Usługi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
21
wrz

Istota:

W zakresie ustalenia czy koszty Licencji na używanie Znaku Towarowego poniesione przez Wnioskodawcę w związku ze świadczeniem usług podlegają ograniczeniu wynikającemu z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

W ocenie Spółki wydatki na nabycie licencji Znaku przejawiają bezpośredni związek ze świadczeniem przez nią usług pod marką „ X ” nie tylko w aspekcie kwotowym (powiązanie wydatku z osiągniętymi przychodami z tytułu świadczenia poszczególnych usług Spółki), ale także w aspekcie bezpośredniego wpływu nabycia licencji Znaku na jakość świadczonych usług, marketingowy odbiór marki „ X ” przez obiorców tychże usług i ścisłe oznaczenie Znakiem usługi w trakcie jej realizacji. Podsumowując powyższe rozważania, w ocenie Spółki wydatki na licencję Znaku stanowią koszty bezpośrednio związane ze świadczeniem usług - z uwagi na fakt, że: kwota wydatku na licencję Znaku uzależniona jest od wysokości przychodów z poszczególnych usług (co wynika z przyjętego modelu rozliczenia licencji), opłata za Znak (uzależniona kwotowo od przychodu z tytułu świadczenia usług świadczonych pod marką „ X ”) realnie pomniejsza przychód wygenerowany ze świadczenia tychże usług, badania marki „ X ” jednoznacznie wskazują na jej związek ze świadczonymi przez Spółkę usługami (rozpoznawalność marki X w zakresie świadczenia usług porządkowo- czystościowych, a także usług ochrony osób i mienia), polityka korporacyjna Grupy wymaga przestrzegania (...)

2018
20
wrz

Istota:

Zastosowanie tzw. „mechanizmu odwróconego VAT” dla usług budowlanych w związku z dostawą i montażem wewnętrznej i zewnętrznej stolarki aluminiowej.

Fragment:

Natomiast w przypadku, gdy istotą transakcji będą inne czynności, to mimo, że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług. Wobec powyższego, jeżeli przedmiotem sprzedaży ma być konkretna usługa, nie powinno się wyodrębniać poszczególnych elementów, które złożyły się na tę usługę i opodatkować ich osobno, ponieważ usługodawca sprzedaje określoną usługę, a nie elementy (koszty). Odnosząc powyższe do okoliczności przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, że dokonując kwalifikacji czynności (świadczeń) na gruncie podatku VAT należy przy ocenie transakcji uwzględniać cele, jakie zamierza osiągnąć klient nabywający określoną usługę (świadczenie). Z przedstawionych we wniosku okoliczności towarzyszących transakcji wynika, że celem gospodarczym zawartej umowy jest dla Wykonawcy nabycie kompleksowej usługi montażu stolarki aluminiowej. W skład tej usługi wchodzą czynności dostarczenia stolarki oraz jej montażu. Jak sami Wnioskodawcy wskazali w stanie faktycznym zawarta umowa dotyczy wykonania usług budowlanych. Wykonywane świadczenie objęte jest jedną fakturą, a ponadto znajdują się w jednej pozycji. Tym samym należy uznać, że słusznie Wnioskodawcy przyjmują na tle całokształtu wyrażonych w stanowisku poglądów, że realizowane przez Stronę świadczenie ma charakter kompleksowy, z czego świadczeniem o charakterze podstawowym jest montaż stolarki jako świadczenie dominujące z punktu widzenia nabywcy.

2018
19
wrz

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej wydanie posiłków obiadowych związanych z akcją promocyjną.

Fragment:

Pod pojęciem odpłatności dostawy towarów lub odpłatności świadczenia usług rozumieć należy prawo podmiotu dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego). Przy określeniu, czy miała miejsce czynność podlegająca opodatkowaniu istotne jest zatem określenie, czy wykonywano świadczenie i czy wynagrodzenie z tytułu wykonania tego świadczenia miało być wypłacone. Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki: w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia, świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie). Należy podkreślić, że ww. warunki powinny być spełnione łącznie, aby świadczenie – jako usługa – podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dana usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych.

2018
19
wrz

Istota:

Możliwość rozszerzenia zakresu wykonywanej działalności gospodarczej o usługi inseminacyjne

Fragment:

Działalność rolnicza, według definicji zawartej w art. 2 pkt 15 ustawy, to m.in. produkcja roślinna i zwierzęca, a także świadczenie usług rolniczych. Usługami rolniczymi są natomiast usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy (art. 2 pkt 21 ustawy). W załączniku nr 2 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług pod poz. 35 zostały wymienione usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych oraz usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich – PKWiU ex 01.6. W załączniku nr 3 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%, w związku z art. 146a pkt 2 ustawy od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2018 r. stawka podatku wynosi 8%, w pozycji 173 pod symbolem PKWiU 75 znajdują się usługi weterynaryjne. Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni od dnia 1 lutego 2018 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem są usługi weterynaryjne. Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

2018
15
wrz

Istota:

Zastosowanie tzw. odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych nabytych od Podwykonawcy Zastępczego. Prawo do odliczenia podatku naliczonego od usług nabytych od Podwykonawcy Zastępczego oraz od nabytych materiałów w związku z wykonaniem zastępczym.

Fragment:

Jak wcześniej wskazano aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie pozostające w bezpośrednim związku ze świadczoną usługą. Z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść dla świadczącego usługę. W analizowanej sprawie, w związku z udzieleniem Wnioskodawcy (Generalny Wykonawca) przez Podwykonawcę gwarancji lub rękojmi prawidłowego wykonania przedmiotu umowy - Wykonawca Zastępczy wykonuje na zlecenie Wnioskodawcy usługi budowlane, zaś kosztami tej usługi obciążany jest pierwotny Podwykonawca. W każdym takim przypadku nowy Podwykonawca (Podwykonawca Zastępczy) wystawia fakturę na rzecz Wnioskodawcy dokumentującą wykonane przez siebie usługi. Tym samym czynności realizowane przez Wykonawcę Zastępczego na rzecz Wnioskodawcy, polegające na usunięciu wad stanowią świadczenie usług, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy. Należy zauważyć, że podmiotem zobowiązanym do naprawy wad wobec Wnioskodawcy jako nabywcy usług jest jedynie Podwykonawca. Świadczenia realizowane na rzecz Generalnego Wykonawcę zlecone Wykonawcy Zastępczemu stanowią kontynuację umowy na generalne wykonanie określonych usług budowlanych, w ramach której doszło do wadliwego wykonania tych usług.

2018
15
wrz

Istota:

Obowiązek zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabytych usług związanych z realizacja projektu.

Fragment:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych płaskich zgodnie z PKWiU z 2008 r. mieszczą się w grupowaniu 43.22.12.0 „ Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ”, które stanowią usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o podatku VAT. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy spoczywa na nim obowiązek rozliczenia w drodze odwrotnego obciążenia podatku VAT z tytułu nabycia od Wykonawcy usług związanych z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Analiza treści wniosku oraz cytowanych regulacji z zakresu podatku od towarów i usług prowadzi do wniosku, że skoro – jak wskazano we wniosku – usługi dostawy i montażu instalacji kolektorów słonecznych płaskich zgodnie z PKWiU z 2008 r. mieszczą się w grupowaniu 43.22.12.0 i 43.21.10.2 będą świadczone przez podwykonawcę – czynnego podatnika VAT na rzecz Gminy – również czynnego podatnika VAT, która będzie świadczyła na rzecz mieszkańców takie same usługi (odsprzedaż nabytej usługi) to usługi te będą podlegać opodatkowaniu przy zastosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia. Tym samym podatek powinien zostać rozliczony przez nabywcę usług, tj. Gminę. Oznacza to, że Gmina zobowiązana będzie wykazać w deklaracji VAT-7 podatek należny (z zastosowaniem odpowiedniej stawki) obliczając go na podstawie faktur wystawionych przez podwykonawcę.

2018
15
wrz

Istota:

W zakresie nieuznania kwoty dofinansowania (dotacji) za obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT oraz uznania za obrót i zwolnienia od podatku VAT wkładu prywatnego uczestnika.

Fragment:

Tak więc otrzymany wkład pieniężny od osób uczestniczących w szkoleniu stanowi obrót podlegający opodatkowaniu według stawki obowiązującej dla świadczonej przez Spółkę usługi szkolenia. W takich okolicznościach należy uznać, iż skoro świadczoną w ramach projektu usługę uznać należało za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowaną w co najmniej 70% ze środków publicznych (do których zaliczają się dotacje z funduszów unijnych oraz dotacje celowe z budżetu państwa), oraz świadczona przez Skarżącą usługa spełnia przesłanki określone w § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia - w konsekwencji korzysta ze zwolnienia od podatku. W związku z tym od wkładu własnego uczestnika szkolenia wniesionego w formie gotówki stanowiącego wynagrodzenie za tę usługę nie nalicza się podatku od towarów i usług. Wobec powyższego należy stwierdzić, że Spółka realizując projekt spełniający usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowanego co najmniej w 70% ze środków publicznych, świadczy odpłatne usługi w rozumieniu art. 5 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy, przy czym wynagrodzeniem za te usługi jest otrzymana kwota „ wkładu pieniężnego ” od uczestnika szkolenia, która korzysta ze zwolnienia od podatku określonego w § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia. W związku z tym należało zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że otrzymana dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji projektu „ (...) ” nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy, a tym samym nie podlega opodatkowaniu.

2018
15
wrz

Istota:

Rozliczenie oraz udokumentowanie transakcji polegającej na wspólnym świadczeniu usług transportu kolejowego pasażerskiego w ramach jednej kompleksowej oferty pod nazwą „Wspólny Bilet”.

Fragment:

Z opisu sprawy jednoznacznie wynika, że każdy z Przewoźników w ramach prowadzonych działalności świadczy usługi przewozu kolejowego. Jak już wcześniej wskazano, w ramach realizowanego wspólnego przedsięwzięcia w postaci oferty przewozu pociągami pod nazwą „ X ” każdy z Przewoźników biorących udział w trasie „ X ” świadczy usługi przewozu kolejowego na rzecz pasażera na danym odcinku. Tym samym uznać należy, że wydatki ponoszone w związku z realizacją usługi przewozu kolejowego wchodzącej w skład „ X ” są ściśle związane z opodatkowaną sprzedażą biletów na rzecz pasażerów. W konsekwencji mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Przewoźnicy jako czynni podatnicy podatku VAT są uprawnieni do obniżenia kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach, dokumentujących nabycie towarów i usług służących do realizacji usługi przewozu kolejowego (czynności opodatkowanej podatkiem VAT) związanej z realizacją wspólnego przedsięwzięcia w postaci usługi „ X ”. W sytuacji gdy nabywane towary i usługi są związane wyłącznie z usługami opodatkowanymi podatkiem VAT zastosowania nie będzie miał art. 86 ust. 2a ustawy. Ponieważ w zakresie pytania nr 6 stanowisko Zainteresowanych o prawie do odliczenia podatku VAT wynikało z innych argumentów należało je uznać za nieprawidłowe.

2018
15
wrz

Istota:

Brak opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę jako Uczestnika w ramach umowy cash-poolingu.

Fragment:

(...) usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Definicja świadczenia usług ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej. Wobec powyższego należy stwierdzić, że każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi, co do zasady, usługę w rozumieniu ustawy. Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki: w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia, świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie). Należy podkreślić, że oba ww. warunki powinny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało, jako usługa, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przenosząc powyższe rozważania na grunt analizowanej sprawy, należy wskazać, że umowa „ cash-poolingu ” jest formą efektywnego zarządzania środkami finansowymi, stosowaną przez podmioty należące do jednej grupy kapitałowej, lub podmioty powiązane ekonomicznie w jakikolwiek inny sposób.

2018
14
wrz

Istota:

Obowiązek poboru podatku u źródła.

Fragment:

Zgodnie z opisem sprawy realizacja ww. usługi odbywa się poprzez szukanie producentów przyczep i naczep w dostępnych rejestrach, dostarczaniu im informacji o asortymencie, który produkuje Wnioskodawca, a następnie na prowadzeniu rozmów z zainteresowanymi klientami oraz przedstawianiu im szczegółów oferty. W opinii Organu usługi te jako świadczenia o podobnym charakterze do usług badania rynku i reklamowych mieszczą się w katalogu objętym regulacją przepisu art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy. Powyższe należy odnieść również do pozostałych usług wymienionych we wniosku, tj. usług przygotowywania prognoz sprzedaży, włącznie ze strategią marketingową, usług zbierania i dostarczenia informacji rynkowych dotyczących istniejących i potencjalnych klientów i partnerów oraz usług oceny wiarygodności potencjalnych klientów, które to usługi, jak wynika z opisu sprawy są usługami pomocniczymi względem usług pozyskiwania klientów. Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 (...)

2018
14
wrz

Istota:

Czy Urząd Miasta zobowiązany jest do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tzw. podatku u źródła, o którym mowa w art. 21 updop, od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz firmy holenderskiej z tytułu zakupu usług dostępu do przestrzeni adresowej IPv4?

Fragment:

Usługa obejmuje udostępnianie adresów publicznych IPv4. Dla Urzędu Miasta została przyznana pula adresów, w ramach, której udostępniono usługi w Internecie. Pula przyznana na adresy publiczne IPv4 jest stała i umożliwia utrzymanie stałych i niezmiennych adresów nawet przy zmianie operatora usług internetowych. Usługa (opłata) ta nie obejmuje usług reklamowych czy też innych usług ekspozycyjnych. Usługi nie można zakwalifikować do programu komputerowego, oprogramowania komputerowego i nie jest to hosting usług. Również nie jest to usługa pomocy technicznej ani też usługa nabycia licencji. W uzupełnieniu wniosku z 30 lipca 2018 r. (data wpływu 2 sierpnia 2018 r.) Wnioskodawca wskazał, że w związku z nabyciem usługi dostępu do przestrzeni adresowej IPv4 Wnioskodawca nie nabywa prawa do programu komputerowego ani oprogramowania komputerowego. W ramach przedmiotowej usługi nie doszło do przekazania licencji, innych praw majątkowych i praw własności przemysłowej. Wnioskodawca nie ma prawa do powielania, modyfikacji i udostępniania osobom trzecim programów w ramach tej usługi. Kontrahent Wnioskodawcy z siedzibą w Holandii udostępnił Wnioskodawcy certyfikat rezydencji podatkowej poprzez umieszczenie go na swojej stronie internetowej.

2018
13
wrz

Istota:

W zakresie:- uznania nabywanej usługi organizacji konferencji za świadczenie złożone,- prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie usługi organizacji konferencji i usług dodatkowych.

Fragment:

Nie można również uznać, że np. występy artystyczne są zdeterminowane przez usługę główną (usługę przygotowania konferencji/szkolenia) oraz, że nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez tych dodatkowych usług. Powyższe okoliczności wskazują, że ww. świadczenia dodatkowe oferowane w związku z organizacją konferencji lub szkolenia, nie stanowią środka do lepszego wykonania tych usług. Organizowanie występów artystycznych, czy zajęć sportowo-integracyjnych, mające na celu uatrakcyjnienie pobytu uczestnikom, stanowią usługi odrębne nie stanowiące elementu składowego kompleksowej usługi organizacji konferencji, mimo że wartość pakietu konferencyjnego kalkulowana będzie zawsze dla całej usługi łącznie i zawierać wymienione wyżej czynności. Zatem w analizowanej sprawie dla usług stanowiących kompleksową usługę organizacji konferencji oraz usług dodatkowych należy ustalić odrębnie stawki podatku według zasad właściwych dla tych czynności. Jak wynika z powołanego wyżej art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ww. ustawy, stawka podatku wynosi 23%. Zatem do opisanej kompleksowej usługi organizacji konferencji/szkoleń należy zastosować 23% stawkę podatku, natomiast do pozostałych usług, które nie wchodzą w jej skład - stawkę podatku właściwą dla poszczególnych, odrębnie świadczonych usług.

2018
12
wrz

Istota:

Stawka podatku oraz prawo do odliczenia podatku do usług zakwaterowania.

Fragment:

Z kolei w pozycji 163 Załącznika Nr 3 do ustawy, który stanowi wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8%, wymienione zostały usługi w grupowaniu PKWiU 55 „ usługi związane z zakwaterowaniem ”. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że ustawodawca nie poprzedził PKWiU 55 symbolem „ ex ” co pozwala przyjąć, że stawka obniżona podatku ma zastosowanie do wszelkich usług zawierających się w tym grupowaniu. Zatem, w sytuacji gdy usługa mieści się w grupowaniu: PKWiU 55, usługa ta podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, świadczona przez niego usługa jest usługą związaną z zakwaterowaniem, w związku z czym będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT z zastosowaniem stawki w wysokości 8%. Ad 2) Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest powstanie zobowiązania podatkowego.

2018
12
wrz

Istota:

1. Model alokacji kosztów wyrażony w Modelu kalkulacji wynagrodzenia koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem towaru lub też świadczeniem usług.2. Koszty refakturowane przez Spółkę na rzecz ostatecznego Beneficjenta nie podlegają ograniczeniu na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.3. Koszty wynagrodzenia należnego Usługodawcy z tytułu świadczenia usług kadrowych, usług obsługi prawnej, księgowości oraz informatycznych, powiększone o stosowną marżę, nie podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającemu z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.4. Koszty wynagrodzenia należnego Usługodawcy z tytułu świadczenia usług o charakterze zarządzania, kontroli oraz controllingu na podstawie Umowy powiększone o koszty reklamy są przedmiotem ograniczenia na podstawie art. 15e ustawy o CIT.

Fragment:

Podobna konkluzja została zaprezentowana w Wyjaśnieniach MF, zgodnie z którymi: „W katalogu usług objętych zakresem art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT nie zostały wymienione m.in. usługi prawne, usługi księgowe, w tym audytu finansowego oraz usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu. Usługi te, jako niewymienione expressis verbis w katalogu usług zawartym w komentowanym przepisie, nie mogą być rozważane jako objęte tą regulacją na innej podstawie niż tylko jako „ świadczenia podobne ” do usług wskazanych w art. 15e ust. 1 pkt 1. Jednakże bazując na wykładni systemowej wewnętrznej oraz wykładni historycznej (analizie przebiegu procesu legislacyjnego w zakresie regulacji z art. 15e ustawy o CIT) należy uznać, iż usługi prawne, usługi księgowe, w tym audytu finansowego oraz usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu nie mieszczą się w kategorii usług objętych regulacją z art. 15e ustaw o CIT”. W ocenie Spółki, podobnie jak w przypadku usług rekrutacji oraz pozyskiwania pracowników, usługi obsługi prawnej, usługi księgowe oraz informatyczne również nie są objęte ograniczeniem przewidzianym w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT. Usługi obsługi prawnej nie zostały literalnie wymienione w katalogu usług, których koszty podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

2018
7
wrz

Istota:

Czy zgodnie z przepisami ustawy o PDOP, obowiązującymi od 1 stycznia 2018 r., koszty Spółki z tytułu wynagrodzenia za Usługi B+R podlegać będą ograniczeniom wynikającym z art. 15e ustawy o PDOP, w przypadku przekroczenia przez nie limitów kwotowych, o których mowa w tym przepisie?

Fragment:

Odnosząc przedstawione uregulowania prawne na grunt analizowanej sprawy stwierdzić należy, że w stosunku do nabywanych przez Wnioskodawcę Usług B+R nie znajdzie zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 updop, bowiem cel i zakres tych Usług jest odmienny od usług zawartych w tym przepisie. Cechą charakterystyczną i zarazem najważniejszym elementem analizowanych Usług B+R jest, według Wnioskodawcy, przeprowadzanie badań i rozwój koncepcji nowych produktów medycznych, co nie należy do zakresu i specyfiki usług wskazanych w art. 15e ust. 1 updop, tj. usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń, usług przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Usługi te nie stanowią również świadczeń podobnych do usług wskazanych w powyższym przepisie. Reasumując, koszty nabycia przez Wnioskodawcę Usług B+R polegających na opracowywaniu koncepcji nowych produktów i rozwiązań nie podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 15e ust. 1 updop. Stanowisko Wnioskodawcy należy zatem uznać za prawidłowe. Wskazać również należy, że w świetle zaprezentowanego rozstrzygnięcia, skoro Usługi B+R nie podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 15e ust. 1 updop, to bezcelowe jest rozpatrywanie, czy stanowią wydatki bezpośrednio związane z wytwarzanymi przez Spółkę produktami/świadczonymi usługami, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 updop.

2018
6
wrz

Istota:

Miejsce świadczenia usług logistycznych.

Fragment:

Jednakże w odniesieniu do pewnych kategorii usług, przepisy dotyczące podatku od towarów i usług wprowadzają szczególne regulacje dotyczące miejsca świadczenia. Jedną z takich kategorii są usługi związane z nieruchomościami. I tak, według art. 28e ustawy – miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości. Z cytowanego przepisu art. 28e ustawy wynika, że o miejscu świadczenia, a tym samym opodatkowania usługi związanej z nieruchomością decyduje wyłącznie miejsce położenia nieruchomości, z którą dana usługa jest ściśle związana, niezależnie od tego dla jakiego podmiotu jest wykonywana oraz gdzie znajduje się siedziba usługodawcy. Zasada ta ma zastosowanie wówczas, gdy usługę można przyporządkować do konkretnej nieruchomości, która jest możliwa do zlokalizowania, co do miejsca jej położenia.

2018
6
wrz

Istota:

Miejsce świadczenia usług logistycznych.

Fragment:

Jednakże w odniesieniu do pewnych kategorii usług, przepisy dotyczące podatku od towarów i usług wprowadzają szczególne regulacje dotyczące miejsca świadczenia. Jedną z takich kategorii są usługi związane z nieruchomościami. I tak, według art. 28e ustawy – miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości. Z cytowanego przepisu art. 28e ustawy wynika, że o miejscu świadczenia, a tym samym opodatkowania usługi związanej z nieruchomością decyduje wyłącznie miejsce położenia nieruchomości, z którą dana usługa jest ściśle związana, niezależnie od tego dla jakiego podmiotu jest wykonywana oraz gdzie znajduje się siedziba usługodawcy. Zasada ta ma zastosowanie wówczas, gdy usługę można przyporządkować do konkretnej nieruchomości, która jest możliwa do zlokalizowania, co do miejsca jej położenia.

2018
2
wrz

Istota:

Uznania czy wydatki ponoszone przez Spółkę tytułem zapłaty za usługi związane z dostawcami podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ustawy o CIT

Fragment:

(...) usługi nabywane przez Spółkę od G.D. mogłyby zostać sklasyfikowane w następujących grupowaniach PKWiU: -w zakresie usług związanych z zakupami: 74.90.12.0 – Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń, 71.12.19.0 – Usługi projektowania technicznego pozostałych przedsięwzięć, -w zakresie usług związanych z dostawcami: 74.90.12.0 – Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń, 71.12.90.0 – Pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych, -w zakresie usług HR: 78.10 – Usługi związane z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, -w zakresie usług związanych z księgowością: 69.20.21.0 – Usługi sprawdzania rachunków, 69.20.22.0 – Usługi sporządzania sprawozdań finansowych, 69.20.29.0 – Pozostałe usługi rachunkowo księgowe, dział 64 – W zakresie w jakim obejmuje on usługi pomocnicze w stosunku do usług finansowych, -w zakresie usług informatycznych: 62.02.30.0 – Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, 63.11.19.0 – Pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych.

2018
2
wrz

Istota:

Opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach Systemu cash poolingu.

Fragment:

Jak wynika z powyższego, co do zasady, każde świadczenie niebędące dostawą towarów, polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania, stanowi usługę w rozumieniu ustawy VAT. Jednakże, w interpretacjach indywidualnych wskazuje się, iż aby dana usługa podlegała opodatkowaniu VAT, konieczne jest również łączne spełnienie następujących warunków: w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia; świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie). Zatem, aby dana czynność (usługa) podlegała opodatkowaniu VAT, konieczne jest istnienie bezpośredniego związku o charakterze przyczynowym pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia, a wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia (tak np. w interpretacji indywidualnej DKIS z 20 kwietnia 2018 r., sygn. 0112-KDIL1-3.4012.114.2018.1.PM). Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również: (...)

2018
1
wrz

Istota:

Ustalenie, czy koszty nabycia usługi organizacji zakupów stanowią koszt podlegający wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 updop

Fragment:

W ocenie Wnioskodawcy, nie ma wątpliwości, ze opisane usługi nie stanowią usług doradczych i nie są do nich podobne. Ponadto należy stwierdzić, że usługi organizacji zakupów bez wątpienia nie są podobne do usług badania rynku, ani usług reklamowych. Mając na uwadze Wyjaśnienia MF należy bowiem wskazać, że usługi badania rynku obejmują usługi badania rynku, badanie potencjału rynkowego, popytu i zwyczajów konsumentów w celu zwiększenia sprzedaży oraz stosowanie monografii, badań statystycznych, modeli ekonometrycznych, sondaży itp. Natomiast, usługi reklamowe to m.in. usługi reklamowe świadczone przez agencje reklamowe, pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe. Usługi te obejmują np. projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych i umieszczanie ich w mediach. Nie ulega zatem wątpliwości, że elementy charakterystyczne dla powyższych świadczeń nie przeważają nad cechami charakterystycznymi dla usług organizacji zakupów. Zdaniem Wnioskodawcy, usługi organizacji zakupów nie stanowią usług zarządzania i kontroli, ani nie są do nich podobne. Jak wskazano w Wyjaśnieniach MF, do usług tego rodzaju można zaliczyć w szczególności: usługi zarządzania masą upadłościową, usługi firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, usługi zarządzania procesami gospodarczymi.

2018
1
wrz

Istota:

Usługi badań laboratoryjnych nie podlegają ograniczeniom z art. 15e ust. 1 updop.

Fragment:

Pojęcia „ usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze ” użyte w art. 15e ust. 1 pkt 1 updop nie obejmują opisanych we wniosku Usług badań laboratoryjnych. Brak jest w niniejszym przypadku wątpliwości, że Usługi badań laboratoryjnych nabywane przez Wnioskodawcę, nie są podobne do usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Świadczone na rzecz Wnioskodawcy Usługi badań laboratoryjnych nie posiadają bowiem żadnych cech wspólnych z ww. świadczeniami. Zgodnie z internetowym Słownikiem języka polskiego PWN (https://sjp.pwn.pl) pojęcie „ doradztwo ” oznacza „ udzielanie fachowych porad ”. Z przedstawionego opisu sprawy nie wynika, że w ramach świadczenia Usług badań Laboratoryjnych Usługodawca udziela lub będzie udzielał Wnioskodawcy porad, nie można więc zrównywać ich z usługami doradczymi. Usługi badań laboratoryjnych, świadczone na rzecz Wnioskodawcy, nie są również podobne do usług przetwarzania danych, gdyż pojęcie „ przetwarzania danych ” dotyczy czynności mających charakter odtwórczy i obejmuje elementy takie jak porządkowanie, archiwizowanie, zabezpieczenie oraz udostępnianie zbiorów danych.

2018
1
wrz

Istota:

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury.

Fragment:

(...) usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju, co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Świadczenie usług na gruncie podatku od towarów i usług ma szersze znaczenie niż świadczenie usług w rozumieniu potocznym. Stosownie do treści powołanych przepisów, każde świadczenie na rzecz osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, uznawane jest na gruncie ustawy za usługę. Zatem pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie. Opodatkowaniu podlegają tylko takie transakcje, w ramach których występuje możliwy do zidentyfikowania konsument towarów lub usług. W związku z powyższym zaniechanie działania lub tolerowanie czynności lub sytuacji podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywane jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta usługi.

2018
30
sie

Istota:

Ustalenie czy art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie znajdował zastosowanie do wydatków poniesionych na wynagrodzenia w zamian za otrzymane Usługi

Fragment:

Usługi te dotyczą stricte działalności operacyjnej Wnioskodawcy i nie mają charakteru usług zarządzania przedsiębiorstwem lub sprawowaniem kontroli nad przedsiębiorstwem Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy, usługi wykonywane przez menedżerów lub pracowników niższego szczebla nie są również innymi usługami wymienionymi w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ani też podobnymi świadczeniami do usług wymienionych w tym przepisie. Gdyby jednak organ podatkowy uznał, że Usługi mają charakter podobny do usług zarzadzania i kontroli, to należy wskazać, że ograniczeniom w zaliczeniu do koszów uzyskania przychodów podlegałaby jedynie ta część wydatków na Usługi, która nie jest refakturowana na pozostałe podmioty z Grupy kapitałowej. W zakresie wyłączenia tj. kosztów refakturowanych przez podatnika, ustawodawca odniósł się do regulacji ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.). Art. 8 ust. 2a ww. ustawy, stanowi, że w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Istotą refaktury jest działanie na rachunek osoby/osób trzeciej/ich i obciążanie kosztami nabycia takich podmiotów.

2018
26
sie

Istota:

Ustalenie czy koszty nabycia od podmiotu powiązanego usług z zakresu treasury stanowią koszt podlegający wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Przykładem usług doradczych objętych regulacją art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop są następujące grupy usług: usługi doradztwa związane z zarządzaniem strategicznym, usługi doradztwa związane z zarządzaniem finansami, z wyłączeniem podatków, usługi doradztwa związane z zarządzaniem rynkiem, usługi doradztwa związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, usługi doradztwa związane z zarządzeniem produkcją, usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem, usługi zarządzania procesami gospodarczymi. W ocenie Wnioskodawcy, z opisanego stanu faktycznego jednoznacznie wynika, że nabywane usługi nie polegają na udzielaniu porad, lecz na realizowaniu określonej polityki finansowej w ramach Grupy. Oznacza to, że usługi treasury nie są świadczeniem podobnym do usług doradztwa. Z Wyjaśnień MF wynika, iż podobnie jak w przypadku usług doradczych, usługi zarządzania i kontroli mogą dotyczyć różnych sfer funkcjonowania przedsiębiorstwa. Usługi tego rodzaju są zatem sklasyfikowane w odrębnych grupowaniach PKWiU. W szczególności wymienia się tu następujące usługi: usługi zarządzania masą upadłościową, usługi firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, usługi zarządzania procesami gospodarczymi.

2018
22
sie

Istota:

Zastosowanie tzw. odwrotnego obciążenia dla usług spawalniczych.

Fragment:

Brzmienie tego przepisu przesądza, że zawarta w nim definicja „ świadczenia usług ” ma charakter komplementarny wobec definicji „ dostawy towarów ” i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług, transakcji wykonywanych przez podatników, w ramach ich działalności gospodarczej. W myśl art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Przepisy z zakresu podatku od towarów i usług odwołują się w niektórych przypadkach do grupowań PKWiU. Przy czym prawidłowa identyfikacja towarów i usług w ramach klasyfikacji statystycznych stanowi niezbędny warunek do określenia wysokości opodatkowania lub podmiotu zobowiązanego do rozliczenia VAT w odniesieniu do towarów i usług, dla których przepisy z zakresu VAT powołują klasyfikację statystyczną. Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9; usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

2018
22
sie

Istota:

Zaliczenie kosztów nabywanych usług do kosztów uzyskania przychodów

Fragment:

Wychodząc z powyższych założeń należy stwierdzić, że ww. usługi stanowią usługi o podobnym charakterze do świadczeń expressis verbis wskazanych w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Stanowiące przedmiot interpretacji usługi podobnie jak wskazane wprost w treści przywołanego przepisu usługi, stanowią usługi niematerialne polegającą na reklamie, badaniu rynku, przetwarzaniu danych oraz doradztwie. W rezultacie powyższe usługi podlegają limitowaniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ust. 1 ustawy o CIT. Za nietrafny należy uznać argument Spółki, że usługi związane z promocją i zarządzaniem marketingowym sprzedażą są wyłączone z katalogu wskazanym w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT z uwagi na to, że czynności te są wykonywane przez niezależny podmiot. Jak podano we wniosku co do zasady, podmiotem zlecającym wykonanie opisanych usług jest Wnioskodawca. W takim przypadku, usługa świadczona jest pierwotnie na rzecz Wnioskodawcy. Następnie, – jako, że usługa dotyczy inwestycji realizowanej przez Spółkę komandytową – koszt takiej usługi przenoszony jest na Spółkę komandytową w drodze refaktury. Niemniej, koszt takiej usługi przenoszony jest niezależnie od świadczonych przez Pośrednika usług w zakresie wsparcia sprzedaży, tj. wystawiana jest odrębna faktura na kwotę, na którą pierwotnie opiewała faktura wystawiona przez niezależny podmiot (stosunek 1:1).