Usługi administrowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi administrowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
25
kwi

Istota:

Zwolnienie od podatku usług administrowania – zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi gminy

Fragment:

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa, jak również przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że usługi administrowania zasobem mieszkaniowym, które wykonuje Wnioskodawca na rzecz Gminy, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 68.32.11.0, z uwagi na fakt, że dotyczą budynków mieszkalnych, w których znajdują się wyłącznie lokale mieszkalne, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia. Zatem stanowisko Wnioskodawcy zgodnie, z którym usługa administrowania – zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi gminy podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Na marginesie niniejszej interpretacji organ wyjaśnia, że rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.) zostało zastąpione rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U., poz. 1722). Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2013
9
lut

Istota:

Opodatkowanie oraz zastosowanie właściwej stawki podatku VAT usług wsparcia administracyjnego świadczonych przez samorządowy zakład budżetowy na rzecz Gminy.

Fragment:

IBPP1/443-1225/11/AW): „dla świadczonych usług administrowania opisaną w stanie faktycznym nieruchomością, zastosowanie znajdzie stawka podatku VAT w wysokości 23% wynikającej z brzmienia art. 41 ust. 1 z związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.” Zakład zaznacza, że choć przytoczona interpretacja indywidualna dotyczy zbliżonego stanu faktycznego to, w ocenie Zakładu, wyrażona w niej argumentacja może mieć zastosowanie w analizowanym przypadku. Warto przy tym zaznaczyć, iż w przepisach wykonawczych do ustawy o VAT, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku VAT w stosunku do niektórych czynności wykonywanych przez jednostki budżetowe. I tak, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 12 i 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.) (dalej: „Rozporządzenie wykonawcze VAT”) zwalnia się od podatku: czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (pkt 12) (...)

2012
8
sie

Istota:

Skoro za świadczone usługi Spółka otrzymuje wynagrodzenie od Gminy, a zatem odnosi bezpośrednie korzyści z tytułu wykonywanych na rzecz Gminy czynności, to świadczone przez Wnioskodawcę usługi administrowania spełniają przesłanki uznania ich za odpłatne świadczenie usług. Zatem usługi te – stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy -podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Tym samym, wszystkie czynności wymienione we wniosku, Spółka wykonuje zarówno w ramach usług administrowania jak również w ramach usług zarządzania zasobami mienia komunalnego. W ramach przyjętych rozliczeń za świadczone na rzecz Gminy usługi w zakresie administrowania oraz utrzymania nieruchomości, Gmina wypłaca Spółce miesięczne wynagrodzenie. Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, iż skoro za świadczone usługi Spółka otrzymuje wynagrodzenie od Gminy, a zatem odnosi bezpośrednie korzyści z tytułu wykonywanych na rzecz Gminy czynności, to świadczone przez Wnioskodawcę usługi administrowania spełniają przesłanki uznania ich za odpłatne świadczenie usług. Zatem usługi te – stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy -podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego w zakresie opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług administrowania lokalami stanowiącymi własność Gminy. W zakresie zdarzenia przyszłego dotyczącego opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług administrowania lokalami stanowiącymi własność Gminy, wydano interpretację. Natomiast w przedmiocie rozstrzygnięcia, czy Wnioskodawca jest podatnikiem z tytułu najmu lokali będących własnością Gminy, wydano interpretację - stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

2012
8
sie

Istota:

Skoro za świadczone usługi Spółka otrzymuje wynagrodzenie od Gminy, a zatem odnosi bezpośrednie korzyści z tytułu wykonywanych na rzecz Gminy czynności, to świadczone przez Wnioskodawcę usługi administrowania spełniają przesłanki uznania ich za odpłatne świadczenie usług. Zatem usługi te – stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy -podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Tym samym, wszystkie czynności wymienione we wniosku, Spółka wykonuje zarówno w ramach usług administrowania jak również w ramach usług zarządzania zasobami mienia komunalnego. W ramach przyjętych rozliczeń za świadczone na rzecz Gminy usługi w zakresie administrowania oraz utrzymania nieruchomości, Gmina wypłaca Spółce miesięczne wynagrodzenie. Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż skoro za świadczone usługi Spółka otrzymuje wynagrodzenie od Gminy, a zatem odnosi bezpośrednie korzyści z tytułu wykonywanych na rzecz Gminy czynności, to świadczone przez Wnioskodawcę usługi administrowania spełniają przesłanki uznania ich za odpłatne świadczenie usług. Zatem usługi te – stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy -podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Niniejsza interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług administrowania lokalami stanowiącymi własność Gminy. W zakresie stanu faktycznego dotyczącego opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług administrowania lokalami stanowiącymi własność Gminy, wydano interpretację Nr IPTPP4/443-304/12-7/BM. Natomiast w przedmiocie rozstrzygnięcia, czy Wnioskodawca jest podatnikiem z tytułu najmu lokali będących własnością Gminy, wydano interpretację Nr IPTPP4/443-304/12-5/BM - stan faktyczny oraz Nr IPTPP4/443-304/12-6/BM - zdarzenie przyszłe.

2011
1
paź

Istota:

Usługi administrowania nieruchomością wspólną opodatkowane stawką 23%.

Fragment:

(...) usług administrowania nieruchomością wspólną - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 stycznia 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 11 lutego 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej dla świadczonych usług administrowania nieruchomością wspólną. W przedmiotowym wniosku oraz w jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny. Nieruchomość zabudowana budynkiem Ratusza stanowi współwłasność wg. udziałów Gminy Miejskiej (500/1000), Powiatu (266/1000) oraz Muzeum (234/1000). W części przypadającej Gminie mieści się siedziba Urzędu Miejskiego, Burmistrza i Rady Miejskiej, w części Powiatu siedziba Starostwa Powiatowego, Starosty i Rady Powiatu, a w części Muzeum - oddział Muzeum. Na obecną chwilę nie ma wyodrębnionej własności samodzielnych lokali. W związku z likwidacją gospodarstwa pomocniczego przy Urzędzie Miejskim, które zajmowało się administrowaniem całej nieruchomości, ww. współwłaściciele zawarli porozumienie mające charakter umowy cywilnoprawnej, na mocy którego administrowanie powyższej nieruchomości powierzono Gminie.

2011
1
lip

Istota:

VAT w zakresie miejsca świadczenia usług

Fragment:

Dlatego też dla realizacji wskazanej wyżej zasady systemu VAT, należało stworzyć regulacje umożliwiające opodatkowanie VAT pewnych kategorii usług w miejscu, w którym faktycznie następuje ich konsumpcja - tj. w kraju siedziby usługobiorcy. Zakres przedmiotowy usług, dla których zastosowanie znajdują szczególne regulacje dotyczące ustalania miejsca świadczenia usług dla celów VAT powinien być określany w sposób podobny przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Jak wielokrotnie podkreślał ETS, dla zachowania spójności zasad opodatkowania VAT w Unii Europejskiej istotnym jest, aby nadać użytym w Dyrektywie VAT wyrazom/zwrotom znaczenie wspólnotowe, które pozwoli na jednolitą wykładnię we wszystkich krajach członkowskich (np. wyrok z dnia 11 września 2008 r. w sprawie C-228/07 Jörn Petersen przeciwko Arbeitsmarktservice Niederösterreich; wyrok z dnia 16 września 2004 r. w sprawie C-382/02 Cimber Air A/S przeciwko Skatteministeriet). Oznacza to, że wykładnia przepisów ustawy o VAT musi uwzględniać wspólnotowe znaczenie użytych w Dyrektywie VAT wyrazów oraz ich znaczenie językowe. Takie rozwiązanie zapobiega sytuacji, w której wystąpiłby brak opodatkowania VAT danej usługi lub wystąpiłoby podwójne opodatkowanie usługi niematerialnej. Zdaniem Spółki, biorąc pod uwagę charakter wykonywanych czynności, usługi świadczone na rzecz Kontrahenta (opisane w stanie faktycznym w punktach 1-4) powinny być traktowane jako usługi przetwarzania danych, dla których zgodnie z art. 27 ust. 4 pkt 3a ustawy o VAT, miejscem opodatkowania VAT jest kraj siedziby usługobiorcy.

2011
1
maj

Istota:

Czy zmiana statusu organizacyjnego Miasta ma wpływ na stawkę podatku VAT.

Fragment:

Zatem usługi administrowania targowisk miejskich i płatnych miejsc postojowych świadczone są przez zakład budżetowy na rzecz osoby prawnej-jednostki samorządu terytorialnego. Zwolnieniem , o którym mowa w paragrafie 8 ust.1 pkt 14 objęte są usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi.Przepis ten nie dotyczy sytuacji, gdy jedna ze stron umowy cywilnoprawnej jest gmina.Ponadto przewidziana w art.15 ust.6 ustawy o VAT wyłączenie organów władzy publicznej ze statusu podatnika podatku VAT nie dotyczy czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych. Z przedstawionej przez Stronę umowy na wykonanie tych usług wynika, że jest to umowa cywilnoprawna.W związku z powyższym sprzedaż usług administrowania targowiskami miejskimi i płatnymi miejscami postojowymi, świadczona przez MOSiR na rzecz Miasta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 22% zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy z dn. 11 marca 2004r. O podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm./.Należy dodać, że „Urząd Miejski w "...." nie zmienił statusu organizacyjnego z nazwy Urząd Miejski na nazwę Miasto "....”. Urząd Miejski jest nadal jednostką organizacyjną, przy pomocy której Prezydent wykonuje swoje zadania, a Miasto – jednostką samorządu terytorialnego. Reasumując powyższe, stanowisko MOSiR zawarte we wniosku jest nieprawidłowe.