D-1/415-657/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Zgodnie z art. 14a Ordynacji Podatkowej zwracam się z prośbą o interpretację prawa podatkowego. Drukarnia X dokonała zakupu urządzenia Y służącego do przygotowania materiałów do druku. Jak amortyzować w/w urządzenie:-czy zaliczyć do pozycji 05 Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych – 54KŚT- maszyny i urządzenia poligraficzne i zastosować stawkę amortyzacyjną 14% rocznie.-czy zaliczyć do pozycji 04 Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych – 491 KŚT- zespoły komputerowe i zastosować stawkę amortyzacyjną 30% rocznie?Czy można do tego urządzenia zastosować podwyższoną stawkę amortyzacyjną (dla maszyn i urządzeń podlegających szybkiemu postępowi technicznemu) przez zastosowanie współczynnika nie wyższego niż 2,0?Uważam, że Y można zakwalifikować i jako maszynę poligraficzną i jako zespół komputerowy.Uważam, że można zastosować podwyższoną stawkę przez zastosowanie współczynnika nie wyższego niż 2,0, gdyż w/w urządzenie będzie podlegało szybkiemu postępowi technicznemu.

D-1/415-657/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. stawka amortyzacyjna
  2. urządzenie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 07.08.2006r. (data wpływu do urzędu 11.08.2006 roku) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych postanawiam uznać przedstawione we wskazanym wniosku stanowisko Pani:


-za prawidłowe w części dotyczącej zastosowania stawki amortyzacyjnej zaliczanej do pozycji 05 Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych – 54 KŚT
-za nieprawidłowe w pozostałej części.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 a § 1 cytowanej wyżej ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz ( prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przez sądem administracyjnym.

W dniu 11.08.2006 roku do tut. Urzędu złożyła Pani wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że Drukarnia X, której jest Pani wspólnikiem dokonała zakupu urządzenia Y służącego do przygotowania materiałów do druku. Dołączyła Pani fakturę VAT nr 0..../06 z dnia 01.06.2006r., z której wynika, że składa się ono z kilku elementów, w tym zestawów komputerowych. Potwierdziła to Pani również w piśmie z dnia 15 września 2006 roku.

Ma Pani wątpliwości co do sposobu amortyzowania tego urządzenia, a mianowicie:
1)czy zaliczyć do poz.05 Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych – 54 KŚT – maszyny i urządzenia poligraficzne i zastosować stawkę amortyzacyjną 14% rocznie
2)czy zaliczyć do poz. 04 Wykazu stawek amortyzacyjnych – 491 KŚT – zespoły komputerowe i zastosować stawkę amortyzacyjną 30% rocznie
3)czy można do tego urządzenia zastosować podwyższoną stawkę amortyzacyjną (dla maszyn i urządzeń podlegającym szybkiemu postępowi technicznemu) przez zastosowanie współczynnika nie wyższego niż 2,0.

Ostatecznie uważa Pani, że urządzenie można zakwalifikować i jako maszynę poligraficzną i jako zespół komputerowy przy zastosowaniu podwyższonej stawki przez zastosowanie współczynnika nie wyższego niż 2,0 z uwagi na fakt, że w/w urządzenie będzie podlegało szybkiemu postępowi technicznemu.

Po przeanalizowaniu przedmiotowego zapytania, należy zauważyć, że zgodnie z art. 22a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz.176 z późn. zm.) amortyzacji podlegają (...) stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: maszyny, urządzenia i środki transportu. Zgodnie natomiast z art. 22 i ust. 1 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, (...) dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1. Według art. 22i ust. 2 tej ustawy, podatnicy mogą podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki podwyższać dla maszyn, urządzeń i środków transportu (....), używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej – przy zastosowaniu w tym okresie współczynników nie wyższych niż 1,4. Natomiast według art. 22i ust. 2 pkt 3 dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wydanej na podstawie odrębnych przepisów, zwanej dalej ,,Klasyfikacją”, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu- podatnicy mogą podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki podwyższać - przy zastosowaniu współczynnika nie wyższego niż 2,0.

W przedmiotowej sprawie zasadnicze znaczenie ma prawidłowe zakwalifikowanie urządzenia poligraficznego do właściwej grupy KŚT. Wskazane przez Panią urządzenie służące do przygotowania materiałów do druku moim zdaniem zaliczane jest do grupy 5 (KŚT) jako specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty; podgrupa 54 - maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny, urządzenia i aparaty papiernicze i poligraficzne. Sugerowana również przez Panią grupa 4, gdzie w podgrupie 491 znajdują się zespoły komputerowe obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne ogólnego zastosowania do wprowadzenia, przetwarzania, przechowywania i wprowadzania informacji cyfrowych lub analogowych na ogół elektroniczne, określone jako komputery, minikomputery i mikrokomputery oraz urządzenia do przekazywania danych na odległość, nie zawiera w swym katalogu specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów, do których należałoby zaliczyć urządzenie poligraficzne.

O zaliczeniu maszyny, urządzenia lub aparatu do odpowiedniej podgrupy decyduje jej przeznaczenie oraz konstrukcja i wyposażenie. Obiekty złożone konstrukcyjnie i powiązane ze sobą w ciąg technologiczny w zespoły maszyn lub maszyn i urządzeń, agregaty ekstrakcyjne itp., wraz z wyposażeniem, należy traktować jako jeden obiekt inwentarzowy. Z faktury VAT Nr 0.../06 z dnia 01.06.2006r. wynika, że urządzenie poligraficzne (CTP) składa się z kilku elementów. Jednak z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że jest to jeden zestaw stanowiący całe urządzenie jako jeden środek trwały. W związku z powyższym powinno być amortyzowane w całości jako jeden środek trwały. Nie ma natomiast możliwości amortyzowania jego poszczególnych części według różnych stawek amortyzacyjnych.

Z objaśnień do wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych wynika, że przez maszyny, urządzenia i środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej o których mowa w w/w przepisie, rozumie się te obiekty, które używane są na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie. Ponieważ objaśnienia te nie wyjaśniają pojęcia ,, używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych”, na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia zasadności podwyższenia stawki podstawowej o wybrany współczynnik, jeżeli uznaje on że środek trwały używany jest bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych. Pani natomiast w złożonym wniosku nie wskazała żadnych okoliczności wskazujących, że przedmiotowy środek trwały jest wykorzystywany właśnie w taki sposób.

Biorąc pod uwagę powyższe,w przypadku amortyzacji urządzenia poligraficznego zastosowanie stawki amortyzacji określonej dla grupy 4 – zespoły komputerowe w wysokości 30% nie jest możliwe, gdyż urządzenie to nie spełnia zadań określonych w opisie – wyszczególnieniu cech charakterystycznych dla tej grupy. Jak zaznaczono jest to zestaw stanowiący jeden środek trwały. Urządzenie to winno być zatem zaliczone do grupy 5 i dla celów amortyzacji powinna być zastosowana stawka 14 %.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że stanowisko zajęte przez Panią w powołanym wniosku co do stosowania w przedmiotowej sprawie przepisów prawa podatkowego, jest zgodne z przepisami prawa podatkowego w części dotyczącej zaliczenia urządzenia do pozycji 05 Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, natomiast niezgodne w pozostałej części.

Mając na uwadze powyższe postanawiam jak w sentencji.

Przedmiotowa interpretacja w myśl art. 14a § 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Panią i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.