IPPB4/4511-1523/15-4/JK2 | Interpretacja indywidualna

1) Czy w opisanym stanie faktycznym wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawce od pracodawcy amerykanskiego podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osob fizycznych?2) Jesli w opisanym stanie faktycznym wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawce od pracodawcy amerykanskiego podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osob fizycznych, to czy w przypadku, gdyby od wynagrodzenia Wnioskodawcy zostal zaplacony podatek dochodowy od osob fizycznych (tzw. income tax) w Stanach Zjednoczonych, Wnioskodawca ma prawo zaliczyc na poczet podatku dochodowego od osob fizycznych do zaplaty w Polsce kwote podatku dochodowego od osob fizycznych zaplaconego w USA?3) Czy Wnioskodawca ma prawo skorzystac z tzw. ulgi abolicyjnej?
IPPB4/4511-1523/15-4/JK2interpretacja indywidualna
 1. USA
 2. ulga
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Skala podatkowa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b ? 1 i ? 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 643, z pozn. zm.) oraz ? 5 pkt 5 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowaznienia do wydawania interpretacji przepisow prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 613), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzialajacy w imieniu Ministra Finansow stwierdza, ze stanowisko ? przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2015 r. (data wplywu 31 grudnia 2015 r.) oraz pismie z dnia 19 lutego 2016 r. (data nadania 19 lutego 2016 r., data wplywu 22 lutego 2016 r.) uzupelniajacym braki formalne na wezwanie z dnia 11 lutego 2016 r. Nr IPPB4/4511-1523/15-2/JK2 (data nadania 11 lutego 2016 r., data doreczenia 15 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku dochodowego od osob fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia otrzymanego z USA i mozliwosci skorzystania z tzw. ?ulgi abolicyjnej? ? jest nieprawidlowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2015 r. zostal zlozony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczacej podatku dochodowego od osob fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia otrzymanego z USA i mozliwosci skorzystania z tzw. ?ulgi abolicyjnej?.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 11 lutego 2016 r. Nr IPPB4/4511-1523/16-2/JK2 (data nadania 11 lutego 2016 r., data doreczenia 15 lutego 2016 r.), tut. organ wezwal Wnioskodawce do uzupelnienia wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego.

Pismem z dnia 19 lutego 2016 r. (data nadania 19 lutego 2016 r., data wplywu 19 lutego 2016 r.) Wnioskodawca uzupelnil powyzsze w terminie.

We wniosku i uzupelnieniu przedstawiono nastepujacy stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osoba fizyczna, obywatelem polskim i polskim rezydentem podatkowym. Byl zatrudniony na podstawie umowy o prace na uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych. Od pracodawcy otrzymywal on wynagrodzenie. Pracodawca nie ma siedziby ani oddzialu, zakladu w Polsce, nie prowadzi w Polsce dzialalnosci. Praca wykonywana byla na terytorium Stanow Zjednoczonych.

W uzupelnieniu Wnioskodawca wskazal, ze przedmiotem zapytania jest okres podatkowy od 1 stycznia do 1 czerwca 2015 r. Centrum interesow zyciowych Wnioskodawcy jest w Polsce, nie planuje przeprowadzki do USA. Dochody uzyskiwane z USA sa wykorzystywane przede wszystkim na utrzymanie Wnioskodawcy i Jego rodziny w Polsce. W okresie bedacym przedmiotem zapytania Wnioskodawca posiadal miejsce zamieszkania dla celow podatkowych w Polsce. Wnioskodawca zostal zaproszony przez uniwersytet w USA na mniej niz 2 lata w celu realizacji projektu badawczego. Pobyt w USA byl zwiazany tylko z wykonywana tam przez Wnioskodawce praca i trwal 153 dni.

W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytania:

 1. Czy w opisanym stanie faktycznym wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawce od pracodawcy amerykanskiego podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osob fizycznych...
 2. Jesli w opisanym stanie faktycznym wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawce od pracodawcy amerykanskiego podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osob fizycznych, to czy w przypadku, gdyby od wynagrodzenia Wnioskodawcy zostal zaplacony podatek dochodowy od osob fizycznych (tzw. income tax) w Stanach Zjednoczonych, Wnioskodawca ma prawo zaliczyc na poczet podatku dochodowego od osob fizycznych do zaplaty w Polsce kwote podatku dochodowego od osob fizycznych zaplaconego w USA...
 3. Czy Wnioskodawca ma prawo skorzystac z tzw. ulgi abolicyjnej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1)

Wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawce od pracodawcy amerykanskiego podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osob fizycznych.

Ad. 2)

W przypadku, gdy od wynagrodzenia Wnioskodawcy zostanie zaplacony podatek dochodowy od osob fizycznych (tzw. income tax) w Stanach Zjednoczonych, Wnioskodawca ma prawo zaliczyc na poczet podatku dochodowego od osob fizycznych do zaplaty w Polsce kwote podatku dochodowego od osob fizycznych zaplaconego w USA.

Ad. 3)

Wnioskodawca ma prawo skorzystac w Polsce z tzw. ulgi abolicyjnej.

Uzasadnienie wlasnego stanowiska Wnioskodawcy.

W opisanym stanie faktycznym do oceny stanu prawnego znajda zastosowanie przepisy obecnie obowiazujacej Umowy miedzy Polska a USA o uniknieciu podwojnego opodatkowania i zapobiezeniu uchylaniu sie od opodatkowania w zakresie podatkow od dochodu z 1976 r.

Stosownie do art. 16 Umowy wynagrodzenie otrzymywane przez osobe majaca miejsce zamieszkania na terytorium jednego Umawiajacego sie Panstwa z tytulu zatrudnienia, bedzie opodatkowane tylko przez to Umawiajace sie Panstwo, chyba ze osoba ta wykonuje prace w drugim Umawiajacym sie Panstwie. Jezeli praca jest tam wykonywana, to takie wynagrodzenia swiadczone za te praca moga byc opodatkowane przez to drugie Umawiajace sie Panstwo.

W stanie faktycznym nie zachodzi przypadek, o ktorym mowa w art. 16 ust. 2 (wynagrodzenie jest wyplacane bowiem przez pracodawce amerykanskiego, ktory nie prowadzi w Polsce dzialalnosci, nie ma w niej zakladu, oddzialu), zatem USA moze opodatkowac wynagrodzenie Wnioskodawcy w USA.

Umowa z USA przewiduje jako metode unikania podwojnego opodatkowania metode odliczenia proporcjonalnego.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 podwojnego opodatkowania dochodow bedzie unikac sie w nastepujacy sposob: zgodnie z postanowieniami prawa polskiego i z zachowaniem przewidzianych w nim ograniczen (z uwzglednieniem dokonywanych zmian bez naruszenia podstawowych zasad) Polska zezwoli osobie majacej miejsce zamieszkania lub siedzibe w Polsce na zaliczanie na poczet naleznych w Polsce podatkow odpowiednich kwot podatkow, zaplaconych w USA.

Bezsprzecznie zatem wynagrodzenie Wnioskodawcy otrzymywane od amerykanskiego pracodawcy podlega opodatkowaniu w Polsce, z tym, ze w przypadku gdyby od wynagrodzenia Wnioskodawcy zaplacony zostal podatek dochodowy w USA, Wnioskodawca bedzie mial prawo zaliczyc tenze podatek na poczet naleznego w Polsce podatku dochodowego.

Co prawda umowa z USA przewiduje metode odliczenia proporcjonalnego, a nie wylacznie z progresja, jednakze dla podatnikow polskich podlegajacych tej metodzie, ustawodawca przewidzial szczegolnego rodzaju ulge, tzw. ulge abolicyjna. Na jej podstawie (art. 27g ustawy o PIT) podatnik podlegajacy obowiazkowi podatkowemu okreslonemu w art. 3 ust. 1 rozliczajacy sie na zasadach okreslonych w art. 27 ust. 9 albo 9a uzyskane w roku podatkowym poza terytorium RP dochody ze zrodel, o ktorych mowa w art. 12 ust. 1 (..) ma prawo odliczyc od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwote skladki, o ktorej mowa w art. 27b, kwote obliczona zgodnie z ust. 2.

Zgodnie z ust. 2 odliczeniu podlega kwota stanowiaca roznice miedzy podatkiem obliczonym zgodnie z art. 27 ust. 9 albo 9a (tj. kwota podatku do zaplaty w Polsce) a kwota podatku obliczonego do dochodow ze zrodel, o ktorych mowa w ust. 1 przy zastosowaniu do tych dochodow zasad okreslonych w art. 27 ust. 8 (tj. metody wylaczenia z progresja).

W rezultacie wiec Wnioskodawca moze skorzystac z ulgi abolicyjnej i w finalnym rozliczeniu nie zaplaci on w Polsce podatku od uzyskiwanego z USA wynagrodzenia (kwota ulgi bedzie bowiem rowna podatkowi, ktory Wnioskodawca mialby zaplacic w Polsce przy zastosowaniu metody zaliczenia proporcjonalnego).

Wnioskodawca otrzymuje bowiem wynagrodzenie za prace, a wiec dochod, ze zrodel, o ktorych mowa w art. 12 ust. 1. Dochod taki podlega uldze abolicyjnej.

Jednoczesnie ustawodawca tylko w jednym wypadku wylaczyl prawo podatnika do skorzystania z tej ulgi, tj. zgodnie z art. 27g ust. 3 odliczenia nie stosuje sie, gdy dochody ze zrodel, o ktorych mowa w ust. 1, uzyskane zostaly w krajach i na terytoriach wymienionych w rozporzadzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 (tj. krajach stosujacych szkodliwa konkurencje podatkowa). Naturalnie, Stany Zjednoczone nie naleza do tej kategorii. Nie zachodzi wiec jakikolwiek przypadek wylaczajacy prawo do skorzystania z ulgi abolicyjnej.

Stad tez stanowisko Wnioskodawcy jest prawidlowe i Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie tego w interpretacji podatkowej.

Wnioskodawca koncowo sygnalizuje, ze zdaje sobie sprawe, ze z ulgi abolicyjnej moze on skorzystac przy skladaniu zeznania rocznego. Wie takze, ze potwierdzenie jego stanowiska nie oznacza, ze nie jest on zobowiazany do zaplaty zaliczek na podatek dochodowy w Polsce. W takim wypadku Wnioskodawcy winien placic w trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy w Polsce od otrzymywanego wynagrodzenia (w kwocie wynikajacej z zastosowania metody proporcjonalnego odliczenia) i nastepnie w zeznaniu rocznym po zakonczeniu roku podatkowego skorzystac z ulgi abolicyjnej i wystapic o zwrot nadplaty (kwota wplaconych zaliczek bedzie stanowila nadplate) - wzglednie - wystapic uprzednio o ograniczenie poboru zaliczek w trakcie roku podatkowego.

W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidlowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z pozn. zm.), osoby fizyczne, jezeli maja miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegaja obowiazkowi podatkowemu od calosci swoich dochodow (przychodow) bez wzgledu na miejsce polozenia zrodel przychodow (nieograniczony obowiazek podatkowy).

W mysl art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobe majaca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uwaza sie osobe fizyczna, ktora:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesow osobistych lub gospodarczych (osrodek interesow zyciowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dluzej niz 183 dni w roku podatkowym.

Stosownie do art. 3 ust. 2a tej ustawy, osoby fizyczne, jezeli nie maja na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegaja obowiazkowi podatkowemu tylko od dochodow (przychodow) osiaganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiazek podatkowy).

Nalezy podkreslic, ze w celu ustalenia miejsca zamieszkania, stosownie do art. 4a ww. ustawy, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje sie z uwzglednieniem umow w sprawie unikania podwojnego opodatkowania, ktorych strona jest Rzeczpospolita Polska.

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 7 lit. b) umowy miedzy Rzadem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzadem Stanow Zjednoczonych Ameryki o uniknieciu podwojnego opodatkowania i zapobiezeniu uchylaniu sie od opodatkowania w zakresie podatkow od dochodu podpisanej w Waszyngtonie w dniu 8 pazdziernika 1974 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178), okreslenie ?osoba majaca miejsce zamieszkania lub siedzibe na terytorium Polski? oznacza jakakolwiek osobe (oprocz spolki lub innej jednostki organizacyjnej, traktowanej zgodnie z polskim prawem jako spolka) majaca miejsce zamieszkania lub siedzibe na terytorium Polski dla celow jej opodatkowania, lecz w przypadku udzialowca spolki prawa cywilnego lub zarzadcy majatku tylko w takim zakresie, w jakim dochod uzyskany przez taka osobe z tego tytulu podlega podatkowi polskiemu jako dochod uzyskany przez osobe majaca miejsce zamieszkania lub siedzibe w Polsce. Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. b) umowy, okreslenie "osoba majaca miejsce zamieszkania lub siedzibe na terytorium Stanow Zjednoczonych" oznacza jakakolwiek osobe (oprocz spolki lub innej jednostki organizacyjnej, traktowanej zgodnie z prawem Stanow Zjednoczonych jako spolka) majaca miejsce zamieszkania lub siedzibe na terytorium Stanow Zjednoczonych dla celow jej opodatkowania, lecz w przypadku udzialowca spolki prawa cywilnego lub zarzadcy majatku tylko w takim zakresie, w jakim dochod uzyskany przez taka osobe z tego tytulu podlega podatkowi Stanow Zjednoczonych jako dochod uzyskany przez osobe majaca miejsce zamieszkania lub siedzibe w Stanach Zjednoczonych.

Zgodnie z art. 4 ww. umowy, jezeli w znaczeniu artykulu 3, ustepu 1, punktow 7 i 8 niniejszej Umowy osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obydwu Umawiajacych sie Panstwach, to:

 1. bedzie ona uwazana za majaca miejsce zamieszkania w tym Umawiajacym sie Panstwie, w ktorym ona stale zamieszkuje. Jezeli ona stale zamieszkuje w obydwu Umawiajacych sie Panstwach lub nie zamieszkuje w zadnym z Umawiajacych sie Panstw, to bedzie uwazana za majaca miejsce zamieszkania na terytorium tego Umawiajacego sie Panstwa, z ktorym jej zwiazki osobiste i majatkowe sa scislejsze (osrodek powiazan osobistych),
 2. jezeli nie mozna ustalic, w ktorym z Umawiajacych sie Panstw znajduje sie osrodek jej powiazan osobistych, to bedzie ona uwazana za majaca miejsce zamieszkania na terytorium tego Umawiajacego sie Panstwa, w ktorym ona zazwyczaj przebywa,
 3. jezeli ona zazwyczaj przebywa w obydwu Umawiajacych sie Panstwach lub nie przebywa w zadnym z Umawiajacych sie Panstw, to bedzie ona uwazana za majaca miejsce zamieszkania na terytorium tego Umawiajacego sie Panstwa, ktorego jest obywatelem.

Definicja ta odnosi sie zatem do okreslenia ?miejsca zamieszkania? przyjetego w ustawodawstwach wewnetrznych panstw i uwzglednia rozne formy wiezi osobistej z panstwem, ktore we wlasnym ustawodawstwie ustala podstawe podlegania nieograniczonemu obowiazkowi podatkowemu.

Przepis art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych wskazuje na dwa warunki, od spelnienia ktorych uzaleznia sie kwalifikacje danej osoby jako majacej miejsce zamieszkania w Polsce. Powyzsze przeslanki sa rozdzielone spojnikiem "lub", co jest rownoznaczne z tym, ze wystarczy spelnienie ktorejkolwiek z nich, aby uznac, ze osoba posiada miejsce zamieszkania w Polsce, a co za tym idzie - podlega w kraju nieograniczonemu obowiazkowi podatkowemu, czyli opodatkowaniu od wszystkich osiaganych dochodow.

Jako pierwszy warunek pozwalajacy na uznanie osoby za majaca miejsce zamieszkania na terytorium RP przepis wskazuje posiadanie centrum interesow osobistych lub gospodarczych (osrodek interesow zyciowych). Przeslanka ta zostala skonstruowana w bardzo szeroki sposob, jesli chodzi o zakreslona grupe osob, ktore na potrzeby podatku dochodowego od osob fizycznych posiadaja w Polsce osrodek interesow zyciowych. Wynikac moze to z uzycia w powolanym powyzej przepisie spojnika "lub" w sformulowaniu "centrum interesow osobistych lub gospodarczych" dla doprecyzowania kiedy uznaje sie dana osobe za majaca miejsce zamieszkania na terytorium RP. Tym samym okreslona osoba, ktora ma scisle powiazania biznesowe czy tez gospodarcze w Polsce, a cala rodzine i znajomych w innym panstwie, moze w takiej sytuacji podlegac opodatkowaniu w Polsce od calosci swoich dochodow.

Za osobe majaca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej uwaza sie rowniez osobe fizyczna, ktora przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dluzej niz 183 dni w roku podatkowym. W swietle art. 3 ust. 1a analizowany warunek stanowi samodzielna podstawe do uznawania okreslonej kategorii osob za rezydentow, niezalezna od omowionego powyzej posiadania na terytorium RP centrum interesow zyciowych.

Jezeli natomiast wymienione powyzej kryteria okaza sie niewystarczajace dla ustalenia rezydencji podatkowej, nalezy siegnac do stosownych postanowien umow o unikaniu podwojnego opodatkowania.

Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ciazacego na nim obowiazku podatkowego. Inaczej mowiac, od miejsca zamieszkania zalezy czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiazkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiazkiem podatkowym objeci sa podatnicy, ktorzy w Polsce maja miejsce zamieszkania. Podlegaja oni obowiazkowi podatkowemu od calosci swoich dochodow (przychodow) bez wzgledu na miejsce polozenia zrodel przychodow. Natomiast jesli podatnik bedzie mial miejsce zamieszkania za granica, to w Polsce bedzie placil podatek tylko od dochodow (przychodow) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiazek podatkowy).

Rozstrzygajace znaczenie ma zatem ustalenie miejsca zamieszkania Wnioskodawcy.

Z analizy wniosku wynika, ze Wnioskodawca jest osoba fizyczna, obywatelem polskim i polskim rezydentem podatkowym. Byl zatrudniony na podstawie umowy o prace na uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych. Centrum interesow zyciowych Wnioskodawcy jest w Polsce, nie planuje przeprowadzki do USA. Dochody uzyskiwane z USA sa wykorzystywane przede wszystkim na utrzymanie Wnioskodawcy i Jego rodziny w Polsce. W okresie bedacym przedmiotem zapytania Wnioskodawca posiadal miejsce zamieszkania dla celow podatkowych w Polsce.

W swietle powyzszego, przyjac nalezy, ze dla celow podatkowych miejscem zamieszkania Wnioskodawcy jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem, od calosci osiagnietych dochodow (przychodow) podlega On obowiazkowi podatkowemu w Polsce, bez wzgledu na miejsce polozenia zrodel przychodow (nieograniczony obowiazek podatkowy).

Stosownie do art. 17 ust. 1 ww. umowy, jezeli osoba majaca miejsce zamieszkania lub siedzibe na terytorium jednego Umawiajacego sie Panstwa jest zaproszona przez Rzad drugiego Umawiajacego sie Panstwa, jego jednostke administracyjna lub jej wladze terenowa, przez uniwersytet lub inna uznana instytucje dydaktyczna tego drugiego Umawiajacego sie Panstwa na przewidywany okres nie przekraczajacy 2 lat celem nauczania lub uczestniczenia w pracach badawczych lub w obu celach na uniwersytecie lub innej uznanej instytucji dydaktycznej i jezeli taka osoba przybywa do tego drugiego Umawiajacego sie Panstwa przede wszystkim w tym celu, to jej dochod z pracy dydaktycznej lub badawczej na takim uniwersytecie lub instytucji dydaktycznej bedzie wylaczony spod opodatkowania przez to drugie Umawiajace sie Panstwo przez okres nie przekraczajacy 2 lat od dnia przyjazdu do tego drugiego Umawiajacego sie Panstwa.

Zasada okreslona ww. przepisem nie bedzie miala zastosowania do dochodu z badan, jezeli takie badania nie sa prowadzone w interesie publicznym, lecz przede wszystkim w celu osiagniecia korzysci materialnych prywatnie przez okreslona osobe lub osoby (art. 17 ust. 2 ww. ustawy).

Jak wynika ze stanu faktycznego zawartego we wniosku, ze w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 1 czerwca 2015 r. Wnioskodawca przebywal w USA, gdzie zostal zaproszony przez uniwersytet na mniej niz 2 lata w celu realizacji projektu badawczego. Pobyt w USA byl zwiazany tylko z wykonywana tam przez Wnioskodawce praca i trwal 153 dni.

Powyzsze oznacza, ze dochody z prac badawczych beda opodatkowane wylacznie w Polsce.

Podkreslic nalezy, ze dopiero w sytuacji gdyby nie byly spelnione warunki okreslone w art. 17 ww. umowy, a podatnik wykonywalby prace badawcze na podstawie umowy o prace, to jego dochod uzyskany w USA z tego tytulu nalezaloby opodatkowac w swietle postanowien art. 16 umowy o unikaniu podwojnego opodatkowania miedzy Polska a USA, regulujacego opodatkowanie dochodow z pracy najemnej. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca spelnia warunki wynikajace z art. 17 umowy, a zatem nie zastosowania art. 16 umowy, na ktory powoluje sie Wnioskodawca we wniosku.

W mysl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaja wszelkiego rodzaju dochody, z wyjatkiem dochodow wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodow, od ktorych na podstawie przepisow Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzezeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikajacych z pochodnych instrumentow finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, sa otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniadze i wartosci pieniezne oraz wartosc otrzymanych swiadczen w naturze i innych nieodplatnych swiadczen.

W mysl art. 11a ust. 1 ww. ustawy, przychody w walutach obcych przelicza sie na zlote wedlug kursu sredniego walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzajacego dzien uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 44 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy podatnicy osiagajacy dochody bez posrednictwa platnikow ze stosunku pracy z zagranicy sa obowiazani bez wezwania wplacac w ciagu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, wedlug zasad okreslonych w ust. 3a.

Stosownie do art. 44 ust. 3a ustawy podatkowej podatnicy uzyskujacy dochody, o ktorych mowa w ust. 1a, sa obowiazani w terminie do 20 dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym dochod byl uzyskany, a za grudzien ? w terminie zlozenia zeznania podatkowego, wplacac zaliczki miesieczne, stosujac do uzyskanego dochodu najnizsza stawke podatkowa okreslona w skali, o ktorej mowa w art. 27 ust. 1. Za dochod, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie uzyskane w ciagu miesiaca przychody po odliczeniu miesiecznych kosztow uzyskania w wysokosci okreslonej w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz zaplaconych w danym miesiacu skladek, o ktorych mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lub 2a. Przy obliczaniu zaliczki podatnik moze stosowac wyzsza stawke podatkowa okreslona w skali, o ktorej mowa w art. 27 ust. 1.

Zaliczke obliczona w sposob okreslony w ust. 3a zmniejsza sie o kwote skladki na ubezpieczenie zdrowotne, o ktorej mowa w art. 27b, zaplaconej w danym miesiacu ze srodkow podatnika (art. 44 ust. 3c ww. ustawy).

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, podatnicy sa obowiazani skladac urzedom skarbowym zeznanie, wedlug ustalonego wzoru, o wysokosci osiagnietego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku nastepujacego po roku podatkowym, z zastrzezeniem ust. 7 i 8.

Biorac powyzsze pod uwage, nalezy stwierdzic, ze dochody uzyskane w USA w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 1 czerwca 2015 r. Wnioskodawca powinien rozliczyc w Polsce na zasadach ogolnych.

Odnoszac sie natomiast do mozliwosci zastosowania przez Wnioskodawce ulgi wynikajacej z tresci art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, tzw. ulgi abolicyjnej stwierdzic nalezy, co nastepuje.

Zgodnie z art. 27 ust. 9 ww. ustawy, jezeli podatnik, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1, osiaga rowniez dochody z tytulu dzialalnosci wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze zrodel przychodow znajdujacych sie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwojnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody okreslonej w ust. 8, lub z panstwem, w ktorym dochody sa osiagane, Rzeczpospolita Polska nie zawarla umowy o unikaniu podwojnego opodatkowania, dochody te laczy sie z dochodami ze zrodel przychodow polozonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od lacznej sumy dochodow odlicza sie kwote rowna podatkowi dochodowemu zaplaconemu w obcym panstwie. Odliczenie to nie moze jednak przekroczyc tej czesci podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, ktora proporcjonalnie przypada na dochod uzyskany w panstwie obcym.

W mysl art. 27 ust. 9a ustawy, w przypadku podatnika, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskujacego wylacznie dochody z tytulu dzialalnosci wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze zrodel przychodow znajdujacych sie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktore nie sa zwolnione od podatku na podstawie umow o unikaniu podwojnego opodatkowania lub z panstwem, w ktorym dochody sa osiagane, Rzeczpospolita Polska nie zawarla umowy o unikaniu podwojnego opodatkowania, zasady okreslone w ust. 9 stosuje sie odpowiednio.

Jednoczesnie, na podstawie art. 27g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, podatnik podlegajacy obowiazkowi podatkowemu okreslonemu w art. 3 ust. 1, rozliczajacy na zasadach okreslonych w art. 27 ust. 9 albo 9a uzyskane w roku podatkowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody:

 1. ze zrodel, o ktorych mowa w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 14, lub
 2. z praw majatkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrebnych przepisow, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzialalnosci artystycznej, literackiej, naukowej, oswiatowej i publicystycznej, z wyjatkiem dochodow (przychodow) uzyskanych z tytulu korzystania z tych praw lub rozporzadzania nimi

- ma prawo odliczyc od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwote skladki, o ktorej mowa w art. 27b, kwote obliczona zgodnie z ust. 2.

Zgodnie z art. 27g ust. 2 ww. ustawy odliczeniu podlega kwota stanowiaca roznice miedzy podatkiem obliczonym zgodnie z art. 27 ust. 9 albo 9a a kwota podatku obliczonego od dochodow ze zrodel, o ktorych mowa w ust. 1, przy zastosowaniu do tych dochodow zasad okreslonych w art. 27 ust. 8.

Z tresci ww. uregulowan wynika, ze podatnik uzyskujacy dochody z zagranicy, w panstwie, z ktorym zawarta umowa o unikaniu podwojnego opodatkowania nakazuje stosowac, w celu unikniecia podwojnego opodatkowania tzw. metode odliczenia proporcjonalnego, winien dokonac obliczenia rocznego podatku z uwzglednieniem postanowien art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, a nastepnie od tak obliczonego podatku ma prawo odliczyc ulge abolicyjna, o ktorej mowa w cyt. powyzej art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych.

Podkreslic nalezy, ze celem wprowadzenia ulgi, o ktorej mowa w art. 27g ustawy bylo wyrownanie roznic pomiedzy metodami unikania podwojnego opodatkowania, tj. metoda proporcjonalnego odliczenia a metoda wylaczenia z progresja, czyli zrownanie obciazenia podatkowego osob pracujacych za granica.

W przedmiotowej sytuacji nie mozna natomiast mowic o jakimkolwiek zrownaniu obciazen podatkowych wynikajacych z metod unikania podwojnego opodatkowania, gdyz uzyskane dochody zgodnie z trescia art. 17 ust. 1 umowy polsko-amerykanskiej nie podlegaja opodatkowaniu za granica.

Reasumujac powyzsze rozwazania, stwierdzic nalezy, ze wynagrodzenie Wnioskodawcy otrzymywane od uniwersytetu amerykanskiego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych wylacznie w Polsce na zasadach ogolnych zgodnie z art. 27 ust. 1 ww. ustawy. Wnioskodawca nie ma prawa zaliczenia na poczet podatku dochodowego od osob fizycznych kwoty podatku zaplaconego w USA, gdyz na mocy umowy polsko-amerykanskiej wynagrodzenie Wnioskodawcy nie podlega opodatkowaniu w USA, a wiec nie ma zastosowania metoda podwojnego opodatkowania ? metoda proporcjonalnego odliczenia ? wynikajaca z art. 27 ust. 9 ww. ustawy. W rezultacie Wnioskodawca nie ma prawa do ulgi abolicyjnej.

W konsekwencji powyzszego stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidlowe.

Interpretacja dotyczy zaistnialego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowiazujacego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargi na niniejsza interpretacje przepisow prawa podatkowego z powodu jej niezgodnosci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na pismie organu, ktory wydal interpretacje ? w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skarzacy dowiedzial sie lub mogl sie dowiedziec o jej wydaniu ? do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 ? 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi ? Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z pozn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwoch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a jezeli organ nie udzielil odpowiedzi na wezwanie, w terminie szescdziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 ? 2ww. ustawy). Skarge wnosi sie za posrednictwem organu, ktorego dzialanie lub bezczynnosc sa przedmiotem skargi (art. 54 ? 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Plocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Plock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.