Usługi | Interpretacje podatkowe

Usługi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do usług świadczonych na rzecz Wnioskodawcy
Fragment:
Zatem, w opisanej sytuacji nie można stwierdzić, że Wykonawcy wykonując na rzecz Wnioskodawcy wskazane usługi działają w charakterze podwykonawców. W analizowanej sprawie nie są spełnione przesłanki wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy w zw. z art. 17 ust. 1h ustawy. Wnioskodawca zakupuje usługi świadczone przez firmy zewnętrzne dla własnych celów. Wnioskodawca nie wykorzystuje nabytych usług do dalszego świadczenia usług na rzecz innego podmiotu. W konsekwencji Usługi realizowane przez wykonawców na podstawie umów łączących Wnioskodawcę i te firmy Zewnętrzne nie podlegają opodatkowaniu na zasadzie mechanizmu odwrotnego obciążenia. Zatem do świadczonych usług, w stanie faktycznym, przez firmy Zewnętrzne na rzecz Wnioskodawcy, nie znajduje zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1h ustawy, a tym samym firmy Zewnętrzne nie są zobowiązane do wystawienia faktur z odwrotnym obciążeniem. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie stanu faktycznego należy uznać za nieprawidłowe. Ad. pytanie 2 Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w analizowanej sprawie do świadczonych przez firmy Zewnętrzne na rzecz Wnioskodawcy Usług, nie znajdzie zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia.
2017
12
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczenia usług zarządzania.
Fragment:
Czy w świetle zaprezentowanego stanu faktycznego, czynności realizowane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartej Umowy, będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym usługi zarządzania Spółką świadczone w oparciu o Umowę nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, lecz jest podmiotem świadczącym usługi. Tym samym z tytułu wykonywania czynności przewidzianych w Umowie Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast zgodnie z art. 8 ust 1 powyżej wskazanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT tylko, jeżeli dokonywana jest przez podatnika. Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2017
11
sie

Istota:
Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT z tytułu nabycia od podmiotu trzeciego usług udostępnienia operatorów żurawi wieżowych w celu świadczenia Usług Wynajmu z Obsługą na rzecz Usługobiorców zakładając, iż w ramach usługi świadczonej na rzecz Wnioskodawcy, podmiot trzeci zapewnia wyłącznie pracę operatorów tj. bez udostępnienia urządzeń (żurawi wieżowych)?
Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT z tytułu nabycia od podmiotu trzeciego usług najmu samochodów ciężarowych wraz z obsługą w celu świadczenia Usług Transportowych na rzecz Usługobiorców?
Fragment:
Zakres poszczególnych usług wykonywanych na rzecz Usługobiorców regulują umowy zawierane przez Wnioskodawcę z Usługobiorcami przy czym w zależności od otrzymanego zlecenia Wnioskodawca może świadczyć jedną bądź kilka usług spośród wymienionych wyżej w pkt a-d. Co do zasady, Usługi Transportu oraz Usługi Montażu i Demontażu są świadczone na rzecz podmiotów, na rzecz których Wnioskodawca wykonuje również Usługi Wynajmu z Obsługą lub Usługi Wynajmu bez Obsługi. W takim przypadku przedmiotem Usług Transportu oraz Usług Montażu i Demontażu jest transport lub montaż i demontaż żurawi wynajmowanych przez Wnioskodawcę w ramach Usług Wynajmu z Obsługą lub Usług Wynajmu bez Obsługi. Jednakże Usługi Transportu lub Usługi Montażu i Demontażu mogą być świadczone niezależnie (tj. bez jednoczesnego wynajmowania żurawi). Dotychczas tego typu sytuacje miały miejsce w przypadku świadczenia usług montażowych za granicą. Niemniej, Spółka nie wyklucza świadczenia Usług Transportu i Usług Montażu i Demontażu na terytorium Polski także dla Usługobiorców nie zamawiających jednocześnie Usług Wynajmu z Obsługą lub Usług Wynajmu bez Obsługi. Ponadto zdarzają się sytuacje, w których Wnioskodawca świadczy Usługi Wynajmu z Obsługą bądź Usługi Wynajmu bez Obsługi, nie wykonując jednocześnie w tym celu Usług Transportu ani Usług Montażu i Demontażu.
2017
10
sie

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z budową ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej
Fragment:
W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze: podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na postawie umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności maja charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
2017
10
sie

Istota:
W zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej
Fragment:
Wnioskodawca zatrudnia na umowę o świadczenie usług medycznych lekarza, który wykonuje dla niego usługę – jest jego podwykonawcą. Wnioskodawca nie posiada umowy z NFZ na świadczenie usług medycznych. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi są pełnopłatne. Pacjenci w całości opłacają wykonaną przez lekarza usługę u Wnioskodawcy. Na podstawie informacji uzyskanych w Krajowej Informacji Podatkowej, wedle obowiązujących przepisów jak oraz podpierając się interpretacją wydaną przez Izbę Skarbową w Katowicach 26 lipca 2016, symbol IBPP3/4512-348/16/KS Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy fiskalnej przychodów za wizyty opłacone bezpośrednio przez pacjentów do czasu przekroczenia limitu 20 000,00 zł przychodu. W uzupełnieniu wniosku podano, że: Wnioskodawca jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą. Wnioskodawca jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez wojewodę. Usługi medyczne będące przedmiotem wniosku są usługami w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Usługi medyczne będące przedmiotem wniosku świadczone przez lekarza/podwykonawcę wykonywane są przez osobę wykonującą zawód medyczny „ Lekarz ginekolog-położnik zgodnie z uzyskanym prawem wykonywania zawodu oraz uzyskaną specjalizacją według obowiązujących przepisów regulujących prawo wykonywania zawodu lekarza, (ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza) ”.
2017
10
sie

Istota:
Opodatkowanie usług budowlanych z uwzględnieniem art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
W związku z powyższym opisem postawiono następujące pytanie: Czy Spółka od wykonanej usługi wykonania elementów stalowych konstrukcji powinna naliczyć podatek od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, od wykonanej usługi powinien zostać naliczony 23% podatek od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r, poz. 1221) – zwanej dalej „ ustawą ” – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (...). W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).
2017
9
sie

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu nabywania towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „....”
Fragment:
Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „ podatników ” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej. Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2017
9
sie

Istota:
Obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu usług tzw. cloud computing oraz udostepnienia pakietu aplikacji dla przedsiębiorców świadczonych przez podmioty amerykańskie
Fragment:
Świadczone usługi polegały na: Ad. a) Usługi świadczone przez Podmiot X to tzw. cloud computing. Jest to kompleksowa usługa polegająca na dostarczaniu na żądanie mocy obliczeniowej, przechowywaniu danych, aplikacji i innych zasobów informatycznych za pośrednictwem usług opartych na chmurze. Usługa ta integrowała w sobie elementy: Usługi obliczeniowej; Przechowywania danych; Usługa monitoringu (ochrony przed włamaniem, wirusami itp); Usługi pamięci podręcznej; Bazy danych; Przetwarzania wiadomości; Usługa udostępniania i tłumaczenia adresów IP oraz adresów internetowych; Usługa wysyłania wiadomości pocztą elektroniczną; Usługa kopiowania oraz rozpraszania danych; Usługa zarządzania kodem źródłowym programów komputerowych; Usługa zarządzania kluczami kryptograficznymi; Usługa przetwarzania i kolejkowania wiadomości; Usługa zarządzania domenami internetowymi; Usługa przesyłania powiadomień. Wszystkie te elementy składały się na jedną, zbiorową usługę, której wartość wykazano na fakturze jako jedną pozycję. Na fakturach wymieniono ponadto w celach informacyjnych elementy składowe tej usługi. Ad. b) Usługa Y to pakiet aplikacji dla przedsiębiorców, który ma za zadane usprawniać pracę zespołu.
2017
9
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania świadczonych usług udostępniania pracowników
Fragment:
Natomiast w załączniku nr 14 do ustawy nie zostały wymienione ww. usługi związane z udostępnianiem pozostałego personelu, gdzie indziej niesklasyfikowanego. Zatem skoro świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie stanowią usług wymienionych przez ustawodawcę w załączniku nr 14 do ustawy jako te, do których ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia, to tym samym w analizowanej sprawie nie są spełnione przesłanki wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy. Przepis ten ma zastosowanie bowiem jedynie w odniesieniu do usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy świadczonych przez podwykonawcę. W związku z powyższym świadczona usługa udostępniania pracowników na terenie budowy nie będzie wpisywała się w mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego świadczona jest usługa (zleceniodawca). Zatem przedmiotowa usługa podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Ponadto przepisy regulujące opodatkowanie podatkiem od towarów i usług nie zawierają szczególnych preferencji podatkowych, polegających na zastosowaniu zwolnienia lub obniżenia stawek podatku w odniesieniu do przedmiotowych usług. W konsekwencji do świadczonych usług udostępniania personelu na terenie budowy należy zastosować podstawową stawkę VAT 23% w myśl art. 41 ust. 1 ustawy w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.
2017
7
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług reprograficznych i skanowania materiałów bibliotecznych świadczonych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy oraz w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy.
Fragment:
Jak wskazano wyżej, z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Dla oceny tego, czy w przedmiotowej sprawie usługi, które zamierza świadczyć Wnioskodawca będą zwolnione od podatku od towarów i usług, na podstawie ww. regulacji, konieczne jest stwierdzenie: czy są świadczone przez jednostkę objętą systemem oświaty oraz czy są to usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Wobec tego, aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie analizowanego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania. W stosunku do przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy warunek zostanie spełniony, gdyż jak wynika z opisu sprawy, biblioteka jest placówką oświatową w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.
2017
7
sie

Istota:
Opodatkowanie świadczenia usług zarządzania przez prezesa zarządu.
Fragment:
(...) usługi zarządzania na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania nie jest w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikiem, albowiem świadczone na podstawie wskazanej powyżej umowy usługi nie stanowią wykonywanej samodzielnie działalności gospodarczej, albowiem na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania jest stosunkiem prawnym powstałym pomiędzy zlecającym wykonanie czynności z zakresu zarządzania, a wykonującym te czynności, w ramach którego to stosunku uregulowano kwestie (warunki) świadczenia usług, wynagrodzenia oraz ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich. W zakresie określenia warunków wykonywania usług Prezes Zarządu zobowiązany jest do świadczenia usług nie tylko w zgodzie z przepisami k.s.h, ale również w zgodzie z aktami wewnętrznymi spółki oraz poleceniami organów spółki tj. rady nadzorczej oraz zgromadzenia wspólników. W umowie dokładnie określono miejsce i czas świadczenia usług, a także zasady dotyczące informowania spółki każdym przypadku braku świadczenia usług w zakresie zarządzania.
2017
7
sie

Istota:
Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do świadczonych usług kompleksowych polegających na produkcji bramy przemysłowej wraz z jej montażem.
Fragment:
Po zamontowaniu wyprodukowanej bramy, następuje próbne uruchomienie oraz sprawdzenie pracy bramy, potem Spółka i kontrahent podpisują protokół odbioru zamontowanej bramy oraz fakturę sprzedaży; Spółka wystąpiła do Urzędu Statystycznego w Łodzi o nadanie numeru PKWiU na: bramę segmentową, bramę segmentową wraz z usługą montażu, usługę montażu bram segmentowych. Zdaniem Spółki nie otrzymała ona jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie. W związku z powyższym Spółka nie wie, czy może klasyfikować bramę segmentową wraz z usługą montażu zgodnie z pozycją 43.22.10.0 PKWiU „ Roboty instalacyjne stolarki budowlanej ”. Spółka ponownie przytoczyła treść korespondencji z organami statystycznymi, którą przedstawiła także w pierwotnej wersji wniosku; nabywcy świadczonych przez Spółkę usług, których dotyczy wniosek są podatnikami, o których mowa w art. 15, u których sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług (czyli są podatnikami VAT czynnymi); Spółka wykonuje usługi dla różnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Spółka wykonuje usługi na rzecz generalnych wykonawców usług budowlanych, a także bezpośrednio na rzecz inwestora. W złożonym wniosku zadane zostało pytanie dotyczące wykonywania usług wyłącznie na rzecz generalnego wykonawcy, dla którego Spółka jest podwykonawcą. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Spółka jest (...)
2017
7
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług oraz stawki podatku VAT.
Fragment:
Na mocy art. 106e ust. 1 pkt 1-15 ustawy – faktura powinna zawierać: datę wystawienia; kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę; imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy; numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a; numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b; datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług; cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto; wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); stawkę podatku; sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku; kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; kwotę należności ogółem; (...).
2017
5
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menadżerskiego.
Fragment:
W konsekwencji, za samodzielną działalność nie będą mogły zostać uznane czynności, które wykonywane są przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewnętrznej podmiotu, na rzecz którego usługi są świadczone a świadczący te usługi nie ponosi żadnego ryzyka ekonomicznego ani odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku ze świadczeniem usług (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego 12 stycznia 2009 r., sygn. I FPS 3/08). Jak przedstawiono w stanie faktycznym, Wnioskodawca zasadniczo będzie świadczył usługi w siedzibie Spółki (bądź w innych miejscach na terytorium Polski i poza jej granicami, o ile uzasadnione okoliczności tego wymagają). Co więcej, przy świadczeniu usług Wnioskodawca będzie korzystał z infrastruktury technicznej i zasobów udostępnionych przez Spółkę. W ocenie Wnioskodawcy, takie okoliczności jednoznacznie wskazują, iż przy wykonywaniu Usług Wnioskodawca nie będzie działał samodzielnie – wątpliwości, mogłyby się bowiem pojawić gdyby Wnioskodawca korzystał z infrastruktury własnej. Powyższe postanowienia Umowy świadczą jednak o dużym stopniu zintegrowania Zarządzającego z organizacją Spółki oraz o istnieniu stosunku podporządkowania co do warunków świadczenia Usług. W konsekwencji, Zarządzającemu nie przysługuje samodzielność w wykonywaniu usług. Ponadto, Zarządzający nie ponosi żadnych kosztów związanych ze świadczeniem Usług, gdyż koszty te ponosi Spółka.
2017
5
sie

Istota:
Czy koszty wynagrodzenia wypłacanego w związku z umowami na świadczenie usług objętych katalogiem z art. 21 ust. 1 Ustawy o CIT ponoszone przez niemiecki, brytyjski lub austriacki zakład Spółki podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
Fragment:
W celu zapewnienia prawidłowej i sprawnej obsługi prowadzonych tam projektów, Oddziały zawierają lub będą zawierały umowy z odpowiednio niemieckimi, brytyjskimi i austriackimi podmiotami na świadczenie różnego rodzaju usług objętych katalogiem z art. 21 ust. 1 Ustawy o CIT, m.in. umowy dzierżawy, najmu, leasingu samochodów oraz sprzętu budowlanego, umowy na świadczenie usług doradczych, księgowych, usług prawnych, usług reklamowych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, które są wykorzystywane przez Oddziały do prowadzenia przez niego działalności. Co do zasady, powyższe usługi, dzierżawa, najem oraz leasing samochodów oraz sprzętu budowlanego służą do prawidłowej realizacji projektów odpowiednio na terenie Niemiec, Wielkiej Brytanii i Austrii Jeżeli jednak sprzęt budowlany, samochody lub usługi w danym momencie nie są potrzebne na rynku niemieckim, brytyjskim czy austriackim a istnieje możliwość ich wykorzystania w związku z projektem prowadzonym przez Spółkę w innym kraju, sprzęt wraz z brygadą wysyłany jest do montażu czy wykończenia domu na teren Polski bądź innego państwa, w którym Spółka posiada swój Oddział. Ponieważ umowy dotyczące świadczenia usług objętych katalogiem art. 21 ust. 1 Ustawy o CIT zawierane są przez poszczególne Oddziały w związku z prowadzoną przez nie działalnością i obowiązek zapłaty wynagrodzenia z tytułu tych umów spoczywa na Oddziałach, a Oddziały te należności faktycznie pokrywają, koszty tych umów ujmowane są w księgach rachunkowych poszczególnych Oddziałów.
2017
4
sie

Istota:
Czy za przechowywanie dowodu rzeczowego dla prokuratury Wnioskodawca powinien wystawić fakturę VAT, czy powinien to być rachunek bez VAT?
Fragment:
Definicja „ świadczenia usług ” ma charakter dopełniający definicję „ dostawy towarów ” i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach ich działalności gospodarczej. Z treści art. 8 ust. 1 ustawy wynika, że przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu. Słownik języka polskiego definiuje czasownik „ świadczyć ” jako „ wykonywać coś na czyjąś rzecz ”, „ świadczenie ” zaś to obowiązek wykonywania, przekazania czegoś. Przez świadczenie usług należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Na zachowanie to składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Z pojęcia usługi będzie natomiast wyłączone takie świadczenie, którego treścią jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stanowi ono bowiem dostawę towarów. Przy ocenie charakteru świadczenia, jako usługi, należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do usług każde świadczenie niebędące dostawą towarów. Jeśli tylko mamy do czynienia ze świadczeniem, to na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług stanowi ono albo usługę, albo dostawę towarów.
2017
4
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca prawidłowo opodatkowuje VAT usługi montażu i uruchomienia instalacji chłodniczej na podstawie Umowy o instalacje w systemie odwrotnego obciążenia VAT na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT w związku z przepisem art. 17 ust. 1h ustawy o VAT?Czy Wnioskodawca prawidłowo opodatkowuje VAT dostawę urządzeń chłodniczych na podstawie Umowy o dostawy agregatów stawką podatku VAT 23%?
Fragment:
Załącznik nr 14 do ustawy obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r. zawiera (w poz. 2-48) zamkniętą listę usług identyfikowanych przy pomocy Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) podlegających mechanizmowi odwrotnego obciążenia w przypadku świadczenia tych usług przez podwykonawców. W myśl art. 17 ust. 2 ustawy, w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8 usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy prawa, należy wskazać, że art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego świadczona jest usługa wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, natomiast usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Przy czym, w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. Natomiast, transakcje, których przedmiotem jest świadczenie wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy usług, realizowane przez wykonawcę (generalnego wykonawcę) na rzecz inwestora (np. dewelopera budowlanego), podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych, tj. podatek VAT rozliczany jest przez wykonawcę (generalnego wykonawcę), natomiast inwestor otrzymuje fakturę na kwotę należności za wykonane usługi zawierającą podatek VAT.
2017
3
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menadżerskiego.
Fragment:
W konsekwencji, za samodzielną działalność nie będą mogły zostać uznane czynności, które wykonywane są przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewnętrznej podmiotu, na rzecz którego usługi są świadczone a świadczący te usługi nie ponosi żadnego ryzyka ekonomicznego ani odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku ze świadczeniem usług (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego 12 stycznia 2009 r., sygn. I FPS 3/08). Jak przedstawiono w stanie faktycznym, Wnioskodawca zasadniczo będzie świadczył usługi w siedzibie Spółki (bądź w innych miejscach na terytorium Polski i poza jej granicami, o ile uzasadnione okoliczności tego wymagają). Co więcej, przy świadczeniu usług Wnioskodawca będzie korzystał z infrastruktury technicznej i zasobów udostępnionych przez Spółkę. W ocenie Wnioskodawcy, takie okoliczności jednoznacznie wskazują, iż przy wykonywaniu Usług Wnioskodawca nie będzie działał samodzielnie – wątpliwości, mogłyby się bowiem pojawić gdyby Wnioskodawca korzystał z infrastruktury własnej. Powyższe postanowienia Umowy świadczą jednak o dużym stopniu zintegrowania Zarządzającego z organizacją Spółki oraz o istnieniu stosunku podporządkowania co do warunków świadczenia Usług. W konsekwencji, Zarządzającemu nie przysługuje samodzielność w wykonywaniu usług. Ponadto, Zarządzający nie ponosi żadnych kosztów związanych ze świadczeniem Usług, gdyż koszty te ponosi Spółka.
2017
3
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług m.in. w zakresie stawki podatku dla usługi udostępnienia basenu na godziny oraz wynajmu sali gimnastycznej na godziny.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 10 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie stawki podatku dla usługi udostępnienia basenu na godziny oraz wynajmu sali gimnastycznej na godziny. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 24 maja 2017 r. (data wpływu 25 maja 2017 r.) o wskazanie adresu ePUAP. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Pływalnia Miejska (dalej: Pływalnia) jest jednostką budżetową Gminy podlegającą centralizacji od dnia 1 stycznia 2017 r. Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Pływalnia świadczy odpłatnie usługi w zakresie rekreacji ruchowej, sportu – są to m.in.: Usługi udostępnienia basenu na godziny oraz wynajmu sali gimnastycznej na godziny – w zakresie tych usług grupy osób mogą zarezerwować basen, bądź salę gimnastyczną by tylko osoby z danej grupy mogły z niego korzystać. W ramach tych usług Pływalnia udostępnia basen lub salę gimnastyczną, znajdującą się w budynku Pływalni, do wykorzystania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w przypadku udostępnienia basenu zapewnia obecność ratownika. Usługi wynajmu sali są wykonywane na podstawie zawartej umowy najmu natomiast na usługi związane z basenem podpisywana jest umowa udostępnienia basenu.
2017
28
lip

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług zarządzania.
Fragment:
W konsekwencji, za samodzielną działalność nie będą mogły zostać uznane czynności, które wykonywane są przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewnętrznej podmiotu, na rzecz którego usługi są świadczone, a świadczący te usługi nie ponosi żadnego ryzyka ekonomicznego ani odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku ze świadczeniem usług (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 stycznia 2009 r., sygn. I FPS 3/08). Jak przedstawiono w stanie faktycznym, Wnioskodawca zasadniczo będzie świadczył usługi w siedzibie Spółki (bądź w innych miejscach na terytorium Polski i poza jej granicami, o ile uzasadnione okoliczności tego wymagają). Co więcej, przy świadczeniu usług Wnioskodawca będzie korzystał z infrastruktury technicznej i zasobów udostępnionych przez Spółkę. W ocenie Wnioskodawcy, takie okoliczności jednoznacznie wskazują, iż przy wykonywaniu Usług Wnioskodawca nie będzie działał samodzielnie – wątpliwości mogłyby się bowiem pojawić gdyby Wnioskodawca korzystał z infrastruktury własnej. Powyższe postanowienia Umowy świadczą jednak o dużym stopniu zintegrowania Zarządzającego z organizacją Spółki oraz o istnieniu stosunku podporządkowania co do warunków świadczenia Usług. W konsekwencji, Zarządzającemu nie przysługuje samodzielność w wykonywaniu usług. Ponadto, Zarządzający nie ponosi żadnych kosztów związanych ze świadczeniem Usług, gdyż koszty te ponosi Spółka.
2017
28
lip

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług zarządzania.
Fragment:
W konsekwencji, za samodzielną działalność nie będą mogły zostać uznane czynności, które wykonywane są przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewnętrznej podmiotu, na rzecz którego usługi są świadczone, a świadczący te usługi nie ponosi żadnego ryzyka ekonomicznego ani odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku ze świadczeniem usług (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 stycznia 2009 r., sygn. I FPS 3/08). Jak przedstawiono w stanie faktycznym, Wnioskodawca zasadniczo będzie świadczył usługi w siedzibie Spółki (bądź w innych miejscach na terytorium Polski i poza jej granicami, o ile uzasadnione okoliczności tego wymagają). Co więcej, przy świadczeniu usług Wnioskodawca będzie korzystał z infrastruktury technicznej i zasobów udostępnionych przez Spółkę. W ocenie Wnioskodawcy, takie okoliczności jednoznacznie wskazują, że przy wykonywaniu Usług Wnioskodawca nie będzie działał samodzielnie - wątpliwości mogłyby się bowiem pojawić, gdyby Wnioskodawca korzystał z infrastruktury własnej. Powyższe postanowienia Umowy świadczą jednak o dużym stopniu zintegrowania Zarządzającego z organizacją Spółki oraz o istnieniu stosunku podporządkowania co do warunków świadczenia Usług. W konsekwencji, Zarządzającemu nie przysługuje samodzielność w wykonywaniu usług. Ponadto, Zarządzający nie ponosi żadnych kosztów związanych ze świadczeniem Usług, gdyż koszty te ponosi Spółka.
2017
28
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego i sposobu dokumentowania rozliczenia zużycia mediów za rok 2016.
Fragment:
Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Generalna zasada wynikająca z brzmienia powołanego powyżej art. 19a ust. 1 ustawy wskazuje, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zgodnie z tą regulacją, podatek stanie się wymagalny w miesiącu dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi i co do zasady zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy. Z kolei jak wynika z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu: dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług: telekomunikacyjnych, wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy, najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego ‒ z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług. Jak stanowi art. 19a ust. 7 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu – z chwilą upływu terminu płatności.
2017
25
lip

Istota:
Zwolnienia od podatku usług dożywiania dzieci podczas półkolonii.
Fragment:
Zakres i zasady zwolnienia od podatku dostaw towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy – zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane: w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty, przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat. W art. 43 ust. 17 ustawy wskazano, że zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli: nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia. W rozpatrywanej sprawie należy zwrócić uwagę na to, że określając krąg usług objętych zwolnieniem na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy, ustawodawca odwołał się do przepisów o systemie oświaty.
2017
22
lip

Istota:
Uznanie czynności nieodpłatnego użyczenia sal szkolnych za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.
Fragment:
(...) usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Z powyższego przepisu wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, muszą być spełnione określone warunki: w przypadku użycia towarów stanowiących część przedsiębiorstwa – użycie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika oraz istnienie prawa podatnika do odliczenia – w całości lub w części – podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów (warunki te muszą być spełnione łącznie), w przypadku świadczenia usług – świadczenie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Wobec powyższego nie ma podstaw do opodatkowania usług świadczonych wprawdzie nieodpłatnie, lecz w związku z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Należy w tym miejscu wskazać, że nie każda czynność stanowiąca świadczenie usług w rozumieniu art. 8 cyt. ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.
2017
22
lip

Istota:
Zwolnienie usług organizowania turnusów przez Dom Wczasów Dziecięcych
Fragment:
Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania. Powyższy przepis ma jednak zastosowanie wyłącznie do tych usług kształcenia, które są przedmiotem zakresu działania podmiotu, jako jednostki objętej systemem oświaty. Dla oceny tego, czy w przedmiotowej sprawie usługi świadczone przez Powiat za pośrednictwem jednostki budżetowej jaką jest Dom Wczasów Dziecięcych są zwolnione od podatku od towarów i usług stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, konieczne jest stwierdzenie: czy są to usługi w zakresie kształcenia i wychowania oraz czy są świadczone przez jednostkę objętą systemem oświaty. Zwrócić należy uwagę, że uregulowania zawarte w wyżej cytowanych przepisach mających zastosowanie w sprawie wskazują, że zwolnienie od podatku VAT obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Przy czym określenie „ ścisły związek ” oznacza, że do wykonania usługi podstawowej niezbędna jest dostawa towarów lub świadczenie usług pomocniczych, przy czym nie może to być jakikolwiek związek, lecz relacja o charakterze wskazującym na nieodzowność tych ostatnich dla prawidłowego przebiegu podstawowej działalności.
2017
20
lip

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT odpłatnego świadczenia usług pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz sposobu dokumentowania ww. czynności
Fragment:
Art. 106e ust. 1 ustawy stanowi, że faktura powinna zawierać m.in.: datę wystawienia; kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę; imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy; numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a; numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b; datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług; cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto; wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); stawkę podatku; sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku; kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; kwotę należności ogółem; (...).
2017
19
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za podwykonawcę.
Fragment:
Odnosząc się następnie do kwestii zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia do usług budowlanych świadczonych w ramach konsorcjum trzeba mieć na uwadze, że wprowadzane zmiany w zakresie reverse charge dla usług budowlanych generalnie nie powodują zmiany sposobu opodatkowania tych usług (np. w zakresie stawki VAT), w określonych przypadkach będzie dochodzić jedynie do przeniesienia obowiązku rozliczenia podatku VAT z usługodawcy na usługobiorcę. Ustalenie, czy dana usługa podlega rozliczeniu zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia, czy też zastosowanie będzie miała ogólna zasada rozliczenia podatku, ma charakter indywidualny. Oznacza to, że w każdym konkretnym przypadku należy zbadać, czy dana usługa jest usługą wymienioną w załączniku nr 14 do ustawy oraz czy usługa ta jest świadczona przez podwykonawcę. Wskazać należy, że Lider reprezentuje całe Konsorcjum przed Zleceniodawcą – bowiem to on jest podmiotem, który będzie wystawiał na rzecz Zleceniodawcy (inwestora) faktury z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego przez Konsorcjum i będzie przyjmował zapłatę za zrealizowane przez Konsorcjum usługi. Jednocześnie do zadań Wnioskodawcy należy realizacja usług budowlanych – objętych umową zawartą ze Zleceniodawcą, w zakresie wynikającym z umowy Konsorcjum – oraz wystawianie faktur za wykonane przez siebie prace budowlane na rzecz Lidera.
2017
19
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania nieodpłatnych świadczeń.
Fragment:
Dla stwierdzenia, czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie będzie się wpisywało w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują. Zatem, aby nieodpłatne świadczenie uznać za odpłatne świadczenie usług, tj. za podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być ono świadczone na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika. Niedopełnienie warunku określonego w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przez świadczenie usług niezwiązanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy rozumieć takie świadczenie usług, które odbywa się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności. Natomiast przez usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, należy rozumieć te usługi, które są wykonywane nieodpłatnie w związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej podmiotu, potrzebami związanymi z funkcjonowaniem prowadzonego przedsiębiorstwa, mają wpływ na przyszłe obroty przedsiębiorstwa, jego zyski, wizerunek, odbiór przez kontrahentów.
2017
19
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług związanych z rusztowaniami budowlanymi.
Fragment:
Jednakże w odniesieniu do pewnych kategorii usług, przepisy dotyczące podatku od towarów i usług wprowadzają szczególne regulacje dotyczące miejsca świadczenia. Jedną z takich kategorii są usługi związane z nieruchomościami. I tak, według art. 28e ustawy – miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości. Zgodnie z przepisem art. 28e ustawy jedynie świadczenie usług, które pozostaje w wystarczająco bezpośrednim związku z nieruchomością, mieści się w zakresie jego stosowania. Konieczne jest, aby przedmiotem świadczenia usług była sama nieruchomość. Tak dzieje się w szczególności wówczas, gdy nieruchomość określoną w sposób wyraźny należy uznać za konstytutywny element świadczenia usług, jako że stanowi ona centralny i nieodzowny element tego świadczenia.
2017
19
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na własne potrzeby, tj. na potrzeby funkcjonowania siedzib jednostek budżetowych Gminy oraz budynku Urzędu Gminy.
Fragment:
Odpłatne świadczenie usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wykonywane przez Gminę, nie zostało przez ustawodawcę wymienione wśród usług zwolnionych od podatku, w konsekwencji podlega/będzie podlegać opodatkowaniu wg stawki VAT właściwej dla tychże usług. Mając na względzie przywołane przepisy prawa oraz opis sprawy należy stwierdzić, że wykonywane przez Gminę odpłatne usługi w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców stanowią/będą stanowiły po stronie Gminy usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług wg właściwej dla nich stawki. Tym samym ww. usługi nie korzystają/nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT. Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą także kwestii ustalenia, czy z tytułu wykorzystywania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na własne potrzeby, tj. na potrzeby funkcjonowania siedzib jednostek budżetowych Gminy oraz budynku Urzędu Gminy, Wnioskodawca jest zobowiązany do naliczenia podatku należnego. Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każde świadczenie niebędące dostawą towarów. Z powyższego jednoznacznie wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.
2017
19
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Usługi
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.