IPPB3/423-338/12-2/KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy Spółka postąpi prawidłowo dokonując w stosunku do urządzeń typu tablet (iPad) odpisów amortyzacyjnych według podwyższonej stawki amortyzacyjnej, przy zastosowaniu współczynnika 1,66?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23.05.2012r. (data wpływu 28.05.2012r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia stawki amortyzacyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28.05.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia stawki amortyzacyjnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. (dalej: Spółka lub S. SA) prowadzi działalność gospodarczą m.in. w branży budowlanej. W ramach prowadzonej działalności Spółka nabywa i przyjmuje w użytkowanie sprzęt komputerowy taki jak:

 • komputery stacjonarne,
 • laptopy,
 • urządzenia typu tablet (iPad)

Wyżej wymienione urządzenia wykorzystywane są na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę jako narzędzia wspierające czynności administracyjno - biurowe wykonywane przez pracowników Spółki.

Zgodnie z przyjętą w Spółce polityką rachunkowości, S SA zalicza wyżej wymieniony sprzęt komputerowy do środków trwałych (grupy 491 Klasyfikacji Środków Trwałych - Zespoły komputerowe, dalej: KŚT 491) podlegających amortyzacji.

Wspomniane powyżej środki trwałe są amortyzowane zgodnie z przepisami art. 16i ust. l Ustawy o CIT i przy zastosowaniu stawek określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych będących Załącznikiem nr 1 do Ustawy o CIT, dalej: Wykaz, (stawką 30%, odpowiednią dla środków trwałych zakwalifikowanych do grupy KŚT 491).

Warto nadmienić, że wewnętrzne procedury Spółki dopuszczają amortyzację maszyn i urządzeń z grupy 3-6 KŚT według stawek amortyzacyjnych od 6,5 % do 50 %.

Jednocześnie w stosunku do nabywanych urządzeń typu tablet (iPad) jako poddanych szybkiemu postępowi technicznemu - S SA planuje zastosować przepis art. 16i ust. 2 pkt 3 Ustawy o CIT. Zgodnie ze wspomnianym przepisem, podatnicy mogą podane w Wykazie stawki podwyższać dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (dalej KŚT) poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0.

W związku z powyższym oraz po uwzględnieniu zasad wprowadzonych w polityce rachunkowości przyjętej przez Spółkę, Wnioskodawca zamierza zastosować współczynnik 1,66 (i w konsekwencji - urządzenia typu tablet (iPad) - amortyzować stawką amortyzacyjną wynikającą z jego zastosowania, tj 50%)

W związku z wyżej opisanym zdarzeniem przyszłym Spółka zadała następujące pytanie:

Czy Spółka postąpi prawidłowo dokonując w stosunku do urządzeń typu tablet (iPad) odpisów amortyzacyjnych według podwyższonej stawki amortyzacyjnej, przy zastosowaniu współczynnika 1,66...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zadaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego stanu faktycznego, Spółka postąpi prawidłowo dokonując w stosunku do urządzeń typu tablet (iPad) odpisów amortyzacyjnych według podwyższonej stawki amortyzacyjnej, przy zastosowaniu współczynnika 1,66.

Zgodnie z przepisem art. 16a Ustawy o CIT, amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Mając powyższe na uwadze oraz zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, Spółka zalicza wyżej wymieniony sprzęt komputerowy (tj. komputery stacjonarne, laptopy oraz urządzenia typu tablet) do środków trwałych (grupy KŚT 491) podlegających amortyzacji.

KŚT 491 obejmuje maszyny i urządzenia do wprowadzenia, przetwarzania, przechowywania i wyprowadzania informacji cyfrowych lub analogowych, w szczególności:

 • jednostki centralne,
 • jednostki pamięci,
 • jednostki zasilające,
 • urządzenia wejścia, w tym m.in. rejestratory, skanery, urządzenia wyjścia,
 • urządzenia wejścia-wyjścia: konsole operatorskie, monitory ekranowe,
 • urządzenia transmisji i ochrony danych.

Obiektem może być cały zespół służący do przetwarzania informacji, złożony z jednostki centralnej i podłączonych do niej jednostek zewnętrznych względnie poszczególna maszyna i urządzenie wydzielone w osobne jednostki

Wspomniane powyżej środki trwałe są amortyzowane zgodnie z przepisami art. 16i ust 1 Ustawy o CIT i przy zastosowaniu stawek określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych będących Załącznikiem nr 1 do Ustawy o CIT, dalej Wykaz, (stawką 30% odpowiednią dla środków trwałych zakwalifikowanych do grupy KŚT 491).

Warto nadmienić, ze wewnętrzne procedury Spółki dopuszczają amortyzację maszyn i urządzeń z grupy 3 6 KŚT według stawek amortyzacyjnych od 6,5 % do 50 %.

Jednocześnie w stosunku do nabywanych urządzeń typu tablet (iPad) jako poddanych szybkiemu postępowi technicznemu S SA planuje zastosować przepis art. 16i ust 2 pkt 3 Ustawy o CIT Zgodnie ze wspomnianym przepisem podatnicy mogą podane w wykazie stawki podwyższać dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (dalej KŚT) poddanych szybkiemu postępowi technicznemu przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0.

W objaśnieniach do Załącznika nr 1 do Ustawy o CIT, ustawodawca wyjaśnił co należy rozumieć pod pojęciem maszyn i urządzeń poddanych szybkiemu postępowi technicznemu „Przez maszyny i urządzenia grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu (...) rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostała aparaturę naukowo badawczą i doświadczalno produkcyjną

Zdaniem Spółki, nabywane urządzenia typu iPad należą do opisanej wyżej grupy urządzeń poddanych szybkiemu postępowi technicznemu. Urządzenia te posiadają wbudowane systemy komputerowe i inne rozwiązania technologiczne, które są stale aktualizowane (raz w roku pojawia się nowa generacja tych urządzeń).

Co więcej producent urządzeń udostępnia ich użytkownikom aktualizacje oprogramowania tylko dla dwóch ostatnich wersji urządzenia dostępnych na rynku. Oznacza to, że posiadanie przez Spółkę starszych niż dwie ostatnie generacji tego urządzenia jest niedopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji przechowywanych przez Wnioskodawcę w wersji elektronicznej.

Zdaniem Spółki cechy wspomnianych urządzeń wypełniają bowiem dyspozycję normy prawnej zawartej w przepisie art. 16i ust 2 pkt 3 Ustawy o CIT i mogą być amortyzowane przy zastosowaniu stawki amortyzacyjnej z Wykazu i współczynnika 1,66.

W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, ze postąpi prawidłowo dokonując w stosunku do urządzeń typu tabtet (iPad) odpisów amortyzacyjnych według podwyższonej stawki amortyzacyjnej wynikającej z zastosowania wyżej wspomnianego współczynnika (tj. 50%)

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.