Usługi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
gru

Istota:

W zakresie ustalenia czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

Stąd należy stwierdzić, że pojęcia „ usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze ” użyte w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT nie obejmują opisanych we wniosku Usług. Brak jest w niniejszym przypadku wątpliwości, że Usługi nabywane przez Wnioskodawcę, nie są podobne do usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Świadczone na rzecz Wnioskodawcy Usługi nie posiadają bowiem żadnych cech wspólnych z ww. świadczeniami. Zauważyć bowiem należy, że usługi związane z wypracowaniem i dostarczaniem rozwiązań w zakresie rozwoju i uprzemysłowienia produkcji opon, bez wątpienia nie są usługami objętymi zakresem art. 15e ust. 1 ustawy o CIT. Zgodnie z internetowym Słownikiem języka polskiego PWN (https://sjp.pwn.pl) pojęcie „ doradztwo ” oznacza „ udzielanie fachowych porad ”. Z przedstawionego opisu sprawy nie wynika, by w ramach świadczenia Usług Spółka Powiązana udzielała Wnioskodawcy porad. Usług nabywanych przez Wnioskodawcę nie można więc zrównywać z usługami doradczymi. Usługi świadczone na rzecz Spółki, nie są również podobne do usług przetwarzania danych, gdyż pojęcie „ przetwarzania danych ” dotyczy czynności mających charakter odtwórczy i obejmuje elementy takie jak porządkowanie, archiwizowanie, zabezpieczenie oraz udostępnianie zbiorów danych.

2018
19
gru

Istota:

Interpretacja w zakresie braku zastosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ust. 1 updop do Usług Technicznych.

Fragment:

W uzupełnieniu wniosku Spółka wskazała, że usługi wskazane we wniosku stanowią jedną kompleksową usługę, którą należy sklasyfikować jako 82.99.19.0 – Pozostałe różne usługi wspomagające działalność komercyjną, gdzie indziej niesklasyfikowane. W przedmiotowej sprawie, istotne będzie odkodowanie znaczenia pojęć: „ usług doradczych ”, „ usług zarządzania i kontroli ” „ usług reklamowych ”, zawartych w treści art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Przepisy ustawy o CIT nie definiują pojęcia „ usług doradczych ” oraz „ usług reklamowych ”. Ma to istotne znaczenie, ponieważ art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, w katalogu usług podlegających ograniczeniu wprost wymienia m.in. usługi doradcze, usługi zarządzania i kontroli oraz usługi reklamowe. Wobec braku w ustawie o CIT definicji ww. pojęć należy, zdaniem organu podatkowego, posiłkowo odwołać się do wykładni językowej tych pojęć. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN „ doradztwo ” oznacza udzielanie fachowych porad, natomiast termin „ doradzać ” znaczy udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie. Użyty w ustawie o CIT termin „ usługi doradztwa ” należy rozumieć w związku z tym szeroko.

2018
19
gru

Istota:

Opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach Systemu cash poolingu.

Fragment:

Czy w ramach systemu cash poolingu, Dostawca świadczy Wnioskodawcy usługi finansowe zwolnione z podatku od towarów i usług, wskutek czego Wnioskodawca będzie miał obowiązek wykazania importu usług zwolnionych z VAT? Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie podatku od towarów i usług: W zakresie pytania nr 2 Zdaniem Wnioskodawców, Spółka, jako uczestnik cash poolingu, nie wykonuje usługi w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT. W zakresie pytania nr 3 W ocenie Wnioskodawców, w przypadku gdyby organ uznał, że Wnioskodawca w ramach umowy cash poolingu wykonuje usługi w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT, wówczas usługi świadczone przez Wnioskodawcę należy traktować jako usługi finansowe zwolnione z VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT. Ponadto, obrót z tytułu świadczenia tej usługi nie będzie brany pod uwagę dla celów obliczenia proporcji, o której mowa w art. 90 Ustawy o VAT. W zakresie pytania nr 4 W ramach systemu cash poolingu, Dostawca świadczy Wnioskodawcy usługi finansowe zwolnione z VAT, wskutek czego Wnioskodawca ma obowiązek wykazania importu usług zwolnionych z VAT. UZASADNIENIE STANOWISKA W zakresie pytania nr 2 Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2018
17
gru

Istota:

Stwierdzenie, czy wykonanie przez Wnioskodawcę zabezpieczeń przed wpływami eksploatacji górniczej stanowi świadczenie usług oraz sposób dokumentowania ww. czynności.

Fragment:

Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w istocie stwierdza fakt sprzedaży określonych towarów lub usług. Z opisu sprawy wynika, że zarówno Wnioskodawca, jak i Spółka dokonująca na jego rzecz zwrotu kosztów zabezpieczeń przed wpływami eksploatacji górniczej, są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Mając zatem na uwadze brzmienie przepisu art. 106b ust. 1 ustawy w kontekście przedmiotowej sprawy wskazać należy, że w celu rozliczenia zwrotu kosztów zabezpieczeń przed wpływami eksploatacji górniczej, Wnioskodawca – jako czynny podatnik podatku VAT – zobowiązany jest do wystawienia faktury na rzecz Spółki (czynnego podatnika podatku od towarów i usług), dokumentującej odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, podlegające opodatkowaniu, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy. Podsumowując, otrzymany przez Wnioskodawcę (inwestora) zwrot kosztów zabezpieczeń przed wpływami eksploatacji górniczej stanowi wynagrodzenie za świadczenie przez niego usług, podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy. Przedmiotowe świadczenia usług winny być zatem udokumentowane przez inwestora, będącego podatnikiem podatku od towarów i usług, fakturą. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy ocenić jako prawidłowe.

2018
16
gru

Istota:

Podleganie 8% stawką podatku usług oczyszczania ścieków oraz opodatkowanie otrzymanych dotacji.

Fragment:

Zatem pod pojęciem odpłatności dostawy towarów lub świadczenia usług rozumieć należy prawo podmiotu dokonującego dostawy lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej, zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego). W konsekwencji powyższego stwierdzić należy, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (dostawa lub usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Taka konstrukcja definicji świadczenia usług jest wyrazem zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji dokonywanych w ramach profesjonalnego obrotu gospodarczego. Nie każda jednak czynność stanowiąca świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonywana przez podatnika. Jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. „ Usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

2018
15
gru

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm. – w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług - Dz.U. nr 226, poz. 1476 oraz na podstawie ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług zwolnione z VAT są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczania podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją omawianego projektu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie braku prawa do odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2018
15
gru

Istota:

Moment powstania przychodu

Fragment:

Wobec powyższego nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, że przychód podatkowy z wyświadczonych usług medycznych powinien być rozliczony wtedy, kiedy miało miejsce faktyczne wykonanie usługi medycznej. Natomiast odnosząc powyższe do sytuacji przedstawionej we wniosku odnośnie usług ponadlimitowych (tzw. „ nadwykonań ”), zauważyć należy, że jeżeli usługi te nie dotyczyły sytuacji, w których wystąpiło zagrożenie życia lub zdrowia, nie powodują powstania przychodu podatkowego z tego względu, że nie powodują one powstania należności w sensie podatkowoprawnym (nie powstaje wierzytelność w sensie cywilistycznym). Ich wykonanie nie wiąże się bowiem z obowiązkiem wypłaty należności na rzecz Przychodni. Tym samym, brak jest podstaw dla uznania, że wykonanie ponadlimitowych usług medycznych, do usług których Przychodnia nie była zobowiązana (usługi te nie dotyczyły sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia), wiąże się z obowiązkiem wypłaty należności na rzecz Przychodni, skutkującym wykazaniem przychodu należnego. Przychód z tytułu wykonanych usług ponadlimitowych powstanie dopiero po ich uznaniu przez NFZ, kiedy to Przychodnia uzyska prawo do wynagrodzenia za wykonanie ponadlimitowych usług medycznych albo ich części, na podstawie art. 14 ust. 1i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w momencie otrzymania zapłaty.

2018
15
gru

Istota:

W zakresie uznania dodatkowych kosztów poniesionych w celu zrealizowania usługi przerobu jako element kompleksowej usługi przerobu oraz ustalenia miejsca świadczenia ww. usługi

Fragment:

Pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedna lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej. Natomiast aby móc wskazać, że dana usługa jest usługą złożoną (kompleksową), winna składać się ona z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na usługę złożoną składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu – do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Natomiast usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej. Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jak element usługi kompleksowej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez usługi pomocniczej. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia świadczena nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej.

2018
14
gru

Istota:

Stawka podatku na usługi krótkotrwałego zakwaterowania.

Fragment:

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 20 ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 36, nie ma zastosowania do usług wymienionych w poz. 163 załącznika nr 3. W załączniku nr 3 do ustawy – stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% (zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 8%) – pod pozycją nr 163 wymienione zostały usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 55, tj. „ Usługi związane z zakwaterowaniem ”. Zgodnie z pkt 1 objaśnień do ww. załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Powyższe oznacza, że w przypadku gdy towar lub usługa wymieniony w załączniku nr 3 do ustawy, jednocześnie na mocy innego przepisu korzysta ze zwolnienia od podatku lub podlega opodatkowaniu stawką niższą niż 8%, to zapis załącznika nie znajduje dla danego towaru lub usługi zastosowania. W tym miejscu warto odnieść się do samego pojęcia „ zakwaterowanie ”. W związku z tym, że nie zostało ono zdefiniowane w ustawie, przy ustalaniu jego zakresu znaczeniowego należy odwołać się do wykładni językowej.

2018
12
gru

Istota:

W zakresie ustalenia czy w opisanym zaistniałym stanie faktycznym koszty nabycia Usług oraz odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej Praw własności uzyskiwanych przez Spółkę w związku z realizacją Usług stanowią koszty podlegające wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

Wnioskodawca zawarł z podmiotem z Grupy umowy o świadczenie na rzecz Spółki usług rozwojowych i studyjnych, które w jego ocenie mogą być zakwalifikowane jako:  71.20.13.0 PKWiU Usługi w zakresie badań i analiz zintegrowanych systemów mechanicznych i elektrycznych, 71.20.19.0 PKWiU Pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych, 74.10.12.0 PKWiU Usługi w zakresie projektowania przemysłowego. Jednocześnie, o ile przepisy w tym zakresie nie ulegną zmianie, od 1 stycznia 2019 r. usługi te w oparciu o Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) będą mogły być dodatkowo kwalifikowane jako 72.19.33.0 PKWiU Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, z wyłączeniem biotechnologii. Usługi te są usługami inżynieryjnymi, takimi jak wszelkiego rodzaju projektowanie, usługi inżynieryjne i rozwojowe, włączając w to inżynierię produkcji i produktu, przeprowadzanie prac badawczych, testów, sprawdzeń i świadczenie usług prototypowych (włączając w to dostawę prototypu) w sektorze samochodowym. Zdaniem Spółki Usługi mogą zostać uznane za usługi realizowane w ramach działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 Ustawy CIT.

2018
12
gru

Istota:

Prawo do zastosowania zwolnienia dostawy preparatów anatomicznych

Fragment:

Wskazać należy, że zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy w zw. z art. 43 ust. 17 i ust. 17a, dotyczące dostawy towarów lub świadczenia usług ma zastosowanie, jeżeli: dostawy (usługi) te są wykonywane przez podmiot korzystający ze zwolnienia przy świadczeniu usługi podstawowej tj. będący jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy Prawo oświatowe, dostawy (usługi) te są niezbędne do wykonania usługi podstawowej, ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia. Wobec tego w celu ustalenia, czy dostawa preparatów anatomicznych plastynowanych jest zwolniona od podatku od towarów i usług – zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy – konieczne jest przede wszystkim określenie, czy jest dokonywana przez jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy Prawo oświatowe. Jak bowiem wynika z art. 43 ust. 17a ustawy ww. zwolnienie ma zastosowanie dla dostawy towarów tylko wtedy, gdy jest dokonywane przez podmioty świadczące usługi podstawowe. Określając krąg usług objętych zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca odwołał się do przepisów ustawy Prawo oświatowe.

2018
9
gru

Istota:

Zastosowanie tzw. odwrotnego obciążenia dla czynności nabycia usługi instalacji solarnej na rzecz mieszkańców.

Fragment:

Ponadto należy wskazać, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega konkretna czynność (dostawa towaru lub usługa), a nie zapłata. Wyjątkiem jest uiszczenie zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów czy świadczenia usług. W myśl art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Przepisy z zakresu podatku od towarów i usług odwołują się w niektórych przypadkach do grupowań PKWiU. Przy czym prawidłowa identyfikacja towarów i usług w ramach klasyfikacji statystycznych stanowi niezbędny warunek do określenia wysokości opodatkowania lub podmiotu zobowiązanego do rozliczenia VAT w odniesieniu do towarów i usług, dla których przepisy z zakresu VAT powołują klasyfikację statystyczną. Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, bądź też świadczenie usług w myśl art. 8 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi być wykonana przez podatnika.

2018
9
gru

Istota:

Czy do wydatków na nabycie Usług agencyjnych zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

Fragment:

W ocenie Organu powyższe czynności, nazwane we wniosku usługami agencyjnymi, bezsprzecznie posiadają cechy charakterystyczne dla świadczeń objętych ograniczeniem wynikającym z art. 15e ust. 1 pkt 1 updop, które przeważają nad elementami charakterystycznymi dla innych świadczeń. W odniesieniu do usług opisanych we wniosku należy uznać, iż są usługami (świadczeniami) o podobnym charakterze do usług, które zostały wymienione w art. 15e ust. 1 ustawy, w szczególności do usług doradczych, usług reklamowych i usług badania rynku (w zależności od szczegółowego zakresu czynności służących wykonaniu omawianej usługi). W rezultacie powyższe usługi podlegają limitowaniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ust. 1 ustawy. Nie można zatem zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że nabywane usługi nie znajdują się w katalogu wskazanym w art. 15e ust. 1 ustawy. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2018
8
gru

Istota:

Ustalenie czy do wydatków na nabycie Usług, o których mowa we wniosku, zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

(...) Usługi projektowania technicznego procesów przemysłowych i produkcyjnych oraz 74.90.19.0 - Pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane); szkolenie pracowników (zgodnie z PKWiU 74.90.19.0 - Pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane oraz 71.12.11.0 - Usługi doradztwa technicznego); wsparcie techniczne (zgodnie z PKWiU 71.12.11.0 - Usługi doradztwa technicznego). Skoro zatem wskazane we wniosku usługi wsparcia w zakresie obsługi stacji separacji powietrza, przygotowania raportów obejmujących kwestie szczególne, szkolenia pracowników oraz wsparcia technicznego zostały zakwalifikowane do usług wg Klasyfikacji PKWiU jako Usługi projektowania technicznego procesów przemysłowych i produkcyjnych (71.12.17.0), Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane (74.90.20.0) oraz Pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane (74.90.19.0), to należy mieć na względzie klasyfikację tych usług wg PKWiU. W przedmiotowej sprawie istotne będzie zatem wyjaśnienie znaczenia pojęć: „ usług doradczych ”. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiują ww. pojęć.

2018
8
gru

Istota:

Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na realizację projektu

Fragment:

Uprawnienie do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie przysługuje więc w przypadku nabycia towarów i usług, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. W związku z powyższym wskazać należy, że w celu odliczenia podatku naliczonego, w pierwszej kolejności Wnioskodawca winien przyporządkować ponoszone wydatki do poszczególnych rodzajów działalności (opodatkowanej, zwolnionej i niepodlegającej opodatkowaniu). Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej, brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do podatku naliczonego związanego z zakupem towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności zwolnionych z opodatkowania oraz niepodlegających temu podatkowi. Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina jest w trakcie realizacji inwestycji pn. „ ... ”. Celem Projektu jest podniesienie dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną na terenie Gminy.

2018
7
gru

Istota:

Uznanie usługodawcy za rolnika ryczałtowego świadczącego usługi rolnicze w ramach jego działalności rolniczej oraz opodatkowanie nabywanych przez Wnioskodawcę usług chowu i hodowli ryb akwariowych lub roślin akwariowych.

Fragment:

(...) usług; nazwę gatunku ryb lub roślin akwariowych, których dotyczyć będzie świadczenie usług objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług; ilość ryb lub roślin akwariowych, np. „ dziesięć ” i jednostkę miary, tj. „ sztuk ”, których dotyczyć będzie świadczenie usług objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług; oznaczenie (opis) klasy świadczonych usług, np. „ klasa pierwsza ”, oznaczenie (opis) jakości świadczonych usług, np. „ jakość bardzo dobra ”; wynagrodzenie za jeden dzień świadczenia usług objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług, bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku; wartość świadczenia usług objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku; stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku; kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości świadczenia usług objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług; wartość świadczenia usług objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku; kwotę należności ogółem dotyczącą usług objętych dokumentem potwierdzającym nabycie usług wraz z kwotą zryczałtowanego (...)

2018
6
gru

Istota:

Zasady opodatkowania otrzymywanych przez Bank na podstawie Umowy o świadczeniu usług płatniczych Opłat, Dyskonta i Prowizji oraz Odsetek za opóźnienie

Fragment:

Skoro przepisy nie określają formy zapłaty za świadczoną usługę, należy uznać, że zobowiązanie usługobiorcy może mieć postać świadczenia nie tylko określonej sumy pieniędzy, ale także świadczenie innej usługi (usługi wzajemnej). Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Ponadto, aby dana czynność (świadczenie) podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym pomiędzy świadczoną usługą a świadczeniem wzajemnym. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Odpłatność określana jest przez strony umowy i jeśli strony ustalą zapłatę, wówczas wykonane świadczenie staje się odpłatne. W przypadku istnienia świadczenia wzajemnego otrzymanego przez świadczącego usługę, należy uznać czynności wykonywane w ramach zawartej umowy za odpłatne świadczenie usług określone w art. 8 ust. 1 ustawy, podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Wobec powyższej analizy, dostawa towarów lub świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wtedy, gdy są wykonane odpłatnie, oraz gdy pomiędzy dostawcą towaru lub świadczącym usługę i ich beneficjentem (odbiorcą) istnieje jawny lub dorozumiany stosunek prawny (umowa), w ramach którego spełniane są świadczenia wzajemne.

2018
6
gru

Istota:

- Opodatkowanie dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy wraz z usługą transportu tych towarów;
- Opodatkowanie dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy wraz z usługą cięcia lub gięcia tych towarów;
- opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług polegających na cięciu lub gięciu blachy powierzonej (będącej własnością Zlecającego).

Fragment:

Pytanie DKIS nr 7: „ Czy Wnioskodawca otrzymuje jedno wynagrodzenie, które obejmuje wszystkie czynności, (tj. za dostawę towarów oraz usługę transportu, usługę gięcia/cięcia blachy) czy też otrzymuje dla każdej z czynności odrębne wynagrodzenia? ” Odpowiedź: Wnioskodawca otrzymuje jedno wynagrodzenie, które obejmuje wszystkie czynności, (tj. dostawę towarów oraz usługę transportu, usługę gięcia/cięcia blachy). Pytanie DKIS nr 8: „ Czy wyświadczenie usługi transportu jest elementem umowy sprzedaży towarów z załącznika nr 11 do ustawy, a towar ma zostać dostarczony w miejsce wskazane przez klienta? ”. Odpowiedź: Wnioskodawca wyjaśnia, że co do zasady wyświadczenie usługi transportu jest elementem umowy sprzedaży towarów z załącznika nr 11 do ustawy, a towar ma zostać dostarczony w miejsce wskazane przez klienta. Pytanie DKIS nr 9: „ Jaka jest klasyfikacja statystyczna usługi polegającej na cięciu, bądź gięciu blachy powierzonej – według obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)? ”. Odpowiedź: Według najlepszej wiedzy Wnioskodawcy, klasyfikacja statystyczna usługi polegającej na cięciu bądź gięciu blachy powierzonej według obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) to 25.62.20.

2018
6
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wynajem lokali przeznaczonych dla pracowników firmy.

Fragment:

W konsekwencji użyczenie lokali mieszkalnych nie stanowi odpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. Dla stwierdzenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej art. 8 ust. 2 ustawy, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie będzie się wpisywało w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują. Zatem, aby nieodpłatne świadczenie uznać za odpłatne świadczenie usług, tj. za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, musi być ono świadczone na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika. Opodatkowaniu podlegają te nieodpłatne usługi, które nie mają związku z prowadzoną działalnością. Przez świadczenie usług niezwiązanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy rozumieć takie świadczenie usług, które odbywa się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności. Natomiast przez usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, należy rozumieć te usługi, które są wykonywane nieodpłatnie w związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej podatnika, potrzebami związanymi z funkcjonowaniem prowadzonego przedsiębiorstwa.

2018
6
gru

Istota:

Brak możliwości odliczenia w całości lub w części podatku VAT od zakupów związanych z realizacją projektu pn.: „...”

Fragment:

Szpital jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług i składa deklaracje VAT-7 do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Towary i usługi nabyte i finansowane w ramach projektu pn.: „(...) „ ... ” (...)” nie były i nie będą wykorzystane przez Szpital do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Towary i usługi nabyte i finansowane w ramach projektu pn.: „ (...) (...) ” były i będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym, zadano następujące pytanie: Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w całości lub części? Stanowisko Wnioskodawcy: Wnioskodawcy nie przysługuje: prawo do odliczenia całości naliczonego podatku od towarów i usług od zakupów związanych z realizacją projektu na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, prawo do odliczenia części naliczonego podatku od towarów i usług od zakupów związanych z realizacją projektu na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, z uwagi na fakt, że przedmiotowe zakupy są ściśle związane wyłącznie z wykonywaniem czynności zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
6
gru

Istota:

Zastosowanie wyłączenia wynikającego z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w od-niesieniu do nabywanych od podmiotu powiązanego usług objętych zakresem art. 15e ust. 1 ww. ustawy, celem ich odsprzedaży

Fragment:

Na Usługi odsprzedawane (na rzecz Spółki zależnej) składają się usługi, które są nabywane przez Wnioskodawcę (dalej: Usługi nabywane) od podmiotu trzeciego, który aktualnie nie jest powiązany z Wnioskodawcą w rozumieniu przepisów o cenach transferowych (dalej: Wykonawca). Cena Usług odsprzedawanych na rzecz Spółki zależnej ustalana jest przez Wnioskodawcę w wysokości ceny Usług nabywanych powiększoną o marżę określoną na warunkach rynkowych. Przedmiotem Usług odsprzedawanych i jednocześnie Usług nabywanych są usługi zarządzania i wsparcia przy realizacji Projektu. Przeważającym ich elementem są usługi o charakterze niematerialnym, a w szczególności: usługi nadzoru, projektowania, koordynacji i obsługi inwestycji budowlanych, usługi doradcze w zakresie projektów architektoniczno-budowlanych, usługi zarządzania łańcuchem dostaw towarów i materiałów wykorzystywanych do realizacji Projektu. W skład Usług odsprzedawanych/Usług nabywanych wchodzą również prace o charakterze montażowo-instalacyjnym. W zależności od faktycznie wykonywanych przez dostawcę usług świadczeń, może wystąpić sytuacja, w której pewne elementy Usług nabywanych mieścić się będą w katalogu świadczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 updop.

2018
3
gru

Istota:

- Opodatkowanie podatkiem VAT obciążenia Podmiotu Przyłączanego kosztami ekspertyzy
- Prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej zakup ekspertyzy.

Fragment:

Z treści powyższego przepisu art. 8 ust. 1 ustawy wynika, że ustawodawca przyjął generalną zasadę, że usługami są wszelkie odpłatne świadczenia niebędące dostawą towarów. Stąd też stwierdzić należy, że definicja „ świadczenia usług ” ma charakter dopełniający definicję „ dostawy towarów ”. Jest ona wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Dana czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek o charakterze przyczynowym pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymaną zapłatą, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Należy zauważyć, że pojęcie usługi zostało zdefiniowane bardzo szeroko w przepisie art. 8 ust. 1 ustawy. Taka konstrukcja definicji usług pozwala na objęcie zakresem przedmiotowym podatku VAT wszelkich transakcji wykonywanych w ramach działalności gospodarczej. Powyższa definicja jest niewątpliwie szersza niż zakres tego pojęcia w potocznym jego rozumieniu.

2018
3
gru

Istota:

Interpretacja w zakresie uznania Wynagrodzenia za świadczone Usługi za bezpośrednio związane z wytwarzaniem przez Spółkę towarów lub świadczeniem usług w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 updop.

Fragment:

W ocenie tut. organu opisanych we wniosku Usług nie można uznać za usługi niezbędne do wytwarzania towarów lub świadczenia usług ani też nie stanowią części składowych wytwarzanych towarów/świadczonych usług. Przykłady kosztów bezpośrednio związanych z wytwarzaniem towarów/usług zostały wskazane w projekcie ustawy nowelizującej. Są to koszty nabywanych od spółek powiązanych usług projektowych, które są wykorzystywane przy produkcji polskiej spółki meblarskiej czy koszty usług reasekuracji, które są związane ze świadczeniem usług ubezpieczenia. Wskazane przez autora projektu koszty są częściami składowymi towarów bądź usług wytwarzanych przez podatnika. Takie koszty, przypisane do konkretnej usługi bądź towaru, są niezbędne dla wytworzenia oraz bezpośrednio wpływają na cenę. W przedmiotowej sprawie mamy natomiast do czynienia z nabywanymi usługami, które mają jedynie charakter pomocniczy – cena nabywanych Usług nie wpływa bezpośrednio na cenę sprzedaży Produktu tak jak jest to w przypadku ceny projektu nabywanego przez spółkę meblarską. Inne przykłady zostały także wskazane w Wyjaśnieniach: nabycie licencji do zdjęć wykorzystanych w albumach, kalendarzach, (...)

2018
1
gru

Istota:

Usługi świadczone przez bank na rzecz innego banku

Fragment:

Oznacza to, że Usługi wykonywane przez Bank na rzecz BH będą stanowiły odróżniającą się całość. Nadto, Usługi będą charakterystyczne i specyficzne dla Usług finansowych: Po pierwsze, zasadniczym celem Usług jest umożliwienie wykonania Usług Finansowych przez BH. Jednocześnie, Usługi nie będą stanowić elementu innych usług niebędących Usługami Finansowymi. Usługi nie będą też mogły być wykonywane przez Bank bezpośrednio na rzecz klientów BH jako usługi odrębne od Usług finansowych, a jedynie jako konieczny element właściwego świadczenia przez BH Usług finansowych. Na przykład, bezcelowe byłoby ustalanie ryzyka kredytowego lub rynkowego w ramach Usług Banku jeżeli odbiorcą tej Usługi nie byłby BH, który nabył wierzytelności kredytowe i realizuje Usługi finansowe albo dlaczego Bank miałby w ramach Usług dokonywać na rzecz BH okresowej aktualizacji wartości rynkowej wytypowanych przez BH nieruchomości oraz udostępniać raporty i analizy dotyczące rynku nieruchomości mieszkalnych, jeżeli nabywcą tych Usług nie miałby być BH, który nabył wierzytelności kredytowe i realizuje Usługi finansowe. Po drugie, jak wskazano powyżej, Usługi wykonywane przez Bank mają stanowić czynności, o których mowa w art. 6a ustawy Prawo Bankowe.

2018
30
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT dla prowadzonego przez Wnioskodawcę kursu psychoterapii na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, w powiązaniu z jego wykładnią, wynikającą z art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE Rady

Fragment:

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub finansowane w całości ze środków publicznych -oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Z kolei w myśl § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usługi i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20 ww. rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Ze względu na okoliczności sprawy oraz powołane przepisy nie ulega wątpliwości, że usługi wykonywane przez Szpital nie korzystają ze zwolnień przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, gdyż Szpital (...)

2018
30
lis

Istota:

W zakresie ustalenia, czy do wydatków na nabycie Usług informatycznych zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, w części dotyczącej:- usług związanych z zarządzaniem siecią,- usług związanych z zarządzaniem systemami informatycznymi,- pozostałych wskazanych we wniosku usług

Fragment:

Świadczone na rzecz Wnioskodawcy Usługi Informatyczne nie posiadają bowiem żadnych cech wspólnych z ww. świadczeniami. Usług Informatycznych nabywanych od Dostawcy nie można więc zrównywać z usługami doradczymi (...). Usługi informatyczne świadczone na rzecz Spółki nie są również podobne do usług przetwarzania danych (...). Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że Usługi Informatyczne nie będą podlegały wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów ponieważ nie będą stanowić usług wymienionych w przepisie art. 15e ust. 1 pkt 1 updop. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 marca 2018 r., Znak: 0111-KDIBl-1.4010.33.2018.1.BS: Stąd należy stwierdzić, że pojęcia „ usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze ” użyte w art. 15e ust. 1 pkt 1 updop nie obejmują opisanych we wniosku Usług Informatycznych. Brak jest w niniejszym przypadku wątpliwości, że Usługi Informatyczne nabywane od Dostawcy nie są podobne do usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

2018
30
lis

Istota:

Opodatkowanie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz Odbiorców zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Fragment:

Odpłatne świadczenie usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz Odbiorców zewnętrznych nie zostało przez ustawodawcę wymienione wśród usług zwolnionych od podatku, w konsekwencji jest/będzie opodatkowane według stawki VAT właściwej dla tychże usług. Ad. 1 Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że świadczenie przez Gminę odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz Odbiorców zewnętrznych jest/będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług według właściwej dla nich stawki. Tym samym ww. usługi nie korzystają/nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 należało uznać za prawidłowe. Ponadto wątpliwości Zainteresowanego dotyczą ustalenia, czy z tytułu wykorzystywania Infrastruktury w celu dostaw wody/odbioru ścieków na rzecz Odbiorców wewnętrznych, Gmina jest zobowiązana do naliczenia podatku należnego. Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każde świadczenie niebędące dostawą towarów. Z powyższego jednoznacznie wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

2018
25
lis

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie nieuznania czynności użytkowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa za transakcję zbycia, uznania czynności użytkowania za odpłatną usługę opodatkowaną według podstawowej stawki podatku VAT, prawa do odliczenia podatku VAT zawartego na fakturach dokumentujących miesięczne raty czynszu.

Fragment:

W ujęciu ekonomicznym jest to – zdaniem Wnioskodawcy – typowe świadczenie odpłatnej usługi (na zasadach wzajemności oraz ustalonej przez strony ekwiwalentności), której ramy czasowe i zasady rozliczania czynszu zostały wyraźnie i konsekwentnie ustalone w akcie notarialnym. Wobec powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym wystąpi on w roli nabywcy usługi, która stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Zaznaczyć przy tym należy, że nie przewidziano w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług innej, obniżonej stawki tego podatku (ani zwolnienia podatkowego), dla opisanej wyżej usługi. Wobec tego w świetle art. 41 ust. 1 u.p.t.u. Wnioskodawca nabędzie odpłatną usługę (użytkowanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa) podlegającą podstawowej stawce VAT. Ad. 3) Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z nabyciem usługi, będzie on miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydanie do użytkowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 86 ust. 1 u.p.t.u., w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (z określonymi zastrzeżeniami).

2018
24
lis

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wykonanie usługi w ramach realizowanego projektu. „...”

Fragment:

W związku z powyższym należy podkreślić, że tylko spełnienie ww. warunków łącznie daje możliwość legalnego wyłączenia z kategorii podatników podatku od towarów i usług na mocy art. 15 ust. 6 ustawy. W świetle wskazanych unormowań, jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze: podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

2018
24
lis

Istota:

Obowiązek rozliczenia podatku VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia z tytułu nabycia usług budowlanych oraz prac projektowych.

Fragment:

Zarówno usługa projektowania, jak i usługa budowlana są rodzajem usług, które nabywca może kupić oddzielnie. Powyższe znajduje potwierdzenie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2010 r., sygn. akt I FSK 2091/09, z którego wynika, że: „ Jak słusznie podniósł Sąd pierwszej instancji, usługa projektowania oraz usługa wybudowania budynków to usługi o charakterze samoistnym, które mogą być realizowane niezależnie, w różnym i następującym po sobie czasie. Usługa projektowa w świetle przepisów prawa podatkowego nie stanowi składowej części usługi budowlanej – wprost ją poprzedza i może być wykonana przez dowolny, inny podmiot. Usługi te nie są też ze sobą tak ściśle powiązane, by nie było możliwe ich wyodrębnienie – wręcz przeciwnie – są to dwie różne i niezależne od siebie usługi ”. W odniesieniu do opisanego zdarzenia przyszłego, nabywane przez Wnioskodawcę usługi projektowe będą miały charakter samoistny i będą stanowić odrębne usługi od pozostałych czynności (usług budowlanych) wykonywanych na rzecz Wnioskodawcy. Nie będzie występował między tymi świadczeniami tak ścisły związek, by nie było możliwe ich wyodrębnienie.