Usługi | Interpretacje podatkowe

Usługi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT organizacji usług półkolonii na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy.
Fragment:
Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2017 r. – zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane: w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w przepisach o systemie oświaty oraz w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat. W świetle powyższego należy stwierdzić, że jeżeli świadczone usługi będą stanowiły usługi opieki nad dziećmi i młodzieżą i opieka ta sprawowana będzie w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty i prawo oświatowe, to usługi opieki będą objęte zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT. W art. 43 ust. 17 ustawy wskazano, że zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli: nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.
2017
17
paź

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług szkoleniowych z zakresu fizjologii/rehabilitacji.
Fragment:
Również takiego celu nie będą miały usługi szkoleniowe wykonywane przez innych specjalistów zatrudnionych przez Wnioskodawcę lub którym takie zadanie zostanie zlecone. Jak wyraźnie wskazał Wnioskodawca – świadczone usługi szkoleniowe będą spełniać definicję usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT, bowiem stanowią nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestników. Zatem celem takiego szkolenia jest podnoszenie kwalifikacji uczestnika szkolenia. Szkolenie takie nie jest natomiast związane w żaden sposób z procesem leczenia konkretnego pacjenta, a zatem nie jest związane z celem terapeutycznym i nie można uznać za usługę ściśle związaną z usługami w zakresie opieki medycznej, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy. Opisane we wniosku usługi szkolenia w zakresie fizjoterapii/rehabilitacji jako usługi niezwiązane ściśle z usługami w zakresie opieki zdrowotnej, nie spełniają przesłanek do objęcia ich zwolnieniem od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy. Podsumowując, świadczone przez Wnioskodawcę usługi organizacji szkoleń z zakresu fizjoterapii/rehabilitacji dla lekarzy, fizjoterapeutów/rehabilitantów, terapeutów zajęciowych oraz studentów nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT.
2017
17
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania odpłatnych usług w zakresie odprowadzania ścieków oraz przysługiwania prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika. Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2017
14
paź

Istota:
W tym konkretnym przypadku należy stwierdzić, że Deweloper nie działa względem Wnioskodawcy jako podwykonawca, o którym mowa w art. 17 ust. 1h ustawy. W tym Deweloper nie działa względem Wnioskodawcy jako podwykonawca, o którym mowa w art. 17 ust. 1h ustawy w zakresie wybudowania w ramach zawartej z Wnioskodawcą umowy inwestycji drogowej, która zostanie przekazana nieodpłatnie Gminie (Wnioskodawca ponosi koszty realizacji inwestycji drogowej we własnym zakresie nie przenosząc ich na inne podmioty - Gminę). W konsekwencji w opisanej sytuacji nie znajdzie zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy. Tym samym nabywane przez Wnioskodawcę świadczenia podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych, tj. podatek VAT rozliczany jest przez wykonawcę świadczenia.
Fragment:
Przy tym, w myśl art. 17 ust. 1h ustawy - w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy przepis ust. 1 pkt 8 stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. Załącznik nr 14 do ustawy obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r. zawiera (w poz. 2-48) zamkniętą listę usług identyfikowanych przy pomocy Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) podlegających mechanizmowi odwrotnego obciążenia w przypadku świadczenia tych usług przez podwykonawców. Zatem art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego świadczona jest usługa wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, natomiast usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Przy czym, w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. Natomiast, transakcje, których przedmiotem jest świadczenie wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy usług, realizowane przez wykonawcę (generalnego wykonawcę) na rzecz inwestora (np. dewelopera budowlanego), podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych, tj. podatek VAT rozliczany jest przez wykonawcę (generalnego wykonawcę), natomiast inwestor otrzymuje fakturę na kwotę należności za wykonane usługi zawierającą podatek VAT.
2017
14
paź

Istota:
Opodatkowanie czynności nieodpłatnego użyczenia obiektów
Fragment:
Przy czym, za usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (świadczone do celów innych niż działalność gospodarcza) należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Natomiast przez usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, należy rozumieć te usługi, które są wykonywane nieodpłatnie w związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej podatnika, potrzebami związanymi z funkcjonowaniem prowadzonego przedsiębiorstwa. W tym więc aspekcie winny być rozpatrywane działania podejmowane przez dany podmiot. Podkreślić należy, że przepis art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy ma zastosowanie tylko do tych spośród usług nieodpłatnych, które nie spełniają warunku w nim wymienionego, tj. dotyczy tych usług nieodpłatnych, które służą celom innym niż działalność gospodarcza podatnika. Jeśli ww. warunek nie jest spełniony, nie może być mowy o potraktowaniu usługi świadczonej nieodpłatnie jako usługi odpłatnej i objęcie jej zakresem opodatkowania VAT. Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca, będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, świadczy m.in. usługi polegające na bezpłatnym użyczeniu dysponowanych obiektów, którymi są części działek lub pomieszczenia.
2017
12
paź

Istota:
Opodatkowanie świadczenia usługi najmu oraz dostawy mediów do lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, ww. wydatki za media stanowiące obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, są opodatkowane stawką właściwą dla świadczonych usług najmu. Świadczenia te są bowiem nierozerwalnie związane z usługą najmu, jako konieczne do korzystania z przedmiotu najmu i mające w stosunku do niej charakter poboczny. Jak wskazano wyżej, z treści art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że podstawą opodatkowania jest obrót. Zaś obrotem jest „kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. W związku z powyższym kwota należna obejmuje wszystkie koszty związane z usługą najmu, kształtujące w efekcie kwotę żądaną od nabywcy i Wnioskodawca uważa, iż nie można sztucznie wyodrębniać z jednej kompleksowej usługi, jaką jest usługa najmu, pewnych czynności tylko w tym celu, aby opodatkować je (poprzez refakturowanie) na korzystnych zasadach. Do takiego postępowania nie uprawniają cyt. wyżej przepisy definiujące podstawę opodatkowania i obrót, w związku z czym uznać należy, iż usługa najmu nieruchomości jest usługą złożoną tzn. taką, która łączy w sobie usługę sensu stricte najmu i przyporządkowane do niej usługi związane z zapewnieniem możliwości pełnowartościowego użytkowania wynajmowanej nieruchomości, jak np. dostawa energii cieplnej, energii elektrycznej, zimnej wody, zrzut ścieków i wywóz nieczystości stałych i, które są nierozerwalnie ze sobą związane.
2017
12
paź

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży tzw. „Wejściówek” do Klubów świadczących usługi sportowo-rekreacyjne, powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług przez Wnioskodawcę na rzecz Klubu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktury wystawionej przez Klub.
Fragment:
Zasady rozliczania sprzedaży Usługi przedstawia poniższy schemat: Spółka na podstawie zawartej z Klubem umowy sprzedaje Usługi na rzecz klienta, które to Usługi są świadczone przez Klub. Sprzedaż Usługi dokonywana jest w imieniu własnym Spółki. Spółka z tytułu sprzedaży Usługi rozpoznaje przychód podatkowy. Wynagrodzenie za Usługę (tj. cenę w kwocie X PLN) otrzymuje Spółka od klienta, który płaci za Usługę z góry, jeszcze przed skorzystaniem z Usługi. Po otrzymaniu zapłaty za Usługę, Spółka przesyła klientowi „ Wejściówkę ” w formie specjalnego kodu (elektronicznego z możliwością wydruku). „ Wejściówka ” stanowi potwierdzenie nabycia Usługi przez Klienta od Spółki i uprawnia do wejścia do Klubu i skorzystania przez klienta z danej Usługi (realizacji Usługi). Spółka sprzedając Usługę stosuje taką stawkę podatku VAT, jaka jest przypisana do danej Usługi, która jest świadczona przez Klub, np. 8% w przypadku usług wymienionych w poz. 186 Załącznika Nr 3 do UoPTU. De facto Spółka stosuje taką samą stawkę podatku VAT jak Klub, który faktycznie świadczy Usługę na rzecz klienta. Spółka przekazuje Klubowi na bieżąco informacje o sprzedanych Usługach. Po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego (nie dłuższego niż miesiąc kalendarzowy), Klub wystawia na rzecz Spółki zbiorczą fakturę za wszystkie sprzedane przez Spółkę w danym okresie rozliczeniowym Usługi (na podstawie informacji przekazanych przez Spółkę).
2017
12
paź

Istota:
Opodatkowanie świadczenia usługi montażu instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na budynkach mieszkańców biorących udział w projekcie. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu. Dokumentowanie wpłat mieszkańców biorących udział w projekcie.
Fragment:
Stosownie do treści powołanych przepisów, każde świadczenie na rzecz osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, uznawane jest na gruncie ustawy za usługę. Zatem pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie niebędące dostawą towarów. Dana usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. W następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia, świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie). W konsekwencji powyższego należy stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść.
2017
12
paź

Istota:
Miejsce opodatkowania usługi wykonywanej na terytorium Chin.
Fragment:
W myśl art. 31a ust. 1 rozporządzenia 282/2011 – usługi związane z nieruchomościami, o których mowa w art. 47 dyrektywy 2006/112/WE, obejmują jedynie te usługi, które mają wystarczająco bezpośredni związek z daną nieruchomością. Usługi uważa się za mające wystarczająco bezpośredni związek z nieruchomością w następujących przypadkach: gdy wywodzą się z nieruchomości, a dana nieruchomość stanowi element składowy usługi i jest elementem centralnym oraz niezbędnym z punktu widzenia świadczonych usług; gdy są świadczone w odniesieniu do nieruchomości lub dla niej przeznaczone i mają na celu zmianę prawnego lub fizycznego stanu danej nieruchomości. Zlecona Wnioskodawcy usługa związana jest z opomiarowaniem konkretnej nieruchomości zlokalizowanej poza terytorium Polski, realizowana będzie poza terytorium kraju, a tym samym miejscem świadczenia usługi jest terytorium, na którym nieruchomość ta się znajduje – zgodnie z art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego, skoro usługa związana jest z nieruchomością położoną na terytorium Chin, usługa ta nie będzie w Polsce podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie miejsca opodatkowania usługi jest prawidłowe. Końcowo organ wskazuje, że niniejsza interpretacja nie może rozstrzygać zagadnień z zakresu rejestracji i opodatkowania podatkiem od towarów i usług na terytorium Chin.
2017
12
paź

Istota:
Opodatkowanie nabywanych usług stanowiących wsparcie produkcji z uwzględnieniem art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) usług pomocniczych do produkcji fundamentów stalowych nie będzie objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia w myśl wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2017 r. zmian w przepisach o podatku od towarów i usług (ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024; dalej: .ustawa zmieniająca). Przepisy ustawy zmieniającej: Ustawa zmieniająca wprowadziła obowiązek zastosowania mechanizmu reverse charge w odniesieniu do usług budowalnych wskazanych w Załączniku 14 (dalej: „ Załącznik ”) do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017. poz. 1221; dalej ustawa o VAT) w sytuacji gdy usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca, przy spełnianiu określonych ustawą warunków. Wskazany Załącznik zawiera zamknięty katalog usług budowlanych, które zostały objęte nowymi zasadami rozliczania VAT, a które identyfikowalne są przy pomocy Polskiej Kwalifikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. Zmiany objęły następujące usługi budowlane zaklasyfikowane w Sekcji F - Obiekty budowlane i roboty budowlane PKWiU: Dział 41 - Budynki i roboty budowlana związane ze wznoszeniem budynków; Dział 42 - Budowle i roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej; Dział 46 - Roboty budowlane specjalistyczne.
2017
6
paź

Istota:
W zakresie podstawy opodatkowania dla świadczonych usług księgowych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych ze świadczeniem ww. usług księgowych
Fragment:
Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy, z którego wynika, że działania promocyjne podejmowane są tylko i wyłącznie w celu zwiększenia sprzedaży i atrakcyjności usług Spółki, pozyskania nowych kontrahentów (nabywców usług Spółki) oraz utrzymania określonej pozycji na rynku, należy stwierdzić, że wydatki poniesione na świadczenie usług księgowych będą pozostawać w bezpośrednim związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością. Nabywane towary i usługi w celu świadczenia usług księgowych zarówno świadczonych w okresie promocyjnym jak i po okresie promocji będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wobec powyższego należy stwierdzić, że Spółka jako zarejestrowany czynny podatnik VAT, będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do nabywanych towarów i usług wykorzystywanych do świadczenia usług księgowych sprzedawanych za symboliczną kwotę w ramach akcji promocyjnej oraz po jej ustaniu, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy. Przy czym prawo to będzie przysługiwało, o ile nie wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na zakup towarów i usług związanych ze świadczeniem usług księgowych należało uznać za prawidłowe. Tut.
2017
5
paź

Istota:
Stawka podatku dla świadczonych usług.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2017 r. (data wpływu 5 maja 2017 r.), uzupełnionym w dniu 20 lipca 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina poprzez swój samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej świadczy usługi w zakresie administrowania i utrzymania cmentarzy komunalnych: w tym usługi związane z pochówkiem (wykopanie grobu, najem kaplicy, najem autokarawanu, pochowanie ciała, wykonanie klepsydr). Zakład Gospodarki Komunalnej do usług związanych z pochówkiem stosuje obniżoną stawkę podatku VAT wysokości 8% w związku z zakwalifikowaniem tych usług do grupowania PKWiU 96.03 - usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną (poz. 180 załącznika nr 3 ustawy o podatku VAT). W związku z usługą pogrzebową Gmina pobiera opłatę za miejsce pochówku na cmentarzu komunalnym w gminie, rezerwację miejsca i przedłużenie rezerwacji miejsca na cmentarzu na kolejnych 20 lat zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz odpowiednią uchwałą Rady Miejskiej w sprawie wysokości tych opłat.
2017
3
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT w związku ze świadczeniem usług zarządzania i czy usługi te stanowią samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres. Przez świadczenie należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie, powstrzymanie się od działania (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 tej ustawy. Należy jednak zaznaczyć, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.
2017
30
wrz

Istota:
W zakresie opodatkowania usługi wykonywania jednego leku oraz usługi gotowości do pełnienia dyżuru w sobotę, niedzielę i święta
Fragment:
W konsekwencji, konieczne jest ustalenie stawki podatku odrębnie dla poszczególnych usług, tj. usługi wykonania jednego leku oraz usługi gotowości do pełnienia dyżuru w sobotę, niedzielę i święta. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że powinien zastosować do usługi wykonywania jednego leku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, zwolnienie od podatku, natomiast usługę gotowości do pełnienia dyżuru w sobotę, niedziele i święta opodatkować podstawową stawką podatku, tj. 23%. Jak wskazano wyżej zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy. Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy – zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy – zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw, w których wykonywana jest działalność lecznicza.
2017
30
wrz

Istota:
Opodatkowanie, udokumentowanie oraz odliczenie podatku naliczonego w związku z nabyciem usług budowlanych (art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług).
Fragment:
Przepisy z zakresu podatku od towarów i usług odwołują się w niektórych przypadkach do grupowań PKWiU. Przy czym prawidłowa identyfikacja towarów i usług w ramach klasyfikacji statystycznych stanowi niezbędny warunek do określenia wysokości opodatkowania lub podmiotu zobowiązanego do rozliczenia VAT w odniesieniu do towarów i usług, dla których przepisy z zakresu VAT powołują klasyfikację statystyczną. Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676). Jednakże zgodnie z jego § 3 pkt 1, do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2017 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r.), podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9; usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
2017
30
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy usług opieki nad osobami starszymi oraz osobami niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania na terytorium Niemiec.
Fragment:
Główny Wykonawca, na rzecz którego Wnioskodawca świadczy usługi będące przedmiotem wniosku posiada status podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy. Główny Wykonawca, dla którego Wnioskodawca świadczy przedmiotowe usługi, posiada siedzibę działalności gospodarczej w Polsce. Usługi wykonywane przez Wnioskodawcę będą świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Głównego Wykonawcy znajdującego się w Polsce, a więc siedziby jego działalności gospodarczej. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku od towarów i usług znajdzie zastosowanie do usług świadczonych w ramach przedstawionego modelu gospodarczego. W przypadku świadczenia usług, istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dana usługa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie. Zgodnie z art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania przepisów regulujących miejsce świadczenia przy świadczeniu usług: ilekroć jest mowa o podatniku  rozumie się przez to: podmioty, które (...)
2017
27
wrz

Istota:
Zwolnienie od podatku świadczonych usług.
Fragment:
Czy usługi, o których mowa w stanie faktycznym, świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Zleceniodawców, o których mowa w stanie faktycznym, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług? Czy zwolnienie, o którym mowa w pyt. nr 1 przysługuje również w stanie prawnym od dnia 1 lipca 2017 r.? Zdaniem Wnioskodawcy, usługi wymienione w stanie faktycznym korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, w tym również w stanie prawnym po dniu 1 lipca 2017 r. W art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, postanowiono że zwalnia się od podatku m.in.: pkt 38 usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę; pkt 39 usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę; pkt 40 usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, pkt 41 usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.
2017
26
wrz

Istota:
Usługi budowlane – odwrotne obciążenie.
Fragment:
W związku z powyżej przedstawionym schematem podmiotów występujących przy świadczeniu usługi budowlanej, należy wskazać, że podwykonawca to dalszy wykonawca prac (częściowych lub całościowych) w ramach zleconej przez inwestora na rzecz głównego wykonawcy inwestycji. A zatem podwykonawca jest podatnikiem działającym na zlecenie głównego wykonawcy. Powyższe założenia prowadzą do następujących uogólnień: nie są usługami świadczonymi przez podwykonawców usługi budowlane świadczone bezpośrednio na rzecz inwestorów, gdyż są one świadczone bezpośrednio na rzecz zleceniodawcy usług (a nie wykonawcy); podobnie jest z usługami budowlanymi świadczonymi na rzecz deweloperów budujących nieruchomości na sprzedaż, gdzie deweloper zleca wykonanie przedmiotowych usług np. generalnemu wykonawcy (który nie jest podwykonawcą, lecz wykonawcą). Natomiast każde dalsze podzlecenie usługi przez generalnego wykonawcę kolejnym usługodawcom jest już podzleceniem i usługi te będą już rozliczone zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia. Podsumowując przywołane wyżej regulacje należy stwierdzić, że mechanizm odwróconego obciążenia ma zastosowanie przy rozliczaniu podatku z tytułu świadczenia usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy (poz. 2-48), objętych wskazanymi w tym załączniku symbolami PKWiU, przez podwykonawcę.
2017
26
wrz

Istota:
W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia
Fragment:
W odpowiedzi na pytanie - czy główny wykonawca nabywa świadczenia od Wnioskodawczyni w celu realizacji usług na rzecz innego kolejnego podmiotu Wnioskodawczyni wskazała „ Tak, w zdecydowanej większości przypadków, główny wykonawca nabywa świadczenia od Wnioskodawczyni w celu realizacji usług na rzecz innego podmiotu, m.in. inwestora. Zdarzają się jednak przypadki, gdy Wnioskodawczyni świadczy usługi jako jeden z podwykonawców w ramach łańcucha usług, tj. Wnioskodawczyni świadczy usługi na rzecz innego podwykonawcy. Sporadycznie Wnioskodawczyni świadczy usługi na rzecz osób fizycznych ale nie jest to przedmiotem wniosku o interpretację bowiem w takim przypadku Wnioskodawczyni nalicza podatek od towarów i usług do danej usługi według odpowiedniej stawki ”. Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że przedmiotem umowy (zamówienia) zawartej przez Wnioskodawczynię z głównym wykonawcą jest świadczenie polegające na przepompowywaniu betonu przy użyciu pomp do przepompowywania betonu wraz z obsługą operatorską, jest to usługa wylania betonu. Przy czym Wnioskodawczyni podkreśliła, że przedmiotem transakcji nigdy nie jest dostawa betonu. Wnioskodawczyni nie dokonuje dostawy betonu bowiem beton jest odrębnie i samodzielnie nabywany przez Zamawiającego. Wnioskodawczyni w każdym przypadku świadczy jedynie usługi polegające na przepompowywaniu betonu. Usługa przepompowywania wykonywana jest specjalistycznym sprzętem - specjalną pompą do betonu obsługiwaną przez wyspecjalizowanego pracownika - operatora pompy.
2017
23
wrz

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT usług użyczenia lokali i czynności Gminy na rzecz Bibliotek Miejskich, będących odrębnymi podatnikami VAT. Brak czynności opodatkowanych. Usługi edukacyjne jako działalność statutowa. Brak opodatkowania.
Fragment:
Tylko łączne zaistnienie ww. przesłanek umożliwia zastosowanie fikcji prawnej i objęcie zakresem opodatkowania VAT usług świadczonych nieodpłatnie. Jeśli jeden z tych warunków nie jest spełniony, Wnioskodawca nie powinien opodatkowywać takiego nieodpłatnego świadczenia usług. Zauważyć należy, że dla ustalenia, czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej przepisu, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności, jakie w danej sprawie występują. Wyjaśnić ponadto należy, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika. Jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2017
23
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania oraz prawidłowości wystawiania faktur dokumentujących wykonywane przez Wnioskodawcę czynności.
Fragment:
Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej. Co istotne, aby móc wskazać, że dana usługa jest usługą złożoną winna się ona składać z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na usługę złożoną składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu – do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Natomiast usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu sama w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej. Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jak element usługi kompleksowej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać bez usługi pomocniczej usługi głównej. Należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz regulacje Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego sytemu podatku od wartości dodanej (Dz.
2017
23
wrz

Istota:
Opodatkowanie dostawy drzwi chłodniczych i mroźniczych wraz z montażem.
Fragment:
W związku z powyżej przedstawionym schematem podmiotów występujących przy świadczeniu usługi budowlanej, należy wskazać, że podwykonawca to dalszy wykonawca prac (częściowych lub całościowych) w ramach zleconej przez inwestora na rzecz głównego wykonawcy inwestycji. A zatem podwykonawca jest podatnikiem działającym na zlecenie głównego wykonawcy. Powyższe założenia prowadzą do następujących uogólnień: nie są usługami świadczonymi przez podwykonawców usługi budowlane świadczone bezpośrednio na rzecz inwestorów, gdyż są one świadczone bezpośrednio na rzecz zleceniodawcy usług (a nie wykonawcy); podobnie jest z usługami budowlanymi świadczonymi na rzecz deweloperów budujących nieruchomości na sprzedaż, gdzie deweloper zleca wykonanie przedmiotowych usług np. generalnemu wykonawcy (który nie jest podwykonawcą, lecz wykonawcą). Natomiast każde dalsze podzlecenie usługi przez generalnego wykonawcę kolejnym usługodawcom jest już podzleceniem i usługi te będą już rozliczone zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia. Podsumowując przywołane wyżej regulacje należy stwierdzić, że mechanizm odwróconego obciążenia ma zastosowanie przy rozliczaniu podatku z tytułu świadczenia usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy (poz. 2-48), objętych wskazanymi w tym załączniku symbolami PKWiU, przez podwykonawcę.
2017
23
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do czynności będących przedmiotem wniosku.
Fragment:
Przy czym – zgodnie z art. 17 ust. 1h ustawy – mechanizm ten ma zastosowanie, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. Jednocześnie zauważyć należy, że przy każdej z usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, podano również symbol klasyfikacji statystycznej PKWiU, co wskazuje, że tylko konkretne usługi sklasyfikowane pod danym symbolem, wymagają rozliczania podatku na zasadzie odwróconego obciążenia. W świetle powyższego nabywca usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, świadczonych przez podwykonawcę, staje się odpowiedzialny za rozliczenia podatku VAT od tych usług. Natomiast transakcje, których przedmiotem jest świadczenie wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy usług budowlanych, realizowane przez wykonawcę (generalnego wykonawcę) na rzecz inwestora (np. dewelopera budowlanego), podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych, tj. podatek VAT rozliczany jest przez wykonawcę (generalnego wykonawcę), zaś inwestor otrzymuje fakturę na kwotę należności za wykonane usługi zawierającą podatek VAT. Należy wskazać, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „ podwykonawca ”, w związku z tym dla prawidłowego rozumienia tego terminu należy posłużyć się powszechnym jego znaczeniem wynikającym z wykładni językowej.
2017
23
wrz

Istota:
Opodatkowanie usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz podmiotów zewnętrznych, brak opodatkowania czynności na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy, brak opodatkowania wykorzystania infrastruktury w zakresie zużycia własnego.
Fragment:
Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. W przytoczonych przepisach została zrealizowana zasada powszechności opodatkowania wyrażona w art. 1 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L Nr 347, str. 1, z późn. zm.). Definicja świadczenia usług stanowi dopełnienie definicji dostawy towarów. To pozwala stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają wszystkie czynności odpłatnego obrotu profesjonalnego. Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.
2017
23
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania przez Wnioskodawcę usługi wynajęcia autobusu z kierowcą bądź tramwaju z motorniczym.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2017 r. (data wpływu do Krajowej Informacji Skarbowej 21 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania przez Wnioskodawcę usługi wynajęcia autobusu z kierowcą bądź tramwaju z motorniczym – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania przez Wnioskodawcę usługi wynajęcia autobusu z kierowcą bądź tramwaju z motorniczym. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. na podstawie zawartej z Miastem umowy, świadczy usługi m.in. w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto na sieci komunikacyjnej Miasta oraz na terenie sąsiadujących gmin. Świadczenie usług obejmuje przewóz pasażerów na liniach tramwajowych i autobusowych. Sprzedaż tych usług, Spółka opodatkowuje 8% stawką podatku od towarów i usług (usługi zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług mieszczą się w grupowaniu 49.31 – „ Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski ” opodatkowane stawką 8%). Poza rozkładowymi przewozami, Spółka na liniach ogólnodostępnych na terenie miasta prowadzi wynajem własnych autobusów z kierowcą oraz własnych tramwajów z motorniczym.
2017
23
wrz

Istota:
A. Czy wynagrodzenia za usługi świadczone przez Agentów podlegają opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 21 ustawy o pdop, od których Spółka powinna potrącać podatek „u źródła” w Polsce?b. Czy w sytuacji, kiedy Agenci świadczą usługi reklamowe, które mają charakter jedynie pomocniczy do usługi głównej, i które nie są odrębnie wyceniane i fakturowane, usługi te podlegają opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 21 ustawy o pdop, od których Spółka powinna potrącać podatek „u źródła” w Polsce w przypadku nie posiadania certyfikatu rezydencji?c. Czy wypłaty prowizji dokonywane bezpośrednio przez Spółkę na rzecz Agentów z tytułu świadczonych przez nich usług, opisanych w stanie faktycznym, stanowią przychód z tytułu świadczeń o podobnym charakterze do świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń, opodatkowanych w Polsce stawką ryczałtową 20% na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o pdop?d. Czy Spółka zobowiązana jest uzyskiwać od Agentów certyfikaty potwierdzające ich rezydencję podatkową w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu świadczonych przez nich usług na rzecz Spółki?
Fragment:
(...) usługi kompleksowej, t.j. pośrednictwa handlowego i jako takie nie stanowią one odrębnych usług, ze które jest przekazywane Agentom odrębne wynagrodzenie. Aby móc daną usługę zakwalifikować jako usługę kompleksową, powinna ona się składać z różnych świadczeń, minimum dwóch. Jest to zatem kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu – wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Usługą pomocniczą w tym wypadku jest taka usługa, która nie stanowi celu samego w sobie, lecz służy do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej i gdy nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez usługi pomocniczej. Spółka nie ma możliwości wyodrębnienia pomocniczych działań reklamowych z całości świadczeń dokonywanych przez Agentów, jak również Spółka nie ma możliwości odrębnego wycenienia tych działań, gdyż nie przewidują tego zawarte kontrakty oraz Agenci nie wyceniają tych działań odrębnie. Wynagrodzenie za całość kompleksowych usług świadczonych przez Agentów jest dokonywane wyłącznie w sytuacji, kiedy kontrahenci zawrą kontrakty bezpośrednio ze Spółką oraz dokonają transakcji i płatności do Spółki.
2017
23
wrz

Istota:
Zwolnienie od podatku usług organizacji „Zielonych Szkół”, warsztatów edukacyjnych oraz usług noclegowo-żywieniowych świadczonych na rzecz dzieci i młodzieży, przebywających w Domu Wczasów na zimowiskach i koloniach oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe (art. 43 ust. 17a ustawy). Powołane wyżej przepisy przewidują zatem zwolnienie od podatku VAT m.in. dla usług w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawy towarów ściśle z tymi usługami związane wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty, a także usługi w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Przy czym należy zwrócić uwagę, że w przypadku spełnienia określonych przepisami warunków, ze zwolnienia od podatku korzysta również dostawa towarów bądź świadczenie usług ściśle związane z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe. Stosownie do art. 41 ust. 2 ww. ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.
2017
23
wrz

Istota:
Opodatkowanie usług budowlanych z uwzględnieniem art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Przy czym, w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. Biorąc pod uwagę fakt iż w opisanym stanie faktycznym świadczono usługę jako podwykonawca, wykonywane usługi sklasyfikowane zostały w wielu obszarach określonych w poszczególnych klasyfikacjach, ale większość wykonywanych prac i czynności mieści się w grupach literalnie wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy, które to czynności podlegają opodatkowaniu odwrotnym obciążeniem VAT, Wnioskodawca uważa, że wykonane usługi winny być rozliczane zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy, tj. według mechanizmu polegającego na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego świadczona jest usługa. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r, poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej „ ustawą ” – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (...). Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).
2017
21
wrz

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT usług faktoringowych (pytanie nr 1 i nr 2)
Fragment:
(...) usługę nie powinno być sztucznie dzielone, co mogłoby prowadzić do nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu podatku VAT. Pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej. Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej. W zakresie opodatkowania usług złożonych wypowiadał się już Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W orzeczeniu C-349/96 TSUE stwierdził, że „ usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej ”. Ponadto w sentencji orzeczenia wskazał, że każde świadczenie usług musi być oddzielnie opodatkowane, z drugiej jednak, że jedna transakcja dotycząca świadczenia usługi nie może być sztucznie dzielona, gdyż doprowadziłoby to do zaburzeń w funkcjonowaniu wspólnego systemu VAT.
2017
19
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Usługi
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.