USA | Interpretacje podatkowe

USA | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to USA. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy ww. świadczenie, jakie Wnioskodawczyni otrzymuje ze źródeł rządowych USA po mężu Weteranie II Wojny Światowej Sił Zbrojnych USA (udział w konwojach morskich pod amerykańską banderą w latach 1941–1945), wypłacane przez Rządowy Departament ds. Weterańskich USA w czekach skarbowo–rządowych, które to świadczenie w USA nie podlega opodatkowaniu, jest zwolnione z opodatkowania w Polsce?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku): Czy ww. świadczenie, jakie Wnioskodawczyni otrzymuje ze źródeł rządowych USA po mężu Weteranie II Wojny Światowej Sił Zbrojnych USA (udział w konwojach morskich pod amerykańską banderą w latach 1941–1945), wypłacane przez Rządowy Departament ds. Weterańskich USA w czekach skarbowo–rządowych, które to świadczenie w USA nie podlega opodatkowaniu, jest zwolnione z opodatkowania w Polsce... Zdaniem Wnioskodawczyni (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), w 2016 r. Bank, który nigdy nie był i nie jest płatnikiem, nie ma prawa nic potrącać od świadczeń, jakie otrzymuje ze źródeł rządowych, od Rządu USA dla osoby pozostałej przy życiu, które to świadczenia są środkami pomocowymi, wypłacanymi z Rządowego Departamentu spraw Weterańskich USA – po mężu Weteranie II Wojny Światowej Sił Zbrojnych USA (inwalida wojenny I grupy) i które to świadczenia nie podlegają opodatkowaniu w USA. Od dnia 1 stycznia 2015 r. zmieniły się przepisy bankowe w tym zakresie i Bank nic nie potrąca, także w 2016 r. Zdaniem Wnioskodawczyni, ww. świadczenia w myśl poniższych przepisów prawa są zwolnione z opodatkowania w Polsce, tj. na podstawie: art. 20 ust. 1 Umowy między Rządem PRL a Rządem USA (Dz. U. z dnia 18 września 1976 r., Nr 31, poz. 178), art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 18 Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 13 lutego 2013 r.
2016
15
lip

Istota:
1) Czy w opisanym stanie faktycznym wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawce od pracodawcy amerykanskiego podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osob fizycznych?2) Jesli w opisanym stanie faktycznym wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawce od pracodawcy amerykanskiego podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osob fizycznych, to czy w przypadku, gdyby od wynagrodzenia Wnioskodawcy zostal zaplacony podatek dochodowy od osob fizycznych (tzw. income tax) w Stanach Zjednoczonych, Wnioskodawca ma prawo zaliczyc na poczet podatku dochodowego od osob fizycznych do zaplaty w Polsce kwote podatku dochodowego od osob fizycznych zaplaconego w USA?3) Czy Wnioskodawca ma prawo skorzystac z tzw. ulgi abolicyjnej?
Fragment:
W stanie faktycznym nie zachodzi przypadek, o ktorym mowa w art. 16 ust. 2 (wynagrodzenie jest wyplacane bowiem przez pracodawce amerykanskiego, ktory nie prowadzi w Polsce dzialalnosci, nie ma w niej zakladu, oddzialu), zatem USA moze opodatkowac wynagrodzenie Wnioskodawcy w USA. Umowa z USA przewiduje jako metode unikania podwojnego opodatkowania metode odliczenia proporcjonalnego. Zgodnie z art. 20 ust. 1 podwojnego opodatkowania dochodow bedzie unikac sie w nastepujacy sposob: zgodnie z postanowieniami prawa polskiego i z zachowaniem przewidzianych w nim ograniczen (z uwzglednieniem dokonywanych zmian bez naruszenia podstawowych zasad) Polska zezwoli osobie majacej miejsce zamieszkania lub siedzibe w Polsce na zaliczanie na poczet naleznych w Polsce podatkow odpowiednich kwot podatkow, zaplaconych w USA. Bezsprzecznie zatem wynagrodzenie Wnioskodawcy otrzymywane od amerykanskiego pracodawcy podlega opodatkowaniu w Polsce, z tym, ze w przypadku gdyby od wynagrodzenia Wnioskodawcy zaplacony zostal podatek dochodowy w USA, Wnioskodawca bedzie mial prawo zaliczyc tenze podatek na poczet naleznego w Polsce podatku dochodowego. Co prawda umowa z USA przewiduje metode odliczenia proporcjonalnego, a nie wylacznie z progresja, jednakze dla podatnikow polskich podlegajacych tej metodzie, ustawodawca przewidzial szczegolnego rodzaju ulge, tzw. ulge abolicyjna. Na jej podstawie (art. 27g ustawy o PIT) podatnik podlegajacy obowiazkowi podatkowemu okreslonemu w art. 3 ust. 1 rozliczajacy sie na zasadach okreslonych w art. 27 ust. 9 albo 9a uzyskane w roku podatkowym poza terytorium RP dochody ze zrodel, o ktorych mowa w art. 12 ust. 1 (..) ma prawo odliczyc od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwote skladki, o ktorej mowa w art. 27b, kwote obliczona zgodnie z ust. 2.
2016
17
kwi

Istota:
Czy Wnioskodawcy przysługuje ulga od podatku dochodowego od osób fizycznych, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mimo że wygrane nie zostały opodatkowane za granicą? Czy Wnioskodawca może w zeznaniu rocznym odliczyć kwotę tej ulgi?
Fragment:
Wobec powyższych zapisów umowy (szczególnie art. 15 ust. 2) dochody Wnioskodawcy uzyskane z tytułu wygranych w turniejach sportowych organizowanych w USA podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, natomiast w USA opodatkowaniu nie podlegają. Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca nie przebywał w USA w związku z udziałem w turniejach piłki łącznie lub ponad 183 dni w ciągu roku podatkowego. To oznacza, że w świetle postanowień ww. umowy dochód Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Odnosząc się do możliwości skorzystania przez Wnioskodawcę z tzw. ulgi abolicyjnej wskazać należy, iż w myśl art. 27g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik podlegający obowiązkowi podatkowemu określonemu w art. 3 ust. 1, rozliczający na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 albo 9a uzyskane w roku podatkowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody: ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 14, lub z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi -a prawo odliczyć od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2.
2015
13
lis

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko, że Wnioskodawca ma w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy, a tym samym nie ma obowiązku rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014 r. w Polsce?
Fragment:
Wnioskodawca zachował ośrodek interesów życiowych w USA, ponieważ majątek, powiązania biznesowe, powiązania rodzinne i towarzyskie pozostają jeszcze w USA. Wnioskodawca nie przebywał w 2014 r. na terytorium Polski ani nie uzyskiwał w Polsce przychodów i nie prowadził działalności gospodarczej; Wnioskodawca przebywa stale na terytorium USA, co w świetle art. 4 lit. b) Umowy PL-USA oznacza, że Wnioskodawca jest rezydentem podatkowym USA. Źródła przychodów. Przychody uzyskane w Polsce. Wnioskodawca nie uzyskał w 2014 r. przychodów na terytorium Polski. Przychody uzyskane w USA. Wnioskodawca prowadzi na terytorium USA działalność gospodarczą i zatrudnia pracowników. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Umowy PL-USA zyski z przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa powinny być opodatkowane tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Zgodnie z art. 15 Umowy PL-USA dochód osiągnięty przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z wykonywania wolnego zawodu lub innej samodzielnej działalności może być opodatkowany przez to Umawiające się Państwo. Poza wyjątkami przewidzianymi w ustępie 2 taki dochód będzie zwolniony od opodatkowania przez drugie Umawiające się Państwo.
2015
21
paź

Istota:
Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w 2013 r. w USA, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?
Fragment:
Wnioskodawca przebywał wraz z żoną w USA. Wynagrodzenie było wypłacane przez pracodawcę mającego siedzibę w USA. Żona w tym czasie nie pracowała. Wnioskodawca przebywał w USA na podstawie wizy Jl. W 2013 nie płacił podatków federalnych, gdyż przez pierwsze 2 lata przebywając na wizie J1 obowiązuje takie zwolnienie. W związku z tym Wnioskodawca nie otrzymał w USA dokumentu potwierdzającego rezydencję podatkową. Pobyt w USA i w Polsce w 2013 r. kształtował się następująco: Polska: od 1 stycznia 2013 r. do 19 stycznia 2013 r. USA: od 19 stycznia 2013 r. do 23 sierpnia 2013 r. (216 dni) Polska: od 24 sierpnia 2013 r. do 14 września 2013 r. USA: od 14 września 2013 r. do 22 grudnia 2013 r. (99 dni) POLSKA: od 23 grudnia 2013 r. do 1 stycznia 2014 r. Stąd w 2013 r. Wnioskodawca przebywał w USA przez 315 dni. Dodatkowo w 2013 r. Wnioskodawca wraz z żoną uzyskał dochody z Polski. Był zatrudniony w Politechnice, a żona na Uniwersytecie. Dochody zostały udokumentowane informacją PIT-11. Ponadto uzyskali przychód z wynajmu mieszkania, który został rozliczony w ustawowym terminie w zeznaniu PIT-28. W dniu 30 kwietnia 2014 r. Wnioskodawca wraz z żoną złożyli w Urzędzie Skarbowym PIT-36 wykazując w przedmiotowym zeznaniu dochody uzyskane w Polsce, jak również dochody uzyskane w USA w przeliczeniu na PLN.
2015
25
sie

Istota:
Czy świadczenia jakie Wnioskodawczyni otrzymuje ze źródeł rządowych USA po mężu weteranie II wojny światowej Sił Zbrojnych są zwolnione z opodatkowania w Polsce?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy świadczenia jakie Wnioskodawczyni otrzymuje ze źródeł rządowych USA od Rządu USA po mężu weteranie II wojny światowej Sił Zbrojnych USA (udział w konwojach morskich pod amerykańską banderą w latach 19941-1945), wypłacane przez Rządowy Departament d/s Weterańskich USA w czekach skarbowo-rządowych, które to świadczenia w USA nie podlegają opodatkowaniu, są zwolnione z opodatkowania w Polsce... Zdaniem Wnioskodawczyni, świadczenia jakie otrzymuje ze źródeł rządowych USA po mężu weteranie II wojny światowej Sił Zbrojnych USA są zwolnione z opodatkowania w Polsce: na podstawie art. 20 ust. 1 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, w związku z art. 3 i 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako „ (...) dochody od rządów państw obcych ” i świadczenia o charakterze renty ściśle sprzężonego ze służbą w Siłach Zbrojnych USA w czasie II wojny światowej; na podstawie art. 18 pkt 2 Konwencji między Polską a USA podpisanej 13 lutego 2013 r. Odnośnie art. 19 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki Wnioskodawczyni wskazała, iż przepis ten nie dotyczy Polaków.
2015
29
lip

Istota:
Czy w zeznaniu PIT-36 za 2011 r. Wnioskodawca może wyłączyć odliczenie podatku zapłaconego w USA poprzez wpisanie w pole 171 „Podatek zapłacony za granicą - zgodnie z art. 27 ust. 9 i 9a ustawy” kwoty 0 zł i zastosować ulgę abolicyjną, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z wyłączeniem odliczenia podatku zapłaconego w USA?
Fragment:
W świetle powyższych przepisów, należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 16 ust. 1 umowy, wynagrodzenie pracownika mającego miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że praca wykonywana jest na terytorium USA. W takim przypadku dochód ten może być opodatkowany zarówno w USA jak i w państwie rezydencji, czyli w Polsce. Natomiast art. 16 ust. 2 umowy określa wyjątek od powyższej zasady, zgodnie z którym wynagrodzenie pracownika podlega opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji, czyli w Polsce, o ile łącznie zostaną spełnione określone w tym artykule warunki. Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków powoduje, iż wynagrodzenie pracownika podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 umowy, czyli w państwie, w którym praca jest wykonywana (w USA) oraz w państwie miejsca zamieszkania podatnika (w Polsce). Z opisu przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca przebywał na terytorium USA od 7 lipca 2011 r. do 16 października 2011 r., tj. w okresie nieprzekraczającym 183 dni w 2011 r. W tym czasie uzyskał dochód ze stosunku pracy w firmie amerykańskiej w USA. W związku z powyższym, z uwagi na fakt, iż wynagrodzenie pochodzi od pracodawcy z USA, zatem nie został spełniony warunek określony w art. 16 ust. 2 lit. b) umowy. W konsekwencji więc, wynagrodzenie z tytułu pracy w USA podlega opodatkowaniu zarówno w USA, jak i w Polsce, na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 umowy.
2014
9
kwi

Istota:
1. Jak właściwie wypełnić PIT-36 aby emerytura Wnioskodawczyni nie była podwójnie opodatkowana?2. Czy można w pozycji 77 PIT-36 wpisać kwotę powiększoną o już pobrany w USA podatek?3. Czy też być może PIT-11 wystawiony przez Bank powinien w punkcie 45 zawierać kwotę skorygowaną o pobrany w USA podatek?
Fragment:
Świadczenie emerytalne wpłacane jest z funduszy publicznych USA. Otrzymywana emerytura nie jest wypłacana z funduszy publicznych z tytułu pełnionych funkcji rządowych. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Jak właściwie wypełnić PIT-36 aby emerytura Wnioskodawczyni nie była podwójnie opodatkowana... Czy można w pozycji 77 PIT-36 wpisać kwotę powiększoną o już pobrany w USA podatek... Czy też być może PIT-11 wystawiony przez Bank powinien w punkcie 45 zawierać kwotę skorygowaną o pobrany w USA podatek... Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie nr 1 i 2. Wniosek w zakresie pytania nr 3 zostanie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem. Wnioskodawczyni wskazała, że jej świadczenie emerytalne zostało bezspornie podwójnie opodatkowane. Jej zdaniem jest to niezgodne z umową międzyrządową (między Rządem Polski a Rządem USA) o unikaniu podwójnego opodatkowana. Wnioskodawczyni ma głębokie odczucie bycia okradaną przez własne państwo. Zdaniem Wnioskodawczyni: w PIT/ZG - rubr. 24 – należy wpisać kwotę przychodu z PIT-11 (wystawionego przez Bank) powiększoną o podatek zapłacony w USA, w PIT/ZG - rubr. 25 - należy wpisać podatek zapłacony w USA, w PIT-36 - rubr. 81 - należy wpisać podatek z PIT -11 pobrany przez Bank, w PIT-36 - rubr. 174 - należy wpisać składki zdrowotne z PIT -11 pobrane przez Bank.
2013
23
paź

Istota:
W związku z uzyskaniem w 2010 r. przychodów (dochodów) z tytułu pracy wykonywanej w USA Wnioskodawca może skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
W świetle powyższych przepisów, należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 16 ust. 1 umowy, wynagrodzenie pracownika mającego miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że praca wykonywana jest na terytorium USA. W takim przypadku dochód ten może być opodatkowany zarówno w USA jak i w państwie rezydencji, czyli w Polsce. Natomiast art. 16 ust. 2 umowy określa wyjątek od powyższej zasady, zgodnie z którym wynagrodzenie pracownika podlega opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji, czyli w Polsce, o ile łącznie zostaną spełnione określone w tym artykule warunki. Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków powoduje, iż wynagrodzenie pracownika podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 umowy, czyli w państwie, w którym praca jest wykonywana (w USA) oraz w państwie miejsca zamieszkania podatnika (w Polsce). Z opisu przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca przebywał na terytorium USA od 01 lipca 2010 r. do 17 października 2010 r., tj. w okresie nieprzekraczającym 183 dni w 2010 r. W tym czasie uzyskał dochód ze stosunku pracy w firmie amerykańskiej w USA. W związku z powyższym, z uwagi na fakt, iż wynagrodzenie pochodzi od pracodawcy z USA, zatem nie został spełniony warunek określony w art. 16 ust. 2 lit. b) umowy. W konsekwencji więc, wynagrodzenie z tytułu pracy w USA podlega opodatkowaniu zarówno w USA, jak i w Polsce, na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 umowy.
2012
28
gru

Istota:
Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawczynię w USA podlegają opodatkowaniu w Polsce?
Fragment:
Praca w USA gwarantowała Jej natomiast stałe źródło utrzymania. Wnioskodawczyni została zatrudniona na podstawie umowy o pracę z University, zamieszkała w miejscowości, przez cały 2007 r. i 2008 r. otrzymywała wynagrodzenie od pracodawcy w USA, posiadała rachunek bankowy w USA, w Polsce nie posiadała jakichkolwiek nieruchomości. W USA miała krąg znajomych i przyjaciół, którzy z Nią wyjechali. W 2007 r. i w 2008 r. stałym miejscem zamieszkania i przebywania Wnioskodawczyni było USA. Wnioskodawczyni jest stanu wolnego, w Polsce zamieszkiwała z matką, ojciec nie żyje. Jeden brat mieszkał również w Polsce, drugi brat przebywał poza granicami Polski. Centrum Jej interesów osobistych zostało przeniesione na terytorium USA. W 2007 r. i w 2008 r. w Polsce nie była właścicielką, współwłaścicielką żadnej nieruchomości ani najemcą czy dzierżawcą nieruchomości. W 2007 r. i w 2008 r. przebywała przez cały rok w USA poza 14-dniowym pobytem w Polsce w ramach urlopu wypoczynkowego. Była i jest obywatelką Polski. Zważywszy zatem na okoliczności przedstawione we wniosku, w szczególności zaś ściślejsze powiązania osobiste z USA (znajdujące się tam centrum (...)
2012
13
lis
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > USA
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.