DD9/033/454/MWD/2013/RWPD-105428 | Interpretacja indywidualna

Minister Finansów,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu osobom fizycznym kosztów budowy urządzenia wodociągowo-kanalizacyjnego.

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 12 października 2010r. nr ILPB2/415-845/10-4/TR wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 07 lipca 2010r., uzupełnionym w piśmie z dnia 27 września 2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie uznania, iż:

  • wynagrodzenie za odpłatne przejęcie przez przedsiębiorcę urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych stanowi dla zbywającego, będącego osobą fizyczną, przychód z odpłatnego zbycia innych rzeczy, jeżeli zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, jest prawidłowe,
  • nie istnieje obowiązek pobrania zaliczek na podatek dochodowy, jest prawidłowe,
  • w pozostałym zakresie, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), w dniu 12 października 2010r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu osobom fizycznym kosztów budowy urządzenia wodociągowo-kanalizacyjnego. Interpretacja wydana została na wniosek z dnia 07 lipca 2010r., uzupełniony w piśmie z dnia 27 września 2010r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że

Wnioskodawca jest spółką wodociągowo-kanalizacyjną, zawierającą na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z osobami, które wybudowały we własnym zakresie sieci wodociągowe i kanalizacyjne umowy odpłatnego przekazania ww. sieci.

Z chwilą podpisania umowy i protokołu przekazania zostaje przekazane prawo własności sieci na Wnioskodawcę, utrzymane przez inwestora prawo własności gruntu, przez który przebiega sieć z zachowaniem służebności przesyłu dla Wnioskodawcy. Zapłata nastąpi w ratach, a spłata ratami może trwać nawet kilka lat, spółka nie może zapewnić osobom przekazującym sieci jednorazowego zwrotu poniesionych wydatków z powodu braku środków finansowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
  1. Czy wynagrodzenie za odpłatne przekazanie sieci spółce wodociągowo-kanalizacyjnej stanowi dla podatnika przychód w rozumieniu ustawy o podatku od osób fizycznych...
  2. Czy osobie fizycznej należy wystawić PIT-8C...
  3. Czy osobie fizycznej z wynagrodzenia za przekazane sieci należy potrącać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zwracając osobom fizycznym wydatki za wybudowanie sieci Wnioskodawca przyczynia się do powstania u nich przychodu podlegającego opodatkowaniu, jeżeli zbycie nastąpiło przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie (art.10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jeżeli zbycie sieci dla Wnioskodawcy przez osobę fizyczną nastąpi po upływie pół roku od ich wybudowania przez te osoby, otrzymane wynagrodzenie nie będzie stanowiło dla ww. osób fizycznych przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem.

Jeżeli zbycie nastąpiło przed upływem pół roku przez osoby fizyczne, Wnioskodawca zobowiązany jest wystawić PIT-8C i nie potrącać zaliczki na podatek od osób fizycznych (art. 42a ww. ustawy). Przychód ten podlega rozliczeniu przez osoby fizyczne na zasadach określonych w ww. ustawie jako inne źródła wymienione w pkt 9 art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 12 października 2010r. nr ILPB2/415-845/10-4/TR, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe, wskazując m.in., że (...) na wypłacającym wynagrodzenie za odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, tj. na Wnioskodawcy, ciąży, jak już powyżej zaznaczono – wynikający z treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – obowiązek sporządzenia informacji o wysokości przychodów (PIT-8C). Owo wynagrodzenie stanowi dla jego beneficjentów przychód z innych źródeł, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ww. ustawy (...) osobie fizycznej (podatnikowi) z wynagrodzenia za przekazane urządzenia nie należy potrącać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (art. 42a ww. ustawy) (...).

W dniu 12 października 2010 r. wydano odrębną interpretację nr ILPB2/436-155/10-4/TR, dotyczącą podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązku podatkowego.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, wydana przez upoważniony organ, nie jest prawidłowa.

Stosownie do art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.), osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie.

Z przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca przejmuje odpłatnie urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121), urządzenia, między innymi wodociągowo-kanalizacyjne, z chwilą ich fizycznego połączenia z siecią należącą do gminy czy przedsiębiorstwa przestają być częścią składową nieruchomości i uzyskują status samoistnych rzeczy ruchomych.

Przechodząc na grunt przepisów prawa podatkowego należy zauważyć, że ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 361, z późn. zm.), jako odrębne źródło przychodów wyodrębnił odpłatne zbycie innych rzeczy. Skoro urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne, jak wyżej wskazano, mają status rzeczy ruchomej i nie stanowią części nieruchomości to przychód z tytułu ich odpłatnego przekazania na rzecz gminy należy kwalifikować do źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie np. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2012 r., sygn. akt II FSK 421/11. Sąd w orzeczeniu tym stwierdził m.in., że: (...) Urządzenie wodociągowo-kanalizacyjne, służące do doprowadzania do nieruchomości wody i odprowadzania z niej ścieków, z chwilą połączenia z siecią przestaje być częścią składową nieruchomości, uzyskując status samoistnej rzeczy ruchomej. Wynagrodzenie otrzymane przez osobę, która urządzenie takie wybudowała z własnych środków i zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) odpłatnie przekazała je gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, stanowi przychód z odpłatnego zbycia innych rzeczy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (...).

Powołany przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy stanowi, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie innych rzeczy - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Zgodnie z art. 42a ustawy informację PIT-8C są obowiązane sporządzić osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

Zatem, odnosząc się do przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że otrzymane przez osoby fizyczne wynagrodzenie z tytułu odpłatnego przejęcia przez przedsiębiorcę urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych stanowi przychód na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oznacza to, że na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wystawienia informacji PIT-8C, niezależnie od tego czy odpłatne przejęcie rzeczy od osób fizycznych nastąpiło przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie czy po upływie tego okresu.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego stwierdzające, iż (...) Jeżeli zbycie sieci dla Wnioskodawcy przez osobę fizyczną nastąpi po upływie pół roku od ich wybudowania przez te osoby, otrzymane wynagrodzenie nie będzie stanowiło dla ww. osób fizycznych przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...), a także (...) jeżeli zbycie nastąpiło przed upływem pół roku przez osoby fizyczne, Wnioskodawca zobowiązany jest wystawić PIT-8C (...), gdyż przychód ten podlega rozliczeniu przez osoby fizyczne na zasadach określonych w ww. ustawie jako inne źródła wymienione w pkt 9 art. 10 ust. 1 ustawy (...), jest nieprawidłowe.

Minister Finansów, jeżeli stwierdzi nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, stosownie do art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej dokonuje, z urzędu, jej zmiany, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może z urzędu zmienić ją w każdym czasie.

W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie przez ten organ m.in., że (...) na Wnioskodawcy, ciąży, (...) wynikający z treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – obowiązek sporządzenia informacji o wysokości przychodów (...) oraz że wynagrodzenie stanowi dla jego beneficjentów przychód z innych źródeł, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ww. ustawy (...), jest nieprawidłowe.

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.