IPPP2/443-18/09-2/SAP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy sprzedaż placówkom oświatowym wielofunkcyjnego urządzenia biurowego, mogącego pełnić rolę nie tylko drukarki i skanera ale także kopiarki cyfrowej i faksu, na rzecz placówek oświatowych opodatkowana jest stawką podatku VAT w wysokości 0% przy zachowaniu warunków, o których mowa w art. 83 ust. 13-15 ustawy o podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19.12.2008 r. (data wpływu 05.01.2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki podatku 0% przy dostawie urządzeń wielofunkcyjnych na rzecz placówek oświatowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05 stycznia 2009 r. został złożony w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki podatku 0% przy dostawie urządzeń wielofunkcyjnych na rzecz placówek oświatowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zamierza sprzedawać placówkom oświatowym wielofunkcyjne urządzenie biurowe, mogące pełnić rolę kopiarki cyfrowej i sieciowej drukarki, a także skanera sieciowego i faksu (dalej: Urządzenie). Spółka zamierza zastosować do sprzedaży Urządzeń na rzecz placówek oświatowych stawkę podatku VAT w wysokości 0% przy zachowaniu warunków, o których mowa w art. 83 ust. 13 i 15 ustawy o podatku od towarów i usług. Kopiarka – funkcje kopiowania to między innymi: skalowanie obrazu (powiększanie i pomniejszanie), kopiowanie kilku arkuszy (pomniejszonych) na jednej stronie i na odwrót – powiększanie strony i drukowanie „plakatu”, składającego się z kilku kartek, odwracanie obrazu przy kopiowaniu dwustronnym, wstawianie załączników i pustych stron itp. Możliwe jest tez zapamiętywanie często kopiowanych formularzy (np. papier firmowy) na twardym dysku i drukowania ich w dowolnej chwili bez szukania oryginału. Funkcja kopiowania jest podstawową funkcjonalnością Urządzeń. Drukarka sieciowa – moduł karty sieciowej umożliwia pracę Urządzenia w sieci lokalnej. Drukarka zawiera wbudowany serwer WWW, udostępniający wiele funkcji administracyjnych, łącznie z możliwością monitorowania jej wykorzystywania przez poszczególne grupy użytkowników. W zależności od użytego kontrolera druku do dyspozycji są następujące języki opisu strony:, x... oraz y..... Dostarczane sterowniki (dla v......,) udostępniają, oprócz standardowych, również zaawansowane funkcje druku – automatyczny druk dwustronny, pomniejszanie i powiększanie, drukowanie 2, 4, 6, 9 lub 16 pomniejszonych stron na jednej kartce, drukowanie broszur, zarządzanie kolorem. Skaner – pozwala zachowywać obrazy w plikach graficznych, przesyłać zeskanowane dane w formacie plików TIFF, JPEG lub PDF jako załączniki do e-maila. Możliwe jest również bezpośrednie umieszczenie zeskanowanych danych na serwerze FTP (skanowanie do FTP), a nawet równoczesne przesyłanie do wybranej osoby w sieci lokalnej (skanowanie SMB). Można korzystać również ze skanowania standardem TWAIN (z opcjonalnymi kontrolerami skanowania). Faks – opcjonalna karta, która rozszerza możliwości urządzenia o funkcje faksu. Pozwala na odbieranie i wysyłanie faksów, a także ich archiwizowanie. Funkcjonalność Urządzenia można zwiększyć instalując dodatkowe moduły takie jak: moduł do druku dwustronnego (dupleks), zasobniki na duże ilości różnego rodzaju papieru, automatyczne podajniki oryginałów, sortery rozdzielające wydruki, tzw. finiszery składające, dziurkujące i zszywające zestawy kopii, itp. Do sterowania Urządzeniem służy w zależności od modelu, konsola wyposażona w zestaw przycisków numerycznych i funkcyjnych lub podświetlany, czuły na dotyk, graficzny wyświetlacz LCD, za pomocą którego wybiera się funkcje kopiowania jako podstawową funkcjonalność, oraz skanowania i faksowania jeśli są założone opcjonalne karty rozszerzające urządzenie o te funkcje. Urządzenia są w stanie profesjonalnie przetworzyć obraz zeskanowany z oryginału. Żadne konwencjonalne (mechaniczne) systemy przetwarzania obrazu nie są tu potrzebne. Nawet wtedy, gdy zostaną zastosowane specjalne funkcje, takie jak obrót obrazu, czy umieszczanie kilku oryginałów na jednej stronie kopii, ponieważ wszystko odbywa się w pamięci operacyjnej na kontrolerze Urządzenia. Kontroler jest to elektronika odpowiedzialna za przetworzenie danych trafiających z modułu skanującego, modułu faksu oraz karty sieciowej na sygnały sterujące wiązką lasera (biorącą udział w powstawaniu wydruku), oraz za przetwarzanie danych podczas kopiowania, skanowania np. powiększanie, obrót obrazu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy sprzedaż placówkom oświatowym wielofunkcyjnego urządzenia biurowego, mogącego pełnić rolę nie tylko drukarki i skanera ale także kopiarki cyfrowej i faksu, na rzecz placówek oświatowych opodatkowana jest stawką podatku VAT w wysokości 0% przy zachowaniu warunków, o których mowa w art. 83 ust. 13-15 ustawy o podatku od towarów i usług...

Spółka stoi na stanowisku, iż sprzedaż placówkom oświatowym wielofunkcyjnego urządzenia biurowego, mogącego pełnić rolę nie tylko drukarki i skanera, ale także kopiarki cyfrowej i faksu, na rzecz placówek oświatowych opodatkowana jest stawką podatku VAT w wysokości 0% przy zachowaniu warunków, o których mowa w art. 83 ust. 13-15 ustawy o podatku od towarów i usług. W ocenie Spółki dla zastosowania stawki 0% do sprzedaży wymienionych urządzeń placówkom oświatowym rozstrzygające jest posiadanie przez te urządzenia cech określonych w poz. 2 i 3 załącznika nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług – przy zachowaniu innych, przewidzianych tą ustawą warunków.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54 poz. 535 ze zm.) stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zgodnie z przepisem art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a w/w ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych – przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

Przepisy art. 86 ust. 13-15 w/w ustawy brzmią: „13. Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0 % podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.

14. Dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0 %, pod warunkiem:

  1. posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami - w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;
  2. posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami - w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

15. Dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego”.

W załączniku nr 8 do w/w ustawy wymienione są:

  1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych;
  2. Drukarki;
  3. Skanery;
  4. Urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących);
  5. Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Z powyższego wynika, iż nie każdy sprzęt komputerowy, będący przedmiotem dostawy dla placówek oświatowych, będzie opodatkowany stawką podatku VAT w wysokości 0%, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy. Wszystkie nie wymienione w załączniku towary wchodzące w skład sprzętu komputerowego będą opodatkowane stawką podstawową VAT, czyli 22%.

Mając na uwadze powyższe oraz treść wniosku należy stwierdzić, iż dostawa urządzeń wielofunkcyjnych opisanych przez Spółkę, dla placówki oświatowej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22 %. Z treści cyt. załącznika nr 8 do ustawy wynika, że ustawodawca nie określił zakresu urządzeń opodatkowanych obniżoną stawką podatku w powiązaniu z konkretnymi grupowaniami statystycznymi lub posiadanymi funkcjami, lecz wymienił z nazwy konkretne urządzenia. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe Urządzenia nie zostały wymienione w przedmiotowej liście, ich dostawa opodatkowana będzie stawką podatku VAT w wysokości 22%.

Urządzenie wielofunkcyjne, którego dotyczy zapytanie Podatnika, zawierające w sobie między innymi drukarkę i skaner, nie zostało wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto - jak Spółka podała we wniosku – funkcja kopiowania jest podstawową funkcją Urządzenia. A zatem nie jest spełniona już pierwsza z przesłanek warunkujących możliwość zastosowania przez Spółkę stawki 0% przy dostawie tego towaru.

Nieprawidłowe jest zatem stanowisko Spółki wyrażone w zapytaniu, iż może on przy dostawie urządzenia wielofunkcyjnego dla placówki oświatowej zastosować stawkę 0%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 w/w ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 w/w ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 w/w ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.