ITPP2/443-1099a/11/RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Uznanie dokonanego zakupu urządzeń systemu za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

INTERPRETACJA INDYWIDYALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2011 r. (data wpływu 4 sierpnia 2011 r.), uzupełnionym w dniu 17 października 2011 r., (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania dokonanego zakupu urządzeń systemu za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 17 października 2011 r., (daty wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania dokonanego zakupu urządzeń systemu za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

W przedmiotowym wniosku, oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 9 lutego 2011 r. podpisał Pan kontrakt z firmą niemiecką (czynnym podatnikiem podatku od wartości dodanej) na dostawę urządzeń systemu odzysku energii i przebudowy systemu gotowania brzeczki. Przedmiotowe urządzenia przemieszczane są z terytorium Niemiec na terytorium Polski. Wartość kontraktu stanowiła 250.000 Euro. Warunki dostawy to EXW Zakład Sprzedającego. Dostawę urządzeń przewidziano na koniec sierpnia bieżącego roku, początek montażu około września, a uruchomienie koniec października. Odbiór urządzenia zakończono pozytywnym testem. Odpowiedzialność sprzedającego nie ogranicza się wyłącznie do dostawy. Montaż i rozruch urządzeń ma być przeprowadzony przez Pana jako kupującego, pod nadzorem specjalistów sprzedającego. Montaż zostanie zlecony firmie zewnętrznej, która będzie działać na rzecz Pana. Sprzedający specyfikuje kryteria wymagane od specjalistów kupującego, zarządza i nadzoruje wykonywane prace montażowe. Montaż jest istotny i nie stanowi prostych czynności. Wartość usług montażowych wynosić będzie około 100.000 zł. Koszty nadzoru nad montażem nie są ujęte w wartości ww. kontraktu. Ostateczna wartość za wykonanie ww. usług zostanie określona w aneksie, po wykonaniu wszystkich prac. Zapłata nastąpi po podpisaniu protokołu przekazania urządzenia, na podstawie wystawionego rachunku. Za świadczone usługi nadzoru nie ma ustalonych po sobie terminów płatności. Kontrahent niemiecki posiada także oddział w Polsce, który jest podatnikiem podatku od towarów i usług, lecz nie bierze udziału w transakcjach, tj. dostawie i nadzorze nad montażem. Pana firma zarejestrowana jest dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy powyższa dostawa stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, czy dostawę, dla której podatnikiem jest nabywca...

Zdaniem Wnioskodawcy, mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, gdyż montażu będzie dokonywał kupujący, natomiast sprzedający będzie odpowiadał jedynie za nadzór nad montażem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
  2. eksport towarów,
  3. import towarów,
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

W świetle art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. b powołanej ustawy, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9, nie występuje w przypadku, gdy dostawa towarów, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju stanowiłaby dostawę towarów, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W myśl art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, miejscem dostawy towarów jest, w przypadku towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz - miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane; nie uznaje się za instalację lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Zgodnie z ust. 1 pkt 5 powyższego artykułu, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju.

W oparciu o ust. 2 powołanego wyżej artykułu, w przypadkach wymieniony w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Zgodnie z ust. 5 pkt 1 tegoż artykułu, przepis ust. 1 pkt 5 stosuje się jeżeli nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium kraju, albo osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 6.

W myśl postanowień zawartych w ust. 6 wyżej wskazanego artykułu, przepisu ust. 1 pkt 5 nie stosuje się, jeżeli dostawa towarów dokonywana jest w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.

Z przestawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 9 lutego 2011 r. podpisał Pan kontrakt z firmą niemiecką (czynnym podatnikiem podatku od wartości dodanej) na dostawę urządzeń systemu odzysku energii i przebudowy systemu gotowania brzeczki. Przedmiotowe urządzenia przemieszczane są z terytorium Niemiec na terytorium Polski. Zarejestrowany jest Pan dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Montaż i rozruch urządzeń ma być przeprowadzony przez Pana jako kupującego, pod nadzorem specjalistów sprzedającego. Montaż zostanie zlecony firmie zewnętrznej i nie stanowi prostych czynności. Kontrahent niemiecki posiada oddział w Polsce, który jest podatnikiem podatku od towarów i usług, ale nie bierze udział w ww. transakcji.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz powołane regulacje stwierdzić należy, iż w związku z tym, że – jak wynika z treści wniosku - montażu urządzeń dokonuje Pan jako nabywca, do przedmiotowej dostawy nie ma zastosowania przepis art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym nie ma zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy. Zatem dokonane przez Pana (podatnika zarejestrowanego dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych) nabycie urządzeń od niemieckiego podatnika podatku od wartości dodanej, które w wyniku dostawy zostaną przemieszczone z Niemiec na terytorium Polski, stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy.

Jednocześnie informuje się, że rozstrzygnięcia kwestii powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpłaconych zaliczek i dokonanej dostawy oraz z tytułu nabycia usług nadzoru nad montażem urządzeń, dokonano w interpretacjach indywidualnych o numerach ITPP2/443-1099b/11/RS i ITPP2/443-1099c/11/RS.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.