyżywienia dla turystów nie powinno się zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym płacić podatku dochodowego?
4. Czy w oparciu o posiadane zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej (stadniny koni) opodatkowaniu będzie podlegać hodowla koni, organizowanie przejażdżek końmi oraz bryczką (wykonywane jako usługi dla turystów), organizowanie nauki jazdy konnej, kursów jeździeckich, ognisk, kuligów itp.?
5. Jak ewidencjonować koszty, by wyodrębnić je dla potrzeb hodowli koni i świadczonych usług?

Fragment:

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż ustawodawca nie określa ilości łóżek (a jedynie ilość pokoi) ani procentowego udziału usług agroturystycznych w działalności rolniczej. Jedną z zasad polskiego systemu podatkowego jest powszechność opodatkowania. Zatem, przepisy dotyczące zwolnień i ulg podatkowych nie należy interpretować i stosować rozszerzająco. Zwolnieniu przedmiotowemu podlegają jedynie dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych i wyżywienia osób, dla których wynajęto te pokoje. Jeżeli będzie pan wynajmować trzy pokoje w budynku mieszkalnym znajdującym się w gospodarstwie rolnym i będzie pan świadczył usługi wyżywienia dla osób wynajmujących okresowo te pokoje, działalność ta będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast, towarzyszące im usługi rekreacyjne (jazda konna w siodle, przejażdżki powozem i saniami z zaprzęgiem konnym itp.) należy zakwalifikować do źródła przychodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, pomimo, że wykonywane są przy wykorzystaniu bazy i urządzeń związanych z gospodarstwem rolnym, którego celem jest produkcja rolna (środki transportu, konie), z której dochody nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego . W związku z tym kalkulacja cenowa tzw. usługi agroturystycznej powinna wyraźnie rozdzielać odpłatność za wynajem pokoi gościnnych i za wyżywienie osób, dla których wynajęto te pokoje (dochód podlegający zwolnieniu od podatku dochodowego) od odpłatności za usługi rekreacyjne, organizowanie nauki jazdy konnej, kursów jeździeckich (dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym).

2011
1
maj

Istota:

Usługi agroturystyczne PKWiU 55.23.13 – stawka, prawo do zwolnienia.

Fragment:

W związku z powyższym usługi agroturystyczne polegające na wynajmie umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania nie korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, jako usługi rolnicze świadczone przez rolnika ryczałtowego podlegają natomiast na mocy art. 41 ust. 2 opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki podatku w wysokości 7%. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2011
1
maj

Istota:

Czy mając na własność działkę z budynkami oraz dzierżawiąc grunty rolne o pow. 1,82 ha mogę prowadzić gospodarstwo agroturystyczne na tych samych warunkach co rolnik, czyli być zwolnioną z płacenia podatku dochodowego?

Fragment:

Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5. Z przywołanego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że podatnik uzyskujący dochody z tytułu wynajmu pokoi gościnnych skorzysta z przedmiotowego zwolnienia jeżeli łącznie spełnione będą następujące warunki: 1. wynajmowane pokoje gościnne znajdują się w budynku mieszkalnym, 2. budynki mieszkalne w których znajdują się pokoje gościnne położone są na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, 3. przedmiotem usługi musi być najem pokoi gościnnych dla osób przebywających na wypoczynku, 4. liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5. Gospodarstwem rolnym, na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest gospodarstwo w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r.

2011
1
maj

Istota:

1.Czy można odliczyć podatek naliczony VAT w związku z poniesionymi kosztami na adaptację i modernizację kuchni oraz jej wyposażenia, w sytuacji gdy kuchnia ta będzie służyła obsłudze gości oraz domownikom?2.Z jaką stawką podatku VAT należy wystawiać faktury w związku ze świadczeniem usług:- wynajem pokoi gościnnych,- wyżywienie gości.

Fragment:

(...) usługi agroturystyczne świadczone we własnym gospodarstwie rolnym poprzez adaptację poddasza domu mieszkalnego na pokoje gościnne. W związku ze świadczeniem usług agroturystycznych podatnik będzie również wydawał posiłki dla gości oraz w przyszłości wypożyczał sprzęt turystyczny. Stanowisko Strony:1.Zdaniem podatnika ma on prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych kosztów na adaptację i modernizację kuchni.2.Wynajem pokoi gościnnych oraz sprzedaż posiłków gościom opodatkowana jest stawką 7%. Stanowisko organu podatkowego:Ad. 1 Pan X prowadzi własne gospodarstwo rolne. W rejestrze tutejszego urzędu skarbowego figuruje jako podatnik VAT czynny i rozlicza podatek od towarów i usług na zasadach ogólnych. Usługi agroturystyczne oraz usługi gastronomiczne, o które podatnik ma zamiar rozszerzyć swoją działalność gospodarczą, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z 2004r. ze zm.) Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i sług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z 2004r.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniami, które nie mają zastosowania w niniejszej sprawie.

2011
1
maj

Istota:

Czy można odliczyć podatek naliczony VAT w związku z poniesionymi kosztami na założenie ogrodu rekreacyjno-wypoczynkowego dla gości, tzn. rośliny, krzewy, altana, grill, meble ogrodowe, utwardzanie ścieżek, robocizna, oświetlenie itp. ?

Fragment:

(...) usługi agroturystyczne świadczone we własnym gospodarstwie rolnym poprzez adaptację poddasza domu mieszkalnego na pokoje gościnne. W związku ze świadczeniem usług agroturystycznych podatnik będzie również wydawał posiłki dla gości oraz w przyszłości wypożyczał sprzęt turystyczny. Stanowisko Strony:Zdaniem podatnika ma on prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych kosztów na założenie ogrodu rekreacyjno-wypoczynkowego dla gości. Stanowisko organu podatkowego:Pan X prowadzi własne gospodarstwo rolne. W rejestrze tutejszego urzędu skarbowego figuruje jako podatnik VAT czynny i rozlicza podatek od towarów i usług na zasadach ogólnych. Usługi agroturystyczne oraz usługi gastronomiczne, o które podatnik ma zamiar rozszerzyć swoją działalność gospodarczą, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z 2004r. ze zm.) Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z 2004r.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniami, które nie mają zastosowania w niniejszej sprawie.