USA | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to USA. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
15
lip

Istota:

Czy ww. świadczenie, jakie Wnioskodawczyni otrzymuje ze źródeł rządowych USA po mężu Weteranie II Wojny Światowej Sił Zbrojnych USA (udział w konwojach morskich pod amerykańską banderą w latach 1941–1945), wypłacane przez Rządowy Departament ds. Weterańskich USA w czekach skarbowo–rządowych, które to świadczenie w USA nie podlega opodatkowaniu, jest zwolnione z opodatkowania w Polsce?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku): Czy ww. świadczenie, jakie Wnioskodawczyni otrzymuje ze źródeł rządowych USA po mężu Weteranie II Wojny Światowej Sił Zbrojnych USA (udział w konwojach morskich pod amerykańską banderą w latach 1941–1945), wypłacane przez Rządowy Departament ds. Weterańskich USA w czekach skarbowo–rządowych, które to świadczenie w USA nie podlega opodatkowaniu, jest zwolnione z opodatkowania w Polsce... Zdaniem Wnioskodawczyni (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), w 2016 r. Bank, który nigdy nie był i nie jest płatnikiem, nie ma prawa nic potrącać od świadczeń, jakie otrzymuje ze źródeł rządowych, od Rządu USA dla osoby pozostałej przy życiu, które to świadczenia są środkami pomocowymi, wypłacanymi z Rządowego Departamentu spraw Weterańskich USA – po mężu Weteranie II Wojny Światowej Sił Zbrojnych USA (inwalida wojenny I grupy) i które to świadczenia nie podlegają opodatkowaniu w USA. Od dnia 1 stycznia 2015 r. zmieniły się przepisy bankowe w tym zakresie i Bank nic nie potrąca, także w 2016 r. Zdaniem Wnioskodawczyni, ww. świadczenia w myśl poniższych przepisów prawa są zwolnione z opodatkowania w Polsce, tj. na podstawie: art. 20 ust. 1 Umowy między Rządem PRL a Rządem USA (Dz. U. z dnia 18 września 1976 r., Nr 31, poz. 178), art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 18 Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 13 lutego 2013 r.

2016
17
kwi

Istota:

1) Czy w opisanym stanie faktycznym wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawce od pracodawcy amerykanskiego podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osob fizycznych?2) Jesli w opisanym stanie faktycznym wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawce od pracodawcy amerykanskiego podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osob fizycznych, to czy w przypadku, gdyby od wynagrodzenia Wnioskodawcy zostal zaplacony podatek dochodowy od osob fizycznych (tzw. income tax) w Stanach Zjednoczonych, Wnioskodawca ma prawo zaliczyc na poczet podatku dochodowego od osob fizycznych do zaplaty w Polsce kwote podatku dochodowego od osob fizycznych zaplaconego w USA?3) Czy Wnioskodawca ma prawo skorzystac z tzw. ulgi abolicyjnej?

Fragment:

W stanie faktycznym nie zachodzi przypadek, o ktorym mowa w art. 16 ust. 2 (wynagrodzenie jest wyplacane bowiem przez pracodawce amerykanskiego, ktory nie prowadzi w Polsce dzialalnosci, nie ma w niej zakladu, oddzialu), zatem USA moze opodatkowac wynagrodzenie Wnioskodawcy w USA. Umowa z USA przewiduje jako metode unikania podwojnego opodatkowania metode odliczenia proporcjonalnego. Zgodnie z art. 20 ust. 1 podwojnego opodatkowania dochodow bedzie unikac sie w nastepujacy sposob: zgodnie z postanowieniami prawa polskiego i z zachowaniem przewidzianych w nim ograniczen (z uwzglednieniem dokonywanych zmian bez naruszenia podstawowych zasad) Polska zezwoli osobie majacej miejsce zamieszkania lub siedzibe w Polsce na zaliczanie na poczet naleznych w Polsce podatkow odpowiednich kwot podatkow, zaplaconych w USA. Bezsprzecznie zatem wynagrodzenie Wnioskodawcy otrzymywane od amerykanskiego pracodawcy podlega opodatkowaniu w Polsce, z tym, ze w przypadku gdyby od wynagrodzenia Wnioskodawcy zaplacony zostal podatek dochodowy w USA, Wnioskodawca bedzie mial prawo zaliczyc tenze podatek na poczet naleznego w Polsce podatku dochodowego. Co prawda umowa z USA przewiduje metode odliczenia proporcjonalnego, a nie wylacznie z progresja, jednakze dla podatnikow polskich podlegajacych tej metodzie, ustawodawca przewidzial szczegolnego rodzaju ulge, tzw. ulge abolicyjna. Na jej podstawie (art. 27g ustawy o PIT) podatnik podlegajacy obowiazkowi podatkowemu okreslonemu w art. 3 ust. 1 rozliczajacy sie na zasadach okreslonych w art. 27 ust. 9 albo 9a uzyskane w roku podatkowym poza terytorium RP dochody ze zrodel, o ktorych mowa w art. 12 ust. 1 (..) ma prawo odliczyc od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwote skladki, o ktorej mowa w art. 27b, kwote obliczona zgodnie z ust. 2.

2015
13
lis

Istota:

Czy Wnioskodawcy przysługuje ulga od podatku dochodowego od osób fizycznych, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mimo że wygrane nie zostały opodatkowane za granicą? Czy Wnioskodawca może w zeznaniu rocznym odliczyć kwotę tej ulgi?

Fragment:

Wobec powyższych zapisów umowy (szczególnie art. 15 ust. 2) dochody Wnioskodawcy uzyskane z tytułu wygranych w turniejach sportowych organizowanych w USA podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, natomiast w USA opodatkowaniu nie podlegają. Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca nie przebywał w USA w związku z udziałem w turniejach piłki łącznie lub ponad 183 dni w ciągu roku podatkowego. To oznacza, że w świetle postanowień ww. umowy dochód Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Odnosząc się do możliwości skorzystania przez Wnioskodawcę z tzw. ulgi abolicyjnej wskazać należy, iż w myśl art. 27g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik podlegający obowiązkowi podatkowemu określonemu w art. 3 ust. 1, rozliczający na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 albo 9a uzyskane w roku podatkowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody: ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 14, lub z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi -a prawo odliczyć od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2.

2015
21
paź

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko, że Wnioskodawca ma w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy, a tym samym nie ma obowiązku rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014 r. w Polsce?

Fragment:

Wnioskodawca zachował ośrodek interesów życiowych w USA, ponieważ majątek, powiązania biznesowe, powiązania rodzinne i towarzyskie pozostają jeszcze w USA. Wnioskodawca nie przebywał w 2014 r. na terytorium Polski ani nie uzyskiwał w Polsce przychodów i nie prowadził działalności gospodarczej; Wnioskodawca przebywa stale na terytorium USA, co w świetle art. 4 lit. b) Umowy PL-USA oznacza, że Wnioskodawca jest rezydentem podatkowym USA. Źródła przychodów. Przychody uzyskane w Polsce. Wnioskodawca nie uzyskał w 2014 r. przychodów na terytorium Polski. Przychody uzyskane w USA. Wnioskodawca prowadzi na terytorium USA działalność gospodarczą i zatrudnia pracowników. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Umowy PL-USA zyski z przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa powinny być opodatkowane tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Zgodnie z art. 15 Umowy PL-USA dochód osiągnięty przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z wykonywania wolnego zawodu lub innej samodzielnej działalności może być opodatkowany przez to Umawiające się Państwo. Poza wyjątkami przewidzianymi w ustępie 2 taki dochód będzie zwolniony od opodatkowania przez drugie Umawiające się Państwo.

2015
25
sie

Istota:

Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w 2013 r. w USA, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?

Fragment:

Wnioskodawca przebywał wraz z żoną w USA. Wynagrodzenie było wypłacane przez pracodawcę mającego siedzibę w USA. Żona w tym czasie nie pracowała. Wnioskodawca przebywał w USA na podstawie wizy Jl. W 2013 nie płacił podatków federalnych, gdyż przez pierwsze 2 lata przebywając na wizie J1 obowiązuje takie zwolnienie. W związku z tym Wnioskodawca nie otrzymał w USA dokumentu potwierdzającego rezydencję podatkową. Pobyt w USA i w Polsce w 2013 r. kształtował się następująco: Polska: od 1 stycznia 2013 r. do 19 stycznia 2013 r. USA: od 19 stycznia 2013 r. do 23 sierpnia 2013 r. (216 dni) Polska: od 24 sierpnia 2013 r. do 14 września 2013 r. USA: od 14 września 2013 r. do 22 grudnia 2013 r. (99 dni) POLSKA: od 23 grudnia 2013 r. do 1 stycznia 2014 r. Stąd w 2013 r. Wnioskodawca przebywał w USA przez 315 dni. Dodatkowo w 2013 r. Wnioskodawca wraz z żoną uzyskał dochody z Polski. Był zatrudniony w Politechnice, a żona na Uniwersytecie. Dochody zostały udokumentowane informacją PIT-11. Ponadto uzyskali przychód z wynajmu mieszkania, który został rozliczony w ustawowym terminie w zeznaniu PIT-28. W dniu 30 kwietnia 2014 r. Wnioskodawca wraz z żoną złożyli w Urzędzie Skarbowym PIT-36 wykazując w przedmiotowym zeznaniu dochody uzyskane w Polsce, jak również dochody uzyskane w USA w przeliczeniu na PLN.

2015
29
lip

Istota:

Czy świadczenia jakie Wnioskodawczyni otrzymuje ze źródeł rządowych USA po mężu weteranie II wojny światowej Sił Zbrojnych są zwolnione z opodatkowania w Polsce?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy świadczenia jakie Wnioskodawczyni otrzymuje ze źródeł rządowych USA od Rządu USA po mężu weteranie II wojny światowej Sił Zbrojnych USA (udział w konwojach morskich pod amerykańską banderą w latach 19941-1945), wypłacane przez Rządowy Departament d/s Weterańskich USA w czekach skarbowo-rządowych, które to świadczenia w USA nie podlegają opodatkowaniu, są zwolnione z opodatkowania w Polsce... Zdaniem Wnioskodawczyni, świadczenia jakie otrzymuje ze źródeł rządowych USA po mężu weteranie II wojny światowej Sił Zbrojnych USA są zwolnione z opodatkowania w Polsce: na podstawie art. 20 ust. 1 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, w związku z art. 3 i 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako „ (...) dochody od rządów państw obcych ” i świadczenia o charakterze renty ściśle sprzężonego ze służbą w Siłach Zbrojnych USA w czasie II wojny światowej; na podstawie art. 18 pkt 2 Konwencji między Polską a USA podpisanej 13 lutego 2013 r. Odnośnie art. 19 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki Wnioskodawczyni wskazała, iż przepis ten nie dotyczy Polaków.

2014
9
kwi

Istota:

Czy w zeznaniu PIT-36 za 2011 r. Wnioskodawca może wyłączyć odliczenie podatku zapłaconego w USA poprzez wpisanie w pole 171 „Podatek zapłacony za granicą - zgodnie z art. 27 ust. 9 i 9a ustawy” kwoty 0 zł i zastosować ulgę abolicyjną, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z wyłączeniem odliczenia podatku zapłaconego w USA?

Fragment:

W świetle powyższych przepisów, należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 16 ust. 1 umowy, wynagrodzenie pracownika mającego miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że praca wykonywana jest na terytorium USA. W takim przypadku dochód ten może być opodatkowany zarówno w USA jak i w państwie rezydencji, czyli w Polsce. Natomiast art. 16 ust. 2 umowy określa wyjątek od powyższej zasady, zgodnie z którym wynagrodzenie pracownika podlega opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji, czyli w Polsce, o ile łącznie zostaną spełnione określone w tym artykule warunki. Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków powoduje, iż wynagrodzenie pracownika podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 umowy, czyli w państwie, w którym praca jest wykonywana (w USA) oraz w państwie miejsca zamieszkania podatnika (w Polsce). Z opisu przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca przebywał na terytorium USA od 7 lipca 2011 r. do 16 października 2011 r., tj. w okresie nieprzekraczającym 183 dni w 2011 r. W tym czasie uzyskał dochód ze stosunku pracy w firmie amerykańskiej w USA. W związku z powyższym, z uwagi na fakt, iż wynagrodzenie pochodzi od pracodawcy z USA, zatem nie został spełniony warunek określony w art. 16 ust. 2 lit. b) umowy. W konsekwencji więc, wynagrodzenie z tytułu pracy w USA podlega opodatkowaniu zarówno w USA, jak i w Polsce, na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 umowy.

2013
23
paź

Istota:

1. Jak właściwie wypełnić PIT-36 aby emerytura Wnioskodawczyni nie była podwójnie opodatkowana?2. Czy można w pozycji 77 PIT-36 wpisać kwotę powiększoną o już pobrany w USA podatek?3. Czy też być może PIT-11 wystawiony przez Bank powinien w punkcie 45 zawierać kwotę skorygowaną o pobrany w USA podatek?

Fragment:

Świadczenie emerytalne wpłacane jest z funduszy publicznych USA. Otrzymywana emerytura nie jest wypłacana z funduszy publicznych z tytułu pełnionych funkcji rządowych. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Jak właściwie wypełnić PIT-36 aby emerytura Wnioskodawczyni nie była podwójnie opodatkowana... Czy można w pozycji 77 PIT-36 wpisać kwotę powiększoną o już pobrany w USA podatek... Czy też być może PIT-11 wystawiony przez Bank powinien w punkcie 45 zawierać kwotę skorygowaną o pobrany w USA podatek... Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie nr 1 i 2. Wniosek w zakresie pytania nr 3 zostanie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem. Wnioskodawczyni wskazała, że jej świadczenie emerytalne zostało bezspornie podwójnie opodatkowane. Jej zdaniem jest to niezgodne z umową międzyrządową (między Rządem Polski a Rządem USA) o unikaniu podwójnego opodatkowana. Wnioskodawczyni ma głębokie odczucie bycia okradaną przez własne państwo. Zdaniem Wnioskodawczyni: w PIT/ZG - rubr. 24 – należy wpisać kwotę przychodu z PIT-11 (wystawionego przez Bank) powiększoną o podatek zapłacony w USA, w PIT/ZG - rubr. 25 - należy wpisać podatek zapłacony w USA, w PIT-36 - rubr. 81 - należy wpisać podatek z PIT -11 pobrany przez Bank, w PIT-36 - rubr. 174 - należy wpisać składki zdrowotne z PIT -11 pobrane przez Bank.

2012
28
gru

Istota:

W związku z uzyskaniem w 2010 r. przychodów (dochodów) z tytułu pracy wykonywanej w USA Wnioskodawca może skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

W świetle powyższych przepisów, należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 16 ust. 1 umowy, wynagrodzenie pracownika mającego miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że praca wykonywana jest na terytorium USA. W takim przypadku dochód ten może być opodatkowany zarówno w USA jak i w państwie rezydencji, czyli w Polsce. Natomiast art. 16 ust. 2 umowy określa wyjątek od powyższej zasady, zgodnie z którym wynagrodzenie pracownika podlega opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji, czyli w Polsce, o ile łącznie zostaną spełnione określone w tym artykule warunki. Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków powoduje, iż wynagrodzenie pracownika podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 umowy, czyli w państwie, w którym praca jest wykonywana (w USA) oraz w państwie miejsca zamieszkania podatnika (w Polsce). Z opisu przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca przebywał na terytorium USA od 01 lipca 2010 r. do 17 października 2010 r., tj. w okresie nieprzekraczającym 183 dni w 2010 r. W tym czasie uzyskał dochód ze stosunku pracy w firmie amerykańskiej w USA. W związku z powyższym, z uwagi na fakt, iż wynagrodzenie pochodzi od pracodawcy z USA, zatem nie został spełniony warunek określony w art. 16 ust. 2 lit. b) umowy. W konsekwencji więc, wynagrodzenie z tytułu pracy w USA podlega opodatkowaniu zarówno w USA, jak i w Polsce, na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 umowy.

2012
13
lis

Istota:

Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawczynię w USA podlegają opodatkowaniu w Polsce?

Fragment:

Praca w USA gwarantowała Jej natomiast stałe źródło utrzymania. Wnioskodawczyni została zatrudniona na podstawie umowy o pracę z University, zamieszkała w miejscowości, przez cały 2007 r. i 2008 r. otrzymywała wynagrodzenie od pracodawcy w USA, posiadała rachunek bankowy w USA, w Polsce nie posiadała jakichkolwiek nieruchomości. W USA miała krąg znajomych i przyjaciół, którzy z Nią wyjechali. W 2007 r. i w 2008 r. stałym miejscem zamieszkania i przebywania Wnioskodawczyni było USA. Wnioskodawczyni jest stanu wolnego, w Polsce zamieszkiwała z matką, ojciec nie żyje. Jeden brat mieszkał również w Polsce, drugi brat przebywał poza granicami Polski. Centrum Jej interesów osobistych zostało przeniesione na terytorium USA. W 2007 r. i w 2008 r. w Polsce nie była właścicielką, współwłaścicielką żadnej nieruchomości ani najemcą czy dzierżawcą nieruchomości. W 2007 r. i w 2008 r. przebywała przez cały rok w USA poza 14-dniowym pobytem w Polsce w ramach urlopu wypoczynkowego. Była i jest obywatelką Polski. Zważywszy zatem na okoliczności przedstawione we wniosku, w szczególności zaś ściślejsze powiązania osobiste z USA (znajdujące się tam centrum (...)