Usługi | Interpretacje podatkowe

Usługi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie momentu powstania przychodu, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z tytułu wykonania przez Wnioskodawcę usługi.
Fragment:
Z kolei otrzymana na poczet świadczonych usług na pokrycie budżetu reklamowego zaliczka nie jest przychodem podatkowym. Dnia otrzymania zaliczki nie można również potraktować jako dnia „ uregulowanie należności ”, z którym należałoby wiązać dzień powstania obowiązku podatkowego. Jak wskazuje się bowiem w piśmiennictwie: „Obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi. W sytuacji, gdyby powstawały wątpliwości co do dnia np. wykonania usługi, obowiązek podatkowy powstaje najpóźniej z chwilą wystawienia faktury lub uregulowania należności. (...) „ otrzymanie należności ”, o którym mowa w komentowanym postanowieniu, należy rozumieć jako otrzymanie zapłaty po wykonaniu usługi czy wydaniu rzeczy.” (por. A. Mariański (red.), Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, LEX 2016). Zaliczka nie może być uznana za 100% płatności, gdyż nie jest pewne, że wystarczy na pokrycie całości wykonanych działań, choć takie jest założenie. Wobec tego zdaniem Wnioskodawcy, za datę powstania przychodu należy uznać dzień wykonania usługi, którym to dniem będzie dzień zakończenia kampanii reklamowej, czyli dzień w którym wyczerpane zostaną środki danego Budżetu Mediowego.
2017
23
lut

Istota:
Czy świadczona usługa oprawy gastronomicznej może korzystać z obniżonej stawki 8% VAT jako kompleksowa usługa związana z wyżywieniem, której elementem są również przedstawione do dyspozycji klienta napoje wymienione w poz. 7 załącznika do rozporządzenia z dnia 23.12.2013 r.?
Fragment:
Przy czym - przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (art. 2 pkt 30 ustawy). Należy wyjaśnić, że klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.). Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług zawiera Sekcję I – usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne, która obejmuje m.in.: usługi gastronomiczne, usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), usługi stołówkowe, usługi przygotowywania i podawania napojów. Przy czym, w klasyfikacji tej ustawodawca w dziale 56 sklasyfikował „ Usługi związane z wyżywieniem ”, natomiast w grupowaniu 56.10.11 zostały sklasyfikowane „ Usługi przygotowywania i podawania posiłków w restauracjach ”. Z kolei Sekcja C Polskiej Klasyfikacja Wyrobów i Usług „ Produkty przetwórstwa przemysłowego ” obejmuje m.in. napoje alkoholowe i bezalkoholowe. Należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem wykonywanych czynności.
2017
23
lut

Istota:
Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu świadczonych przez Kontrahenta Zagranicznego usług oraz obowiązków płatnika
Fragment:
Decydujące znaczenie dla stwierdzenia, iż dane usługi mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła ma treść postanowień umowy zawartej z podmiotem zagranicznym, a przede wszystkim, charakter rzeczywiście wykonywanych świadczeń. W tym miejscu Spółka pragnie zauważyć, że usługi dodatkowe są elementem kompleksowej usługi w zakresie elektronicznej wymiany danych w związku z czym usług dodatkowych do usługi elektronicznej wymiany danych nie można rozpatrywać oddzielnie (w oderwaniu od świadczenia głównego jakim jest usługa w zakresie elektronicznej wymiany danych). Biorąc pod uwagę powyższe, jak również przedstawiony stan faktyczny, żaden z elementów katalogu zawartego w art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP, nie ma zastosowania w przypadku wypłaty wynagrodzenia z tytułu świadczenia przez Kontrahenta Zagranicznego usługi w zakresie elektronicznej wymiany danych wraz z usługami dodatkowymi. W szczególności, usługa EDI wraz z usługami dodatkowymi nie może zostać uznana za „ świadczenie o podobnym charakterze ” do usług „ przetwarzania danych ” oraz świadczeń o podobnym charakterze do innych usług wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o PDOP. Po (...)
2017
23
lut

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług betonowania.
Fragment:
W cenę sprzedaży wkalkulowana będzie dostawa betonu wraz z usługą jego wylania, wpompowania lub rozprowadzenia. Przedmiotowe usługi Spółka będzie świadczyć w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym. Analiza zdarzenia przyszłego na tle powołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że skoro czynności, o których mowa we wniosku, dotyczyć będą kompleksowej usługi budowlanej, a cena tych usług obejmować będzie koszt całkowity towaru i usługi, to w przypadku gdy usługi będą dotyczyć obiektów budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w ramach ich np. budowy, czy przebudowy, to do tych czynności zastosowanie będzie miała stawka podatku w wysokości 8%, w myśl art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług. Z kolei w przypadku, gdy ww. usługa wykonywana będzie w ramach czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, tj. budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych nieobjętych społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12b ustawy, preferencyjną stawkę podatku VAT w wysokości 8% stosuje się, zgodnie z art. 41 ust. 12c ustawy, tylko do części podstawy opodatkowania przedmiotowej usługi odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej te obiekty do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.
2017
22
lut

Istota:
Nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością infrastruktury w postaci przyłączy wodno-kanalizacyjnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
W tej sytuacji, zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatnemu przekazaniu podlegać będzie usługa wykonania przyłącza. Zgodnie z art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług nieodpłatne świadczenie usług może podlegać opodatkowaniu VAT, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami. Zdaniem Wnioskodawcy usługi te (związane z wytworzeniem sieci wod.-kan.) ściśle związane są z prowadzoną działalnością, gdyż z dostępu do wody i ścieków korzystają najemcy centrum, którzy stanowią źródło przychodów Wnioskodawcy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
2017
18
lut

Istota:
Wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT wykonywanych przez Gminę za pośrednictwem Żłobka po centralizacji rozliczeń od 1 stycznia 2017 r., czynności opieki nad dziećmi, w tym wyżywienia oraz sprzedaży kart zbliżeniowych oraz zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy wykonywanych przez Gminę za pośrednictwem Żłobka po centralizacji rozliczeń od 1 stycznia 2017 r., czynności opieki nad dziećmi, w tym wyżywienia oraz sprzedaży kart zbliżeniowych.
Fragment:
W świetle powyższego należy stwierdzić, że jeżeli świadczone usługi opieki wychowawczej będą stanowiły usługi opieki nad dziećmi, to usługi opieki będą objęte zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli: nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia. Z powyższych przepisów wynika, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku jest spełnienie zarówno przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług (usług opieki na dziećmi oraz dostawy towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanych), jak również przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, będącego ściśle określonym podmiotem. Niespełnienie bowiem chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania.
2017
18
lut

Istota:
Wykonywane przez Wnioskodawcę usługi nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce
Fragment:
W powyższym przepisie przyjęto generalną zasadę, zgodnie z którą usługami są wszelkie odpłatne świadczenia, niebędące dostawą towarów. Stąd też stwierdzić należy, że definicja „ świadczenia usług ” ma charakter dopełniający definicję „ dostawy towarów ” i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Określeniem „ usługi ” w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług objęto obszerny krąg czynności, obejmujący swym zakresem zarówno czynności określone przez stosowne klasyfikacje statystyczne, jak i cały szereg innych świadczeń, które nie są ujęte w tych klasyfikacjach. W przypadku świadczenia usług, istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dana usługa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie. Kwestia określenia miejsca świadczenia przy świadczeniu usług została uregulowana w rozdziale 3 działu 5 ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do art. 28a ustawy, na potrzeby (...)
2017
18
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia usługi przyjmowania odpadów świadczonej na rzecz kontrahenta niemieckiego, w zakresie stawki podatku dla świadczonej usługi przyjmowania odpadów na rzecz kontrahentów krajowych oraz w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur za nabywane usługi.
Fragment:
Zatem usługa transportowa, którą Wnioskodawca obciąża kontrahenta niemieckiego w związku ze świadczeniem na jego rzecz usługi przyjmowania odpadów zwiększa kwotę do zapłaty, którą Wnioskodawca otrzymuje od usługobiorcy z tytułu świadczenia usługi głównej. Podstawą opodatkowania jest zatem łączna wartość usługi przyjmowania odpadów oraz usługi transportowej, co wynika z art. 29a ust. 6 ustawy. Tym samym usługa transportowa powinna być opodatkowana w taki sam sposób jak usługa przyjmowania odpadów, tj. jako element świadczenia głównego. Z powyższego wynika, że obciążenie przez Wnioskodawcę swojego kontrahenta usługą transportową nie może być uznane za samodzielny przedmiot transakcji, w związku z czym nie można odrębnie ustalać sposobu jego opodatkowania. Podsumowując, Wnioskodawca na rzecz kontrahenta niemieckiego świadczy jedną usługęusługę przyjmowania odpadów. Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług regulują przepisy art. 28a do 28o ustawy. W przypadku świadczenia usług, istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dana usługa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie. Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług regulują przepisy art. 28a do 28o ustawy. Stosownie do art. 28a ustawy – na (...)
2017
15
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług związanych ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu oraz usług związanych ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, które Wnioskodawca zamierza świadczyć na rzecz podmiotów z siedzibą na terytorium Niemiec i na terytorium Indii.
Fragment:
Podsumowując, usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu oraz usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahentów z terytorium Niemiec i Indii, nie mogą być opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%, ponieważ nie będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju. W związku z tym, że Wnioskodawca chce stosować dla wykonywanych usług stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0% należy wyjaśnić, że stawka podatku w wysokości 0% obowiązuje (w określonych przypadkach) dla usług, dla których miejscem świadczenia (opodatkowania) jest terytorium kraju. Pomimo identycznego skutku podatkowego dla podatnika podatku od towarów i usług (brak kwoty podatku należnego z tytułu świadczenia usług) – pojęcia „ usługa niepodlegająca opodatkowaniu na terytorium kraju ” oraz „ usługa opodatkowana stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0% ” nie są tożsame, a w rozpatrywanej sprawie ma miejsce sytuacja, w której wykonywane przez Wnioskodawcę usługi na rzecz kontrahenta z terytorium Niemiec jak i kontrahenta z terytorium Indii nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju.
2017
15
lut

Istota:
1) Ujęcie dodatkowych kosztów w podstawie opodatkowania dostawy stali,
2) Prawo do specyfikowania w odrębnych pozycjach faktury dodatkowych kosztów związanych z dostawą towarów.
Fragment:
Spółka świadczy ww. usługi w związku ze sprzedażą konkretnego towaru i służą one zrealizowaniu dostawy towaru zgodnie z wymogami nabywcy. Świadczenie ww. usług w sytuacji będącej przedmiotem wniosku, tj. w sytuacji równoczesnego z dostawą towaru świadczenia usługi cięcia lub palenia i usługi transportu dostarczanego towaru, nie jest samodzielnym przedmiotem dostawy dla klienta. Zatem dostawa towarów stanowi świadczenie główne, natomiast świadczeniami pomocniczymi są ww. usługi, które są ściśle powiązane z dostawą przedmiotowych towarów. Z ekonomicznego punktu widzenia realizowana przez Spółkę dostawa towarów wraz z tymi usługami jest obiektywnie jedną transakcją. Zatem również z ekonomicznego punktu widzenia dostawa tych towarów wraz z usługą cięcia lub palenia i usługą transportu nie powinna być dzielona dla celów podatkowych na poszczególne elementy, gdyż tworzy jedną kompleksową dostawę. Podsumowując, dokonywana będzie jedna czynność, na którą składać się będzie dostawa towarów wraz z usługą cięcia/palenia i transportu. Zatem przypadku, gdy kontrahent nabędzie od Spółki stal wraz z usługą cięcia oraz usługą transportu, należy uznać, że czynności wykonywane przez Spółkę stanowić będą kompleksowe świadczenie – dostawę towaru w rozumieniu art. 7 ustawy, a tym samym wartość wykonywanych usług (cięcia/palenia oraz transportu) powinna zwiększać podstawę opodatkowania z tytułu dostawy stali.
2017
14
lut

Istota:
W zakresie określenia stawki podatku VAT dla usługi polegającej na dostarczeniu, zamontowaniu i obsłudze urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych
Fragment:
Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych w niektórych przypadkach odwołują się do grupowań PKWiU. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.
2017
11
lut

Istota:
W zakresie momentu rozpoznania kosztów bezpośrednio związanych z przychodem, stanowiących dostawy i usługi niezafakturowane, w sytuacji ujęcia ich w księgach na podstawie wewnętrznych dowodów księgowych tj. „poleceń księgowania” oraz momentu rozpoznania różnic powstałych pomiędzy kwotami kosztów wykazanymi w wewnętrznych dowodach księgowych tj. „poleceniach księgowania”, a otrzymanymi fakturami lub rachunkami
Fragment:
System SAP umożliwia współpracę z danym dostawcą na każdym etapie realizacji zamówienia Spółki - od momentu jego zgłoszenia do potwierdzenia faktu wykonania usługi czy dostawy zamówionego materiału. Sposób funkcjonowania systemu SAP zakłada, że każde zamówienie złożone przez Spółkę określać będzie co najmniej jego wartość, ilość oraz termin dostawy usługi lub materiału. Wartość zamówienia do dostawcy ustalana jest na podstawie: zawartej umowy na konkretną dostawę usługi lub materiału (niebędącego towarem handlowym lub materiałem do produkcji); zawartej umowy ramowej na dostawę usługi lub materiału; oferty otrzymanej od dostawcy. Koszty ujmowane są w księgach rachunkowych Spółki w korespondencji z kontem (lub kontami) zobowiązań z tytułu dostaw i usług. W przypadku zamówień obsługiwanych za pośrednictwem systemu SAP, w księgach Spółki koszty księgowane są na podstawie wewnętrznych poleceń księgowania, sporządzonych w oparciu o utworzone w systemie SAP potwierdzenie wykonania zamówienia. Model księgowania wydatków oparty o SAP zakłada, iż w przypadku kosztów księgowanych na podstawie polecenia księgowania opartego o potwierdzenia wykonania zamówienia, koszt wykonanej usługi lub dostawy towaru jest księgowany automatycznie w systemie SAP po potwierdzeniu przyjęcia usługi lub materiału przez osobę, która zainicjowała proces tworzenia zamówienia.
2017
11
lut

Istota:
Możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego
Fragment:
W związku z tym wpłaty dokonywane przez mieszkańców na rzecz Gminy stanowią wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez nią usług na rzecz mieszkańców. Oznacza to, że dokonane wpłaty, o których mowa we wniosku, stanowią wynagrodzenie za wykonanie usługi. W związku z powyższym wniesione przez mieszkańców wpłaty pieniężne stanowiące współfinansowanie budowy oczyszczalni ścieków dotyczą świadczenia usługi budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dokonywanej przez Gminę na rzecz mieszkańców, co wskazuje, że świadczenia, co do których Gmina zobowiązuje się w ramach podpisanych z właścicielami nieruchomości umów cywilnoprawnych stanowią odpłatne świadczenie usług. Usługi te, Wnioskodawca świadczy w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy i dla tych czynności występuje w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem usługi objęte wnioskiem podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przy czym, ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia z opodatkowania dla usług odpłatnej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w związku z czym usługi te stanowią czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. W świetle powyższego stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie będą spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn.: „ .... ”.
2017
11
lut

Istota:
W zakresie rozpoznania i przeliczania przychodu z tytułu świadczenia usług na rzecz klienta oraz dotyczącej podatku od towarów i usług.
Fragment:
Powyższego nie należy jednak rozumieć w ten sposób, że odnosi się ona tylko do usług o charakterze ciągłym. Usługi o charakterze ciągłym to usługi świadczone w sposób permanentny (bez przerwy). Regulacja w zakresie podatku od towarów i usług jest jednak znacznie szersza, albowiem odnosi się ona do usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych, a usługi ciągłe to jeden z rodzajów usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych. Innymi słowami pisząc usługi ciągłe mieszczą się w pojęciu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych o ile strony ustaliły dla niech okresy, za które zamierzają się rozliczać. Niniejsze wynika jednoznacznie z konstrukcji art. 19a ust. 3 UoPTU, który w zdaniu pierwszym mówi ogólnie o usługach świadczonych w okresach rozliczeniowych, natomiast w zdaniu drugim wprowadza regulację szczególną dla jednego z rodzajów takich usług, tj. dla usług ciągłych. W związku z powyższym nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby jako usługi ciągłe w rozumieniu art. 12 ust. 3c UoPDOP oraz art. 19a ust. 3 UoPTU, były traktowane zarówno usługi świadczone przez podwykonawców P. na rzecz P. na podstawie zaakceptowanego regulaminu świadczenia usług na rzecz P., jak również usługi świadczone przez P. na rzecz Klientów na podstawie zaakceptowanego regulaminu świadczenia usług przez P..
2017
10
lut

Istota:
Wystawianie faktury „NP” i zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz wykazywanie w deklaracji VAT-UE i VAT-7 świadczonych usług związanych z nieruchomością.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1136) został zawarty wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7, natomiast w załączniku nr 4 do tego rozporządzenia, zawarto objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT -7K i VAT-7D). Zgodnie z tymi objaśnieniami na druku VAT-7 (17) – w poz. 11 („ Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju ”) wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy. W pozycji tej nie uwzględnia się wartości dostaw towarów i świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju oraz świadczonych usług rozliczanych w ramach procedury szczególnej dotyczącej usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych. Natomiast w poz. 12 („ w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy ”) wykazuje się świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, tj. usług, do których stosuje się art. 28b ustawy, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca.
2017
10
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania opłat związanych z dzierżawą pojemników zawartych w Uchwale Rady Miejskiej za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.
Fragment:
Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę. Należy zauważyć, że generalnie – poza wyjątkami wskazanymi w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają czynności odpłatne. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy lub świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.
2017
10
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków przy najmie nieruchomości
Fragment:
W świetle przytoczonej analizy przepisów ustawy o VAT i przywołanego orzecznictwa, Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że świadczone przez niego usługi dostawy wody i usługi odprowadzania ścieków stanowią dla niego odrębne świadczenia od usługi najmu. 2. W świetle stanowiska opisanego w pytaniu nr 1 należy przyjąć, iż Wnioskodawca sam otrzymał i wyświadczył usługi dostawy wody i usługi odprowadzania ścieków. Dlatego też, do ich sprzedaży na rzecz najemców, jako świadczeń odrębnych od usługi najmu, zastosowanie powinna mieć stawka właściwa dla tych usług. W poz. 140-142 załącznika nr 3 ustawy o VAT, zawierającego towary i usługi opodatkowane stawką 8% na podstawie art. 41 ust. 2 tej ustawy, znajdują się usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych oraz usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Zatem świadczenie tych usług przez Wnioskodawcę na rzecz najemców podlega opodatkowaniu stawką 8%. Takie stanowisko podzielił też Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie we wspomnianym wyroku z dnia 10 lipca 2015 r., sygn. akt I FSK 944/15. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że opłaty wynikające z eksploatacji lokalu przez najemcę: za energię cieplną, dostawę wody, odbiór ścieków i wywóz nieczystości nie powinny być co do zasady ujmowane do podstawy opodatkowania jako składniki czynszu z tytułu usługi najmu i w konsekwencji powinny zostać opodatkowane stawką odmienną od usługi najmu.
2017
9
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług masażu świadczonych przez dyplomowanych fizjoterapeutów na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Stosownie do art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy stawka podatku w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wynosi 23% z zastrzeżeniem ust. 2-2c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 oraz art. 146f. Ponadto ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku VAT dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług oraz określił warunki stosowania obniżonych stawek i zwolnień. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.
2017
4
lut

Istota:
W zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT dla usługi zakwaterowania w domu na wodzie
Fragment:
Usługa będzie oferowana na rynku w portalach turystycznych i noclegowych, które oferują usługi związane z zakwaterowaniem. Za zrealizowaną usługę spółka zamierza wystawiać faktury z naliczonym 8% podatkiem VAT (usługa wg PKWiU 55.90.19.0 zgodnie z art. 41 ust. 2) nie mając wątpliwości co do zakwalifikowania wyżej opisanej usługi jako usługi związanej z zakwaterowaniem ponieważ taki jest jej charakter. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% do usługi zakwaterowania w domu na wodzie. Zdaniem Wnioskodawcy, do wykonywania usług zakwaterowania w tego rodzaju domu na wodzie na stałe związanego z brzegiem lądu - można zastosować stawkę VAT 8% ponieważ usługa ta spełnia wszelkie warunki takie jak przy zakwaterowaniu i noclegu w domu i zakwalifikować w/w usługę do grupy PKWiU 55 - pozostałych usług związanych z zakwaterowaniem, gdzie indziej niesklasyfikowanych 55.90.19.0 W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2017
3
lut

Istota:
Czy świadczone przez Wnioskodawcę (osobę prawną, której celem statutowym jest między innymi działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu), wymienione w pkt 1-3 przedstawionego stanu faktycznego usługi organizacji, turniejów i zawodów sportowych, stanowią usługi ściśle związane ze sportem w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i w konsekwencji podlegają zwolnieniu od podatku VAT?
Fragment:
W świetle art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT, w zakresie usług zwolnionych mieszczą się „ usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem, że są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim, świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków, są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym – z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usługi odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością ”. Przepis ten wskazuje Wnioskodawcę jako tą inną osobę prawną, której usługi zawarte w statucie dotyczące sportu podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, przy jednoczesnym spełnieniu warunków z pkt 1-3.
2017
3
lut

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy, usług wyżywienia świadczonych na rzecz uczniów nauczycieli, emerytowanych nauczycieli, pracowników obsługi szkoły
Fragment:
W konsekwencji usługi te również będą podlegały zwolnieniu od podatku do towarów i usług stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy. Odnosząc się do kwestii świadczenia odpłatnych usług wyżywienia przez Wnioskodawcę w ramach stołówki prowadzonej przez szkołę na rzecz pracowników obsługi szkoły i emerytowanych nauczycieli wskazać należy, iż usługi te nie będą mogły korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy, bowiem usługi te nie będą usługami ściśle związanymi z usługami opieki nad dziećmi i młodzieżą. Ponadto ww. usługi wyżywienia nie będą mogły korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, ponieważ tych usług nie można uznać za usługi w zakresie kształcenia i wychowania lub za usługi ściśle związanymi z usługami w zakresie kształcenia i wychowania. Usługi te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki podatku VAT (8% - pod warunkiem zakwalifikowania przedmiotowych usług jako związanych z wyżywieniem do grupowania PKWiU 56). Dodatkowo należy w tym miejscu wyjaśnić, że Minister Rozwoju i Finansów nie dokonuje klasyfikacji usług świadczonych przez Wnioskodawcę, gdyż nie mieści się to w ramach określonych w Rozdziale 1a Działu II ustawy Ordynacja podatkowa – Interpretacje przepisów prawa podatkowego.
2017
2
lut

Istota:
Uznanie Gminy za podmiot niebędący podatnikiem z tytułu świadczenia usług opieki społecznej
Fragment:
Jak stanowi art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. (art. 50 ust. 2) Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. (art. 50 ust. 3) Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. (art. 50 ust. 4) Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania (art. 50 ust. 5 i ust. 6 ustawy o pomocy społecznej).
2017
2
lut

Istota:
Prawidłowe dokumentowanie odszkodowania za korzystanie z przedmiotu najmu (restauracja) bez tytułu prawnego oraz refakturowanie opłat za media
Fragment:
Skoro przepisy nie określają formy zapłaty za świadczoną usługę, należy uznać, że zobowiązanie usługobiorcy może mieć postać świadczenia nie tylko określonej sumy pieniędzy, ale także świadczenie innej usługi (usługi wzajemnej). Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Ponadto, aby dana czynność (świadczenie) podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym pomiędzy świadczoną usługą a świadczeniem wzajemnym. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Odpłatność określana jest przez strony umowy i jeśli strony ustalą zapłatę, wówczas wykonane świadczenie staje się odpłatne. W przypadku istnienia świadczenia wzajemnego otrzymanego przez świadczącego usługę, należy uznać czynności wykonywane w ramach zawartej umowy za odpłatne świadczenie usług określone w art. 8 ust. 1 ustawy, podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Wobec powyższych rozważań, dostawa towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wtedy, gdy są wykonane odpłatnie, oraz gdy pomiędzy dostawcą towaru lub świadczącym usługę i ich beneficjentem (odbiorcą) istnieje jawny lub dorozumiany stosunek prawny (umowa), w ramach którego spełniane są świadczenia wzajemne.
2017
31
sty

Istota:
Czy transfery oraz płatności dokonywane/otrzymywane przez Spółkę w ramach systemu cash poolingu są dla Spółki neutralne na gruncie podatku VAT.
Fragment:
W praktyce więc, to Bank jako usługodawca, a więc podmiot organizujący operacje konsolidacji środków pieniężnych podmiotów uczestniczących w strukturze cash poolingu, dla tych usług jest podatnikiem VAT. Usługa cash poolingu jest zatem usługą wykonywaną przez Bank. Natomiast uczestnictwo w strukturze cash poolingu nie jest żadnym świadczeniem. Należy pamiętać, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów/świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi bowiem być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonywaniem działa jako podatnik podatku VAT. Z uwagi na cechy charakterystyczne zaprezentowanego systemu należy zauważyć, że w niniejszej sprawie, w roli usługodawcy występuje Bank, który będzie wykonywał wszystkie czynności wchodzące w skład kompleksowej usługi bankowej i z tytułu wykonywania tej usługi będzie otrzymywał wynagrodzenie od Uczestników systemu, w tym Wnioskodawcy. Mając zatem na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę, pełniącego w opisanym systemie cash poolingu rolę Uczestnika niniejszej usługi, nie stanowią/nie będą stanowiły odpłatnego świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, lecz jedynie czynności pomocnicze, konieczne dla efektywnego wyświadczenia przez Bank usług kompleksowego zarządzania płynnością finansową.
2017
31
sty

Istota:
Dokumentowanie bezumownego korzystania z gruntu stanowiącego „ogródek”
Fragment:
Skoro przepisy nie określają formy zapłaty za świadczoną usługę, należy uznać, że zobowiązanie usługobiorcy może mieć postać świadczenia nie tylko określonej sumy pieniędzy, ale także świadczenie innej usługi (usługi wzajemnej). Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Ponadto, aby dana czynność (świadczenie) podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym pomiędzy świadczoną usługą a świadczeniem wzajemnym. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Odpłatność określana jest przez strony umowy i jeśli strony ustalą zapłatę, wówczas wykonane świadczenie staje się odpłatne. W przypadku istnienia świadczenia wzajemnego otrzymanego przez świadczącego usługę, należy uznać czynności wykonywane w ramach zawartej umowy za odpłatne świadczenie usług określone w art. 8 ust. 1 ustawy, podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Wobec powyższych rozważań, dostawa towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wtedy, gdy są wykonane odpłatnie, oraz gdy pomiędzy dostawcą towaru lub świadczącym usługę i ich beneficjentem (odbiorcą) istnieje jawny lub dorozumiany stosunek prawny (umowa), w ramach którego spełniane są świadczenia wzajemne.
2017
31
sty

Istota:
Czy nabycie usług akredytacyjnych i opłat egzaminacyjnych wykonywanych na terytorium Polski, a nabywanych od kontrahentów posiadających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art 3 ust 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest objęte treścią art. 21 ust. 1 tej ustawy, i tym samym czy płatności dokonywane przez firmę z omawianego tytułu, na rzecz zagranicznych kontrahentów będą podlegały w Polsce podatkowi u źródła?
Fragment:
Usługi akredytujące nie są również usługami wskazanymi w art. 21 ust. 1 pkt 2a updop. (tj. nie stanowią usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli), jak również nie można ich uznać za usługi o charakterze podobnym do usług wymienionych w tym katalogu. Katalog usług wymienionych w cytowanym przepisie ma charakter otwarty, o czym świadczy użycie przez ustawodawcę sformułowania „ oraz świadczenia o podobnym charakterze ”. Niemniej jednak użycie tego zwrotu nie może prowadzić do nadinterpretacji prawa podatkowego, poprzez jego rozumienie maksymalnie szeroko. Rozumienie należy uznać wyłącznie jako świadczenia równorzędne do wymienionych w ustawie. W opinii Wnioskodawcy nie można uznać, że usługi powyższe są tożsame z powyżej wymienionymi. Opłaty płacone przez Wnioskodawcę mają na celu potwierdzenie rzetelności, kompetencji osób oraz prawidłowości zastosowanych systemów do świadczenia usług. Uzyskując status akredytowanej jednostki, klienci firmy Wnioskodawcy mają gwarancję odpowiedniej jakości świadczonych usług. Usługi akredytujące nie mają również charakteru doradczego.
2017
31
sty

Istota:
W zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
W związku z tym wpłaty dokonywane przez mieszkańców na rzecz Gminy stanowią wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez nią usług na rzecz mieszkańców. Oznacza to, że dokonane wpłaty, o których mowa we wniosku, stanowią wynagrodzenie za wykonanie usługi. W związku z powyższym wniesione przez mieszkańców wpłaty pieniężne stanowiące współfinansowanie budowy oczyszczalni ścieków dotyczą świadczenia usługi budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dokonywanej przez Gminę na rzecz mieszkańców, co wskazuje, że świadczenia, co do których Gmina zobowiązuje się w ramach podpisanych z właścicielami nieruchomości umów cywilnoprawnych stanowią odpłatne świadczenie usług. Usługi te, Wnioskodawca świadczy w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy i dla tych czynności występuje w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem usługi objęte wnioskiem podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przy czym, ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia z opodatkowania dla usług odpłatnej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w związku z czym usługi te stanowią czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. W świetle powyższego stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „ ... ”.
2017
28
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Usługi
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.