Usługi | Interpretacje podatkowe

Usługi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zakresie możliwości ujęcia w przychodach działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczynię, kontynuowanej po śmierci jej męża, zaliczki pobranej przez niego na poczet wykonania usług
Fragment:
Od kwoty tej zaliczki został naliczony i odprowadzony należny podatek od towarów i usług. Natomiast zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych nie została rozliczona i kwota tej zaliczki nie powiększała przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie tego podatku. Zgodnie z art. 14 ust 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80. poz. 350, winno być: t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej: „ updof ”) - za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności. Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 updof do przychodów nie zalicza się m.in. pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Zatem mąż podatniczki nie mógł uwzględnić w swoich przychodach z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wskazanej zaliczki albowiem usługa nie została wykonana. Prawidłowo więc Wnioskodawczyni kontynuując działalność gospodarczą po mężu, w momencie wykonania usługi wystawi fakturę końcową obejmującą otrzymaną już w działalności gospodarczej męża zaliczkę i uwzględni w swoich przychodach dla potrzeb opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, całą kwotę wynikającą z faktury.
2016
3
gru

Istota:
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wynajmu obiektu sportowego, oraz usługi masażu
Fragment:
W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości stosowania obniżonej stawki podatku VAT na świadczone usługi wynajmu obiektu sportowego jakim jest klub fitness (pytanie oznaczone we wniosku nr 2). Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi wynajmu obiektu sportowego w celu korzystania zgodnie z jego charakterem (rekreacja, sport). Świadczone usługi udostępniania sali sportowej kwalifikowane są, w opinii Wnioskodawcy, do grupowania PKWiU 93.11.10.0 – jako Usługi związane z działalnością obiektów sportowych. W tym miejscu należy podkreślić, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić jaką należy zastosować stawkę podatku VAT, w przypadku gdy przepisy z zakresu podatku od towarów i usług odnoszą się do klasyfikacji towaru lub usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem wykonywanych czynności. Stosownie bowiem do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie miejsca świadczenia usługi logistycznej
Fragment:
Jeden z tych wyjątków dotyczy świadczenia usług związanych z nieruchomościami. Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest w myśl, art. 28e u.p.t.u. miejsce położenia nieruchomości. W praktyce problematyczne jest wskazanie, do jakiego rodzaju usług zaliczyć usługi logistyczne. Związane jest to m.in. z różnorodnością i złożonością świadczeń składających się na tzw. usługi logistyczne. Zauważyć należy, że w interpretacji indywidualnej z dnia 13 lipca 2011 r., IPPP3/443-564/11-2/KC , Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że usługi logistyczne, obejmujące w szczególności: przyjęcie dostarczonych towarów do centrum dystrybucyjnego, kontrolę ilościową i jakościową otrzymanych towarów, czasowe przechowywanie towarów należących do kontrahentów, pakowanie, kompletowanie i konfekcjonowanie towarów, przygotowywanie towarów do transportu, organizowanie transportu towarów z centrum dystrybucyjnego do wskazanych przez kontrahentów miejsc docelowych czy przygotowywanie dokumentacji przewozowej winny być opodatkowane według zasady określonej w art. 28b ust. 1 u.p.tu., czyli w miejscu siedziby zleceniobiorcy (w niniejszym przypadku - w Anglii).
2016
3
gru

Istota:
W opisanym we wniosku stanie faktycznym, miejscem opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahentów zagranicznych usług kolokacji będzie, na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy VAT, miejsce w którym kontrahent posiada siedzibę działalności gospodarczej. Jednocześnie zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18 w powiązaniu z art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT, faktury wystawiane przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta zagranicznego dokumentujące wykonanie ww. usług powinny zawierać adnotację „odwrotne obciążenie”.
Fragment:
Jak stanowi art. 28e ustawy, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości. Użyty w tym przepisie zwrot „ usług związanych z nieruchomościami ” stanowi katalog otwarty. Warunkiem zaliczenia określonej usługi do tego katalogu jest jej związek z nieruchomością, której dana usługa dotyczy. Wprawdzie usługi na nieruchomościach kojarzone są na ogół z usługami budowlanymi związanymi z konkretną nieruchomością, jednak pojęcie to jest znacznie szersze i obejmuje swoim zakresem cały szereg usług, które są nierozerwalnie związane z nieruchomościami. Wskazać też trzeba, że powiązanie usług związanych z nieruchomością z lokalizacją samej nieruchomości jest jak najbardziej uzasadnione, bowiem dane usługi są konsumowane (wykorzystywane) właśnie w miejscu położenia nieruchomości.
2016
3
gru

Istota:
Zastosowanie obniżonej 8% stawki podatku VAT do świadczonych przez Wnioskodawcę usług udostępnienia hali sportowej, sali gimnastycznej, stadionu sportowego, basenu kąpielowego (PKWiU 93.11.10.0) stowarzyszeniom sportowym i innym podmiotom korzystającym z nich zgodnie z ich przeznaczeniem
Fragment:
Z przepisów ww. rozporządzenia wynika, że w sekcji R mieszczą się „ Usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne ”. W dziale 93 „ usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją ”, mieszczącym się w sekcji R, wymienione zostały: I.93.1 Usługi związane ze sportem, 93.11 Usługi związane z działalnością obiektów sportowych, 93.12 Usługi związane z działalnością klubów sportowych, 93.13 Usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, 93.19 Pozostałe usługi związane ze sportem. W wyjaśnieniach do PKWiU wskazano, że grupowanie 93.11.10.0 obejmuje: usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp., usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni, usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych. Powyższe pozycje dotyczą m.in. poz. 179 - usług związanych z działalnością obiektów sportowych - PKWiU 93.11.10.0.
2016
2
gru

Istota:
Zastosowanie 8% stawki VAT dla opisanej we wniosku usługi dzierżawy budynku mieszkalnego na cele mieszkaniowe
Fragment:
Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie z art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od 1 stycznia 2011 r., jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. W myśl art. 43 ust. 20 ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 36 nie ma zastosowania do usług wymienionych w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy (tj. usług związanych z zakwaterowaniem, PKWiU 55). Zgodnie z art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2016
2
gru

Istota:
Brak prawa do zmniejszenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony zawarty w fakturach zakupu dotyczących realizacji projektu pn. „...” po centralizacji rozliczeń podatku VAT od 1 stycznia 2017 r.
Fragment:
Z przywołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest podstawowym i fundamentalnym prawem podatnika, wynikającym z samej konstrukcji podatku od towarów i usług. Prawo to przysługuje podatnikowi podatku od towarów i usług prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy. Zapewnia ono neutralność tego podatku dla podatników, przy jednoczesnym faktycznym opodatkowaniu konsumpcji. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ma zapewniać, że podatek płacony przez podatnika VAT w cenie nabywanych towarów i usług wykorzystywanych w działalności opodatkowanej nie będzie stanowił dla niego faktycznego obciążenia finansowego.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia oraz momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu świadczenia wskazanych we wniosku usług
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, przychód z tytułu prowadzonej przez Spółkę działalności będzie powstawał w dacie w dokonania transakcji przez użytkowników Portalu lub w dacie wystąpienia/wycofania środków pieniężnych z Portalu, tj. w dacie wykonania przez Spółkę usługi, z tytułu której Spółce będzie przysługiwała należna prowizja. Uzasadniając powyższe twierdzenie, Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ Ustawa CIT ”), przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze i wartości pieniężne. W myśl natomiast art. 12 ust. 3 Ustawy CIT, za przychody z działalności gospodarczej, uważa się także kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Natomiast art. 12 ust. 3a Ustawy CIT stanowi, iż za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g oraz 3j-3m dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi (albo częściowego wykonania usługi), nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności. Z powołanych wyżej przepisów wynika, że za przychód w rozumieniu przepisów prawa podatkowego mogą zostać uznane tylko takie przysporzenie podatnika, które maja charakter definitywny, tj. w sposób bezzwrotny i trwały powiększa jego majątek.
2016
30
lis

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związanych z projektem pn. „...”
Fragment:
Zgodność celów projektu z celami szczegółowymi zawartymi w ww. dokumentach, dotyczy w szczególności: w RPO na lata 2014-2020 celem szczegółowym jest „ zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług oraz zasobów cyfrowych w regionie ”, a oczekiwanym, głównym rezultatem, dzięki dalszemu rozwijaniu e-usług oraz cyfrowych zasobów publicznych dostępnych zarówno dla mieszkańców regionu jak i przedsiębiorstw, jest wzrost liczby osób korzystających z usług oraz zasobów publicznych udostępnianych on-line. Zaplanowany do realizacji projekt swym zakresem w pełni odpowiada Działaniu 2.1. „ Wsparcie rozwoju e-usług publicznych ”, (Szczegółowy Opis Priorytetów RPO na lata 2014-2020, Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Zarządu Województwa z dnia 20 maja 2014 r.), którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców regionu poprzez zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług oraz zasobów cyfrowych (w tym usług mobilnych), dopuszczając w nim do realizacji dwa typy projektów (jest to lista zamknięta): „ 1. E-usługi publiczne ” oraz „ 2. Cyfrowe zasoby publiczne ”. W ramach pierwszego typu projektu wsparcie uzyskają w szczególności projekty polegające na tworzeniu i wdrażaniu systemów i aplikacji ułatwiających realizację zadań publicznych lub usprawniających korzystanie z elektronicznych usług publicznych, (...)
2016
30
lis

Istota:
Stawka podatku dla usług udrożnienia ciągu kanalizacyjnego, czyszczenia kanalizacji, usunięcia punktowego uszkodzenia wodociągu, uzgodnienia branżowego projektów budowlanych przyłączy wod.-kan.
Fragment:
Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „ nazwa usługi ”. Tak więc, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania. Zgodnie z Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług pod symbolem PKWiU 37 mieszczą się „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych ”. Zatem zapis ex 37 oznacza, że z grupy PKWiU 37 pod nazwą „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków kanalizacyjnych, osady ze ścieków kanalizacyjnych ” opodatkowaniu wg stawki 8% podlegają wyłącznie usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Zgodnie z tą klasyfikacją w grupowaniu 37 mieszczą się: 37.00 „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych ”, 37.00.1 „ Usługi związane ze ściekami ”, 37.00.11 „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków ”, 37.00.11.0 „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków ”, 37.00.12 „ Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych ”, 37.00.12.0 „ Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych ”, 37.00.2 „ Osady ze ścieków kanalizacyjnych ”, 37.00.20 „ Osady ze ścieków kanalizacyjnych ”, 37.00.20.0 „ Osady ze ścieków kanalizacyjnych ”.
2016
30
lis

Istota:
Prawidłowość wystawiania faktur VAT za świadczone usługi prawne.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy faktury VAT wystawiane w sposób wskazany we wniosku odpowiadają wymogom określonym przez przepisy ustawy o podatku od towarów i usług? Czy podmiot świadczący usługi prawne, w takim stanie faktycznym jak przedstawiony we wniosku, jest zobowiązany wskazywać w fakturach VAT cenę jednostkową usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto), a jeżeli tak to w jaki sposób? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad do pytania 1. Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest on zobowiązany do wskazywania w fakturach VAT ceny jednostkowej usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto). Faktury wystawiane przez Wnioskodawcę dokumentują rzeczywiste zdarzenia gospodarcze i są wystawiane poprawnie. Ad do pytania 2. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę są usługami kompleksowymi. Na każdą usługę składa się szereg powiązanych ze sobą czynności pomocniczych prowadzących do realizacji określonego celu – wykonania świadczenia głównego. Bez wykonania usług pomocniczych nie jest możliwe pełne zrealizowanie usługi zasadniczej. Jeżeli kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych, a wyodrębnienie z usługi podstawowej poszczególnych jej elementów jako osobnych usług, nie jest prawidłowe, jeżeli wszystkie one zmierzają do bezpośredniego zaspokojenia określonej potrzeby usługobiorcy.
2016
30
lis

Istota:
W zakresie momentu powstania przychodu należnego z tytułu wykonania usługi przez Spółkę
Fragment:
(...) usługi, Jeżeli w przypadku braku osiągnięcia przewidzianego efektu, tj. niewykonania lub niewłaściwego wykonania usługi Wnioskodawcy nie będzie należne żadne wynagrodzenie od Klienta, nie powstanie również przychód należny w rozumieniu art. 12 ust. 3 Ustawy CIT (por. ww. Interpretacja). O ile bowiem w przypadku umów starannego działania, co do zasady wykonanie umowy (usługi) następuje z chwilą zakończenia przez wykonawcę działań lub czynności składających się na przedmiot umowy, to w przypadku umów rezultatu, dla uznania umowy za wykonaną konieczne jest osiągnięcie przez wykonawcę założonego efektu (rezultatu), którym zainteresowany jest podmiot zamawiający daną usługę. Reasumując, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka powinna rozpoznać przychód należny w rozumieniu przepisów ustawy o CIT z tytułu wykonania przez Spółkę na rzecz klienta usługi, zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o CIT, w dniu wykonaniu usługi, którym to dniem będzie dzień zakończenia kampanii reklamowej, czyli dzień w którym wyczerpane zostaną środki danego Budżetu Mediowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w zakresie w zakresie momentu powstania przychodu należnego z tytułu wykonania usługi przez Spółkę za prawidłowe.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski oraz określenia miejsca świadczenia usług.
Fragment:
Jako, że przepisy: art. 28 f dotyczą usług transportowych, art. 28g dotyczą usług wstępu na imprezy kulturalne, art. 28i dotyczą usług restauracyjnych i cateringowych, art. 28j dotyczą usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu, art. 28n dotyczą usług turystyki, - przepisy te nie mają zastosowania do świadczonych przez A. PL Usług Logistyczno-Magazynowych. Zgodnie natomiast z przepisem art. 28b ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto, przepisy art. 28e ustawy o VAT wskazują, iż, cyt.: „ Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usiug przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości. ” Mając na uwadze treść powyższych przepisów ustawy o VAT oraz zakres Usług Logistyczno-Magazynowych, miejscem ich świadczenia mogłoby być terytorium Polski w sytuacji, gdyby: A.
2016
29
lis

Istota:
Zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT są objęte tylko te usługi nauczania, które są świadczone przez Wnioskodawcę osobiście i na podstawie umowy zawartej bezpośrednio z rodzicami (opiekunami) uczniów.
Fragment:
Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienia od podatku. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym -oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy, zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli. Analizując powołaną wyżej regulację art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy, zauważyć należy, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku, jest spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie edukacji, jak również przesłanki podmiotowej, odnoszącej się do usługodawcy, który musi być nauczycielem.
2016
29
lis

Istota:
Stawka podatku VAT dla kompleksowej usługi założenia i zagospodarowania ogrodu wraz z montażem systemu nawadniającego
Fragment:
W myśl przepisu art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.). Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku. W myśl art. 41 ust. 2 ustawy – dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.
2016
29
lis

Istota:
Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług w związku z realizacją projektu polegającego na rozwoju cyfrowych usług publicznych
Fragment:
Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Głównymi celami projektu są: Wdrożenie nowych jakościowo, elektronicznych usług publicznych o wysokim stopniu dojrzałości, spersonalizowanych i powszechnych opartych o rozwiązania i usługi, zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą wdrożonego do 2017 r., Usprawnienie procesów w zakresie obsługi podatków i opłat lokalnych oraz procesu planowania i wykonania budżetu gminy, przedkładające się na wymierne usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej Gminy do 2017 r. Poniesione wydatki związane będą bezpośrednio z umożliwieniem świadczenia następujących e-sług publicznych: e-usługi w zakresie udostępniania informacji i regulacji zobowiązań z tytułu podatków lokalnych, e-usługi w zakresie udostępniania informacji i regulacji zobowiązań z tytułu gospodarki odpadami, e-usługi w zakresie udostępniania informacji i regulacji zobowiązań z tytułu opłat związanych z mieniem komunalnym, e-usługi w zakresie udostępniania informacji z prowadzonych ewidencji, e-usługi w zakresie możliwości składania elektronicznych formularzy oraz informacji o stanie sprawy i korespondencji, e-usługi – udostępnienie informacji w zakresie wykonywania budżetu oraz wymiana informacji budżetowo-finansowych miedzy jednostkami organizacyjnymi a gminą, e-usługi w zakresie udostępniania informacji w zakresie udostępniania informacji i komunikacji ogólnej z mieszkańcami gminy, e-usługi w zakresie zintegrowanego systemu powiadamiania klienta, Bezpieczeństwo przetwarzania danych – systemy analityczne.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconej należności z tytułu zakupu usługi prawnej od zagranicznej kancelarii prawnej oraz obowiązku składania informacji IFT-2/IFT-2R
Fragment:
We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do realizacji usług fotograficznych. Spółka dokonuje sprzedaży również poza granicami kraju, głównie dla klientów z Czech, Węgier lub Słowacji. W celu egzekwowania nieuregulowanych należności od klientów zagranicznych Spółka korzysta z usług zagranicznych kancelarii prawnych, posiadających siedziby - na terenie kraju siedziby dłużnika. Przedmiotowe usługi nabywane są od różnych podmiotów tj. od osób prawnych, osób fizycznych, jak również spółek, w których dochód opodatkowany jest na poziomie wspólników. Usługi świadczone przez zagraniczne kancelarie prawne polegają w szczególności na doradztwie prawnym, sporządzaniu wezwań do zapłaty, ewentualnym negocjowaniu z dłużnymi klientami warunków spłaty długów, sporządzaniu i wnoszeniu pozwów do zagranicznych sądów przeciwko zagranicznym dłużnikom, reprezentowaniu Spółki na rozprawach, a po uzyskaniu pozytywnych wyroków sądów, w razie potrzeby pomocy w ich egzekwowaniu. Usługi prawne świadczone przez kancelarie zagraniczne są w całości wykonywane i wykorzystywane przez Spółkę poza granicami Polski. Za wykonaną usługę Spółką wypłaca kancelariom ustalone umownie wynagrodzenie. Ponadto w odpowiedzi na wezwanie z 4 grudnia 2014 r.
2016
29
lis

Istota:
Stawka podatku VAT dla wynajmu obiektu sportowego oraz miejsc na umieszczanie reklam (PKWiU 68.20.12.0)
Fragment:
Wobec powyższego, w przypadku wykorzystania obiektu do celów innych niż cele sportowe i świadczenia usług wynajmu miejsc na umieszczenie reklam sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 68.20.12.0 jako „ wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ” przy założeniu, że podana klasyfikacja jest prawidłowa, jako że usługi te nie są wymienione wśród usług korzystających z preferencji stawki – będą podlegały one opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%. W świetle powyższych regulacji prawnych oraz odnosząc się do opisanego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że skoro, jak wskazał Wnioskodawca, świadczone przez niego usługi wynajmu całości lub części obiektu sportowego na określony czas, podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym na cele ich działalności (np. indywidualnym trenerom sportowym, na działalność handlową, na organizację zajęć z gier zespołowych) oraz osobom fizycznym (np. na organizowanie targów, spotkań integracyjnych, zabaw okolicznościowych) oraz wynajem na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji miejsc na umieszczenie reklam są sklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 68.20.12.0 „ Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi ” z uwagi na brak możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku VAT, będą opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.
2016
29
lis

Istota:
Moment powstania przychodu
Fragment:
Natomiast moment powstania przychodów został przez ustawodawcę zdefiniowany w art. 12 ust. 3a updop, gdzie za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g oraz 3j-3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności. Z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego wynika, że usługa wykonywana przez Wnioskodawcę polega na pośrednictwie w usługach serwisowych zleconych przez Klienta. Wnioskodawca zleca wykonanie tej usługi Podwykonawcy, który następnie ją fakturuje i przesyła fakturę Wnioskodawcy. Na tej podstawie Wnioskodawca dokonuje fakturowania na rzecz Klienta. Ponadto Wnioskodawca podnosi, że Klient (firmy należące do Floty) przed wystawieniem faktury musi zaakceptować koszt w systemie informatycznym stosowanym przez Klienta, gdzie zostaje nadany numer, który musi być zamieszczony na fakturze, gdyż w przeciwnym przypadku faktura nie zostanie zaakceptowana przez Klienta, dlatego też Wnioskodawca uważa, że za moment uzyskania przychodu należy uznać moment zaakceptowania usługi w systemie. Tut. Organ nie może zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, gdyż określając moment powstania przychodu Wnioskodawcy w zakresie usług serwisowych zleconych przez Klienta należy jako moment powstania przychodu traktować moment wykonania usługi (którym w przedstawionym stanie faktycznym jest usunięcie awarii przez podwykonawcę), nie zaś moment zaakceptowania/wygenerowania odpowiedniego numeru w systemie Klienta.
2016
28
lis

Istota:
Czy Dom Wczasów Dziecięcych i świadczone przez niego usługi polegające na organizowaniu śródrocznych turnusów dydaktyczno-wypoczynkowych (w trakcie trwania roku szkolnego z wyłączeniem ferii i wakacji) wraz z dostawą towarów i usług ściśle z tymi usługami związanych dla dzieci i młodzieży szkolnej będzie korzystał ze zwolnienia od podatku VAT? (np. dopłata do wyżywienia i noclegu wnoszona przez rodziców dzieci)?
Fragment:
Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania. Powyższy przepis ma jednak zastosowanie wyłącznie do tych usług kształcenia, które są przedmiotem zakresu działania podmiotu, jako jednostki objętej systemem oświaty. Dla oceny tego, czy w przedmiotowej sprawie usługi świadczone przez Dom Wczasów Dziecięcych są zwolnione od podatku od towarów i usług stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, konieczne jest stwierdzenie: czy są to usługi w zakresie kształcenia i wychowania oraz czy są świadczone przez jednostkę objętą systemem oświaty. Zwrócić należy uwagę, że uregulowania zawarte w wyżej cytowanych przepisach mających zastosowanie w sprawie wskazują, że zwolnienie od podatku VAT obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Przy czym określenie „ ścisły związek ” oznacza, że do wykonania usługi podstawowej niezbędna jest dostawa towarów lub świadczenie usług pomocniczych, przy czym nie może to być jakikolwiek związek, lecz relacja o charakterze wskazującym na nieodzowność tych ostatnich dla prawidłowego przebiegu podstawowej działalności.
2016
28
lis

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „ ...” (pytanie nr 1).
Fragment:
Odnosząc się do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, należy zauważyć, iż zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ jak wynika z opisu sprawy nabyte towary i usługi w ramach planowanego zadania „ ... ” nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, bowiem jak wyjaśniła Gmina przedmiotowy budynek przy ul. Kościuszki będzie wykorzystywany do czynności zwolnionych od podatku tzn. lokale mieszkalne będą wynajmowane wyłącznie na cele mieszkaniowe. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług z tytułu realizacji projektu pn. „ ...a ” ponieważ poniesione wydatki nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, w kwestii objętej pytaniem nr 1, jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Ocena stanowiska Wnioskodawcy, w kwestii określenia stawki podatku VAT dla robót związanych z budownictwem mieszkalnym oraz z infrastrukturą techniczną na zewnątrz budynku, robotami związanymi z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu (tj. w kwestii objętej pytaniem oznaczonym we wniosku nr 2), będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.
2016
28
lis

Istota:
Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej usług dodatkowych towarzyszących usłudze telekomunikacyjnej.
Fragment:
Firma świadcząc usługi telekomunikacyjne zawiera umowy z klientami, w których przewiduje realizację kilku odrębnych świadczeń tj. usługę telekomunikacyjną, aktywację usługi telekomunikacyjnej oraz usługę dzierżawy urządzenia do odbioru łączy telekomunikacyjnych. Wymienione usługi są powiązane z usługą dostępu do Internetu. Usługi telekomunikacyjne świadczone przez Firmę nie mogą być nabyte bez aktywacji usług telekomunikacyjnych. Usługi serwisowania łączy telekomunikacyjnych świadczone są po nabyciu usług telekomunikacyjnych, w przypadku awarii łącza w celu przywrócenia świadczenia usługi telekomunikacyjnej. Główną usługą świadczoną przez Firmę jest usługa dostępu do Internetu, pozostałe usługi tj. aktywacja usług telekomunikacyjnych, usługa serwisowa łączy telekomunikacyjnych, usługa dzierżawy urządzeń do odbioru łączy telekomunikacyjnych mają charakter dodatkowy, ale współistnieją z usługą główną i wpływają na jej świadczenie. Aktywacja usług telekomunikacyjnych, usługa serwisowa łączy telekomunikacyjnych oraz usługa dzierżawy urządzeń do odbioru łączy telekomunikacyjnych traktowane są jako odrębne świadczenia od usług telekomunikacyjnych. Cena w/w usług jest kalkulowana odrębnie od usługi telekomunikacyjnej. Usługa serwisowa łączy telekomunikacyjnych jest wykonywana tylko i wyłącznie dla klienta u którego świadczona jest usługa telekomunikacyjna.
2016
28
lis

Istota:
Czy Spółka ma prawo opodatkować 8% stawką podatku VAT usługi naprawy i konserwacji systemów sygnalizacji pożaru, oddymiania i oświetlenia ewakuacyjnego zainstalowanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego zaklasyfikowanych
Fragment:
(...) usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719)? Jeżeli świadczone usługi konserwacji nie będą stanowiły robót konserwacyjnych, to czy ww. usługi konserwacji są wykonywane w ramach czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 710), jeżeli tak to należało wskazać tą czynność? Czy usługi naprawy są wykonywane w ramach usług wymienionych w art. 41 ust. 12 ww. ustawy, jeśli tak to należało wskazać tą czynność? Czy Wnioskodawca wykonuje wymienione w pytaniu usługi w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a w zw. z ust. 12b ww. ustawy o podatku od towarów i usług? Czy wszystkie wymienione w pytaniu usługi są/będą wykonywane wyłącznie w obrębie bryły budynku, czy też poza jej bryłą? Jeśli jakieś usługi są/będą wykonywane poza bryłą budynku, należało je wskazać. Wnioskodawca wskazał: Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Przedmiotowe usługi stanowią roboty konserwacyjne, przez które rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont (§ 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013r. (Dz.U. z 2013 poz. 1719).
2016
28
lis

Istota:
Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w zaistniałym stanie faktycznym usługi świadczone przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Stanowisko Wnioskodawcy: W zaistniałym stanie faktycznym usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz klubu sportowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca jest zawodnikiem piłki nożnej działającym w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i czerpie zyski ze świadczenia usług na podstawie kontraktów podpisanych z klubami sportowymi. Zarobki Wnioskodawcy najczęściej są proporcjonalne do wyników osiąganych przez reprezentowany klub sportowy w rozgrywkach piłkarskich. W celu ich osiągania Wnioskodawca dąży do uzyskiwania jak najlepszych wyników w rozgrywkach sportowych, w których bierze udział. Warunkiem koniecznym dla osiągnięcia zamierzonego celu jest świadczenie usług sportowych na możliwie najwyższym poziomie. W związku z powyższym Wnioskodawca zawarł z klubem sportowym prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej umowę o profesjonalne świadczenie usług gry w piłkę nożną. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i usług na terytorium kraju.
2016
28
lis

Istota:
Zastosowanie preferencyjnej stawki 8% w podatku od towarów i usług dla opodatkowania sprzedaży następujących usług tj. udostępnienie torów i obuwia do gry w kręgle, wypożyczenia rakiet i okularów oraz wstęp na kort squash-a, wstępu do łaźni parowej i łaźni fińskiej, udostępnienie stołu bilardowego
Fragment:
Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadza się do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), stanowiącą załącznik do rozporządzenia. Z przepisów ww. rozporządzenia wynika, że w sekcji R mieszczą się „ Usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne ”. W dziale 93 „ usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją ”, mieszczącym się w sekcji R, wymienione zostały: I.93.1 Usługi związane ze sportem, 93.11 Usługi związane z działalnością obiektów sportowych, 93.12 Usługi związane z działalnością klubów sportowych, 93.13 Usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, 93.19 Pozostałe usługi związane ze sportem. W wyjaśnieniach do PKWiU wskazano, że grupowanie 93.11.10.0 obejmuje: usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp., usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni, usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.
2016
28
lis

Istota:
Zastosowanie 8% stawki podatku VAT dla wymienionych w opisie zdarzenia przyszłego Usług obejmujących karty wstępu upoważniające do wejścia na teren obiektu (klubu fitness)
Fragment:
Polska realizując powyższy zapis przewidziała: usługi związane z działalnością obiektów sportowych - o symbolu PKWiU 93.11.10.0, wstęp na imprezy sportowe, usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury - wyłącznie w zakresie wstępu, usługi związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne, usługi kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu: na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe, do obiektów kulturalnych pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu - bez względu na symbol PKWiU. Jak wynika z powyższego zestawienia, w regulacji unijnej brak jest wyraźnego upoważnienia do stosowania stawki obniżonej dla usług "związanych z rekreacją" (brak jest takiego określenia), a przy tym ustawodawca krajowy ograniczył unijny zapis "korzystania z obiektów sportowych" jedynie do "usług związanych z działalnością obiektów sportowych - o symbolu PKWiU 93.11.10.0." - co, być może, stało się przyczyną powstania wątpliwości co do sposobu rozumienia "usług rekreacyjnych". Dodatkowo, polski ustawodawca nie posłużył się określeniem "impreza rekreacyjna" czy też "wstęp na imprezę", co zdaniem Sądu, oznacza, że usługi rekreacyjne nie muszą dotyczyć wyłącznie "biernego" w nich uczestnictwa.
2016
28
lis

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu polegającego na integracji usług publicznych Urzędu Miejskiego
Fragment:
Projekt zakłada integrację systemów informatycznych oraz wykorzystanie możliwości platform do świadczenia e-usług publicznych: krajowej (ePUAP), regionalnej (SEKAP) oraz lokalnej (e-Urząd). W wyniku realizacji projektu zwiększy się dostępność i dojrzałość e-usług publicznych, a tym samym nastąpi wzrost liczby osób z nich korzystających. Wszystkie towary i usługi, zakupione w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” udokumentowane są fakturami, w których jako nabywca figuruje Gmina. Towary i usługi zakupione w związku z realizacją ww. projektu, nie będą przez Gminę wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Należy uznać, że Wnioskodawca realizując przedstawiony we wniosku projekt pod nazwą „ ... ”, którego przedmiotem jest zakup sprzętu i infrastruktury niezbędnej do realizacji e-usług, zakup i wdrożenie systemów informatycznych pozwalających na uruchomienie i usprawnienie e-usług, wdrożenie e-usług publicznych oraz profilowane szkolenia dla pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy, nie działa w charakterze podatnika VAT, a nabywanych towarów i usług nie będzie wykorzystywał do wykonywania czynności opodatkowanych w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia w całości ani w części podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”.
2016
28
lis

Istota:
Czy w związku z zaistniałym stanem faktycznym, opisanym powyżej, Wnioskodawca może/jest obowiązany wystawić obecnie fakturę VAT (dwie, oddzielnie za każdą dokonaną płatność) za wykonaną usługę, a jeżeli tak, to z jaką datą i czy nie wiąże się to z obowiązkiem ponownego płacenia podatku VAT za wykonaną usługę?
Fragment:
Jeżeli więc dojdzie do wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, bez wystawienia faktury albo uregulowania należności, wówczas należy uznać, iż decydujące będzie wydanie towarów lub wykonanie usługi i to w tym dniu powinien zostać wykazany przychód należny z tego tytułu. Natomiast wykazanie przychodów należnych z tytułu wykonywania usług w innej dacie niż dzień wykonania usługi (częściowego wykonania usługi), a więc w dniu wystawienia faktury albo w dniu uregulowania należności, będzie możliwe, gdy wystawienie faktury albo uregulowanie należności będzie miało miejsce przed wykonaniem usługi. Uregulowanie należności przed dniem wykonania usługi oznaczać będzie, iż przychód musi zostać wykazany w dacie uregulowania należności, zgodnie z zasadą, że przychód ten nie może powstać później niż dzień uregulowania należności (o ile wcześniej nie wystawiono faktury). Wskazać przy tym należy, iż uregulowanie należności przed wykonaniem usługi, mające ostateczny i definitywny charakter, nie stanowi zaliczka otrzymana na poczet usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, nie zliczonych do przychodów zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy.
2016
28
lis

Istota:
Czy działalności prowadzona przez Wnioskodawcę w Polsce po likwidacji Oddziału będzie skutkowała powstaniem dla Spółki zakładu na potrzeby podatku dochodowego i w konsekwencji obowiązkiem zapłaty w Polsce przez Spółkę podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
(...) usługi osuszania rozpyłowego, gdy proszek pochodzący z jednej partii koncentratu soku z buraku czerwonego będzie zapakowany w jeden rodzaj opakowań. W cenie jednostkowej usługi będzie się zawierać - cena usługi, maltodekstryna i opakowań, albo dwie pozycje usługi osuszania rozpyłowego, gdy proszek pochodzący z jednej partii koncentratu soku z buraku czerwonego będzie zapakowany w dwa rodzaje opakowań. W cenie jednostkowej usługi będzie się zawierać - cena usługi, maltodekstryna i opakowań; W sytuacji, gdy maltodekstryna jest zapewniana przez L. na fakturze będą: jedna pozycja usługi osuszania rozpyłowego, gdy proszek pochodzący z jednej partii koncentratu soku z buraku czerwonego będzie zapakowany w jeden rodzaj opakowań, a w cenie jednostkowej usługi będzie się zawierać - cena usługi i opakowań i jedna pozycja refakturacji maltodekstryny, albo dwie pozycje usługi osuszania rozpyłowego, gdy proszek pochodzący z jednej partii koncentratu soku z buraku czerwonego będzie zapakowany w dwa rodzaje opakowań. W cenie jednostkowej usługi będzie się zawierać - cena usługi i opakowań i jedna pozycja refakturacji maltodekstryny, Z tytułu usług magazynowania gotowego produktu L. będzie wystawiała miesięcznie, na koniec miesiąca, jedną fakturę VAT, wówczas gdy na magazynie L. znajdzie się więcej niż 150 palet proszku.
2016
28
lis

Istota:
Czy prawidłowym jest stanowisko Spółki, że w opisanym w zdarzeniu przyszłym zmodyfikowanym modelu działalności nie powstanie dla Spółki zakład podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 4a pkt 11 lit. a) i c) ustawy o CIT oraz w rozumieniu art. 5 ust. 1 do 7 UPO PL SGP?
Fragment:
Koniecznym jest zatem, aby usługi były świadczone przez przedsiębiorstwo stronom trzecim. Jest oczywiste, że skutkiem przepisu nie mogło być uznanie, że przedsiębiorstwo posiada zakład jedynie dlatego, że usługi są świadczone dla tego przedsiębiorstwa. Na przykład usługi mogłyby być świadczone przez osobę fizyczną swojemu pracodawcy bez świadczenia przez tego pracodawcę żadnych usług (na przykład pracownik najemny, który świadczy usługi produkcyjne na rzecz przedsiębiorstwa, które sprzedaje wytwarzane produkty). ” Taka sytuacja ma zdaniem Wnioskodawcy bezpośrednie zastosowanie do Usługi Produkcyjnej oraz usług wsparcia, które nie są przez Spółkę świadczone na rzecz podmiotów trzecich. Podniesiono, że w zdarzeniu przyszłym jedynie usługi napraw aparatów podlegają dalszej odsprzedaży przez Spółkę do jednostek powiązanych, w tym S. Jednak aby powstał zakład usługowy dla Spółki, pracownicy S. świadczący usługi napraw musieliby podlegać instrukcjom i ścisłej kontroli ze strony Spółki, co jak wyjaśniono nie znajduje potwierdzenia w opisanym zdarzeniu przyszłym. W konsekwencji zdaniem Wnioskodawcy usługi realizowane przez S. jako samodzielny i niezależny podmiot, którego pracownicy nie podlegają kierownictwu, nadzorowi i instrukcjom Spółki, nie będą w opisanym zdarzeniu przyszłym kreować dla Spółki zakładu podatkowego w Polsce.
2016
28
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Usługi
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.