IPPB4/4511-618/15-2/JK2 | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko, że Wnioskodawca ma w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy, a tym samym nie ma obowiązku rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014 r. w Polsce?
IPPB4/4511-618/15-2/JK2interpretacja indywidualna
 1. USA
 2. ograniczony obowiązek podatkowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Nieograniczony obowiązek podatkowy
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Ograniczony obowiązek podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późń zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce oraz opodatkowania dochodów uzyskanych w USA – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce oraz opodatkowania dochodów uzyskanych w USA.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Kilkanaście lat temu Wnioskodawca wyjechał na stałe do USA. Do dnia 2 września 2014 r. Wnioskodawca wraz z małżonkiem (dalej „Małżeństwo”) stale przebywali na terytorium USA. Dnia 3 września 2014 r. małżonek Wnioskodawcy powrócił do Polski z zamiarem rozpoczęcia procesu przeniesienia ośrodka interesów życiowych do Polski. Wraz z małżonkiem Wnioskodawcy do Polski powróciły dzieci Małżeństwa. Od dnia 1 października 2014 r. małżonek Wnioskodawcy uzyskał przychody z tytułu wykonywania pracy na terytorium Polski na podstawie umowy o pracę (przychody ze stosunku pracy).

Wnioskodawca pozostał w USA i zamierza wrócić do Polski w 2015 r. po zakończeniu realizowanych projektów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz po sprzedaży majątku Małżeństwa w USA. W 2014 r. Wnioskodawca nie uzyskał żadnych przychodów w Polsce ani nie przebywał w Polsce.

W USA Wnioskodawca prowadził i prowadzi nadal działalność gospodarczą i zatrudnia pracowników. Małżeństwo rozliczało się w USA łącznie (wspólne opodatkowanie) i składali wspólne zeznania podatkowe.

W 2014 r. Małżeństwo uzyskało dochody opodatkowane w USA, w tym:

 • Małżonek Wnioskodawcy uzyskał dochód z kapitałów pieniężnych (sprzedaż nieruchomości) oraz
 • Wnioskodawca uzyskał dochód z prowadzonej działalności gospodarczej oraz dochód z kapitałów pieniężnych (sprzedaż nieruchomości).

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że małżonek Wnioskodawcy złożył w swojej sprawie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji do Dyrektora Izby Skarbowej w Ł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko, że Wnioskodawca ma w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy, a tym samym nie ma obowiązku rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014 r. w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma obowiązku rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej „PIT) za 2014 r. w Polsce.

 1. Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W świetle art. 3 ust. 1a ustawy o PIT za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zgodnie art. 4 ustawy o PIT przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że w świetle art. 3 ust. 1 pkt 7 i 8 Umowy PL-USA określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski (pkt 7) i odpowiednio „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych (pkt 8) oznacza osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski i odpowiednio USA dla celów jej opodatkowania.

Zgodnie z art. 4 Umowy PL-USA, jeżeli w znaczeniu artykułu 3, ustępu 1, punktów 7 i 8 Umowy PL-USA osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obydwu Umawiających się Państwach, to:

 1. będzie ona uważana za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym ona stale zamieszkuje. Jeżeli ona stale zamieszkuje w obydwu Umawiających się Państwach lub nie zamieszkuje w żadnym z Umawiających się Państw, to będzie uważana za mającą miejsce zamieszkania na terytorium tego Umawiającego się Państwa, z którym jej związki osobiste i majątkowe są ściślejsze (ośrodek powiązań osobistych).
 2. jeżeli nie można ustalić, w którym z Umawiających się Państw znajduje się ośrodek jej powiązań osobistych, to będzie ona uważana za mającą miejsce zamieszkania na terytorium tego Umawiającego się Państwa, w którym ona zazwyczaj przebywa.
 3. jeżeli ona zazwyczaj przebywa w obydwu Umawiających się Państwach lub nie przebywa w żadnym z Umawiających się Państw, to będzie ona uważana za mającą miejsce zamieszkania na terytorium tego Umawiającego się Państwa, którego jest obywatelem.

Zgodnie z wytycznymi Model Tax Convention on Income and Capital (dalej „Komentarz OECD”) przy określaniu powiązań życiowych należy wziąć pod uwagę powiązania osobiste i ekonomiczne, w tym powiązania rodzinne, towarzyskie, wykonywane zajęcia, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, miejsce, z którego osoba fizyczna zarządza swoim majątkiem oraz wszelkiego rodzaju inną działalność, w tym polityczną i kulturalną. Powyższe kryteria muszą być rozpatrywane całościowo, a kluczową kwestią pozostaje samo postępowanie danej osoby.

Komentarz OECD odnosi się również do sytuacji, gdy osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w jednym państwie (w przypadku Wnioskodawcy - w USA), tworzy podobne miejsce w drugim państwie (w analizowanym przypadku - w Polsce), przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego miejsca zamieszkania (w okresie przejściowym nadal w USA - do momentu całkowitego przeniesienia ośrodka interesów życiowych na terytorium Polski). Wówczas, w świetle Komentarza OECD zazwyczaj uznaje się, że osoba ta zachowała swój ośrodek interesów osobistych w pierwszym państwie, tj. w USA.

W świetle powyższych przepisów Umowy PL-USA oraz ustawy o PIT Wnioskodawca uważa, że dla celów podatkowych nie posiada w Polsce miejsca zamieszkania w 2014 r., ponieważ:

 1. Ośrodek interesów życiowych Wnioskodawcy:
  1. Znajduje się na terytorium USA (przez cały rok podatkowy, tj. od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. - w USA Wnioskodawca posiada majątek, powiązania towarzyskie, rodzinne i biznesowe oraz prowadzi wyłącznie w USA działalność gospodarczą i zatrudnia tam pracowników). Podobne stanowisko zostało zaprezentowane m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 3 listopada 2014 r. (sygn. IPPB4/415-683/14-2/JK2), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, że „Jego ośrodek interesów życiowych nadal będzie znajdował się w Stanach Zjednoczonych, gdyż jego życie zawodowe, interesy itp., nie zostaną przeniesione do Polski.” oraz
  2. Zaczyna się kształtować na terytorium Polski (od dnia 3 września 2014 r., kiedy to do Polski przeniosła się żona Wnioskodawcy wraz z dziećmi, przy czym proces ten nie został jeszcze zakończony w 2014 r.); oraz
  3. W świetle powołanego powyżej Komentarza OECD w 2014 r. Wnioskodawca zachował ośrodek interesów życiowych w USA, ponieważ majątek, powiązania biznesowe, powiązania rodzinne i towarzyskie pozostają jeszcze w USA.
 2. Wnioskodawca nie przebywał w 2014 r. na terytorium Polski ani nie uzyskiwał w Polsce przychodów i nie prowadził działalności gospodarczej;
 3. Wnioskodawca przebywa stale na terytorium USA, co w świetle art. 4 lit. b) Umowy PL-USA oznacza, że Wnioskodawca jest rezydentem podatkowym USA.
 1. Źródła przychodów.
 1. Przychody uzyskane w Polsce.
  Wnioskodawca nie uzyskał w 2014 r. przychodów na terytorium Polski.
 2. Przychody uzyskane w USA.
  Wnioskodawca prowadzi na terytorium USA działalność gospodarczą i zatrudnia pracowników.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Umowy PL-USA zyski z przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa powinny być opodatkowane tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład.

Zgodnie z art. 15 Umowy PL-USA dochód osiągnięty przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z wykonywania wolnego zawodu lub innej samodzielnej działalności może być opodatkowany przez to Umawiające się Państwo. Poza wyjątkami przewidzianymi w ustępie 2 taki dochód będzie zwolniony od opodatkowania przez drugie Umawiające się Państwo.

Zgodnie natomiast z art. 15 ust. 2 Umowy PL-USA dochód wymieniony w punkcie 1, uzyskany przez osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w jednym z Umawiających się Państw z wykonywania wolnego zawodu o samodzielnym charakterze w drugim Umawiającym się Państwie może być opodatkowany przez drugie Umawiające się Państwo, jeżeli osoba fizyczna przebywa w tym drugim Umawiającym się Państwie przez okres lub okresy, sięgające łącznie lub przekraczające 183 dni w ciągu roku podatkowego.

W konsekwencji, mając na uwadze powołane powyżej przepisy oraz stan faktyczny (Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie na terytorium USA oraz nie przebywał w Polsce w 2014 r.) przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jest opodatkowany wyłącznie na terytorium USA.

Reasumując, Wnioskodawca uważa, że nie ma obowiązku rozliczenia podatkowego za 2014 r. w Polsce.

Wnioskodawca i Jego żona mieszkają od roku 1983 r. w Stanach Zjednoczonych Ameryki, posiadają podwójne obywatelstwo – polskie i amerykańskie. Oboje, jako rezydenci Stanów Zjednoczonych dla celów podatkowych, rozliczają tam całość swoich dochodów.

W najbliższej przyszłości planują zakup domu w Polsce, w którym będą mieszkać sezonowo, tj. przez około 5-6 miesięcy w roku. W domu tym ma zamiar zamieszkać na stałe członek rodziny małżeństwa (tj. brat jednego z małżonków).

Wnioskodawca wraz z żoną do tej pory nie posiadali żadnego majątku w Polsce oraz nie pracowali tu zawodowo od momentu opuszczenia kraju.

Małżonkowie nie przewidują stałego zamieszkania w Polsce, nie zamierzają podejmować tu pracy zarobkowej ani prowadzić działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie tutejszy organ informuje, że przywołane przez Wnioskodawcę rozstrzygnięcie organu podatkowego dotyczy konkretnej sprawy podatnika osądzonej w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w niej zawarte jest wiążące.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

USA
IPPB4/4511-254/15-6/JK3 | Interpretacja indywidualna

ograniczony obowiązek podatkowy
ILPB2/415-122/12/15-S/AJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.