Usługi | Interpretacje podatkowe

Usługi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie usług udostępniania przez Gminę sali sportowej na rzecz zainteresowanych (udostępnianie komercyjne). Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem sali sportowej. Opodatkowanie usług nieodpłatnego udostępniania sali sportowej na cele gminne.
Fragment:
Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każde świadczenie niebędące dostawą towarów. Z powyższego jednoznacznie wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. Przez świadczenie usług należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Na zachowanie to składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Z pojęcia usługi będzie natomiast wyłączone takie świadczenie, którego treścią jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stanowi ono bowiem dostawę towarów. Przy ocenie charakteru świadczenia, jako usługi, należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do usług każde świadczenie niebędące dostawą towarów.
2016
12
sie

Istota:
Opodatkowanie VAT otrzymanego świadczenia wyrównawczego
Fragment:
Świadczenie usług podlega przy tym opodatkowaniu tylko wtedy, gdy pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą istnieje stosunek prawny, na podstawie którego następuje wymiana świadczeń wzajemnych. Aby usługa podlegała obowiązkowi podatkowemu z tytułu VAT pomiędzy czynnością podlegającą opodatkowaniu (usługą), a wynagrodzeniem otrzymanym z tytułu jej wyświadczenia musi istnieć bezpośredni, czytelny i dostrzegalny związek (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 4 kwietnia 2012r., I SA/Wr 545/12, LEX nr 1170254). Nie wszystkie świadczenia wzajemne między kontrahentami będą stanowiły odrębne czynności podlegające opodatkowaniu. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy w celu wykonania danego kontraktu usługobiorca musi (lub chce) udostępnić swój majątek usługodawcy bądź w inny sposób „ ułatwić ” wykonanie usługi na swoją rzecz. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako usługi, podlegają tylko takie świadczenia, które ze względu na cel i przedmiot dają się wyodrębnić jako samodzielne zdarzenia prawne (wyrok WSA w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2009r., I SA/Bk 152/09, LEX nr 496190). Aby mówić o opodatkowaniu dostawy towaru czy też usługi muszą one być odpłatne.
2016
12
sie

Istota:
Świadczenie usług religijnych podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z możliwością zastosowania zwolnienia zgodnie z art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług
Fragment:
Za świadczone usługi Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania podatkiem VAT usług religijnych z możliwością ich zwolnienia na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług. Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem podatku od towarów i usług. W świetle przedstawionej treści wniosku i przywołanych przepisów należy stwierdzić, że wykonywane przez Wnioskodawcę usługi religijne jako czynność odpłatna stanowić będą, stosownie do zapisów ustawy o podatku od towarów i usług, odpłatną usługę, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i będą czynnością podlegającą opodatkowaniu, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Wnioskodawca w ramach założonej działalności gospodarczej zamierza na rzecz wiernych świadczyć usługi religijne. Usługi te będą odpłatne. Jak wynika z wniosku Wnioskodawca na rzecz osoby zgłaszającej się z problemami względem Kościoła katolickiego świadczył będzie czynności przygotowania odpowiedniej korespondencji z szeroko rozumianymi urzędami kościelnymi i z tytułu wykonania tego świadczenia zostanie wypłacone wynagrodzenie.
2016
10
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie udokumentowania fakturą i opodatkowania podstawową stawką podatku zrealizowanego zlecenia oraz prawa do odliczenia podatku VAT związanego z zakupami towarów.
Fragment:
Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU. Z powyższego § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia jednoznacznie wynika, że elementem warunkującym prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług dla czynności zarządzania nieruchomościami, jest charakter oraz przeznaczenie nieruchomości, w odniesieniu do której usługa ta jest świadczona. Wobec tego należy wskazać, że zwolnieniem od podatku od towarów i usług objęte są jedynie te usługi zarządzania nieruchomościami, które mieszczą się w grupowaniach PKWiU wymienionych w przywołanym wyżej przepisie § 3 ust. 1 pkt 3 cyt. rozporządzenia, a więc dotyczą nieruchomości mieszkalnych i są świadczone na zlecenie, a jednocześnie nie są usługami w zakresie wyceny nieruchomości mieszkalnych.
2016
9
sie

Istota:
Uznania części składki członkowskiej przeznaczonej na utrzymanie stowarzyszenia za niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT oraz uznania części składki członkowskiej przeznaczonej na zakupy usług służące wymiernej korzyści dla członków stowarzyszenia za podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT,
Fragment:
Tolsma przeciwko Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden, gdzie podkreślono, że usługi świadczone są za wynagrodzeniem, wyłącznie jeżeli istnieje stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a jej odbiorcą, na mocy którego występuje świadczenie wzajemne, przy czym wynagrodzenie otrzymane przez świadczącego usługę stanowi wartość przekazywaną w istocie w zamian za usługę wyświadczoną jej odbiorcy. W konsekwencji należy stwierdzić, że aby uznać dane świadczenie za świadczenie odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a beneficjentem, i w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Zatem pod pojęciem odpłatności dostawy towarów lub odpłatności świadczenia usług rozumieć należy prawo podmiotu dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego). Tym samym, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść.
2016
9
sie

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT usług dzierżawy nieruchomości przeznaczonych na cele rolnicze.
Fragment:
Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Jak wynika z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy lub świadczenia usług w świetle art. 8 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi być wykonana przez podatnika. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2016
7
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczenia usługi odpłatnego użyczenia busa.
Fragment:
Jak wynika z powyższego, zwolnieniem od podatku w oparciu o cyt. przepis objęte są – co do zasady – te usługi, które: są usługami pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, względnie usługami określonymi w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (w tym przypadku nie są to usługi pomocy społecznej), są świadczone na rzecz beneficjenta tej pomocy – oznacza to, że zwolnieniu podlegają jedynie te usługi, które są wykonywane na rzecz odbiorcy pomocy, usługi świadczone na rzecz np. innego podmiotu, który następnie świadczy usługi na rzecz beneficjenta pomocy, nie będą w związku z tym objęte przedmiotowym zwolnieniem od podatku, są świadczone przez podmioty wymienione w treści przepisu, w tym np. powiatowe centra pomocy rodzinie. Aby zatem skorzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy, musi być łącznie spełniony warunek podmiotowy (ściśle wskazany podmiot świadczący usługę) i przedmiotowy (konkretna usługa), a dodatkowo musi być ona świadczona na rzecz konkretnego podmiotu. Co istotne, zwolnieniem od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy objęta jest także dostawa towarów i świadczenie usług ściśle związanych z usługami pomocy społecznej oraz usługami określonymi w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2016
7
sie

Istota:
W zakresie stawki podatku dla wstępu do klubu fitness
Fragment:
Usługa kompleksowa zawiera zatem kilka czynności (usług) opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, z tym, że jedna z nich jest usługą główną, przeważającą, nadającą danej usłudze jej główny charakter, przy czym wszystkie zmierzają do bezpośredniego zaspokojenia określonej potrzeby zamawiającego wskazanej w umowie. Usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej. Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jak element usługi kompleksowej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać bez usługi pomocniczej usługi głównej. Z uwagi na powyższe rozważania, należy stwierdzić, że poszczególne warianty usług znajdujących się w ofercie, z których upoważniony jest skorzystać posiadacz Karnetu Open stanowią usługę złożoną. Przepisy ustawy o VAT nie zawierają definicji pojęcia rekreacja. Słownik Języka Polskiego ( www.sjp.pwn.pl ) definiuje rekreację jako „ aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu ”, Wielki Słownik Języka Polskiego (...)
2016
7
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, do osiągnięcia progu 150.000 zł a po przekroczeniu tego limitu opodatkowania stawką 23% usług nauki pływania świadczonych przez zatrudnionych nauczycieli oraz nauki pływania dla dorosłych.
Fragment:
Uwzględniając opis sprawy w kontekście powołanych przepisów stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie będą spełnione przesłanki zarówno podmiotowe, jak i przedmiotowe wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy, pozwalające na zastosowanie zwolnienia wynikającego z tego przepisu, pod warunkiem, że przedmiotowe usługi będą świadczone osobiście przez Zainteresowanego na rzecz osób dorosłych. W przypadku natomiast gdy przedmiotowe usługi prywatnego nauczania będą świadczone przez jednostkę (firmę Zainteresowanego) zatrudniającą nauczycieli to czynności te nie będą mogły na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy korzystać ze zwolnienia, bowiem usługi te nie będą świadczone osobiście przez usługodawcę będącego nauczycielem. Reasumując, w sytuacji gdy usługi polegające na nauce pływania będą świadczone osobiście przez Wnioskodawcę, będącego nauczycielem, na rzecz osób dorosłych, to będą korzystały one ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy. Natomiast w sytuacji gdy przedmiotowe usługi będą prowadzone przez zatrudnionych przez Wnioskodawcę nauczycieli, to usługi te nie będą mogły korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. W konsekwencji, z uwagi na fakt, że usługi nauki pływania świadczone przez zatrudnionych przez Wnioskodawcę nauczycieli pływania nie będą mogły korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy, należy przeanalizować zwolnienie wynikające z art. 113 ust. 1 ustawy. Jak wynika z powołanego ww. przepisu ze zwolnienia od podatku mogą korzystać podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł.
2016
3
sie

Istota:
Świadczone przez Wnioskodawcę usługi chowu i hodowli koni, polegające na utrzymaniu koni i opiece nad nimi, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 01.62.10.0 „Usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich”, są opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8% – na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT oraz poz. 135 załącznika nr 3 do tej ustawy.
Fragment:
(...) Usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich ”, PKWiU 2015: „ Usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich ”. Usługi świadczone przez L. nie obejmują usług weterynaryjnych, usług podkuwania ani usług prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich. Konie, którymi opiekuje się L. na podstawie umów z właścicielami nie stanowią zwierząt gospodarskich, są użytkowane dla rekreacji lub sportu. Zgodnie z definicją słownika języka polskiego PWN schronisko oznacza przytułek dla bezdomnych zwierząt. Konie przebywające w stadninie L. posiadają właścicieli, którzy uiszczają opłaty za opiekę nad nimi. Nie są to zatem zwierzęta „ bezdomne ”. Na tej podstawie, zdaniem Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym usługi wykonywane przez L. na podstawie umów z właścicielami koni nie stanowią usług prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich. Organy podatkowe potwierdzają w interpretacjach indywidualnych zasadność opodatkowania usług chowu i utrzymania koni z wyłączeniem usług weterynaryjnych, usług podkuwania i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich, zwane potocznie usługami pensjonatu dla koni (...)
2016
2
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi dzierżawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
(...) usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każde świadczenie niebędące dostawą towarów. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2016
31
lip

Istota:
Czy przychód w świetle obowiązujących przepisów uzyskiwany z działalności gospodarczej wykonywanej przez Wnioskodawczynię jako jednoosobowa firma niezatrudniająca pracowników w zakresie usług opieki nad osobami starszymi (pomoc w robieniu zakupów, przygotowanie posiłków, sprzątanie, pomoc przy codziennych funkcjach życiowych) sklasyfikowany symbolem PKD 88.10.Z może być opodatkowany ryczałtem według stawki 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) „przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu pow. 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz zał. nr 2 do ustawy”, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, czy mieści się w zakresie przepisu art. 12 ust. l pkt 2 lit. r) ww. ustawy, jako świadczenie usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym, PKWiU 88.10.11.0. opodatkowane stawką ryczałtu 17%?
Fragment:
Z przepisu tego wynika, że stawkę 8,5% stosuje się do usług wyłącznie wtedy, gdy na podstawie tego artykułu nie objęto tych usług inną stawką ryczałtu. Zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 222, poz. 1753), stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264, ze zm.). Każdy przedsiębiorca podejmując się prowadzenia działalności gospodarczej zobowiązany jest dopełnić obowiązku rejestracyjnego dla potrzeb statystycznych w systemie REGON. Przy rejestrowaniu swojej działalności w GUS - i opisaniu rodzaju wykonywanych czynności - urząd statystyczny klasyfikuje czynności przedsiębiorcy według PKD. Jak wynika z objaśnień do PKWiU, dla pierwszych czterech poziomów PKWiU przyjęto jako kryterium podziału produktów ich pochodzenie zdefiniowane przez PKD. Podział produktów (wyrobów lub usług) na tych poziomach odpowiada zatem podziałowi działalności przyjętemu w PKD, co ma swe odzwierciedlenie w czterocyfrowych symbolach (YY.YX) grupowań PKWiU zgodnych z symbolami przyjętymi w PKD.
2016
31
lip

Istota:
Opodatkowanie usług świadczonych przez Faktora oraz prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez Faktora
Fragment:
W ramach Umowy Ramowej, Faktor oraz Podmiot powiązany świadczą na rzecz Spółki również inne usługi, jednakże zarówno usługi finansowe w postaci leasingu, kredytu, usług do nich pomocniczych. Przedmiotowe usługi świadczone w ramach Umowy Ramowej nie mają bezpośredniego związku z usługą objętą pytaniami Wnioskodawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy usługi świadczone przez Faktora polegające na nabywaniu od Spółki Wierzytelności z tytułu sprzedaży pojazdów Dealerom po cenie nominalnej przed upływem terminu wymagalności tych Wierzytelności stanowią usługę faktoringu w rozumieniu art. 43 ust. 15 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej: UVAT)... Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT z tytułu faktur wystawianych przez Faktora dokumentujących świadczenie usług polegających na nabywaniu od Spółki Wierzytelności... Zdaniem wnioskodawcy Usługi świadczone przez Faktora stanowią opodatkowaną podatkiem VAT usługę faktoringu, o której mowa w art. 43 ust. 15 pkt 3 UVAT, a Spółce przysługuje prawo do odliczenia w całości podatku od towarów i usług naliczonego z tytułu faktur wystawianych przez Faktora za usługę faktoringu. Pytanie 1. Usługa uregulowana Umową Ramową oraz realizującymi ją Umowami Czterostronnymi, polegająca na nabywaniu przez Faktora nieprzeterminowanych Wierzytelności związanych z zakupami pojazdów w ramach realizacji Umów dealerskich w zamian za wynagrodzenie uiszczane na rzecz Faktora przez Spółkę stanowi usługę faktoringu.
2016
29
lip

Istota:
Stawka podatku VAT na montaż markiz i markizorolet w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca może opodatkować usługę montażu markiz i markizolet wraz z materiałami i towarem jedną stawką 8% VAT przy założeniu, że usługi wykonywane będą w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług... Stanowisko Wnioskodawcy. Wnioskodawca uważa, że ma prawo zastosować na fakturze za ww. usługi montażu markiz i markizolet wraz z towarem i materiałami jedną obniżoną stawką VAT 8% przy założeniu, że usługi będą wykonywane w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług. Usługi te związane są z modernizacją i termomodernizacją obiektów budowlanych bądź ich części, objętych społecznym programem mieszkaniowym. Zastosowanie markiz i markizolet w budynkach skutecznie chroni przed nadmiernym nagrzewaniem się pomieszczeń. Zapewniają o tym renomowani producenci np.Y i X. Ograniczają zużycie energii w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych, powodując obniżenie temperatury pomieszczeń nawet o 10 o C. Markizy i markizolety są produktami, o który coraz częściej pytają klienci Wnioskodawcy, budujący nowe domy i mieszkania, czy modernizujący starsze budynki.
2016
27
lip

Istota:
Uznanie świadczeń wykonywanych w ramach pakietów medycznych za usługę kompleksową zwolnioną od VAT
Fragment:
Jednocześnie usługa taka, jeśli może zostać uznana za usługę o charakterze złożonym, podlega opodatkowaniu jednolitą stawką podatku od towarów i usług, właściwą dla świadczenia podstawowego, głównego. Zwrócić należy uwagę na to, że na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowanie podatkiem od towarów i usług ustawodawca powiązał z wystąpieniem określonych zdarzeń, tj. np. z dostawą towaru lub ze świadczeniem usługi. Dla opodatkowania istotne jest zatem tylko to, czy w danym przypadku mamy do czynienia z jedną z czynności enumeratywnie wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Jak wskazano powyżej, w sytuacji, gdy transakcja składa się z kilku elementów stanowiących jedną dostawę towarów lub świadczenie usług, tj. gdy jeden element należy postrzegać jako usługę pomocniczą względem usługi głównej, usługa pomocnicza jest opodatkowana tak, jak usługa główna. Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do świadczenia zasadniczego, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem w skutecznym wykorzystaniu świadczenia zasadniczego. Ważne jest, czy świadczenia są ze sobą ściśle powiązane w taki sposób, że samodzielnie nie przynoszą wymaganej praktycznej korzyści z punktu widzenia przeciętnego konsumenta.
2016
24
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia czy usługi wykonania podziału nieruchomości podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i według jakiej stawki oraz w zakresie ustalenia czy Miastu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług wykonania operatów szacunkowych i podziału nieruchomości a także w zakresie ustalenia czy usługi wykonania operatów szacunkowych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i według jakiej stawki.
Fragment:
W orzeczeniu z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie Card Protection Plan Ltd v Commissioners of Customs and Excise (C-349/96), Trybunał stwierdził, że „ W celu ustalenia, dla celów VAT, czy świadczenie usług obejmujące kilka części składowych, które należy traktować jako jedno świadczenie, czy też jako dwa lub więcej świadczeń wycenianych odrębnie, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę treść przepisu art. 2 (1) VI Dyrektywy, zgodnie z którym każde świadczenie usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne oraz fakt, iż świadczenie obejmujące z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę nie powinno być sztucznie dzielone, co mogłoby prowadzić do nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu podatku VAT ”. Trybunał wskazał, że „ pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas, gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej. Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeżeli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej ”. Trybunał zaakcentował „ ekonomiczny punkt widzenia ” oraz ocenę z perspektywy nabywcy. Z treści powołanego wyroku wynika, że TSUE położył duży nacisk na subiektywne kryteria przy ocenie danego świadczenia jako złożonego, jednakże wnioski, co do kwalifikacji danego kompleksu zdarzeń gospodarczych jako świadczenia złożonego, nie mogą być pozbawione waloru obiektywnego, albowiem zakres i sposób opodatkowania świadczenia nie może być zależny jedynie od woli stron transakcji.
2016
22
lip

Istota:
Ustalenie, czy do podstawy kalkulacji kosztów kwalifikowanych opisanych w art. 18d ustawy CIT, można włączyć wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5)
Fragment:
Zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy CIT, za koszty kwalifikowane uznaje się ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Zdaniem Wnioskodawcy, konstrukcja powyżej przytoczonego przepisu, w szczególności użycie łącznika „ a także ”, wskazują, że konieczność otrzymania świadczenia na podstawie umowy z jednostką naukową, w celu uznania kosztów uzyskania przychodu z tym związanych za koszty kwalifikowane, dotyczy tylko i wyłącznie wyników badań naukowych. Natomiast koszty uzyskania przychodów z tytułu ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, mogą być kosztami kwalifikowanymi na potrzeby ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT, jeżeli będą wykorzystane na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej, nawet jeżeli nie zostaną nabyte od jednostek naukowych. Wnioskodawca pragnie wskazać, że taka interpretacja jest zgodna z charakterem działalności badawczo-rozwojowej, w trakcie której należy nabyć usługi np. doradztwa prawnego związanego z prowadzonymi pracami badawczo-rozwojowymi (szczególnie w przypadku prawa farmaceutycznego lub prawa własności przemysłowej).
2016
20
lip

Istota:
Stwierdzenie czy zakup przez Wnioskodawcę w ramach cross-financingu środków trwałych i wyposażenia, dla celów realizacji Projektu powinien korzystać ze zwolnienia w podatku VAT, zgodnie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika w sposób oczywisty, że przedmiotowe zwolnienie dotyczy świadczenia usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenia usług i dostawy towarów ściśle z tymi usługami związanych dokonywanych przez podmiot świadczący usługi podstawowe, tj. szkoleniowe. Przedmiotowe zwolnienie dotyczy zatem sytuacji gdy podmiot świadczący usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w ramach tych usług świadczy usługi lub dokonuje dostaw towarów ściśle związanych z usługami w zakresie kształcenia. Zatem zwolnienie to nie dotyczy zakupu (tj. dostawy na rzecz podmiotu świadczącego usługi szkoleniowe) przez podmiot świadczący usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego towarów i usług wykorzystywanych na potrzeby przedmiotowych szkoleń. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że nabywane przez niego jako cross-financing składniki majątkowe powinny korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jako dostawa towarów ściśle z usługami kształcenia/przekwalifikowania zawodowego związaną należy uznać za nieprawidłowe.
2016
20
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług polegających na konsultacjach dietetycznych i fizjoterapeutycznych.
Fragment:
Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy. I tak na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw, w których wykonywana jest działalność lecznicza. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów: lekarza i lekarza dentysty; pielęgniarki i położnej; medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.
2016
19
lip

Istota:
Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, że w opisanym zdarzeniu przyszłym nie powstanie dla Spółki zakład podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o CIT oraz w rozumieniu art. 5 UPO?
Fragment:
KG nabytych usług w zakresie magazynowania i wydawania towarów odbiorcom, jako czynność o charakterze pomocniczym nie może powodować powstania zakładu podatkowego w rozumieniu DTT dla Wnioskodawcy ”. w interpretacji z 26 czerwca 2014 r. nr IPPB5/423-332/14-2/PS , w której (w stanie faktycznym, w którym Wnioskodawca (B.) będący rezydentem Niemiec nabywa w Polsce od Spółki Z usługi biznesowe obejmujące m. in. zarządzanie działalnością, badania i rozwój, zarządzanie zamówieniami i łańcuchem dostaw, zaopatrzenie i zakupy, logistyka, marketing, sprzedaż, controlling i sprawozdawczość, zaś Spółka Z w celu realizacji ww. usług na rzecz Wnioskodawcy wynajmuje w Polsce magazyn) Organ uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym „ w związku z działalnością na jego rzecz na podstawie Umowy o świadczenie usług, nie powstanie dla niego zakład podatkowy w Polsce ”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie powstania zakładu w Polsce w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 5 Konwencji sporządzonej dnia 2 września 1991 r. w Bernie między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.
2016
15
lip

Istota:
Zwolnienia z opodatkowania usług organizacji obozów/treningów/zawodów sportowych świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy
Fragment:
Usługi są świadczone z definicji na rzecz osób uprawiających sport (narciarstwo) - czy to wyczynowo, czy hobbystycznie w sposób rekreacyjny. Usługi nie są związane z działalnością marketingową czy reklamowo-promocyjną. Nie są to też inne usługi wymienione w wyłączeniach wskazanych w regulacji art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT. Wskazane usługi nie są usługami „ ściśle związanymi z usługami podstawowymi ”, lecz po prostu usługami podstawowymi w ramach statutowej działalności Klubu. Nawet jednak gdyby przyjąć, że są one usługami ściśle związanymi z usługami podstawowymi, jednocześnie z całą pewnością są to usługi niezbędne do wykonania usługi podstawowej (jak wskazano w pkt 1 i 4 powyżej), a głównym celem tych usług nie jest osiągnięcie przez Klub dodatkowego dochodu poprzez działanie konkurencyjne do podmiotów nieobjętych zwolnieniem z VAT. Mając na uwadze powyższe, Klubowi przysługuje zwolnienie z VAT dla organizacji zarówno obozów sportowych, jak i treningów sportowych, czy zawodów sportowych. Zastosowanie zwolnienia z VAT dla usług analogicznych, jak te będące przedmiotem niniejszego wniosku, znalazło potwierdzenie m.in. w następujących interpretacjach podatkowych wydanych w podobnych stanach faktycznych: interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2011 r., sygn.
2016
14
lip

Istota:
Zastosowanie stawki podatku VAT dla opodatkowania opisanej we wniosku kompleksowej usługi montażu szaf wnękowych i mebli do zabudowy, wykonywanej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym klienta zaliczanym do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym
Fragment:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.
2016
14
lip

Istota:
Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę, takie jak gotowość do wykonania badania (świadczenia usługi medycznej) są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę, takie jak gotowość do wykonania badania (świadczenia usługi medycznej) są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, usługi takie jak gotowość do wykonania badania (świadczenia usługi medycznej) są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT). Zgodnie z art. 5 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust 1 ustawy o VAT). Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towaru w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 18 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej, przez podmioty lecznicze.
2016
14
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Usługi
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.