Usługa nieodpłatna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługa nieodpłatna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
20
lip

Istota:

Czy nieodpłatne świadczenie usług polegające na udostępnieniu pomieszczeń (na podstawie umowy użyczenia) wraz z infrastrukturą (komputery przenośne, telefony, drukarki itp.) doradztwie UT i komercjalizacji technologii podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ świadczenie tych usług nieodpłatnie wpisuje się w cele statutowe, tym samym nie są spełnione warunki do ich opodatkowania i nie podlegają opodatkowaniu VAT. Z treści art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady, podlega opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy wykonywane są odpłatnie. Warunkiem uznania usługi nieodpłatnej za opodatkowaną, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: świadczenie usługi nieodpłatnie na cele inne niż związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz przysługiwanie podatnikowi prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi usługami. Nieodpłatne świadczenie usług polegające na: udostępnieniu pomieszczeń (wraz z infrastrukturą), doradztwie i komercjalizacji technologii na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw, zdaniem Uniwersytetu, całkowicie wpisuje się w cel prowadzonej działalności przez AIP, którego zasady funkcjonowania określa regulamin AIP. Ponadto Uniwersytetowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji i nie będzie przysługiwało w związku ze świadczeniem nieodpłatnych usług w przyszłości.

2013
1
cze

Istota:

Opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia usług.

Fragment:

Czy użyczenie mienia przedsiębiorstwa przez Wnioskodawcę na okres od zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych i rozpoczęcia likwidacji do zakończenia likwidacji i przejęcia przedsiębiorstwa Przychodni, podmiotowi wyłonionemu w drodze przedmiotowego przetargu, będzie opodatkowane podatkiem VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, użyczenie mienia przedsiębiorstwa przez Wnioskodawcę w okresie od zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych i rozpoczęcia likwidacji do zakończenia likwidacji i przejęcia przedsiębiorstwa Przychodni, podmiotowi wyłonionemu w drodze przedmiotowego przetargu, będzie opodatkowane podatkiem VAT. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W oparciu o zawartą umowę użyczenia dojdzie do oddania rzeczy będących nadal własnością lub w faktycznym władaniu użyczającego w bezpłatne używanie osobie trzeciej. Oznacza to, że użyczenie to przekazanie swojego majątku do bezpłatnego używania innej osobie, bez pozbywania się jego własności. Użyczenie majątku jest zatem nieodpłatnym świadczeniem usług, a nie nieodpłatną dostawą towarów.

2013
18
kwi

Istota:

Brak opodatkowania nieodpłatnie świadczonych usług.

Fragment:

Zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również: użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów; nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Analizując treść powołanego art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy zauważyć należy, że dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej przepisu, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisuje się w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona.

2012
11
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia w związku z organizacją imprezy integracyjno-szkoleniowej i festynu oraz świadczenia usług cateringu na rzecz pracowników.

Fragment:

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady, podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie. Według art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, wszelkie inne darowizny    - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów. Powyższego przepisu nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek (art. 7 ust. 3 ustawy). Dla uznania nieodpłatnej dostawy za odpłatną dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, muszą być spełnione łącznie 2 przesłanki: podatnik przekazuje lub zużywa nieodpłatnie towary należące do jego przedsiębiorstwa oraz podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwot podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

2011
1
sie

Istota:

Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z wydatkami na przeniesienie ww. kabla w takim zakresie w jakim realizowany przez Wnioskodawcę projekt będzie wykorzystany do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Fragment:

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ww. ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi m.in., z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika: z tytułu nabycia towarów i usług, potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

2011
1
lip

Istota:

Nieodpłatne przekazanie praw do uczestnictwa w konferencjach bądź wyjazdu na wycieczkę, jako związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

Fragment:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 cyt. ustawy. W myśl art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast art. 8 ust. 1 cyt. ustawy stanowi, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Zauważyć jednak należy, że niektóre czynności wykonane nieodpłatnie ustawodawca zrównał z odpłatnym świadczeniem usług.

2011
1
lip

Istota:

1.Czy Wnioskodawca realizując nieodpłatnie kampanie społeczne świadczy na rzecz fundacji nieodpłatne usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2.W przypadku uznania (w odpowiedzi na pytanie zadane w pkt 2), iż wnioskodawca świadczy podlegające opodatkowaniu VAT nieodpłatne usługi, w jaki sposób należy ustalić podstawę ich opodatkowania?

Fragment:

Jednocześnie mając na względzie zasadę neutralności podatku VAT, uznać należy, iż świadczenie usług podlegać będzie opodatkowaniu w zakresie, w jakim Spółka miała prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług służących do organizacji kampanii. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Tytułem przykładu wskazać można wyrok ETS z 27 czerwca 1989 r. (sygn. 50/88), w którym ETS stwierdził m.in.: „ ze wspólnym systemem podatku od wartości dodanej spójne jest nie opodatkowanie amortyzacji aktywów przedsiębiorstwa w odniesieniu do ich prywatnego użytku w przypadku, gdy podatek VAT od tych towarów nie podlegał odliczeniu, przy jednoczesnym opodatkowaniu wydatków ponoszonych na utrzymanie i używanie towarów, w odniesieniu do których podatnik jest uprawniony do odliczenia podatku. Takie rozwiązanie pozwala zarówno uniknąć podwójnego opodatkowania samych towarów, jak i braku opodatkowania ostatecznej konsumpcji ”. Wspólnotowy system podatku VAT ma na celu opodatkowanie ostatecznej konsumpcji. Oznacza to, że w przypadku gdy dany towar został już raz opodatkowany (i nabywcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego), jego powtórne opodatkowanie jest co do zasady niedopuszczalne. Dlatego w przedmiotowym stanie faktycznym stanąć należy na stanowisku, że o ile organizacja kampanii społecznych zostanie zakwalifikowana jako nieodpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT, zgodnie z zasadą neutralności podstawę opodatkowania stanowić będzie koszt świadczenia tych usług w zakresie, w jakim przy nabyciu towarów i usług służących do ich realizacji przysługiwało Spółce prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2011
1
maj

Istota:

Bezpłatny wstęp do muzeum udzielony przez dyrektora muzeum na podstawie art. 10 ust. 3 zd. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach – nie podlega opodatkowaniu.

Fragment:

Usługa nieodpłatnego wstępu związana jest zatem z prowadzeniem przedsiębiorstwa bowiem udzielana jest tylko w zakresie wstępu do tego obiektu. Biorąc pod uwagę powyższe przyjmuje się, iż nieodpłatny wstęp do muzeum jest związany z prowadzeniem przedsiębiorstwa, co wyklucza zastosowanie wobec tej czynności przepisu art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z uwagi na brak przesłanki w nim wymienionej, a co za tym idzie, wyklucza konieczność opodatkowania podatkiem VAT. Z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego, nie ma przy tym znaczenia przez jaki organ kompetencyjny zostało udzielone zwolnienie od opłaty. Mając na uwadze powyższe, bezpłatny wstęp do Muzeum nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
maj

Istota:

Czy w związku z prowadzonym przez Spółkę remontem drogi powiatowej powstanie obowiązek podatkowy z tytułu nieodpłatengo świadczenia usług na rzecz powiatu.

Fragment:

Strona złożyła wyjaśnienia dotyczące prowadzonego postępowania i zgromadzonego materiału dowodowego, zarzucając Naczelnikowi Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze błędne ustalenie stanu faktycznego poprzez uznanie, że świadczenie Spółki "R." na rzecz powiatu polegało na nieodpłatnym przekazaniu zmodernizowanej drogi gdyż, zdaniem Strony, świadczenie to polegało na wykonaniu usługi w postaci wyremontowania istniejącej drogi powiatowej nr 1198F. W piśmie z dnia 19 kwietnia 2007 r. Strona podaje, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) przedmiotowa droga nie była własnością Spółki w chwili rozpoczęcia robót drogowych oraz nie stała się jej własnością na skutek przeprowadzonej modernizacji. Zarówno zarządcą jak i właścicielem drogi przez cały czas był powiat. W przypadku Spółki nastąpiło natomiast przekazanie sfinansowanych przez Spółkę "R." robót remontowo-budowlanych związanych z modernizacją drogi. Zdaniem Strony, nie można przekazać powiatowi drogi, która jest własnością powiatu. Ponadto w piśmie z dnia 19 kwietnia 2007 r., Strona powtórzyła własne stanowisko zaprezentowane we wniosku z dnia 13 listopada 2006 r. oraz (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy należy naliczyć i zapłacić podatek od towarów i usług od nieodpłatnych, drobnych ogłoszeń udostępnianych zainteresowanym w ramach zorganizowanej akcji marketingowej ?

Fragment:

Przedsięwzięcie to, mające w założeniu charakter promocyjny, przyczynić się ma do zwiększenia obrotów Spółki z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie sprzedaży powierzchni reklamowych W związku z tym strona pyta czy winna naliczyć i zapłacić podatek od towarów i usług od nieodpłatnych, drobnych ogłoszeń udostępnianych zainteresowanym w ramach zorganizowanej akcji marketingowej. W opinii strony tego typu czynności jako związane z prowadzoną działalnością i dokonywane w interesie przedsiębiorstwa, należy kwalifikować jako nieodpłatne świadczenie usług, a zatem nie podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Odnosząc się do zaprezentowanego przez stronę stanowiska tutejszy Organ stwierdza, co następuje. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 545 ze zm.) - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostaw towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie natomiast do przepisu art. 8 ust. 2 ustawy – nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących (...)