Usługi | Interpretacje podatkowe

Usługi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego przez Spółkę z tytułu świadczeń na jej rzecz usług głównych oraz dodatkowych
Fragment:
W trakcie dokonywania pomiarów Spółka może nabywać także inne usługi wsparcia (dalej: Usługi dodatkowe) związane z Usługami głównymi. Usługi dodatkowe mogą być nabywane od podmiotów, od których Spółka nabywa Usługi główne (Kontrahentów) albo od innych podmiotów. Usługi dodatkowe obejmują m.in. usługi telekomunikacyjne tj. połączenia głosowe, dostęp do Internetu. Usługi dodatkowe są nabywane przez Spółkę wyłącznie na potrzeby i w związku z korzystaniem z usług podstawowych - tj. Usług głównych nabywanych zawsze od Kontrahentów. Za świadczone Usługi główne i Usługi dodatkowe Spółka wypłaca wynagrodzenie, płatne na podstawie otrzymywanych faktur. Wynagrodzenie to może być ujmowane w kwocie opłaty łącznej (abonamentowej) za wszystkie usługi, oddzielnej opłaty za każdy rodzaj usługi lub opłaty zależnej od zużycia. Przedmiotowe Usługi główne i Usługi dodatkowe są w całości świadczone poza terytorium Polski przez podmioty, które nie są polskimi rezydentami podatkowymi, tj. nie posiadają na terytorium Polski siedziby ani zarządu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że na tle przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), Spółka nie będzie zobowiązana jako płatnik do pobierania na podstawie art. 26 w związku z art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p. zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego przez Spółkę z tytułu świadczonych na jej rzecz Usług głównych oraz związanych z nimi Usług dodatkowych? Zdaniem Wnioskodawcy.
2017
26
cze

Istota:
Podatek o towarów i usług w zakresie zastosowania odwrotnego obciążenia dla wykonywanych czynności w charakterze głównego wykonawcy.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Na podstawie art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Przy identyfikacji usług należy mieć na uwadze, że dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.
2017
26
cze

Istota:
Opodatkowanie i udokumentowanie usług budowlanych z uwzględnieniem art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług. Odliczenie podatku naliczonego.
Fragment:
Jednocześnie jednak, w sytuacji gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zdaniem Trybunału z pojedynczą usługą w sensie ekonomicznym mamy do czynienia zwłaszcza wtedy, gdy jeden lub więcej elementów traktuje się jako usługi pomocnicze. Usługa ma natomiast charakter usługi pomocniczej, jeśli nie stanowi dla klienta celu samego w sobie, a jedynie prowadzi do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej. W przypadku świadczeń złożonych o zasadach opodatkowania usług pomocniczych decyduje zawsze charakter usługi zasadniczej. W analizowanym przypadku należy uznać, iż usługę zasadniczą stanowić będzie wykonanie przez Spółkę usługi budowlanej, natomiast wszelkie inne czynności niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, stanowić będą usługi pomocnicze. Dlatego też przedmiot umowy stanowi wykonanie przez Spółkę kompleksowej usługi budowlanej łącznie z niezbędnymi usługami pomocniczymi służącymi do jej wykonania, jak projekt oraz usługi formalno-prawne winny być ujęte na fakturze jako jedna usługa i opodatkowane właściwą stawką, dla danej usługi. W oparciu o przepisy art. 17 ustawy o podatku od towarów i usług, kompleksowa usługa budowlana świadczona przez Spółkę na rzecz Lidera konsorcjum winna być rozliczona na zasadach odwrotnego obciążenia.
2017
23
cze

Istota:
W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia
Fragment:
Natomiast w przypadku kiedy Wnioskodawca będący podatnikiem, który nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy wykonuje usługi wskazane pod poz. 48 załącznika nr 14 do ustawy na rzecz zarejestrowanego czynnego podatnika VAT będącego inną firmą budowlaną, wówczas dla tej transakcji Wnioskodawca będzie działał w charakterze podwykonawcy usług, bowiem firmy budowlane będą wykorzystywały nabyte od Wnioskodawcy usługi w celu świadczenia przez siebie usług budowlanych. Zatem Wnioskodawca dla tych transakcji będzie działał w charakterze podwykonawcy. Tym samym, skoro Wnioskodawca będący podatnikiem, który nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy wykonuje usługi wskazane pod poz. 48 załącznika nr 14 do ustawy na rzecz zarejestrowanego czynnego podatnika VAT, działając jako podwykonawca, o którym mowa w art. 17 ust. 1h ustawy, spełnione są przesłanki wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy w zw. z art. 17 ust. 1h ustawy. Tym samym świadczenia usług wynajmu żurawi wieżowych, na rzecz innych firm budowlanych które Wnioskodawca klasyfikuje jako usługi należące do PKWiU 43.99.90.0 podlega opodatkowaniu z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia. Zatem (...)
2017
22
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych przez jednostkę pomocy społecznej usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Fragment:
Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że czynności świadczone przez Wnioskodawcę spełniają definicję świadczenia usług określoną w art. 8 ust. 1 ustawy i Zainteresowany w zakresie tych czynności nie będzie korzystał z wyłączenia od podatku od towarów i usług na podstawie przepisu art. 15 ust. 6 ustawy. W okolicznościach niniejszej sprawy bezpośrednim odbiorcą usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest osoba korzystająca z pomocy społecznej, która korzysta z usług świadczonych przez jednostkę budżetową. Opłaty za świadczenie ww. usług w Środowiskowym Domu Samopomocy, określane są na podstawie decyzji administracyjnej dla każdego uczestnika. Zatem czynności wykonywane przez Wnioskodawcę dotyczące świadczenia usług w zakresie potrzeb bytowych i wspomagających spełniają definicję świadczenia usług wymienioną w art. 8 ust. 1 ustawy, które z uwagi na ich odpłatność podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Konfrontując zaprezentowany opis sprawy z powołanymi wyżej przepisami prawa stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie w odniesieniu do należności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, mamy do czynienia z sytuacją, w której występuje skonkretyzowane świadczenie (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi), które jest wykonywane z nakazu organu władzy (decyzja administracyjna) pomiędzy dwoma określonymi stronami transakcji, dla którego istnieje bezpośredni beneficjent czynności.
2017
22
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi za pomocą kasy rejestrującej.
Fragment:
Skoro jest możliwe zidentyfikowanie konkretnego świadczenia wykonywanego przez Wnioskodawcę na rzecz określonego podmiotu (nabywcy), należy uznać je za świadczenie usług w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Opłaty w całości są wpłacane za pośrednictwem poczty, banku na rachunek bankowy ośrodka. Z ewidencji i dowodów dokumentujących te transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy i na czyją rzecz została dokonana. Dotyczy to zarówno usług opiekuńczych, jak i specjalistycznych usług opiekuńczych. W tym miejscu należy wyjaśnić, że w interpretacji indywidualnej z dnia 25 maja 2017 r. nr 0112-KDIL2-2.4012.128.2017.1.EW tut. organ stwierdził, że świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie podlegają wyłączeniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy. Wnioskodawca świadcząc usługi pomocy społecznej na mocy decyzji administracyjnych wraz z ustaleniem odpłatności za te usługi działa jako podatnik VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, a tym samym świadczenia te podlegają opodatkowaniu VAT. Wnioskodawca jako podatnik podatku VAT dokonujący (po centralizacji rozliczeń) świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących (...)
2017
22
cze

Istota:
Wystawienie faktury VAT przez Powiat dokumentującej usługę pobytu podopiecznego realizowaną przez Dom pomocy społecznej. Opłata finansowana przez pensjonariusza oraz ośrodek pomocy społecznej. Faktura VAT na pensjonariusza a nie na ośrodek pomocy społecznej. Faktura na całość czy część opłaty.
Fragment:
Przy czym, do uznania czynności za usługę konieczne jest istnienie odbiorcy usługi. Tak więc usługą jest tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący z niego korzyść. Usługa jest czynnością opodatkowaną – co do zasady – w sytuacji kiedy jest odpłatna. Związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie. Odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny. Pod pojęciem odpłatności rozumieć należy prawo podmiotu dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego). Wskazać tu należy, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega konkretna czynność (dostawa towaru lub usługa), a nie zapłata (opłata). Jednakże określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podatnik.
2017
22
cze

Istota:
Stawka podatku dla świadczonych usług demontażu płyt azbestowo-cementowych na rzecz inwestora oraz na rzecz generalnego wykonawcy.
Fragment:
W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „ Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8% ”, pod poz. 152 wymienione zostały usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 39.00.1, tj. „ Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem ”. Powyższy zapis poz. 152 załącznika nr 3 do ustawy wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 8% podlegają wszystkie usługi mieszczące się w grupowaniu PKWiU 39.00.1 „ Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem ”. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni świadczy usługi demontażu płyt azbestowo-cementowych z dachów i elewacji budynków, które następnie są przygotowywane do transportu poprzez pakowanie, załadunek i specjalne oznakowanie. Tak zabezpieczone odpady azbestowe są transportowane, a następnie przekazywane na składowisko odpadów niebezpiecznych celem zdeponowania. Usługi te Wnioskodawczyni zakwalifikowała jako PKWiU 39.00.14.0 „ Usługi związane z odkażaniem budynków ”. Powyższe usługi są wykonywane zarówno dla inwestorów jak i dla generalnych wykonawców. Mając na uwadze opis sprawy oraz przywołane przepisy prawa należy stwierdzić, że dla świadczonych przez Wnioskodawczynię przedmiotowych usług klasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 39.00.14.0 „ Usługi związane z odkażaniem budynków ” – zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy w zw. z poz. 152 załącznika nr 3 do ustawy – zastosowanie ma stawka podatku w wysokości 8%.
2017
22
cze

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii celem pozytywnego wpływu na ochronę środowiska oraz obniżenia kosztów działalności przychodni lekarskiej.
Fragment:
Przychodnia będzie korzystała ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług w trybie art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Towary i usługi nabywane w celu realizacji projektu pn. „ Zastosowanie odnawialnych źródeł energii celem pozytywnego wpływu na ochronę środowiska oraz obniżenia kosztów działalności przychodni lekarskiej ” będą służyć wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług z faktur potwierdzających nabycie towarów i usług w związku z realizacją wskazanego powyżej projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nie będzie miała prawa do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług z faktur potwierdzających nabycie środków trwałych i usług w związku z realizacją modernizacji systemu energetycznego w ramach przedmiotowego projektu. Sp. z o.o. nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a zatem dokonane nabycia środków trwałych i usług w ramach zakupu instalacji fotowoltaicznych nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Spółka nie (...)
2017
22
cze

Istota:
Określenie miejsca świadczenia usługi oraz określenia momentu wykonania usługi w ramach programu VIP
Fragment:
Biorąc pod uwagę powyżej przywołaną definicję świadczenia usług należy stwierdzić, że każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi co do zasady usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku świadczenia usług, bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dana usługa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie, a w konsekwencji od tego będzie zależał sposób dokumentowanie usługi fakturą oraz wykazania w deklaracji VAT. Kwestia określenia miejsca świadczenia przy świadczeniu usług została uregulowana w Rozdziale 3 Dział V ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do art. 28a ustawy o VAT, na potrzeby stosowania Rozdziału 3 „ Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług ”: ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to: podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu (...)
2017
22
cze

Istota:
Czy do prac wykonywanych na rurociągach i zbiornikach (budowach) paliwowych Wnioskodawca powinien stosować stawkę opodatkowania 5,5%?
Fragment:
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług spawalniczo-monterskich, obecnie wykonuje usługi, polegające na pracach spawalniczo-monterskich na rurociągach i zbiornikach paliwowych. Jako formę opodatkowania podatku dochodowego Wnioskodawca wybrał ryczałt i do tej pory stosował stawkę 8,5% - usługi spawalnicze. Jednakże obecnie po wejściu nowych przepisów ustawy o VAT, w której dodano załącznik nr 14 dotyczący usług budowlanych wobec których stosowane będzie odwrotne obciążenie, w punkcie 7 ww. wykazu ujęto : „ roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych ” Wnioskodawca uważa, iż właściwą stawką opodatkowania ww. usług będzie stawka 5,5 % - tego typu usługi są ściśle powiązane z usługami budowlanymi. Ponadto, z uzupełnienia wniosku wynika, że wykonywana przez Wnioskodawcę budowa rurociągów przesyłowych obejmuje roboty spawalniczo monterskie na rurociągach i zbiornikach paliwowych polegające na montażu rur, styków, kołnierzy, kolan i podpór pod rury, a następnie ich zespawaniu. Z kolei budowa zbiorników paliwowych polega na montażu blach, konstrukcji stalowych, podpór oraz klatek schodowych, drabin, barierek i podestów okalających zbiornik, a następnie przeprowadzana jest usługa spawalnicza tychże elementów.
2017
20
cze

Istota:
Opodatkowanie usług budowlanych (usługi w zakresie urządzeń dźwigowych) z uwzględnieniem art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2017 r. (data wpływu 7 kwietnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania usług budowlanych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania usług budowlanych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółka .... (dalej: Wnioskodawca) jest podmiotem świadczącym usługi w zakresie urządzeń dźwigowych, wykonuje usługi konserwacyjne, usługi remontu oraz montażu i modernizacji wszelkiego typu urządzeń dźwigowych i dźwignicowych. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Zakres usług świadczonych przez Wnioskodawcę, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), klasyfikowane są do grupowania 43.29.19.0, tj. „ Pozostałe roboty związane z wykonywaniem instalacji, gdzie indziej niesklasyfikowane ”. W związku z ustawą z dnia 1 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej: Nowelizacja), Wnioskodawca powziął wątpliwość, w jaki sposób od dnia 1 stycznia 2017 roku winny być opodatkowane usługi świadczone przez Niego, sklasyfikowane w grupowaniu PKWIU 43.29.19.00.
2017
20
cze

Istota:
Stawka podatku na usługi świadczone w obiekcie sportowym PKWiU 93.11.10.0
Fragment:
(...) usług bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury – wyłącznie w zakresie wstępu – bez względu na symbol PKWiU; poz. 185 – wstępu na imprezy sportowe – bez względu na symbol PKWiU. W poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy figurują „ Usługi związane z działalnością obiektów sportowych ” sklasyfikowane w kategorii PKWiU 93.11.10.0. Należy zauważyć, że z przepisów ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wynika, że w sekcji R mieszczą się „ Usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne ”. W dziale 93 „ Usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją ” mieszczącym się w sekcji R wymienione zostały: 93.1 Usługi związane ze sportem: 93.11 Usługi związane z działalnością obiektów sportowych, 93.12 Usługi związane z działalnością klubów sportowych, 93.13 Usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, 93.19 Pozostałe usługi związane ze sportem. W objaśnieniach do PKWiU wskazano, że grupowanie 93.11.10.0 obejmuje: usługi związane z działalnością obiektów sportowych (...)
2017
15
cze

Istota:
W zakresie prawa do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT dla usługi pensjonatu dla koni
Fragment:
Działalność rolnicza, według definicji zawartej w art. 2 pkt 15 ustawy, to m.in. produkcja roślinna i zwierzęca, a także świadczenie usług rolniczych. Usługami rolniczymi są natomiast usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy (art. 2 pkt 21 ustawy). W załączniku nr 2 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług pod poz. 35 zostały wymienione usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych oraz usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich – PKWiU ex 01.6. Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Z powyższych przepisów wynika, że rolnik ryczałtowy zwolniony jest z podatku VAT w zakresie m.in. świadczenia usług rolniczych, które zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jako rolnik ryczałtowy prowadzi gospodarstwo rolne, w ramach którego prowadzi obecnie i będzie prowadził w przyszłości pensjonat dla koni. Jak wskazał Wnioskodawca usługa pensjonatu dla koni polega m.in. na: udostępnieniu boksu dla konia, pojeniu i karmieniu konia (w tym podawaniu paszy treściwej i objętościowej), umożliwieniu koniowi codziennego ruchu (wyprowadzaniu na padok), pozostałej opiece nad koniem bez usług weterynaryjnych ani kowalskich.
2017
15
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie udokumentowania wykonywanej usługi.
Fragment:
Przepis art. 109 ust. 3a ustawy stanowi, że podatnicy świadczący usługi, których miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju, są obowiązani w prowadzonej ewidencji podać nazwę usługi, wartość usługi bez podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, uwzględniając moment powstania obowiązku podatkowego określany dla tego rodzaju usług świadczonych na terytorium kraju. W przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19a ust. 1-3 i 8. Z analizy powyższych przepisów wynika, że dla usług mających miejsce świadczenia poza terytorium kraju obowiązek podatkowy nie powstaje. Usługi świadczone poza terytorium kraju należy jednak ujmować w prowadzonej ewidencji, deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej w dacie, w której powstawałby obowiązek podatkowy, gdyby usługi te były świadczone w Polsce. Jak wskazał Wnioskodawca, kontrahent austriacki jest zobowiązany do zapłaty podatku od wartości dodanej z tytułu nabycia usługi. Mając na uwadze powołane przepisy należy zatem stwierdzić, że uznanie przez kontrahenta austriackiego stałą umówioną kwotą na rzecz Wnioskodawcy jest związane z określonym zachowaniem Wnioskodawcy, a zatem świadczeniem przez niego usługi – polegające na gotowości do podstawienia pod załadunek specjalistycznych naczep typu MEGA – dla której należy wystawić fakturę VAT i którą należy wykazać w rejestrach sprzedaży VAT.
2017
15
cze

Istota:
W zakresie zwolnienia dla usług związanych z półkoloniami
Fragment:
W art. 43 ust. 17 ustawy wskazano, że zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli: nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia. W świetle powyższego należy stwierdzić, że usługi opieki nad dziećmi i młodzieżą, w sytuacji gdy opieka ta sprawowana jest w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty, to usługi te są objęte zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy. Należy zwrócić uwagę, że zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy dotyczy zasadniczo usług opieki nad dziećmi i młodzieżą (jako usługi podstawowej) i dostawy towarów oraz świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanych. Dla zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie ww. przepisów istotne jest spełnienie zawartych w tych przepisach warunków. Zwrócić należy uwagę, że powyższe uregulowania odsyłają bezpośrednio do przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.
2017
14
cze

Istota:
Stawka podatku dla usług czyszczenia kanałów wentylacyjnych.
Fragment:
Za wykonaną usługę czyszczenia wentylacji wraz z montażem klap rewizyjnych, w miesiącu styczniu Wnioskodawca wystawił fakturę doliczając 23% VAT. Ma wątpliwości, czy prawidłowo zastosował stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 23%, czy też powinien rozliczyć VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia. Ustalenie, czy dana usługa podlega rozliczeniu zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia, czy też zastosowanie ma ogólna zasada rozliczenia podatku – ma charakter indywidualny. Oznacza to, że w każdym konkretnym przypadku należy zbadać, czy dana usługa jest usługą wymienioną w załączniku nr 14 do ustawy oraz czy dana usługa jest świadczona przez podwykonawcę. Przy czym podkreślić należy, że dla zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia konieczne jest spełnienie obu ww. przesłanek łącznie. Wnioskodawca wskazał, że świadczone usługi czyszczenia kanałów wentylacyjnych klasyfikuje pod symbolem PKWiU 81.22.12 – usługi sprzątania specjalistycznego. Natomiast w załączniku nr 14 do ustawy nie zostały wymienione ww. usługi sprzątania specjalistycznego. Zatem skoro świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie stanowią usług wymienionych przez ustawodawcę w załączniku nr 14 do ustawy jako te, do których ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia, to tym samym w analizowanej sprawie nie są spełnione przesłanki wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy.
2017
14
cze

Istota:
Opodatkowanie usług budowlanych z uwzględnieniem art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Ponadto, fakt zgłoszenia, lub nie, głównemu inwestorowi powierzenia prac podwykonawcy, pozostaje bez wpływu na posiadanie statusu podwykonawcy w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Status podwykonawcy wynika bowiem bezpośrednio z zawartych pisemnych umów, a w przypadku ich braku – świadczą o tym statusie okoliczności i charakter wykonywanych usług. Odnosząc się do kwestii zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia do usług budowlanych świadczonych w ramach konsorcjum należy mieć na uwadze, że wprowadzane zmiany w zakresie reverse charge dla usług budowlanych generalnie nie powodują zmiany sposobu opodatkowania tych usług (np. w zakresie stawki VAT), w określonych przypadkach będzie dochodzić jedynie do przeniesienia obowiązku rozliczenia podatku VAT z usługodawcy na usługobiorcę. Ustalenie, czy dana usługa podlega rozliczeniu zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia, czy też zastosowanie będzie miała ogólna zasada rozliczenia podatku, ma charakter indywidualny. Oznacza to, że w każdym konkretnym przypadku należy zbadać, czy dana usługa jest usługą wymienioną w załączniku nr 14 do ustawy oraz czy usługa ta jest świadczona przez podwykonawcę. Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca (Lider) zawarł umowę Konsorcjum z dwoma Partnerami na wykonanie robót budowlanych. Zgodnie z umową, każda ze stron ma wykonać określony zakres robót, za wykonanie którego ponosić będzie odpowiedzialność.
2017
14
cze

Istota:
Określenie miejsca świadczenia usługi oraz określenia momentu wykonania usługi w ramach programu CSPP
Fragment:
Okoliczność, że Wnioskodawca napotyka trudności w rozliczeniu usługi ze swym klientem (tj. brak pewności co akceptacji wyliczeń dokonanych przez Wnioskodawcę) nie może decydować o tym kiedy dana usługa jest wykonana. Należy zauważyć, że akceptacja usługi przez usługobiorcę oraz przyznanie Spółce określonej kwoty wynagrodzenia są czynnościami, w zakresie wzajemnych rozliczeń pomiędzy Wnioskodawcą a usługobiorcą, natomiast obiektywnie rzecz ujmując nie wpływają one na kształt usługi (treść) ani na fakt jej rzeczywistego zrealizowania. Należy zatem stwierdzić, że o wykonaniu usługi decydują czynności, które wykonał usługodawca, a nie okoliczność jej rozliczenia z usługobiorcą. Natomiast przepisy ustawy definiują częściowe wykonanie usługi. Jak wynika z art. 19a ust. 2 ustawy w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę. Zgodnie z tym przepisem usługę uznaje się wykonaną w części w sytuacji gdy dla tej części usługi określono zapłatę. W konsekwencji obowiązek podatkowy powstaje w tej właśnie części usługi. Jak wynika z wniosku udział w Programie CSPP obejmuje okres roku obrachunkowego usługobiorcy, przy czym rozliczenia w ramach tego Programu obejmują okresy kwartalne.
2017
14
cze

Istota:
W zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT wykonywanych przez Gminę specjalistycznych usług opiekuńczych.
Fragment:
Powyższa analiza prowadzi do wniosku, że istotną cechą wynagrodzenia jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług i otrzymaną zapłatą. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Pod pojęciem odpłatności dostawy towarów lub odpłatności świadczenia usług należy zatem rozumieć prawo podmiotu dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego). W konsekwencji powyższego należy stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot, który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie usługą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wskazać należy, co istotne w niniejszej sprawie, że będące przedmiotem wniosku usługi świadczone przez Gminę za pośrednictwem OPS są odpłatne, ponieważ – jak wskazał sam Wnioskodawca – korzystający ze świadczenia są obowiązani do pokrycia części kosztów opieki, pomimo tego, że wysokość opłaty w przypadku niektórych usług jest narzucana w drodze decyzji (a więc nie jest rynkowa).
2017
8
cze

Istota:
1. Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 3 uCIT, może zaliczyć wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe świadczące różne usługi z dziedziny badań i rozwoju? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)
2. Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 3 uCIT, może zaliczyć wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe związanych z uzyskaniem ochrony praw własności przemysłowej, tj. m.in. wydatki na przygotowanie dokumentacji patentowej, opracowania badania czystości patentowej do Urzędu Patentowego RP oraz koszty pracy rzecznika patentowego/biura rzecznika patentowego (kancelarii patentowej) w celu przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej międzynarodowej do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 10)
3. Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 3 uCIT, może zaliczyć koszty opłat okresowych za ochronę praw własności przemysłowej (ochrona patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych itp.) jak i opłat za międzynarodową ochronę praw własności przemysłowej oraz wszelkie koszty związane z przyznaniem ochrony praw własności przemysłowej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 11)
Fragment:
Użycie łącznika „ a także ” wskazuje, że konstrukcja powyżej przytoczonego przepisu, podkreśla że konieczność otrzymania świadczenia na podstawie umowy z jednostką naukową dotyczy zarówno ekspertyz, opinii, usług doradczych, usług równorzędnych i nabycia wyników badań naukowych na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Wobec powyższego, za koszty kwalifikowane, uznaje się ekspertyzy, opinie, usługi doradcze, usługi równorzędne i nabycie wyników badań naukowych na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej tylko i wyłącznie wtedy, gdy zostaną one nabyte na podstawie umowy od jednostek naukowych w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki. Tym samym, za koszty kwalifikowane opisane w art. 18d ust. 2 pkt 3 updop, nie można uznać wydatków na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki. Ad. 1. W świetle powyższych przepisów, Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 3 uCIT, nie może zaliczyć wydatków na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) świadczące różne usługi z dziedziny badań i rozwoju.
2017
8
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz umieszczania osób potrzebujących w Domach Pomocy Społecznej za usługi niepodlegające opodatkowaniu, braku opodatkowania środków pieniężnych związanych z egzekucją świadczeń alimentacyjnych oraz nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi i zasiłkami z pomocy społecznej.
Fragment:
W związku z powyższym, w ramach działalności Ośrodka, w wybranych przypadkach, pobierane są opłaty z tytułu: A. świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych – osoby korzystające z usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą odpłatność za 1 godzinę usług według kryterium dochodowego określonego w uchwale Rady Miejskiej . Otrzymane wpłaty stanowią dochód Gminy. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy ze strony innych osób, a jest jej pozbawiona. Mogą być również przyznane osobie, która wymaga wsparcia innych osób, a rodzina oraz wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie są w stanie takiej pomocy zapewnić. Przedmiotowe usługi obejmują pomoc w: zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, pielęgnacji oraz zapewnieniu kontaktów z otoczeniem. Ośrodek przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres oraz miejsce, w którym mają być świadczone. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb, które wynikają z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Ten typ usług świadczony jest przez osoby mające specjalistyczne przygotowanie. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych jest zadaniem zleconym Gminy a opłaty z tego tytułu są ponoszone przez podopiecznych MOPS, następnie zostają odprowadzane na rachunek bankowy Gminy, która odprowadza je na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.
2017
7
cze

Istota:
Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia.
Fragment:
U. z 2016 r, poz. 710, z późn. zm.) – zwanej dalej „ ustawą ” – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r.), podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9; usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Według art. 17 ust. 1h ustawy, w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy przepis ust. 1 pkt 8 stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia podwykonawcy, zatem dla prawidłowego rozumienia terminu „ podwykonawca ” wystarczające będzie posłużenie się powszechnym jego znaczeniem wynikającym z wykładni językowej.
2017
6
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania stawką podatku 8% kompleksowej usługi sprzedaży biletów wstępu na wydarzenia rozrywkowe i kulturalne wraz z usługami pomocniczymi.
Fragment:
Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. dokonywaną przez Spółkę sprzedaż biletów wstępu na wydarzenia rozrywkowe i kulturalne wraz z usługami pomocniczymi (usługami dostarczenia biletu pod wskazany adres i usługi umożliwienia dokonania szybkiej i bezpiecznej płatności on-line), należy traktować jako usługę kompleksową i opodatkować tą samą stawką podatku od towarów i usług, tzn. 8%? Zdaniem Wnioskodawcy, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. dokonywaną przez Spółkę sprzedaż biletów wstępu na wydarzenia rozrywkowe i kulturalne wraz z usługami pomocniczymi (usługami dostarczenia biletu pod wskazany adres i usługi umożliwienia dokonania szybkiej i bezpiecznej płatności on-line), należy traktować jako usługę kompleksową i opodatkować tą samą stawką podatku od towarów i usług, tzn. 8%. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Jednocześnie, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).
2017
2
cze

Istota:
W zakresie określenia stawki podatku VAT dla usług betoniarskich
Fragment:
Zapłata za wykonaną usługę będzie obejmowała zapłatę za wszystkie wymienione czynności. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy kompleksowa usługa betoniarska na cele objęte społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12 ustawy może być opodatkowana preferencyjną stawką podatku od towarów i usług, w wysokości 8%. W odniesieniu do opisu sprawy wskazać należy, że zasadniczo każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być uznawane za odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Jeżeli zatem dwa lub więcej niż dwa świadczenia (lub czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie dla celów stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do świadczenia zasadniczego, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem w skutecznym wykorzystaniu świadczenia zasadniczego.
2017
2
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usługi wynajmu pompy z operatorem oraz stawki podatku VAT dla sprzedaży betonu.
Fragment:
Powyższe założenia prowadzą do następujących uogólnień: nie są usługami świadczonymi przez podwykonawców usługi budowlane świadczone bezpośrednio na rzecz ww. inwestorów, gdyż są one świadczone bezpośrednio na rzecz inwestora, czyli zleceniodawcy usług (a nie wykonawcy); podobnie jest z usługami budowlanymi świadczonymi na rzecz deweloperów budujących nieruchomości na sprzedaż, gdzie deweloper zleca wykonanie przedmiotowych usług np. generalnemu wykonawcy (który nie jest podwykonawcą, lecz wykonawcą). Natomiast każde dalsze podzlecenie usługi przez generalnego wykonawcę kolejnym usługodawcom jest już podzleceniem i usługi te będą już rozliczone zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia. W przedmiotowej sprawie – jak wskazał Wnioskodawca – świadczy on usługi wynajmu pompy z operatorem w celu pompowania (wylewania) masy betonowej na placu budowy sklasyfikowane do PKWiU 43.99.40.0 „ Roboty betoniarskie ”, które to mieszczą się w załączniku nr 14 do ustawy na rzecz wykonawców, którzy są podwykonawcami lub generalnymi wykonawcami na rzecz inwestorów. W kontekście powyższego należy stwierdzić, że w odniesieniu do usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz generalnych wykonawców działających na rzecz inwestorów znajdzie zastosowanie mechanizm odwróconego obciążenia, gdyż Wnioskodawca w tym schemacie występuje w stosunku do generalnych wykonawców jako „ podwykonawca ”.
2017
2
cze

Istota:
Opodatkowanie usług budowlanych (art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy).
Fragment:
Należy zauważyć, że co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia, usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Ponadto jak wynika z objaśnień do działu 43 PKWiU, który jest wymieniony w załączniku nr 14 do ustawy, obejmuje on montaż konstrukcji stalowych, o ile pojedyncze elementy konstrukcji nie zostały wykonane przez producenta, nie jest klasyfikowany jako usługa, ale jako dostawa towarów. Dlatego, jeśli producent montuje elementy metalowe jako podwykonawca, czynność ta nie jest objęta odwrotnym obciążeniem. Nadal należy wystawiać fakturę z naliczonym VAT. Tylko czynności montażu zaklasyfikowane jako usługi w dziale 43 PKWiU mogą być objęte odwrotnym obciążeniem, gdy pozostałe warunki są spełnione. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r, poz. 710, z późn. zm.) – zwanej dalej „ ustawą ” – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (...).
2017
2
cze

Istota:
Prawo do zwolnienia od podatku VAT usług stołówkowych.
Fragment:
U. 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym – oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług – zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, wykonywane: w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty, przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat. Stosownie więc, do przepisów ustawy o VAT, zwalnia się od podatku m.in. usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty. Podobnie, zwalnia się od podatku m.in. usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Jak wynika z treści powyższych przepisów, w ocenie Wnioskodawcy, zastosowanie zwolnienia z VAT uzależnione jest od stwierdzenia ścisłego związku usługi wyżywienia ze świadczeniem głównym wykonywanym przez jednostkę oświatową – usługą edukacyjną oraz usługą opiekuńczą.
2017
30
maj

Istota:
Opodatkowanie usług wykonywanych przez Pool leadera na rzecz Wnioskodawcy w ramach umowy „Umowy Cash Poolingu.
Fragment:
I tak, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy, zwalnia się z VAT usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług. Przy czym zgodnie z art. 43 ust. 13 ustawy, zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41. Przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41 (art. 43 ust. 14 ustawy). Z kolei w świetle regulacji art. 43 ust. 15 ustawy zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 oraz w ust. 13, nie mają zastosowania do: czynności ściągania długów, w tym factoringu; usług doradztwa; usług w zakresie leasingu. Należy podkreślić, że pojęcia używane do oznaczenia zwolnień, o których mowa w art. 43 ustawy, należy interpretować ściśle, zważywszy, że zwolnienia te stanowią odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatek VAT pobierany jest od każdej usługi świadczonej odpłatnie przez podatnika. Zwolnienia od podatku usług finansowych oparte zostały na obiektywnych kryteriach, nie są zaś uzależnione od rodzaju podmiotu świadczącego te usługi.
2017
30
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Usługi
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.