Usługi | Interpretacje podatkowe

Usługi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach umowy cash poolingu.
Fragment:
Ponadto, dla uznania, że dostawa towaru lub świadczenie usługi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bezwzględnym warunkiem jest „ odpłatność ” za daną czynność. Pod pojęciem odpłatności rozumieć należy prawo podmiotu dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, czy odbiorcy usługi zapłaty. W konsekwencji, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegała tylko ta dostawa lub świadczenie usług, w przypadku których istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie. Usługą będzie jednak tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia. Tak więc, czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym, związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.
2018
17
mar

Istota:
Kara umowna pełniąca funkcję odszkodowawczą (rekompensacyjną) za utracone korzyści, nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Na podstawie zaistniałych okoliczności oraz powołanych przepisów należy stwierdzić, że naliczenie jednorazowej opłaty w wysokości 25% opłat za każdy miesiąc pozostały do końca upływu okresu, na jaki zawarto umowę, w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy przez klienta, nie stanowi odpłatności za czynność określoną w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.
Fragment:
O tym, czy w przedmiotowej sprawie opłata za nieterminowy zwrot Urządzenia Abonenckiego, jego uszkodzenie i zagubienie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, decydować muszą w każdym przypadku konkretne okoliczności. Aby dana czynność (dostawa towarów czy też usługa) podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia. Powyższa analiza prowadzi do wniosku, że istotną cechą wynagrodzenia jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług i otrzymaną zapłatą. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Zatem należy stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść.
2018
17
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w zakresie nabycia usługi opracowania studium wykonalności projektu (...) oraz usługi audytowej (...).
Fragment:
Jak wynika z opisu sprawy, w analizowanym przypadku nabyta przez Wnioskodawcę usługa opracowania studium wykonalności projektu (...) oraz mająca być przedmiotem nabycia usługa audytowa do 2023 r. (...), mają związek ze świadczeniem przez niego opodatkowanych VAT usług dzierżawy zespołów. Mając na uwadze powołane przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem usługi opracowania studium wykonalności projektu (...). Zainteresowanemu będzie także przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabywanej usługi audytowej (...) w ramach realizacji projektu pn. „ (...) ” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku są/będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany działa/będzie działać w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, a nabywane w ramach przedmiotowego projektu ww. usługi mają/będą miały związek z wykonywaniem przez Województwo czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (tj. dzierżawą zespołów). Tym samym stanowisko Wnioskodawcy oceniono jako prawidłowe.
2018
17
mar

Istota:
W zakresie zastosowania dla usługi celnej stawki podatku VAT w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 19 ustawy.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 stycznia 2018 r. (data wpływu 9 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania dla usługi celnej stawki podatku VAT w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 19 ustawy (przypadek nr 4) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania dla usługi celnej stawki podatku VAT w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 19 ustawy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie świadczenia usług spedycji, logistycznych i celnych. Usługi celne związane są bezpośrednio z organizacją eksportu towarów i w ramach tych usług występują następujące przypadki: Przypadek 1 Usługa celna związana jest z wywozem towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej. Przemieszczenie w ramach eksportu jest realizowane na warunkach Incoterms EXW. Wnioskodawca posiada fakturę wystawioną przez eksportera na rzecz zagranicznego nabywcy, powiązany z nią Wywozowy Dokument Towarzyszący (dalej WDT) oraz Świadectwo Przewozowe ATR (dalej Świadectwo ATR). Usługa Wnioskodawcy polega na dokonaniu zgłoszenia celnego eksportowego na podstawie faktury wystawionej przez eksportera i wykonywana jest w zakresie przygotowania przez Wnioskodawcę dokumentu WDT oraz Świadectwa ATR.
2018
17
mar

Istota:
W zakresie zastosowania dla usługi celnej stawki podatku VAT w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 19 ustawy.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 stycznia 2018 r. (data wpływu 9 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania dla usługi celnej stawki podatku VAT w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 19 ustawy (przypadek nr 3) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania dla usługi celnej stawki podatku VAT w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 19 ustawy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie świadczenia usług spedycji, logistycznych i celnych. Usługi celne związane są bezpośrednio z organizacją eksportu towarów i w ramach tych usług występują następujące przypadki: Przypadek 1 Usługa celna związana jest z wywozem towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej. Przemieszczenie w ramach eksportu jest realizowane na warunkach Incoterms EXW. Wnioskodawca posiada fakturę wystawioną przez eksportera na rzecz zagranicznego nabywcy, powiązany z nią Wywozowy Dokument Towarzyszący (dalej WDT) oraz Świadectwo Przewozowe ATR (dalej Świadectwo ATR). Usługa Wnioskodawcy polega na dokonaniu zgłoszenia celnego eksportowego na podstawie faktury wystawionej przez eksportera i wykonywana jest w zakresie przygotowania przez Wnioskodawcę dokumentu WDT oraz Świadectwa ATR.
2018
17
mar

Istota:
W zakresie zastosowania dla usługi celnej stawki podatku VAT w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 19 ustawy.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 stycznia 2018 r. (data wpływu 9 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania dla usługi celnej stawki podatku VAT w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 19 ustawy (przypadek nr 1) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania dla usługi celnej stawki podatku VAT w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 19 ustawy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie świadczenia usług spedycji, logistycznych i celnych. Usługi celne związane są bezpośrednio z organizacją eksportu towarów i w ramach tych usług występują następujące przypadki: Przypadek 1 Usługa celna związana jest z wywozem towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej. Przemieszczenie w ramach eksportu jest realizowane na warunkach Incoterms EXW. Wnioskodawca posiada fakturę wystawioną przez eksportera na rzecz zagranicznego nabywcy, powiązany z nią Wywozowy Dokument Towarzyszący (dalej WDT) oraz Świadectwo Przewozowe ATR (dalej Świadectwo ATR). Usługa Wnioskodawcy polega na dokonaniu zgłoszenia celnego eksportowego na podstawie faktury wystawionej przez eksportera i wykonywana jest w zakresie przygotowania przez Wnioskodawcę dokumentu WDT oraz Świadectwa ATR.
2018
17
mar

Istota:
W zakresie zastosowania dla usługi celnej stawki podatku VAT w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 19 ustawy
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 stycznia 2018 r. (data wpływu 9 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania dla usługi celnej stawki podatku VAT w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 19 ustawy (przypadek nr 2) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania dla usługi celnej stawki podatku VAT w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 19 ustawy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Sp. z o.o. (zwana dalej Wnioskodawcą) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie świadczenia usług spedycji, logistycznych i celnych. Usługi celne związane są bezpośrednio z organizacją eksportu towarów i w ramach tych usług występują następujące przypadki: Przypadek 1 Usługa celna związana jest z wywozem towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej. Przemieszczenie w ramach eksportu jest realizowane na warunkach Incoterms EXW. Wnioskodawca posiada fakturę wystawioną przez eksportera na rzecz zagranicznego nabywcy, powiązany z nią Wywozowy Dokument Towarzyszący (dalej WDT) oraz Świadectwo Przewozowe ATR (dalej Świadectwo ATR).
2018
17
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie określenia miejsca opodatkowania nabywanych usług.
Fragment:
Na potrzeby Przedstawicielstwa nabywane są w szczególności: usługi najmu lokali biurowych, usługi najmu samochodów, usługi najmu sprzętu biurowego, usługi leasingu samochodu, usługi telekomunikacyjne, usługi IT, usługi sprzątania biura, usługi ubezpieczenia biura, towary – materiały biurowe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Spółka prosi o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska, zgodnie z którym nie posiada na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 11 Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, wobec czego nabywane przez Przedstawicielstwo usługi, do których zastosowanie znajduje art. 28b ustawy o VAT (np. usługi telekomunikacyjne, wynajem sprzętu biurowego, usługi konfiguracji komputerów) podlegać będą opodatkowaniu w państwie siedziby Spółki, tj. w Niemczech. Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 28b ustawy o VAT miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest co do zasady miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.
2018
14
mar

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji.
Fragment:
(...) usługa), wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów (1 usługa), opracowanie i wdrożenie e-usług na 3PD (szt. 8) i 5PD (szt. 8) dla Gminy ..., zakup usług doradztwa technicznego (1 usługa), szkolenia w zakresie funkcjonowania e-usług i ePUAP - dla 20 osób oraz w zakresie administracji środowiskiem - dla 1 osoby. Możliwość zrealizowania projektu ... pozwoli na zinformatyzowanie procesów administracyjnych i poprawi poziom świadczenia usług publicznych przez administrację poprzez wzmocnienie stopnia cyfryzacji administracji oraz stworzenie nowych e-usług publicznych. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie będą służyć realizacji celu głównego projektu poprzez zwiększenie dostępności lub dojrzałości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz stworzenie lub poprawę warunków techniczno-organizacyjnych do obsługi tych usług drogą elektroniczną w urzędach. Możliwość wykorzystania wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych w relacjach klient-administracja przyczyni się do zminimalizowania niedogodności związanych z załatwianiem spraw urzędowych odczuwanych przez klientów zewnętrznych urzędów oraz wpłynie pozytywnie na jakość obsługi przez pracowników.
2018
9
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy mediów w związku ze świadczeniem usług najmu.
Fragment:
Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenie usług należy rozumieć przede wszystkim określone zachowanie się podatnika na rzecz innego podmiotu, które wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę. Przy czym, o ile dane zachowanie podatnika mieści się w ustawowej definicji świadczenia usług, to – co do zasady – niezbędnym elementem do uznania tego zachowania za czynność podlegającą opodatkowaniu jest spełnienie przesłanki odpłatności (wynagrodzenie za usługę). Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Powyższy przepis stanowi implementację art. 28 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą Rady 2006/112/WE, zgodnie z którym w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Oznacza to, że podmiot świadczący (sprzedający) daną usługę nabytą we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej, traktowany jest najpierw jako usługobiorca, a następnie jako usługodawca tej samej usługi.
2018
6
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego z tytułu wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących, ponoszonych na Infrastrukturę.
Fragment:
Zatem przy zakupie towarów i usług związanych wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług Wnioskodawcy przysługuje/będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy. Natomiast przy zakupach związanych wyłącznie z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bądź związanych wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT, Zainteresowanemu nie przysługuje/nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Z kolei, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych przez Wnioskodawcę zarówno do działalności gospodarczej, jak również do celów innych niż działalność gospodarcza i w sytuacji gdy Wnioskodawca nie ma/nie będzie miał możliwości przypisania tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej, w celu wyliczenia kwoty podatku naliczonego przyporządkowanego do działalności gospodarczej, Zainteresowany jest/będzie zobowiązany do stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy oraz rozporządzenia w sprawie proporcji. Ponadto gdy nabywane towary i usługi dotyczące działalności (...)
2018
2
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na własne potrzeby, tj. na potrzeby funkcjonowania siedzib jednostek budżetowych Gminy oraz budynku Urzędu Gminy.
Fragment:
Odpłatne świadczenie usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wykonywane przez Gminę, nie zostało przez ustawodawcę wymienione wśród usług zwolnionych od podatku, w konsekwencji jest/będzie opodatkowane wg stawki VAT właściwej dla tychże usług. Podsumowując, świadczenie przez Gminę odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców stanowi/będzie stanowić po stronie Gminy usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług wg właściwej dla nich stawki. Tym samym ww. usługi nie korzystają/nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 uznano za prawidłowe. Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą także kwestii ustalenia, czy z tytułu wykorzystywania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na własne potrzeby, tj. na potrzeby funkcjonowania siedzib jednostek budżetowych Gminy oraz Urzędu Gminy, Wnioskodawca jest zobowiązany do naliczenia podatku należnego. Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każde świadczenie niebędące dostawą towarów. Z powyższego jednoznacznie wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.
2018
1
mar

Istota:
Ustalenie czy Wnioskodawca nabywając w imieniu i na rzecz Gminy usługi wskazane w załączniku nr 14 poz. 2-48 ustawy, występuje w charakterze głównego wykonawcy natomiast kontrahent Wnioskodawcy będzie traktowany jako podwykonawca i jego faktura będzie rozliczana z zachowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz wskazanie czy faktura wystawiana przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy będzie rozliczana na zasadach ogólnych.
Fragment:
Główny wykonawca - nabywca usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, świadczonych przez podwykonawcę, staje się odpowiedzialny za rozliczenie podatku VAT od tych usług. Z kolei świadczenie ww. usług budowlanych przez wykonawcę (głównego wykonawcę) na rzecz inwestora jest opodatkowane wg zasad ogólnych, tj. podatek od towarów i usług rozliczany jest przez głównego wykonawcę, zaś inwestor otrzymuje fakturę na kwotę należności za wykonane świadczenie zawierającą podatek VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – zwanej dalej „ ustawą ” – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (...). Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).
2018
1
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży robót budowlanych w ramach konsorcjum przez przedsiębiorcę zainteresowanego niebędącego stroną postępowania, prawa do odliczenia podatku przez Wnioskodawcę.
Fragment:
Wykonane prace mieszczą się w zakresie usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 ustawy o podatku od towarów i usług. W ocenie Wnioskodawcy ww. usługi budowlane mieszczą się w PKWiU: 41.00.40.0 oraz 43.22.12.0. Jak już zostało wcześniej wytłumaczone konsorcjum nie może być uznane za podatnika VAT. Oznacza to, że relacji zachodzących pomiędzy stronami umowy konsorcjum (podatnikami VAT), dla potrzeb podatku od towarów i usług, nie należy oceniać na zasadach wewnętrznych rozliczeń konsorcjum, a przedsiębiorcy działający w ramach konsorcjum są odrębnymi podatnikami VAT. W konsekwencji działając w ramach konsorcjum powinni oni do wzajemnych rozliczeń stosować ogólne reguły wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do niej. W zależności od przyjętego przez Konsorcjum modelu, o którym mowa powyżej inne są rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług. Odnosząc się do kwestii zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia do usług budowlanych świadczonych w ramach konsorcjum trzeba mieć na uwadze, że wprowadzone zmiany w zakresie reverse charge dla usług budowlanych generalnie nie powodują zmiany sposobu opodatkowania tych usług (np. w zakresie stawki VAT), w określonych przypadkach będzie dochodzić jedynie do przeniesienia obowiązku rozliczenia podatku VAT z usługodawcy na usługobiorcę.
2018
28
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług wstępu do Centrum.
Fragment:
Powyższa interpretacja przepisów ustawy jest zgodna z linią orzeczniczą prezentowaną przez sądy administracyjne, w szczególności ze stanowiskiem wyrażonym przez NSA w wyroku z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. akt I FSK 311/13, który zauważył m.in., że: „ (...) sformułowanie »usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu« odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie »wyłącznie w zakresie wstępu« należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. Opodatkowane są zaś stawką podstawową ” (pkt 4.5 uzasadnienia). Odnosząc zatem powołany stan prawny do przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że odpłatne usługi wstępu do Centrum świadczone zarówno na rzecz grup zorganizowanych (szkolnych, nie szkolnych), jak i na rzecz osób indywidualnych są usługami, mieszczącymi się w zakresie „ usług bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury ” opodatkowanymi preferencyjną 8% stawką podatku od towarów i usług, wynikającą z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy oraz poz. 184 załącznika nr 3 do ustawy. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy oceniono jako prawidłowe.
2018
28
lut

Istota:
Określenie podstawy opodatkowania z tytułu wykonania usługi architektonicznej oraz poniesionych kosztów w związku z realizacją tej usługi.
Fragment:
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba prawna zatem nie wpisuje się w definicję twórcy lub artysty w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o której mowa w załączniku nr 3 poz. 181 ustawy o VAT zezwalającej na zastosowanie obniżonej stawki podatku dla usługi architektonicznej. Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że do usługi architektonicznej świadczonej przez Wnioskodawcę nie ma zastosowania art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie ma zastosowania stawka VAT w wysokości 8%. W konsekwencji przedmiotowe usługi powinny być opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Z powołanego wyżej art. 106e ust. 1 pkt 7 ustawy wynika, że to sprzedawca obowiązany jest dołożyć wszelkich starań aby nazwa towaru lub usługi na fakturze była tak skonstruowana, aby można było na jej podstawie dokładnie określić indywidualnie zakupiony towar lub usługę a także przyporządkować dla nich właściwe stawki podatku. Oznacza to, że podatnik powinien wystawiać dokument sprzedaży (fakturę) zawierającą nazwę usługi na tyle szczegółowo, żeby z jednej strony pozwalał on organowi podatkowemu na weryfikację prawidłowego rozliczenia podatku, a z drugiej strony zapewnił konsumentowi możliwość kontroli dokonywanych zakupów.
2018
26
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku; w zakresie określenia podstawy opodatkowania oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku.
Fragment:
Przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 31 maja 2017 r., sygn. 2461 IBPP3.4512.137.2017.2.AW, DKIS wskazał, że: „ świadczone przez Wnioskodawcę kompleksowe odpłatne usługi oczyszczania ścieków stanowią czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ze względu na cywilnoprawny charakter umów łączących strony (Gminę i mieszkańców) Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT, a wykonywane przez niego odpłatne, usługi mieszczą się w szerokiej definicji usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy w konsekwencji czego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w oparciu o art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. (...) wykonywana przez Gminę kompleksowa usługa oczyszczania ścieków obejmująca świadczenia opisane w stanie faktycznym stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu VAT stawką w wysokości 8%. ”. Analogiczne stanowisko zaprezentowane zostało w interpretacji indywidualnej z dnia 9 czerwca 2017 r., sygn. 0112-KDIL1-1.4012.86.2017.1.MJ, w której DKIS podkreślił, że: „ wpłaty, które będą uiszczane przez mieszkańców z tytułu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, będą stanowić konieczny i niezbędny warunek ich wykonania. Pozostaną zatem w bezpośrednim związku ze świadczeniem usług przez Gminę, która zobowiąże się do realizacji inwestycji pod warunkiem otrzymania wynagrodzenia od mieszkańców.
2018
26
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy pobierane opłaty z tytułu świadczenia usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, posiłku w naturze, udzielenia schronienia w oparciu o Uchwałę Rady Miasta w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy.
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika, że wszelkie działania (usługi i dostawa towarów), które nie mają charakteru niezbędnego do świadczenia usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy, nie mają charakteru czynności ściśle związanych z tymi usługami w rozumieniu ustawy. Z wniosku wynika, że MOPS, za pośrednictwem którego Gmina świadczy opisane usługi, jest podmiotem wymienionym w art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy, świadczącym usługi z zakresu pomocy społecznej. W związku z powyższym, świadczone przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odpłatne usługi pomocy społecznej (świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, posiłku w naturze, udzielenia schronienia), korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy. Powyższe wynika z faktu, że świadczone usługiusługami pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej i są wykonywane na rzecz beneficjentów tych usług przez uprawniony podmiot. Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że pobierane opłaty z tytułu świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, posiłku w naturze, udzielenia schronienia w oparciu o Uchwałę Rady Miasta w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy.
2018
26
lut

Istota:
W zakresie zwolnienia z podatku VAT usług pośrednictwa sprzedaży produktu finansowego
Fragment:
Ponadto ustawodawca przewidział obniżone stawki oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług oraz określił warunki stosowania obniżonych stawek i zwolnień. I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy, zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 39 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy, zwalnia się od podatku usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.
2018
23
lut

Istota:
Sposób opodatkowania świadczonych usług.
Fragment:
(...) usługę. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2012 r., sygn. akt I SA/OI 415/12, Sąd uznał, że „ Usługa złożona (kompleksowa) powinna składać się z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na usługę złożoną składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu - do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Natomiast usługa pomocnicza stanowi środek do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej. Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jak element usługi kompleksowej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez usługi pomocniczej. ” Wnioskodawca wskazuje, iż świetle wyżej przytoczonego stanu prawnego oraz faktycznego mamy do czynienia z usługą kompleksową bowiem usługi dostawy - wyposażenia meblowego, montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu jest ściśle powiązane ze sobą. Rozdzielenie usług na pojedyncze z uwagi na specyfikę Szpitali oraz specjalistyczny zestaw elementów które dostarcza Spółka np. dostawa elementów z wyłączeniem montażu czy choćby przeszkolenia personelu z praktycznego punktu widzenia byłoby niemożliwe a, co więcej z ekonomicznego punku widzenia nieopłacalne.
2018
21
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Usługi
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.