Usługi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
cze

Istota:

Stawka podatku VAT dla świadczonych usług montażu szyn.

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że wykonywane przez Wnioskodawcę czynności polegające na dostawie i montażu szyn służących zamocowaniu elementów wyposażenia wnętrz, takich jak kotary, żaluzje i rolety wewnętrzne, należy uznać za kompleksową usługę, przedmiotem której będzie przede wszystkim montaż zamówionych elementów, a nie dostawa poszczególnych materiałów, czy też zbiór wyodrębnionych w jej ramach usług. Zauważyć jednak należy, że z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym, jednakże nie do wszystkich usług dotyczących samego instalowania, czy montażu różnych towarów. Co istotne, sama usługa montażu, czy też instalacja poszczególnych towarów, nie może być traktowana jako budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa. Dopiero w połączeniu z zespołem innych czynności, w wyniku których podnosi się, bądź też przywraca poprzedni stan faktyczny czy wartość użytkową budynku lub lokalu, usługę taką można traktować jako ww. usługi, o których mowa w ustawie. Ponadto obniżona stawka podatku od towarów i usług znajduje zastosowanie wtedy, gdy montaż określonych towarów następuje z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu).

2018
22
cze

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie świadczenia usług na rzecz spółki z o.o. przez wspólnika tej spółki.

Fragment:

Wnioskodawca nie będzie korzystał z infrastruktury i organizacji wewnętrznej Spółki w celu świadczenia usług. Wnioskodawca nie będzie związany ze Spółką zakazem konkurencji i będzie mógł świadczyć usługi także na rzecz innych podmiotów niż Spółka. Mając zatem na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz przytoczone powyżej przepisy prawa, należy stwierdzić, że umowa o świadczenie usług, którą Wnioskodawca planuje zawrzeć ze Spółką, będzie dotyczyć kompleksowych usług montażowych i wykończeniowych w ramach projektów realizowanych przez Spółkę. Natomiast nie będzie ona obejmować czynności o zarządzanie Spółką lub czynności o podobnym charakterze. Charakter wykonywanych czynności wskazuje także, że nie zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego też przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia tych usług można uznać za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc przychody ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. Tym samym Wnioskodawca, świadcząc w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz Spółki usługi na podstawie umowy o świadczenie usług, której zakres wskazany został w opisie zdarzenia przyszłego niniejszego wniosku, jest uprawniony do kwalifikowania przychodu uzyskanego z tego tytułu jako mającego źródło w pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami art. 5b w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
21
cze

Istota:

Brak obowiązku poboru podatku u źródła z tytułu nabywanych przez Wnioskodawcę usług odpraw celnych, usług pozyskania licencji eksportowych, usług dokumentacyjnych oraz usług ubezpieczeniowych.

Fragment:

W ocenie Wnioskodawcy, argumentacja przedstawiona w odniesieniu do usług odpraw celnych znajduje zastosowanie również w odniesieniu do usług pozyskania na rzecz Wnioskodawcy licencji eksportowych. Zwrócić należy bowiem uwagę, iż co do zasady warunki ubiegania się o otrzymanie licencji na import i eksport zawarte są w stosownych regulacjach prawnych. Wnioskodawca, chcąc nabyć licencję eksportową, zobowiązany jest do spełnienia z mocy prawa określonych warunków formalno-prawnych. Usługodawca świadcząc przedmiotową usługę pomaga więc Wnioskodawcy w złożeniu stosownego wniosku o wydanie licencji, lecz - tak jak w przypadku usług odpraw celnych - ewentualne elementy doradztwa prawnego bądź biznesowego nie są w ramach świadczonej usługi na tyle marginalne, aby móc uznać, iż jest to usługa podobna do usług prawnych, usług doradczych bądź usług księgowych. Zdaniem Wnioskodawcy, również w tym przypadku nie powinno ulegać wątpliwości, iż usługi pozyskania licencji eksportowych nie są usługami podobnymi do usług badania rynku, usług reklamowych, usług przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, bądź usług gwarancji i poręczeń. Usługi dokumentacyjne. Wreszcie usługi (...)

2018
20
cze

Istota:

Stawka podatku dla usługi bieżącego utrzymania dróg i mostów w zakresie drogi krajowej (...).

Fragment:

Dodatkowo, Umowa przewidywała także wykonywanie następujących usług: Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów Roboty budowlane w zakresie konserwacji dróg krajowych Wymiana nawierzchni drogowej Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania Usługi wycinania drzew Usługi pielęgnacji drzew Sadzenie drzew Usługi w zakresie trawników Usługi zbierania śmieci Usługi sprzątania i zamiatania ulic Roboty w zakresie kopania rowów Usługi odśnieżania Usługi usuwania oblodzenia Roboty odwadniające i nawierzchniowe Zakres usług świadczonych przez Wnioskodawcę został doprecyzowany w: „ Formularzu cenowym BUD ” (Formularz 2.1.) na wykonanie usług bieżącego utrzymania dróg wraz z elementami zimowego utrzymania dróg na sieci dróg krajowych będących w administracji G. Rejon w L. w okresie czterech lat od daty podpisania umowy. „ Formularzu cenowym BUM ” (Formularz 2.2.) na wykonanie usług bieżącego utrzymania mostów na sieci dróg krajowych będących w administracji G. Rejon w L. w okresie czterech lat od daty podpisania umowy. W formularzu cenowym BUD usługi wykonywane przez wykonawców na rzecz Zamawiającego zostały wydzielone w następujący sposób: Grupa: pobocza - usługi związane z renowacją, modernizacją, wymianą poboczy - stawka 23% Grupa: korpus drogi - usługi związane z renowacją, modernizacją, wymianą drogi - stawka 23% Grupa: odwodnienie - usługi związane z renowacją, modernizacją, wymianą i bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracyjnych - stawka 23% lub 8%; stawka obniżona została przewidziana dla usług: Czyszczenie kratki ściekowej (wraz z osadnikiem pod kratką), Oczyszczenia i udrożnienie przepustów.

2018
20
cze

Istota:

Uznanie świadczonych przez Gminę usług dzierżawy za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, niekorzystające ze zwolnienia od tego podatku.

Fragment:

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każde świadczenie niebędące dostawą towarów. Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie. Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towaru, w rozumieniu art. 7 ustawy i świadczenie usług, o którym mowa art. 8 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika. Zatem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

2018
20
cze

Istota:

Opodatkowanie wykonania napraw gwarancyjnych na rzecz Generalnego wykonawcy.

Fragment:

Jak wskazano powyżej aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie pozostające w bezpośrednim związku ze świadczoną usługą. Z danego bowiem stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść dla świadczącego usługę. Analiza przedstawionych okoliczności sprawy i obowiązujących przepisów prawa prowadzi więc do wniosku, że czynności realizowane na rzecz Wnioskodawcy-Generalnego Wykonawcy przez Podmioty, którym będzie przysługiwać status czynnego podatnika VAT, polegające na dokonaniu napraw gwarancyjnych, stanowią odpłatne świadczenie usług. W rozpatrywanej bowiem sprawie ww. Podmioty będą wykonywać na zlecenie Wnioskodawcy usługi budowlane mieszczące się w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy. W konsekwencji usługi te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy. Kolejno należy ustalić, czy nabywane od ww. podmiotów usługi powinny być rozliczone zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia, czy też zastosowanie ma ogólna zasada rozliczenia podatku VAT.

2018
20
cze

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania świadczonych przez Gminę usług cmentarnych za czynności opodatkowane podatkiem VAT i niekorzystające ze zwolnienia od VAT; stawki podatku VAT dla usług cmentarnych, za które Gmina pobiera opłaty; prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur, które Gmina otrzymała/otrzyma od ZUK z tytułu świadczenia przez Spółkę na rzecz Gminy usług administrowania cmentarzami oraz wykazania świadczenia usług cmentarnych w deklaracjach VAT.

Fragment:

(...) usług administrowania cmentarzami, wykazania świadczenia usług cmentarnych w deklaracjach VAT – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania świadczonych przez Gminę usług cmentarnych za czynności opodatkowane podatkiem VAT i niekorzystające ze zwolnienia od VAT; stawki podatku VAT dla usług cmentarnych, za które Gmina pobiera opłaty; prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur, które Gmina otrzymała/otrzyma od ZUK z tytułu świadczenia przez Spółkę na rzecz Gminy usług administrowania cmentarzami oraz wykazania świadczenia usług cmentarnych w deklaracjach VAT. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Gmina (dalej: „ Wnioskodawca ”) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „ VAT ”). Gmina jest właścicielem cmentarzy komunalnych, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy m.in. w S, B, D, Dr, M, Tr, T, Tu, W, Z, Ż (dalej: „ cmentarze ”), na których świadczone są odpłatnie usługi (dalej: „ usługi cmentarne ”), które obejmują w szczególności: wykup miejsca na cmentarzu na okres 20 lat, wykup miejsca na cmentarzu na okres kolejnych 20 lat, zezwolenie na postawienie grobowca, zezwolenie na postawienie pomnika, rezerwacja miejsca na cmentarzu na okres 20 lat, przedłużenie rezerwacji na okres kolejnych 20 lat.

2018
13
cze

Istota:

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług świadczenia na które składa się dostawa towarów oraz roboty budowlane

Fragment:

W przedmiotowej sprawie dostawa materiałów instalacyjnych jest więc świadczeniem niezbędnym lecz równocześnie pomocniczym w stosunku do usługi głównej jaką jest usługa wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz przeciwpożarowej. Fakt, iż dostawa materiałów instalacyjnych jest dokonywana odrębnie, niekiedy jest większa niż potrzebna do wykonania usługi instalacji nie determinuje uznania, iż świadczenie to jest w stosunku do usługi wykonania instalacji, odrębne. Należy zauważyć, że cena wskazana w umowie obejmuje kompletne wykonanie przedmiotu umowy, tj. koszt robót budowlanych, dostaw i usług, Tak więc cel ekonomiczny nabywcy świadczeń wskazuje, iż nabywa on usługę kompleksową obejmującą wykonanie usługi wraz z niezbędnym materiałem. W tym stanie rzeczy nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że opisany w stanie faktycznym kontrakt składa się z dwóch odrębnych świadczeń, W ocenie tut. Organu, opisane świadczenie obejmujące dostawę materiałów instalacyjnych i wykonanie usługi instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz przeciwpożarowej ma charakter kompleksowy - stanowi kompleksową usługę wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej i przeciwpożarowej. Jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawca usługi wykonania instalacji będzie wykonywał jako podwykonawca. Zamawiający jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

2018
13
cze

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy usługi świadczone przez Zarządzającego na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym, czy Zarządzający, z tytułu usług wykonywanych na podstawie przedstawionej umowy o zarządzanie Spółką, jest podatnikiem podatku od towarów i usług, jako osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pierwsze pytanie, czy Zarządzający może skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1. W przedstawionym stanie faktycznym Zarządzający nie wykonuje działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, nie jest podatnikiem VAT, a usługi świadczone na podstawie Umowy nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. W sprawie zachodzą bowiem przesłanki z art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, tj. przesłanki negatywne do uznania czynności wykonywanych w ramach Umowy za działalność gospodarczą. Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2018
13
cze

Istota:

Sposób udokumentowania usług cmentarnych świadczonych przez Wnioskodawcę w imieniu Gminy na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Fragment:

Powołany przepis art. 8 ust. 1 ustawy wskazuje, że pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres. Z treści tego przepisu wynika, że ustawodawca przyjął generalną zasadę, że usługami są wszelkie odpłatne świadczenia niebędące dostawą towarów. Stąd też należy stwierdzić, że definicja „ świadczenia usług ” ma charakter dopełniający definicję „ dostawy towarów ” i jest ona wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług może zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług wówczas, gdy pomiędzy dostawcą towaru lub świadczącym usługę i ich odbiorcą istnieje jawny lub choćby dorozumiany stosunek prawny, w ramach którego spełniane są świadczenia wzajemne. Jednakże, zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyznacza nie tylko czynnik przedmiotowy – opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, ale także czynnik podmiotowy – czynności te muszą być wykonywane przez podatnika tego podatku. Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2018
13
cze

Istota:

Opodatkowanie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w celu dostaw wody/odbioru ścieków na rzecz Odbiorców wewnętrznych.

Fragment:

Odpłatne świadczenie usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz Odbiorców zewnętrznych nie zostało przez ustawodawcę wymienione wśród usług zwolnionych od podatku, w konsekwencji jest/będzie opodatkowane według stawki VAT właściwej dla tychże usług. Ad. 1 Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że świadczenie przez Gminę odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz Odbiorców zewnętrznych jest/będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług według właściwej dla nich stawki. Tym samym ww. usługi nie korzystają/nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 należało uznać za prawidłowe. Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą także ustalenia, czy z tytułu wykorzystywania Infrastruktury w celu dostaw wody/odbioru ścieków na rzecz Odbiorców wewnętrznych, Gmina jest zobowiązana do naliczenia podatku należnego. Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każde świadczenie niebędące dostawą towarów. Z powyższego jednoznacznie wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

2018
13
cze

Istota:

Brak prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie zrekultywowanego terenu (...)”

Fragment:

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

2018
13
cze

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur za Usługi Transakcyjne i Koszty Bieżące

Fragment:

Oprócz kosztów nabycia Usług Transakcyjnych, Wnioskodawca poniósł lub poniesie też inne wydatki (na rzecz podmiotów krajowych lub zagranicznych) na nabycie usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Wnioskodawcy takie jak koszty prowadzenia biura czy prowadzenia księgowości. Wnioskodawca nabył / będzie nabywał w ramach Kosztów Bieżących od podmiotów krajowych: Usługi księgowe, tj. usługi prowadzenia ksiąg zgodnie z wymogami przepisów rachunkowych. Usługi wsparcia zarządczego, tj. usługi wsparcia zarządczego i sekretariatu korporacyjnego. Zakres tych usług to m.in.: wsparcie w procedurze zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych; uczestnictwo w obradach organów statutowych Wnioskodawcy; wsparcie w procesie akceptacji dokumentacji prawnej i podatkowej Wnioskodawcy; autoryzowanie płatności bankowych; raportowanie zarządcze; przegląd przychodzącej korespondencji i jej dystrybucja w ramach organizacji Wnioskodawcy; wsparcie w organizacji Walnych Zgromadzeniach Udziałowców i posiedzeń Zarządu. Usługi najmu, tj. wynajem biura. Wszystkie Koszty Bieżące dotyczą tylko i wyłącznie działalności Wnioskodawcy związanej z nabyciem Grupy i świadczeniem Usług Zarządczych.

2018
13
cze

Istota:

Zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług serwisowych (przeglądów i napraw) świadczonych na rzecz podmiotów z sektora Facility Managment

Fragment:

W związku z powyższym nie może w sposób jednoznaczny i precyzyjny wskazać w jaki sposób oraz na jakich zasadach i warunkach następuje rozliczenie pomiędzy podmiotami z sektora FM a podmiotami na rzecz, których podmioty z sektora FM świadczą usługi zarządzania nieruchomością za usługi serwisowe nabywane od Wnioskodawcy. Jest to tajemnica handlowa podmiotów - stron tych umów. W ocenie Spółki sposoby rozliczania usług przez firmy z sektora FM mogą być następujące: Wnioskodawca wykonuje usługę serwisową (naprawa lub konserwacja), a jego kontrahent - podmiot z sektora FM - refakturuje usługę na kolejny podmiot: Wnioskodawca wykonuje usługę serwisową (naprawa lub konserwacja), a jego kontrahent - podmiot z sektora FM - wykorzystuje te usługi przy świadczeniu innej usługi, która jest wymieniona w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; Wnioskodawca wykonuje usługę serwisową (naprawa lub konserwacja), lecz kontrahent - podmiot z sektora FM - wykorzystuje tę usługę do świadczenia usługi niewymienionej w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca wykonuje usługę serwisową (naprawa lub konserwacja) na rzecz kontrahenta, który buduje budynek lub budowlę, która będzie przedmiotem dostawy. Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki w przypadku świadczonych usług serwisowych na rzecz podmiotów z sektora FM, mamy do czynienia z sytuacją przedstawioną w pkt 3 - kontrahent, podmiot z sektora FM. nie nabywa od Wnioskodawcy świadczenia będącego przedmiotem zapytania w celu realizacji świadczenia wymienionego w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług.

2018
7
cze

Istota:

Wskazanie, czy Gmina prawidłowo uznaje, że świadczenie usług opisanych w punktach 1, 2, 5 i 6, polegających na zapewnieniu przez Jadłodajnię posiłków podopiecznym MOPS oraz OW, za które odpłatność dokonywana jest odpowiednio przez MOPS oraz OW, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i korzysta ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem.

Fragment:

Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, że zgodnie z omawianym przepisem art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT, zwolnieniu podlegają jedynie te usługi/towary, które: są usługami pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej lub są dostawą towarów lub świadczeniem usług ściśle z usługami pomocy społecznej związanymi, są świadczone na rzecz beneficjenta tej pomocy, są świadczone przez podmioty wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie, zgodnie z art. 43 ust. 17 ustawy o VAT, zwolnienie, o którym mowa m.in. w ust. 1 pkt 22 nie ma zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 22 lub ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia. Przepis ten nie wprowadza warunku, że dostawa towarów lub świadczenie usług związane z usługą podstawową (tu: usługą pomocy społecznej) musi być dokonane przez podmiot wykonujący usługę podstawową. W ocenie Wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie, świadczenia polegające na zapewnieniu przez Jadłodajnię posiłków podopiecznym MOPS oraz OW, które opłacane są odpowiednio przez MOPS oraz OW, stanowią usługi ściśle związane z usługami pomocy społecznej świadczonymi na rzecz beneficjentów tej pomocy.

2018
2
cze

Istota:

Opodatkowanie usług ekspertyz kryminalistycznych wykonywanych przez Policję na zlecenie Sądu i Prokuratury.

Fragment:

Z powyższego wynika, że w rozumieniu przepisu art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usługi należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu. Na zachowanie to składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innego podmiotu), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez pojęcie świadczenia usług należy rozumieć przede wszystkim określone zachowanie się podatnika na rzecz innego podmiotu, które wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę. Przy czym, o ile dane zachowanie podatnika mieści się w ustawowej definicji świadczenia usług, to – co do zasady – niezbędnym elementem do uznania tego zachowania za czynność podlegającą opodatkowaniu jest spełnienie przesłanki odpłatności (wynagrodzenie za usługę). Taka konstrukcja definicji świadczenia usług jest wyrazem zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji dokonywanych w ramach profesjonalnego obrotu gospodarczego. Art. 15 ust. 1 ustawy wskazuje, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2018
2
cze

Istota:

Opodatkowanie dostawy stolarki budowlanej (drzwi i okien).

Fragment:

Powyższe uregulowania prawne dowodzą, że aby zaistniał mechanizm odwrotnego obciążenia dla transakcji w zakresie usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, to ich przedmiotem muszą być wyłącznie usługi, które są wykonywane w następującej relacji: podwykonawca – główny wykonawca. W związku z ww. przedstawionym schematem podmiotów występujących przy świadczeniu usługi, należy wskazać, że podwykonawca to dalszy wykonawca prac (częściowych lub całościowych) w ramach zleconej przez inwestora na rzecz głównego wykonawcy inwestycji. Zatem podwykonawca jest podatnikiem działającym na zlecenie głównego wykonawcy. W konsekwencji powyższe prowadzi do następujących uogólnień: nie są usługami świadczonymi przez podwykonawców usługi budowlane świadczone bezpośrednio na rzecz ww. inwestorów, czyli zleceniodawcy usług (a nie głównego wykonawcy); podobnie jest z usługami budowlanymi świadczonymi na rzecz deweloperów budujących nieruchomości na sprzedaż, gdzie deweloper zleca wykonanie przedmiotowych usług np. innemu podmiotowi (który nie jest podwykonawcą, lecz głównym wykonawcą). Natomiast każde dalsze podzlecenie usługi przez głównego wykonawcę kolejnym usługodawcom jest już podzleceniem i usługi te będą już rozliczone zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia.

2018
25
maj

Istota:

Uznanie osób wykonujących usługi na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania za przedsiębiorców w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, a w konsekwencji za podatników podatku VAT oraz ustalenie czy ze względu na ewentualne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego Spółka powinna otrzymać fakturę VAT za wykonywane usługi przez osoby zarządzające czy powinien to być inny dokument księgowy, np. rachunek.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. (pytanie nr 2 doprecyzowane w uzupełnieniu z dnia 7 maja 2018 r.) Czy osoby zarządzające, wykonujące swoje usługi na podstawie zawartych umów o świadczenie usług zarządzania wykonują te usługi jako przedsiębiorcy w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem jako podatnicy VAT? Czy, ze względu na ewentualne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, Spółka powinna otrzymać fakturę VAT za wykonywane usługi przez osoby Zarządzające czy powinien to być inny dokument księgowy, np. rachunek? Zdaniem Zainteresowanych, osoby zarządzające, wykonujące swoje usługi na podstawie zawartych umów o świadczenie usług zarządzania nie wykonują tych usług jako przedsiębiorcy w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem nie występują w relacji ze Spółką jako podatnicy VAT. W konsekwencji Spółka za wykonywane usługi przez osoby Zarządzające nie powinna otrzymywać faktur VAT, a rachunki. Art. 15 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie zaś z treścią art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.