Usługi | Interpretacje podatkowe

Usługi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczonych usług fundraisingu
Fragment:
Naruszenie warunków konkurencji powinno być rozpatrywane z punktu widzenia świadczenia usług przez niezależną grupę na rzecz podmiotów zewnętrznych, a nie z punktu widzenia świadczenia usług na rzecz członków tej grupy, tzn. należy zweryfikować, czy fakt, że na rynku pojawi się podmiot świadczący określone usługi ze zwolnieniem z VAT, doprowadzi do naruszenia warunków konkurencji wobec innych podmiotów świadczących takie same usługi. W przypadku więc, gdy niezależna grupa osób jest podmiotem świadczącym określone usługi korzystające ze zwolnienia z VAT dla usług wspólnych wyłącznie dla swoich członków, nie powinno dojść do naruszenia warunków konkurencji wobec innych podmiotów na rynku. Można byłoby nawet podnieść, że dopóki na danym rynku wszystkie podmioty mogą skorzystać z omawianego zwolnienia, nie możemy mieć do czynienia z faktem naruszenia konkurencji. Pewnych wskazówek w tym zakresie można zaczerpnąć z orzecznictwa TSUE. I tak w wyroku z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie C-8/01 Taksatorringen Trybunał stwierdził, że „ zwolnienie usług wykonywanych przez niezależne grupy osób nie może być przyznane, jeśli istnieje realne ryzyko, że zwolnienie może bezzwłocznie lub w przyszłości doprowadzić do naruszenia zasad konkurencji ” (pkt 64 wyroku).
2017
11
sty

Istota:
Opodatkowanie usług wykonywanych drogą elektroniczną, określenie miejsca świadczenia, podstawy opodatkowania i stawki podatku.
Fragment:
Skoro zatem w omawianej sprawie przy sprzedaży produktów wirtualnych Wnioskodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za realizację usługi, nie będzie ustalać warunków świadczenia usług sprzedaży, w żadnym momencie nie będzie nabywać własności Wirtualnych Przedmiotów, jak również nie będzie zatwierdzać obciążeń usługobiorcy płatnością, natomiast wynagrodzeniem Wnioskodawcy z tytułu opisanych we wniosku usług będzie jedynie prowizja, to należy uznać, że Wnioskodawca będzie wykonywał usługi pośrednictwa. Podkreślić bowiem należy, że jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawcy będzie dokonywał usług pośrednictwa polegające na obrocie wirtualnymi przedmiotami w zamian za otrzymaną kwotę prowizji. Zatem przedmiotowa czynność jako odpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z uznaniem przez tut. Organ czynności polegających na obrocie wirtualnymi przedmiotami oraz kontami do gier komputerowych oraz wszelkimi usługami z tym związanymi drogą elektroniczną za pomocą Portalu internetowego za świadczenie usług, należy przeanalizować przepisy o miejscu świadczenia (opodatkowania) usług. W przypadku usług, dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług, istotnym jest ustalenie miejsca ich świadczenia, bowiem od określenia miejsca świadczenia zależeć będzie miejsce ich opodatkowania.
2017
11
sty

Istota:
Brak obowiązku odliczania przez Filharmonię podatku naliczonego według art. 86 ust. 2a ustawy o VAT
Fragment:
Zatem Wnioskodawca, będący jednostką kultury w stanie prawnym od 1 stycznia 2016 r. nie będzie zobowiązany do stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ww. ustawy, ponieważ wykorzystuje nabywane towary i usługi wyłącznie do działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: nabycia towarów i usług, dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi. Należy zauważyć, że od dnia 1 stycznia 2016 r. na podstawie art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 605) – zwanej dalej ustawą nowelizującą – do ustawy dodane zostały m.in. przepisy art. 86 ust. 2a-2h, natomiast na podstawie art. 1 pkt 9 dodane zostały przepisy art. 90c.
2016
24
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych przez Gminę w związku z realizacją projektu polegającego na zwiększeniu dostępu do cyfrowych usług publicznych
Fragment:
Zakres przedsięwzięcia obejmuje wyposażenie Urzędu w niezbędne środki trwałe, odpowiednie oprogramowanie, urządzenia, a także odpowiednią infrastrukturę informatyczną wraz z poszczególnymi e-usługami. W ramach przedsięwzięcia wdrożonych zostanie 14 e-usług na 3 i 5 poziomie dojrzałości. W ramach realizacji projektu planowana jest realizacja następujących działań: Integracja e-usług z zewnętrznymi systemami informatycznymi oraz z wewnętrznymi systemami dziedzinowymi Urzędu Miasta, Uruchomienie e-usług o 4 i 5 stopni dojrzałości dotyczących obsługi kwestii finansowych, konsultacji społecznych, budżetu obywatelskiego, Zakup sprzętu i oprogramowania koniecznego do uruchomienia e-usług. Zintegrowana platforma e-usług publicznych będzie dedykowana dla wszystkich interesantów Urzędu: mieszkańców, przedsiębiorców czy pracowników Urzędu. Proponowane e-usługi będą zorientowane na użytkownika (UX). Platforma stanowić będzie front – end całego rozwiązania oferującego e-usługi publiczne w oparciu o dane przetwarzane w systemach dziedzinowych stanowiących back – end rozwiązania. Dodatkowo w ramach portalu będzie można skierować interesanta na dedykowane formularze elektroniczne udostępnione na platformach elektronicznych usług publicznych ePUAP lub SEKAP. Podstawową cechą proponowanych e- usług będzie możliwość dokonywania płatności elektronicznych za wybrane wierzytelności oraz informowanie klientów o konieczności dokonania czynności administracyjnych.
2016
24
gru

Istota:
Czy nieodpłatne przekazanie w ramach umowy użyczenia Stowarzyszeniu części budynku świetlicy wiejskiej stanowiącej własność Gminy z możliwością jego podnajmowania z przeznaczeniem na prowadzenie działalności na rzecz rozwoju wsi, działalności kulturalno-oświatowej oraz organizowanie imprez okolicznościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Natomiast przez usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, należy rozumieć te usługi, które są wykonywane nieodpłatnie w związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej podatnika, potrzebami związanymi z funkcjonowaniem prowadzonego przedsiębiorstwa. W tym więc aspekcie winny być rozpatrywane działania podejmowane przez dany podmiot. Podkreślić należy, że przepis art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług ma zastosowanie tylko do tych spośród usług nieodpłatnych, które nie spełniają warunku w nim wymienionego, tj. dotyczy tych usług nieodpłatnych, które służą celom innym niż działalność gospodarcza podatnika. Jeśli ww. warunek nie jest spełniony, nie może być mowy o potraktowaniu usługi świadczonej nieodpłatnie jako usługi odpłatnej i objęcie jej zakresem opodatkowania VAT. Mając na uwadze okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy należy stwierdzić, że nieodpłatne użyczenie części budynku świetlicy na rzecz stowarzyszenia, stanowi nieodpłatne świadczenie usług, które na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem – jak wskazał Wnioskodawca – czynności te nie są związane z działalnością gospodarczą.
2016
22
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika z tytułu nabycia usługi graficznej.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2016 r. (data wpływu 24 października 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika z tytułu nabycia usługi graficznej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika z tytułu nabycia usługi graficznej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (zwanego dalej „ podatkiem VAT ”). Wnioskodawca zakupił w sklepie internetowym „ A ” (www.(...)) fototapetę o wymiarach 51 cm x 80 cm. Zamówienie zostało przez Wnioskodawcę opłacone za pomocą systemu B. Zamówiona fototapeta doręczona została Wnioskodawcy kurierem, miejscem nadania przesyłki była C. Na fakturze otrzymanej przez Wnioskodawcę od „ A ” znajdują się następujące informacje: Sprzedawca: D. Faktura nie zawiera numeru identyfikacji podatkowej (NIP) sprzedawcy, nie wykazano na niej stawki podatku VAT ani też kwoty tego podatku. Zgodnie z opisem na fakturze Wnioskodawca nabył od D. usługę graficzną. Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie www.(...) zarząd podmiotu prowadzącego sklep internetowy pod tym adresem (tj.
2016
21
gru

Istota:
Stawka podatku VAT na usługę kompleksową wejścia na lodowisko z wypożyczeniem łyżew, a także wejścia na korty wraz z wypożyczeniem rakiet, piłek
Fragment:
Wobec powyższego jeżeli przedmiotem sprzedaży ma być konkretna usługa nie powinno się wyodrębniać poszczególnych elementów, które złożyły się na tę usługę i opodatkowywać ich osobno, ponieważ usługodawca sprzedaje określoną usługę, a nie elementy (koszty). Aby móc wskazać, że dana usługa jest usługą złożoną (kompleksową), winna składać się ona z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na usługę złożoną składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu – do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Natomiast usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej. Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jak element usługi kompleksowej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez usługi pomocniczej. Co do zasady, każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych.
2016
21
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku świadczonych usług opieki nad osobami w podeszłym wieku lub osobami niepełnosprawnymi
Fragment:
Z kolei w myśl art. 43 ust. 17a zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT, ma zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe. Powyższe regulacje odnoszą się do ograniczenia zwolnienia w stosunku do czynności pomocniczych w stosunku do usługi podstawowej. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT zwolnione mogą być bowiem zarówno usługi opiekuńcze, jak również dostawa towarów ściśle związane z tymi usługami opiekuńczymi. Należy jednak zwrócić uwagę, iż Spółka świadczy wyłącznie usługę główną - czyli usługę opiekuńczą. W żadnym przypadku nie można uznać, iż Spółka świadczy jakąkolwiek czynność pomocniczą związaną z usługami podstawowymi, jakimi są usługi opiekuńcze. 9. Z usługą pomocniczą mielibyśmy do czynienia w sytuacji, gdyby jeden pomiot świadczył usługę opiekuńczą na rzecz podopiecznego i dodatkowo na rzecz tej osoby (on sam lub inny podmiot) realizowałby dostawę towarów lub usługę związaną z usługą opiekuńczą - przykładowo dostarczałby posiłki na rzecz osoby leżącej, etc. W takiej sytuacji czynnością pomocniczą w stosunku do usług opiekuńczych byłaby przykładowo właśnie dostawa posiłków na rzecz podopiecznego.
2016
21
gru

Istota:
Stawka podatku dla usług handlingowych związanych z eksportem towarów
Fragment:
Ww. dokumenty przyporządkowane są do konkretnej faktury, którą Wnioskodawca wystawia swojemu kontrahentowi, a która dokumentuje ww. usługi. Wnioskodawca w związku z wykonywaniem ww. usług refakturuje również usługi nabyte od podmiotów trzecich, usługi te związane są z usługami handlingowymi - cargo eksport, a zatem związane są bezpośrednio z eksportowanymi towarami. W uzupełnieniu do wniosku z dnia 1 lipca 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że usługi refakturowane są to inne usługi niż wymienione we wniosku. Usługi refakturowane są nabywane od podmiotów trzecich i służą wykonaniu usług handlingowych dotyczących eksportowanych towarów, które to usługi Wnioskodawca wymienił we wniosku. Usługi refakturowane na klienta w związku ze świadczeniem przez Wnioskodawcę usług handlingowych - to: opłata serwisowa dla przewoźnika za listy przewozowe - przykładowo L. obciąża Wnioskodawcę za listy przewozowe (export/import), podatnik opłatę refakturuje na poszczególnych kontrahentów - są to usługi polegające na wykonaniu bezpośrednio czynności związanych z organizacją exportu towarów; usługa wynajęcia przez Wnioskodawcę sprzętu (np. podnośnik do rozładunku przesyłek). Jeżeli usługa ta dotyczy obsługi towarów eksportowanych, również do tej usługi podatnik powinien mieć prawo do zastosowania stawki 0%.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT opłat pobieranych przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w zajęciach szkółki piłkarskiej
Fragment:
(...) usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Z uwagi na powyższe unormowania, pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie. Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.
2016
17
gru

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.
Fragment:
Sąd za czyny nieuczciwej konkurencji uznał pobieranie przez spółkę A od Wnioskodawcy jako dostawcy towarów do Spółki A w latach 2010-2013: opłat za usługi konsultacji handlowej, opłat za usługę umieszczenia nazwy dostawcy w urodzinowej karcie okolicznościowej, opłat z tytułu usług marketingowych, opłat z tytułu bonusu procentowego. Sąd zauważył, iż warunki opłat nie podlegały negocjacjom, zgoda na omawiane opłaty warunkowała w rzeczywistości możliwość współpracy i dostaw. Jedyną możliwością na uniknięcie opłat było zaoferowanie niższej ceny. Obowiązki usługodawcy sformułowane były ogólnikowo, a sposób wynagradzania bez związku z ewentualnym nakładem pracy, kosztami czy efektami. Tzw. usługi konsultacji handlowych polegać miały na tym, że pozwany oceniał rynek i sklepy, które znajdowały się w pobliżu nowo powstałych sklepów pozwanego, bądź w pobliżu obiektów, które pozwany zamierzał modernizować. Opracowania te miały charakter ogólnikowy, a produkty oferowane przez powoda nie zostały wyodrębnione. W ocenie Sądu, taki rodzaj doradztwa nie nosi znamion wykonywania usługi na rzecz kontrahenta albowiem ocena opłacalności umieszczania towarów w kolejnym sklepie pozwanego nie jest rzeczą dostawcy. Zdaniem Sądu, przedmiotowe usługi były wykonywane jedynie w interesie pozwanego, a nie powoda, w związku z czym pozwany nie był uprawniony do pobierania od powoda dodatkowych opłat.
2016
16
gru

Istota:
Opodatkowanie czynności wykonywanych przez Bank na rzecz Wnioskodawcy w ramach Struktury cash-poolingu.
Fragment:
I tak, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy, zwalnia się z VAT usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług. Przy czym zgodnie z art. 43 ust. 13 ustawy, zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41. Przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41 (art. 43 ust. 14 ustawy). Z kolei w świetle regulacji art. 43 ust. 15 ustawy zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 oraz w ust. 13, nie mają zastosowania do: czynności ściągania długów, w tym factoringu; usług doradztwa; usług w zakresie leasingu. Należy podkreślić, że pojęcia używane do oznaczenia zwolnień, o których mowa w art. 43 ustawy, należy interpretować ściśle, zważywszy, że zwolnienia te stanowią odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatek VAT pobierany jest od każdej usługi świadczonej odpłatnie przez podatnika. Zwolnienia od podatku usług finansowych oparte zostały na obiektywnych kryteriach, nie są zaś uzależnione od rodzaju podmiotu świadczącego te usługi.
2016
15
gru

Istota:
W zakresie braku obowiązku opodatkowania czynności wykonywanych w ramach cash poolingu
Fragment:
Definicja świadczenia usług ma zatem charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej. Wobec powyższego należy stwierdzić, że każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi, co do zasady, usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki: w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia, świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie). Należy podkreślić, że oba ww. warunki powinny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało, jako usługa, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność (usługa) podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych.
2016
15
gru

Istota:
Czy czynności, które Spółki wykonują w związku z uczestnictwem w opisanej Strukturze, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatne świadczenie usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT?
Fragment:
Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki: w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia, świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie). Należy podkreślić, że oba ww. warunki winny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało, jako usługa, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność (usługa) podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia. Ponadto, zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 8 ust. 2 ustawy, w pewnych, ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnego świadczenia usług. Stosownie do treści tego przepisu, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również: (...)
2016
15
gru

Istota:
Świadczone przez Wnioskodawcę usługi zapewnienia pobytu w domu pomocy społecznej, w mieszkaniu chronionym, a także zapewnienia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy
Fragment:
Odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze (art. 50 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Przyznanie ww. usług następuje na podstawie decyzji administracyjnej, decyzja ta określa również odpłatność za usługi, którą ponosi świadczeniobiorca. Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom uprawnionym (osobom starszym i niepełnosprawnym klientom MOPS) na mocy przepisów ustawy o pomocy społecznej. Szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze reguluje uchwała podjęta przez Radę Miejską. Zasady odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi reguluje rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Cenę 1 godziny specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala Ośrodek Pomocy Społecznej. Wysokość odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze uzależniona jest od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie i ponoszą osoby korzystające z usług zgadnie z decyzją wydaną przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2016
15
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy Wnioskodawca świadcząc pomoc społeczną na mocy decyzji administracyjnej działa jako podatnik podatku VAT oraz czy usługi te korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku jest spełnienie zarówno przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług (usług pomocy społecznej), jak również przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, będącego ściśle określonym podmiotem. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania. Należy zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług definiując zakres zwolnień, odnosi się do przepisów powołanej wyżej ustawy o pomocy społecznej. Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawcę ww. usługi pomocy społecznej będą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy. W rozpatrywanej sprawie będzie bowiem spełniona przesłanka zarówno o charakterze przedmiotowym, tj. świadczone usługi będą usługami pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej i będą wykonywane na rzecz beneficjentów tych usług, jak również przesłanka o charakterze podmiotowym, tj. ww. usługi będą wykonywane przez podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie tego typu usług oraz wpisany do rejestru prowadzonego przez wojewodę. Podsumowując, Wnioskodawca świadcząc od 1 stycznia 2017 r. pomoc społeczną na mocy decyzji administracyjnych o skierowaniu, odpłatności oraz o umieszczeniu danej osoby w Domu Pomocy Społecznej działać będzie jako podatnik VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, a tym samym świadczenia te będą podlegały opodatkowaniu VAT, nie mniej jednak korzystać będą ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy.
2016
13
gru

Istota:
Stawki podatku dla usług wymienionych we wniosku.
Fragment:
PKWiU wymienionych wyżej usług. Urząd Statystyczny, pismem z dnia 17.09.2016 (data wpływu: 29.08.2016r.) wydał opinię, w której to zaliczył wszystkie opisane usługi do grupowania PKWiU 36.00.20.0 „ Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych ”. Mając na uwadze opis sprawy oraz cytowane wyżej przepisy prawa należy wyjaśnić, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy i nie podlegają ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. Należy zatem uznać, że stawki te winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. W omawianej sprawie podkreślenia wymaga to, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić jaka jest właściwa stawka podatku, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usług wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług. Zatem, z uwagi na przywołane wyżej przepisy oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że przy świadczeniu usług, (...)
2016
13
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Usługi
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.